LPM192/1998
ID intern unic:  311627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 192
din  12.11.1998
privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Publicat : 04.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 91     Data intrarii in vigoare : 04.03.1999
    Titlul modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art.416


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - (1) Comisia Naţională a Pieţei Financiare, denumită în continuare Comisia Naţională, este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei. În acest scop, Comisia Naţională este învestită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicţie, de intervenţie, de control şi de sancţionare disciplinară şi administrativă, în limitele stabilite de legislaţie.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    (2) Comisia Naţională este persoană juridică, cu bilanţ propriu, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Naţionale se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Comisia Naţională are sediul central în municipiul Chişinău. În funcţie de necesităţi, aceasta îşi poate deschide în teritoriu reprezentanţe, care funcţionează potrivit regulamentelor aprobate de ea.
    [Art.1 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.2. - (1) Comisia Naţională funcţionează potrivit prevederilor Constituţiei, prezentei legi, altor acte legislative, regulamentului propriu şi este independentă în exercitarea funcţiilor sale.
    (2) Comisia Naţională prezintă anual Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului raportul asupra activităţii sale şi asupra funcţionării pieţei financiare nebancare, cu publicarea lui ulterioară.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.3. - Comisia Naţională are drept obiective de bază asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară.
    [Art.3 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art. 4. -(1) Autoritatea Comisiei Naţionale se extinde asupra participanţilor la piaţa financiară nebancară, care cuprind emitenţii de valori mobiliare, investitorii, asiguraţii, organizaţiile de autoreglementare pe piaţa valorilor mobiliare, Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asociaţiilor de economii şi împrumut, clienţii organizaţiilor de microfinanţare şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară.
    (2) Participanţi profesionişti la piaţa financiară nebancară, denumiţi în continuare participanţi profesionişti, sînt participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar şi birourile istoriilor de credit.
    (3) Atribuţiile Comisiei Naţionale privind reglementarea, autorizarea şi supravegherea participanţilor profesionişti nu se suprapun cu atribuţiile Băncii Naţionale a Moldovei.
    [Art.4 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art. 5.- (1)Comisia Naţională este în drept să colaboreze cu organisme de specialitate internaţionale corespunzătoare şi să adere la ele.
    (2) Comisia Naţională este în drept să acorde asistenţă şi să efectueze, în conformitate cu legislaţia, schimb de informaţii privind piaţa financiară nebancară şi participanţii acesteia cu instituţiile de specialitate internaţionale şi autorităţile similare din alte state.
    [Art.5 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.6.- (1) Comisia Naţională se finanţează integral din:
    a) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare, cu excepţia emisiunii obligaţiunilor pentru care se va percepe taxă în mărime de pînă la 0,1 la sută din suma emisiunii;
    b) taxe în mărime de pînă la 0,1 la sută din suma emisiunii valorilor mobiliare efectuate în scopul consolidării, fracţionării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior;
    c) taxe din tranzacţiile de vînzare-cumpărare efectuate pe piaţa bursieră:
    - în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea tranzacţiilor înregistrate în regimul pieţei interactive;
    - în mărime de pînă la 0,3 la sută din valoarea tranzacţiilor înregistrate în regimul pieţei directe;
    d) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate pe piaţa extrabursieră;
    e) taxe în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare, altele decît cele specificate la lit. c) şi d);
    f) plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asigurătorului în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea transferului;
    g) plata pentru atestarea specialiştilor în vederea activităţii pe piaţa financiară nebancară, dar nu mai mult de 400 de lei;
    h) plăţi regulatorii de funcţionare achitate anual de către participanţii profesionişti, şi anume:
    - plăţile administratorilor fiduciari ai investiţiilor în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiune administratorilor fiduciari;
    - plăţile societăţilor de asigurare în mărime de pînă la 0,5 la sută din primele brute anuale subscrise;
    - plăţile brokerilor de asigurare în mărime de pînă la 0,5 la sută din comisioanele primite;
    - plăţile fondurilor nestatale de pensii, asociaţiilor de economii şi împrumut în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete;
    i) plata pentru acordarea de licenţe în conformitate cu legislaţia;
    j) veniturile de la editarea publicaţiilor periodice de specialitate ale Comisiei Naţionale;
    k) sumele sancţiunilor pentru contravenţiile administrative aplicate în conformitate cu legislaţia;
    l) donaţii şi orice alte surse legale.
