LPM272/1999
ID intern unic:  311640
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 272
din  10.02.1999
cu privire la apa potabilă
Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 167     Data intrarii in vigoare : 07.12.2000
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP1346-XIV din 02.11.00, MO152/07.12.00
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    apă potabilă - apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea;
    alimentare cu apă potabilă - activitate de asigurare a necesităţilor de apă potabilă ale persoanelor fizice şi juridice;
    consumator de  apă potabilă - persoană fizică sau  juridică ce utilizează apă potabilă pentru satisfacerea necesităţilor (fiziologice,menajere, tehnologice);
    [Art.1 noţiunea „distribuitor” exclusă prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    fiabilitate a sistemului de alimentare cu apă potabilă - capacitate a sistemului de a asigura funcţionarea unui regim de distribuţie a apei potabile corespunzător normelor de consum şi normelor de calitate, stabilite pentru apa potabilă;
    furnizor de apă potabilă  - agent economic care furnizează  în  mod centralizat apă potabilă consumatorului;
    norme de consum al apei  potabile  -  cantitate de apă potabilă calculată, necesară unui om  în 24 de ore pentru satisfacerea necesităţilor lui fiziologice şi menajere în condiţii de funcţionare normală a sistemului de aprovizionare cu apă şi în condiţii excepţionale;
    norme sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile - parametrii fizico-chimici, microbiologici şi organoleptici cărora trebuie să le corespundă apa potabilă astfel încît consumul ei să nu pericliteze sănătatea;  parametrii  sînt stabiliţi în regulile şi normele  sanitare, aprobate de Guvern;
    sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă - ansamblu de construcţii, instalaţii, acţiuni şi operaţiuni (procedee) prin care apa captată dintr-o sursă naturală este tratată, transportată, înmagazinată şi distribuită consumatorului cu o presiune stabilă, conform normelor de cantitate şi calitate în vigoare;
    sistem necentralizat de alimentare cu apă potabilă - instalaţii şi construcţii (fîntînă, izvor, sondă de foraj (fîntînă arteziană) cu/sau fără instalaţii de tratare etc.) de captare şi potabilizare a apei fără distribuţie la locul de consum;
    sistem autonom de alimentare  cu  apă potabilă  -  instalaţii  şi construcţii de captare şi potabilizare a apei cu/sau fără distribuţie la locul de consum, aflate în folosinţă individuală sau colectivă;
    sursă de alimentare cu apă potabilă - resursă naturală de apă  care corespunde normelor de calitate stabilite şi care se utilizează (sau poate fi utilizată) pentru captarea apei în sistemele de alimentare cu apă potabilă;
    zonă de protecţie sanitară - teritoriu unic, care include sursa  de apă, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu  apă, cu regim special de activitate şi de protecţie a apelor.
    Articolul 2. Obiectivele legii şi domeniul ei de aplicare
    (1) Prezenta lege reglementează relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi stabileşte norme referitoare la asigurarea persoanelor fizice şi juridice cu apă potabilă, la funcţionarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la calitatea ei, răspunderea pentru încălcări în acest domeniu.
    (2) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra organelor centrale de specialitate şi autorităţilor administraţiei publice locale, asupra proprietarilor de sisteme de alimentare cu apă potabilă şi consumatorilor de apă potabilă, întreprinderilor şi organizaţiilor care efectuează proiectarea, construirea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, asupra organelor de stat care exercită controlul şi supravegherea în domeniul alimentării cu apă potabilă, precum şi asupra persoanelor fizice şi juridice a căror activitate poate influenţa calitatea apei în sursele şi sistemele de alimentare cu  apă potabilă.
    (3) Relaţiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi asigurarea conformităţii calităţii apei potabile cu normele stabilite sînt reglementate de prezenta lege, de legile privind protecţia mediului înconjurător privind protecţia consumatorilor, privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, de Codul apelor, de regulile şi normele sanitare, precum şi de alte acte normative.
