LPM297/1999
ID intern unic:  311649
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 297
din  24.02.1999
cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate
din locurile de detenţie
Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 39-41     art Nr : 171
LP129-XVI din 23.06.05, MO95-97/15.07.05 art.450, în vigoare 01.01.06


    NOTĂ:
    În textul legii, cuvintele „oficiul forţei de muncă” se substituie cu cuvintele „agenţia pentru ocuparea forţei de muncă” prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului 6, ale cărui prevederi vor intra în vigoare începînd cu anul 2000, conform Programului de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, care va fi elaborat şi aprobat de Guvern.


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Obiectul şi domeniul de reglementare
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale acordării asistenţei garantate de stat şi ale susţinerii persoanelor eliberate din locurile de detenţie în adaptarea lor socială, determină politica de stat în domeniul tutelei postpenitenciare, reglementează prevederile juridice privind protecţia socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, precum şi competenţa autorităţilor publice în domeniul respectiv.
    [Art.1 în redacţia LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 11. Principiile generale ale procesului
                         de adaptare socială a persoanelor
                         eliberate din locurile de detenţie
    Procesul de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie se bazează pe următoarele principii generale:
    a) asigurarea protecţiei persoanelor în cauză, realizarea şi respectarea drepturilor lor;
    b) crearea sistemului de stat de tutelă postpenitenciară şi promovarea politicii de stat unice în acest domeniu;
    c) acordarea asistenţei garantate de stat persoanelor eliberate din locurile de detenţie şi susţinerea lor în procesul de adaptare socială.
    [Art.11 introdus prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 2. Subiecţii adaptării sociale
    Subiecţi ai adaptării sociale se consideră persoanele eliberate din locurile de detenţie, care şi-au pierdut relaţiile socialmente utile şi care au nevoie de ajutor din partea statului.
    Articolul 3. Protecţia socială a persoanelor eliberate
                       din locurile de detenţie
    (1) Protecţia socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie constă în acordarea asistenţei sociale garantate de stat persoanelor în cauză.
    (2) Protecţia socială este asigurată de un complex de măsuri prevăzute de prezenta lege, precum şi de programele republicane şi locale de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, elaborate şi aprobate respectiv de Guvern şi de autorităţile administraţiei publice locale.
    Articolul 4. Competenţa Guvernului
    Guvernul, în domeniul adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie:
    a) elaborează şi aprobă Programul de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie;
    b) finanţează realizarea acestui program din mijloacele bugetului de stat;
    c) stimulează participarea întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor comerciale şi ale societăţii civile la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.
    [Art.4 lit.c) modificată prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 5. Competenţa autorităţilor administraţiei
                       publice locale
    Autorităţile administraţiei publice locale, în domeniul adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, în teritoriul subordonat:
    a) acordă ajutor persoanelor menţionate în soluţionarea problemelor ce ţin de alegerea domiciliului;
    b) colaborează cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă situate pe teritoriul subordonat, soluţionînd problemele ce ţin de plasarea în cîmpul muncii a persoanelor eliberate din locurile de detenţie;
    c) creează consilii de tutelă, fonduri pentru acordarea de ajutor material persoanelor eliberate din locurile de detenţie care nu au ocupaţie şi domiciliu;
    [Art.5 lit.c) modificată prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    d) coordonează acţiunile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor comerciale şi ale societăţii civile în acordarea de ajutor persoanelor care au nevoie de adaptare socială;
    [Art.5 lit.d) modificată prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    e) recomandă agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, să creeze locuri de muncă pentru persoanele eliberate din locurile de detenţie.
    Articolul 6. Finanţarea
    (1) Finanţarea măsurilor în vederea adaptării sociale a persoanelor eliberate din locurile de detenţie se realizează din mijloacele:
    a) bugetului de stat şi bugetelor locale;
    b) fondurilor de caritate şi ale altor fonduri, a căror formare nu este interzisă, de acordare de ajutor material persoanelor în cauză;
    c) sponsorilor.
    (2) Statul stimulează participarea în activitatea de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie a agenţilor economici şi ale societăţii civile, acordîndu-le, în conformitate cu legislaţia, înlesnirile şi privilegiile respective.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 7. Sistemul de stat de tutelă postpenitenciară.
                       Coordonarea activităţii postpenitenciare
    (1) În scopul coordonării şi optimizării colaborării între organele din domeniul tutelei postpenitenciare, în scopul eficientizării procesului de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie şi al bunei desfăşurări a muncii în rîndurile lor, precum şi în scopul exercitării controlului asupra comportamentului persoanelor în cauză, se creează un sistem de stat de tutelă postpenitenciară care va promova politica socială a statului.
    (2) Autorităţile de bază ale sistemului de stat de tutelă postpenitenciară sînt:
    a) Consiliul naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie;
    b) organele de probaţiune.
    (3) Consiliul naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie se instituie pe lîngă Guvern pe baze obşteşti. Organizarea şi funcţionarea Consiliului menţionat sînt reglementate prin regulament aprobat de Guvern.
    (4) Componenţa nominală a Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie se stabileşte prin hotărîre de Guvern.
    (5) Organele de probaţiune acordă asistenţă, susţinere şi consiliere persoanelor eliberate din locurile de detenţie, asigură adaptarea lor socială în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.7 în redacţia LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 8. Contribuţia organelor de executare a pedepsei
                        la adaptarea socială a persoanelor care se
                        eliberează din locurile de detenţie
    Organele de executare a pedepsei contribuie la adaptarea socială a persoanelor care se eliberează din locurile de detenţie prin:
    a) crearea în penitenciare a sectoarelor de adaptare socială, care oferă condamnaţilor posibilitatea de a însuşi priceperi şi deprinderi necesare în viaţa independentă, de a obţine o pregătire psihologică, morală şi practică pentru viaţa în libertate;