    (2) Mărimea concretă a taxelor şi plăţilor, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabileşte în bugetul anual al Comisiei Naţionale. Bugetul Comisiei Naţionale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după examinarea şi avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil. Proiectul bugetului său pentru anul financiar următor Comisia Naţională îl prezintă Parlamentului pînă la 1 noiembrie.
    (3) Taxele şi plăţile regulatorii de funcţionare urmează a fi transferate pe un cont de decontare al Comisiei Naţionale în termenele stabilite prin actele normative ale Comisiei Naţionale. Un transfer incomplet sau întîrziat pe contul Comisiei Naţionale atrage după sine penalitate în mărime de 0,05 la sută din suma netransferată, pentru fiecare zi de întîrziere.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    (4) Gestionarea şi utilizarea mijloacelor financiare acumulate pe cont ţin de competenţa exclusivă a Comisiei Naţionale. Soldul mijloacelor acumulate şi neutilizate în decursul anului financiar rămîne disponibil, pe contul Comisiei Naţionale, pentru anul financiar următor.
    (5) Patrimoniul şi veniturile Comisiei Naţionale sînt scutite de impozite şi taxe.
    (6) Structura şi statele de personal ale Comisiei Naţionale, formele şi modul de retribuţie a membrilor şi a angajaţilor se stabilesc de Consiliul de administraţie, în limitele bugetului aprobat de Parlament. Salariul preşedintelui Comisiei Naţionale este stabilit de Consiliul de administraţie în mărime ce variază între 3 şi 5 salarii medii lunare ale angajaţilor Comisiei Naţionale, cu excepţia personalului tehnic, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia. Salariul membrilor Comisiei Naţionale este stabilit de Consiliul de administraţie în mărime ce variază între 3 şi 4 salarii medii lunare ale angajaţilor Comisiei Naţionale, cu excepţia personalului  tehnic, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.
    [Art.6 al.(6) în redacţia LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    [Art.6 al.(6) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (7) Auditul public extern al exerciţiului economico-financiar al Comisiei Naţionale se efectuează de către Curtea de Conturi.
    [Art.6 al.(7) modificat prin LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213]
    [Art.6 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.7. - (1) În procesul exercitării atribuţiilor sale, Comisia Naţională conlucrează cu autorităţile publice în vederea realizării obiectivelor sale şi asigurării protecţiei drepturilor investitorilor şi ale publicului larg.
    (2) Guvernul, Banca Naţională a Moldovei, ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice coordonează cu Comisia Naţională proiectele actelor normative ce vizează piaţa financiară nebancară.
    [Art.7 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
Capitolul II
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE COMISIEI NAŢIONALE
    Art.8. - În scopul realizării obiectivelor sale, Comisia Naţională are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi, în comun cu Guvernul, aprobă strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare;
    b) exercită prerogativele legale privind reglementarea şi supravegherea pieţei financiare nebancare prin adoptarea de decizii şi dispunerea de masuri executorii pentru participanţii la piaţa financiară nebancară, precum şi efectuează, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a deciziilor proprii;
    c) acordă, retrage, suspendă şi reperfectează licenţe şi autorizaţii participanţilor profesionişti, precum şi acordă autorizaţii de reorganizare a acestora, în conformitate cu legislaţia;
    d) acordă asociaţiilor participanţilor profesionişti statut de organizaţie de autoreglementare, precum şi deleagă acestora, în corespundere cu legislaţia, una sau mai multe împuterniciri;
    e) stabileşte, în cazurile prevăzute de legislaţie, cerinţe faţă de operaţiunile cu valori mobiliare şi activitatea participanţilor profesionişti, inclusiv cerinţe faţă de mărimea capitalului propriu, şi normele de prudenţă financiară;
    f) monitorizează situaţia financiară a participanţilor profesionişti, precum şi conformarea acestora cerinţelor de activitate stabilite de legislaţie, efectuează controale asupra activităţii acestora în limitele competenţei sale;
    g) stabileşte, în cazurile prevăzute de legislaţie, cerinţe faţă de asociaţii/acţionarii semnificativi, persoanele cu funcţie de răspundere şi specialiştii participanţilor profesionişti, precum şi stabileşte modul de atestare a specialiştilor participanţilor profesionişti;
    h) stabileşte regimul, forma, conţinutul şi modul de ţinere a registrelor interne ale participanţilor profesionişti, precum şi cerinţele privind registrul deţinătorilor valorilor mobiliare şi modul de ţinere a lui;
