LPM592/1995
ID intern unic:  311695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 592
din  26.09.1995
privind transportul prin conducte magistrale
Publicat : 08.02.1996 în Monitorul Oficial Nr. 8-9     art Nr : 78     Data intrarii in vigoare : 08.02.1996

    MODIFICAT
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17
    LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16
    LP228-XIV din 16.12.98, MO1/07.01.99


   
NOTĂ:
    În cuprinsul legii, cuvintele „organele supravegherii tehnice de stat” se substituie cu cuvintele „organul de control şi de supraveghere tehnică de stat” prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17


    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi organizatorice de funcţionare a transportului prin conducte magistrale (denumit în continuare transport prin conducte), reglementează relaţiile în acest domeniu în vederea asigurării fiabilităţii şi securităţii conductelor magistrale (denumite în continuare conducte) la toate etapele de construire şi funcţionare a lor, precum şi în scopul protecţiei vieţei şi ocrotirii sănătăţii populaţiei, mediului înconjurător împotriva acţiunii negative posibile a transportului prin conducte.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
    Efectul prezentei legi se extinde asupra conductelor pentru transportul gazelor naturale, petroliere, hidrocarburilor gazoase artificiale şi produselor petroliere.
    Articolul 2. Componenţa conductelor
    Din componenţa conductelor fac parte:
    a) conducta cu ramificaţii şi lupinguri, robinetele pentru închidere, trecerile peste obstacolele naturale şi artificiale, ansamblurile de conectare a staţiilor de pompare şi de compresoare, ansamblurile de punere în mişcare şi recepţie a dispozitivelor de epurare şi diagnosticare, ansamblurile de măsurare a debitului de gaze, colectoarele de condensat, dispozitivele de întroducere a metanolului, ansamblurile de evacuare a produsului sau de suflare a gazului;
    b) instanţiile de protecţie electrochimică a conductelor împotriva coroziunii, liniile şi construcţiile pentru legăturile tehnologice, mijloacele de telemecanică;
    c) liniile de transport de energie electrică şi dispozitivele de alimentare cu energie electrică şi de telecomandă a robinetelor pentru închidere şi a instalaţiilor de protecţie electromecanică a conductelor;
    d) mijloacele antiincendiare, construcţiile antierozionale şi cele de protecţie;
    e) construcţiile serviciului de linie pentru exploatarea conductelor;
    f) drumurile permanente, pistele de decolare pentru elicoptere, aflate de-a lungul traseelor conductelor, şi căile de acces spre ele, indicatoarele de indentificare şi de semnalizare a locului de instalare a conductelor;
    g) staţiile terminus şi cele intermediare de pompare şi turnare, parcurile de rezervoare, staţiile de compresoare şi de distribuire a gazelor; 
   
h) stații de alimentare cu gaze a automobilelor, stații de îmbuteliere a gazelor;
    [Art.2 lit.h) în redacția LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17]
    [Art.2 lit.h) modificată prin LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
    i) estacadele de umplere şi deversare;
    j) obiectele cu destinaţie social-locativă şi alte obiecte ce se referă la transportul prin conducte.
    Articolul 3. Administrarea transportului prin conducte
    Administrarea transportului prin conducte se exercită de organele înputernicite de Guvern.

    [Art.3 modificat prin
LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
   
Articolul 4. Proprietatea transportului
                        prin conducte
   
(1) Întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte posedă bunurile, le folosesc şi dispun de ele în modul stabilit de lege.
   
(2) Obiectele transportului prin conducte sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
    [Art.4 al.(2) introdus prin  LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.01.16]
    [Art.4 modificat prin LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
   
Articolul 5. Terenurile transportului prin conducte
    (1) Întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte li se atribuie terenuri cu drept de folosinţă în activitatea lor conform legislaţiei. Aceste terenuri sînt proprietate de stat.