    b) stabilirea de contacte preliminare între penitenciare şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi coordonarea activităţii lor în vederea soluţionării problemelor ce ţin de plasarea în cîmpul muncii a acestor persoane;
    [Art.8 lit.b) în redacţia LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    c) acordarea de asistenţă şi coordonarea activităţilor între instituţiile penitenciare şi organele de probaţiune, elaborarea şi implementarea programelor de adaptare socială a persoanelor în cauză pînă la eliberarea lor din detenţie.
    [Art.8 lit.c) introdusă prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 9. Contribuţia societăţii civile la adaptarea socială
                        a persoanelor eliberate din locurile de detenţie
    [Art.9 titlul modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Asociaţiile obşteşti, fondurile de caritate, consiliile de tutelă, organizaţiile religioase, precum şi cetăţenii contribuie la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, acordîndu-le diversă asistenţă socială individuală, precum şi în corespundere cu programele republicane şi locale de adaptare socială.
    [Art.9 modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 10. Garanţiile exercitării dreptului la muncă
    (1) Statul garantează persoanelor eliberate din locurile de detenţie exercitarea dreptului la muncă conform prevederilor legislaţiei.
    (2) Plasarea în cîmpul muncii a persoanelor menţionate se efectuează de către agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în baza cererii personale şi a propunerii de angajare din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.
    (3) Agenţii economici examinează chestiunile ce ţin de angajarea persoanelor eliberate din locurile de detenţie, cărora agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă le-au făcut propuneri de angajare, şi iau decizii pornind de la posibilităţile de care dispun.
    Articolul 11. Protecţia socială a persoanelor eliberate din locurile
                        de detenţie în procesul plasării în cîmpul muncii
    (1) În scopul asigurării, în conformitate cu legislaţia, a protecţiei sociale persoanelor eliberate din locurile de detenţie care întîmpină dificultăţi la plasarea în cîmpul muncii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă contribuie la:
    [Art.11 al.(1) modificată prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    a) asigurarea lor cu informaţie veridică despre locurile de muncă (posturile) vacante şi alegerea unui loc de muncă corespunzător;
    b) înregistrarea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;
    c) asigurarea posibilităţilor de pregătire profesională, de reciclare şi de perfecţionare profesională în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă;
    d) antrenarea lor la lucrările publice remunerate;
    [Art.11 al.(1), lit.e) exclusă prin LP129 din 23.06.05, MO95/15.07.05 art.450; în vigare 01.01.06]
    e) asigurarea protecţiei sociale în caz de şomaj.
    [Art.11 al.(1), lit.e) introdusă prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    (2) Persoanele specificate la alin.(1) au dreptul să obţină, în mod gratuit, de la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă informaţii, consultaţii şi mediere.
    Articolul 12. Pregătirea prealabilă în vederea plasării în
                         cîmpul muncii
    Administraţia penitenciarului, cu 6 luni înainte de eliberarea condamnatului, îl familiarizează pe acesta cu principiile şi normele de bază ale legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, explică modul de plasare în cîmpul muncii, drepturile şi obligaţiile în procesul căutării locului de muncă şi, în baza cererii scrise, în care condamnatul îşi precizează opţiunea privind locul de trai după executarea pedepsei şi îşi exprimă dorinţa de a fi plasat în cîmpul muncii prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, expediază la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de la locul de trai ales informaţia necesară pentru a organiza plasarea în cîmpul muncii a persoanei respective.
    [Art.12 modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 13. Plasarea în cîmpul muncii
    (1) Plasarea în cîmpul muncii a persoanelor eliberate din locurile de detenţie se efectuează atît în mod individual, cît şi prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.
    (2) Persoanele care doresc să fie plasate în cîmpul muncii prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă se înregistrează la agenţia de la locul de trai ales.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 14. Participarea agenţilor economici la realizarea
                         măsurilor de adaptare socială a persoanelor
                         eliberate din locurile de detenţie
    Agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, participă la realizarea măsurilor de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie prin:
    [Art.14 alineat modificată prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    a) crearea pentru aceste persoane a locurilor de muncă şi asigurarea condiţiilor necesare cu respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă;
    [Art.14 lit.a) în redacţia LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    b) anunţarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă despre locurile vacante existente;
    c) expedierea, în termen de 3 zile, către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a unei înştiinţări în scris despre încadrarea, la locurile de muncă declarate anterior vacante, a persoanelor în cauză.
    Articolul 15. Asigurarea cu spaţiu locativ
    (1) Contractul de închiriere a spaţiului locativ la locul de trai al deţinutului în perioada de executare a pedepsei nu se întrerupe, cu condiţia achitării chiriei şi a serviciilor comunale.
    (2) Persoanele eliberate din locurile de detenţie care nu au domiciliu stabil se plasează provizoriu în aziluri de noapte, create de autorităţile administraţiei publice locale.
    (3) Persoanele eliberate din locurile de detenţie, după încheierea contractului individual de muncă, se asigură cu cămin în modul stabilit.
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Articolul 151. Acordarea indemnizaţiilor
    (1) Persoanele care au executat pedeapsa închisorii, cu excepţia celor cărora, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (5) şi ale art. 67 alin. (3) din Codul penal al Republicii Moldova, le-a fost înlocuită pedeapsa principală sub formă de amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii cu pedeapsa închisorii, la eliberarea din locurile de detenţie beneficiază de o indemnizaţie unică în mărime de 75% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, iar la eliberarea repetată din locurile de detenţie, persoanele în cauză beneficiază de o indemnizaţie unică în mărimea minimului de existenţă pe ţară pentru anul precedent.
    [Art.151 al.(1) modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    [Art.151 al.(1) în redacţia LP145 din 02.07.10, MO131-134/30.07.10 art.457]

