LPM271/1994
ID intern unic:  311639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 271
din  09.11.1994
cu privire la protecţia civilă
Publicat : 29.12.1994 în Monitorul Oficial Nr. 20     art Nr : 231     Data intrarii in vigoare : 29.12.1994

    MODIFICAT
   
LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
    LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755
    LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16
    LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291
    LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
   
LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
   
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
    LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773
    LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095
    LP523 -XV din 11.10.01, MO131/31.10.01 art. 981
   
LP493-XIV din 09.07.99, MO90/19.08.99 art.
   
LP1592-XIII din 27.02.98,MO44/21.05.98
   
LP621-XIII din 31.10.95, MO67/30.11.95


    
NOTĂ:
În cuprinsul legii, cuvîntul „Colaboratorii” se substituie cu cuvintele „Funcționarii publici cu statut special din cadrul”, iar cuvîntul „colaboratori” – cu cuvintele „funcționari publici cu statut special” prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17
În textul legii, cuvîntul „departamente” se înlocuieşte cu cuvintele „alte autorităţi administrative centrale”, sintagmele „formaţiuni militarizate ale Protecţiei Civile”, „formaţiuni nemilitarizate ale Protecţiei Civile” şi „formaţiuni nemilitarizate” se înlocuiesc cu sintagma „formaţiuni ale Protecţiei Civile” prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529
În cuprinsul legii, sintagma “Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” se înlocuieşte cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne" prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
Prezenta lege stabileşte principiile fundamentale de organizare a protecţiei civile în republică, sarcinile ei, cadrul juridic al activităţii în acest domeniu a autorităţilor publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor (denumite în continuare unităţi economice), indiferent de tipul de proprietate şi forma organizaţional- juridică, precum şi a cetăţenilor.
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
    Articolul 1. Sistemul protecţiei civile
    (1) Protecţia civilă a Republicii Moldova reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastarofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor, precum şi în cazul aplicării mijloacelor de nimicire mederne (denumite în continuare în condiţiile situaţiilor excepţionale).
    (2) În caz de apariţie a situaţiei excepţionale, autorităţile publice elaborează şi aprobă măsuri şi acţiuni adecvate, reflectate în planurile speciale şi în programele protecţiei civile.
    (3) Protecţia civilă include organele de conducere, de administrare, Reţeaua Naţională de Observare şi Control de Laborator (R.N.O.C.L.) asupra stării mediului înconjurător şi obiectelor potenţial periculoase, forţele şi mijloacele de lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale, sistemul de instruire pentru protecţia civilă.
    [Art.1 al.(3) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (4) Protecţia civilă se organizează conform principiului teritorial de producţie în corespundere cu organizarea administrativ-teritorială a republicii, cuprinzînd toate ramurile economiei naţioanle. Organizarea protecţiei civile poartă un caracter obligatoriu.
    (5) Răspunderea de pregătirea organelor Protecţiei Civile pentru a desfăşura acţiuni în condiţiile situaţilor execpţionale este pusă peseama Guvernului, conducătorilor ministerilor, altor autorităţi administrative centrale, administraţiei publice locale, unităţilor economice.
    (6) Activitatea ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, unităţilor economice în domeniul protecţiei civile este coordonată de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, creat pe lîngă Guvern.
    (7) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul protecţiei civile. Organele lui principale sînt Aparatul Serviciului, Direcţia Protecţiei Civile, Direcţia salvatori şi pompieri şi Direcţia operativă.
    [Art.1 al.(7) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 2. Publicitatea în problemele
protecţiei civile
    (1) Activitatea autorităţilor publce, administraţiei unităţilor economice în domeniul protecţiei civile şi asigurării securităţii populaţiei în condiţiile situaţiilor excepţionale este deschisă opiniei publice şi mijloacelor de informare în masă.
    (2) Autorităţile publice, conform competenţelor stabilite de lege, sînt obligate să asigure informarea corectă a populaţiei, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, despre gradul de protecţie a ei, iar în caz de apariţie a situaţiilor excepţionale, despre caracterul pericolului apărut, despre acţiunele populaţiei în situaţia creată şi măsurile luate în vederea protecţiei ei.
    Articolul 3. Cadrul juridic al activităţii
                        Protecţiei Civile
    (1) Cadrul juridic al activităţii protecţiei Civile se constituie din Constituţie, prezenta lege, alte acte normative, precum şi din acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Organele de conducere şi de administrare ale Protecţiei Civile emit, în limitele competenţei lor, acte normative care intră în vigoare la momentul publicării lor.
    (3) Deciziile organelor de conducere ale Protecţiei Civile, ce nu ţin de competenţa lor, pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    Articolul 4. Sarcinile principale ale
                       Protecţiei Civile
    (1) Sarcinile principale ale Protecţiei Civile sînt:
    a) protecţia populaţiei şi a proprietăţii în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    b) executarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor exepţionale şi la lichidarea efectelor acestora;