    i) elaborează şi, în comun cu Ministerul Finanţelor, aprobă regulile de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă specializate ale participanţilor profesionişti, ale emitenţilor şi organizaţiilor de autoreglementare;
    j) creează şi întreţine reţeaua informaţională, necesară supravegherii participanţilor profesionişti, precum şi baza informaţională publică privind emitenţii, titularii de licenţă şi funcţionarea pieţei financiare nebancare, oferă publicului larg informaţiile cu privire la activitatea sa şi la dezvoltarea pieţei financiare nebancare;
    k) stabileşte modul de înregistrare, înregistrează ofertele publice şi cele de tender referitoare la valorile mobiliare, precum şi rezultatele realizării acestora;
    l) stabileşte modul de plasare şi de circulaţie a valorilor mobiliare străine pe piaţa valorilor mobiliare a Republicii Moldova;
    m) ţine Registrul de stat al valorilor mobiliare, registrul participanţilor profesionişti, registrul licenţelor eliberate şi al atestatelor de calificare ale specialiştilor participanţilor profesionişti, registrul de stat al asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare şi al actuarilor, precum şi alte registre în conformitate cu legislaţia;
    n) exercită, în comun cu Consiliul Concurenţei, controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei pe piaţa financiară nebancară;
    [Art.8 lit.n) modificată prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    o) înregistrează emisiunile de valori mobiliare ale emitenţilor din Republica Moldova şi eliberează emitenţilor permise pentru circulaţia valorilor mobiliare în afara ţării;
    p) publică preţurile valorilor mobiliare care circulă în afara bursei de valori, determină publicaţiile periodice în care participanţii profesionişti şi emitenţii de valori mobiliare sînt obligaţi să publice informaţia ce urmează a fi dezvăluită în conformitate cu legislaţia;
    q) eliberează, în cazurile stabilite de legislaţie, avize de dobîndire a participaţiilor calificate în capitalul social al participanţilor profesionişti, avize de deschidere a filialelor şi reprezentanţelor participanţilor profesionişti, precum şi avize prealabile pentru înregistrarea asigurătorului şi reasigurătorului;
    r) supraveghează activitatea Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Republica Moldova;
    s) stabileşte modalitatea evidenţei de către asigurători a contractelor de asigurare (poliţelor de asigurare) şi aprobă transferul de portofolii ale asigurătorilor;
    t) realizează alte atribuţii în conformitate cu legislaţia ce reglementează activitatea participanţilor profesionişti, cu prezenta lege şi cu alte acte legislative.
    [Art.8 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art. 9. - (1) Comisia Naţională are următoarele drepturi:
    a) să califice valorile mobiliare (să le determine tipul) conform legislaţiei privind valorile mobiliare;
    b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare sau să anuleze emisiunea corespunzătoare a valorilor mobiliare în cazurile stipulate de legislaţie;
    c) să aplice, în modul prevăzut de legislaţie, restricţii în activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, inclusiv să suspende operaţiunile bancare la conturile curente ale acestora;
    d) să expedieze participanţilor la piaţa financiară nebancară prescripţii spre executare obligatorie, inclusiv în ce priveşte desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor, să ceară participanţilor la piaţa financiară nebancară prezentarea documentelor contabile şi a altor documente necesare, explicaţiilor orale şi scrise;
    e) să ceară şi să examineze, cu periodicitatea stabilită în legislaţie, dările de seamă asupra activităţii participanţilor la piaţa financiară nebancară;
    f) să stabilească pentru participanţii profesionişti, în cazurile prevăzute de legislaţie, normative obligatorii în ce priveşte mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice;
    [Art.9 al.(1), lit.f) modificat prin LP808 din 07.02.02, MO36/14.03.02 art. 216]
    g) să desemneze registratorul independent cu care emitentul, ce a încălcat regulile stabilite de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare, este obligat să semneze contractul de ţinere a acestui registru;
    h) în scopul protejării drepturilor investitorilor şi ale publicului larg şi în cazul încălcării legislaţiei privind valorile mobiliare, să suspende amplasarea valorilor mobiliare şi circulaţia lor la bursa de valori şi pe piaţa extrabursieră, clearingul şi decontările la tranzacţii;
    i) să sisteze, pe piaţa financiară nebancară, în modul prevăzut de legislaţie, orice activitate care contravine legislaţiei sau nu este prevăzută de legislaţie;
    j) să aplice sancţiuni legale faţă de persoanele fizice participanţi la piaţa financiară nebancară în cazul încălcării legislaţiei;
