LPM625/1995
ID intern unic:  311702
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 625
din  03.11.1995
cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber
"Expo-Business-Chişinău"
Publicat : 28.12.1995 în Monitorul Oficial Nr. 73     art Nr : 857     Data intrarii in vigoare : 28.12.1995
    LP37-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.265
    LP139-XV din 06.05.04, MO104/29.06.04 art.543
    LP360-XV din 31.07.03, MO170/08.08.03 art. 733
    LP1140-XV din14.06.02, MO100/11.07.02 art.745
    LP1592-XIII din 27.02.98, MO44/21.05.98
    LP1517-XIII din 18.02.98, MO18/070.3.98
    LP1472-XIII din 29.01.98, MO16/05.03.98

    INTERPRETARE
    Interpretare prin LP245-XVI din 20.10.05, MO142-144/28.10.05 art.670


    În conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.625-XIII din 3 noiembrie 1995 privind Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.73, art.857), cu modificările ulterioare, pentru rezidenţii zonei libere "Expo-Business-Chişinău" care, în decurs de 3 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, au comunicat despre decizia lor de a activa în conformitate cu regimurile fiscal şi vamal în vigoare la data înregistrării ca rezidenţi ai zonei libere, se vor menţine următoarele regimuri fiscal şi vamal:
    1. Nu se vor aplica măsuri de politică economică şi alte restricţii mărfurilor rezidenţilor zonei libere în perioada aflării acestor mărfuri pe teritoriul zonei libere.
     Aceste  măsuri şi alte restricţii se vor aplica mărfurilor rezidenţilor zonei libere, inclusiv celor originare din această zonă, doar în cazul introducerii acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova.
    2. Organele vamale vor acorda regimul vamal zonă liberă pentru mărfurile rezidenţilor zonei libere la introducerea  lor de facto pe teritoriul acestei zone şi la declararea lor conform procedurilor vamale în vigoare la momentul trecerii hotarului zonei libere.
    3. Agenţii economici din afara teritoriului zonei libere, inclusiv cei care sînt înregistraţi şi ca rezidenţi ai zonei libere, sînt obligaţi să declare organelor vamale mărfurile introduse pe teritoriul Republicii Moldova anterior scoase de pe teritoriul acestei zone.
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Articolul 1. Dispoziţii generale
    (1) Pe teritoriul subordonat Primăriei municipiului Chişinău se înfiinţează Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", denumită în continuare zonă liberă, pe un termen de pînă la 28 decembrie 2035.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    (2) Pentru înfiinţarea şi funcţionarea zonei libere, în folosinţa Administraţiei acesteia  se transmite:
    [Art.1 al.(2), lit.a) abrogată prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    [Art.1 al.(2), lit.a) modificat prin LP360 din 31.07.03, MO170/08.08.03 art.733]
    [Art.1 al.(2), lit.b) abrogată prin LP81 din 05.05.17, MO171-180/02.06.17 art.299]
    c) un teren cu o suprafaţă de 23,61 ha, care s-a aflat în folosinţa Societăţii pe Acţiuni "Agrotehnica-Invest", situat în sectorul Botanica municipiul Chişinău, şoseaua Munceşti nr.801;
   
