LPM243/1994
ID intern unic:  311633
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 243
din  26.10.1994
presei
Publicat : 12.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 2     art Nr : 12
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247
    RMO356 din 06.10.17, MO356-359/06.10.17 pag.13
    LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP313-XV din 28.06.2001, MO81/20.07.2001 art.612
    LP1002-XIV din 19.05.2000, MO65/08.06.00 art.
    LP564 -XIV din 29.07.99, MO96/02.09.99 art.
    LP493-XIV din 09.07.99, MO90/19.08.99 art.
    LP42-XIV din 04.06.98, MO62/09.07.98 art.
    LP1592-XIII din27.02.98, MO44/21.05.98 art.
    LP1127-XIII din21.03.97, MO25/24.04.97 art.252
    LP788 -XIII din 26.03.96, MO40/20.06.96
    LP688 -XIII din 15.12.95, MO16/14.03.96


   
NOTĂ:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Afacerilor Externe”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Libertatea presei
    (1) În Republica Moldova libertatea presei constituie un drept fundamental, consfinţit de Constituţie. Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi ideilor, la informare veridică asupra evenimentelor din viaţa internă şi cea internaţională prin intermediul publicaţiilor periodice şi al agenţiilor de presă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile pluralismului politic, precum şi respectarea legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
    (2) Cenzura de orice fel asupra publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă, imixtiunea în activitatea lor de pregătire şi de difuzare a informaţiei sînt interzise.
    Articolul 2. Statutul juridic al redacţiilor publicaţiilor
                       periodice şi al agenţiilor de presă
    Redacţiile publicaţiilor periodice şi agenţiile de presă sînt persoane juridice şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul lor.
    Articolul 3. Prezentarea informaţiei de către
                       persoanele oficiale
    Persoanele oficiale ale autorităţilor publice prezintă operativ materialul şi informaţia solicitate de publicaţiile periodice şi de agenţiile de presă, exceptînd materialele şi informaţiile enumerate în art. 4 şi cele calificate drept secret de stat.
    Articolul 4. Libertatea de exprimare şi limitări de publicitate  
    (1) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale şi informaţii, ţinînd cont de  faptul că exerciţiul acestor libertăţi ce comportă  datorii  şi responsabilităţi  este supus unor formalităţi, condiţii, restrîngeri şi unor sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea crimei, ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei, protecţia reputaţiei sau apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea unor informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judiciare.
   
(2) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să utilizeze un limbaj corect şi nediscriminatoriu, în care statutul egal şi rolul femeilor şi al bărbaților sînt reflectate în aceeaşi măsură şi tratate ca avînd aceeaşi valoare şi aceeași demnitate, contribuind la diminuarea stereotipurilor sexiste.
    [Art.4 al.(2) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291; alineatul unic devine al.(1)]
    (3) Este inadmisibilă şi se sancţionează conform legii publicarea oricăror  materiale  şi informaţii care prezintă imaginea unui anumit sex în maniera de umilire a demnităţii şi/sau care conţin un îndemn deschis sau ascuns la promovarea în diverse domenii a unui anumit sex în detrimentul celuilalt sex.
    [Art.4 al.(3) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (4) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să utilizeze un limbaj accesibil şi să prezinte informaţia furnizată în aşa mod încît aceasta să nu lezeze onoarea şi demnitatea persoanelor cu dizabilităţi.
    [Art.4 al.(4) modificat prin RMO356 din 06.10.17, MO356-359/06.10.17 pag.13]
    [Art.4 al.(4) introdus prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (5) Este inadmisibilă şi se contracarează în conformitate cu legislaţia în vigoare publicarea oricăror materiale şi informaţii care prezintă imaginea persoanelor cu dizabilităţi în manieră de umilinţă a demnităţii şi/sau conţine un îndemn deschis sau ascuns la discriminare, ură şi la alte acţiuni ce ar încălca drepturile acestor persoane.
    [Art.4 al.(5) modificat prin RMO356 din 06.10.17, MO356-359/06.10.17 pag.13]
    [Art.4 al.(5) introdus prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.4 în redacţia LP564-XIV din 29.07.99]
    [Art.4 modificat prin LP42-XIV din 04.06.98]
    [Art.4 modificat prin  LP688-XIII din 15.12.95]

Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII PUBLICAŢIILOR
PERIODICE ŞI A AGENŢIILOR DE PRESĂ
    Articolul 5. Dreptul de a fonda publicaţii periodice şi
                       agenţii de presă
    (1) Dreptul de a fonda publicaţii periodice şi agenţii de presă, indiferent de forma lor organizatorico-juridică, îl are orice persoană juridică a Republicii Moldova şi persoană fizică cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani şi locuieşte pe teritoriul ei.
