LPM837/1996
ID intern unic:  311734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 837
din  17.05.1996
cu privire la asociaţiile obşteşti
(pînă la republicarea din 02 octombrie 2007)
Publicat : 23.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 6     art Nr : 54     Data intrarii in vigoare : 23.01.1997
LP205-XVI din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613
      LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
LP240 din 13.06.03, MO138/08.07.03 art.557

Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege reglementează relaţiile sociale legate de realizarea dreptului de asociere al persoanelor şi stabileşte principiile de constituire, înregistrare, desfăşurare şi  încetare a activităţii asociaţiilor obşteşti.
      [Preambulul modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea de asociaţie obştească
    (1) Asociaţia obştească este o organizaţie necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor drepturi legitime.
    (2) Asociaţii obşteşti se consideră asociaţiile pacifiste, de apărare şi de promovare a drepturilor omului, asociaţiile de femei, de veterani, de invalizi, de tineret şi de copii, societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, cultural-educative, sportive, uniunile de creaţie, comunităţile naţional-culturale, alte asociaţii ale persoanelor fizice şi/sau juridice (asociaţii obşteşti) legal constituite.
    (3) Sub incidenţa prezentei legi nu cad partidele şi alte organizaţii social-politice, sindicatele, asociaţiile de patronat, organizaţiile religioase şi persoanele juridice create de acestea, organizaţiile create de autorităţile publice, organizaţiile cooperatiste şi alte organizaţii, modul de constituire şi funcţionare al cărora este prevăzut de legi speciale
    [Art.1 în redacţia  LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
[Art.1 alin.(2) şi (3) modificate prin L583/30.07.99, MO118/28.10.99 art.558]
Articolul 2. Scopurile constituirii şi activităţii asociaţiilor obşteşti
(1) Asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în scopul realizării şi apărării drepturilor civile, economice, sociale, culturale, a altor  drepturi  şi  libertăţi legitime; dezvoltării activismului social  şi spiritului  de  iniţiativă al persoanelor, satisfacerii  intereselor  lor profesionale şi de amatori  în  domeniul creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirii sănătăţii populaţiei antrenării acesteia în activitatea filantropică,  în practicarea sportului de masă şi a culturii fizice; desfăşurării activităţii de culturalizare a populaţiei; ocrotirii naturii, monumentelor de istorie şi cultură; educaţiei patriotice şi umanistice; extinderii contactelor internaţionale; consolidării păcii şi prieteniei între popoare; desfăşurării altor activităţi neinterzise de legislaţie.
     [Art.2 al.1) modificat prin  LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
(2) Asociaţiile  obşteşti  e împart în asociaţii ce urmăresc beneficiul public şi asociaţii ce urmăresc beneficiul mutual.
(3) Asociaţii obşteşti ce urmăresc eneficiul  public sînt asociaţiile al căror obiect de activitate este în exclusivitate apărarea drepturilor omului, învăţămîntul, dobîndirea şi propagarea cunoştinţelor ocrotirea sănătăţii, asistenţa socială, cultura, arta,  sportul  de amatori, lichidarea efectelor calamităţilor naturale, protecţia mediului înconjurător şi alte domenii cu caracter social-util.
(4) Asociaţiile obşteşti ce urmăresc beneficiul mutual se constituie în  vederea  satisfacerii  intereselor particulare şi corporative  ale membrilor acestor asociaţii.
(5) Asociaţiile obşteşti  pot contribui, prin activitatea  lor,  la realizarea de către autorităţile publice a scopurilor şi sarcinilor de importanţă şi utilitate publice.  
Articolul 3. Principiile de constituire şi de activitate ale asociaţiilor obşteşti
(1) Asociaţiile obşteşti sînt egale în faţa legii şi îşi desfăşoară activitatea conform  programelor şi  statutelor  lor,  în conformitate cu Constituţia şi cu legislaţia Republicii Moldova.
(2) Asociaţiile obşteşti se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile liberului consimţămînt, autonomiei, autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor. Activitatea asociaţiilor obşteşti trebuie să aibă un caracter transparent, informaţia cu privire la documentele de constituire şi cele programatice fiind accesibilă tuturor. Asociaţiile obşteşti sînt libere să-şi  stabilească structura internă, să-şi aleagă scopurile, formele şi metodele de activitate.
(3) Participarea persoanei la activitatea asociaţiei obşteşti nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor acestuia sau pentru acordarea  de  către stat a cărorva înlesniri şi privilegii,  precum  şi drept condiţie pentru încadrarea sau drept cauză  pentru  neîncadrarea într-o funcţie publică, cu excepţia temeiurilor prevăzute la art.4 alin. 
