LPA233/1998
ID intern unic:  311632
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 233
din  23.12.1998
cu privire la proiectul individual de privatizare a întreprinderilor
din sectorul electroenergetic
Publicat : 25.02.1999 în Monitorul Oficial Nr. 19-21     art Nr : 76     Data intrarii in vigoare : 25.02.1999
LP287-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.720
LP1064 din 17.05.2002, MO65/18.05.2002 art.519
HCC11 din 28.02.2002, MO36/14.03.2002 art.6
LP1158 din 26.07.2000, MO102/17.08.2000
LP613 din 01.10.99, MO118/28.10.99
  

    Întru executarea Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 şi Legii cu privire la Concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic,
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Prezenta lege este elaborată în baza Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, Legii nr.1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, Legii nr.63-XIV din 25 iunie 1998 cu privire la Concepţia asupra privatizării întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi în baza altor acte legislative, precum şi Acordului Hărţii Energetice la care Republica Moldova este parte.
    (2) Prezenta lege determină procedura de privatizare, conform proiectului individual de privatizare, a întreprinderilor din sectorul electroenergetic.
    [Art. 1 al. (3) exclus prin L1064/17.05.2002, MO65/18.05.2002 art. 517]
    [Art. 1 al. (3) prevederile declarate necostituţionale prin HCC11 din 28.02.02, MO36-38/14.03.02 art. 5]
    Articolul 2. Noţiuni de bază
    În prezenta lege se utilizează următoarele noţiuni de bază:
    concursul investiţional - metodă de selectare prin concurenţă a achizitorilor pachetului de control de acţiuni ale întreprinderilor supuse privatizării, potrivit căreia achizitorul patrimoniului de stat este selectat prin competiţie deschisă bazată pe criterii bine determinate şi îşi asumă obligaţii investiţionale şi obligaţii de exploatare;
    documentele pentru concurs - set de documente necesare pentru desfăşurarea concursului investiţional;
    preselecţia investitorilor - procedură de calificare de către comisia de concurs a investitorilor drept capabili (incapabili) să realizeze administrarea financiară şi tehnologică a întreprinderilor din sectorul electroenergetic şi să efectueze investiţii de reabilitare în aceste întreprinderi în volumul necesar;
    comisia de concurs - organ provizoriu care organizează concursul şi care ia deciziile de bază la împuternicirea acestuia de către stat şi în numele statului;
    procesul concursului - proces care include pregătirea şi distribuirea documentelor pentru concurs, preselecţia şi selectarea finală a investitorilor, efectuarea studiului de către investitori şi depunerea ofertelor, evaluarea ofertelor şi încheierea contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni ale întreprinderii din sectorul electroenergetic;
    metoda decontării fluxurilor în numerar - metodă de determinare a diapazonului de valori ale acţiunilor întreprinderii supuse privatizării în baza pronosticului de variante şi în baza decontării fluxurilor prognozate nete ale mijloacelor băneşti, preconizate să fie obţinute de către proprietarii întreprinderii într-o perioadă viitoare determinată;
    investitorii calificaţi - toate întreprinderile sau uniunile lor care corespund criteriilor de preselecţie şi care au fost invitate de comisia de concurs pentru participare la concursul investiţional;
participanţii la concursul investiţional - toţi investitorii calificaţi care au depus oferta pentru achiziţionarea pachetului de control de acţiuni ale întreprinderii din sectorul electroenergetic.
Capitolul II
MODUL DE PRIVATIZARE A ÎNTREPRINDERILOR
DIN SECTORUL ELECTROENERGETIC
    Articolul 3. Obiectele şi subiecţii privatizării
    (1) Conform proiectelor individuale, vor fi supuse privatizării următoarele întreprinderi societăţi pe acţiuni din sectorul electroenergetic:
    Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău (anexa nr.1);
    Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, oraşul Vatra, municipiul Chişinău (anexa nr.2);
    Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, municipiul Bălţi (anexa nr.3);
    Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, oraşul Donduşeni (anexa nr.4);
    Reţelele Electrice de Distribuţie Sud, oraşul Comrat (anexa nr.5);
    Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău (anexa nr.6);
    Centrala Electrică de Termoficare nr.2, municipiul Chişinău (anexa nr.7);
    Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi (anexa nr.8).
    (2) Întreprinderile din sectorul electroenergetic care nu au fost menţionate la alin.(1) sînt pasibile de privatizare în conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) lit.a) şi c) din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998.
    (3) Participanţi la concursul investiţional, denumit în continuare concurs, pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic pot fi numai întreprinderile sau uniunile lor (holdinguri, consorţii, asociaţii, în baza unui contract privind activitatea în comun etc.) atît din ţară, cît şi din străinătate.
    (4) Investitorii cîştigători ai concursului, care au achiziţionat pachetele de acţiuni ale întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice, sînt în drept să participe la concursul pentru privatizarea centralelor electrice de termoficare în cazul corespunderii lor criteriilor de preselecţie pentru participare la concursul de privatizare a centralelor electrice de termoficare.
    (5) Terenurile aferente întreprinderilor din sectorul electroenergetic, supuse privatizării conform prezentului articol, se propun pentru vînzare sau dare în arendă întreprinderilor privatizate conform legislaţiei.
    [Art.3 al.(6) exclus prin LP287-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.720]
    [Art.3 al.(6) în redacţia LP1158 din 26.07.00, MO102/17.08.00]

    Articolul 4. Etapele şi metodele privatizării întreprinderilor
                        din sectorul electroenergetic
    (1) Întreprinderile din sectorul electroenergetic vor fi privatizate în două etape. Prima etapă cuprinde privatizarea simultană a întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice. A doua etapă cuprinde privatizarea pe grupe sau individual a centralelor electrice de termoficare.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP287-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.720]
    (2) Centralele electrice de termoficare vor fi pasibile de privatizare după încheierea concursului pentru privatizarea întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice, dacă a fost vîndut cel puţin un pachet de acţiuni propus pentru vînzare conform alin.(4).
    [Art.4 al. (2) în redacţia LP1158 din 26.07.00, MO102/17.08.00]
    (3) Comisia de concurs stabileşte mărimea pachetului de control de acţiuni ale fiecărei centrale electrice de termoficare pasibile de privatizare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul privatizării întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice, pentru vînzare vor fi propuse nu mai mult de 50% +1 acţiune din acţiunile acestor întreprinderi.
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP287-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.720]
    [Art. 4 al. (3) modificat prin LP1064 din 17.05.02, MO65/18.05.02 art. 517]

    (4) Acţiunile întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice se propun pentru vînzare în trei pachete. Primul pachet va include acţiunile Reţelelor Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, şi Reţelelor Electrice de Distribuţie Centru, al doilea pachet va include acţiunile Reţelelor Electrice de Distribuţie Nord şi Reţelelor Electrice de Distribuţie Nord-Vest, al treilea pachet va include acţiunile Reţelelor Electrice de Distribuţie Sud.
    [Art.4 al. (4) modificat prin LP1158 din 26.07.00, MO102/17.08.00]
    (5) Acţiunile centralelor electrice de termoficare vor fi propuse pentru vînzare în trei pachete separate. În scopul asigurării securităţii energetice a ţării, capacitatea şi posibilităţile de extindere a acestor întreprinderi vor fi indicate în documentele de concurs.
    (6) Acţiunile întreprinderilor din sectorul electroenergetic, enumerate la art.3 alin.(1), vor fi vîndute prin intermediul unui concurs investiţional internaţional deschis.
    [Art.4 al. (7) în redacţia LP1064 din 17.05.02, MO65/18.05.02 art. 517]
    [Art.4 al. (7) în redacţia LP1158 din 26.07.00, MO102/17.08.00]

