LPM393/1999
ID intern unic:  311662
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 393
din  13.05.1999
cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie
Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 73-77     art Nr : 343
    LP37-XVI din 23.02.07, MO36-38/16.03.07 art.161
    LP482-XVI din 04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
    LP340-XV din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte bazele organizării juridice a activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie, sarcinile, atribuţiile şi structura organelor de conducere  ale acesteia, principiile raporturilor ei cu statul.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea de Cameră de Comerţ şi Industrie
    Camera de Comerţ şi Industrie, denumită în continuare Cameră, este o organizaţie nonguvernamentală, autonomă şi independentă, înfiinţată în conformitate cu prezenta lege, în baza calităţii de membru, care reprezintă interesele în ansamblu ale întreprinzătorilor din  Republica Moldova.
    Articolul 2. Denumirea Camerei
    (1) Denumirea "Camera de Comerţ şi Industrie" şi sintagmele derivate din  ea "Camera  de Comerţ", "Camera de Industrie" şi  altele pot  fi utilizate numai referitor la organizaţiile înfiinţate în conformitate cu prezenta lege, în scopul îndeplinirii sarcinilor Camerei.
    (2) Organizaţiile care nu intră în sistemul Camerei nu sînt în drept să utilizeze sintagmele indicate la alin.(1) al prezentului articol şi nu pot fi înregistrate de organele înregistrării de stat sub denumiri ce conţin asemenea sintagme.
    Articolul 3. Statutul juridic al Camerei
    (1) Camera este  persoană  juridică  de drept public şi  în  această calitate beneficiază de susţinerea statului.
    (2) Camera îşi are sediul în municipiul Chişinău.
    (3) Camera are sigiliu cu imaginea Stemei de Stat, denumirea statului "Republica  Moldova" şi sintagma "Camera de Comerţ şi Industrie". Pe sigiliile filialelor Camerei se indică şi sediul lor.
    (4) Camera exercită  funcţiile  prevăzute de prezenta  lege şi de statutul său în conformitate cu Constituţia şi alte legi.
    (5) Camera răspunde  pentru obligaţiile sale cu întregul  patrimoniu ce îi aparţine.
    (6) Camera nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii săi nu răspund pentru obligaţiile Camerei.
    (7) Camera nu  răspunde pentru obligaţiile organizaţiilor înfiinţate de ea, iar aceste organizaţii nu răspund pentru obligaţiile Camerei.
    (8) Camera nu  este  în drept să intervină în activitatea  membrilor săi şi să încalce dreptul la libertatea activităţii de întreprinzător.
    Articolul 4. Sarcinile şi funcţiile principale ale Camerei
    (1) Sarcinile principale ale Camerei sînt:
    a) acordarea asistenţei la dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de întreprinzător, ţinîndu-se cont de  interesele tuturor agenţilor  economici, sferelor economiei  naţionale şi teritoriilor concrete ale ţării;
    b) participarea la elaborarea actelor normative care abordează interesele întreprinzătorilor ori care sînt orientate spre  înlăturarea barierelor şi restricţiilor în funcţionarea economiei de piaţă, care nu sînt determinate de normele dreptului public;
    c) contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora  cu organele de stat;
    d) organizarea  învăţămîntului profesional şi ridicării  calificării de întreprinzător a membrilor săi;
    e) asigurarea  întreprinzătorilor cu  informaţii şi acordarea de consultanţă;
    f) contribuirea la dezvoltarea  activităţii economice  externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii;
    g) stabilirea normelor etice, orientate spre garantarea siguranţei tranzacţiilor şi probităţii comportării  membrilor  săi pe piaţă, excluderea concurenţei şi parteneriatului neloial în afaceri;
    h) formarea imaginii pozitive a Republicii Moldova pe arena internaţională;
    i) alte sarcini  orientate spre realizarea scopurilor prezentei legi şi statutului Camerei.
