LPA798/2000
ID intern unic:  311730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 798
din  11.02.2000
TURISMULUI
Publicat : 12.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 54-56     art Nr : 357
    Abrogată prin LP352-XVI din 24.11.06, MO14-17/02.02.07 art.40
    MODIFICAT
    LP376-XVI din 29.12.05, MO20/31.01.06 art.89
    LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP371-XV din 11.11.04, MO218-223/03.12.04 art.968
    LP451-XV din 13.11.03, MO001/01.01.04 art.4
    LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773  
    LP240-XV din13.06.03, MO138/08.07.03 art.557

    NOTĂ:
    În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului" prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    În cuprinsul legii, sintagma "Departamentul Dezvoltării Turismului"  se înlocuieşte  cu sintagma "Departamentul Dezvoltarea Turismului" prin LP451 din 13.11.03, MO1/01.01.04 art.4
    În textul legii, cuvintele "licenţa de turism" se înlocuiesc cu cuvintele "licenţa pentru activitate de turism".
    În textul legii, cu excepţia articolelor 11, 12 şi 13, cuvintele "Agenţia Naţională de Turism" se   înlocuiesc cu cuvintele "Departamentul Dezvoltării Turismului".


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul prezentei legi
    (1) Prezenta lege stabileşte principiile juridice, sociale şi economice de organizare a turismului în Republica Moldova, determină competenţele autorităţilor publice în domeniul turismului, drepturile şi obligaţiile agenţilor economici care desfăşoară activitate de turism, precum şi statutul turiştilor.
    (2) Activitatea de turism se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei, prezentei legi, altor acte normative adoptate în baza acestora, precum şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 2. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni de bază:
    turism - domeniu al economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obişnuit pe o perioadă mai mică de un an şi al căror motiv este altul decît exercitarea unei activităţi remunerate în locul vizitat;
    turism intern - activitate de turism practicată în teritoriul ţării;
    turism internaţional - activitate de turism cuprinzînd turismul receptor şi turismul emitent;
    turism rural - formă a turismului care se desfăşoară în mediul rural, orientată spre utilizarea resurselor turistice locale (naturale, culturale etc.), cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor locale, gospodăriilor ţărăneşti, de fermier etc.;
    turism ecologic - formă a turismului orientată spre cunoaşterea naturii şi conservarea ei;
    resurse turistice - componente ale mediului natural şi antropic, care, prin calităţile şi specificul lor, sînt recunoscute, înscrise şi valorificate prin turism, în măsura în care nu sînt supuse unui regim de protecţie integrală.
    Resursele turistice pot fi:
    - naturale: elemente geomorfologice, de climă, de floră şi de faună, peisaje, zăcăminte de substanţe minerale şi alţi factori;
    - antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri şi rezervaţii de arhitectură, monumente şi ansambluri memoriale, monumente tehnice şi de artă, muzee, elemente de folclor şi artă populară etc.;
    patrimoniu turistic - resursele turistice naturale şi antropice, baza tehnico-materială, infrastructura generală, infrastructura turistică şi bunurile destinate consumului turistic;
    structură de primire turistică - construcţie şi amenajare destinate cazării turiştilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turiştilor, tratamentului balnear pentru turişti etc.;
    staţiune turistică - localitate sau parte a unei localităţi cu funcţii exclusiv turistice;
    localitate turistică - aşezare urbană sau rurală care cuprinde mai multe obiective de interes turistic;
    ofertă turistică - totalitatea serviciilor prin care este valorificat patrimoniul turistic;
    produs turistic - complex de bunuri materiale şi de servicii oferite consumului turistic;
    activitate de turism - acţiuni de prestare a serviciilor turistice;
    servicii turistice - servicii prestate de către agenţii economici cu profil turistic, ce includ cazarea, masa şi transportul turiştilor, servicii de agrement, tratamentul balnear, asistenţă turistică şi alte servicii complementare;
    pachet de servicii turistice - combinaţie prestabilită a cel puţin două din elementele următoare: cazare, alimentaţie, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii reprezentînd o parte semnificativă din pachet, atunci cînd sînt vîndute sau oferite spre vînzare la un preţ global şi atunci cînd aceste prestaţii depăşesc 24 de ore;
    industrie turistică - totalitatea întreprinderilor destinate producerii de servicii turistice corespunzătoare standardelor de clasificare, care include mijloace şi servicii de cazare, unităţi şi servicii de alimentaţie, dotări şi servicii pentru congrese şi conferinţe, dotări şi servicii pentru agrement, transportul turiştilor, birouri de informare turistică, turoperatori şi agenţii de turism, firme specializate în turismul de sănătate, închirieri de mijloace de transport, echipament sportiv, activităţi comerciale pentru turişti;
    licenţa pentru activitate de turism - document prin care se atestă capacitatea şi dreptul titularului de a presta servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti;
    brevet de turism - document prin care se atestă capacitatea profesională a persoanelor care îndeplinesc funcţii de administrare în unităţile turistice, precum şi alte funcţii, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Culturii şi Turismului;
    ghid de turism - persoana care posedă informaţie profesională despre ţara (localitatea) de sosire, locurile pitoreşti, de interes istoric şi cultural, obiectele de demonstrare, precum şi limba acestei ţări sau limba turiştilor străini sau o limbă cunoscută de aceştia, acordă servicii informaţional-excursioniste, organizatorice şi asistenţă calificată participanţilor la itinerar, în limitele prevederilor contractului cu privire la prestarea serviciilor turistice;
    turism durabil - concepţie care constată că dezvoltarea turistică trebuie să fie suportabilă pe termen lung sub aspect ecologic, viabilă şi rentabilă sub aspect economic şi echitabilă sub aspect etic şi social pentru populaţia locală;
    Registrul turismului - sistem informaţional ce conţine baza de date despre agenţii economici din turism şi despre patrimoniul turistic al ţării, gestionat de către Ministerul Culturii şi Turismului.
    Articolul 3. Turismul social
    (1) Turismul social este o formă a turismului practicată de categoriile sociale ale populaţiei cu venituri restrînse şi orientată spre satisfacerea necesităţilor lor cognitive, culturale, recreative etc.