    (7) Acţiunile întreprinderilor din sectorul electroenergetic care au fost propuse anterior spre vînzare o dată şi nu au fost vîndute pot fi vîndute, la decizia comisiei de concurs, prin negocieri directe. Comisia de concurs stabileşte modul şi procedura negocierilor directe conform legislaţiei. Orice investitor potenţial participant la negocieri directe trebuie să corespundă condiţiilor de calificare prevăzute la art.7 alin.(2) şi (4) sau respectiv alin.(3) şi (4).
    (8) Privatizarea repetată a acţiunilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic ale căror pachete de control nu au fost vîndute va fi începută peste cel mult două luni după finalizarea concursului prevăzut la alin.(6).
    (9) Metoda de privatizare a acţiunilor care au rămas după vînzarea pachetului de control de acţiuni ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic se va stabili prin hotărîre a Guvernului, în conformitate cu art.16 alin.(1) din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998, în cel mult două luni după finalizarea concursului.
    Articolul 5. Estimarea valorii întreprinderilor din sectorul
                       electroenergetic
    (1) Estimarea valorii întreprinderilor din sectorul electroenergetic se va efectua prin cel puţin două metode: metoda valorii de bilanţ a activelor nete ale întreprinderii supuse privatizării şi metoda decontării fluxurilor în numerar ale întreprinderii supuse privatizării.
    (2) Valoarea de bilanţ a activelor nete ale întreprinderii supuse privatizării se va accepta ca fiind egală cu valoarea capitalului propriu al întreprinderii, conform ultimului bilanţ contabil întocmit la ultima dată de raportare, precedentă publicării avizului privind desfăşurarea concursului.
    (3) Estimarea valorii întreprinderilor din sectorul electroenergetic prin metoda decontării fluxurilor în numerar are un caracter analitic şi nu urmează a fi publicată în documentele pentru concurs.
Capitolul III
PROCESUL CONCURSULUI
    Articolul 6. Comisia de concurs
    (1) Comisia de concurs efectuează pregătirea şi dirijarea procesului concursului în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative.
    (2) Componenţa numerică şi personală a comisiei de concurs va fi determinată de Guvern în conformitate cu actele legislative şi alte acte normative.
    (3) Comisia de concurs este obligată să aplice faţă de toţi potenţialii investitori şi faţă de participanţii la concurs unele şi aceleaşi cerinţe normative, inclusiv la selectarea investitorilor calificaţi şi la determinarea investitorilor cîştigători. Respectarea acestei cerinţe va fi asigurată prin transparenţa întregului proces al concursului.
    (4) În caz de necesitate, Comisia de concurs este în drept să modifice termenele stabilite de prezenta lege.
    [Art.6 al.(4) în redacţia LP1158 din 26.07.00, MO102/17.08.00]
    Articolul 7. Preselecţia
    (1) Preselecţia se organizează de către comisia de concurs şi este obligatorie pentru toţi investitorii potenţiali. Numai investitorii recunoscuţi drept calificaţi de către comisia de concurs sînt în drept să procure documentele de concurs şi să depună oferte.
    (2) Investitorul calificat care participă la privatizarea întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de ordin profesional şi financiar:
    a) să aibă experienţă de lucru în sistemul de distribuţie a energiei electrice prin reţele electrice cu tensiunea de 110-0,4 kV în condiţiile concurenţei. Numărul consumatorilor ce beneficiază de aceste sisteme va constitui cel puţin 100 de mii sau vînzările anuale se vor egala cu o sumă echivalentă cu cel puţin 100 de milioane dolari SUA;
    b) să aibă experienţa realizării proiectelor private de distribuţie a energiei electrice, inclusiv în ţările în curs de dezvoltare sau în tranziţie, finalizate din punct de vedere financiar.
    (3) Investitorul calificat care participă la privatizarea centralelor electrice de termoficare trebuie să aibă experienţă de lucru în sistemul de producere a energiei electrice cu o putere totală de cel puţin 200 MW, pe o piaţă naţională, în condiţii de concurenţă internă cu cel puţin o companie.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP287-XV din 22.07.04, MO132-137/06.08.04 art.720]
    [Art.7 al. (3) lit. a) şi b) în redacţia LP1064 din 17.05.02, MO65/18.05.02 art. 517]
    [Art.7 al. (4); (5) şi (6) în redacţia LP1064 din 17.05.02, MO65/18.05.02 art. 517]