    c) organizarea pregătirii prealabile şi multilaterale a populaţiei, a obiectelor economiei naţionale, forţelor Protecţiei Civile pentru desfăşurarea acţiunelor în cazul apariţiei pericolului situaţiilor excepţionale şi în condiţiile lor.
    (2) Protecţia Civilă, în conformitate cu sarcinile ce îi revin:
    a) organizarea forţelor necesare, capabile să asigure protecţia de nădejde a populaţiei, a proprietăţii în condiţiile situaţiilor excepţionale, realizează înzestrarea lor tehnico-materială şi pregătirea specială, le menţine în stare permanentă de pregătire pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    b) creează şi menţine în stare permanentă de pregătire sistemele de comandă, înştiinţare şi comunicaţii, organizează controlul şi supravegherea situaţiei radiative, chimice, bacteriologice şi antiincendiare pe teritoriul republicii;
    c) acumulează fondul necesar de construcţii de protecţie, le menţine în stare permanentă de pregătire pentru adopostirea persoanelor supuse pericolului;
    d) acumulează şi păstrează în siguranţă mijloacele de protecţie, produsele alimentare şi medicamentele, mijloacele tehnico-materiale, financiare şi de altă natură, sursele autonome de aprovizionare cu energie electrică şi cu apă, prevăzute pentru situaţii execepţionale;
    e) protejează sursele de apă şi sistemele de aprovizionare cu apă, produsele alimentare şi materia prima alimentară, furajele, animalele agricole şi plantele de poluare radiativă, chimică şi bacteriologică, iar mediul înconjurător de poluare cu substanţe radioactive, otrăvitoare, cu acţiune puternică, toxice şi cu mijloace bacteriologice;
    [Art.4 al.(2), lit.e) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    f) pregăteşte din timp evacurea, iar în caz de apariţie a pericolului nemijlocit, evacuează populaţia şi proprietatea din zonele periculoase;
    g) înştiinţează organele de conducere şi populaţia republicii despre pericolul şi apariţia situaţiilor excepţionale, aduce în stare de pregătire complectă forţele şi mijloacele Protecţiei Civile şi conduce acţiunelle lor la executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat;
    h) acordă ajutor multelateral sinistraţilor;
    i) antrenează unităţile economice în acţiunile de preîntîmpinare şi lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale;
    j) exercită controlul asupra efectuării măsurilor de profilaxie, menite să zădărnicească sau să diminueze probabilitatea apariţeiei situaţiilor excepţionaleşi să reducă proprietăţile efectelor lor, să sporească securitatea şi stabilitatea funcţionării tuturor ramurilor şi obiectivelor economiei naţionale;
    k) asigură securitatea antiincendiară a obiectivelor economiei naţionale, a populaţiei şi stingerea incendiilor;
    l) organizarea şi efectuează învăţarea de către lucrătorii unităţilor economice şi cetăţeni a procedeelor de apărare şi acţiune în condiţiile situaţiilor excepţionale.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE
ÎM DOMENIUL PROTECŢIEI CIVILE
    Articolul 5. Atribuţiile Parlamentului
    Parlamentul:
    a) adoptă acte legislative în domeniul protecţiei civile;
    b) organizează cercetarea şi audierea chestiunilor ce ţin de protecţia civilă;
    c) ratifică, denunţă, suspendă şi anulează acţiunea acordurilor intrenaţionale în domeniul protecţiei civile încheiate de Republica Moldova;
    d) aprobă constituirea organului public administrativ central de specialitate în domeniul protecţiei civile;
    e) declară starea de urgenţă în cazul pericolului şi apariţiei situaţiilor excepţionale;
    f) declară mobilizarea parţială sau generală a cetăţenilor pentru îndeplinirea sarcinilor protecţiei civile;
    g) stabileşte volumul alocaţiilor bugetare pentru protecţia civilă.
    Articolul 6. Atribuţile Preşedintelui Republicii Moldova
    Preşedintele Republicii Moldova:
    a) coordonează activitatea autorităţilor publice în domeniul proteţiei civile;
    b) declară, în conformitate cu legislaţia, mobilizarea parţială sau generală a cetăţenilor pentru îndeplinirea sarcinilor protecţiei civile.
    Articolul 7. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul:
    a) aprobă concepţia dezvoltării protecţiei civile în republică;
    b) adoptă hotărîri şi emite ordine şi dispoziţii privind organizarea şi activitatea Protecţiei Civile:
    c) aprobă planurile protecţiei civile;
    d) efectuează conducerea generală şi exercită controlul asupra activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecţiei civile;
    e) stabileşte sarcinile, direcţiile, prioritare şi principiile activităţii organelor Protecţiei Civile, modul de organizare şi exercitare a supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile, creează organele ei;
    f) conduce activitatea de înzestrare a forţelor Protecţiei Civile cu tehnică specială şi alte mijloace tehnico-materiale, crearea fondurilor republicane de rezerve de produse alimentare, medcamente, mijloace energetice, tehnico-materiale, financiare şi de alte mijloace pentru protecţia populaţiei şi asigurarea funcţionării stabile a economiei naţionale în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    g) atribuie alocaţii bugetare pentru întreţinerea Protecţei Civile şi înzestararea forţelor ei cu tehnică specială şi alte mijloace tehnico-metriale;
    h) înştiinţează Parlamentul şi Preşedintele Republicii Moldova despre pericolul apariţiei şi apariţia situaţiilor excepţionale;
    i) aprobă Regulamentul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, structura lui organizatorică şi efectivul forţelor Protecţiei Civile.
    Articolul 8. Atribuţiile Serviciului Protecţiei Civile
                       şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului
                       Afacerilor Interne
    Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne:
    a) exercită conducerea nemijlocită a Protecţiei Civile în republică şi este responsabil pentru lichidarea efectelor situaţiilor excepţionale;
    b) efecuează coordonarea activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lichidării consecințelor situațiilor excepționale;
