LPA659/1999
ID intern unic:  311710
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 659
din  29.10.1999
despre seminţe
Publicat : 06.01.2000 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 6

   
Abrogată din 21.12.13 prin LP68 din 05.04.13, MO130-134/21.06.13 art.417

    MODIFICAT
   
LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157
    LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750
    LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349
   
L297-XVI din 17.11.05, MO172-175/23.12.05 art.841
   
LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773

    NOTĂ:
    În textul legii, sintagma „Inspectoratul General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750
    În cuprinsul legii, sintagma "Registrul soiurilor şi hibrizilor de plante" se substituie prin sintagma "Registrul soiurilor de plante", sintagma "sectoarele semincere" - prin sintagma "sectoarele semincere (pepinierele)", iar sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" - prin sintagma "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare" prin LP297-XVI din 17.11.05, MO172-175/23.12.05 art.841


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi economice de organizare a producerii, controlului calităţii, comercializării şi folosirii seminţelor de plante agricole şi reglementează relaţiile juridice dintre organele de stat, producătorii şi consumatorii de seminţe.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni şi termeni de bază
    În sensul prezentei legi, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică:
    seminţe - orice material de reproducere (seminţe, fructe, material de înmulţire şi săditor, produse prin orice metode de înmulţire) destinat multiplicării sau reproducerii unei plante agricole, inclusiv unei plante eterooleaginoase;
    categorii biologice:
    seminţele amelioratorului (selecţionerului) - seminţe obţinute prin metode ştiinţifice, pe calea selecţiei consecvente a formelor de plante genealogice şi aprecierii urmaşilor, în scopul menţinerii soiului, şi destinate producerii seminţelor de prebază;
    seminţe de prebază (în terminologia curentă - seminţe superelită) - seminţe din toate verigile biologice între seminţele amelioratorului şi seminţele de bază, care:
    - au fost produse de sau sub directa responsabilitate a menţinătorului;
    - au fost produse din seminţele amelioratorului sau din seminţele de prebază;
    - sînt destinate producerii de seminţe de prebază sau de bază;
    - satisfac cerinţele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală, germinaţia etc., specificate pentru seminţele de prebază;
    seminţe de bază (în terminologia curentă - seminţe de elit) înseamnă seminţe:
    produse de către sau sub directa responsabilitate a menţinătorului;
    - care au fost produse din seminţe de prebază;
    - care sînt destinate producerii de seminţe certificate;
    - care satisfac cerinţele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală, germinaţia etc., specificate pentru seminţele de bază;
    seminţe certificate (în terminologia curentă - seminţele primei, a doua şi a treia reproducţie) înseamnă:
    - în cazul hibrizilor comerciali, seminţe produse în loturi de hibridare, din seminţe de bază şi care sînt destinate pentru semănat;
    - în cazul soiurilor, seminţele produse direct din seminţele de bază, destinate pentru reînmulţire şi care satisfac cerinţele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală, germinaţia etc., specificate pentru seminţele certificate;
    material de înmulţire şi săditor standard - material produs din materialul de categoria biologică certificat, recoltat din plantaţii-mamă libere de agenţi patogeni cu caracter restrictiv, care corespunde reglementărilor tehnice de ramură în vigoare;
    material de înmulţire şi săditor obişnuit - material produs din materialul de categoria biologică standard, recoltat din plantaţii-mamă de portaltoi şi de altoi sau de la plante selectate din plantaţiile producţie-marfă, care corespunde reglementărilor tehnice de ramură în vigoare;