(4) Activitatea asociaţiilor obşteşti bazată pe principiul supunerii necondiţionate a membrilor asociaţiei conducerii acesteia se interzice.
     [Art.3 modificat LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 4. Restricţii la constituirea şi activitatea asociaţiilor obşteşti
(1) Nu se admite constituirea şi esfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti care îşi propun drept scop sau îşi aleg drept mod de acţiune schimbarea prin violenţă a  regimului constituţional, subminarea  integrităţii  teritoriale a Republ icii Moldova,  propaganda războiului,  violenţei  şi a cruzimii, aţîţarea urii  sociale,  rasiale, naţionale sau religioase, alte fapte pasibile de pedeapsă în conformitate cu legislaţia. Stipularea în statutul asociaţiei obşteşti a clauzelor  privind apărarea principiilor echităţii sociale nu poate  fi considerată drept aţîţare a urii sociale.
(2) Se interzice  constituirea asociaţiilor obşteşti paramilitare şi a formaţiunilor armate.
(3) Se interzice constituirea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti care atentează la drepturile şi  interesele legitime ale persoanelor, la sănătatea oamenilor şi la morala publică.
      [Art.4 al.3) modificat LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
(4) Funcţionarii publici în obligaţiile de serviciu ale cărora intră înregistrarea  asociaţiilor obşteşti şi controlul asupra activităţii lor nu  pot fi fondatori ai asociaţiilor obşteşti. Fondatori ai asociaţiilor obşteşti şi membri ai organelor lor de conducere, executive, de control şi  revizie  nu  pot fi membrii Guvernului şi funcţionarii  publici  în obligaţiile de serviciu ale cărora intră promovarea politicii de stat în domeniile prioritare, conform  statutelor, pentru  aceste  asociaţii obşteşti.  Prin lege pot fi stabilite şi alte restricţii la constituirea anumitelor  tipuri  de  asociaţii  obşteşti şi  la  intrarea  în  aceste asociaţii a unor categorii concrete de funcţionari publici.
[Art.4 alin.(4) modificat prin L583/30.07.99, MO118/28.10.99 art.558]
[Art.(5-6) excluse prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
     Articolul 7. Asociaţia obştească
    (1) Asociaţia obştească este constituită pe baza consemnării calităţii de membru, pentru desfăşurarea în comun a activităţii în vederea realizării scopurilor statutare ale persoanelor asociate şi apărării intereselor lor comune.
(2) Organul suprem de conducere al  asociaţiei obşteşti  este congresul (conferinţa)  sau  adunarea generală. Organul de  conducere permanent al asociaţiei obşteşti este un organ colegial, eligibil, subordonat congresului (conferinţei) sau adunării generale, care după înregistrarea asociaţiei obşteşti exercită drepturile persoanei juridice  în  numele asociaţiei obşteşti şi  îndeplineşte  obligaţiile acesteia în conformitate cu statutul.
    [Art.7 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
    [Art.8 exclus prin
LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 9. Uniunile de asociaţii obşteşti
Asociaţiile obşteşti  au  dreptul  să  creeze  pe baza liberului consimţămînt,   în  temeiul  contractului  de  constituire,  uniuni  de asociaţii obşteşti, înfiinţînd astfel o nouă persoană juridică. Modul de organizare  şi  încetare a activităţii uniu nilor de asociaţii  obşteşti este stabilit de prezenta lege.
Articolul 10. Apărarea dreptului de asociere al persoanelor.
                      Protecţia juridică a asociaţiilor obşteşti 
1) Dreptul de asociere al persoanelor este apărat în cadrul supravegherii de stat asupra respectării legalităţii, pe cale judiciară sau administrativă. Din iniţiativa persoanelor, acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţii de răspundere care creează dificultăţi la constituirea asociaţiilor obşteşti şi desfăşurarea  activităţii lor legitime pot fi reclamate în justiţie  sau petiţionate.
(2) Apărarea judiciară sau administrativă poate avea ca urmare restabilirea dreptului  violat, curmarea  acţiunilor organelor  şi organizaţiilor  de  stat, ale persoanelor cu funcţii de răspundere care creează dificultăţi la exercitarea dreptului de asociere al persoanelor repararea prejudiciului cauzat prin violarea acestui drept.
(3) Statul garantează  asociaţiilor obşteşti apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime.
(4) Problemele ce aduc atingere intereselor asociaţiilor obşteşti se soluţionează,  în cazurile prevăzute de legislaţie, de organele de stat, cu  participarea  reprezentanţilor asociaţiilor respective sau de comun acord cu aceştia.