    [Art.8 lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) înştiinţează autorităţile administraţiei publice locale despre pericolul apariţiei şi apariţia situaţiilor excepţionale;
    [Art.8 lit.c) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    d) adoptă în limitele competenţei sale decizii în problmele organizării şi realizării protecţiei civile;
    e) organizează elaborarea şi realizarea programelor speciale de protecţie a populaţiei şi economiei naţionale, de pregătire şi dotare a formaţiunilor ale Protecţiei Civile;
    f) organizează efectuarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat de către formaţiuni ale Protecţiei Civile în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    g) elaborează proiecte de acte normative şi de planuri cu privire la protecţia civilă şi le prezintă Guvernului spre examinare în modul stabilit de lege;
    h) elaborează programe şi organizează pregătirea organelor de administrare, forţelor Protecţiei Civile, precum şi instruirea populaţiei pentru protecţia civilă;
    i) coordonează cercetările ştiinţifice în domeniul protecţiei genistice, radiative, chimice, medico-biologice şi securităţii antiincendiare a obiectivelor economiei naţionale şi a populaţei;
    j) elaborează proiectul comenzii de stat pentru livrarea tehnicii speciale şi a altor mijloace tehnico-materiale de înzestarae a forţelor Protecţiei Civile;
    [Art.8 lit.k) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    l) organizează şi susţine colaborarea internaţională în domeniul protecţiei civile;
    l1) participă la misiuni de căutare şi salvare la nivel internaţional în baza acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte sau în cazul unor solicitări de asistenţă din partea statelor afectate de situaţii excepţionale;
    [Art.8 lit.l1) introdusă prin LP203 din 06.10.17, MO390-395/10.11.17 art.654]
    m) realizează alte măsuri în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 9. Atribuţiile ministerelor şi altor autorităţi
                        administrative centrale
    (1) Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    a) exercită, în limitele competenţei, conducerea activităţii de realizare a sarcinilor în domeniul protecţiei civile, asigură starea de pregătire permanentă a obiectivelor din subordinea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea acţiunilor în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    b) elaborează, în comun cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, regulamente, standarde, norme, reguli, instrucţiuni şi îndreptare privind protecţia civilă şi le prezintă spre aprobare în modul stabilit;
    c) planifică şi realizează măsuri profilactice de diminuare a probabilităţii apariţiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor efectelor lor, de sporire a securităţii funcţionării obiectivelor economiei naţionale în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    d) asigură starea permanentă de pregătire pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale a instituţiilor şi laboratoarelor R.N.O.C.L. , completarea lor, pregătirea cadrelor şi dotarea tehnico-materială;
    [Art.9 lit.d) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    e) creează rezerve altei autorităţi administrative centrale de mijloace ale protecţiei civile;
    f) asigură executarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    g) organizează activitatea de cercetări ştiinţifice în domeniul protecţiei civile;
    h) prezintă Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne informaţii în modul stabilit de lege;
    i) organizează, în modul stabilit de lege, pregătirea şi verificarea cunoştinţelor lucrătorilor de conducere şi ale specialiştilor din unităţile economice în domeniul protecţiei civile.
    (2) Supravegherea de stat asupra realizării acțiunilor de protecție civilă este exercitată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile).
    [Art.9 al.(2) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.10.17]
    [Art.9 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 10. Atribuţuule autorităţilor administraţiei
                          publice locale
    Autorităţile administarţiei publice locale:
    a) exercită, în limitele competenţei lor, conducerea activităţii de îndeplinire a sarcinilor în domeniul protecţiei civile şi asigură starea permanentă de pregătire a obiectivelor din subordinea Protecţiei Civile pentru acţiuni în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    b) asigură realizarea concepţiei protecţiei civile la unităţile economice;
    c) creează şi menţin în stare permanentă de pregătire organele de administare necesare, forţele şi mijloacele Protecţiei Civile, precum şi sistemele ei de comandă, înştiinţare şi comunicaţii, conform normelor stabilite de Guvern;
    d) organizează executarea lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    e) asigură înştiinţarea la timp a populaţiei în cazul apariţeiei pericolului şi apariţiei situaţiilor excepţionale, aduc la cunoştinţă regulile de comportare şi modul de acţionare în situaţia creată;
    f) realizează măsuri profilactice de zădărnicire sau diminuare a probabilităţii apariţeiei situaţiilor excepţionale, de reducere a proporţiilor efectelor lor;
    g) organizează pregătirea formaţiunilor ale Protecţiei Civile şi instruirea populaţiei pentru protecţia civilă;
    h) creează, în scopul asigurării protecţiei civile, rezerve de produse alimentare, medicamente, mijloace tehnico-materiale şi alte mijloace, asigură acumularea menţinerea fondului necesar de construcţii de protecţie în stare permanentă de pregătire pentru adăpostirea persoanelor supuse pericolului;
    i) prezintă Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne informaţii, în modul stabilit de lege.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIIILE UNITĂŢILOR
ECONOMICE
ŞI ALE CETĂŢENILOR ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI CIVILE