    (2) În vederea realizării sarcinilor menţionate la alin.(1) al prezentului articol, Camera îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) caută parteneri  în cooperarea  economică şi contribuie la stabilirea relaţiilor economice externe;
    b) ţine şi publică registrul comercial nestatal al membrilor săi;
    c) prezintă autorităţilor administraţiei publice propuneri privind îmbunătăţirea  condiţiilor  economice  şi de drept  ale  activităţii  de întreprinzător;
    d) efectuează expertize independente ale proiectelor de acte normative privind problemele economiei, relaţiilor economice externe şi impozitării;
    e) reprezintă  interesele membrilor săi în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, camerele de comerţ şi industrie străine şi cu alte organisme internaţionale;
    f) eliberează certificate de origine a mărfurilor;
    g) stabileşte  şi confirmă evenimentele de forţă majoră în relaţiile dintre subiecţii activităţii de întreprinzător;
    [Art.4 al.(2) lit.h) exclusă prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771; lit.i)-m) devin lit.h)-l)]
    h) efectuează, din iniţiativa persoanelor interesate, expertize în domeniul industriei şi comerţului, exercită controlul calităţii şi cantităţii mărfurilor, inclusiv a materiei  prime  şi utilajului, prestează alte servicii specifice;
    i) desfăşoară activitate editorială şi informaţională şi acordă servicii în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, întocmirii documentelor însoţitoare ale mărfurilor de export-import în corespundere cu legislaţia şi cu regulile de comerţ ale Republicii Moldova şi ale ţărilor străine;
    j) organizează expoziţii, tîrguri, conferinţe şi alte acţiuni legate de activitatea membrilor săi în ţară şi în străinătate;
    k) acreditează pe lîngă Cameră reprezentanţe ale camerelor de comerţ şi industrie şi ale firmelor străine;
    l) exercită alte funcţii, ţinînd cont de practica mondială a activităţii camerelor de comerţ şi industrie şi de prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul II
CONSTITUIREA CAMEREI
    Articolul 5. Constituirea Camerei
    Camera se constituie în conformitate cu prezenta lege.
    Articolul 6. Structura Camerei
    (1) Camera se constituie ca o organizaţie unicorporală, cu filiale care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Codul civil al Republicii Moldova, cu alte acte normative şi cu statutul Camerei. Amplasarea şi teritoriul de activitate ale filialelor sînt determinate de consiliul Camerei.
    (2) În municipiul  Chişinău  funcţiile filialelor Camerei sînt exercitate de Cameră.
    (3) Camera este  în drept să înfiinţeze, conform legislaţiei, camere mixte şi să deschidă reprezentanţe peste hotare.
    [Art.6 modificat prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
    Articolul 7. Înregistrarea de stat
    (1) Camera şi  subdiviziunile ei structurale se  înregistrează de organul înregistrării de stat.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (2) Deciziile organelor de conducere  ale Camerei, ce  necesită înregistrare la organul înregistrării de stat, intră în vigoare la data înregistrării lor în modul stabilit.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Articolul 8. Statul şi Camera
    (1) Autorităţile administraţiei  publice  acordă  sprijin Camerei, inclusiv  pe  calea  prezentării informaţiei şi  materialelor  necesare pentru realizarea sarcinilor ce îi revin.
    (2) Statul deleagă  Camerei dreptul de a exercita funcţiile  publice prevăzute la art.4 alin.(2) lit.b), f), g) şi h).
    (3) Imixtiunea autorităţilor administraţiei publice locale şi a persoanelor lor cu funcţii de răspundere în activitatea Camerei, precum şi  imixtiunea Camerei în activitatea acestor autorităţi şi persoane  nu se admite.
    (4) Autorităţile administraţiei publice controlează şi supraveghează activitatea  Camerei în limitele competenţei lor şi în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul III
CALITATEA DE MEMBRU AL CAMEREI.
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
    Articolul 9. Calitatea de membru al Camerei
    (1) Persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător în domeniul comerţului, industriei, transporturilor, construcţiilor şi prestării serviciilor, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin.(2) al prezentului articol, sînt membri ai Camerei în mod obligatoriu.