    [Art.5 al.(1) modificat prin
LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
   
(2) Se consideră terenuri ale întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte terenurile atribuite lor de organele administraţiei publice locale pentru construcţia, exploatarea, întreţinerea, reparaţia, reconstrucţia, perfecţionarea şi dezvoltarea obiectelor transportului prin conducte.
    (3) Pentru construcţia obiectelor transportului prin conducte se repartizează terenuri calificate în baza cadastrului funciar ca fiind nepotrivite pentru agricultură, sau terenuri cu bonitate scăzută şi neîmpădurite. În cazuri exepţionale, prin hotărîre a Guvernului, pentru scopurile arătate pot fi repartizate terenuri agricole de calitate superioară.
    (4) Suprafaţa terenurilor repartizate pentru construcţia obiectelor transportului prin conducte se stabileşte în conformitate cu normele în vigoare şi documentaţia tehnică de proiectare aprobată în modul stabilit, iar atribuirea terenurilor se efectuează ţinîndu-se cont de succesiunea valorificării lor de către constructori.
    (5) Atribuirea în posesie, folosinţă şi dispunere de noi terenuri întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte se efectuează numai cu condiţia legalizării înstrăinării lor pentru scopurile indicate şi reintegrării în rotaţia agricolă a terenurilor exploatate anterior în aceste scopuri.
    (6) Retragerea terenurilor atribuite în posesie, folosinţă şi dispunere întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte se efectuează, la cererea Guvernului, în condiţiile legii de către organele administraţiei publice locale.
    (7) Schimbarea categoriei terenurilor atribuite în posesie, folosinţă şi dispunere întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte se aprobă prin hotărîre a Guvernului.
Capitolul II
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A
ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR
TRANSPORTULUI PRIN CONDUCTE
    Articolul 6. Structura transportului prin conducte
    Structura transportului prin conducte este stabilită de organele supreme ale administraţiei publice. Întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte stabilesc structura subdiviziunilor din componenţa lor.
    Articolul 7. Relaţiile economico-financiare dintre
                        întreprinderile şi organizaţiile tran-
                       sportului prin conducte, precum şi
                       dintre acestea şi organele administraţiei
                        publice şi beneficiar
    [Art.7 titlul modificat prin
LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
    (1) Relaţiile economico-financiare dintre întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte, modul de examinare a litigiilor economice dintre ele şi răspunderea economică reciprocă a lor se reglementează de legislaţia în vigoare.
    (2) Relaţiile economico-financiare dintre întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte, pe de o parte, şi organele administarţiei publice locale şi beneficiar, pe de altă parte, de asemenea se reglementează de legislaţia în vigoare.

    [Art.7 al.(2) modificat prin
LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
  
  Articolul 8. Finanţarea construcţiei conductelor
    Construcţia conductelor noi (inclusiv obiecte din sfera socială), de importanţă statală, reconstrucţia şi extinderea obiectelor lor de producţie se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat, prin comanda de stat, precum şi din contul mijloacelor circulante libere ale întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte, creditelor şi împrumuturilor bancare.