(5) Apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale  asociaţiilor obşteşti,  precum şi a intereselor de importanţă publică, se  realizează pe cale judiciară, dacă legislaţia nu prevede altfel.
(6) Amestecul neîntemeiat al organelor şi organizaţiilor de stat, al persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea asociaţiilor obşteşti, precum şi amestecul asociaţiilor obşteşti în activitatea organelor şi organizaţiilor de stat, a persoanelor cu funcţii de răspundere nu se admite, cu excepţia cazurilor expres prevăzute  de legislaţie.
(7) Lucrătorii aparatului asociaţiilor obşteşti cad sub incidenţa legislaţiei muncii, precum şi a legislaţiei cu privire la asistenţa socială şi la asigurarea socială. Asistenţa socială şi asigurarea socială a lucrătorilor din aparatul asociaţiilor obşteşti -  cetăţeni străini  -, care nu-şi au domiciliul în Republica Moldova, se efectuează în modul prevăzut de Legea cu privire la concesiuni.
    [Art.10) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 11. Relaţiile dintre stat şi asociaţiile obşteşti.
                     Sprijinul acordat de stat asociaţiilor obşteşti
(1) Statul poate să acorde sprijin asociaţiilor obşteşti prin finanţarea cu destinaţie specială, la cererea acestora, a unor programe sociale, ştiinţifice şi culturale, prin încheierea unor contracte pentru executare de lucrări şi prestare de servicii, precum şi prin plasarea, pe  bază  de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitelor programe de stat unui număr nelimitat de asociaţii  obşteşti. Statul contribuie la desfăşurarea activităţii asociaţiilor obşteşti ce urmăresc beneficiul public, colaborînd cu acestea şi promovînd faţă de  ele o politică  fiscală  preferenţială. În relaţiile cu asociaţiile obşteşti care desfăşoară activitate  în acelaşi domeniu, organele de stat nu trebuie să acorde preferinţe nici uneia din ele.
(2) Asociaţiile  obşteşti  ce  urmăresc beneficiul  public  pot  fi scutite parţial sau integral de plata unor impozite în conformitate  cu legislaţia  fiscală şi cu prezenta lege. Arendarea de către asociaţiile obşteşti ce urmăresc beneficiul public a încăperilor şi clădirilor proprietate publică se face în condiţii preferenţiale, în modul stabilit de  Guvern. Scutirea asociaţiilor obşteşti de impozite şi acordarea, cu titlu individual, a altor înlesniri şi privilegii nu se admite.
(3) Asociaţiile obşteşti de tineret şi de  copii  beneficiază  de sprijinul material şi  financiar al statului. Statul acordă organizaţiilor de copii  dreptul de a folosi gratuit sau  în  condiţii preferenţiale  încăperile  şcolilor,  liceelor, colegiilor  şi instituţiilor  extraşcolare, căminele culturale, palatele şi casele  de cultură, amenajările sportive.
(4) Asociaţiile obşteşti şi persoanele lor juridice care,  în perioada  alegerilor autorităţilor publice, desfăşoară agitaţie pro  sau contra  partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte sînt private de dreptul la sprijin financiar de stat cu destinaţie specială, la impunere, finanţare şi creditare preferenţială.  Mijloacele financiare primite de ele în conformitate  cu programele  speciale  de  stat,  în calitate de  granturi  şi  subvenţii urmează  să  fie  restituite la bugetul de stat, în temeiul  hotărîrii judecătoreşti,  în conformitate cu legislaţia. Organele de conducere ale asociaţiei obşteşti, în numele căreia membrii asociaţiei sau  alte  persoane au desfăşurat agitaţie preelectorală fără ştirea şi asentimentul acestor organe, urmează să declare, fără întîrziere, neparticiparea asociaţiei pe care o conduc la  aceste  acţiuni,  iar organul  de  informare  în  masă, prin al  cărui  intermediu  s-a  făcut agitaţie,  este obligat să difuzeze în cel mai scurt timp  dezminţirea. Persoanele care acţionează în numele asociaţiei obşteşti fără sancţiunea organelor de conducere poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
(5) Asociaţiile obşteşti şi persoanele lor juridice nu au dreptul să utilizeze mijloacele băneşti şi valorile materiale, primite de la persoane fizice şi juridice străine ,  pentru susţinerea partidelor politice, autohtone, precum şi de la stat, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte în cadrul alegerilor autorităţilor publice. Încălcarea acestor restricţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Mijloacele băneşti şi valorile  materiale utilizate  în scopurile menţionate urmează să fie expropriate, cu titlu gratuit, în venitul bugetului de stat, în temeiul hotărîrii judecătoreşti.