    categorii fitosanitare:
    material de înmulţire şi săditor liber de viroze şi forme latente de agenţi patogeni - materialul amelioratorului (selecţionerului), prebază, bază şi certificat, obţinut prin metode speciale, cu caracteristici specifice categoriilor biologice superioare;
    material de înmulţire şi săditor testat la viroze şi forme latente de agenţi patogeni - materialul testat prin metode speciale la prezenţa celor mai răspîndite viroze, cu caracteristici ale categoriilor biologice certificat şi standard;
    material de înmulţire şi săditor netestat la viroze şi forme latente de agenţi patogeni - material cu caracteristici ale categoriei biologice obişnuit;
    ameliorator(selecţioner) - persoana juridică sau fizică autor al soiului înscris în Registrul soiurilor de plante, responsabilă de menţinerea soiului sau a formelor parentale ale hibrizilor;
    menţinător - persoana juridică sau fizică responsabilă de menţinerea unui soi cu caracteristicile avute la data înscrierii în Registrul soiurilor de plante. Menţinătorul poate fi ameliorator sau persoană, căreia amelioratorul i-a transferat dreptul de menţinere a soiului printr-o tranzacţie legală;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    lot de seminţe - o anumită cantitate de seminţe, omogene prin origine, calităţile cărora sînt adeverite printr-un certificat de calitate;
    calităţile valorii culturale ale seminţelor - totalitatea indicilor de calitate ai seminţelor, ce caracterizează pretabilitatea lor;
    condiţionarea seminţelor - operaţie prin care seminţele se aduc la anumite norme de umiditate, de puritate şi de calitate, conform standardelor în vigoare;
    seminţe necondiţionate - seminţe ce nu corespund cerinţelor de calitate ale standardelor în vigoare;
    calităţile de soi ale seminţelor - totalitatea indicilor biologici ce caracterizează apartenenţa seminţelor la un anumit soi;
    control semincer - totalitatea măsurilor şi acţiunilor legate de monitorizarea şi supravegherea producerii seminţelor, precum şi de certificarea lor, în conformitate cu normele tehnice în vigoare şi reglementările internaţionale în domeniu;
    soi (hibrid, linie consagvinizată, clonă) - o populaţie de plante, creată ca rezultat al selecţiei, care:
    - corespunde condiţiilor de brevetabilitate;
    - are caracteristicile unui anumit genotip sau ale unei combinaţii de genotipuri;
    - se distinge de alte grupe de plante din acelaşi taxon botanic prin cel puţin una dintre caracteristici;
    - poate fi reprezentată prin una sau mai multe plante, una sau mai multe părţi de plante, cu condiţia că această parte sau aceste părţi pot fi folosite pentru reproducerea plantelor în întregime;
    Catalogul soiurilor de plante – catalog în care sînt înscrise soiurile de plante admise pentru cultivare în Republica Moldova;
    [Art.1 noţiunea în redacţia LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    Registrul producătorilor de seminţe - registru în care sînt incluşi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care dispun de licenţă pentru producerea şi comercializarea seminţelor;
    producerea seminţelor - ramură a fitotehniei ce asigură multiplicarea seminţelor de soiuri şi hibrizi înregistraţi, menţinerea purităţii soiurilor, calităţilor lor biologice şi productive.
    [Art.1 modificat prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
    Articolul 2. Cadrul juridic în domeniul producerii seminţelor
    (1) Cadrul juridic în domeniul producerii, comercializării şi utilizării seminţelor se constituie din prezenta lege, din Legea privind protecţia soiurilor de plante, precum şi din alte acte legislative şi normative în domeniu.
    [Art.2 al.(1) în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    [Art.2 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]