    (2) Turismul social include:
    a) turismul pentru copii;
    b) turismul pentru tineret;
    c) turismul pentru persoanele de vîrsta a treia şi invalizi;
    d) turismul de familie;
    e) turismul de amatori (cultural-cognitiv, sportiv, ecologic etc.);
    f) turismul de sănătate.
    (3) Cadrul juridic pentru organizarea turismului social se stabileşte prin lege ordinară.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL TURISMULUI
    Articolul 4. Politica statului în domeniul turismului
    (1) Statul sprijină turismul, ca unul din domeniile prioritare ale economiei naţionale, prin mecanisme economice, financiare şi prin acţiuni de amenajare şi protecţie a patrimoniului turistic în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative, creînd condiţii pentru dezvoltarea turismului durabil.
    (2) Parlamentul creează şi perfecţionează cadrul juridic al turismului în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu normele internaţionale.
    (3) În scopul realizării politicii statului în domeniul turismului, Guvernul:
    a) asigură utilizarea raţională a resurselor turistice şi promovarea măsurilor de conservare şi protecţie a mediului înconjurător în conformitate cu Programul naţional şi programele anuale de dezvoltare a turismului, aprobate de Guvern;
    b) promovează interesele statului în domeniul turismului şi determină modalităţile de administrare a proprietăţii de stat în ramură;
    c) contribuie la dezvoltarea industriei turistice;
    d) susţine turismul în teritoriu prin crearea condiţiilor adecvate de dezvoltare a infrastructurii turistice;
    e) asigură securitatea turiştilor, apără drepturile, interesele şi proprietatea acestora;
    f) efectuează colaborarea internaţională în domeniul turismului prin încheierea şi realizarea tratatelor internaţionale.
    Articolul 5. Ministerul Culturii şi Turismului
    (1) Activitatea de turism în ţară se reglementează de către Ministerul Culturii şi Turismului, care este o autoritate administrativă centrală.
    (2) Ministerul Culturii şi Turismului are următoarele atribuţii principale:
    1)  elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare strategia şi politica naţională în domeniul turismului, aplicîndu-le şi promovîndu-le;
    2)  elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare programe de stat de dezvoltare a turismului şi poartă răspundere de implementarea acestora în limitele competenţei;
    3)  coordonează cu autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile locale măsurile orientate spre realizarea strategiei şi politicii naţionale  în domeniul  turismului;
    4)  elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare mecanisme economice de stimulare a dezvoltării turismului şi poartă răspundere de implementarea acestora în limitele competenţei;
    5)  creează condiţii pentru atragerea investiţiilor interne şi străine în scopul dezvoltării turismului;
    6)  efectuează analize şi pronosticuri ale dezvoltării turismului în ţară;
    7) reglementează activitatea de turism din ţară prin elaborarea de reglementări tehnice, armonizate cu normele internaţionale, în care se stabilesc cerinţe obligatorii în acest domeniu, şi propune spre aprobare standardele internaţionale în domeniul turismului;
    8)  asigură respectarea legislaţiei în domeniul turismului;
    9)  organizează şi desfăşoară activitatea de promovare a imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes atît pentru turismul intern, cît şi pentru turismul internaţional;
    10) organizează activităţi expoziţionale în domeniul turismului în ţară  şi  peste hotare;
    11) coordonează şi monitorizează colaborarea Republicii Moldova cu Organizaţia Mondială a Turismului şi cu  alte organisme internaţionale din domeniu conform legislaţiei în vigoare;
    12) reprezintă interesele statului în domeniul  turismului în organismele şi organizaţiile internaţionale în conformitate cu tratatele încheiate şi cu înţelegerile realizate;
    13)  coordonează programele de asistenţă tehnică acordată de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului, de alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului;
    14) organizează evidenţa şi atestarea patrimoniului turistic, asigură valorificarea şi protejarea acestuia, conform legislaţiei  în vigoare;
    15) avizează documentaţia de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţia referitoare la construcţiile din domeniul turismului;
    16)  efectuează controlul calităţii serviciilor turistice prestate;
    17) examinează petiţiile consumatorilor referitoare la serviciile  turistice;
    18) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare normele metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică şi a structurilor turistice agenţi economici în domeniul turismului;
    19) efectuează clasificarea structurilor de primire turistică, a structurilor turistice agenţi economici în domeniul turismului şi inspectează respectarea criteriilor de clasificare;
    20)  elaborează norme metodologice privind instituirea rutelor turistice;
    21) aprobă şi înregistrează rutele turistice conform legislaţiei în vigoare;
    22) determină direcţiile prioritare de cercetări ştiinţifice în domeniul turismului;
    23) colaborează cu asociaţii şi alte organizaţii neguvernamentale în probleme ce ţin de domeniul  turismului;
    24) acordă asistenţă metodologică şi informaţională serviciilor de specialitate teritoriale;
    25) organizează şi  supraveghează activitatea editorială şi de publicitate în domeniul turismului;
    26) organizează pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul turismului;
    27) coordonează activitatea Centrului Naţional de instruire continuă în turism  în vederea perfecţionării cadrelor la cursuri specializate după programe elaborate de Ministerul Culturii şi Turismului;
    28) elaborează şi aprobă Nomenclatorul funcţiilor în domeniul turismului;
    29) elaborează criteriile şi condiţiile pentru acordarea brevetelor de turism;
    30) brevetează personalul de specialitate din turism conform Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului;
    31) elaborează modelul contractului şi voucherului turistic;
    32) gestionează Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
    33) verifică  agenţii economici la capitolul ce ţine de  constituirea şi virarea contribuţiei la Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
    34) monitorizează circulaţia turistică;
    35) furnizează informaţii din domeniul turismului, în limitele competenţei, la solicitarea organelor ierarhic superioare;      
    36) gestionează Registrul turismului;
    37) exercită alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniu.