    [Art.8 modificat prin
LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
Capitolul III
ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII SIGURE A
TRANSPORTULUI PRIN CONDUCTE
    Articolul 9. Proiectarea conductelor
    (1) Proiectarea conductelor se efectuează ţinîndu-se cont de dezvoltarea oraşelor şi localităţilor săteşti.
    (2) Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz a conductelor se realizează de către organizaţiile de proiectare, care au autorizaţie pentru dreptul de a executa lucrările menţionate.
    (3) Proiectarea, construcţia şi reconstrucţia conductelor se efectuează în corespundere cu normele de proiectare tehnologică, normele, standardele şi regulile de construcţie şi de protecţie a naturii elaborate în modul stabilit de legislaţie.
    (4) Organizaţia de proiectare răspunde în conformitate cu legislaţia pentru corespunderea proiectului normelor şi regulilor stabilite.
    (5) În documentaţia de proiect şi deviz se prevăd, în conformitate cu legislaţia privind ocrotirea naturii, alocări compensatorii pentru daunele cauzate mediului la construcţia şi exploatarea conductelor.
    (6) Proiectul conductei şi deciziile adoptate pe parcursul realizării lui trebuie să asigure o exploatare economicoasă, ecologic sigură şi nepericuloasă din punct de vedere tehnic a conductei în decursul întregului termen de amortizare de     serviciu.
    Articolul 10. Fabricarea şi livrarea de utilaj, ţevi
                         şi alte materiale
    Întreprinderile şi organiozaţiile care produc şi livrează utilaj, ţevi şi alte materiale pentru conducte răspund pentru defectele descoperite în timpul exploatării conductei în întregime sau a părţilor ei componente în decursul întregului termen de amortizare de serviciu şi repară prejudiciile cauzate întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte în corespundere cu condiţiile prevăzute de contractele de fabricare şi livrare a producţiei.
    Articolul 11. Construcţia conductelor
    (1) Construcţia conductelor se efectuează de către organizaţiile specializate de construcţii-montaj conform proiectului cu respectarea normelor, standardelor şi regulilor în construcţie, aprobate în modul stabilit, care reglementează executarea şi recepţia lucrărilor, precum şi darea în exploatare a conductelor finisate.
    (2) Supravegherea de autor asupra respectării soluţiilor de proiect în procesul construcţiei este exercitată de organizaţiile de proiectare.
   
(3) Serviciile respective ale organizaţiilor de construcţii-montaj exercită controlul operativ al calităţii lucrărilor de construcţii-montaj asupra tuturor proceselor tehnologice. Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în calitate de organ de control și de supraveghere tehnică de stat, controlează aceste servicii ale organizaţiilor de construcţii-montaj în ceea ce priveşte corespunderea avizelor emise de ele asupra calităţii construcţiei obiectelor cerinţelor documentaţiei tehnico-normative. Organul de control și de supraveghere tehnică de stat are dreptul să exercite controlul selectiv al tuturor felurilor de lucrări executate de organizaţiile de construcţii-montaj.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.11 al.(3) în redacția LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17]
    (4) Organizaţiile de construcţii-montaj răspund în modul stabilit de legislaţie pentru:
    a) integritatea utilajului şi ţevilor în corespundere cu cerinţele uzinelor producătoare;
    b) executarea lucrărilor de construcţii-montaj în corespundere cu proiectul, normele, standardele şi regulile în vigoare şi în termenele stabilite;