    (2) Cadrul juridic în domeniul producerii seminţelor reglementează relaţiile care apar în procesul activităţii de producere, prelucrare, păstrare, comercializare şi utilizare a seminţelor de soiurile înscrise în Catalogul soiurilor de plante, precum şi relaţiile care apar în procesul efectuării controlului semincer.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    Articolul 3. Organele care promovează politica statală
                       în domeniul producerii seminţelor
    (1) Promovarea politicii statului în domeniul producerii seminţelor se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,alte organe şi instituţii statale, conform competenţei lor.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    [Art.3 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    (2) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    [Art.3 al.(2) modificată prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
    a) asigură cadrul organizatoric şi măsurile în vederea respectării cadrului juridic privind producerea, controlul semincer, comercializarea şi folosirea seminţelor;
    b) elaborează:
    - programe de stat în domeniul producerii seminţelor;
    - norme tehnice, instrucţiuni şi alte acte normative, care reglementează producerea, prelucrarea, păstrarea, comercializarea şi utilizarea seminţelor, precum şi controlul semincer;
    [Art.3 al.(2), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.3 al.(2), lit.c) exclusă prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773; lit.d)-k) devin c)-j)]

    c) prin organele sale abilitate, asigură controlul calităţii de soi, valorii culturale şi stării fitosanitare a seminţelor şi certificarea lor;
    d) elaborează şi verifică aplicarea tehnologiilor şi normelor tehnice pentru producerea seminţelor de către agenţii economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor;
    [Art.3 al.(2), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    e) stabileşte un sistem unic al documentaţiei pentru toate etapele de producere şi comercializare a seminţelor şi de control semincer;
    f) acordă asistenţă agenţilor economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor, în pronosticarea producerii de seminţe pe specii, soiuri şi categorii biologice, în volume suficiente pentru satisfacerea pieţei interne şi asigurarea exportului cu seminţe;
    g) coordonează activitatea de creare şi utilizare a fondului semincer de risc şi împrumut;
    [Art.3 al.(2), lit.g) în redacţia LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
    h) susţine dezvoltarea cercetărilor de ameliorare a soiurilor noi de plante şi de producere a seminţelor;
    i) prezintă propuneri privitoare la relaţiile reciproce cu alte state în problemele organizării producerii, prelucrării, controlului semincer, comercializării seminţelor în conformitate cu convenţiile şi acordurile internaţionale;
    j) colaborează cu organizaţiile internaţionale şi structurile similare ale altor state în domeniul producerii şi comercializării seminţelor.
    Articolul 4. Finanţarea organelor de stat pentru
                       reglementarea producerii seminţelor
    Organele de stat pentru reglementarea producerii seminţelor se finanţează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse stabilite de lege.
    [Art.4 în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 al.(2) exclus prin LP1333 din 27.10.00, MO149/30.11.00]

    Capitolul II
Producerea, condiţionarea, prelucrarea,
comercializarea şi utilizarea seminţelor
    [Capitolul II denumirea în redacţia LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
    Articolul 5. Sistemul de producere a seminţelor
    (1) Sistemul de producere a seminţelor include un complex de măsuri organizatorice, ştiinţifice şi agrotehnice şi stabileşte interdependenţa funcţională a agenţilor economici care activează în producerea seminţelor de toate categoriile biologice.
    (2) Sistemul de producere a seminţelor se elaborează de către instituţiile ştiinţifice de ramură, organele de stat de dirijare şi reglementare a producerii seminţelor.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 6. Producerea, condiţionarea, prelucrarea,
                        comercializarea şi utilizarea seminţelor
    (1) Producerea şi/sau comercializarea seminţelor se realizează de către agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în baza licenţei eliberate de Camera de Licenţiere, conform procedurii stabilite în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în condiţiile respectării următoarelor cerinţe (lit.a) şi b) - pentru producere; lit. c) - pentru comercializare):
    a) să dispună de terenuri agricole:
    - pentru culturile de cîmp - nu mai puţin de 500 ha;
    - pentru culturile legumicole, bostănoase şi de cartof în sol deschis - peste 50 ha, dintre care pentru culturile solanacee - nu mai mult de 25%, în sere pentru forme parentale - 180 m2;
    - pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi multianuale, inclusiv a plantaţiilor-mamă - cu suprafaţa de peste 0,5 ha (se admite numai în baza proiectelor elaborate de instituţiile şi agenţii economici licenţiaţi în domeniul proiectării);
    b) să dispună de bază biologică destinată multiplicării (seminţe, sîmburi, ramuri altoi, portaltoi vegetativi, arbuşti fructiferi etc.);
    c) să dispună de spaţii de depozitare, de prelucrare şi de comercializare, de ateliere, de utilaje cu echipament necesar scopului propus. Baza tehnico-materială poate fi atît proprietate a agentului economic, cît şi în arendă, asociată cu contracte de asociere, de multiplicare sau de prestare a serviciilor.
    Documentele necesare pentru eliberarea licenţei de activitate sînt:
    - copia actului de proprietate sau a contractului de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată;
    - copia documentului ce confirmă deţinerea în proprietate, în arendă sau în folosinţă a terenului agricol (pentru producere).
    [Art.6 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]