    k) să examineze cauzele contravenţionale în domeniul pieţei financiare nebancare;
    [Art.9 al.(1), lit.k) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    l) să intenteze, în instanţa de judecată, acţiuni privind chestiunile ce ţin de competenţa sa, inclusiv privind invaliditatea tranzacţiilor cu valori mobiliare;
    [Art.9 pct.(1), lit.l) introdus prin LP1141 din 14.07.00, MO106/24.08.00]
    m) să efectueze, în comun cu organele competente, controlul asupra respectării cerinţelor de protecţie a formularelor valorilor mobiliare materializate;
    n) să monitorizeze circulaţia valorilor mobiliare în ţară;
    o) să califice acţiunile participanţilor la piaţa valorilor mobiliare ca manipulări pe piaţa valorilor mobiliare, conform legislaţiei privind valorile mobiliare;
    p) să aplice măsurile, prevăzute de legislaţie, de remediere financiară, de reorganizare sau, după caz, de declarare a insolvabilităţii asigurătorilor (reasigurătorilor) şi a brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare;
    q) în scopul realizării atribuţiilor sale, să dispună crearea grupurilor de lucru, inclusiv a celor interministeriale;
    r) să exercite alte drepturi ce rezultă din legislaţia ce reglementează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, din prezenta lege şi din alte acte legislative.
    (2) În scopul asigurării transparenţei şi dezvăluirii de către toţi participanţii la piaţa valorilor mobiliare a informaţiei referitoare la activitatea lor financiară şi la evenimentele şi acţiunile ce afectează această activitate, precum şi în scopul informării acţionarilor despre adunările generale, Comisia Naţională fondează publicaţii periodice de specialitate.
    [Art.9 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA
COMISIEI NAŢIONALE
    [Capitolul III titlul în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.10. -(1) Comisia Naţională este condusă de Consiliul de administraţie.
    (2) Consiliul de administraţie este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preşedintele şi doi vicepreşedinţi ai Consiliului de administraţie, care sînt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale.
    [Art.10 al.(2) în redacţia LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    [Art.10 al.(3) abrogat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    Art.11. - Membrii Consiliului de administraţie sînt desemnaţi de Parlament pentru un mandat de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Preşedintele Consiliului de administraţie se desemnează pe 4 ani, vicepreşedintele - pe 3 ani, un membru - pe 3 ani şi doi membri - pe 2 ani.
    [Art.11 modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    Art.12. - În funcţia de membru al Consiliului de administraţie poate fi desemnată persoana care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniile financiar, economic sau bancar.
    [Art.12 modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]
    [Art.12 în redacţia LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    [Art.10-12 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    [Art.12. al.(2)-(3) introduse prin LP321 din 18.07.03, MO170/08.08.03 art. 707]

    Art.13. - (1) Membrii Consiliului de administraţie sînt desemnaţi cu acordul în scris al candidaţilor.
    (2) În cazul în care candidatul este membru al unui partid sau al unei alte organizaţii social-politice, acordul său trebuie să conţină angajamentul de suspendare a calităţii de membru al partidului sau al altei organizaţii social-politice.
    [Art.13 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.14. - Calitatea de membru al Consiliului de administraţie încetează în caz de:
    a) expirare a termenului pentru care a fost desemnat;
    b) revocare de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, inclusiv din iniţiativa preşedintelui Comisiei Naţionale;
    c) demisie;
    d) deces.
    [Art.14 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art. 15. - (1) Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie se face de Parlament în cazul în care:
    a) în urma exercitării neadecvate a atribuţiilor sale sau săvîrşirii unor acte ilegale, s-au produs efecte de criză pe piaţa financiară nebancară;
    b) au fost condamnaţi prin sentinţă judecătorească rămasă definitivă;
    b1) a rămas definitiv actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către aceştia a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    [Art.15 lit.b1) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    c) devin neeligibili în cazul unor situaţii de incompatibilitate prevăzute la art.27 alin.(3);
    d) nu-şi pot îndeplini atribuţiile din cauza incapacităţii fizice sau psihice, constatată de către o comisie medicală.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie se revocă din funcţie cu majoritatea simplă de voturi (50%@1) din numărul total al deputaţilor din Parlament.