    Articolul 11. Drepturile lucrătorilor protecţiei civile
    (1) Lucrătorilor protecţiei civile, în timpul executării lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin, li se acordă dreptul:
    a) în cazurile de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor şi mediului înconjurător, în scopul soluţionării problemelor de protecţie civilă, să intre nestingherit la orice oră de zi sau de noapte în toate încăperile unităţilor economice, precum şi în locuinţele persoanelor fizice;
    b) să forţeze, în caz de necesitate, uşile şi ferestrele închise, construcţiile de îngrădire, să demonteze şi să demoleze construcţii, să întreprindă alte acţiuni pentru protecţia civilă;
    c) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia mijloacelor de transport, precum şi accesul persoanelor fizice la unele sectoare de teren sau la obiective, să oblige persoanele fizice să părăsească anumite locuri;
    d) să folosească mijloacele de telecomunicaţii care aparţin unităţilor economice şi persoanelor fizice;
    e) să primească de la persoanele cu funcţie de răspundere de la obiectivul unde a apărut o situaţie excepţională informaţii necesare pentru executarea eficientă a lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat;
    f) să antreneze forţele şi mijloacele unităţilor economice, precum şi formaţiunile protecţiei civile, în modul stabilit de lege.
    [Art.11 al.(1), lit.f) modificată prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (2) Lucrătorii protecţiei civile participă la preîntîmpinarea şi lichidarea efectelor situaţiilor excepţionale pe teritoriile altor state în conformitate cu acordurile interguver­namentale.
    [Art.11 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 12. Asigurarea socială şi personală
                         a lucrătorilor Protecţiei Civile
    (1) Lucrătorii Protecţiei Civile sînt supuşi asigurării sociale şi personale obligatorii contra accidentelor de muncă, contra bolilor profesionale, dobîndite în timpul executării lucrătorilor de salvare şi a altor lucrări de neamănat în condiţiile situaţiilor excepţionale, în modul şi în codiţiile stabilite de legislaţie.
    (2) Condiţiile de asigurare socială şi personală obligatorie, indicate la alineatul (1), chiar dacă nu au fost încheiate în prealabil cu patronii, intră în vigoare cu momentul începerii executării lucrărilor de prevenire a situaţiei excepţionale sau de lichidare a efectelor ei.
    Articolul 13. Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, care locuiesc pe teritoriul republicii, în condiţiile situaţiilor execpţionale, au dreptul la protecţia vieţii şi sănătăţii lor, la ajutor material şi financiar, la folosirea fără plată a mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă.
    (2) Persoanelor care participă nemijlocit la salvarea populaţiei şi lichidarea efectelor situaţiiilor excepţionale li se acordă drepturi şi înlesniri suplimentare:
    a) asigurare gratuită cu hrană, îmbrăcăminte, mijloace speciale de protecţie, locuinţe şi transport în perioada executării lucrărilor de salvare şi altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    b) asistenţa medicală şi tratament fără plată;
    c) compensaţie bănească, în cazul decedării în timpul îndeplinirii sarcinilor protecţiei civile, care este achitată de stat sau de patron în conformitate cu legislaţia;
    d) asigurare cu pensie, în conformitate cu legislaţia, în cazul încadrării în grad de dizabilitate ca urmare a rănirii, contuzionării, schilodirii în timpul îndeplinirii sarcinilor protecţiei civile;
    [Art.13 al.(2), lit.d) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    e) decorare cu ordine, medalii, diplome, acordare de premii băneşti şi cadouri de preţ pentru bărbăţie şi vitejie manifestate în condiţiile situaţiilor excepţionale.
    (3) Persoanelor, care participă la lichidarea efectelor situaţiilor excepţionale, pentru perioada de executare a lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat, li se păstrează salariul mediu lunar, locul de muncă şi vechimea în muncă, iar în cazul îndeplinirii acestor lucrări peste programul normal de lucru şi în condiţii deosibit de complicate remunerarea se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    (4) Persoanele, care în timpul îndeplinirii sarcinilor protecţiei civile au fost rănite, contuzioanate, schilodite sau au devenit persoane cu dizabilităţi şi au fost trimise la examen sau tratament medical de dispensar, de ambulatoriu sau clinic, li se păstrează, pentru timpul aflării în instituţia medicală, locul de muncă, de studii, funcţia scriptică şi salariul mediu lunar, precum şi li se restituie cheltuielile de deplasare la şi de la locul de examen, tratament.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (5) Funcționarii publici cu statut special din cadrul Protecţiei Civile şi membrii familiilor lor beneficiază de drepturile şi înlesnirile prevăzute de Legea Serviciului Protecţiei Sociale şi Situaţiilor Excepţionale nr.93-XVI din 5 aprilie 2007.
    [Art.13 al.(5) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (6) Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc pe teritoriul republicii sînt obligaţi:
    a) să respecte cu stricteţe actele legislative şi alte acte normative privind protecţia civilă;
    b) să cunoască semnalele Protecţiei Civile, regulile de comportare şi ordinea acţiunilor în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    c) să îndeplinească cerinţele Protecţiei Civile în viaţa cotidiană, în activitatea de producţie şi socială;
    d) să înştiinţeze conducătorii obiectivelor economiei naţionale şi autorităţile administraţiei publice locale despre semnele depistate ale pericolului capabil să conducă la apariţia situaţiei excepţionale;
    e) să participe activ la lichidarea efectelor situaţiilor excepţionale, să acorde ajutor multilateral sinistraţilor;
    f) să manifeste atitudine grijulie faţă de obiectivele şi mijloacele Protecţiei Civile.
    Articolul 14. Asigurarea drepturilor cetăţenilor
    (1) Autorităţile publice de toate nivelurile, organele de conducere ale Protecţiei Civile, unităţile economice asigură realizarea drepturilor şi înlesnirilor stabilite de legislaţie pentru persoanele antrenate la îndeplinirea sarcinilor Protecţiei Civile.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (2) Mărimea ajutorului şi modul de acordare al acestuia sinistraţilor în condiţiile situaţiilor excepţionale şi la lichidarea efectelor lor sînt stabilite de Guvern.
    Articolul 15. Drepturile organizaţiilor obşteşti
    (1) Organizaţiile obşteşti, în conformitate cu statutele lor, au dreptul să participe la îndeplinirea sarcinilor Protecţiei Civile, să acorde ajutor sinistraţilor.
    (2) Specialiştii de protecţie civilă şi alte persoane se pot asocia în conformitate cu legislaţia, în organizaţii obşteşti speciale în vederea îndeplinirii sarcinilor protecţiei civile.
    Articolul 16. Obligaţiile conducătorilor administraţiei
                          publice locale şi ai unităţilor economice
    Conducătorii administarţiei publice locale şi ai unităţilor economice sînt obligaţi:
    a) să exercite conducerea activităţii de asigurare a protecţiei civile în teritoriile şi la obiectivele economiei naţionale din subordine şi să poarte răspundere pentru starea protecţiei civile la ele;
    b) să ia măsuri la timp şi să desfăşoare întregul volum de acţiuni pentru protecţia civilă;