    (4) Investitorii calificaţi vor trebui să demonstreze posibilităţile lor financiare (valoarea activelor nete, rentabilitatea, capacitatea de a finanţa proiecte de ordinul celor propuse) de procurare şi administrare a întreprinderilor din sectorul electroenergetic. Investitorii calificaţi vor prezenta rapoarte financiare, executate conform standardelor internaţionale de contabilitate, pentru cel puţin ultimii 2 ani. Investitorii calificaţi nu pot fi înregistraţi în zone financiar favorabile (off-shore).
    (5) Verificarea corespunderii investitorilor condiţiilor de calificare prevăzute la alin.(2) şi (4) sau, respectiv, alin.(3) şi (4) este parte componentă a procedurii de preselecţie pentru privatizarea întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice şi centralelor electrice de termoficare. Lista documentelor, chestionarele şi formularele necesare pentru participare la preselecţie, precum şi procedura de participare la preselecţie vor fi elaborate de către comisia de concurs în temeiul prezentei legi.;
    (6) Investitorii potenţiali care satisfac numai una din condiţiile prevăzute la alin.(2) şi (4) sau, respectiv, la alin.(3) şi (4) pot fi calificaţi numai în cazul creării, nu mai tîrziu de 15 zile calendaristice pînă la data depunerii ofertelor, a unei asociaţii de întreprinderi (holding, consorţiu etc.) care să corespundă tuturor condiţiilor de preselecţie. Astfel de investitori potenţiali sînt în drept să procure documentele de concurs. Ei vor avea acelaşi drept de acces la informaţia relevantă ca şi investitorii calificaţi.
    (7) Investitorii potenţiali care consideră că dispun de calificare financiară şi profesională suficientă pentru a achiziţiona şi a administra cu succes întreprinderile din sectorul electroenergetic, dar care nu corespund, într-o măsură oarecare, anumitelor criterii ale preselecţiei, expuse în documentele privind procedura de preselecţie, pot face demers pentru modificarea acestor criterii.
    (8) Demersul indicat la alin.(6) va include temeiurile modificării criteriilor şi va fi prezentat în scris în decurs de 15 zile de la data publicării avizului despre preselecţie.
    (9) Comisia de concurs va examina toate demersurile depuse de potenţialii investitori şi va da un răspuns la obiect în termen de 7 zile de la data primirii demersului. Deciziile comisiei de concurs asupra demersurilor primite se extind asupra tuturor investitorilor fără excepţii.
    [Art.7 al. (10) în redacţia LP1064 din 17.05.02, MO65/18.05.02 art. 517; al.(6)-(10) devin al. (7)-(11]
    (10) Dacă investitorul strategic este reprezentat de o asociaţie de întreprinderi, unul din membrii acestei asociaţii trebuie să aibă suficientă experienţă în domeniul producerii şi distribuirii energiei electrice pentru a deveni investitor calificat. Membrul calificat al asociaţiei va achiziţiona cel puţin 33% din acţiunile întreprinderii şi va fi contractat de asociaţie pentru administrarea, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a întreprinderii privatizate.
    (11) Preselecţia se va efectua într-un singur tur. Comisia de concurs va examina cererile investitorilor în decursul unei luni de la expirarea termenului stabilit de depunere a cererii. Cererile depuse după expirarea termenului stabilit pentru depunerea lor nu vor fi examinate de comisia de concurs.
    Articolul 8. Documentele pentru concurs
    (1) Setul de documente pentru concurs aprobate de comisia de concurs va include:
    a) memorandumul informaţional preliminar;
    b) documentele privind procedura de preselecţie;
    c) memorandumul informaţional final;
    d) documentele privind procedura de desfăşurare a concursului;
    e) contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni.
    (2) Memorandumul informaţional preliminar va include:
    a) descrierea situaţiei macroeconomice în Republica Moldova;
    b) descrierea situaţiei tehnologice şi financiare a sectorului electroenergetic;
    c) descrierea bazei normative şi reglementării activităţii întreprinderilor din sectorul electroenergetic, precum şi a perspectivelor de dezvoltare a lor;
    d) caracteristicile succinte de afaceri ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic.
    (3) Documentele privind procedura de preselecţie vor include:
    a) criteriile preselecţiei investitorilor;
    b) modul de participare la preselecţie a investitorilor;
    c) modul de perfectare şi de prezentare a documentelor;
    d) descrierea planului de privatizare a întreprinderilor.
    (4) Memorandumul informaţional final reprezintă varianta desfăşurată a informaţiei indicate în memorandumul informaţional preliminar.
    (5) Documentele privind procedura de desfăşurare a concursului vor include:
    a) planul detaliat de privatizare a întreprinderilor;
    b) drepturile şi obligaţiile vînzătorului şi achizitorului pachetului de control de acţiuni;
    c) modul de perfectare şi de prezentare a ofertelor la comisia de concurs;
    d) formularele documentelor pentru concurs, care se perfectează de investitorii potenţiali, pentru a fi prezentate comisiei de concurs;
    e) modul şi criteriile selectării finale a investitorilor.
    Articolul 9. Publicarea avizului privind desfăşurarea
                       concursului
    (1) Comisia de concurs este obligată să anunţe investitorii despre graficul desfăşurării concursului, precum şi despre întreprinderile scoase la concurs, cu 40 de zile înainte de data stabilită a prezentării cererilor de preselecţie, prin publicarea acestei informaţii în presa centrală republicană, presa financiară internaţională, precum şi să o pună la dispoziţia ambasadelor şi reprezentanţelor Republicii Moldova în alte ţări.
    (2) Documentele privind procedura de preselecţie se vor pune la dispoziţia investitorilor la depunerea unei cereri scrise. Documentele privind procedura de desfăşurare a concursului vor fi puse la dispoziţie numai investitorilor calificaţi la depunerea unei cereri scrise.
    (3) Costul documentelor pentru concurs, ce urmează a fi puse la dispoziţia investitorilor potenţiali, nu va depăşi cheltuielile de producere şi expediere a acestora.
    Articolul 10. Ofertele pentru achiziţionarea pachetului de
                          control de acţiuni
    (1) Investitorii calificaţi sînt în drept să depună oferte pentru achiziţionarea pachetului de control de acţiuni ale uneia sau mai multor întreprinderi, în conformitate cu art.4 alin.(4) şi (5).
    (2) Ofertele se vor perfecta şi se vor depune pentru fiecare pachet de acţiuni supus privatizării în parte.
    (3) Ofertele pot fi depuse în decursul a 110 zile din ziua publicării avizului privind desfăşurarea concursului.
    [Alin.3 art.10 modificat prin L613/01.10.99, MO118/28.10.99]
    (4) Documentul de bază al ofertei este proiectul contractului de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni ale întreprinderii din sectorul electroenergetic.
    (5) Oferta va include:
    a) preţul de achiziţionare a pachetului de control de acţiuni ale întreprinderilor supuse privatizării;
    b) programul de reabilitare a întreprinderilor supuse privatizării;
    c) specificarea utilajelor tehnologice necesare pentru reabilitarea şi extinderea întreprinderilor supuse privatizării;
    d) volumul investiţiilor de reabilitare, termenele efectuării lor şi metodele de finanţare;
    e) descrierea măsurilor ce se vor întreprinde pentru respectarea stipulărilor privind protecţia mediului, prevăzute de standardele internaţionale ISO-14000;
    f) informaţii despre măsurile de asigurare a obligaţiilor de concurs şi investiţionale ale cumpărătorului;
    g) alte dispoziţii, în conformitate cu prezenta lege şi alte acte legislative.
    (6) Concursul pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic nu a avut loc în cazul în care:
    a) în urma preselecţiei investitorilor, a fost determinat un singur investitor calificat;
    b) un singur investitor calificat a participat la concurs;
    c) nici unul dintre investitorii cîştigători ai concursului nu a semnat contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni sau nu a achitat costul pachetului de acţiuni supus concursului.
    Articolul 11. Evaluarea ofertelor
    (1) Comisia de concurs va evalua ofertele depuse conform criteriilor de selectare finală a investitorilor, indicate în documentele pentru concurs.
    (2) Oferta se va evalua în dependenţă relativă de suma maximă oferită ca preţ de achiziţionare a pachetului de control de acţiuni şi de cel mai mare volum al investiţiilor propus în programul de reabilitare. Tariful de livrare a energiei electrice către consumatori va constitui, de asemenea, un criteriu, iar preferinţa va fi acordată investitorului care va oferi un program de reabilitare şi exploatare cu tarife minimale.
    (3) Rezultatele concursului vor fi publicate în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 12. Măsuri de asigurare a obligaţiilor de concurs şi