d) un teren cu o suprafață de 15,8951 ha, situat în orașul Sîngera, strada Industrială nr. 3 și nr. 3/1, format din sectorul de teren cu suprafața de 13,6551 ha, cu numărul cadastral 0111222033, cu construcțiile amplasate pe acesta, cu numerele cadastrale 011122203301–011122203312, și sectorul de teren cu suprafața de 2,24 ha, cu numărul cadastral 0111222052, cu construcțiile amplasate pe acesta, cu numerele cadastrale 011122205201 și 011122205202.
    [Art.1 al.(2), lit.d) introdusă prin LP187 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.569]
    [Art.1 al.(2), lit.d) exclusă prin LP305-XVI din 25.12.08, MO12-15/27.01.09 art.34]
    [Art.1 al.(2), lit.d) modificată prin LP291-XVI din 21.12.07,MO13/19.01.08 art.40]
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP37-XVI din 15.04.05, MO67-68/06.05.05 art.265]
    (3) Hotarele şi configuraţia zonei libere se indică în planurile cadastrale ale acestor teritorii, care se întocmesc în conformitate cu legislaţia cadastrală şi prezenta lege.  
    (4) Drepturile şi obligaţiile Administraţiei zonei libere, în calitatea sa de beneficiar funciar, sînt reglementate de legislaţia funciară.
    [Art.1 al.(2) lit.e) introdusă prin L139-XV din 06.05.04, MO104/29.06.04 art.543]
    Articolul 2. Administrarea zonei libere
    (1) Pentru administrarea zonei libere, Guvernul instituie un organ de stat cu statut de persoană juridică, denumit Administraţie, care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare.
   (2) Structura, funcţiile şi volumul împuternicirilor Administraţiei sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere şi în Regulamentul cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău", aprobat de Guvern.
    Articolul 3. Activitatea în zona liberă
    Modul de selectare a rezidenţilor, genurile de activitate permise, regimurile vamal, fiscal, valutar, de vize şi de înregistrare, relaţiile de muncă şi protecţia socială în zona liberă sînt stabilite în Legea cu privire la zonele economice libere.
    [Art.1-3 în redacţia LP1140 din 14.06.2002, MO100/11.07.2002 art.745]
    [Art.4-61 excluse prin LP1140 din 14.06.2002, MO100/11.07.2002 art.745]
    Articolul 4. Încetarea activităţii zonei libere
    (1) Zona liberă îşi va înceta activitatea la 28 decembrie 2025.
    (2) După încetarea activităţii zonei libere, persoanele fizice şi juridice foşti rezidenţi îşi pot continua activitatea economică pe principii generale, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova la momentul respectiv.
    [Art.4 în redacţia LP1140 din 14.06.02, MO100/11.07.02 art.745; art. 7-8 devin art.5-6]
    Articolul 5. Garanţii pentru caz de modificare a legislaţiei
    În cazul în care sînt  adoptate noi acte legislative care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor zonei libere, în ce priveşte regimul vamal şi cel fiscal prevăzute de prezenta lege, rezidenţii  sînt în drept să se conducă, în decurs de 10 ani de la data intrării în vigoare a acestor acte legislative, de legislaţia Republicii Moldova în vigoare la data înregistrării lor în zona liberă.
    Articolul 6. Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Pînă la trecerea  Federaţiei Ruse şi a Republicii Belarus la regimul taxei pe valoarea adăugată şi accizelor conform criteriului destinaţiei, mărfurile, lucrările şi serviciile provenite din Federaţia Rusă şi din Belarus scoase din zona liberă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova nu se supun taxei pe valoarea adăugată. Mărfurile (producţia), lucrările şi serviciile provenite de pe teritoriul Republicii Moldova şi exportate prin zona liberă în Federaţia Rusă se supun  taxei pe valoarea adăugată şi accizelor conform criteriului ţării de origine.
    [Art.8 al.(1) completat prin LP1592-XIII din 27.02.98]
    [Art.8 al.(1) în redacţia LP1517-XIII din 18.02.98]
    (2) Guvernul:
    în termen de 1 lună:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    - va aduce actele  sale normative în concordanţă cu prezenta  lege;
    - va numi administratorul principal al zonei libere;
    - va aproba Regulamentul Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău";
    în termen de 2 luni:
    - va reorganiza Centrul Internaţional de Expoziţii al Firmei Republicane de Comerţ Exterior "Moldova-Exim", divizîndu-l în Centrul Internaţional de Expoziţii "Moldexpo" şi Casa de Comerţ  "Expo", care ulterior vor fi înregistrate fără concurs în calitate de rezidenţi  ai zonei libere;
    - va indexa şi  va reevalua bunurile zonei libere în modul stabilit de legislaţie.
    (3) Administraţia zonei libere va înregistra, în afară de concurs, în calitate de rezidenţi ai zonei  libere, Concernul de Stat "Arca-Moldova" şi Societatea pe Acţiuni "Virens", amplasate pe teritoriul subzonelor funcţionale stabilite prin prezenta lege.
    [Art.8 al.(3) introdus prin LP1517-XIII din 18.02.98]
    (4) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 3 noiembrie 1995.
    Nr. 625-XIII.