    (3) Membrii Consiliului de administraţie ale căror mandate au expirat vor rămîne în funcţie pînă la numirea succesorilor lor.
    [Art.15 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.16. - Pe lîngă Comisia Naţională poate fi constituit un organ consultativ - Consiliul de experţi. Modul de constituire, componenţa şi atribuţiile acestui organ se stabilesc de către Comisia Naţională.
    Art.17. - Comisia Naţională poate antrena savanţi şi specialişti-practicieni pentru consultaţii, pentru efectuarea controalelor şi expertizelor, remunerîndu-i conform legislaţiei.
Capitolul IV
DECIZIILE COMISIEI NAŢIONALE
ŞI MODUL DE ADOPTARE A LOR
    Art.18. - (1) Deciziile Comisiei Naţionale se adoptă la şedinţele Consiliului de administraţie, care pot fi ordinare sau extraordinare. Procesele-verbale sînt semnate de preşedintele Comisiei Naţionale sau de vicepreşedintele care a prezidat şedinţa. Şedinţele ordinare se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît de 2 ori pe lună. Şedinţele extraordinare se convoacă din iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 2 membri ai Consiliului de administraţie.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    (2) Şedinţele Consiliului de administraţie pot fi publice sau închise. Şedinţele închise au loc doar în cazul în care există pericolul prejudicierii pieţei financiare nebancare sau a participanţilor la ea. Această formă a şedinţei se decide prin vot.
   
[Art.18 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.19. - (1) Şedinţele Consiliului de administraţie sînt deliberative în cazul în care la ele participă cel puţin 3 membri şi sînt prezidate de către preşedintele Consiliului de administraţie, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedintele împuternicit.
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    (2) Deciziile Comisiei Naţionale se adoptă prin votul majorităţii celor prezenţi la şedinţa Consiliului de administraţie. Membrii Consiliului de administraţie absenţi pot vota în scris.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    [Art.19 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    (3) Membrii Consiliului de administraţie nu au dreptul de a se abţine de la vot. Membrii care au votat împotrivă îşi pot consemna opinia separată în procesul- verbal al şedinţei respective.
    Art.20. - (1) Comisia Naţională emite decizii sub formă de hotărîri şi ordonanţe, care se semnează de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedintele împuternicit.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    (2) Consiliul de administraţie, după caz, poate delibera în şedinţe şi rezolva unele chestiuni, conform regulamentului, prin înscrieri protocolare. Înscrierile protocolare se aplică doar în limitele în care nu este necesară adoptarea unei decizii sub formă de hotărîre sau ordonanţă conform prevederilor prezentei legi.
    [Art.20 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.21. - (1) Prin hotărîri, Comisia Naţională fondează şi lichidează instituţii, inclusiv reprezentanţe teritoriale, acordă, suspendă sau retrage licenţe şi autorizaţii, adoptă, modifică sau abrogă acte normative ce ţin de reglementarea pieţei financiare nebancare, aplică interdicţii, aprobă regulamentul propriu, precum şi realizează atribuţiile stabilite de prezenta lege şi de alte acte legislative, cu excepţia atribuţiilor stabilite la alin. (2).
    (2) Prin ordonanţe, Comisia Naţională exercită atribuţiile prevăzute la art.9 alin.(1) lit.c) şi h), precum şi dispune efectuarea de expertize şi controale.
    [Art.21 în redacţia LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    [Art.21 pct.2) introdus prin LP1141 din 14.07.00, MO106/24.08.00]

    Art.22. - (1) Hotărîrile şi ordonanţele Comisiei Naţionale se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Hotărîrile Comisiei Naţionale intră în vigoare la data publicării, în caz că în hotărîre nu este indicat alt termen.
    (3) Hotărîrile Comisiei Naționale cu privire la procedura de remediere financiară, la emiterea de prescripţii și interdicții, la înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenţilor, la suspendarea sau retragerea licenţei participanţilor profesionişti, precum şi ordonanţele Comisiei Naţionale intră în vigoare la data emiterii acestora și se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoștință, actul se consideră comunicat din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.