    c) să realizeze un complex de măsuri şi acţiuni de sporire a securităţii şi stabilităţii funcţionării unităţilor economice, de zădărnicire sau diminuare a probabilităţii apariţiei situaţiilor excepţionale;
    d) să ia măsuri necesare de protecţie a salariaţilor şi populaţiei în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    e) să creeze, să instruiască şi să menţină în stare de pregătire formaţiuni ale Protecţiei Civile, să înveţe lucrătorii şi populaţia procedeele de apărare şi acţiune în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    f) să organizeze şi să efectueze lucrări de salavare şi alte lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale;
    g) să creeze rezerve de mijloace tehnico-materiale, medicamente şi alte mijloace necesare pentru asigurarea securităţii şi stabilităţii funcţionării unităţilor economice, să acumuleze fondul necesar de construcţii de protecţie, să le menţină în stare de pregătire permanentă pentru adăpostirea persoanelor supuse pericolului.
Capitolul IV
CONDUCEREA PROTECŢIEI CIVILE, ORGANELE
ADMINISTRATIVE, FORŢELE PROTECŢIEI CIVILE,
INSTRUIREA PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ
    [Capitolul IV denimirea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 17. Conducerea Protecţiei Civile
    (1) Conducerea generală a Protecţiei Civile este exercitată de Guvern, care determină caracterul, volumul şi termenele desfăşurării activităţilor ce asigură îndeplinirea sarcinilor protecţiei civile. Guvernul exercită funcţiile de conducere prin Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne prin alte autorităţi publice. În scopul îndeplinirii de către autorităţile publice a funcţiilor executive şi de dispoziţie în vederea prevenirii şi acţiunii în situaţii excepţionale, generate de calamităţi naturale, avarii de mari proporţii, catastrofe, incendii, epidemii, epizootii, epifitotii şi alte fenomene periculoase, se instituie Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, al cărei preşedinte este prim-ministrul. Componenţa nominală a comisiei şi Regulamentul de activitate al acesteia se aprobă prin hotărîre de Guvern. Deciziile şi dispoziţiile comisiei sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (2) Conducerea nemijlocită a Protecţiei Civile este exercitată de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, care se completează cu funcționari publici cu statut special şi persoane civile şi poartă răspundere pentru pregătirea generală la îndeplinirea sarcinilor ce îi revin.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (3) Şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este vicepreşedintele Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova    .
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (4) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne exercită conducerea nemijlocită a activităţii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor economice în domeniul protecţiei civile.
    [Art.17 al.(4) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (5) Conducerea Protecţiei Civile în raioane, oraşe (sectoarele lor) şi în sate este exercitată de conducătorii administraţiei publice locale; în ministere, alte autorităţi administrative centrale, la unităţile economice - corespunzător miniştrii, şefii altor autorităţi administrative centrale şi unităţilor econimice. Conducătorii menţionaţi, conform funcţiilor, sînt preşedinţi ai comisiilor pentru situaţii excepţionale în structurile corespunzătoare.
    Articolul 18. Organele administrative ale Protecţiei Civile
    (1) Conducerea Protecţiei Civile este exercitată de conducătorii ministerrelor şi altor autorităţi administrative centrale personal, precum şi prin comisiile, direcţiile şi secţiile Protecţiei Civile. Comisiile, direcţiile şi secţiile sînt organele administrative principale ale Protecţiei Civile.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Direcţiile şi secţiile Protecţiei Civile din raioane, oraşe (sectoarele lor) sînt persoane juridice, dispun de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea lor.
    (3) În primăriile săteşti conducerea nemijlocită a Protecţiei Civile se pune pe seama specialiştilor titulari pentru protecţia civilă.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) În ministere, alte autorităţi administrative centrale, la unităţile economice se crează comisii pentru situaţii excepţionale din numărul persoanelor de conducere şi angajaților aparatului administrativ fără eliberarea lor de la locul de muncă de bază. Structura organizatorică şi componenţa numerică a comisiilor se stabilesc de către autorităţile publice respective.
    [Art.18 al.(4) modificat prin LP94 din 02.06.17, MO229-243/07.07.17 art.366; în vigoare 07.07.17]
    (5) Pentru îndeplinirea muncii curente în domeniul protecţiei civile la ministere, alte autorităţi administrative centrale, la unităţile economice care au mai mult de 300 de lucrători şi la toate obiectivele economiei naţionale potenţial periculoase se numesc specialişti titulari pentru protecţia civilă, la celelalte obiective ale economiei naţionale se numesc persoane responsabile, care cumulează munca de bază în domeniul protecţiei civile şi sînt remunerate pentru aceasta cu o plată suplimentară în mărime de pînă la 50% din salariul de bază.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (6) Conducătorii comisiilor, direcţiilor de toate nivelurile sînt obligaţi să raporteze la timp şi obiectiv, în modul stabilit de lege, despre toate cazurile de apariţie a situaţiilor excepţionale, despre cauzele, efectele lor şi despre măsurile întreprinse pentru lichidarea efectelor.
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 19. Drepturile și obligațiile Inspectoratului General
                           pentru Situații de Urgență
    (1) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are următoarele drepturi:
    a) să controleze în unitățile administrativ-teritoriale și la obiectivele economiei naționale pregătirea formațiunilor protecției civile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin;
    b) să verifice nivelul de cunoștințe privind protecția civilă al personalului de conducere, de comandă, al specialiștilor economiei naționale și al persoanelor fizice;
    c) să ceară autorităților publice, instituțiilor și unităților economice informații privind starea protecției civile a obiectivelor economiei naționale și a populației, precum și date despre situațiile excepționale apărute și efectele lor;
    d) să antreneze, în modul stabilit de lege, specialiști de la institutele și organizațiile de cercetări științifice și de proiectare, ingineri și tehnicieni, alți lucrători de la obiectivele economiei naționale la elaborarea măsurilor de protecție civilă, la efectuarea expertizelor corespunzătoare;
    e) să prezinte autorităților publice proiecte de acte legislative și de alte acte normative privind protecția civilă;
    f) să elaboreze standarde, norme și reguli de protecție genistică, radiativă, chimică, medico-biologică a obiectivelor economiei naționale și a populației, să coordoneze actele normative în domeniul protecției civile.
    (2) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are următoarele obligații:
    a) să informeze populația despre starea protecției civile a obiectivelor economiei naționale;
    b) să acorde ajutor la elaborarea standardelor, normelor şi regulilor protecției civile.
    [Art.19 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.19 modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Art.19 modificat prin LP33 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]
   