[Art.5 al.(3)-(4) excluse prin LP211/29.07.05, MO132/07.10.05 art.631, al.(5) deine (3)]
[Art.5 al.(3)-(4) excluse prin LP211/29.07.05, MO132/07.10.05 art.631, al.(5) devine (3)]
(3) Ministerul Culturii şi Turismului îşi desfăşoară activitatea în baza mijloacelor ce  se constituie din următoarele surse:
a) alocaţiile aprobate  de legea bugetului de stat pe anul  corespunzător;
b) 25% din mijloacele provenite din brevetare;
c) plăţile pentru prestarea serviciilor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor, valorificarea patrimoniului turistic, organizarea activităţii editoriale şi de publicitate;
d) 50% din mijloacele provenite din clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;
e) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Directorul general al Ministerului Culturii şi Turismului şi vicedirectorii sînt desemnaţi şi eliberaţi din funcţie de Guvern. Structura şi regulamentul departamentului se aprobă de Guvern.
(3) Pe lîngă Ministerul Culturii şi Turismului funcţionează Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanţă în problemele promovării şi dezvoltării turismului. Regulamentul Consiliului Consultativ al Turismului şi componenţa nominală a acestuia se aprobă de Ministerul Culturii şi Turismului.

[Art.5 modificat prin LP451/13.11.03, MO001/01.01.04, art.4]
Articolul 5. Departamentul Dezvoltării Turismului
(1) Activitatea de turism în ţară se reglementează de către Departamentul Dezvoltării Turismului care este o autoritate a administraţiei publice de specialitate cu statut de persoană juridică.
(2) Departamentul Dezvoltării Turismului are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează şi prezintă spre aprobare Guvernului strategia naţională în domeniul turismului, precum şi programele de dezvoltare a turismului;
b) aplică strategia naţională şi politica în domeniul turismului;
c) organizează evidenţa şi atestarea patrimoniului turistic, asigură valorificarea şi protejarea acestuia, în condiţiile legii;
d) efectuează controlul calităţii serviciilor turistice prestate;
e) efectuează licenţierea în domeniul turismului şi clasificarea structurilor de primire turistică;
f) creează condiţii pentru atragerea investiţiilor interne şi străine în scopul dezvoltării turismului;
g) organizează activitatea editorială şi de publicitate în domeniul turismului şi o supraveghează;
h) instituie şi gestionează Registrul turismului;
i) reprezintă interesele statului în organele şi organismele internaţionale, în conformitate cu tratatele încheiate şi cu înţelegerile realizate;
j) asigură executarea prezentei legi şi altor acte normative în domeniul turismului;
k) organizează pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul turismului;
l) determină direcţiile prioritare de cercetări ştiinţifice în domeniul turismului;
m) avizează documentaţia de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţia privind construcţiile din domeniul turismului;
n) elaborează modelul contractului şi voucherului turistic;
o) organizează şi desfăşoară activitatea de promovare a imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes atît pentru turismul intern, cît şi pentru turismul internaţional;
p) colaborează cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu asociaţii şi alte organizaţii neguvernamentale;
q) coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană, Organizaţia Mondială a Turismului, alte organisme internaţionale, precum şi programul de integrare europeană în domeniul turismului;
r) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.
(3) Directorul general al Agenţiei Naţionale de Turism şi directorul general adjunct sînt numiţi de Guvern. Structura şi Regulamentul agenţiei se aprobă de Guvern.
(4) Activitatea economică şi financiară a Agenţiei Naţionale de Turism se desfăşoară în baza bugetului său anual aprobat de Guvern. Bugetul anual al agenţiei se formează din următoarele surse:
a) 25% din mijloacele provenite din licenţiere şi brevetare;
b) plăţile pentru prestarea serviciilor de pregătire a cadrelor, valorificarea patrimoniului turistic, organizarea activităţii editoriale şi de publicitate, precum şi pentru alte servicii acordate de agenţie;
c) alocaţii de la bugetul de stat, stabilite anual de legea bugetului, în primii trei ani după înfiinţarea agenţiei;
d) alte surse, în conformitate cu legislaţia.
(5) Pe lîngă Departamentul Dezvoltării Turismului funcţionează Consiliul Consultativ al Turismului, organism de consultanţă în problemele promovării şi dezvoltării turismului.
(6) Regulamentul Consiliului Consultativ al Turismului şi componenţa nominală a acestuia se aprobă de Departamentul Dezvoltării Turismului.
Articolul 6. Activitatea de turism în teritoriu
(1) Activitatea de turism în teritoriu se reglementează de către Ministerul Culturii şi Turismului în colaborare cu autorităţile publice locale care, potrivit prezentei legi, pot crea servicii de specialitate.
(2) Serviciile de specialitate:
a) inventariază principalele resurse turistice;
b) participă la omologarea traseelor turistice;
c) elaborează şi promovează propuneri de dezvoltare a turismului în teritoriu, în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului;
d) creează condiţii favorabile pentru activitatea agenţilor economici din turism în teritoriu;

[Art.6 alin.(2) lit.e) exclusă prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773,lit.f)-k) devin e)-j)]
e) avizează cererile agenţilor economici din teritoriu privind eliberarea licenţei de turism;
e) înaintează propuneri de suspendare sau retragere a licenţelor agenţilor economici din raza lor teritorială;
f) înfiinţează şi gestionează fondurile speciale pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;

