LPM499/1999
ID intern unic:  311676
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 499
din  14.07.1999
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Publicat : 30.09.1999 în Monitorul Oficial Nr. 106-108     art Nr : 512

   
MODIFICAT
    LP30 din 13.03.14, MO78-79/01.04.14 art.172; în vigoare 01.04.14
    LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13
   
LP68 din 23.04.10, MO83-84/28.05.10 art.236
   
LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79
   
LP154-XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531
    LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08
    LP106-XVI din 20.04.07, MO86-89/22.06.07 art.386
   
LP203-XVI din 06.07.06, MO116-119/28.07.06 art.545; în vigoare 01.01.07
   
LP45-XVI din 03.03.06, MO55-58/07.04.06 art.225
   
LP363-XVI din 23.12.05, MO16-19/27.01.06 art.66; în vigoare 01.01.06
   
LP127-XVI din 23.06.05, MO98-100/22.07.05 art.461; în vigoare 01.07.05
   
LP396-XV din 02.12.04, MO241/27.12.04 art.1049
   
LP335-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.886
   
LP373-XV din 26.09.03, MO218/24.10.03 art.836
   
LP359-XV din 31.07.03, MO191/05.09.03 art.758
   
LP987-XV din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555
   
HCC46 din 25.10.01, MO136/15.11.01 art.38


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
    alocaţie socială de stat, denumită în continuare alocaţie, - sumă de bani achitată lunar sau o singură dată din bugetul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat;
    persoane cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – persoane cu dizabilităţi care nu au acumulat stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de dizabilitate;
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    copii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – copii în vîrstă de pînă la 18 ani cărora li s-a stabilit dizabilitate severă, accentuată şi medie;
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]

    copii care au pierdut întreţinătorul - copiii, în vîrstă de pînă la 18 ani, care au pierdut unul sau ambii părinţi;
    persoane vîrstnice - persoanele care au atins vîrsta standard de pensionare, dar nu au acumulat stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă;
    membri ai familiei - soţul (soţia), copiii, părinţii.
    [Art.1 modificat prin LP396-XV din 02.12.04, MO241/27.12.04 art.1049]
    Articolul 2. Dreptul la alocaţie
    (1) De dreptul la alocaţie beneficiază categoriile de persoane specificate la art. 3 lit. a)–e), care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, din rîndul cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi al cetăţenilor străini cu domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) În cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor tipuri de alocaţii, stabilite prin prezenta lege, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, acesteia i se stabileşte o singură alocaţie.
    [Art.2 în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.2 modificat prin LP373 din 26.09.03, MO218/24.10.03 art.836]
    [Art.2 modificat prin LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]

    [Art.2 sintagma" ...nu realizează venituri asigurate" se declară neconstituţională prin HCC46 din 25.10.01, MO136/15.11.01 art. 38]
    Articolul 3. Beneficiarii alocaţiilor
    De alocaţii beneficiază următoarele categorii de persoane:
    a) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;
    b) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;
    c) copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani;
    d) copiii care au pierdut întreţinătorul;
    e) persoanele care au atins vîrsta de pensionare;
    f) persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani;
    g) persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere;
    h) persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere
    [Art.3 în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.3 modificat prin LP68 din 23.04.10, MO83-84/28.05.10 art.236]
    [Art.3 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534, în vigoare 01.01.08]
    [Art.3 modificat prin LP45-XVI din 03.03.06, MO55-58/07.04.06 art.225]
    [Art.3 modificat prin LP127 din 23.06.05, MO98/22.07.05 art.461]
    [Art.3 modificat prin LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]

    Articolul 4. Organele care efectuează stabilirea şi plata
                        alocaţiilor
    Alocaţiile se stabilesc şi se plătesc de către organele teritoriale de asigurări sociale.
    Articolul 5. Sursele pentru plata alocaţiilor
    Alocaţiile stabilite în conformitate cu pezenta lege se plătesc din mijloacele bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale.
    Articolul 6. Stabilirea şi plata alocaţiilor
    (1) Alocaţiile se stabilesc şi se plătesc în următoarele termene:
    a) alocaţia pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani – de la data emiterii de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile acestuia a deciziei de încadrare în grad de dizabilitate, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei. În cazul în care data încadrării în grad de dizabilitate nu coincide cu data începerii expertizării, alocaţia se stabileşte de la data începerii expertizării dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data constatării dizabilităţii;
    [Art.6 al.(1), lit.a) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.6 al.(1), lit.a) modificată prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]