    (2) Întreprinderile micro, mici şi mijlocii, persoanele fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător, producătorii de producţie agricolă {gospodăriile ţărăneşti (de fermier), asociaţiile lor, întreprinderile agricole şi/sau asociaţiile lor}, consumatorii de apă, beneficiarii silvici şi alte persoane care nu se află sub incidenţa alin.(1) al prezentului  articol pot fi membri ai Camerei pe principii benevole.
    (3) Calitatea de membru al Camerei încetează în caz de:
    a) lichidare a persoanei  juridice sau anulare a  înregistrării întreprinzătorului individual;
    b) retragere din Cameră a întreprinzătorului care are drept de a fi membru al acesteia pe principii benevole.
    [Art.9 modificat prin LP37-XVI din 23.02.07, MO36-38/16.03.07 art.161]
    Articolul 10. Drepturile Camerei
    (1) Camera este în drept:
    a) să efectueze expertiza independentă a proiectelor de acte normative privind problemele economiei, relaţiilor economice externe, impozitării şi alte probleme care vizează interesele întreprinzătorilor şi să  remită avizele sale Parlamentului, Guvernului sau  autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) să ia decizii şi să desfăşoare activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor sale şi sarcinilor ce decurg din prezenta lege;
    c) să editeze materiale informative, de publicitate şi metodice  în scopul asigurării intereselor întreprinzătorilor;
    d) să determine de sine stătător metodele sale de activitate, schema de încadrare şi personalul, formele şi cuantumul retribuirii muncii  şi stimulării materiale a personalului;
    e) să prezinte  Parlamentului şi Guvernului avize asupra proiectelor de acte normative referitoare la activitatea membrilor Camerei.
    (2) Actele, emise de Cameră în limita atribuţiilor ei, se extind asupra agenţilor economici membri ai Camerei.
    Articolul 11. Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei
    (1) Membrii Camerei sînt în drept:
    a) să aleagă  şi  să fie aleşi în organele de conducere ale Camerei prin reprezentanţii săi;
    b) să beneficieze de serviciile acordate de Cameră;
    c) să dispună de alte drepturi prevăzute de legislaţie.
    (2) Membrii Camerei sînt obligaţi:
    a) să execute  deciziile organelor de conducere ale Camerei luate în limita competenţei lor;
    b) să achite, la timp şi integral, taxa de înscriere şi cotizaţia de membru prevăzute de prezenta lege;
    c) să îndeplinească  alte obligaţii prevăzute de prezenta lege şi de statutul Camerei.
Capitolul IV
CONDUCEREA ACTIVITĂŢII CAMEREI
    Articolul 12. Organele de conducere
    (1) Organele  de  conducere ale Camerei sînt: congresul, consiliul, biroul executiv, preşedintele.
    (2) Organul de control al Camerei este comisia de cenzori.
    Articolul 13. Congresul
    (1) Organul suprem de conducere al Camerei este congresul.
    (2) Delegaţii  la congres se aleg din rîndurile membrilor Camerei în conformitate cu normele de reprezentanţă stabilite de consiliul Camerei.
    (3) Delegat la  congres poate fi orice persoană fizică cu capacitate de  exerciţiu, autorizată, în modul stabilit, de a reprezenta interesele membrilor respectivi ai Camerei.
    (4) Modul de alegere a delegaţilor la congres şi de revocare a lor se  stabileşte în Regulamentul cu privire la alegerea delegaţilor la congres, aprobat de congres şi care cuprinde principiile reprezentării membrilor Camerei la congres, ţinînd cont de particularităţile dezvoltării teritoriilor concrete şi de interesele întreprinzătorilor.
    (5) Congresul poate fi ordinar şi extraordinar. Congresul ordinar se convoacă o dată la 5 ani, iar congresul extraordinar - la decizia consiliului Camerei sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Camerei.
    (6) Congresul  Camerei este deliberativ dacă la el sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor aleşi.
    (7) Deciziile congresului se iau cu majoritatea simplă de voturi ale delegaţilor înregistraţi.
    (8) Modul de  convocare  şi desfăşurare a congresului, procedura de vot şi de luare a deciziilor se stabileşte de statut sau de congres.