    [Art.22 al.(3) în redacţia LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404]
    Art. 23. – (1) Actele Comisiei Naţionale sînt supuse controlului de legalitate în instanţele de contencios administrativ conform procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ şi conform cerinţelor prezentei legi. Dispoziţiile altor legi pot fi aplicate în cazurile de contestare a actelor Comisiei Naţionale doar în măsura în care nu contravin normelor stabilite de prezenta lege.
    (2) Suspendarea executării actelor Comisiei Naţionale poate fi cerută în instanţa de contencios administrativ numai după contestarea acestora la Comisia Naţională în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului Comisiei Naţionale pe marginea cererii prealabile privind aceste acte sau de la data expirării termenului pentru soluţionarea cererii prealabile. Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actelor cu caracter normativ.
    (3) Suspendarea executării actelor Comisiei Naţionale poate fi dispusă de instanţa de judecată numai la cererea reclamantului, depusă concomitent cu înaintarea acţiunii, şi doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) motivele invocate de reclamant în susţinerea acţiunii sînt pertinente şi bine întemeiate şi este un caz prima facie împotriva legalității actului contestat;
    b) reclamantul prezintă argumente care au o bază factologică precum că circumstanţele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului administrativ contestat pentru a evita prejudicierea gravă şi     ireparabilă a intereselor reclamantului;
    c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depăşeşte interesul public urmărit prin emiterea actului administrativ contestat.
    (4) Sarcina probaţiunii întrunirii condițiilor menționate la alin. (3) revine reclamantului. Pînă la proba contrară se prezumă existenţa unui interes public în executarea imediată şi neîntreruptă a actelor Comisiei Naţionale.
    (5) În cadrul examinării cererilor privind suspendarea executării actelor Comisiei Naţionale, instanţa de judecată citează părţile în proces, indicînd data şi ora desfăşurării şedinţei de judecată şi anexînd copia de pe cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale, de asemenea solicită Comisiei Naţionale să prezinte referinţa pe marginea cererii de suspendare.
    (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea copiei de pe cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională depune referinţa pe marginea acestei cereri.
    (7) Instanţa de judecată este obligată să soluţioneze cererea de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale în cel mult 5 zile de la prezentarea referinţei de către Comisia Naţională sau de la data la care trebuia prezentată referinţa.
    (8) Instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării actului Comisiei Naţionale doar în cazul întrunirii cumulative a condiţiilor menționate la alin. (3). Instanţa de judecată pronunţă o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale.
    (9) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ privind declararea ilegală, în parte sau în tot, a actului normativ al Comisiei Naţionale se transmite de îndată Comisiei Naţionale şi se publică neîntîrziat pe pagina web oficială a Comisiei Naţionale.
    (10) Acţiunile de contencios administrativ privind actele Comisiei Naţionale sau privind nesoluţionarea de către aceasta în termen legal a unei cereri se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul Comisia Naţională, cu condiţia respectării obligatorii de către reclamant a procedurii prealabile prevăzute la alin. (2).
    (11) Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actului Comisiei Naţionale poate fi atacată cu recurs în conformitate cu Codul de procedură civilă. Prin derogare de la art. 426 alin. (3) din Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen restrîns, care nu va depăşi 10 zile de la data depunerii recursului.
    (12) Cererile de contestare a hotărîrilor Comisiei Naționale cu privire la procedura de remediere financiară, la emiterea de prescripții și interdicții, la înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenților, la suspendarea sau retragerea licenței participanților profesioniști, precum și cererile de contestare a ordonanțelor Comisiei Naționale se judecă în termen de 3 luni de la data depunerii.
    [Art.23 în redacţia LP136 din 03.07.15, MO197-205/31.07.15 art.404]
    [Art.23 modificat prin LP129 din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
Capitolul V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE ŞI ANGAJAŢILOR COMISIEI NAŢIONALE
    [Cap.V, titlul modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.24. (1) Membrii Consiliului de administraţie sînt independenţi în exerciţiul funcţiunii şi se supun numai legii.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie nu pot fi reţinuţi, arestaţi ori traşi la răspundere administrativă sau penală decît la cererea Procurorului General, cu consimţămîntul Parlamentului.