                         contractuale
    (1) Pentru a participa la concurs, investitorii calificaţi prezintă obligaţiile de concurs (acreditiv, gaj etc.) în mărime de 2,5% din preţul total, indicat în ofertă, al pachetului de acţiuni ale întreprinderii supuse privatizării. În cazul în care investitorul a depus oferte pentru mai mult de un pachet de acţiuni ale întreprinderilor supuse privatizării, obligaţiile lui de concurs trebuie să constituie cel puţin 2,5% din suma a două oferte, cele mai mari, ale investitorului dat.
    (2) Modul şi suma de asigurare a obligaţiilor contractuale vor fi indicate în contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni ale întreprinderii supuse privatizării. Acţiunile necesare, cum ar fi prezentarea obligaţiilor investiţionale, pentru a asigura îndeplinirea programului investiţional propus trebuie să fie finalizate de investitorul dat înainte de a încheia contractul de vînzare-cumpărare.
    Articolul 13. Încheierea contractului de vînzare-cumpărare
                          a pachetului de control de acţiuni
    (1) Încheierea contractelor cu investitorii cîştigători ai concursului va avea loc în decursul a cel mult 2 luni din ziua anunţării rezultatelor concursului.
    (2) Contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni ale întreprinderii supuse privatizării se va perfecta conform legislaţiei Republicii Moldova.
    (3) Suma datoriilor debitoare şi creditoare, care vor fi transferate de la bilanţul întreprinderii supuse privatizării, se va indica în contractul de vînzare-cumpărare.
    (4) Contractul de vînzare-cumpărare va stipula soluţionarea litigiilor investiţionale şi a altor litigii de drept civil de către arbitrajul internaţional.
    (5) Contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni ale întreprinderii supuse privatizării nu va conţine clauze care înrăutăţesc situaţia părţilor comparativ cu prevederile documentelor pentru concurs.
    (6) Investitorii cîştigători ai concursului sînt obligaţi să achite pachetul de acţiuni pe care îl achiziţionează timp de 10 zile bancare, începînd cu ziua încheierii contractului de vînzare-cumpărare. Plata pentru acţiuni va fi efectuată în condiţiile art.17 alin.(1) - (3) şi (5) din Legea cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998.
    (7) Dacă investitorul cîştigător al concursului a refuzat să semneze contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de control de acţiuni, perfectat conform prevederilor ofertei acestuia, sau nu a virat mijloacele pentru achiziţionarea pachetului de acţiuni în termenul stabilit la alin.(6), comisia de concurs anulează rezultatele concursului, notifică investitorului decizia sa şi exercită dreptul asupra obligaţiilor de concurs prezentate de investitor. În acest caz, comisia de concurs va duce tratative cu următorul investitor care a obţinut cea mai apropiată evaluare a ofertei în raport cu cea maximă.
Capitolul IV
CONDIŢIILE POSTPRIVATIZAŢIONALE DE ACTIVITATE A
ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL ELECTROENERGETIC
    Articolul 14. Condiţiile postprivatizaţionale de activitate a
                          întreprinderilor de distribuţie a energiei electrice
    (1) Întreprinderea de distribuţie a energiei electrice este obligată să deservească consumatorii din zona prevăzută în licenţa de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate în conformitate cu această licenţă, cu actele legislative şi cu alte acte normative.
    (2) Întreprinderea de distribuţie a energiei electrice este în drept să obţină şi licenţă de furnizare a energiei electrice la tarife nereglementate pentru activitatea sa pe teritoriile care nu intră în zona ei de deservire.
    (3) Conform licenţei de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, întreprinderea de distribuţie a energiei electrice va achiziţiona energia electrică, în mod prioritar, de la producătorii locali în bază de contract, conform tarifelor şi volumelor stabilite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, denumită în continuare A.N.R.E. Întreprinderea de distribuţie a energiei electrice este în drept să achiziţioneze suplimentar energia electrică necesară de la oricare alt producător sau furnizor, în bază de contract, la tarife nereglementate.
    (4) Întreprinderile de distribuţie a energiei electrice dispun de dreptul de a deconecta consumatorii răuplatnici.
    Articolul 15. Condiţiile postprivatizaţionale de activitate
                          a centralelor electrice de termoficare
    (1) Centralele electrice de termoficare vor încheia de sine stătător contracte de furnizare a combustibilului pentru producerea energiei electrice.
    (2) Centralele electrice de termoficare vor încheia cu întreprinderile de distribuţie a energiei electrice contracte de furnizare a energiei electrice la tarife şi în volume stabilite de A.N.R.E.
    (3) Centralele electrice de termoficare vor încheia contracte de furnizare a energiei termice şi a aburului tehnologic cu reţelele de distribuţie a energiei termice la tarife stabilite de A.N.R.E.
    (4) Extinderea capacităţilor de producţie ale centralelor electrice de termoficare se va efectua în baza contractelor de lungă durată privind furnizarea energiei, încheiate cu întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, după coordonarea lor cu A.N.R.E.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 16
    Din ziua anunţării concursului, administrarea întreprinderilor pasibile de privatizare se va supune restricţiilor în ce priveşte prelungirea termenelor de arendă sau încheierea unor noi contracte de arendă a imobilului, inclusiv a terenurilor aferente.
    [Art.17 în redacţia LP1064 din 17.05.02, MO65/18.05.02 art. 517]
    Articolul 17
    (1) În decursul a 10 ani după achiziţionarea pachetului de acţiuni de control, investitorul cîştigător care a semnat contractul de vînzare-cumpărare (cumpărătorul) este în drept să vîndă sau să înstrăineze în alt mod aceste acţiuni numai unui investitor care corespunde criteriilor de preselecţie a investitorilor aplicate la calificarea cumpărătorului. Noţiunea "pachetul de acţiuni de control", în sensul prezentei legi, semnifică drepturile de proprietate şi de vot în baza deţinerii a cel puţin 50%Ă1 acţiune din acţiunile întreprinderii.
    (2) Transmiterea către noul proprietar a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de vînzare-cumpărare a pachetului de acţiuni de control se va efectua prin încheierea unui nou contract de vînzare-cumpărare, ale cărui clauze vor fi similare clauzelor contractului iniţial. Corespunderea noului investitor condiţiilor de preselecţie va fi certificată de către Guvern, iar tranzacţia va fi verificată, din punctul de vedere al procedurii, de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
    (3) Cumpărătorul poate să vîndă toate acţiunile, sau o parte din ele, ale oricărei întreprinderi către companiile sale afiliate dacă, în decursul a 10 ani de după achiziţionare, ele rămîn în proporţie de cel puţin 51 la sută în posesiunea cumpărătorului, iar acesta îşi menţine capacitatea de vot în baza deţinerii unui număr de acţiuni care asigură capacitatea neîngrădită de luare a deciziilor în cadrul întreprinderii achiziţionate.
    (4) În cazul în care cumpărătorul vinde acţiunile sale unei companii afiliate, drepturile şi obligaţiile cumpărătorului, conform contractului iniţial de vînzare-cumpărare, vor rămîne integral la cumpărător.
    Articolul 18
    La realizarea obligaţiilor sale investiţionale, investitorul străin cîştigător al concursului va beneficia de facilităţile şi garanţiile stipulate de Legea privind investiţiile străine şi de Codul fiscal.
    Articolul 19
    Guvernul:
    - va stabili, în termen de o lună din ziua publicării prezentei legi, componenţa numerică şi personală a comisiei de concurs pentru privatizarea întreprinderilor din sectorul electroenergetic;
    - va elabora mecanismul transferării datoriilor creditoare şi debitoare, istorice şi restante, de la bilanţul întreprinderilor din sectorul electroenergetic pasibile de privatizare;
    - va prevedea în legea bugetului utilizarea mijloacelor obţinute din vînzarea pachetelor de control de acţiuni ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic pentru recuperarea pierderilor suportate în urma transferării datoriilor de la bilanţul întreprinderilor în cauză şi achitării datoriilor externe ale Republicii Moldova pentru importul energiei electrice şi al combustibilului utilizat pentru producerea ei;
    - va prezenta Parlamentului, în decurs de o lună din ziua publicării prezentei legi, propuneri pentru introducerea modificărilor şi completărilor respective în legislaţie.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                     Dumitru DIACOV