[Art.19 modificat prin LP523 din 11.10.01, MO131/31.10.01 art. 981]
    [Art.19 modificat prin LP493-XIV din 09.07.99]
   
[Art.19 modificat prin LP1592-XIII din 27.02.98]
   
Articolul 20. Obligațiile organului supravegherii de stat în
                         domeniul protecției civile
    (1) Organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile este obligat:
    a) să exercite supravegherea asupra respectării de către autoritățile publice, instituțiile, unitățile economice, precum și de către persoanele fizice, a cerințelor prezentei legi, ale altor acte normative privind protecția civilă;
    b) să informeze autoritățile publice despre starea protecției civile a obiectivelor economiei naționale și despre rezultatele activității de supraveghere;
    c) să exercite supravegherea asupra îndeplinirii, de către organizațiile de proiectare și de construcții, precum și de către unitățile economice și persoanele fizice, a cerințelor protecției genistice, radiative, chimice, medico-biologice a populației la proiectarea, construcția, reconstrucția și reutilarea tehnică a obiectivelor;
    d) să participe la lucrările comisiilor de recepție finală a  construcțiilor și a instalațiilor aferente finanțate din bugetul de stat sau bugetele locale.
    (2) Organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile exercită controlul și supravegherea de stat a persoanelor care practică activitatea de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.20 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.20 modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
    [Art.20 modificat prin LP230 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.755]
    [Art.20 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 21. Drepturile organului supravegherii de stat
                          în domeniul protecției civile
    (1) Pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, organul supravegherii de stat în domeniul protecției civile are dreptul:
    a) să efectueze cercetarea genistică, radiativă, chimică, medico-biologică a obiectivelor economiei naționale, să prescrie recomandări pentru înlăturarea încălcărilor prezentei legi, standardelor, normelor și regulilor protecției civile și, după caz, să dispună măsuri restrictive în modul și limitele stabilite de lege;
    b) să controleze în unitățile administrativ-teritoriale și la obiectivele economiei naționale starea mijloacelor individuale și colective de protecție;
    c) să suspende, total sau parțial, activitatea unității economice (a unei lucrări separate), să interzică exploatarea clădirilor, construcțiilor, a unor încăperi separate, a sectoarelor de producție sau a agregatelor în caz de depistare a încălcărilor cerințelor privind protecția civilă, precum și a cauzelor și condițiilor care pot conduce la apariția situației excepționale, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și pot conduce la distrugerea (contaminarea) valorilor materiale;
    d) să suspende, total sau parțial, lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor dacă s-au constatat abateri de la documentația de proiect și deviz sau dacă nu sînt respectate cerințele standardelor, normelor și regulilor protecției civile, ceea ce poate conduce la apariția situației excepționale, creează pericol iminent și imediat pentru viața și sănătatea oamenilor și poate conduce la distrugerea (contaminarea) valorilor materiale;
    e) să aplice măsurile prevăzute la lit. c) și d) cu respectarea procedurii de contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
    f) să aplice, în conformitate cu legislația în vigoare, sancțiuni sub formă de amendă pentru încălcarea sau nerespectarea cerințelor, standardelor, normelor și regulilor protecției genistice, radiative, chimice, medico-biologice a obiectivelor economiei naționale și a populației, precum și să dispună măsuri restrictive, cu respectarea prevederilor lit. e) și a următoarelor principii:
    – legalitatea și respectarea competenței stabilite de lege;
    – prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în urma controlului;
    – neadmiterea aplicării sancțiunilor care nu sînt stabilite de lege;
    – tratarea în favoarea persoanei a dubiilor apărute la aplicarea legislației;
    – efectuarea cheltuielilor de control din contul statului;
    – dreptul de a ataca acțiunile organului de control;
    g) să acorde, în bază de contract, servicii contra plată. Nomenclatorul serviciilor contra plată și mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern.
    (2) Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate parțial, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), dacă, în urma controlului, sînt identificate neconformități care pot fi remediate în termene proxime, dar care, dacă nu sînt remediate, conduc iminent la apariția situațiilor excepționale și creează pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere (contaminare) a valorilor materiale. Activitatea unității economice sau lucrările de construcție și reconstrucție a obiectivelor pot fi suspendate în totalitate, în baza măsurilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care, în urma controlului, sînt identificate încălcări foarte grave care vor conduce imediat și iminent la apariția situațiilor excepționale, cu pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor și de distrugere (contaminare) a valorilor materiale în proporții considerabile, însă aceste încălcări nu pot fi remediate fără stoparea totală a activității.
    [Art.21 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.21 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.21 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]