    Articolul 3. Atribuţiile autorităţilor publice
    (1) Atribuţiile Guvernului în domeniul alimentării cu apă potabilă sînt:
    a) elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul alimentării cu apă potabilă;
    b) elaborarea, aprobarea, finanţarea şi realizarea programelor de stat privind dezvoltarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă;
    c) promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice unice, formarea unei baze normative şi metrologice unice în domeniul reglementării calităţii apei potabile, proiectării, construcţiei şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă potabilă, utilizării şi protecţiei surselor de alimentare cu apă potabilă;
    d) stabilirea sarcinilor şi drepturilor organelor centrale de specialitate şi ale autorităţilor administraţiei  publice locale în domeniul alimentării cu apă potabilă;
    e) exercitarea  controlului de stat asupra respectării standardelor şi normelor în vigoare privind apa potabilă;
    f) stabilirea modului de certificare şi de acordare a licenţelor în domeniul alimentării cu apă potabilă;
    g) stabilirea principiilor de bază ale politicii de preţuri  în domeniul alimentării cu apă potabilă;
    h) colaborarea internaţională în domeniu.
    (2) Atribuţiile organelor centrale de specialitate şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul alimentării  cu apă potabilă sînt:
    a) coordonarea activităţii întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă;
    b) elaborarea, aprobarea şi finanţarea programelor şi măsurilor privind funcţionarea, modernizarea  şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;
    c) organizarea zonelor  de  protecţie sanitară a surselor de apă potabilă şi controlul realizării măsurilor de protecţie a apelor;
    d) organizarea contorizării şi evidenţei consumului de apă potabilă distribuită  prin  sistemele de alimentare cu apă pe baza unor  programe elaborate de autorităţile administraţiei publice;
    e) aprobarea limitelor şi  regimului de distribuire  către întreprinderi şi organizaţii a apei potabile din sistemele centralizate;
    f) informarea operativă  şi veridică a consumatorului  privitor  la calitatea apei potabile;
    g) luarea de decizii (conform avizelor organelor de supraveghere de stat) privind interzicerea temporară a folosirii apei potabile sau a exploatării  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  potabilă  în  condiţii excepţionale;
    h) soluţionarea altor probleme privind alimentarea cu apă potabilă, conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 4. Principiile politicii statului
    La baza politicii  statului în domeniul alimentării cu apă potabilă, se află următoarele principii:
    a) responsabilitatea statului pentru asigurarea populaţiei cu apă potabilă conform normelor de consum şi de calitate stabilite;
    b) satisfacerea necesităţilor de apă potabilă prin dezvoltarea preponderentă a sistemelor centralizate, a căror proiectare, construcţie şi exploatare sînt bazate pe normele unice ale standardelor şi  actelor normative în vigoare;
    c) exercitarea controlului de către autorităţileadministraţiei publice şi organele supravegherii de stat în limitele competenţei lor asupra funcţionării sistemelor de alimentare cu apă potabilă, asupra activităţii întreprinderilor care le exploatează, asupra calităţii apei;
    d) prestarea contra plată a serviciilor de alimentare cu apă potabilă în bază de contracte şi date despre volumul de consum;
    e) raportarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă la obiectivele de importanţă vitală şi susţinerea de către stat,  prin stimulare economică, a activităţii întreprinderilor care le exploatează;
    f) economisirea apei potabile în toate domeniile de activitate.
Capitolul II
ORGANIZAREA ALIMENTĂRII CU APĂ POTABILĂ
    Articolul 5. Sistemele de alimentare cu apă potabilă
    (1) Sistemele de alimentare cu apă potabilă pot fi  proprietate a statului, a autorităţilor administraţiei publice locale (proprietate municipală) sau a persoanelor juridice şi fizice.
    (2) Principalele sisteme de alimentare cu apă potabilă  sînt  cele centralizate, aflate în proprietatea statului.
    (3) Dacă nu există sisteme centralizate, alimentarea cu apă potabilă se efectuează prin sisteme necentralizate şi/sau autonome.
    (4) Proiectarea, construirea şi reconstruirea sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă se pun în seama beneficiarului sau a proprietarului, după caz, şi se realizează conform planurilor urbanistice generale, planurilor de amenajare  a teritoriului  în corespundere cu normele şi regulile în construcţii, cu standardele  de stat, cu regulile şi normele sanitare, aprobate în modul stabilit.
    (41) Instalaţiile şi reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, situate pe teren public, construite de persoane juridice şi/sau de persoane fizice, indiferent de sursa de finanţare, se transmit gratuit la balanţa administraţiei publice locale sau direct operatorului serviciului respectiv în conformitate cu decizia consiliului local.