[Art.6 al.(2) lit.f) modificată prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]"
[Art.6 al.(2) lit.f) modificată prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
f) înfiinţează şi gestionează fondurile extrabugetare pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
g) contribuie la protecţia şi conservarea resurselor turistice prin respectarea normelor de punere în valoare;
h) contribuie la ameliorarea şi protecţia mediului înconjurător prin elaborarea şi realizarea unor acţiuni şi programe speciale;
i) antrenează populaţia locală în activitatea de turism creînd noi locuri de muncă;
j) contribuie la dezvoltarea diferitelor forme de turism în teritoriu.
Capitolul III
PATRIMONIUL TURISTIC. ACTIVITATEA ECONOMICĂ.
FINANŢAREA TURISMULUI
Articolul 7. Patrimoniul turistic
(1) Patrimoniul turistic constituie factorul fundamental ce se află la baza ofertei turistice şi este format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificată şi protejată în condiţiile legii.
(2) Evidenţa, atestarea şi monitorizarea patrimoniului turistic se realizează de către Ministerul Culturii şi Turismului.
(3) Evidenţa obiectivelor patrimoniului turistic se efectuează prin înscrierea acestora în Registrul turismului.
(4) Criteriile de atestare a patrimoniului turistic se elaborează de către Ministerul Culturii şi Turismului.
(5) Atestarea obiectivelor patrimoniului turistic se realizează prin certificatul de patrimoniu turistic, care dă drept proprietarului sau administratorului legal să organizeze exploatarea turistică a obiectivului respectiv şi îl obligă să protejeze patrimoniul înscris.
(6) Direcţiile de valorificare şi dezvoltare a patrimoniului turistic, inclusiv a proprietăţii publice din turism, sînt determinate de către Ministerul Culturii şi Turismului în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului.
Articolul 8. Activitatea economică
(1) Activitatea economică în turism presupune valorificarea eficientă a patrimoniului turistic, creşterea încasărilor valutare în bugetul statului, cooperarea mijloacelor financiare ale agenţilor economici din turism în vederea dezvoltării acestei ramuri şi creării a noi locuri de muncă.
(2) Statul sprijină şi încurajează libera iniţiativă în domeniul activităţii de turism, îndeosebi în atragerea turiştilor străini în Republica Moldova prin promovarea unui regim fiscal favorabil pentru agenţii economici din turism.
(3) Agenţilor economici - organizatori ai turismului pentru copii, elevi, studenţi şi alte grupuri sociale - li se acordă unele înlesniri fiscale în scopul de a eficientiza utilizarea bazei tehnico-materiale pentru odihnă şi recreare existente.
(4) Agenţii economici care prestează servicii turistice în staţiunile balneoclimaterice pot beneficia de asistenţă tehnică.
(5) În scopul atragerii investiţiilor în sfera turismului, unele terenuri care fac parte din domeniul public sau privat pot fi concesionate pe o perioadă de pînă la 50 de ani, în conformitate cu legea şi cu priorităţile stabilite prin programele de dezvoltare a turismului.
Articolul 9. Mijloacele financiare
Mijloacele financiare pentru realizarea programelor în domeniul turismului se constituie din:
a) resursele proprii ale agenţilor economici din turism;
b) mijloacele Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
c) investiţiile interne şi străine pentru proiecte şi programe, acordate în conformitate cu strategia de dezvoltare a turismului;
d) credite financiare şi împrumuturi bancare cu destinaţie specială;
e) alte mijloace, în conformitate cu legislaţia.
Articolul 10. Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului
(1) În scopul realizării politicii de dezvoltare durabilă şi promovare a turismului în Republica Moldova, se constituie Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, denumit în continuare Fond.
(2) Constituirea Fondului şi aprobarea Regulamentului acestuia se efectuează de către Guvern.
(3) Gestionarea Fondului se efectuează de către Ministerul Culturii şi Turismului. Persoana responsabilă de gestionarea Fondului este viceministrul culturii şi turismului care patronează ramura respectivă.
(4) Fondul se constituie din următoarele surse:
a) alocaţii bugetare, în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului aprobate de Guvern;
b) 50% din mijloacele provenite din eliberarea brevetelor de turism;
c) mijloacele financiare provenite din clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;
d) donaţii, sponsorizări şi granturi;
e) încasări provenite din loteriile turistice;
f) încasări din activitatea editorială şi de publicitate;
g) defalcări din veniturile Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului;
h) alte mijloace, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) Mijloacele Fondului pot fi utilizate pentru finanţarea:
a) programelor şi activităţilor cuprinse în programele anuale de dezvoltare a turismului;
b) activităţilor de promovare, reprezentare şi informare turistică, inclusiv în străinătate;
c) acţiunilor de renovare, amenajare şi protecţie a patrimoniului şi infrastructurii turistice;
d) investigaţiilor pieţei turistice, activităţilor de informare şi documentare în domeniul turismului;
e) programelor privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a obiectivelor cultural-istorice;
f) activităţilor de instruire, conştientizare şi mediatizare în domeniul turismului;
g) creditelor pentru proiecte de investiţii în turism;
h) altor activităţi în domeniul turismului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6) Cheltuielile operaţionale ce ţin de implementarea activităţilor menţionate la alin.(5) sînt finanţate din mijloacele Fondului.
(7) Anual, Ministerul Culturii şi Turismului prezintă Guvernului un raport privind utilizarea mijloacelor Fondului.

[Art.10 în redacţia LP211/29.07.05, MO132/07.10.05 art.631]
[Art.10 în redacţia LP211/29.07.05, MO132/07.10.05 art.631]
Articolul 10. Fondul special pentru promovarea
  şi dezvoltarea turismului
(1) Pentru realizarea programelor de dezvoltare a tursmului se constituie Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului.
(2) Constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului şi aprobarea Regulamentului fondului se efectuează de către Guvern.
(3) Gestionarea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se efectuează de către Ministerul Culturii şi Turismului.
(4) Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se constituie din următoarele surse:
a) alocaţiile bugetare în conformitate cu programele de dezvoltare a turismului aprobate de Guvern;
b) contribuţii ale agenţilor economici din turism;
c) 25% din mijloacele provenite din brevetare;
d) 50% din mijloacele provenite din clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţii de cazare şi de servire a mesei;
e) donaţii şi sponsorizări;
f) încasări provenite din loteriile turistice;
g) mijloacele speciale pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;
h) alte mijloace, în conformitate cu legislaţia.
(5) Din Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se finanţează programele şi activităţile cuprinse în programele anuale de dezvoltare a turismului, cu prioritate:
a) programele şi activităţile de creare şi dezvoltare a produsului turistic;
b) activităţile de promovare, reprezentare şi informare turistică, inclusiv în străinătate;
c) investigaţiile pieţei turistice, activităţile de informare şi documentare în domeniul turismului;
d) programele privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a obiectivelor cultural-istorice;
e) activităţile de instruire şi formare profesională a cadrelor din turism;
f) creditele pentru proiecte de investiţii în turism.
(6) Anual, Ministerul Culturii şi Turismului prezintă Guvernului un raport privind utilizarea mijloacelor Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului. Raportul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Art.10 al.(4) lit.c) modificat prin LP451/13.11.03, MO001/01.01.04, art.4]
[Art.10 al.(4) lit.d) introdus prin LP451/13.11.03, MO001/01.01.04, art.4 lit.d)-g) devin e)-h)]
c) 25% din mijloacele provenite din licenţiere şi brevetare;