    Chişinău, 23 decembrie 1998.
    Nr. 233-XIV.

Anexa nr.1
Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Reţelele Electrice de Distribuţie", municipiul Chişinău
I. Date generale
    1. A fost fondată ca întreprindere distinctă în 1955. În 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Reţelele Electrice de Distribuţie", municipiul Chişinău (denumită în continuare societate).
    2. La 11 octombrie 1997, societatea este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu nr.103091383.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.A.Doga nr.4, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD 2024.
    4. Societatea are o subdiviziune în oraşul Criuleni şi două în municipiul Chişinău.
    5. Activitatea de bază a societăţii este distribuirea energiei electrice în municipiul Chişinău.
    6. Licenţa nr.L-EE-FR-001 de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi licenţa nr.L-EE-D-001 de distribuţie a energiei electrice au fost eliberate societăţii de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică la 29 iunie 1998.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:
    Echipamentul Unitatea de măsură 110 şi 35 kV 10 şi 6 kV 0,4 kV Total
    Reţele electrice aeriene km 438 1181 1875 3494
    Cabluri electrice km - 1233 951 2184
    Substaţii electrice unităţi 40 1303 - 1343
    Transformatoare unităţi 76 1945 - 2021
    8. În gestiunea societăţii se află următoarele obiecte de menire socială:
    a) cămin 81104 lei
    b) cămin 2994710 lei.
    9. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal al societăţii a fost de 55,8%, cea a clădirilor - 22,0%.
    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997, numărul mediu scriptic al angajaţilor a fost de 733 persoane. La 1 ianuarie 1998, numărul angajaţilor a fost de 815 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 7,24 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren. Reţelele electrice, cablurile, substaţiile şi transformatoarele societăţii sînt localizate pe terenuri protejate de servitute.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financiari
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii în anul 1997:
---------------------------------------------------------------------------------
Indicii |Volum, kWh| Suma, mii lei
----------------------------------------------------+------------+--------------
1. S-a primit din reţelele de tensiune înaltă | 1614800 |
2. Necesităţi proprii                         | 24120   |
3. Pierderi tehnologice şi comerciale         | 267780  |
4. Vînzări nete                               | 1322900 | 300997,00
5. Costul producţiei vîndute                  |         | 266926,00
6. Venit (pierderi) brut(e) din vînzări (4-5) |         | 34071,00
7. Rentabilitatea serviciilor (6:4x100)       |         | 11,32%
8. Venit (pierderi) net(e) din întreaga       |         |
activitate după impozitare                    |         | 5303,00
9. Active materiale                           |         | 392413,00
10. Rentabilitatea activelor (8:9x100)        |         | 1,35%
---------------------------------------------------------------------------------------
15. Bilanţul contabil al societăţii pentru anul 1997:
----------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
----------------------------+-------------------+-----------------------+-------------
Active curente | 81857,84 | Paive pe termen scurt | 169560,76
Active pe termen lung |310555,47 | Pasive pe termen lung | 0
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 3074,81 | Capital propriu | 222852,55
Total |392413,31 | Total | 392413,31
-----------------------------------------------------------------------------------------

    16. Capitalul social al societăţii constituie 212461 mii lei şi este divizat în 2124,61 mii acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 100 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 18 decembrie 1997, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 REEL 1003.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 2180 mii lei, arenda lui anuală este de 87,2 mii lei.

Anexa nr.2
Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Reţelele Electrice de Distribuţie Centru"
I. Date generale
    1. A fost fondată ca întreprindere distinctă în 1963. În 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Reţelele Electrice de Distribuţie Centru" (denumită în continuare societate).
    2. La 6 octombrie 1997, societatea este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu numărul 105074849.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.Luceafărul nr.13, oraşul Vatra, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD 2025.
    4. Societatea are filiale şi reprezentanţe în 11 raioane ale ţării.
    5. Activitatea de bază a companiei este distribuirea energiei electrice în următoarele raioane: Anenii Noi, Căinari, Călăraşi, Căuşeni, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Străşeni,Ştefan Vodă şi Teleneşti.
    6. Licenţa nr.L-EE-FR-002 de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi licenţa nr.L-EE-D-002 de distribuţie a energiei electrice au fost eliberate societăţii de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică la 4 august 1998.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Echipamentul             | Unitatea  | 10 kV | 0,4 kV | Total
                         | de măsură |       |        |
----------------------------+--------------+---------------+--------------+------------
Reţele electrice aeriene | km        | 8507,6| 11579,0 | 20086,6
Cabluri electrice        | km        | 167,2 | 140,3   | 307,5
Transformatoare          | unităţi   | 4861  | -       | 4861
------------------------------------------------------------------------------------------

    8. În gestiunea societăţii nu se află obiecte de menire socială.
    9. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal a fost de 76,1%, cea a clădirilor - 33,3%.
    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997, numărul mediu scriptic al angajaţilor era de 1215 persoane. La 1 ianuarie 1998, numărul angajaţilor era de 1182 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 15,12 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren. Reţelele electrice, cablurile şi transformatoarele societăţii sînt localizate pe terenuri protejate de servitute.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financiari
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii în anul 1997:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii |Volum, kWh | Suma, mii lei
----------------------------------------------+----------------------------+---------------
1. S-a primit din reţelele de tensiune înaltă | 899714 |
2. Necesităţi proprii | 13496 |
3. Pierderi tehnologice şi comerciale | 262040 |
4. Vînzări nete | 624178 | 133324,42
5. Costul producţiei vîndute | | 136582,54
6. Venit (pierderi) brut(e) din vînzări (4-5) | | -3258,12
7. Rentabilitatea serviciilor (6:4x100) | | -2,44%
8. Venit (pierderi) net(e) din întreaga | |
activitate după impozitare | | -22993,77
9. Active materiale | | 251839,78
10. Rentabilitatea activelor (8:9x100) | | -9,13%
-------------------------------------------------------------------------------------------
15. Bilanţul contabil al societăţii pentru anul 1997:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
-----------------------+-------------------+-------------------------------+--------------
Active curente | 48695,00 | Pasive pe termen scurt | 187512,41
Active pe termen lung |203135,78 | Pasive pe termen lung | 0
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 0 | Capital propriu | 64318,37
Total |251830,78 | Total | 251830,78
--------------------------------------------------------------------------------------------

    16. Capitalul social al societăţii constituie 107929,24 mii lei şi este divizat în 1079,29 mii de acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 100 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 18 decembrie 1997, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 REDC 1005.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 1821,1 mii lei, arenda lui anuală este de 182,1 mii lei.