    Articolul 22. Forţele Protecţiei Civile
    (1) Forţele protecţiei Civile includ unităţile şi subunităţile, formaţiunile ale Protecţiei Civile, Direcţiei serviciului de salvatori şi pompieri, formaţiunile specializate ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, formaţiuni ale Protecţiei Civile, instutuţiile şi organizaţiile speciale.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (2) Baza forţelor Protecţiei Civile o constituie unităţile şi subunităţile, formaţiunile ale Protecţiei Civile şi Direcţiei serviciului de salvatori şi pompieri, destinate să execute lucrări de salvare şi alte lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale la obiectivele şi sectoarele deosebit de importante, în circumstanţe deosebit de complicate.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [
Art.22 al.(2) în redacţia LP621-XIII din 31.10.95 (se introduc unele cuvinte)]
    (3) Subunităţile de salvare-deblocare ale Protecţiei Civile, detaşamentele de salvatori şi pompieri, unităţile şi posturile Protecţiei Civile intră în componenţa Serviciului de salvare-deblocare al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, se folosesc prin dispoziţa şefului altei autorităţi administrative centrale şi se completează cu funcționari publici cu statut special şi persoane civile pe bază de contract.
    [Art.22 al.(3) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [
Art.22 al.(3) în redacţia LP621-XIII din 31.10.95]
    (4) Conducerea nemijlocită a Forţelor Protecţiei Civile, destinate pentru lichidarea efectelor situaţiilor excepţionale se exercită prin intermediul Statului Major al Forţelor Protecţiei Civile.
    (5) Formaţiunile specializate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, menite să exercite controlul permanent asupra stării mediului înconjurător, obiectivelor potenţial periculoase ale economiei naţionale şi să lichideze efectele situaţiilor excepţionale, la aceste obiective, sînt folosite conform dispoziţiilor conducătorilor ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale respective, care poartă răspndere pentru starea de pregătire a formaţiunilor menţionate pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.
    (6) Regulamentele formaţiunilor specializate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale se elaborează de către autorităţile publice respective şi se coordonează cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    (7) Formaţiuni ale Protecţiei Civile se completează din rîndul populaţiei apte pentru muncă. Ele se creează conform principiului teritorial de producţie: formaţunele teritoriale se organizează la nivel de republică, raion, oraş (sectoare ale oraşului), sat; celelalte - la nivel de unitate economică.
    (8) În componenţa formaţiunilor Protecţiei Civile se includ în mod obligatoriu cetăţenii Republicii Moldova: bărbaţi – în vîrstă de la 18 la 60 de ani, femei – în vîrstă de la 18 la 55 de ani. Persoanele cu dizabilități, femeile gravide şi cele care au copii sub 8 ani sînt implicate în mod benevol.
    [Art.22 al.(8) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.22 al.(8) modificat prin LP71 din 14.04.16, MO140-149/27.05.16 art.291]
    (9) Numărul formaţiunilor ale Protecţiei Civile, structura scriptică de organizare a lor, asigurarea tehnico-materială şi modul de folosire se stabilesc în Regulamentul formaţiuni ale Protecţiei Civile.
    (10) Răspunderea pentru starea de pregătire a formaţiuni ale Protecţiei Civile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin o poartă conducătorii obiectivelor economiei naţionale, pe baza cărora sînt create aceste formaţiuni.
    (11) Observaţiile asupra poluării mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici se efectuează de către R.N.O.C.L. Numărul de instituţii şi laboratoare ale R.N.O.C.L. este aprobat de Guvern.
    [Art.22 al.(11) în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    [Art.22 al.(12) exclus prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]

    (13) Observările şi controlul de laborator se organizează şi se efectuează în conformitate cu Regulamentul R.N.O.C.L. Răspunderea pentru activitatea instituţiilor şi laboratoarelor ce intră în componenţa R.N.O.C.L. revine conducătorilor respectivi.
    (14) Coordonarea şi controlul asupra activităţii R.N.O.C.L. le exercită Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    (15) Conform dispoziţiei Guvernului la executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale şi la lichidarea efectelor lor pot fi antrenate unităţile militare ale Ministerului Apărării, subunităţile, unităţile şi organele din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    [Art.22 al.(15) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.22 al.(15) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art. 1095]