    [Art.24 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    [Art.24 modificat prin LP808 din 07.02.02, MO36/14.03.02 art. 216]

    Art.25. - (1) Preşedintele Comisiei Naţionale:
    a) conduce activitatea Comisiei Naţionale, poartă răspundere în faţa Parlamentului pentru îndeplinirea de către Comisia Naţională a sarcinilor atribuite acesteia prin prezenta lege şi prin regulamentul ei;
    b) reprezintă Comisia Naţională în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate respective;
    c) convoacă şedinţele Consiliului de administraţie, le prezidează şi asigură îndeplinirea hotărîrilor adoptate;
    d) repartizează atribuţii şi împuterniciri vicepreşedinţilor şi membrilor Consiliului de administraţie confirmate prin hotărîre a Comisiei Naţionale;
    [Art.25 al.(1), lit.d) modificată prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    e) organizează şi desfăşoară concursuri pentru completarea funcţiilor vacante în structura aparatului executiv şi în agenţiile teritoriale ale Comisiei Naţionale;
    f) numeşte şi eliberează, în conformitate cu legislaţia, angajaţii Comisiei Naţionale şi ai agenţiilor teritoriale. În caz de necesitate, le aplică sancţiuni disciplinare;
    g) semnează avize, rapoarte, răspunsuri oficiale, altă corespondenţă curentă.
    [Art.25 lit.c)-d) modificate prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
   
h) examinează cauzele contravenţionale şi aplică sancţiuni contravenţionale în corespundere cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    [Art.25 al.(1), lit.h) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    (2) În absenţa Preşedintelui Comisiei Naţionale, atribuţiile prevăzute la alin.(1) sînt exercitate de vicepreşedintele împuternicit.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP144 din 02.07.10, MO119-120/13.07.10 art.373]
    Art.26. - Preşedintele Comisiei Naţionale participă la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului în problemele reglementării şi controlului funcţionării pieţei financiare nebancare.
    [Art.26 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.27. - (1) Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii Comisiei Naţionale sînt obligaţi:
    a) să nu divulge informaţia obţinută în exerciţiul funcţiunii;
    b) să se abţină de la orice activitate sau acţiune incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie sau angajat al Comisiei Naţionale.
    (2) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, membrii Consiliului de administraţie sînt obligaţi să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.
    [Art.27 al.(2) introdus prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482; al.(2) - (3) devin al.(3) -(4)]
    (3) Sînt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administraţie persoanele care:
    a) sînt rude sau afini atît între ei, cît şi cu Preşedintele Republicii Moldova, cu Preşedintele Parlamentului, cu Prim-ministrul, cu Guvernatorul Băncii Naţionale;
    b) au antecedente penale;
    c) desfăşoară orice alt tip de activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie;
    d) sînt membri ai consiliilor de administraţie, consiliilor de directori, comitetelor de conducere, comisiilor de revizie şi ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care sînt subiecţi ai supravegherii din partea Comisiei Naţionale;
    e) posedă mai mult de 0,5% din acţiuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale participanţilor profesionişti şi ale emitenţilor;
    f) abuzează de atribuţiile lor în scop de publicitate.
    (4) Sînt incompatibile cu calitatea de angajat al Comisiei Naţionale persoanele care:
    a) desfăşoară orice alt tip de activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie;
    b) sînt membri ai consiliilor de supraveghere, consiliilor de directori, comitetelor de conducere, comisiilor de revizie şi ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care sînt subiecţi ai supravegherii din partea Comisiei Naţionale;
    c) posedă mai mult de 0,5% din acţiuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale emitenţilor şi titularilor de licenţe;
    d) abuzează de atribuţiile lor în scop de publicitate.
    [Art.27 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.28. - Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii Comisiei Naţionale poartă răspundere administrativă sau penală pentru încălcarea prevederilor art.27.
    [Art.28 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.29. - Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii împuterniciţi ai Comisiei Naţionale au dreptul să le ceară participanţilor la piaţa financiară nebancară să prezinte Comisiei Naţionale orice documente şi explicaţii orale şi în scris necesare la exercitarea atribuţiilor de control.
    [Art.29 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
    Art.30. - Membrii Consiliului de administraţie şi angajaţii Comisiei Naţionale nu au dreptul să transmită împuternicirile lor altor persoane.
    [Art.30 modificat prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.31. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    [Art.32-34 excluse prin LP129-XVI din 07.06.07, MO94-97/06.07.07 art. 416]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Dumitru DIACOV

    Chişinău, 12 noiembrie 1998.
    Nr. 192-XIV.