    (2) Indemnizaţia se achită la data eliberării de către penitenciarul din care este eliberat deţinutul, din contul mijloacelor prevăzute în acest scop în bugetul de stat.
    [Art.151 introdus prin LP129 din 23.06.05, MO95/15.07.05 art.450; în vigoare 01.01.06]
    Articolul 16. Asistenţa medicală garantată de stat
    [Art.16 titlul în redacţia LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
    Statul garantează, în condiţiile Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, persoanelor eliberate din locurile de detenţie minimul de asistenţă medicală gratuită.
    [Art.16 modificat prin LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]   
   
Articolul 17. Asigurarea condiţiilor de trai
    Persoanele în etate, precum şi persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, eliberate din locurile de detenţie şi care nu au rude sau alte legături sociale, în caz de necesitate şi cu acordul lor, beneficiază de servicii şi prestaţii sociale în conformitate cu prevederile legislaţiei.
    [Art.17 în redacţia LP285 din 22.11.13, MO304-310/27.12.13 art.826]
   
Articolul 18. Răspunderea pentru încălcarea prezentei
                         legi
    Persoanele care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 19. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului 6, ale cărui prevederi vor intra în vigoare începînd cu anul 2000, conform Programului de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, care va fi elaborat şi aprobat de Guvern.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va aproba Regulamentul Centrului republican de coordonare a măsurilor de adaptare socială;
    va elabora Programul de adaptare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

    Chişinău, 24 februarie 1999.
    Nr. 297-XIV.