    [Art.5 al.(41) sintagma „gratuit la balanța” declarată neconstituțională prin HCC30 din 01.11.16, MO478-490/30.12.16 art.111; în vigoare 01.11.16]
    [Art.5 al.(41) introdus prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    (5) La proiectarea şi construcţia sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă, se ia în considerare  în mod obligatoriu condiţiile de asigurare a fiabilităţii acestor sisteme, inclusiv a surselor de rezervă de alimentare cu apă potabilă, influenţa factorilor naturali destabilizatori  (alunecările  de  pămînt, subinundaţiile,  epuizarea  straturilor  acvifere) şi  a  factorilor  de origine antropogenă.
    (6) Proiectarea, construirea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă se efectuează în bază de autorizaţii (licenţe) eliberate în modul stabilit.
    (7) Exploatarea sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă se efectuează de către întreprinderi specializate, obligate să respecte cu stricteţe standardele, regulile şi normele sanitare, prevederile altor acte normative.
    (8) Asigurarea calităţii apei în sistemele autonome de alimentare cu apă potabilă se pune în sarcina proprietarului. Controlul asupra calităţii apei se face din contul proprietarului în bază de contract încheiat cu organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice.
    [Art.5 al.(8) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (9) Sistemele  centralizate  de alimentare cu apă potabilă  nu sînt pasibile de privatizare.
    (10) Privatizarea  sistemelor  necentralizate de alimentare cu apă potabilă se efectuează  în bază de proiecte individuale, aprobate de Parlament, la propunerea Guvernului.
   
(11) Sistemele de alimentare cu apă potabilă sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
    [Art.5 al.(11) introdus prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16]
    Articolul 6. Mijloacele tehnice
    (1) În domeniul alimentării cu apă potabilă, pot fi folosite  numai materiale, reactivi, utilaj, instalaţii, inclusiv  individuale, certificate în mod obligatoriu, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Se interzice diminuarea gradului de tratare şi dezinfectare a apei în sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă chiar şi cu condiţia tratării ei suplimentare în instalaţiile tehnice de menaj individuale şi de grup.
    (3) Dacă nu există sisteme centralizate, alimentarea cu apă potabilă a populaţiei, întreprinderilor industriei alimentare, alimentaţiei publice, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor preşcolare şi şcolare se efectuează folosindu-se, după caz,  mijloace tehnice de tratare şi dezinfectare a apei, inclusiv individuale.
    Articolul 7. Finanţarea
    (1) Sursele de finanţare a lucrărilor în domeniul alimentării cu apă potabilă sînt:
    a) mijloacele băneşti  depuse de consumatori ca  taxă  pentru  apa potabilă consumată;
    b) mijloacele de la bugetul de stat şi bugetele locale;
    c) mijloacele băneşti  depuse de persoane juridice şi  fizice sub formă de cote de participare la dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;
    d) creditele acordate de bănci şi instituţii financiare internaţionale;
    e) alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
    (2) În scopuldezvoltării dinamice a sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă, îmbunătăţirii calităţii acestei ape, Parlamentul poate stimula întreprinderile care le exploatează prin credite preferenţiale, acordate conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Serviciile de alimentare cu apă potabilă sînt prestate contra plată. Tarifele la apa potabilă se calculează după principiul acoperirii  cheltuielilor.
    [Art.7 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 8. Furnizarea apei potabile
    (1) Furnizarea apei potabile prin sistemele centralizate şi necentralizate se efectuează în bază de contract, încheiat între furnizor şi consumator în condiţiile legii.
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    (2) Contractul de furnizare a apei potabile se încheie în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat şi aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    [Art.8 al.(2) în redacția LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    (3) În cazul ieşirii din funcţiune a sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă pe un termen mai mare de 24 de ore sau al necorespunderii apei normelor de calitate, fapt care poate periclita sănătatea oamenilor, organele centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, proprietarii de sisteme de alimentare cu apă potabilă, întreprinderile care exploatează aceste sisteme sînt obligaţi să ia măsuri pentru alimentarea cu apă potabilă în cantităţile  reglementate de normele de consum în condiţii excepţionale, folosind  în  acest  scop sursele şi sistemele de rezervă, organizînd livrarea apei în cisterne sau a apei îmbuteliate.
    [Art.8 modificat prin LP1346 din 02.11.00, MO152/07.12.00]
Capitolul III
CALITATEA APEI POTABILE
    Articolul 9. Normele de calitate
    (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă normelor stabilite în actele normative în vigoare.