Anexa nr.3

Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Reţelele Electrice de Distribuţie Nord"
I. Date generale
    1. A fost fondată ca întreprindere distinctă în 1963. În 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Reţelele Electrice de Distribuţie Nord" (denumită în continuare societate).
    2. La 3 noiembrie 1997, societatea este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu nr.121046468.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.Ştefan cel Mare nr.180, municipiul Bălţi, Republica Moldova, MD 3100.
    4. Societatea are 9 filiale şi reprezentanţe.
    5. Activitatea de bază a societăţii este distribuirea energiei electrice în municipiul Bălţi şi în următoarele raioane: Făleşti, Floreşti, Glodeni, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Şoldăneşti şi Ungheni.
    6. Licenţa nr.L-EE-FR-003 de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi licenţa nr.L-EE-D-003 de distribuţie a energiei electrice au fost eliberate societăţii de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică la 12 august 1998.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Echipamentul |Unitatea | 10 kV | 0,4 kV | Total
|de măsură | | |
--------------------------+-------------------------+--------------+--------------+-------
Reţele electrice aeriene | km | 5627 | 7856 | 13483
Cabluri electrice | km | 440 | 430 | 870
Transformatoare | unităţi | 4049 | - | 4049
---------------------------------------------------------------------------------------------

    8. În gestiunea societăţii se află următoarele obiecte de menire socială:
    a) obiectul apărării civile (Floreşti) 19705 lei
    b) obiectul apărării civile 17205 lei
    c) obiectul apărării civile 58841 lei
    d) pavilionul bazei de odihnă 31217 lei.
    9. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal al societăţii a fost de 70,6%, cea a clădirilor - 46,1%.
    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997, numărul mediu scriptic al angajaţilor a fost de 923 persoane. La 1 ianuarie 1998, numărul angajaţilor a fost de 1032 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 16,21 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren. Reţelele electrice, cablurile şi transformatoarele societăţii sînt localizate pe terenuri protejate de servitute.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financiari
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii în anul 1997:
------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii | Volum, kWh |Suma, mii lei
----------------------------------------------+-----------------------------+-------------
1. S-a primit din reţelele de tensiune înaltă | 921071 |
2. Necesităţi proprii | 2491 |
3. Pierderi tehnologice şi comerciale | 261494 |
4. Vînzări nete | 657086 | 137082,09
5. Costul producţiei vîndute | | 141946,80
6. Venit (pierderi) brut(e) din vînzări (4-5) | | -4864,71
7. Rentabilitatea serviciilor (6:4x100) | | -3,55%
8. Venit (pierderi) net(e) din întreaga | |
activitate după impozitare | | -33 987,89
9. Active materiale | | 250075,70
10. Rentabilitatea activelor (8:9x100) | | -13,59%
--------------------------------------------------------------------------------------------
15. Bilanţul contabil al societăţii pentru anul 1997:
------------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
----------------------------+---------------+------------------------------+-------------
Active curente | 56 849,00 | Pasive pe termen scurt | 220813,00
Active pe termen lung | 193227, | Pasive pe termen lung | 0
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 127,00 | Capital propriu | 29263,00
Total | 250076,00 | Total | 250076,00
-------------------------------------------------------------------------------------------

    16. Capitalul social al societăţii constituie 90794,62 mii lei şi este divizat în 9079,46 mii acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 100 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 27 noiembrie 1997, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 REDN 1002.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 1952,4 mii lei, arenda lui anuală este de 195,2 mii lei.

Anexa nr.4

Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest"
I. Date generale
    1. A fost fondată ca întreprindere distinctă în 1968. În noiembrie 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest" (denumită în continuare societate).
    2. La 5 noiembrie 1997, societatea este înregistrată în Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu nr.130067244.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.Ştefan cel Mare nr.30, oraşul Donduşeni, Republica Moldova, MD 5100.
    4. Societatea are filiale şi reprezentanţe în 6 raioane ale ţării.
    5. Activitatea de bază a societăţii este distribuirea energiei electrice în următoarele raioane: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Ocniţa şi Soroca.
    6. Licenţa nr.L-EE-FR-004 de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi licenţa nr.L-EE-D-004 de distribuţie a energiei electrice au fost eliberate societăţii de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică la 30 iunie 1998.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Echipamentul |Unitatea | 10 kV | 0,4 kV | Total
|de măsură | | |
------------------------------------+--------------+---------------+---------------+-----------
Reţele electrice aeriene | km | 4115 | 6152 | 10267
Cabluri electrice | km | 83 | 79 | 162
Transformatoare | unităţi | 2620 | - | 2620
--------------------------------------------------------------------------------------------------

    8. În gestiunea societăţii se află următoarele obiecte de menire socială:
    a) bază de odihnă pentru 32 persoane (288 m2) 21865 lei
    b) lac (20 000 m2) 27796 lei
    c) locuinţe, inclusiv nouă apartamente (475 m2) şi hotel de şase apartamente (123 m2) 776610 lei.
    9. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal al societăţii a fost de 62,7%, cea a clădirilor - 31,4%.
    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997, numărul mediu scriptic al angajaţilor a fost de 751 persoane. La 1 ianuarie 1998, numărul angajaţilor a fost de 874 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 12,94 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren. Reţelele electrice, cablurile şi transformatoarele societăţii sînt localizate pe terenuri protejate de servitute.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financii
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii în anul 1997:
------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii | Volum, kWh |Suma, mii lei
----------------------------------------------------+----------------------+-------------
1. S-a primit din reţelele de tensiune înaltă | 592066 |
2. Necesităţi proprii | 3839 |
3. Pierderi tehnologice şi comerciale | 140432 |
4. Vînzări nete | 447795 | 100754,00
5. Costul producţiei vîndute | | 90622,00
6. Venit (pierderi) brut(e) din vînzări (4-5) | | 10132,00
7. Rentabilitatea serviciilor (6:4x100) | | 10,06%
8. Venit (pierderi) net(e) din întreaga | |
activitate după impozitare | | -18991,00
9. Active materiale | | 204715,00
10. Rentabilitatea activelor (8:9x100) | | -9,28%
-------------------------------------------------------------------------------------------
15. Bilanţul contabil al societăţii pentru anul 1997:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
----------------------------+---------------+------------------------------+-------------
Active curente | 33595,00 | Pasive pe termen scurt | 129510,00
Active pe termen lung | 171120,00 | Pasive pe termen lung | 23,00
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 826,00 | Capital propriu | 75182,00
Total | 204715,00 | Total | 204715,00
--------------------------------------------------------------------------------------------

    16. Capitalul social al societăţii constituie 86113,36 mii lei şi este divizat în 8611,33 mii acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 10 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 18 decembrie 1997, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 REDN 1000.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 1558,5 mii lei, arenda lui anuală este de 155,8 mii lei.