    (2) O publicaţie periodică sau o agenţie de presă poate fi fondată şi de două sau mai multe persoane fizice ori juridice, care în acest caz se consideră cofondatori.
    (3) Persoanele fizice şi juridice străine au dreptul să participe la fondarea publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă numai în calitate de cofondatori şi să deţină cel mult 49% din capitalul statutar.
    (4) Dacă publicaţia periodică sau agenţia de presă are doi sau mai mulţi fondatori, capitalul statutar este divizat în cote (părţi) subscrise şi se formează pe bază de acord între ei, confirmat de contractul de constituire, iar profitul se distribuie proporţional, în funcţie de cota (partea) fiecărui fondator.
    (5) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă finanţate de la buget sînt fondate numai cu aprobarea organului competent.
    (6) Fondatorul (cofondatorii) are dreptul să reorganizeze publicaţia periodică şi agenţia de presă în conformitate cu legislaţia în vigoare, onorîndu-şi obligaţiunile faţă de abonaţi (cititori).
    (7) Editor al publicaţiei periodice poate fi fondatorul (cofondatorii) sau altă persoană fizică sau juridică.
    Articolul 6. Înregistrarea publicaţiilor periodice
                       şi a agenţiilor de presă
    (1) Înregistrarea publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de presă se face la Agenția Servicii Publice.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    (2) Dacă publicaţia periodică sau agenţia de presă practică activităţi economice, în afara celor care ţin de difuzarea tirajului (informaţiei) şi a materialelor publicitare, înregistrarea se face în modul stabilit de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
    (3) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă îşi desfăşoară activitatea din data înregistrării. Activitatea publicaţiilor periodice şi a agenţiilor de presă neînregistrate se consideră ilegală şi atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
    [Art.6 al.(3) introdus prin LP1002 din 19.05.00, MO65/08.06.00]
    [Art.6 în redacţia LP688-XIII din 15.12.95]

    Articolul 7. Încetarea activităţii
    (1) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă îşi încetează activitatea numai în baza hotărîrii fondatorului (cofondatorilor) sau a instanţei de judecată.
    (2) În cazul în care fondatorul (cofondatorii) ia hotărîrea de a sista activitatea publicaţiei periodice sau a agenţiei de presă şi nu înfiinţează o nouă publicaţie periodică sau agenţie de presă cu aceeaşi denumire sau nu o reînregistrează în termen de 30 zile de la data încetării activităţii, colectivul redacţional, redactorul (redactorul-şef), conducătorul agenţiei au dreptul de a fonda o publicitate periodică ori o agenţie de presă cu aceeaşi denumire.  
    [Art.7 al.(3) abrogat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    (4) Hotărîrea instanţei de judecată privind încetarea activităţii publicaţiei periodice sau a agenţiei de presă se ia în cazul încălcării sistematice a prezentei legi.
    (5) Hotărîrea cu privire la sistarea activităţii publicaţiei periodice sau a agenţiei de presă se ia într-un termen de cel mult 3 luni de la data apariţiei temeiurilor prevăzute de prezentul articol. Ea poate fi atacată în termen de 10 zile, în ordine de apel în instanţa de judecată ierarhic superioară.
    [Art.7 al.(5) în redacţia LP788 din 26.03.96]
    Articolul 8. Conducerea publicaţiei periodice
                       şi a agenţiei de presă
    (1) Publicaţia periodică şi agenţia de presă sînt conduse de fondator (cofondatori) sau de o persoană numită de acesta.
    (2) Fondatorul (cofondatorii) aprobă statutul şi programul (principiile de bază) publicaţiei periodice sau agenţiei de presă.
    (3) Publicaţia periodică şi agenţia de presă realizează programul în condiţiile autonomiei profesionale.
    (4) Profilul, orientarea generală, periodicitatea, preţul şi alte condiţii ale apariţiei publicaţiei periodice sau ale activităţii agenţiei de presă, precum şi schema de încadrare, sînt stabilite în mod independent de către fondatorul (cofondatorii) sau editorul acestora.
    (41) Fondatorul (cofondatorii) este responsabil de organizarea instruirii angajaţilor în domeniul drepturilor omului şi al asigurării egalităţii între femei şi bărbaţi.
    [Art.4 al.(41) introdus prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (5) Conducerea profesională a publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă este exercitată de redactor (redactor-şef) şi de conducătorul agenţiei.
    (6) Redactorul (redactori-şef) ai publicaţiilor periodice şi conducători ai agenţiilor de presă pot fi numai cetăţeni ai Republicii Moldova.