    c) efectuarea încercărilor conductelor şi utilajului montat în corespundere cu regulile şi normele;
    d) înlăturarea la timp a defectelor descoperite la luarea în primire a lucrărilor de construcţii-montaj;
    e) punerea în funcţiune în termen a conductei construite şi a utilajului montat;
    f) calitatea cuvenită a funcţionării conductei în decursul termenului de amortizare de serviciu;
    g) degradarea stratului fertil al solului pădurilor şi terenurilor agricole, care se află în afara zonei afectate pentru construcţie;
    h) deteriorarea reţelelor şi construcţiilor inginereşti care se află în zona de construcţie a conductei.
    (5) Organizaţiile de construcţii-montaj repară prejudiciul cauzat ca urmare a rebutului în lucrările de construcţii-montaj, precum şi compensează cheltuielile pentru recultivarea terenurilor.
    (6) Organizaţiile de construcţii-montaj în decursul primilor trei ani de exploatare a conductei lichidează cu forţe proprii şi pe cont propriu defectele de construcţii-montaj descoperite pe parcursul exploatării.
    Articolul 12. Primirea în exploatare a obiectelor
                         transportului prin conducte
    (1) Primirea în exploatare a obiectelor transportului prin conducte se efectuează de către comisia de stat după:
    a) finalizarea întregului volum de construcţii în complex cu sistemele de alimentare cu energie electrică, de stingere a incendiilor, de telecomunicaţii, telemecanică, protecţie electrochimică completate cu obiecte de deservire tehnică şi reparaţie centralizată, amplasate de-a lungul traseelor şi liniilor de transport a energiei electrice, cu sisteme de măsurare a cantităţii şi calităţii produsului pompat, cu dispozitive de prevenire a poluării mediului înconjurător, dispozitive de protecţie a personalului şi a populaţiei în caz de avarie, cu locuinţe, obiecte de menire social-culturală, medicală, cu alte obiecte prevăzute de proiect;
    b) executarea de către organizaţia de construcţii-montaj a încercărilor înainte de intrare în exploatare şi diagnosticului defectoscopiei intraţeavă cu ajutorul mijloacelor tehnice existente, conform normelor, standardelor şi regulilor în construcţie.
    (2) Este interzisă primirea în exploatare a obiectelor transportului prin conducte cu abateri de la proiect care nu au fost coordonate cu organizaţia-proiectant, precum şi fără recultivarea pămînturilor deteriorate în timpul construcţiei.
    (3) În caz de încălcare a regulilor de primire în exploatare a obiectelor transportului prin conducte finisate, preşedinţii şi membrii comisiilor, precum şi persoanele care au forţat primirea în exploatare a obiectelor transportului prin conducte cu încălcarea regulilor stabilite de prezenta lege, sînt traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 13. Exploatarea conductelor
    (1) Exploatarea conductelor se efectuează în corespundere cu regulile de exploatare tehnică, aprobate în modul stabilit care determină principalele norme şi prescripţii tehnice şi organizatorice de exploatare a conductelor, de organizare a muncii personalului şi ţinere a documentaţiei tehnice, precum şi în corespundere cu regulile securităţii la exploatarea conductelor.
    (2) Pentru întreţinerea conductelor într-o stare tehnică bună şi nepericuloasă, administraţia organizaţiilor de exploatare înzestrează serviciile de linie de exploatare şi serviciile de reparaţie în caz de avarii ale conductelor cu mijloace de transport, mecanisme, utilaj şi materiale la nivelul normelor aprobate în modul stabilit.