    b) alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului – din ziua decesului întreţinătorului dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la ziua decesului;
    [Art.6 al.(1), lit.b) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    c) alocaţia pentru persoane vîrstnice - de la data împlinirii vîrstei de pensionare, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
    [Art.6 al.(1), lit.c) modificată prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    d) alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere:
    persoanelor specificate la art. 14 lit. a) – de la data stabilirii alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi;
    persoanelor specificate la art. 14 lit. b) şi lit. c) – de la data stabilirii alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi sau a pensiei de dizabilitate;
    [Art.6 al.(1), lit.b) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.6 al.(1), lit.b) modificată prin LP154-XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531]
    [Art.6 al.(1), lit.b) modificată prin LP203 din 06.07.06, MO116-119/28.07.06 art.545]
    [Art.6 al.(1), lit.b) modificată prin LP127 din 23.06.05, MO98/22.07.05 art.461]

    e) ajutorul de deces - în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii cu actele necesare.
    [Art.6 al.(1), lit.e) introdusă prin LP396-XV din 02.12.04, MO241/27.12.04 art.1049]
    (2) În cazul în care termenele prevăzute la alin.(1) lit. a), b) şi c) au fost depăşite, alocaţiile respective se stabilesc şi se plătesc de la data depunerii cererii cu actele necesare.
    (3) La modificarea numărului de beneficiari, noul cuantum al alocaţiei pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului se acordă începînd cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.
    (4) După fiecare reexpertizare, gradul de dizabilitate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor acestuia. Modificarea şi suspendarea alocaţiei sociale se efectuează începînd cu luna imediat următoare celeia în care s-a emis decizia respectivă.
    [Art.6 al.(4) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    (5) Neprezentarea la reexpertizare atrage încetarea plăţii alocaţiei începînd cu luna următoare. Reluarea plăţii alocaţiei se efectuează din ziua constatării dizabilităţii dacă reexpertizarea a avut loc în termen de pînă la 3 ani după încetarea plăţii.
    [Art.6 al.(5) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    (51) Dacă reexpertizarea a avut loc după expirarea a 3 ani de la încetarea plăţii alocaţiei, reluarea dreptului la alocaţie se efectuează în condiţiile alin. (1) lit. a).
    [Art.6 al.(51) introdus prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    (6) Plata alocaţiilor se face lunar, pentru luna în curs, în localitatea de domiciliu.
    [Art.6 al.(7) abrogat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    (8) Alocaţia stabilită, dar neîncasată la timp din vina beneficiarului se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani anteriori datei solicitării.
    (9) Alocaţia neplătită la timp din vina organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia se recuperează fără nici un fel de limite în termen.
    (10) Plata alocaţiei în perioada privaţiunii de libertate se suspendă.
    (11) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocaţie din vina beneficiarului (falsificarea actelor, tăinuirea unor circumstanţe etc.) se recuperează de la acesta, lunar, în baza deciziei casei teritoriale de asigurări sociale în mărime ce nu depăşeşte 20 la sută din cuantumul alocaţiei. În cazul în care plata alocaţiei încetează, sumele plătite necuvenit se recuperează în baza hotărîrii instanţei de judecată.
    (12) Sumele plătite în plus din vina organului care stabileşte sau plăteşte alocaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Aceste sume se percep de la persoana culpabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.6. al.(8)-(12) introduse prin LP373 din 26.09.03, MO218/24.10.03 art.836]
    [Art.6 al.(13) abrogat prin LP30 din 13.03.14, MO78-79/01.04.14 art.172; în vigoare 01.04.14]
    [Art.6 al.(13) în redacţia LP396-XV din 02.12.04, MO241/27.12.04 art.1049]
    [Art.6 în redacţia LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]

Capitolul II
ALOCAŢIA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI
    [Capitolul II titlul modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    Articolul 7. Condiţiile de stabilire a alocaţiei
    (1) Alocaţia pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi din copilărie, precum şi pentru copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, se stabileşte în cazurile cînd persoanele indicate nu beneficiază de dreptul la pensie de asigurări sociale de stat şi nu se află la întreţinerea deplină a statului.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.7 modificat prin LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]