    (7) Redactorul (redactorul-şef) publicaţiei periodice şi conducătorul agenţiei de presă sînt numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către fondator (cofondatori), în conformitate cu legislaţia muncii şi cu statutul publicaţiei periodice sau al agenţiei de presă.
    (8) Redactorul (redactorul-şef) publicaţiei periodice şi conducătorul agenţiei de presă conduc redacţia, colegiul redacţional al publicităţii periodice şi colectivul agenţiei de presă, reprezentîndu-le în relaţiile cu fondatorul (conducatorii), cu editorul, cu autorii, cu alte persoane fizice şi juridice, precum şi în instanţă de judecată.
    (9) Redactorul (redactorul-şef) publicaţiei periodice şi conducătorul agenţiei de presă sînt responsabili pentru activitatea publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă.
    Articolul 9. Reglementarea relaţiilor dintre  fondator
                       (editor) şi redacţia publicaţiei periodice sau
                       agenţia de presă
    Relaţiile dintre fondator (editor) şi redacţia publicaţiei periodice sau agenţia de presă sînt reglementate de prezenta lege, de legislaţia muncii, de statutul publicaţiei periodice sau al agenţiei de presă şi de contractul bilateral.
    Articolul 10. Statutul publicaţiei periodice
                         şi agenţiei de presă
    (1) Statutul publicaţiei periodice şi al agenţiei de presă este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare, de adunarea generală a colectivului redacţiei ori a agenţiei de presă, cu majoritatea absolută de voturi ale celor prezenţi la adunare, şi aprobat de fondator.
    Adunarea generală este deliberativă, dacă la ea sînt prezente cel puţin două treimi din colectivul redacţiei publicaţiei periodice sau al agenţiei de presă.
    (2) Statutul reglementează relaţiile dintre fondator (editor), redactor (redactor-şef) sau conducătorul agenţiei de presă şi colectivul redacţiei sau al agenţiei de presă, stabileşte drepturile şi obligaţiile colectivului de jurnalişti. Statutul prevede modul de finanţare, de repartizare şi de folosire a veniturilor, alte chestiuni vizînd organizarea activităţii redacţiei publicaţiei periodice şi a agenţiei de presă.
    (3) Editarea suplimentului publicaţiei periodice se admite doar în cazurile prevăzute de statutul publicaţiei periodice respective.
    [Art.10 al.(3) introdus prin LP1002 din 19.05.00, MO65/08.06.00 ]
    (4) Suplimentul este o anexă la publicaţia periodică, editată de acelaşi colegiu redacţional şi identificată prin datele de referinţă ale publicaţiei periodice respective.
    [Art.10 al.(4) introduseprin LP1002 din 19.05.00, MO65/08.06.00 ]
    Articolul 11. Contractul bilateral
    Contractul bilateral se încheie între fondator (editor) şi redacţia publicaţiei periodice sau agenţia de presă şi prevede:
    a) volumul mijloacelor necesare pentru cheltuielile de producţie;
    b) repartizarea veniturilor între redacţie, informator şi fondator (editor);
    c) obligaţiile fondatorului de a asigura condiţiile de producţie, sociale, de trai ale salariaţilor;
    d) obligaţiile salariaţilor;
    e) alte condiţii.
    Articolul 12. Finanţarea
    (1) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă îşi desfăşoară activitatea pe bază de autogestiune. Publicaţiile periodice destinate copiilor de vîrstă şcolară şi preşcolară sînt finanţate de către stat; în acest caz ministerele (departamentele) respective devin fondatorii (cofondatorii) lor.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP493-XIV din 09.07.99]
    [Se suspendă în anul 1997 ultima propoziţie alin.(1) art.12 prin LP1127-XIII din 21.03.97]
    [Art.12 al.(1) în redacţia LP688-XIII din 15.12.95]
    (2) Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă fondate de către autorităţile publice se finanţează de la bugetul respectiv.
    [Art.12 al.(3) exclus prin LP1592-XII din 27.02.98]
    [
Art.12 al.(3) în redacţia LP688-XIII din 15.12.95]
    (3) Pentru susţinerea publicaţiilor periodice şi agenţiilor de presă se admit donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate. Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să publice de două ori pe an - în ianuarie şi iulie - informaţii privind sursa şi valoarea donaţiilor, inclusiv a celor nefinanciare.
    [Art.12 al.(3) în redacţia LP688-XIII din 15.12.95]
    (4) Se interzice finanţarea sau susţinerea în orice altă formă a publicaţiilor periodice de către guvernele statelor străine, cu excepţia cazurilor prevăzute în acordurile interstatale bilaterale.