    [Art.13 al.(2) modificat prin
LP228 din 16.12.98, MO1/07.01.99]
  
 
(3) Serviciile de linie de exploatare şi de reparaţie în caz de avarii ale transportului prin conducte se completează cu cadre conform normelor aprobate în modul stabilit.
    (4) Întreprinderile şi organizaţiile transportullui prin conducte sînt obligate să efectueze:
    a) controlul de diagnosticare a stării tehnice a conductelor cu mijloacele tehnice existente în corespundere cu regulile de exploatare tehnică, şi regulile de securitate la exploatarea conductelor;
    b) reatestarea perioadică a obiectelor lor care s-au învechit înainte de timp, s-au uzat, şi-au pierdut parţial capacitatea portantă şi al căror termen de amortizare de serviciu a expirat.
    (5) Este interzisă aplicarea de către întreprinderile şi organizaţiile de alimentare cu energie a unor măsuri cu regim special privind limitarea consumului de energie electrică şi a capacităţilor de producţie a conductelor.
    Articolul 14. Relaţiile dintre întreprinderile şi organizaţiile
                          ale căror comunicaţii se află în acelaşi coridor
                          tehnic sau intersectează
    (1) Relaţiile dintre proprietarii diferitelor feluri de transport prin conducte, linii de transport de energie electrică, de telecomunicaţii, căi ferate, autostrăzi şi altor comunicaţii, care se află în acelaşi coridor tehnic sau care se intersectează, se stabilesc în contractele colective ce prevăd drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor la efectuarea în comun a unor acţiuni care au drept obiectiv sporirea fiabilităţii şi siguranţei de exploatare a construcţiilor.
    (2) Întreprinderile şi organizaţiile care exploatează conducte cu destinaţie diferită care se află în acelaşi coridor tehnic trebuie să dispună de un plan coordonat de acţiuni şi ajutor reciproc la lichidarea avariilor, planuri coordonate de deservire tehnică şi reparaţie capitală a conductelor, sisteme comune de alimentare cu energie electrică şi de protecţie electorchimică, de protecţie a localităţilor, protecţie a obstacolelor naturale şi artificiale contra nimeririi în ele a producţiei transportate în caz de avariere a conductelor, un plan comun de protecţie antierozională a traseelor.
    (3) Bazele relaţiilor dintre întreprinderile şi organizaţiile ale căror comunicaţii inginereşti se află în acelaşi coridor tehnic sau se intersectează, se stabilesc într-un regulament care este aprobat de părţile interesate.
    Articolul 15. Zona de protecţie
    (1) Traseele conductelor se marchează pe teren cu indicatoare speciale de formă stabilită, în conformitate cu documentaţia tehnico-normativă.
    (2) Pentru asigurarea unor condiţii normale de exploatare şi excluderea posibilităţilor de deteriorare a conductei (indeferent de felul cum e instalată) se stabileşte o zonă de protecţie conform cerinţelor documentaţiei tehnico-normative.
    (3) Terenurile care fac parte din zona de protecţie a conductei nu se retrag de la beneficiari şi se folosesc de către aceştea în scopuri agricole şi în alte scopuri, respectîndu-se în mod obligatoriu prevederile prezentei legi şi ale documentaţiei tehnico-normative.
    (4) Beneficiarii folosinţei pămîntului vor executa în zona de protecţie a conductei lucrări agricole după ce vor înştiinţa în prealabil despre aceasta întreprinderile şi organizaţiile care exploatează conducta.
    (5) Pe terenurile irigate care fac parte din zona de protecţie a conductei, lucrările ce ţin de inundări temporare se execută după înţelegerea dintre beneficiarul folosinţei pămîntului şi întreprinderea sau organizaţia transportului prin conducte.
    (6) În zona de protecţie a conductei, fără acordul în scris al întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte, se interzice:
    a) construcţia oricăror obiecte;
    b) plantarea arborilor şi arbuştilor, depozitarea nutreţurilor, îngrăşămintelor şi materialelor, clădirea stogurilor de fîn şi de paie, întreţinerea vitelor, afectarea sectoarelor de pescărit, prinsul peştelui animalelor acvatice, recoltarea plantelor hidrofile, adăpatul vitelor şi alte activităţi;
    c) construcţia nesancţionată a căilor de acces şi pasajelor peste traseele conductelor, locurilor de parcare a transportului auto şi mecanismelor, plantarea livezilor şi grădinilor colective;
    d) desfăşurarea lucrărilor de ameliorare şi de terasiere, construcţia sistemelor de irigaţie şi de desecare;