    Articolul 14. Atribuţiile congresului
    (1) Atribuţiile congresului Camerei se stabilesc de statutul Camerei în conformitate cu prezenta lege.
    (2) De competenţa exclusivă a congresului Camerei ţin:
    a) adoptarea statutului Camerei, modificarea şi completarea acestuia;
    b) stabilirea  şi aprobarea direcţiilor principale şi programelor de activitate ale Camerei pe termen lung;
    c) aprobarea  Regulamentului  cu privire la alegerea delegaţilor la congres;
    d) formarea organelor de conducere ale Camerei  şi stabilirea atribuţiilor acestora;
    e) aprobarea dării de seamă a consiliului şi dării de seamă a comisiei  de cenzori despre  activitatea Camerei  în  perioada dintre congrese;
    f) luarea deciziei privind reorganizarea sau lichidarea Camerei;
    g) alegerea preşedintelui Camerei;
    h) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori.
    (3) Pe lîngă atribuţiile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol,  congresul  exercită  şi alte atribuţii prevăzute de  statutul Camerei.
    (4) Congresul Camerei este în drept să delege unele din atribuţiile sale consiliului şi biroului executiv ale Camerei.
    Articolul 15. Consiliul
    (1) Consiliul Camerei determină direcţiile principale ale activităţii Camerei în perioada dintre congrese,  se  subordonează congresului  şi exercită controlul asupra activităţii biroului executiv al Camerei.
    (2) Membrii consiliului  Camerei  se aleg de congres dintre  membrii Camerei pe un termen de 5 ani în număr de 75 persoane.
    (3) Activitatea consiliului Camerei o conduce preşedintele Camerei.
    (4) Şedinţele consiliului Camerei se convoacă nu mai rar de o dată pe lună din iniţiativa  însuşi  a  consiliului,  biroului  executiv, preşedintelui sau comisiei de cenzori a Camerei.
    (5) Şedinţele consiliului sînt deliberative în cazul în care la ele participă cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului.
    (6) Deciziile  consiliului  Camerei se iau cu majoritatea simplă  de voturi ale membrilor lui prezenţi la şedinţă.
    (7) Activitatea  consiliului Camerei se reglementează  de  prezenta lege şi de statutul Camerei.
    Articolul 16. Atribuţiile consiliului
    (1) Atribuţiile consiliului Camerei se stabilesc de statutul Camerei în conformitate cu prezenta lege.
    (2) De competenţa exclusivă a consiliului Camerei ţin:
    a) alegerea biroului executiv şi a vicepreşedinţilor Camerei;
    b) prezentarea  la congres a candidaturilor la funcţia de preşedinte al Camerei;
    c) aprobarea bugetului şi raportului financiar anual ale Camerei;
    d) stabilirea taxei de înscriere şi cotizaţiilor de membru;
    e) înfiinţarea şi lichidarea filialelor şi reprezentanţelor Camerei.
    (3) Pe lîngă atribuţiile prevăzute la  alin.(2) al prezentului articol, consiliul  exercită  şi alte atribuţii prevăzute  de  statutul Camerei.
    Articolul 17. Biroul executiv
    (1) Biroul executiv  conduce activitatea Camerei în perioada dintre şedinţele consiliului.
    (2) Membrii biroului executiv se aleg de consiliul Camerei pe un termen de 5 ani în număr de 15 persoane din rîndul membrilor consiliului.
    (3) Activitatea biroului executiv o conduce preşedintele Camerei.
    (4) Şedinţele  biroului  executiv se convoacă de către  preşedintele Camerei cel puţin o dată în lună.
    (5) Şedinţele biroului executiv sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi cel puţin jumătate din numărul membrilor săi.
    (6) Deciziile biroului  executiv  se iau cu majoritatea  simplă  de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă.
    (7) Activitatea  biroului executiv se reglementează de prezenta lege şi de statutul Camerei.
    Articolul 18. Atribuţiile biroului executiv
    Biroul executiv examinează problemele privind asigurarea activităţii Camerei, care nu ţin de competenţa congresului, consiliului şi comisiei de cenzori.