    Articolul 23. Conducerea executării lucrărilor de
                          salvare şi a altor lucrări de neamînat
    (1) Conducerea operativă a forţelor şi mijloacelor Protecţiei Civile la executarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamănat în cazul apariţiei situaţiei excepţionale de proporţie republicană, locală şi la nivel de obiectiv se efectuiează corespunzător decătre Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, conducătorii administraţiei publice locale şi ai unităţilor economice.
    (2) Conducătorului lucrărilor de salavare şi ai altor lucrări de neamînat i se subordonează toate forţele şi mijloacele sosite pentru lichidarea situaţiei excepţionale, indiferent de apartenenţa altei autorităţi administrative centrale. Nimeni dintre persoanele cu funcţii de răspundere nu este în drept să intervină la acţiunile conducătorului lucrărilor de salvare şi al altor lucrări de neamînat sau să anuleze comenzile şi dispoziţiile lui de conducere a forţelor şi mijloacelor Protecţiei Civile.
    Articolul 24. Instruirea pentru protecţia civilă.
    (1) Instruirea tuturor categorilor de populaţie pentru protecţia civilă are un caracter general şi este obligatorie de la vîrsta de 8 ani în şcolile de cultură generală, precum şi în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi de învăţămînt superior din contul timpului de studii, la unităţile economice din contul timpului de muncă şi la locul de trai în afara orelor de program, conform programelor special elaborate.
    (2) Instruirea pentru protecţia civilă a aparatului administrativ, a lucrătorilor şi a efectivului formaţiunilor ale Protecţiei Civile ale unităţilor economice se asigură de către conducătorii acestor unităţi economice, ţinîndu-se cont de specificul lor, din contul timpului de lucru, în conformitate cu prezenta lege şi cu dispoziţia Guvernului.
    (3) Lucrătorii de conducere şi specialiştii unităţilor economice, după confirmarea lor în funcţie, sînt obligaţi să treacă instruirea pentru protecţia civilă, în măsura în care ar asigura îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în domeniul protecţiei civile. Specializarea lor ulterioară pentru protecţia civilă se efectuează nu mai rar de o dată în trei ani fiind scoşi din producţie la centrele specializate de instruire în domeniul protecţiei civile.
    [Art.24 al.(3) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Capitolul V
ASIGURAREA FINANCIARĂ ŞI TEHNICO-MATERIALĂ A
PROTECŢIEI CIVILE
    Articolul 25. Asigurarea financiară a protecţiei civile
    (1) Finanţarea protecţiei civile se efectuează:
    a) în republică în întregime şi în unităţile ei administrativ-teritoriale - din contul mijloacelor bugetului de stat şi ale bugetelor locale alocate în mod centralizat Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne;
    b) în ministere, alte autorităţi şi instituţii publice - din contul mijloacelor bugetului de stat alocate Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din fondurile sale centralizate şi din mijloacele de rezervă;
    c) în unităţile economice - din contul mijloacelor unităţilor economice.
    (2) Activităţile de protecţie civilă pot fi finanţate şi din alte surse, stabilite prin lege, în cazul achitării taxelor cu caracter obligatoriu pentru acţiunile (serviciile) Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ori aprobate în condiţiile legii de Guvern - în celelalte cazuri.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Cheltuielile legate de desfăşurarea activităţilor de protecţie a populaţiei şi de lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale se acoperă din contul fondurilor centralizate şi mijloacelor de rezervă.
    (4) Cheltuielile pentru protecţia civilă în bugetul de stat, bugetele locale, bugetele ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor economice constituie un compartiment (articol) aparte.
    [Art.25 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 26. Asigurarea tehnico-materială
                          a Protecţiei Civile
    (1) Asigurarea tehnico-materială a Protecţiei Civile se efectuează don contul mijloacelor alocate Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
    (2) Asigurarea Protecţiei Civile cu tehnică specială şi cu alte mijloace tehnico-materiale necesare se efectuează prin intermediul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale, costul mijloacelor primite fiind achitat de către beneficiar.
    (3) Pentru protecţia populaţiei, efectuarea lucrărilor de salvare şi a altor lucrări de neamînat în condiţiile situaţiilor excepţionale şi la lichidarea efectelor lor în republică se creează rezerve de mijloace de protecţie şi rezerve de alte mijloace tehnico-materiale.
    (4) Componenţa, modul de completare şi utilizare a rezervelor de stat în domeniul protecţiei civile sînt stabilite de către Guvern, conducătorii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, administraţiei publice locale, unităţilor economice.
    Articolul 27. Averea protecţiei Civile
    (1) Averea Protecţiei Civile se constituie din clădirile şi încăperile Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi ale subdiviziunilor lui, edificiile de protecţie civilă, instalaţiile de înştiinţare şi de telecomunicaţii, laboratoarele, depozitele, mijloacele de protecţie individuală, de stingere a incendiilor, medicamentele, aparatele de cercetare şi control radioactiv şi chimic, alte mijloace tehnico-materiale - proprietate publică, precum şi cele formate sau achiziţionate contra mijloacelor ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, unităţilor economice şi cele folosite pentru protecţia civilă.
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
    (2) Se interzice folosirea averii Protecţiei Civile, schimbarea sau comercializarea ei, darea în arendă fără a coordona cu şefii respectivi ai Protecţiei Civile.
    (3) Conducătorii unităţilor economice poartă răspundere pentru întreţinerea, păstrarea şi folosirea averii Protecţiei Civile în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 28. Întreţinerea organelor administrative,
                         formaţiunilor şi instituţiilor Protecţiei
                         Civile
    (1) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Centrul Republican de Instruire pentru Protecţia Civilă şi filialele lui, salariaţii organelor administrative, formaţiunilor, instituţiilor şi organizaţiilor Protecţiei Civile se întreţin din contul bugetului de stat.
    (2) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale asigură organele administrative, formaţiunile, instituţiile şi organizaţiile Protecţiei Civile cu clădiri şi încăperi de serviciu, mijloace de telecomunicaţii şi transport auto.
    (3) Funcționarii publici cu statut special din cadrul organelor administrative, formaţiunilor, instituţiilor şi organizaţiilor Protecţiei Civile îşi satisfac serviciul special pe bază de contract, beneficiind în chestiunile privind satisfacerea serviciului, asigurarea bănească şi alte feluri de asigurare, de drepturile şi înlesnirile stabilite de legislaţia în vigoare.
    (4) Asigurarea tehnico-materială şi întreţinerea formaţiunilor Protecţiei Civile la unităţile economice se efectuează din contul mijloacelor unităţilor economice.
    [Art.28 în redacţia LP146-XVI din 27.06.08, MO134-137/25.07.08 art.529]
Capitolul VI
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI CU
PRIVIRE LA PROTECŢIE CIVILĂ. CONTROLUL ASUPRA
PRESTĂRII EI.
    Articolul 29. Răspundea unităţilor economice
    (1) Unităţile economice din vina cărora s-au produs situaţii excepţionale poartă răspundere materială în mărimea prejudiciului cauzat altor întreprinderi, cetăţenilor şi mediului înconjurător, în conformitate cu legislaţia.
    (2) Accidentele în care au nimerit cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, ca rezultat al apariţiei situaţiilor excepţionale, se califică drept accidente de muncă.
    (3) Unităţile economice din vina cărora s-au produs situaţiile excepţionale sînt obligate să recupereze prejudiciul adus sinistraţilor şi să le plătească indemnizaţii unice, în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 30. Răspunderea cetăţenilor
    Persoanele cu funcţii de răspundere şi alte persoane, vinovate de încălcarea prezentei legi şi a altor acte normative privind protecţia civilă, poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă şi penală, în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 31. Controlul asupra respectării legislaţiei
                          privind protecţia civilă
    Controlul asupra respectării legislaţiei privind protecţia civilă este exercitat de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI CIVILE
    Articolul 32. Colaborarea Republicii Moldova
                         cu alte state în domeniul protecţiei civile
    (1) Colaborarea Republicii Moldova cu alte state în domeniul protecţiei civile este efectuată de către autorităţile publice în limitele drepturilor şi împuternicirilor stabilite de legislaţie.
    (2) În cazul în care cetăţenii Republicii Moldova execută lucrări în domeniul protecţiei civile peste hotare în baza tratatelor şi acordurilor interstatale se aplică prevederile acestor documente.
    (3) Particularităţile reglementării relaţiilor în domeniul protecţiei civile pentru cetăţenii străini care lucrează în Republica Moldova se stabilesc prin acordul părţilor interesate.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 9 noiembrie 1994.
    Nr. 271-XIII.