    [Art.7 sintagma "nu realizează venituri asigurate" declarată neconstituţională prin HCC46 din 25.10.01, MO136/15.11.01 art. 38]
    (2) Gradul de dizabilitate şi de capacitate de muncă şi momentul survenirii dizabilităţii la persoanele adulte şi la copiii în vîrstă de pînă la 18 ani se constată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile acestuia.
    [Art.7 al.(2) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.7 al.(3) abrogat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]
    Articolul 8. Cuantumul alocaţiei
    Cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern, inclusiv:
    a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – 30%;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie – 80%;
    c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 80%.
    [Art.8 în redacția LP30 din 13.03.14, MO78-79/01.04.14 art.172; în vigoare 01.04.14]
    [Art.8 în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.8 modificat prin LP154-XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531]
    [Art.8 modificat prin LP154-XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531]
    [Art.8 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]
    [Art.8 modificat prin LP363 din 23.12.05, MO16/27.01.06 art.66; în vigoare 01.01.06]
    [Art.8 în redacţia LP987 din 18.04.02, MO069/30.05.02, art.555]
    [Art.8 în redacţia LP359 din 31.07.03, MO191/05.09.03 art.758]

Capitolul III
ALOCAŢIA PENTRU COPII ÎN CAZUL
PIERDERII ÎNTREŢINĂTORULUI
    Articolul 9. Condiţiile de stabilire a alocaţiei
    (1) Alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului se acordă dacă persoana decedată nu îndeplinea condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat.
    (2) Alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului se stabileşte persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani (elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţămînt secundar, mediu de specialitate şi superior, cu excepţia învăţămîntului fără frecvenţă, - pînă la absolvirea instituţiei de învăţămînt respective, însă nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstei de 23 de ani) în cazul în care aceştia nu se află la întreţinerea deplină a statului.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP311-XVI din 25.12.08, MO30-33/13.02.09 art.79]
    [Art.9 modificat prin LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]

    [Art.9 sintagma "nu realizează venituri asigurate"  declarată neconstituţională prin HCC46 din 25.10.01, MO136/15.11.01 art. 38]
    Articolul 10. Cuantumul alocaţiei
    (1) Cuantumul alocaţiei pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului constituie 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern, pentru fiecare copil.
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP30 din 13.03.14, MO78-79/01.04.14 art.172; în vigoare 01.04.14]
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]

    (2) În cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul alocaţiei se dublează.
    Articolul 11. Recalcularea şi separarea părţii de alocaţie
    (1) Recalcularea alocaţiei se face în cazul modificării numărului de beneficiari. Alocaţia se recalculează potrivit noii situaţii, începînd cu luna următoare celei în care au intervenit modificările sau a fost solicitată recalcularea.
    (2) Fiecare beneficiar de alocaţie este în drept să solicite separarea părţii de alocaţie ce i se cuvine.
    (3) Separarea părţii de alocaţie se face începînd cu luna următoare celei în care a fost solicitată.
    (4) Partea de alocaţie se determină prin împărţirea cuantumului alocaţiei stabilite la numărul de beneficiari ai acesteia.
    (5) Tutorele poate avea dreptul de a primi alocaţia pentru copilul tutelat care şi-a pierdut întreţinătorul.
Capitolul IV
ALOCAŢIA PENTRU PERSOANE VÎRSTNICE
    Articolul 12. Condiţiile de stabilire a alocaţiei
    Alocaţia pentru persoane vîrstnice se stabileşte cetăţenilor care au atins vîrsta de pensionare conform legislaţiei în vigoare, dar nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, şi nu se află la întreţinerea deplină a statului.
    [Art.12 modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.12 modificat prin LP373 din 26.09.03, MO218/24.10.03 art.836]
    [Art.12 modificat prin LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]

    [Se declară neconstituţională sintagma "...nu realizează venituri asigurate" prin HCC46 din 25.10.01, MO136/15.11.01 art. 38]
    Articolul 13. Cuantumul alocaţiei
    Cuantumul alocaţiei pentru persoane vîrstnice constituie 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern.
    [Art.13 în redacţia LP30 din 13.03.14, MO78-79/01.04.14 art.172; în vigoare 01.04.14]
    [Art.13 modificat prin LP359 din 31.07.03, MO191/05.09.03 art.758]
    [Art.13 modificat prin LP987 din 18.04.02, MO069/30.05.02 art.555]