    e) desfăşurarea oricăror feluri de lucrări miniere, de construcţie, montaj şi explodare, nivelarea terenului;
    f) desfăşurarea lucrărilor geologice de ridicare, cercetare, geodezice şi altor lucrări care necesită săparea de sonde, puţurilor de explorare şi luarea probelor de teren (cu excepţia probelor de sol).
    (7) Întreprinderile şi organizaţiile care au primit autorizaţie în scris pentru executarea lucrărilor indicate în zona de protecţie a conductei sînt obligate să le efectueze în termenele stabilite cu respectarea condiţiilor care asigură integritatea conductei. Condiţiile desfăşurării lucrărilor în zona de protecţie a conductei se stabilesc de organele administraţiei publice de comun acord cu întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte.
    (8) Autorizaţia în scris pentru executarea lucrărilor de explodare în zona de protecţie a conductei se eliberează numai după ce întreprinderea sau organizaţia care execută aceste lucrări va prezenta documentele prevăzute de Regulile unice de securitate în procesul lucrărilor de exploatare.
    (9) În zona de protecţie a conductei se interzice desfăşurarea oricăror acţiuni care ar putea duce la perturbarea exploatării normale a conductei sau la deteriorarea ei.
    Articolul 16. Relaţiile dintre întreprinderile şi organizaţiile
                         transportului prin conducte şi organele administ-
                         raţiei publice locale, întreprinderi şi organizaţii,
                         beneficiari ai folosinţei pămîntului prin al căror
                         teritoriu trec conducte
    (1) Întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte stabilesc relaţii cu organele administraţiei publice locale, întreprinderi şi organizaţii, beneficiari ai folosinţei pămîntului prin al căror teritoriu trec conducte, în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnico-normative privind siguranţa şi protecţia transportului prin conducte.
    (2) Întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte în comun cu organele administraţiei publice locale, subunităţile protecţiei civile, organele protecţiei mediului înconjurător, poliţia, unităţile de pompieri, întreprinderile şi organizaţiile prin al căror teritoriu trec conducte, proprietarii conductelor tranzit elaborează planuri de lichidare a unor posibile avarii, schema şi modul de comunicaţii şi semnalizare în caz de avarie, măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, alte probleme ce ţin de siguranţa funcţionării conductelor, care se coordonează cu
organul de control şi de supraveghere tehnică de stat. În planurile de lichidare a unor posibile avarii trebuie să fie indicate acţiunile concrete ale fiecărei organizaţii.Din timp se stabilesc volumele ajutoarelor în caz de avarii, tehnica repartizată, măsurile de protecţie a obiectelor de importanţă deosebită, se întocmesc contracte, se organizează instrucţii comune în vederea definitivării acţiunilor prevăzute de planuri.
    (3) În caz de avarie întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte încep imediat lichidarea ei, înştiinţînd concomitent organele administraţiei publice locale, pe teritoriul din subordinea cărora s-a produs avaria, organele teritoriale de ocrotire a naturii,
organul de control şi de supraveghere tehnică de stat.
    (4) Întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte prezintă organelor administraţiei publice locale materiale privind amplasarea conductelor, prefectate în modul stabilit, pentru indicarea conductelor pe hărţile raionale de folosire a pămîntului, iar organele administraţiei publice locale furnizează întreprinderilor şi organizaţiilor interesate date privind amplasarea conductelor.
    (5) În cazul în care starea tehnică a conductei necesită lucrări de reparaţie, întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte au dreptul, cu condiţia înştiinţării prealabile a beneficiarilor folosinţei pămîntului, să limiteze temporar (pînă la încheierea lucrărilor de reparaţie), executarea lucrărilor în limitele sectorului (obiectului) conductei care necesită reparaţie, la o distanţă egală cu distanţa minimă de la axa conductei (de la obiectul ei) pînă la cea mai apropiată localitate, distanţă stabilită de normele de construcţie şi regulile de proiectare a conductelor.
    (6) Lucrările de localizare a avariilor sau de lichidare a urmărilor lor se efectuează fără coordonarea cu beneficiarii folosinţei pămîntului, dar cu înştiinţarea lor obligatorie.