[Art.10 al.(4) lit.g) modificată prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]"
[Art.10 al.(4) lit.g) modificată prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
g) mijloacele extrabugetare pentru promovarea şi dezvoltarea turismului;

[Art.10 al.(3) modificat prin LP451/13.11.03, MO001/01.01.04, art.4]
(3) Gestionarea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului se efectuează de către Departamentul Dezvoltării Turismului. Directorul Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului este directorul general adjunct al Agenţiei Naţionale de Turism.
Capitolul IV
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE TURISM
Articolul 11. Acordarea licenţelor de turism
(1) Serviciile turistice pe teritoriul Republicii Moldova se prestează şi se comercializează de către agenţi economici, posesori de licenţe de turism.
(2) Licenţa pentru activitate de turism se acordă agenţilor economici care au capacitatea să desfăşoare următoarele activităţi:
a) organizarea de pachete de servicii în domeniul turismului intern şi internaţional;
b) vînzarea către turişti a serviciilor turistice proprii şi a pachetelor de astfel de servicii, precum şi a serviciilor contractate cu alte agenţii de turism licenţiate;
c) rezervarea şi comercializarea serviciilor de cazare, masă, transport, agrement, tratament şi cură balneară, asistenţă turistică (ghizi), închirieri de autoturisme, cu sau fără şofer, acordarea de vize turistice etc.;
d) rezervarea şi comercializarea de bilete pentru mijloace de transport, spectacole şi manifestări artistice, sportive sau alte activităţi de divertisment şi agrement în cadrul sejurului sau programului turistic.
(3) Licenţele de turism se eliberează de către Camera de Licenţiere.

[Art.11 al.(3) modificat prin LP371-XV din 11.11.04, MO218-223/03.12.04 art.968]"
[Art.11 al.(3) modificat prin LP371-XV din 11.11.04, MO218-223/03.12.04 art.968]
(3) Licenţele de turism se eliberează de către Camera de Licenţiere. Datele despre agenţii economici care au obţinut licenţe de turism se înscriu în Registrul turismului.

[Art.11 alin.(3) modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
(3) Licenţele de turism se eliberează de către Agenţia Naţională de Turism. Datele despre agenţii economici care au obţinut licenţe de turism se înscriu în Registrul turismului.

[Art.11 alin.(4) exclus prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
(4) Criteriile pentru acordarea licenţelor de turism se stabilesc de către Agenţia Naţională de Turism.
[Art.11 alin.(5) devine alin.(4) prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]  
(4) Agenţii economici specializaţi în turismul de sănătate şi cei care practică tratamentul balnear sînt obligaţi să obţină, în conformitate cu legislaţia, autorizarea Ministerului Sănătăţii.
Articolul 12. Suspendarea licenţelor de turism
(1) Licenţa pentru activitate de turism se suspendă de către Camera de Licenţiere pentru o perioadă de pînă la un an în cazurile cînd agentul economic:
a) nu prestează, integral şi în termenele stabilite, pachetul de servicii turistice conform prevederilor contractuale;
b) funcţionează cu personal care nu deţine brevet de turism;
c) nu repară prejudiciile cauzate turiştilor prin încălcarea prevederilor contractuale;
d) nu pune la dispoziţia turiştilor informaţii complete despre programul turistic propus;
e) efectuează publicitate falsă;
f) funcţionează cu structuri de primire turistică neclasificate;
g) nu afişează, într-o formă vizibilă şi clară, lista serviciilor prestate şi tarifelor;
h) nu respectă, potrivit prezentei legi, condiţiile de exploatare a patrimoniului turistic;
i) are restanţe la bugetul de stat;
j) nu prezintă dările de seamă financiare, deconturile fiscale şi dările de seamă statistice, prevăzute de legislaţie;
k) în decursul unui an, funcţionează cu pierderi, cu excepţia investirii mijloacelor financiare în dezvoltarea patrimoniului turistic.
(2) În situaţia în care agentul economic a comis cel puţin una din încălcările menţionate la alin.(1), Camera de Licenţiere îl avertizează în scris, fixîndu-i un termen rezonabil pentru înlăturarea încălcării. Neexecutarea avertizării atrage suspendarea licenţei.
(3) În caz dacă măsura de suspendare a licenţei nu este suficientă, Camera de Licenţiere retrage licenţa.