Capitolul V
ALOCAŢIA PENTRU ÎNGRIJIRE, ÎNSOŢIRE ŞI SUPRAVEGHERE
    [Capitolul V denumirea modificată prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    Articolul 14. Condiţiile de stabilire a alocaţiei
    (1) Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se stabileşte:
    a) persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani;
    b) persoanelor cu dizabilităţi severe din copilărie;
    c) persoanelor cu dizabilităţi severe nevăzătoare.
    (2) Alocaţia se acordă categoriilor de persoane specificate la alin. (1) lit. b) şi c), beneficiare de pensii sau alocaţii, şi nu poate fi stabilită concomitent.
    (3) Pentru persoanele specificate la alin. (1) lit. a), alocaţia nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală.
    (4) Pentru categoriile de persoane specificate la alin. (1) lit. b) şi c), alocaţia nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane se află la întreţinerea deplină a statului, sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
    (5) Persoanele specificate la alin. (1) lit. a)–c) pot alege, la cerere, în schimbul serviciilor menţionate la alin. (3) şi (4), dreptul de a beneficia de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
    [Art.14 în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.14 modificat prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534; în vigoare 01.01.08]
    [Art.14 modificat prin LP45-XVI din 03.03.06, MO55-58/07.04.06 art.225]
    [Art.14 modificat prin LP127 din 23.06.05, MO98/22.07.05 art.461]

    Articolul 15. Cuantumul alocaţiei
    (1) Cuantumul alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere constituie 75% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern.
    [Art.15 al.(1) în redacţia LP30 din 13.03.14, MO78-79/01.04.14 art.172; în vigoare 01.04.14]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP154-XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP106-XVI din 20.04.07, MO86-89/22.06.07 art.386]
    [Art.15 al.(1) în redacţia LP203 din 06.07.06, MO116-119/28.07.06 art.545]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP363 din 23.12.05, MO16/27.01.06 art.66; în vigoare 01.01.06]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP127 din 23.06.05, MO98/22.07.05 art.461]  

    (2) Persoana care îngrijeşte, însoţeşte şi supraveghează la domiciliu doi sau mai mulţi copii cu dizabilităţi severe beneficiază de alocaţie pentru fiecare copil.
    [Art.15 al.(2) în redacţia LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP359 din 31.07.03, MO191/05.09.03 art.758]
    Articolul 16. Plata alocaţiei
    Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere se plăteşte personal titularului sau, după caz, tutorelui, curatorului ori mandatarului acestora.
    [Art.16 modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.17 exclus prin LP363 din 23.12.05, MO16/27.01.06 art.66; art.18-19 devin 17-18, în vigoare 01.01.06]
    [Art.17 introdus prin LP335-XV din 07.10.04, MO193-198/29.10.04 art.886]
    [Capitolul V în redacţia LP987 din 18.04.02, MO69/30.05.02 art.555]
Capitolul VI
AJUTORUL DE DECES
    Articolul 17. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces
    (1) Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei acesteia nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.
    (2) Persoana neasigurată beneficiază de dreptul la ajutor de deces pentru membrul familiei aflat în întreţinerea sa în cazul în care persoana decedată nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale, precum şi în cazul în care nici unul dintre membrii familiei nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.
    (3) Pentru persoana decedată, ajutorul de deces se acordă o singură dată unei persoane care poate fi, după caz, membru al familiei, tutore, curator sau, în lipsa acestora, unei persoane care dovedeşte că a suportat cheltuielile legate de înmormîntare.
    Articolul 18. Cuantumul ajutorului de deces
    Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al persoanei neasigurate este identic cu cel al ajutorului acordat în caz de deces al persoanei asigurate şi este stabilit, anual, în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.
    [Art.18 în redacţia LP30 din 13.03.14, MO78-79/01.04.14 art.172; în vigoare 01.04.14]
    [Art.18 modificat prin LP313 din 26.12.12, MO280/31.12.12 art.882; în vigoare 01.01.13]
    [Art.18 modificat prin LP68 din 23.04.10, MO83-84/28.05.10 art.236]
    [Art.18 modificat prin LP154-XVI din 04.07.08, MO134-137/25.07.08 art.531]
    [Art.18 modificat prin LP106-XVI din 20.04.07, MO86-89/22.06.07 art.386]
    [Capitolul VI introdus prin LP396-XV din 02.12.04, MO241/27.12.04 art.1049]


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

    Chişinău, 14 iulie 1999.
    Nr. 499-XIV.