    [Art.12 al.(4) introdus prin LP313 din 28.06.01 MO81-83/20.07.01]
    Articolul 13. Datele de referinţă ale publicaţiei periodice
    (1) Fiecare număr al publicaţiei periodice trebuie să cuprindă următoarele date de referinţă:
    a) denumirea publicaţiei;
    b) fondatorul;
    c) numele redactorului (redactorului-şef) sau al persoanei care-l suplineşte;
    d) numărul de ordine şi data ieşirii de sub tipar;
    e) preţul unui exemplar;
    f) sediul redacţiei şi al tipografiei;
    g) indexul (pentru publicaţiile difuzate prin reţeaua de telecomunicaţii);
    h) tirajul.
    i) numărul şi data înregistrării.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP1002 din 19.05.00, MO65/08.06.00]
    (2) Se interzice editarea publicaţiilor periodice neînregistrate şi fără indicarea tuturor datelor de referinţă specificate la alin.(1).
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP1002 din 19.05.00, MO65/08.06.00]
    Articolul 14. Păstrarea materialelor
    Redacţiile publicaţiilor periodice şi agenţiile de presă sînt obligate să păstreze materialele conform Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova.
Capitolul III
DIFUZAREA PRESEI
    Articolul 15. Modul de difuzare a presei
    (1) Difuzarea presei este organizaţia de către fondator (cofondatori) pe bază de contract, încheiat cu persoane fizice şi juridice.
    (2) Editurile de stat (tipografiile) sînt obligate să expedieze exemplare ale publicaţiilor periodice la biblioteci şi la alte instituţii, a căror listă este stabilită de Guvern.
    (3) Difuzarea publicaţiilor periodice care nu au date de referinţă este interzisă.
    [Art.15 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 16. Aprobarea difuzării informaţiei
    (1) Fiecare număr al publicaţiei periodice şi fiecare informaţie a agenţiei de presă pot fi difuzate numai după ce redactorul (redactorul-şef), conducătorul agenţiei sau persoana învestită cu acest drept aprobă ieşirea de sub tipar a numărului sau difuzarea informaţiei, respectîndu-se drepturile şi interesele legitime ale autorilor şi ale fondatorului (cofondatorilor). În cazul preluării informaţiei din altă publicaţie, se indică denumirea, numărul şi data apariţiei publicaţiei.
    (2) Zădărnicirea difuzării legitime a publicaţiei periodice prin confiscarea parţială sau totală, ori în alt mod, a tirajului este interzisă.
    Articolul 17. Publicarea hotărîrilor
instanţelor de judecată
    Publicaţiile periodice ale autorităţilor publice sînt obligate a publica gratuit şi în termen hotărîrile instanţelor de judecată prevăzute pentru a fi publicate.
    Articolul 18. Nedivulgarea sursei de informaţie
    Publicaţiile periodice şi agenţiile de presă nu sînt în drept să divulge sursa de informaţie sau pseudonimul autorului, fără consimţămîntul lor. Sursa de informaţie sau pseudonimul autorului pot fi divulgate doar în cazul în care materialul difuzat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii şi doar la decizia instanţei de judecată.
Capitolul IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE JURNALISTULUI
    Articolul 19. Profesia de jurnalist
    Jurnalist este persoana care se îndeletniceşte cu munca literară şi publicistică în cadrul mijloacelor de informare în masă, angajată la ele prin contract sau în alt mod, conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile jurnalistului
    (1) În scopul exercitării atribuţiilor profesionale, jurnalistul are dreptul:
    a) să obţină şi să difuzeze informaţii;
    b) să fie primit în audienţă de persoane oficiale;
    c) să facă imprimări audiovizuale, să filmeze şi să fotografieze;
    d) să asiste la şedinţele publice ale instanţelor de judecată de orice nivel;
    e) să aibă acces în zonele calamităţilor naturale, să asiste la mitinguri, demonstraţii şi la alte manifestaţii publice;
    f) să se adreseze oricărei instituţii pentru a verifica faptele şi circumstanţele vizate în anumite materiale;
    g) să renunţe la pregătirea şi semnarea unui material, dacă acesta vine în contradicţie cu convingerile sale;
    h) să-şi retragă semnătura de sub un material al cărui conţinut, după părerea sa, a fost denaturat în procesul redactării;
    i) să ceară păstrarea secretului paternităţii (de autor);
    j) să beneficieze de facilităţi şi proprietăţi la transport şi telecomunicaţii, la cazare în hoteluri pe teritoriul republicii.
    (2) Confiscarea notiţelor jurnalistului este interzisă. Mijloacele lui tehnice pot fi ridicate numai în cazul în care servesc drept probă într-o cauză penală.