Anexa nr.5

Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Reţelele Electrice de Distribuţie Sud"
I. Date generale
    1. A fost fondată ca întreprindere distinctă în 1962. În 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Reţelele Electrice de Distribuţie Sud" (denumită în continuare societate).
    2. La 24 octombrie 1997, societatea este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu nr.137018335.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.Lenin nr.56, oraşul Comrat, Republica Moldova, MD 3800.
    4. Societatea are filiale şi reprezentanţe în 9 raioane ale ţării.
    5. Activitatea de bază a societăţii este distribuirea energiei electrice în următoarele raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Comrat, Ceadîr-Lunga, Cimişlia, Leova, Taraclia şi Vulcăneşti.
    6. Licenţa nr.L-EE-FR-005 de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi licenţa nr.L-EE-D-005 de distribuţie a energiei electrice au fost eliberate societăţii de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică la 1 iulie 1998.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Echipamentul             |Unitatea  | 10 kV | 0,4 kV | Total
                         |de măsură  | | |
--------------------------+--------------------------------+---------------+---------------+-----------
Reţele electrice aeriene | km | 5153,5 | 5653,0 | 10806,5
Cabluri electrice        | km | 79,5 | 64,5 | 144,0
Transformatoare          | unităţi | 3207,0 | - | 3207,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    8. În gestiunea societăţii se află următoarele obiecte de menire socială:
    a) bază de odihnă pentru 100 persoane (466 m2) 339774 lei
    b) sală sportivă (290 m2) 480190 lei
    c) casă de cultură (980 m2) 1314040 lei
    d) spaţiu locativ constînd din 16 apartamente (720 m2) 606639 lei.
    9. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal era de 55%, iar cea a clădirilor - 32%.
    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997, numărul mediu scriptic al angajaţilor a fost de 860 persoane. La 1 ianuarie 1998, numărul angajaţilor a fost de 863 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 17,57 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren. Reţelele electrice, cablurile şi transformatoarele societăţii sînt localizate pe terenuri protejate de servitute.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financiari
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii în anul 1997:
------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii | Volum, kWh |Suma, mii lei
----------------------------------------------------+----------------------+-------------
1. S-a primit din reţelele de tensiune înaltă | 569233 |
2. Necesităţi proprii | 7972 |
3. Pierderi tehnologice şi comerciale | 159903 |
4. Vînzări nete | 401358 | 89910,00
5. Costul producţiei vîndute | | 88732,00
6. Venit (pierderi) brut(e) din vînzări (4-5) | | 1177,00
7. Rentabilitatea serviciilor (6:4x100) | | 1,31%
8. Venit (pierderi) net(e) din întreaga | |
activitate după impozitare | | -26268,00
9. Active materiale | | 220188,00
10. Rentabilitatea activelor (8:9x100) | | -11,93%
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Bilanţul contabil al societăţii pentru anul 1997:
------------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
----------------------------+---------------+------------------------------+------------
Active curente | 26391,00 | Pasive pe termen scurt | 93585,00
Active pe termen lung | 193797,00 | Pasive pe termen lung | 649,00
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 2741,00 | Capital propriu | 125954,00
Total | 220188,00 | Total | 220188,00
-------------------------------------------------------------------------------------------

    16. Capitalul social al societăţii constituie 140559,24 mii lei şi este divizat în 14055,92 mii acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 10 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 26 februarie 1998, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 REDS 1007.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 2116,2 mii lei, arenda lui anuală este de 211,6 mii lei.

Anexa nr.6

Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Centrala Electrică de Termoficare nr.1"
I. Date generale
    1. A fost fondată ca întreprindere distinctă în 1951. În 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Centrala Electrică de Termoficare nr.1" (denumită în continuare societate).
    2. La 13 noiembrie 1997, societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu nr.103091547.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.Vadul lui Vodă nr.5, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD 2023.
    4. Societatea nu are filiale şi reprezentanţe.
    5. Activitatea de bază a societăţii este producerea energiei electrice şi termice pentru municipiul Chişinău.
    6. Licenţa nr.L-EE-P-001 de producere a energiei electrice este pasibilă de a fi eliberată societăţii.*
    _____________________________________________________________________
    * Licenţa nu a fost eliberată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru că nu a fost achitată plata pentru ea.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:
----------------------------------------------------------------------------------
Echipamentul |Cantitatea | Capacitatea
| |-----------------------------
| | instalată | disponibilă
--------------------------------+------------------+---------------+-------------
Turbină electrică | 4 | |
capacitatea electrică | | 54 MW | 54 MW
extragerea vaporilor | | 194 Gcal/oră | 194 Gcal/oră
Cazan de încălzire a apei | 2 | 200 Gcal/oră | 200 Gcal/oră
Cazan cu abur | 8 | 540 tone/oră | 540 tone/oră
-----------------------------------------------------------------------------------

    8. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal al societăţii a fost de 58,6%, cea a clădirilor - 34,0%.
    9. În gestiunea societăţii se află următoarele obiecte de menire socială:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul |Valoarea de |Terenul |Nr.de |Suprafaţa
|bilanţ, lei |ocupat, |niveluri |totală,
| | m2 | | m2
---------------------------------+-----------+-------+--------+--------------------------------------
Cămin pe str.T.Vladimirescu | | | |
nr.12 bloc 3 | 1116118 | 2606,0 | 2 | 466,0
Cămin pe str.Florăriei nr.1 şi | | | |
nr.2 G | 659382 | 2874,9 | 1 | 263,5
Cămin pe str.Florăriei nr.1 şi | | | |
nr.2 G A | 417650 | 2874,9 | 1 | 269,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997, numărul mediu scriptic al angajaţilor a fost de 460 persoane. La 1 martie 1998, numărul angajaţilor a fost de 440 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 14,5 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financiari
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii pe anul 1997:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Energie electrică | Energie termică
Indicii |-------------------------------+-----------------------------------
| Volum, | Suma, | Volum, | Suma,
| mii kWh | mii lei | Gcal |mii lei
-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-----------------------------------+---------------+---------------+--------------+-------------------
1. Producţia | 93162 | | 505368 |
2. Necesităţi proprii | 20603 | | 88578 |
3. Pierderi | 733 | | 21196 |
4. Vînzări nete | 71826 |6586,00 | 395594 |24441,00
5. Costul producţiei vîndute | |6554,00 | |29916,00
6. Venit (pierderi) brut(e) din | | | |
vînzări (4-5) | | 32,00 | |-5475,00
7. Rentabilitatea serviciilor | | | |
(6:4x100) | | 0,49% | | -22,40%
8. Venit (pierderi) net(e) din | | | |
întreaga activitate, după | | | |
impozitare | | | |-5673,00
9. Active materiale | | | |93183,70
10. Rentabilitatea activelor | | | |
(8:9x100) | | | |-6,09%
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Bilanţul contabil al societăţii pe anul 1997:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
----------------------------+---------------+------------------------------+-----------------
Active curente | 13713,97 | Pasive pe termen scurt | 51220,33
Active pe termen lung | 79469,73 | Pasive pe termen lung | 0
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 2193,15 | Capital propriu | 41963,37
Total | 93183,70 | Total | 93183,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------

    16. Capitalul social al societăţii constituie 52270,16 mii lei şi este divizat în 5227,01 mii acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 10 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 22 ianuarie 1998, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 CELT 1003.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 4372 mii lei, arenda lui anuală este de 178 mii lei.

Anexa nr.7

Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Centrala Electrică de Termoficare nr.2"
I. Date generale
    1. A fost fondată ca întreprindere distinctă în 1976. În 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Centrala Electrică de Termoficare nr.2" (denumită în continuare societate).
    2. La 27 octombrie 1997, societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu nr.106048800.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.Meşterul Manole nr.3, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD 2036.
    4. Societatea nu are filiale şi reprezentanţe.
    5. Activitatea de bază a societăţii este producerea energiei electrice şi termice pentru municipiul Chişinău.
    6. Licenţa nr.L-EE-P-002 de producere a energiei electrice este pasibilă de a fi eliberată societăţii.*
    -------------------------------
    * Licenţa nu a fost eliberată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru că nu a fost achitată plata pentru ea.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Echipamentul |Cantitatea | Capacitatea
| |--------------------------------------
| | instalată | disponibilă
--------------------------------+----------+--------------+---------------------------------
Turbogenerator cu abur | 3 | |
capacitatea electrică | | 240 MW | 225 MW
extragerea vaporilor | | 540 Gcal/oră |540 Gcal/oră
Cazan de încălzire a apei | 5 | 660 Gcal/oră |660 Gcal/oră
Cazan cu abur | 3 | 1440 tone/oră |1440 tone/oră
---------------------------------------------------------------------------------------------