    (2) Agenţii economici licenţiaţi în domeniul producerii şi comercializării seminţelor sînt înscrişi în Registrul producătorilor de seminţe.
    (3) Regulamentul privind ţinerea Registrului producătorilor de seminţe se aprobă de Guvern.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Producătorii de seminţe şi material săditor trebuie să respecte asolamentele şi normele tehnice privind producerea, condiţionarea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor.
    [Art.6 al.(4) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]

    (5) Agenţii economici licenţiaţi în domeniul comercializării seminţelor trebuie să respecte normele tehnice privind păstrarea şi comercializarea seminţelor.
    [Art.6 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (6) Producerea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor din categoriile biologice prebază şi bază revine amelioratorului (selecţionerului) şi menţinătorului.
    [Art.6 în redacţia LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
    (7) Producerea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor din categoriile biologice bază, certificat, standard şi obişnuit revine agenţilor economici licenţiaţi în domeniul producerii şi comercializării seminţelor şi materialului săditor.
    [Art.6 al.(7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.6 al.(8) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    (9) Condiţionarea, prelucrarea, ambalarea, depozitarea şi păstrarea seminţelor se realizează de către producătorii de seminţe şi/sau fabricile de calibrare.
    (10) Normele tehnice privind producerea, condiţionarea, prelucrarea, ambalarea, păstrarea, transportarea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor sînt elaborate de autoritatea centrală de specialitate a administraţiei publice, cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
    [Art.6 al.(10) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.6 al.(10) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]

    (11) Producătorii agricoli sînt obligaţi să respecte distanţele de izolare, stabilite de normele tehnice în vigoare, faţă de sectoarele semincere (pepinierele) ale agenţilor economici producători de seminţe în baza unui acord scris între părţi.
    (12) Sînt admise pentru producere, comercializare şi utilizare în scopul de înfiinţare a plantaţiilor producţie-marfă doar seminţele de soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante. În cazul excluderii din catalog a unui soi, seminţele de acest soi pot fi menţinute în circuitul comercial pe parcursul următorilor 2 ani.
    [Art.6 al.(12) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    (13) Se interzice comercializarea şi utilizarea, în scopuri de înfiinţare a plantaţiilor producţie-marfă, a seminţelor a căror calitate nu a fost controlată şi certificată.
    [Art.6 al.(13) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 7. Ambalarea şi marcarea seminţelor
    (1) Seminţele introduse în circuitul comercial se ambalează şi se marchează în conformitate cu standardele în vigoare.
    (2) În cazuri aparte, modul de ambalare poate fi stabilit prin acordul dintre cumpărător şi vînzător.
    (3) Seminţele tratate cu preparate chimice şi biologice se introduc în circuitul comercial numai în stare ambalată. În acest caz, pe ambalaj se aplică o inscripţie de avertizare, în care se indică cu ce preparat au fost tratate seminţele şi posibilele urmări ale acestuia asupra sănătăţii omului şi animalelor.
    [Art.7 al.(4) exclus prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
    Articolul 8. Exportul şi importul seminţelor
    (1) Agenţii economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor pot efectua importul şi exportul de seminţe în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte legislative.
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Sînt admise la import numai seminţele soiurilor de plante înscrise în Catalogul soiurilor de plante.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    (3) Sînt admise la import seminţele soiurilor de plante neînscrise în Catalogul soiurilor de plante, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, destinate:
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    a) cercetărilor ştiinţifice în cadrul schimburilor dintre instituţiile de cercetări ştiinţifice şi instituţiile de învăţămînt superior de profil agricol;
    b) testărilor oficiale, efectuate de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante;
    [Art.8 al.(3), lit.b) modificată prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    c) remedierii deficitului de seminţe;
    [Art.8 al.(3), lit.c) în redacţia LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.8 al.(3), lit.c) în redacţia L297/17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]

    d) suplimentării unei varietăţi prezentate cu mai puţin de 10 soiuri în Catalogul soiurilor de plante, a căror listă se aprobă anual de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare la propunerea Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante şi a organului de control semincer.
    [Art.8 al.(3), lit.d) introdusă prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    (4) Seminţele de soiuri importate în scopuri de reproducere pentru export pe bază de contracte, a căror listă se aprobă de Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, se reexportă integral atît ca seminţe, cît şi ca produse derivate.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.8 al.(4) introdus prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]