    (7) Dacă conducta trece pe teritoriul unei zone interzise sau al unui obiect special, organizaţia respectivă trebuie să elibereze lucrătorilor care deservesc această conductă permise pentru ca aceştia să poată efectua controlul şi reparaţia conductei la orice oră.
    (8) Efectuarea lucrărilor de reparaţie a conductelor care trec prin bazinele gospodăriilor piscicole urmează a fi coordonate cu organele locale de pază a peştilor, cu excepţia lucrărilor efectuate în caz de avariere a conductei.
    (9) Pentru executarea lucrărilor de reparaţie capitală, deservire şi reconstrucţie a conductei şi de construcţie a pasajelor peste ea, întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte li se atribuie în folosinţă temporară, în modul stabilit, terenuri de dimensiunile prevăzute de normele de afectare a terenurilor pentru construcţia conductelor.
    (10) Beneficiarilor folosinţei pămîntului li se interzice să împiedice perfectarea autorizaţiilor privind afectarea terenurilor pentru executarea reparaţiei capitale, deservirea şi reconstrucţia conductei şi la construcţia pasajelor peste ea în orice perioadă a anului.
    Proprietarul conductei repară în modul stabilit prejudiciul cauzat beneficiarului folosinţei pămîntului.
    (11) Construcţia ansamblurilor de locuinţe (localităţilor), întreprinderilor industriale şi agricole, unor clădiri, construcţii (locuite şi nelocuite), edificii aparte poate fi executată în zona de amplasare a conductei numai respectîndu-se cu stricteţe distanţa minimă de la axa conductei (a obiectului ei) pînă la obiectele enumerate, prevăzută de normele de construcţie şi regulile de proiectare a conductelor, cu acordul obligatoriu al întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte.
    (12) O
rganul de control şi de supraveghere tehnică de stat, precum şi întreprinderile şi organizaqţiile transportului prin conducte, în corespundere cu competenţa lor, sînt în drept să sisteze lucrările care se execută cu încălcarea cerinţelor prezentei legi în zona de protecţie a conductei şi în limitele distanţei minime de la axa conductei (a obiectului ei) pînă la cea mai apropiată localitate, distanţă stabilită de normele de construcţie şi regulile de proiectare a conductelor).
    (13) În limitele distanţei minime de la axa conductei (a obiectului ei) pînă la cea mai apropiată localitate, distanţă stabilită de normele de construcţie şi regulile de proiectare a conductelor, se interzice desfăşurarea oricăror acţiuni legate de îngrămădire de oameni care nu sînt încadraţi la executarea lucrărilor autorizate în modul stabilit.
    (14) Organele administraţiei publice locale, poliţia nu sînt în drept să trimită tehnica şi personalul întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte la efectuarea altor lucrări.
    (15) În corespundere cu schema căilor de acces, aprobată de beneficiarul folosinţei pămîntului şi de direcţia agricolă a comitetului executiv al organului administraţiei publice locale, se permite transportului auto şi altor mijloace tehnice ale întreprinderilor şi organizaţiilor care exploatează conductele trecerea spre conductă şi obiectele ei pentru a le deservi şi a executa lucrări de reparaţie.
    Articolul 17. Acordarea de ajutor întreprinderilor
                         şi organizaţiilor transportului prin
                         conducte în situaţii de avarie
    Organele administraţiei publice locale, întreprinderile şi organizaţiile, serviciile aviaţiei civile şi căilor de comunicaţie, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, protecţiei civile şi unităţile militare sînt obligate să acorde întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte ajutor nelimitat în caz de avarii şi la lichidarea urmărilor lor, precum şi în caz de calamităţi naturale şi în alte situaţii excepţionale care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător.
    Articolul 18. Organele de supraveghere şi control asupra
                         proiectării, construcţiei şi exploatării
                         transportului prin conducte
    (1) Controlul asupra proiectării, construcţiei şi exploatării transportului prin conducte este exercitat de
organul de control şi de supraveghere tehnică de stat.
    (2) Controlul departamental este exercitat de organizaţiile care exploatează transportul prin conducte.
    Articolul 19. Paza transportului prin conducte