    (2) Normele sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile se aprobă de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (3) Normele de calitate ale apei potabile se asigură prin:
    a) alegerea sursei  corespunzătoare de alimentare cu apă potabilă şi a tehnologiei de tratare a apei;
    b) folosirea de materiale, reactivi şi utilaj certificaţi;
    c) respectarea  regulilor de control al calităţii apei potabile, realizarea de programe-model şi de programe de lucru care să corespundă condiţiilor locale, monitorizarea calităţii apei;
    d) protecţia  surselor de alimentare cu apă potabilă împotriva poluării lor întîmplătoare sau intenţionate;
    e) alte acţiuni.
    (4) Derogările de la prevederile actelor normative privind calitatea apei potabile pot fi permise temporar numai de autorităţile administraţiei publice locale, de comun acord cu organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, cu condiţia că derogările nu se fac referitor la parametrii microbiologici, toxicologici şi că ele nu prezintă riscuri pentru sănătatea omului.
   
[Art.9 al.(4) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (5) Furnizorii de apă potabilă sînt obligaţi să informeze populaţia despre nivelul depăşirii, în apa potabilă furnizată, a conţinutului de ingredienţi  supuşi monitorizării obligatorii în conformitate cu  actele normative şi cu standardele în vigoare.
    (6) Normele de calitate ale  apei potabile şi ale surselor de alimentare cu apă potabilă se reexaminează cel puţin o dată în 5 ani.
    Articolul 10. Protecţia surselor şi sistemelor
                         de alimentare cu apă potabilă
    (1) Protecţia surselor de alimentare cu apă potabilă contra poluării este o condiţie obligatorie de menţinere a apei în limitele potabilităţii şi se realizează prin respectarea normelor ecologico-sanitare,  prin  măsuri de combatere a epuizării şi poluării resurselor de apă, prin respectarea regulilor de exploatare şi prin crearea a trei zone de protecţie sanitară a surselor, aducţiunilor şi a obiectivelor sistemelor centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă, prin respectarea regimului acestor zone.
    (2) Crearea zonelor de protecţie sanitară, stabilirea modului de proiectare, organizare şi exploatare a acestor zone se fac în conformitate  cu regulile şi normele sanitare, cu alte  acte  normative aprobate în modul stabilit.
    (3) Responsabilă de efectuarea măsurilor şi de respectarea regimului stabilit în zona I de protecţie sanitară (cu regim sever) este administraţia întreprinderilor care exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă, iar în zonele II şi III (cu regim de restricţie) responsabile sînt autorităţile administraţiei publice locale, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi în aceste zone. Orice gen de lucrări în zona de protecţie sanitară se efectuează numai cu acordul întreprinderilor care exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    Articolul 11. Controlul calităţii apei potabile
    (1) Controlul  calităţii tratării şi dezinfectării apei potabile  în procesul ei de producţie îl efectuează  laboratoarele specializate, atestate sau acreditate în modul stabilit, ale întreprinderilor care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă. Dacă  întreprinderea nu are laborator, controlul  poate  fi efectuat,  în bază de contract, la alte laboratoare care dispun de acest drept.
    (2) Programele-model şi regulile de control al calităţii  apei potabile sînt stabilite în standardele de stat.
    (3) Programele de lucru privind controlul calităţii apei potabile sînt elaborate de întreprinderile care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă, ţinîndu-se cont de condiţiile locale, de comun acord cu organele teritoriale de supraveghere sanitaro-epidemiologică. Întreprinderile din lanţul alimentar care exploatează sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă elaborează programele de lucru privind controlul calității apei potabile, ţinînd cont de condițiile locale, de comun acord cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    (4) Controlul calității apei potabile se efectuează cel puțin o dată în an de către organul de stat de supraveghere a sănătății publice din contul proprietarului sistemului de alimentare cu apă potabilă, iar în cazul întreprinderilor din lanțul alimentar care dețin sisteme de alimentare cu apă potabilă – de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    [Art.11 al.(4) în redacția LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    Articolul 12. Supravegherea de stat
    (1) Supravegherea de stat în domeniul alimentării cu apă potabilă se efectuează de către:
    a) organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice - asupra calităţii apei potabile, conformităţii ei cu normele sanitaro-igienice, cu standardele, asupra stării sanitaro-epidemiologice a surselor de apă potabilă şi a zonelor de protecţie sanitară, asupra respectării regulilor sanitare de organizare şi întreţinere a obiectivelor de alimentare cu apă potabilă;
   
[Art.12 al.(1), lit.a) modificată prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    b) organele standarde, metrologie şi supraveghere tehnică -  asupra respectării  standardelor de stat de calitate a apei potabile, metodelor de  control, regulilor de certificare a apei  potabile,  regulilor şi normelor de exploatare a surselor de ape subterane;
    c) organele de supraveghere în domeniul arhitecturii  şi construcţiilor - asupra respectării regulilor şi normelor în construcţie la proiectarea şi construirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;
    d) organele de protecţie a mediului înconjurător, serviciile de administrare şi supraveghere a resurselor de apă - asupra stării surselor de alimentare cu apă potabilă, evidenţei volumului de apă folosit pentru alimentarea cu apă potabilă;
   
e) autoritatea administrativă pentru siguranţa alimentelor – asupra calităţii apei potabile utilizate de întreprinderile din lanţul alimentar, conformităţii calității acesteia cu normele sanitare şi cu alte standarde.