    (5) Seminţele importate se comercializează în limita termenului indicat în certificatul de calitate, eliberat de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer. În cazul expirării termenului indicat, seminţele vor fi controlate repetat, cu eliberarea unui nou document.
    [Art.8 al.(5) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
   
[Art.8 al.(5) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (6) Se interzice punerea în circuit a seminţelor importate fără certificatul de calitate, eliberat de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer.
    [Art.8 al.(6) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.8 al.(6) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    (7) Agenţii economici efectuează importul seminţelor în temeiul următoarelor documente:
    a) licenţa pentru producerea şi pentru comercializarea seminţelor, cu excepţia agenţilor economici care importă material săditor viticol, pomicol şi bacifer pentru necesităţile proprii de plantare;
    b) permisul de carantină pentru importul seminţelor, eliberat de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, şi certificatul de carantină de însoţire, eliberat de ţara exportatoare;
    [Art.8 al.(7), lit.b) modificată prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    [Art.8 al.(7), lit.b) modificată prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]

    c) certificatul de calitate provizoriu pentru seminţele importate (blanchetă de culoare verde) şi pentru materialul săditor importat (blanchetă de culoare albă), acordat de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer în baza certificatului de calitate, eliberat de instituţiile abilitate din ţara exportatoare pentru fiecare lot de seminţe sau material săditor.
    [Art.8 al.(7), lit.c) modificată prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
   
[Art.8 al.(7) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (8) Exportul şi reexportul seminţelor se admite numai după efectuarea certificării loturilor de seminţe, conform standardelor în vigoare.
    [Art.8 al.(8) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (9) Agenţii economici efectuează exportul seminţelor şi al materialului săditor în baza următoarelor documente:
    a) licenţa pentru producerea şi pentru comercializarea seminţelor;
    b) certificatul fitosanitar de model internaţional pentru seminţe la export, eliberat de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
    [Art.8 al.(9), lit.b) modificată prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    [Art.8 al.(9), lit.b) modificată prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]

    c) certificatul de calitate pentru seminţe (blanchetă de culoare oranj) şi pentru materialul săditor (blanchetă de culoare albă), eliberat de Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, de modelul stabilit, pentru fiecare lot de seminţe sau material săditor destinat exportului
    [Art.8 al.(9), lit.c) modificată prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    [Art.8 al.(9) introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

    Articolul 9. Fondul semincer de risc şi împrumut
    (1) Fondul semincer de risc şi împrumut se creează pentru acordarea de ajutor producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale şi alte situaţii excepţionale.
    (2) Modul de formare şi utilizare a fondului semincer de risc şi împrumut este determinat de către Guvern.
    [Art.9 modificat prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
    Articolul 10. Zonele speciale pentru producerea seminţelor
    În scopul creării unor condiţii fitosanitare deosebite pentru producerea seminţelor de unele plante agricole, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organele Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer pot stabili zone speciale cu un regim corespunzător de producere a seminţelor acestor plante.
    [Art.10 modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]

Capitolul III
CONTROLUL DE STAT ASUPRA CALITĂŢII SEMINŢELOR
    Articolul 11. Controlul semincer şi certificarea seminţelor
    (1) Organul administrativ, desemnat prin prezenta lege, pentru exercitarea controlului semincer şi efectuarea certificării seminţelor pe teritoriul Republicii Moldova este Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi direcţiile raionale/municipale de supraveghere fitosanitară şi control semincer ale acestuia.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    [Art.11 al.(2) în redacţia LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]