[Art.12 modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
   Articolul 12. Suspendarea licenţelor de turism
(1) Licenţa pentru activitate de turism se suspendă de către Agenţia Naţională de Turism pentru o perioadă de pînă la un an în cazurile cînd agentul economic:
a) nu prestează, integral şi în termenele stabilite, pachetul de servicii turistice conform prevederilor contractuale;
b) funcţionează cu personal care nu deţine brevet de turism;
c) nu repară prejudiciile cauzate turiştilor prin încălcarea prevederilor contractuale;
d) nu pune la dispoziţia turiştilor informaţii complete despre programul turistic propus;
e) efectuează publicitate falsă;
f) funcţionează cu structuri de primire turistică neclasificate;
g) nu afişează, într-o formă vizibilă şi clară, lista serviciilor prestate şi tarifelor;
h) nu respectă, potrivit prezentei legi, condiţiile de exploatare a patrimoniului turistic;
i) are restanţe la bugetul de stat;
j) nu prezintă dările de seamă financiare, deconturile fiscale şi dările de seamă statistice, prevăzute de legislaţie;
k) în decursul unui an, funcţionează cu pierderi, cu excepţia investirii mijloacelor financiare în dezvoltarea patrimoniului turistic.
(2) În situaţia în care agentul economic a comis cel puţin una din încălcările menţionate la alin.(1), Agenţia Naţională de Turism îl avertizează în scris, fixîndu-i un termen rezonabil pentru înlăturarea încălcării. Neexecutarea avertizării atrage suspendarea licenţei.
(3) În caz dacă măsura de suspendare a licenţei nu este suficientă, Agenţia Naţională de Turism retrage licenţa.
Articolul 13. Retragerea licenţei de turism
(1) Licenţa pentru activitate de turism se retrage de către Camera de Licenţiere în cazul în care:

[Art.13 alin.(1) modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
(1) Licenţa pentru activitate de turism se retrage de către Agenţia Naţională de Turism în cazul în care:
a) se repetă una dintre situaţiile prevăzute la art.12 alin.(1);
b) agentul economic refuză nemotivat să acorde despăgubiri turiştilor pentru încălcarea de către el a prevederilor contractului turistic;
c) licenţa pentru activitate de turism este transmisă în scopul utilizării de către alt agent economic nelicenţiat;
d) nu a fost eliberat voucherul turistic.
(2) Titularul licenţei de turism retrase nu are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenţe timp de 2 ani de la data retragerii.

[Art.13 al.(3) exclus prin LP371-XV din 11.11.04, MO218-223/03.12.04 art.968]
[Art.13 al.(3) exclus prin LP371-XV din 11.11.04, MO218-223/03.12.04 art.968]
(3) Pierderea de către agentul economic a dreptului de a desfăşura activitate turistică are ca efect radierea acestuia din Registrul turismului.

[Art.13 alin.(4) exclus prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
(4) Agenţia Naţională de Turism publică periodic lista agenţilor economici din turism cu licenţele de turism suspendate sau retrase.
Articolul 14. Brevetarea activitătii turistice
(1) Persoana care administrează o agenţie de turism, o filială a acesteia sau o structură de primire turistică, managerul şi ghidul, precum şi celelalte persoane care ocupă funcţii conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Culturii şi Turismului sînt obligaţi să deţină brevet de turism, prin care se atestă pregătirea profesională în domeniul turismului.
(2) Brevetul de turism se eliberează de către Ministerul Culturii şi Turismului. Datele despre persoanele care au obţinut brevet de turism se înscriu în Registrul turismului.
(3) Brevetul de turism se retrage de către Ministerul Culturii şi Turismului dacă instanţa de judecată a stabilit că titularul brevetului a săvîrşit furt, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, falsificare a documentelor, dare şi luare de mită, trafic de fiinţe umane etc.