    Articolul 19. Preşedintele Camerei
    (1) Preşedintele Camerei:
    a) asigură conducerea activităţii curente a Camerei;
    b) asigură funcţionarea consiliului, biroului executiv şi prezidează şedinţele lor;
    c) în limitele competenţei sale:
    - acţionează  în numele Camerei fără mandat şi reprezintă interesele acesteia  în  autoritatea legislativă şi în autorităţile executive, în organizaţiile internaţionale şi străine şi în relaţiile cu alte persoane;
    - deţine, faţă  de personalul scriptic al Camerei, toate  drepturile patronului în conformitate cu legislaţia muncii;
    - exercită alte  atribuţii  prevăzute  de  statutul  Camerei  şi  de congres.
    (2) În lipsa preşedintelui Camerei, atribuţiile lui le exercită unul dintre vicepreşedinţi în modul stabilit de statut.
    Articolul 20. Comisia de cenzori
    (1) Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii economico-financiare a Camerei şi se subordonează congresului Camerei.
    (2) Membrii comisiei de cenzori se aleg din  rîndurile membrilor Camerei pe termen de 5 ani în număr de 7 persoane cu capacitate de exerciţiu.
    (3) Membri ai comisiei de cenzori nu pot fi persoanele:
    a) care sînt membri ai consiliului şi biroului executiv ale Camerei;
    b) a căror calitate de membru în comisia de cenzori este limitată de prezenta lege sau de statutul Camerei.
    (4) Comisia de cenzori este în drept să efectueze în orice timp controlul activităţii economico-financiare a Camerei şi, întru executarea acestui scop, deţine dreptul de acces necondiţionat la toate documentele ei,  precum şi la obţinerea de informaţii şi explicaţii  în formă  scrisă de la membrii Camerei, inclusiv de la membrii organelor de conducere ale Camerei.
    (5) Comisia de cenzori, în mod obligatoriu, trebuie să efectueze controlul rapoartelor anuale şi bilanţurilor contabile ale Camerei pînă la aprobarea lor de consiliu.
    (6) Modul de  activitate  a comisiei de cenzori este  determinat  de statutul Camerei.
Capitolul V
PATRIMONIUL ŞI BUGETUL CAMEREI
    Articolul 21. Patrimoniul şi bugetul Camerei
    (1) Camera dispune  de un patrimoniu separat, care cuprinde clădiri, instalaţii, utilaj,   mijloace  băneşti,  inclusiv  valutare,  valori mobiliare şi alte bunuri necesare îndeplinirii sarcinilor sale.
    (2) Patrimoniul Camerei se utilizează numai pentru  asigurarea activităţii sale şi pentru constituirea fondurilor necesare.
    (3) Activitatea economico-financiară a Camerei se desfăşoară în baza bugetului anual aprobat de consiliul Camerei.
    (4) Veniturile Camerei se constituie din taxa de înscriere, cotizaţiile de membru, plata pentru prestarea serviciilor şi din alte încasări neinterzise de lege.
    [Art.21 al.(4) modificat prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771]
    (5) Mijloacele neutilizate pe parcursul exerciţiului financiar curent se transferă la bugetul anului următor. Dacă pe parcursul exerciţiului financiar curent apare un deficit de fonduri, Camera este în drept să-l  întregească de  la bugetul anului următor. Pentru acoperirea cheltuielilor curente, Camera este în drept să ia împrumuturi de la bancă.
    Articolul 22. Cotizaţiile
    (1) Membrii Camerei  achită taxă de înscriere şi cotizaţiile  de membru în modul stabilit de prezenta lege.
    (2) Taxa de înscriere se achită în cuantum de un salariu minim la înregistrarea întreprinzătorului în calitate de membru al Camerei.
    (3) Cotizaţiile de membru se achită anual, cuantumul lor se stabileşte de consiliul Camerei şi nu poate depăşi pentru întreprinzătorii individuali înregistraţi ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător 5 salarii minime, iar pentru persoanele juridice  -  30 salarii minime.
    (4) Pentru finanţarea unor anumite programe, Camera este în drept să atragă, pe principii benevole, mijloace ale membrilor săi.