    (3) Statul garantează apărarea onoarei şi demnităţii jurnalistului, îi ocroteşte sănătatea, viaţa şi bunurile.
    (4) Obligaţiile jurnalistului decurg din legislaţia în vigoare, din prezenta lege şi din etică profesională.
    Articolul 21. Acreditarea jurnaliştilor
    (1) Jurnaliştii străini sînt acreditaţi în Republica Moldova de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în baza cererilor prezentate de către publicaţiile periodice, agenţiile de presă şi de alte organizaţii interesate, conform regulamentului aprobat de Guvern. Refuzul de acreditare a jurnaliştilor străini poate fi atacat în instanţa de judecată.
    (2) Publicăţiile periodice şi agenţiile de presă pot acredita în modul stabilit jurnalişti pe lîngă autorităţile publice, precum şi la manifestaţii artistice şi sportive.
    (3) Organele şi organizaţiile pe lîngă care sînt acreditaţi jurnalişti îi informează în prealabil pe aceştea despre măsurile ce urmează a fi întreprinse, la oferă posibilitatea de a lua cunoştinţă de documentele necesare.
Capitolul V
DREPTURILE JURNALIŞTILOR STRĂINI ÎN
REPUBLICA MOLDOVA ŞI ALE JURNALIŞTILOR
REPUBLICII MOLDOVA ÎN STRĂINĂTATE
    Articolul 22. Garantarea dreptului la activitate
                          profesională jurnaliştilor străini
    Jurnaliştilor străini acreditaţi în Republica Moldova de publicaţiile periodice şi de agenţiile de presă din alte state li se garantează prin lege dreptul la activitate profesională.
    Articolul 23. Egalitatea în drepturi a jurnaliştilor
    Jurnaliştii străini acreditaţi în Republica Moldova au aceleaşi drepturi şi îndatoriri privind activitate de informare şi documentare pe care le au jurnaliştii din Republica Moldova.
    Articolul 24. Baza juridică a activităţii jurnaliştilor
    Republicii Moldova în străinătate
    Exercitarea activităţii profesionale de către jurnaliştii Republicii Moldova în străinătate se efectuează în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei ţărilor în care sînt acreditaţi.
    Articolul 25. Suspendarea acreditării
                          jurnaliştilor străini
    (1) Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene poate suspenda acreditarea jurnalistului străin în cazul în care acesta încalcă Constituţia sau alte legi ale Republicii Moldova, precum şi în baza convenţiilor internaţionale cu privire la drepturile cetăţeneşti şi politice.
    (2) Jurnalistul străin are dreptul să atace în instanţa de judecată hotărîrea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene de a i se suspenda acreditarea în Republica Moldova.
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREZENTEI LEGI
    Articolul 26. Răspunderea persoanelor oficiale
    Persoanele oficiale ale autorităţilor politice sînt pasibile de pedeapsă în cazul în care:
    a) au zădărnicit activitatea profesională legitimă a jurnalistului prin refuzul neîntemeiat de acreditare sau prin retragerea nejustificată a acreditării, ori în alt mod;
    b) au exercitat asupra jurnalistului măsuri de constrîngere în scopul difuzării sau nedifuzării informaţiei;
    c) au divulgat sursa de informaţie sau pseudonimul autorului fără consimţămîntul acestora.
    Articolul 261. Răspunderea persoanelor cu funcție
                            de răspundere din cadrul publicațiilor
                            periodice și agențiilor de presă
    Persoana cu funcție de răspundere din cadrul publicațiilor periodice și agențiilor de presă care se face vinovată de lezarea onoarei, demnității şi reputaţiei profesionale a persoanei cu dizabilități se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Art.261 introdus prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    Articolul 27. Exonerarea
    Fondatorii, redactorii, jurnaliştii nu sînt responsabili pentru difuzarea informaţiei, dacă aceasta:
    a) este cuprinsă în documentele şi comunicatele oficiale ale autorităţilor publice;
    b) reproduce textual discursurile publice sau rezumatul lor adecvat.
Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN
DOMENIUL PRESEI
    Articolul 28. Contracte şi acorduri internaţionale
    (1) Colaborarea internaţională în domeniul presei este reglementată de contractele şi acordurile încheiate de publicaţiile periodice, de agenţiile de presă, de organizaţiile profesionale ale jurnaliştilor, de alte organizaţii ale oamenilor de creaţie din Republica Moldova cu organizaţii similare străine.
    (2) Contractele şi acordurile internaţionale sînt prioritare faţă de prevederile prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                     Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 26 octombrie 1994.
    Nr. 243-XIII.