    8. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal al societăţii a fost de 64,4%, cea a clădirilor - 23,4%.
    9. În gestiunea societăţii se află următoarele obiecte de menire socială:
    a) bază de odihnă 3292194 lei
    b) tabără pentru copii 7273997 lei
    c) grădiniţă de copii 1658325 lei
    d) casă de locuit 10114233 lei.
    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997 numărul mediu scriptic al angajaţilor a fost de 607 persoane. La 1 ianuarie 1998 numărul angajaţilor a fost de 700 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 47,9 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financiari
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii în anul 1997:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Energie electrică | Energie termică
Indicii |-------------------------------+---------------------------------
| Volum, | Suma, | Volum, | Suma,
| mii kWh | mii lei | Gcal |mii lei
------------------------------------+--------------+---------------+--------------+-----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------------------+--------------+---------------+--------------+------------------
1. Producţia |1057287 | |1769668 |
2. Necesităţi proprii | 138154 | | 6743 |
3. Pierderi | 22894 | | 238296 |
4. Vînzări nete | 896239 |105807,98 |1524629 |101214,65
5. Costul producţiei vîndute | |112053,00 | |131820,00
6. Venit (pierderi) brut(e) din | | | |
vînzări (4-5) | | -6245,00 | |-30605,00
7. Rentabilitatea serviciilor | | | |
(6:4x100) | | -5,9% | | -30,24%
8. Venit (pierderi) net(e) din | | | |
întreaga activitate după impo- | | | |
zitare | | | | -4060,29
9. Active materiale | | | |323924,75
10. Rentabilitatea activelor | | | |
(8:9x100) | | | | -1,25%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Bilanţul contabil al societăţii pentru anul 1997:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
----------------------------+----------------------+-------------------------------+-------------
Active curente | 96132,14 | Pasive pe termen scurt | 112708,63
Active pe termen lung | 340501,24 | Pasive pe termen lung | 0
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 22338,75 | Capital propriu | 323924,75
Total | 436633,38 | Total | 436633,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------

    16. Capitalul social al societăţii constituie 318049,60 mii lei şi este divizat în 31804,96 mii acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 10 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 19 martie 1998, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 TEMO 1008.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 14393,1 mii lei, arenda lui anuală este de 575,7 mii lei.

Anexa nr.8

Caracteristica de afaceri a Societăţii pe Acţiuni
"Centrala Electrică de Termoficare Nord"
I. Date generale
    1. A fost fondată în 1954 ca întreprindere distinctă. În 1997 a fost transformată în Societate pe Acţiuni "Centrala Electrică de Termoficare Nord" (denumită în continuare societate).
    2. La 3 noiembrie 1997, societatea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei în Registrul comercial de stat, cu nr.121046475.
    3. Sediul societăţii se află pe adresa: str.Ştefan cel Mare nr.168, municipiul Bălţi, Republica Moldova, MD 3100.
    4. Societatea nu are filiale şi reprezentanţe.
    5. Activitatea de bază a societăţii este producerea energiei electrice şi termice pentru municipiul Bălţi.
    6. Licenţa nr.L-EE-P-003 de producere a energiei electrice este pasibilă de a fi eliberată societăţii.*
    ____________________________________________________________________
    * Licenţa nu a fost eliberată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru că nu a fost achitată plata pentru ea.
II. Patrimoniul supus privatizării
    7. Principalul echipament al societăţii:

    Echipamentul Cantitatea Capacitatea
instalată disponibilă
    Turbogenerator cu aburcapacitatea electrică extragerea vaporilorCazan de încălzire a apeiCazan cu abur 247 24 MW128 Gcal/oră400 Gcal/oră 420 tone/oră 22 MW448 Gcal/oră-420 tone/oră
    8. La 1 ianuarie 1998, uzura medie a echipamentului principal al societăţii a fost de 87,00%, cea a clădirilor - 40,28%.
    9. În gestiunea societăţii se află următoarele obiecte de menire socială:
    a) cămin cu 24 camere (338 m2) 897273 lei
    b) cămin cu 10 camere (290 m2) 191140 lei
    c) casă de locuit cu 24 apartamente (830 m2) 1037593 lei
    d) apartament cu 1 cameră - (16 m2) 27778 lei
    e) spaţiul blocului 5 (173 m2) 383782 lei
    f) casă finlandeză cu 5 camere (128 m2) 12000 lei.
    10. Procesul de producţie existent corespunde cerinţelor ecologice prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    11. În 1997, numărul mediu scriptic al angajaţilor a fost de 351 persoane. La 1 ianuarie 1998, numărul angajaţilor a fost de 350 persoane.
    12. Societatea este situată pe un teren cu suprafaţa de 16,07 hectare. Terenul aparţine statului, iar întreprinderea are drept de folosinţă asupra lui. Nu există alte persoane care să aibă drept de folosinţă asupra acestui teren. În plus, primăria municipiului Bălţi a oferit 1,5 hectare pentru amenajarea rezervoarelor de decantare.
    13. Societatea nu are bunuri care să fie obiect al litigiilor, în stare de arest sau amanetate.
III. Principalii indici financiari
    14. Rezultatele financiare ale activităţii societăţii în anul 1997:
Energie electrică Energie termică
Volum, mii kWh Suma, mii lei Volum, Gcal Suma, mii lei
1 2 3 4 5

1. Producţia | 96298 | |499674 |
2. Necesităţi proprii | 30120 | | 52445 |
3. Pierderi | 770 | | 19987 |
4. Vînzări nete | 65408 | 8153,59 |427242 | 25164,55
5. Costul producţiei vîndute | | 13240,00 | | 44128,00
6. Venit (pierderi) brut(e) din | | | |
vînzări (4-5) | |-5 086,00 | |-18963,00
7. Rentabilitatea serviciilor | | | |
(6:4x100) | | -62,37% | | -75,35%
8. Venit (pierderi) net(e) din | | | |
întreaga activitate după impo- | | | |
zitare | | | |-40461,89
9. Active materiale | | | |170096,00
10. Rentabilitatea activelor | | | |
(8:9x100) | | | | -23,79%
15. Bilanţul contabil al societăţii pentru anul 1997:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Active | Mii lei | Pasive | Mii lei
----------------------------+--------------+-------------------------------+---------------
Active curente | 52676,04 | Pasive pe termen scurt | 101110,67
Active pe termen lung |117419,52 | Pasive pe termen lung | 86,55
Inclusiv obiectele de | | |
menire socială | 2549,57 | Capital propriu | 68898,34
Total |170095,56 | Total | 170095,56
--------------------------------------------------------------------------------------------


    16. Capitalul social al societăţii constituie 95374,30 mii lei şi este divizat în 9537,43 mii acţiuni simple nominale, fiecare în valoare de 10 lei.
    17. Acţiunile societăţii sînt nominalizate şi înregistrate de către Comisia de Stat pentru Piaţa Valorilor Mobiliare, la 27 noiembrie 1997, în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare, cu indicativul ISIN MD 14 CETN 1001.
    18. 100% din acţiunile societăţii aparţin statului. Proprietarul nominal al acţiunilor societăţii este Departamentul rivatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat de pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor.
    19. Preţul de vînzare al terenului pe care este situată societatea este de circa 2903,3 mii lei, arenda lui anuală este de 193,5 mii lei.