    (5) În cazul retragerii din Cameră a membrului în temeiurile prevăzute  la art.9 alin.(3) din prezenta lege, sumele plătite sub formă de cotizaţii de membru nu se restituie.
    (6) Mijloacele obţinute de la plata cotizaţiilor de membru şi de la alte plăţi se utilizează integral pentru asigurarea şi îmbunătăţirea activităţii Camerei  în corespundere cu prezenta lege şi  nu pot fi distribuite între membrii Camerei.
    Articolul 23. Plăţile pentru prestarea serviciilor
    Plăţile pentru prestarea serviciilor se stabilesc de biroul executiv al Camerei.
Capitolul VI
ARBITRAJUL
    Articolul 24. Arbitrajul
    În scopul soluţionării litigiilor cu caracter economic, Camera este în drept să înfiinţeze un arbitraj, care funcţionează în conformitate cu prezenta lege, cu legislaţia cu privire la arbitraj şi cu Regulamentul arbitrajului aprobat de consiliul Camerei.
    [Capitolul VI în redacţia LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
Capitolul VII
REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA CAMEREI
    Articolul 25. Reorganizarea şi lichidarea Camerei
    (1) Camera se  reorganizează  şi  se lichidează în  conformitate  cu prezenta lege şi cu statutul Camerei.
    (2) Camera se  consideră  reorganizată  sau lichidată  din  momentul înregistrării  deciziilor  respective de către organul înregistrării de stat.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (3) Patrimoniul Camerei lichidate, după executarea creanţelor creditorilor, se utilizează în scopurile stipulate în statut.
Capitolul VIII
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE CAMEREI
    Articolul 26. Relaţiile internaţionale ale Camerei
    (1) Camera poate să  întreţină relaţii internaţionale directe, să încheie contracte şi acorduri cu organizaţiile şi instituţiile străine.
    (2) Camera, reprezentînd interesele membrilor săi, participă la activitatea organelor Camerei de Comerţ Internaţionale, Asociaţiei Internaţionale pentru Protecţia Proprietăţii Industriale şi altor organizaţii internaţionale referitor la activitatea de întreprinzător.
Capitolul IX
DISPOZIŢII TRANZITORII
    Articolul 27
    (1) Din momentul intrării în vigoare a prezentei legi şi  pînă  la convocarea congresului de constituire a Camerei şi alegerea organelor de conducere ale Camerei, în conformitate cu prezenta lege, conducerea activităţii Camerei va fi exercitată de consiliul acesteia, constituit din  preşedinte şi doi vicepreşedinţi numiţi de Parlament pe un  termen de 3 ani.
    (2) Guvernul:
    a) în termen  de 2  luni, va asigura Camera cu  încăperi  pentru desfăşurarea activităţii;
    b) pînă la 1 ianuarie 2000, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege.
    (3) Guvernul,  în  persoana  Ministerului Economiei  şi  Reformelor, împreună cu Camera:
    a) în termen de 6 luni, va asigura evidenţa agenţilor economici înregistraţi în hotarele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, care, în  mod obligatoriu, trebuie să fie membri  ai  Camerei  în conformitate cu prezenta lege;
    b) în perioada  de pregătire a convocării congresului de constituire a Camerei:
    - va stabili normele unice de reprezentare a delegaţilor la congres;
    - va elabora şi va aproba Regulamentul provizoriu  privind pregătirea, convocarea  şi  desfăşurarea congresului de  constituire  a Camerei în conformitate cu prezenta lege;
    - va elabora proiectul statutului Camerei şi proiectele regulamentelor de  reglementare a activităţii interne  a Camerei  în conformitate cu prezenta lege;
    c) după expirarea a 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va convoca congresul de constituire a Camerei.
    (4) Se stabileşte că, odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, Camera se consideră  reorganizată  şi se va înregistra  la Camera Înregistrării  de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei  în condiţiile prezentei legi.
    (5) Se propune  Preşedintelui Republicii Moldova să abroge  Decretul privind Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova nr.25 din 20 ianuarie 1994.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Valeriu MATEI
    Chişinău, 13 mai 1999.
    Nr. 393-XIV.