   
(2) Structura şi regulamentul Inspectoratului de Stat pentru Seminţe sînt aprobate de Guvern.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
(3) Controlul semincer, eliberarea certificatelor, monitorizarea şi supravegherea agenţilor economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor se efectuează de către Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, în conformitate cu prezenta lege, precum şi cu reglementările tehnice aprobate conform procedurii stabilite de Legea privind activitatea de reglementare tehnică.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]

   
(4) Categoriile biologice de seminţe care se supun controlului semincer şi se certifică în condiţiile prezentei legi sînt:
    a) seminţele amelioratorului (selecţionerului);
    [Art.11 al.(4), lit.a) modificată prin L297/17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
   
b) seminţele de prebază;
    c) seminţele de bază;
    d) seminţele certificate;
    e) material de înmulţire şi săditor standard şi obişnuit.
    [Art.11 al.(4) lit.e) introdusă prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
   
(5) În normele tehnice privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor pot fi stabilite şi alte categorii biologice, caracteristice diferitelor specii de plante, în conformitate cu reglementările organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.11 al.(5) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
Articolul 12. Inspectorii de stat pentru controlul semincer
    (1) Regulamentul inspectorului de stat pentru controlul semincer este aprobat de Guvern.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]
   
(2) Conducătorii Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi ai direcţiilor raionale/municipale de supraveghere fitosanitară şi control semincer ale acestuia sînt inspectorii principali de stat pentru controlul semincer.
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]

   
Articolul 13. Împuternicirile inspectorului de stat
                         pentru controlul semincer
    [Art.13 titlul în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
(1) Inspectorul de stat pentru controlul semincer se călăuzeşte în activitatea sa de prezenta lege, Legea privind protecţia soiurilor de plante, Codul contravenţional al Republicii Moldova, de alte acte legislative.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    [Art.13 al.(1) modificat prin L297/17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]

   
(2) Inspectorul de stat pentru controlul semincer, prin actele pe care le eliberează, răspunde de autenticitatea şi calitatea seminţelor.
    (3) Inspectorul de stat pentru controlul semincer, în limitele competenţei sale, este împuternicit:
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
a) să efectueze controlul sectoarelor semincere (pepinierele) şi al seminţelor, să rebuteze semănăturile semincere în caz de încălcare a tehnologiei de producere a seminţelor;
    b) să preleve probe de seminţe pentru control;
    c) să anuleze documentele eliberate anterior privind calitatea seminţelor în cazul necorespunderii dintre rezultatele controlului semincer şi probă;
    d) să ceară de la agenţii economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor informaţiile şi documentele respective despre sectoarele semincere (pepinierele), precum şi despre cantitatea şi calitatea seminţelor;
    e) să sesizeze organul abilitat asupra încălcărilor depistate la producerea, la prelucrarea, la ambalarea, la marcarea, la păstrarea, la transportarea şi la comercializarea seminţelor;
    [Art.13 al.(3), lit.e) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
f) să interzică punerea în circuitul comercial a seminţelor fără certificate de confirmare a calităţilor de soi şi culturale şi fără certificat fitosanitar;
    g) să interzică folosirea seminţelor fără acte de confirmare a calităţii lor;
    h) să aibă acces liber pe sectoarele semincere (pepinierele), în depozitele de păstrare a seminţelor, în unităţile de comercializare a acestora, la liniile tehnologice de prelucrare, ambalare şi marcare a lor.
    [Art.13 al.(3), lit.h) modificată prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]
Capitolul IV
OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITATEA AGENŢILOR ECONOMICI
LICENŢIAŢI ÎN PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA SEMINŢELOR
    Articolul 14. Obligaţiile agenţilor economici licenţiaţi
                          în producerea şi comercializarea seminţelor
    (1) Agenţii economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor, incluşi în Registrul producătorilor de seminţe, sînt obligaţi:
    a) să respecte reglementările tehnologiei de producere, prelucrare, condiţiile de ambalare, păstrare, transportare şi comercializare a seminţelor, în conformitate cu normele tehnice şi instrucţiunile tehnologice;
    [Art.14 al.(1), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
b) să respecte cerinţele stabilite prin lege pentru apărarea drepturilor autorilor soiurilor de plante;
    [Art.14 al.(1), lit.b) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
c) să poarte răspundere pentru calităţile de soi şi culturale ale seminţelor, precum şi pentru autenticitatea lor, şi să compenseze prejudiciul adus prin comercializare de seminţe necorespunzătoare standardelor în vigoare;
    d) să ţină evidenţa sectoarelor semincere (pepinierele), a condiţiilor de producere, prelucrare, păstrare şi comercializare a seminţelor, precum şi a circuitului seminţelor în volumul deplin al documentaţiei semenologice, după formularul stabilit de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi să le prezinte organelor abilitate cu funcţii de control la cererea acestora;
    e) să comercializeze seminţe ale căror calităţi de soi şi culturale, să corespundă standardelor în vigoare;
    f) să nu creeze obstacole colaboratorilor Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer pentru efectuarea controlului semincer şi al controlului documentaţiei în domeniu.
    [Art.14 al.(1), lit.f) modificată prin LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    [Art.14 al.(1), lit.f) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]