    (1) Întreprinderile şi organizaţiile transportului prin conducte trebuie să aibă în structura lor subdiviziuni pentru paza obiectelor lor, executarea lucrărilor antiincendiare preventive şi de lichidare a incendiilor.
    (2) Paza unităţilor de linie ale conductei se efectuează de serviciile respective.
    (3) Paza obiectelor de importanţă deosebită ale conductelor se efectuează, la cererea întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte, cu forţele organelor afacerilor interne.
Capitolul IV
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCĂRILE
ÎN TRANSPORTUL PRIN CONDUCTE
    Articolul 20. Răspunderea pentru încălcări
    (1) Conducătorii, specialiştii, personalul de deservire al întreprinderilor şi organizaţiilor transportului prin conducte răspund în conformitate cu legislaţia pentru încălcările comise de ei sau de personalul din subordine.
    (2) Întreprinderile, organizaţiile şi persoanele vinovate de producerea avariilor şi deteriorarea transportului prin conducte răspund în conformitate cu legislaţia şi repară prejudiciile cauzate mediului înconjurător, persoanelor fizice şi juridice.
    (3) Fiecare caz de avarie şi de deterioare a transportului prin conducte este cercetat pentru a stabili cauzele şi persoanele vinovate. Întreprinderile, organizaţiile şi ministerele respective sînt obligate să delegheze, la cererea organelor supravegherii tehnice de stat, reprezentanţi oficiali pentru a participa la lucrările în comisia de cercetare a avariilor.
    (4) Persoanele fizice şi juridice, care au în jurisdicţia lor terenuri prin al căror teritoriu trec conducte, vinovate de încălcarea regimului zonei de protecţie prevăzut la articolul 15, precum şi cele care au admis construcţii neautorizate în limitele distanţei minime de la axa conductei (a obiectului ei) pînă la obiecte, clădiri şi construcţii, distanţă stabilită de normele de construcţie şi regulile de proiectare a conductelor, sînt trase la răspundere administrativă sau penală, în conformitate cu legislaţia. Obiectele construite în mod neautorizat trebuie să fie neîntîrziat demolate de către persoanele care au comis aceste încălcări.
    (5) Organele administraţiei publice locale, indiferent de termenul de eliberare a autorizaţiilor, răspund pentru eliberarea autorizaţiilor pentru construcţia obiectelor cu încalcarea cerinţelor documentaţiei tehnico-normative în ceea ce priveşte distanţa minimă de la axa conductei (a obiectului) pînă la obiectele construcţiei.
Capitolul V
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN
DOMENIUL TRANSPORTULUI PRIN
CONDUCTE
    Articolul 21. Colaborarea internaţională
    (1) Colaborarea internaţională în domeniul transportului prin conducte avînd ca obiectiv perfecţionarea tehnologiei de transport al producţiei, metodelor de proiectare, construcţie şi diagnosticare a conductelor, sporirea securităţii şi fiabilităţii funcţionării lor se realizează prin schimb de informaţii, de experienţă de muncă şi de delegaţii de specialişti, precum şi prin inspecţii reciproce.
    (2) Colaborarea internaţională în domeniul transportului prin conducte se realizează în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi tratatelor directe dintre întreprinderile părţilor, încheiate în modul stabilit.
    (3) În scopul perfecţionării tehnicii de exploatare, reparaţie şi diagnosticare destinate pentru transportul prin conducte pot fi create întreprinderi mixte.
    (4) La încheierea tratatelor internaţionale este necesar să se prevadă respectarea normelor şi regulilor de securitate tehnică şi de protecţie a mediului înconjurător şi de ocrotire a sănătăţii oamenilor.
    (5) În caz de avarie la conducta internaţională, care poate duce la modificarea regimurilor tehnologice de pompare, la întreruperea livrărilor de producţie, oprirea conductelor, pericol pentru viaţa oamenilor din localităţile din imediata apropiere,
organul de control şi de supraveghere tehnică de stat şi toate părţile interesate trebuie să fie neîntîrziat înştiinţate despre aceasta de către proprietarul sectorului de conductă unde s-a produs avaria.
    (6) Pentru reducerea la minimum a urmărilor avariei, protecţia vieţei oamenilor, bunurilor şi mediului înconjurător părţile tratatului internaţional îşi acordă ajutor reciproc.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 22
    Prezenta lege întră în vigoare la data publicării
    Articolul 23
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative contrare prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 26 septembrie 1995.
    Nr. 592-XIII.