[Art.14 al.(3) modificat prin LP376/29.12.05, MO20/31.01.06 art.89]
[Art.14 al.(3) modificat prin LP376/29.12.05, MO20/31.01.06 art.89]
(3) Brevetul de turism se retrage de către Ministerul Culturii şi Turismului dacă instanţa de judecată a stabilit că titularul brevetului a săvîrşit furt, abuz de încredere, înşelăciune, gestiune frauduloasă, falsificare a documentelor, dare şi luare de mită etc.
(4) Criteriile pentru acordarea brevetelor de turism se stabilesc de către Ministerul Culturii şi Turismului.
Articolul 15. Clasificarea
(1) Clasificarea structurilor turistice se efectuează de către Ministerul Culturii şi Turismului în comun cu organismul naţional de standardizare.
(2) Normele metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor turistice se elaborează de către Ministerul Culturii şi Turismului în comun cu organismul naţional de standardizare şi se aprobă de către Guvern.
Articolul 16. Călătoria turistică (voiajul)
(1) Călătoria turistică (voiajul) se efectuează individual sau în componenţa unui grup de turişti. Călătoria se consideră în grup dacă numărul participanţilor constituie cel puţin 6 turişti.
(2) Călătoria turistică se efectuează în baza contractului turistic şi a voucherului turistic, documente ce confirmă statutul de turist şi garantează prestarea pachetului de servicii turistice.
Articolul 17. Contractul turistic
(1) Contractul privind prestarea de servicii turistice - contractul turistic - se încheie în scris între agentul economic din turism şi beneficiarul produsului turistic.
(2) În contractul turistic se stabilesc volumul, condiţiile şi calitatea prestării serviciilor, modalitatea de plată, termenul de valabilitate, drepturile şi obligaţiile părţilor, responsabilitatea lor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractului.
(3) Modelul contractului turistic se elaborează de către Ministerul Culturii şi Turismului.
Articolul 18. Voucherul turistic
(1) Voucherul turistic este parte integrantă a contractului turistic, cuprinde întregul volum de informaţii despre serviciile turistice acordate în conformitate cu acesta şi confirmă plata serviciilor.
(2) Voucherul turistic trebuie să conţină: locul eliberării, denumirea, adresa şi alte date de identificare ale organizatorului călătoriei, numărul, data şi locul eliberării licenţei de turism, datele de identificare ale beneficiarului voucherului etc.
(3) Voucherul turistic se eliberează de către agentul economic din turism turistului sau, în cazul călătoriei în grup, conducătorului grupului.
(4) Voucherul turistic este un document de strictă evidenţă, precum şi document de evidenţă a circulaţiei turistice la trecerea frontierei.
(5) Modelul voucherului turistic se elaborează de către Ministerul Culturii şi Turismului.
Articolul 19. Evidenţa circulaţiei turistice
(1) Evidenţa circulaţiei turistice este ţinută de către organele de frontieră.
(2) Evidenţa circulaţiei turistice se efectuează prin înregistrarea:
a) voucherului turistic;
b) copiei de pe bonul de plată pentru serviciile prestate de către partenerii din străinătate;
c) poliţei de asigurare a turistului.
(3) În turismul de amatori, evidenţa se efectuează prin completarea fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontieră.
Capitolul V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢILOR
ECONOMICI ŞI ALE TURIŞTILOR
    Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile agenţilor economici
  din turism
    (1) Agenţii economici care desfăşoară activitate de turism au dreptul:
    a) să presteze şi să comercializeze servicii turistice, în conformitate cu legislaţia;
    b) să reclame de la turişti şi parteneri repararea prejudiciului cauzat de ei;
    c) să beneficieze de asistenţă de specialitate şi de informaţii din partea Ministerul Culturii şi Turismului;
    d) să fie incluşi,la cerere, în programele de pregătire profesională iniţiate de Ministerul Culturii şi Turismului;
    e) să participe la acţiunile de promovare a imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă interes turistic şi să fie incluşi în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei turistice naţionale;
    f) să beneficieze de facilitaţile acordate în condiţiile legii;
    g) să obţină certificat de clasificare pentru fiecare gen de activitate de prestare a serviciilor turistice, iar în caz de îmbunătăţire a nivelului de dotare şi calitaţii serviciilor, să obţină un nou certificat de acordare a unei clase superioare celei deţinute;
    h) să anuleze contractul turistic fară rambursarea cheltuielilor deja efectuate în cazuri de forţă majoră;
    i) să anuleze contractul turistic în condiţiile cînd nu a fost format grupul de turişti în componenţa prevăzută în contract;
    j) să creeze asociaţii profesionale, în conformitate cu legislaţia.
    (2) Agenţii economici care desfaşoară activitate de turism sînt obligaţi:
a) să obţină licenţă pentru  activitate de turism de la Camera de Licenţiere, iar certificat de clasificare pentru fiecare unitate care prestează servicii turistice - de la Ministerul Culturii şi Turismului.
    [Art.20 al.(2), lit.a) modificată prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.73]
    b) să presteze integral pachetul de servicii turistice prevăzute de contract;
    c) să funcţioneze cu personal brevetat, în conformitate cu nomenclatorul aprobat de către Ministerul Culturii şi Turismului;
    d) să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazuri de încălcare a prevederilor contractului turistic;
    e) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii complete despre programul turistic propus, drepturile şi obligaţiile lor, regulile de conduită, condiţiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor, condiţiile de renunţare la servicii, precum şi regulile de trecere la frontieră;
    f) să contribuie la protecţia şi conservarea resurselor turistice;
    g) să prezinte organelor de statistică şi Ministerul Culturii şi Turismului dări de seamă statistice în termenele stabilite de acestea;
    h) să prezinte în materialele publicitare informaţie obiectivă despre resursele turistice în scopul protejării calităţii produsului turistic;
    i) să funcţioneze numai cu structuri de primire turistică clasificate;
    j) să afişeze, într-o formă vizibilă şi clară, lista serviciilor turistice şi a tarifelor;
    k) să informeze turiştii, corect şi adecvat, cu privire la serviciile turistice pe care le prestează;
    l) să asigure integritatea bunurilor turiştilor şi repararea prejudiciului în cazul deteriorării sau furtului acestora, în conformitate cu legislaţia;
    m) să realizeze, potrivit prezentei legi, exploatarea patrimoniului turistic, asigurînd totodată protecţia şi conservarea acestuia şi a mediului înconjurător;
    n) să plătească, în termenele stabilite, impozitele şi taxele prevăzute de legislaţie.
    (3) Agenţii economici care comercializează servicii turistice sau componente ale acestora peste hotarele ţării sînt obligaţi să prezinte garanţii financiare, care să asigure repatrierea turiştilor şi/sau rambursarea sumelor plătite, în caz de insolvabilitate sau faliment. Mărimea acestor garanţii, modul de utilizare şi rambursare se stabilesc de către Ministerul Culturii şi Turismului.
    (4) Garanţia financiară este constituită în favoarea Ministerului Culturii şi Turismului şi se dovedeşte prin scrisoare de garanţie bancară.
    (5) Proprietarul, managerul şi persoanele de conducere autorizate ale agenţiei de turism care au statut de persoană juridică trebuie:
    a) să nu aibă antecedente penale neridicate sau nestinse în modul stabilit de lege;
    b) să se bucure de credibilitate comercială.
    Articolul 21. Drepturile şi obligaţiile turiştilor
    (1) În locurile de tranzit şi aflare temporară, turiştii au dreptul:
    a) la totalitatea serviciilor turistice prevăzute de contract;
    b) la securitate personală, protecţia vieţii, sănătăţii, drepturilor consumatorului, precum şi a proprietăţii;
    c) la asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile poliţei de asigurare, în caz de îmbolnăvire;
    d) la repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin nerespectarea prevederilor contractului turistic;
    e) la informaţii complete şi obiective privind legile ţării de aflare temporară, obiceiurile populaţiei autohtone şi alte particularităţi a căror cunoaştere este necesară pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale;
    f) la informaţii despre licenţierea agentului economic;
    g) la acces liber la obiectivele de interes turistic, pentru vizitarea şi folosirea cărora nu sînt stabilite restricţii legale.
    (2) În locurile de tranzit şi aflare temporară, turiştii sînt obligaţi:
    a) să respecte condiţiile şi regulile, prevăzute în contractul turistic;
    b) să respecte legislaţia ţării de aflare temporară, obiceiurile şi tradiţiile locurilor vizitate;
    c) să respecte regulile vamale şi regulile de trecere la frontieră;
    d) să repare toate prejudiciile aduse agentului economic în cazul încălcării prevederilor contractului turistic;
    e) să repare prejudiciile aduse ţării de aflare temporară.
Capitolul VI
ASIGURAREA. SECURITATEA TURIŞTILOR
    Articolul 22. Asigurarea turiştilor
    (1) Asigurarea turiştilor este obligatorie şi se efectuează de către agenţii economici din turism prin încheierea contractelor cu companiile de asigurare abilitate cu acest gen de activitate.
    (2) Poliţa de asigurare trebuie să prevadă acoperirea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei medicale turistului şi compensarea cheltuielilor acestuia dacă asistenţa este necesară în ţara (locul) de aflare temporară.
    Articolul 23. Protecţia şi securitatea turiştilor
    (1) Protecţia şi securitatea turiştilor pe teritoriul Republicii Moldova este garantată de stat.
    (2) Protecţia şi salvarea turiştilor care s-au confruntat cu situaţii excepţionale în zonele turistice se efectuează de către autorităţile locale prin organizarea echipelor de salvare.
    (3) Organizarea echipelor de salvare şi condiţiile de desfăşurare a activităţii de salvare sînt prevăzute de regulamentul aprobat de Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale.
    (4) În scopul asigurării securităţii turiştilor, agenţii economici din turism sînt obligaţi:
    a) să informeze turiştii despre eventualele pericole cu care se pot confrunta în timpul călătoriei;
    b) să asigure turiştii cu echipament şi inventar special;
    c) să asigure acordarea ajutorului de urgenţă persoanelor accidentate în timpul călătoriei;
    d) să informeze operativ autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele abilitate despre situaţiile excepţionale cu care s-au confruntat turiştii şi să ofere informaţia despre persoanele dispărute.
    (5) În cazul situaţiilor excepţionale, statul întreprinde măsuri de protecţie a turiştilor cetăţeni ai Republicii Moldova aflaţi în străinătate, inclusiv evacuarea acestora din ţara de aflare temporară.
Capitolul VII
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
ÎN DOMENIUL TURISMULUI
    Articolul 24. Pregătirea profesională şi cercetările ştiinţifice
    (1) Pregătirea profesională în domeniul turismului se realizează de către instituţiile de învăţămînt superior şi postuniversitar de stat şi private, acreditate în condiţiile legii.
    (2) Personalul antrenat în prestarea serviciilor turistice (hoteliere, de transport, ghidaj etc.) poate activa în domeniu după absolvirea cursurilor specializate şi obţinerea brevetului respectiv.
    (3) Determinarea direcţiilor prioritare şi conducerea cercetărilor ştiinţifice în domeniul turismului ţin de competenţa Ministerul Culturii şi Turismului.
    Articolul 25. Perfecţionarea cadrelor
    Perfecţionarea cadrelor din turism se realizează prin cursuri specializate organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului în baza programelor aprobate de Ministerul Culturii şi Turismului.
    [Art.25 în redacţia LP211 din 29.07.05, MO132/07.10.05 art.631]
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    Articolul 26. Răspunderea. Supravegherea şi controlul
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere juridică în conformitate cu legislaţia.
    (2) Se consideră încălcări ale prevederilor prezentei legi:
    a) desfăşurarea activităţii de turism fără licenţă;
    b) continuarea activităţii de turism după suspendarea sau retragerea licenţei;
    c) desfăşurarea activităţii de turism prin filiale şi în sedii neînscrise în licenţă;
    d) conducerea unităţilor turistice de către persoane fără brevet;
    e) desfăşurarea activităţii de turism în structuri de primire turistică neclasificate;
    f) neafişarea la loc vizibil a licenţei de turism, a listei serviciilor şi a tarifelor;
    g) activitatea persoanelor în întreprinderile ce prestează servicii fără licenţă;
    h) încasarea de la turişti a banilor fără prestarea ulterioară a serviciilor turistice;
    i) falsificarea licenţei de turism, brevetului sau voucherului, precum şi folosirea acestor documente falsificate.
    (3) Ministerul Culturii şi Turismului are drept de supraveghere şi control asupra activităţii agenţilor economici din turism.
    (4) Supravegherea şi controlul activităţii de turism în teritoriu se efectuează de către reprezentanţii Ministerul Culturii şi Turismului cu concursul autorităţilor administraţiei publice locale.
    Articolul 27. Litigii
    Litigiile dintre agenţii economici din turism şi turişti se soluţionează prin înţelegere între părţi, în conformitate cu clauzele contractului turistic, iar în caz de imposibilitate de a ajunge la o înţelegere, litigiile se examinează în instanţa judecătorească de drept comun competentă.
    [Art.27. modificat prin LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Capitolul IX
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
    Articolul 28. Colaborarea internaţională în domeniul  
                          turismului
    (1) Activitatea turistică internaţională a Republicii Moldova se bazează pe principiile şi normele elaborate de Organizaţia Mondială a Turismului (OMT).
    (2) Cadrul juridic al colaborării internaţionale în domeniul turismului îl constituie tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Republica Moldova participă la activitatea organismelor turistice internaţionale cu drept de membru sau membru asociat, în conformitate cu statutul acestor organizaţii.
    (4) Ministerul Culturii şi Turismului poate crea, cu aprobarea Guvernului, reprezentanţele sale în străinătate în scopul extinderii colaborării internaţionale şi promovării patrimoniului turistic al Republicii Moldova.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 29.
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia:
    a) art.14,15,18 care intră în vigoare peste 3 luni de la data publicării legii;
    b) art.7 care intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 2001.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    [Art.29 al.(2) modificat prin LP451 din 13.11.03, MO1/01.01.04 art.4]
    (3) Licenţele de turism eliberate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi rămîn valabile pînă la data indicată în ele. Reînregistrarea licenţelor se va efectua de către Ministerul Culturii şi Turismului, în conformitate cu prevederile prezentei legi, pînă la data de 1 ianuarie 2001. Licenţele care nu au fost reînregistrate în termenul stabilit vor fi considerate nevalabile.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Dumitru DIACOV

    Chişinău, 11 februarie 2000.
    Nr. 798-XIV.