   
(2) Agenţii economici licenţiaţi în producerea şi comercializarea seminţelor poartă răspundere, pentru calitatea şi autenticitatea seminţelor şi sînt obligaţi să repare prejudiciul cauzat beneficiarilor prin comercializarea de seminţe necorespunzătoare documentelor eliberate.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
   
Articolul 15. Responsabilitatea pentru încălcarea
                         prevederilor prezentei legi
    (1) Sînt pasibile de răspunderea prevăzută de legislaţie persoanele culpabile de:
    a) comercializarea şi utilizarea seminţelor în scopuri de înfiinţare a plantaţiilor producţie-marfă fără actele de confirmare a calităţilor de soi şi culturale sau cu acte falsificate;
    b) producerea şi comercializarea seminţelor fără licenţa respectivă;
    c) comiterea, la comercializarea seminţelor, a falsificării:
    - documentelor de însoţire;
    - denumirii soiurilor şi categoriilor biologice ale seminţelor;
    - calităţilor de soi şi culturale ale seminţelor;
    d) neîntocmirea documentelor necesare pentru producerea şi realizarea seminţelor şi încălcarea metodicii de ţinere a lor, precum şi a tehnologiei de producere a seminţelor;
    e) nerespectarea termenelor stabilite de păstrare a probelor de seminţe prezentate pentru controlul semincer;
    f) neîndeplinirea cerinţelor normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, păstrarea şi comercializarea seminţelor;
    g) comercializarea seminţelor neconforme, după calitate, standardelor în vigoare;
    h) realizarea reclamei seminţelor de soiuri neînscrise în Catalogul soiurilor de plante.
    [Art.15 al.(1), lit.h) modificată prin LP85 din 13.04.12, MO120-125/15.06.12 art.392]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP297 din 17.11.05, MO172/23.12.05 art.841]

   
(2) Contravenţiile la producerea şi comercializarea seminţelor se constată conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    [Art.15 al.(2) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]

   
Articolul 151. Sistarea temporară a licenţei
    Licenţa pentru producerea şi/sau comercializarea seminţelor se sistează temporar în condiţiile art.20 al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    [Art.151 introdus prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
   
Articolul 152. Retragerea licenţei
   
(1) Licenţa pentru producerea şi/sau comercializarea seminţelor se retrage în condiţiile art.21 al Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi art.17 al Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Temei suplimentar pentru retragerea licenţei servesc:
    a) încălcarea tehnologiei de producere a seminţelor;
    b) punerea în circuitul comercial a seminţelor fără certificate de confirmare a calităţilor de soi şi culturale, precum şi fără certificat fitosanitar, iar în cazul organismelor modificate genetic – fără autorizaţia de plasare pe piaţă, eliberată de Comisia Naţională pentru Securitate Biologică.
    [Art.152 introdus prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 16
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Dumitru DIACOV

    Chişinău, 29 octombrie 1999.
    Nr. 659-XIV.