    [Art.12 al.(1), lit.e) introdusă prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    Articolul 13. Informarea în problemele alimentării cu apă potabilă
    (1) Consumatorii de apă potabilă au dreptul la informaţii autentice privitoare la calitatea ei, publicate în mass-media.
    (2) Informarea periodică privitor la calitatea apei potabile se face gratuit de către întreprinderile de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de organele care exercită supravegherea de stat asupra conformităţii calităţii apei potabile normelor stabilite.
    (3) În cazul cînd calitatea apei nu corespunde normelor la indicatorii care pot prejudicia sănătatea oamenilor, proprietarii de sisteme centralizate şi necentralizate de alimentare cu apă potabilă, întreprinderile care le exploatează şi organele supravegherii de stat sînt obligaţi să sisteze furnizarea apei şi să informeze de urgenţă consumatorii, să stabilească termenele de înlăturare a acestei necorespunderi şi măsurile de precauţie.
    (4) Informarea despre întreruperile din alimentarea cu apă potabilă se efectuează gratuit prin mass-media de către întreprinderile care exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă.
Capitolul IV
ÎNCĂLCĂRI ŞI RĂSPUNDERI
    Articolul 14. Încălcări
    Încălcare în domeniul alimentării cu apă potabilă se consideră:
    a) poluarea surselor de alimentare cu apă potabilă, nerespectarea prevederilor  actelor normative în vigoare privind întreţinerea  zonelor de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă potabilă;
    b) alimentarea cu apă potabilă ce nu corespunde normelor sanitaro-igienice;
    c) deteriorarea reţelelor şi instalaţiilor sistemelor de alimentare cu apă potabilă, încălcarea regulilor de utilizare a acestora;
    d) nerespectarea regulilor de ţinere a evidenţei primare şi de stat  a consumului de apă potabilă, cedarea dreptului de utilizare a apei fără a se respecta legislaţia în vigoare.
    e) neîndeplinirea obligaţiei de a face publice informaţiile despre calitatea apei potabile.
   
f) conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă.
    [Art.14  lit.f) introdusă prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art. 14 modificat prin LP1346 din 02.11.00, MO152/07.12.00]
    Articolul 15. Răspunderi
    Încălcările comise în domeniul alimentării cu  apă  potabilă, nerespectarea prevederilor din prezenta lege se  pedepsesc  în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.15 al.(2) exclus prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35; al.(1) devine alineat unic]
    Articolul 16. Repararea prejudiciilor şi a daunelor
    (1) Prejudiciul adus sănătăţii ca urmare a consumului de apă din sistemele de alimentare cu apă potabilă, inclusiv venitul ratat, se repară de către persoanele vinovate. În afară de prejudiciul material, persoana vinovată va repara şi prejudiciul moral.
    (2) Dauna cauzată sistemelor de alimentare cu apă potabilă, pagubele aduse întreprinderilor exploatatoare de aceste sisteme prin deteriorarea reţelelor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă, prin nerespectarea regulilor de folosire a acestor sisteme sau poluarea surselor de alimentare cu apă se repară integral de către persoanele vinovate, benevol sau prin executare a hotărîrii judecătoreşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul V
ACTELE INTERNAŢIONALE
    Articolul 17. Prioritatea actelor internaţionale
    În cazul cînd actele internaţionale în domeniul apei potabile ratificate de Republica Moldova prevăd alte norme decît cele  stabilite de legislaţia ei internă, se vor aplica normele actelor internaţionale.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 18
    Guvernul:
    în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    va prezenta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV

    Chişinău, 10 februarie 1999.
    Nr. 272-XIV.