     [Art.11 al.(4-5)  modificate prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 12. Categoriile de asociaţii obşteşti
(1) Pe teritoriul Republicii Moldova se constituie şi îşi desfăşoară activitatea asociaţii obşteşti: republicane, locale şi internaţionale.
(2) Se consideră asociaţie obştească republicană, asociaţia obştească  a cărei activitate, în conformitate cu scopurile şi sarcinile statutare,  se extinde asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova sau asupra majorităţii raioanelor, oraşelor şi municipiilor ei ori care are fondatori sau structuri organizatorice în aceste unităţi administrativ-teritoriale.
(3) Se consideră  asociaţie obştească locală, asociaţia obştească  a cărei  activitate se extinde asupra teritoriului unei sau  al  cîtorva unităţi administrativ-teritoriale.
(4) Se consideră  asociaţie obştească  internaţională,  asociaţia obştească  a cărei activitate se extinde asupra teritoriului unui sau al cîtorva  raioane,  oraşe şi municipii ale Republicii Moldova sau  asupra întregului  ei teritoriu,  precum şi asupra teritoriului unui  sau  al cîtorva  state  străine, şi care are sau intenţionează să aibă, conform statutului, structuri organizatorice peste hotare. Se consideră filiale (secţii, reprezentanţe) ale asociaţiilor obşteşti internaţionale, asociaţiile obşteşti (neguvernamentale, nonprofit) constituite  în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, care în propriile statute sînt  consacrate  ca  filiale (secţii, reprezentanţe) ale asociaţiilor obşteşti internaţionale respective şi consfinţesc doc umentar supremaţia statutelor asociaţiilor internaţionale. În cazul  în  care  asociaţia obştească internaţională a cărei filială (secţie, reprezentanţă) se înregistrează în Republica Moldova nu are statut, drept temei pentru acordarea  statutului  de filială  (secţie, reprezentanţă) serveşte adresarea  în scris a organului de conducere al  asociaţiei  obşteşti internaţionale  respective  către organul de înregistrare din  Republica Moldova.
Articolul 13. Legislaţia cu privire la asociaţiile obşteşti
(1) Legislaţia  cu privire la asociaţiile obşteşti se constituie din prezenta lege şi din alte acte legislative.
(2) Uniunile internaţionale de asociaţii obşteşti se constituie, îşi desfăşoară şi îşi încetează activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în modul prevăzut de prezenta lege pentru asociaţiile obşteşti.
(3) Filialele, secţiile, reprezentanţele şi alte structuri organizatorice ale asociaţiilor obşteşti străine  (neguvernamentale, nonprofit) se constituie, îşi desfăşoară şi îşi încetează activitatea pe teritoriul  Republicii  Moldova în conformitate cu prezenta lege  şi  cu alte acte legislative.
(4) Activitatea filantropică şi de sponsorizare  în  sfera de activitate  a asociaţiilor obşteşti se reglementează de Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare şi de legislaţia fiscală.
(5) Actele subordonate legii, care reglementează modul de realizare a dreptului de asociere al persoanelor şi stabilesc statutul unor tipuri distincte de asociaţii,  în  partea  în care contravin  prevederilor prezentei legi, nu au putere juridică.
     [Art.13 al.5) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Capitolul II
CONSTITUIREA ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI
Articolul 14. Constituirea asociaţiilor obşteşti
(1) Asociaţiile obşteşti se constituie din iniţiativa fondatorilor care pot fi persoane fizice - cetăţeni cu capacitate de exerciţiu deplină, şi persoane juridice  - asociaţii obşteşti.
(3) Fondatori ai asociaţiilor obşteşti de tineret şi de copii pot fi persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină sau asociaţiile obşteşti prevăzute la alin.(1) din prezentul articol.
(5) Autorităţile  publice nu pot fi fondatori, membri ai asociaţiilor obşteşti.
(6) Cetăţenii străini şi apatrizii domiciliaţi în Republica Moldova pot fonda asociaţii obşteşti pe aceleaşi baze ca şi cetăţenii Republicii Moldova, dacă legislaţia cu privire la tipurile distincte de asociaţii obşteşti nu prevede altfel.
(7) La constituirea asociaţiilor obşteşti, fondatorii devin de drept membri ai acestora, titulari ai drepturilor şi obligaţiilor respective, stabilite prin  statutele asociaţiilor obşteşti.
(8) Decizia de constituire a asociaţiei obşteşti  se adoptă  la congresul  (conferinţa) sau adunarea generală  a iniţiatorilor constituirii asociaţiei, concomitent cu aprobarea statutului, alegerea organelor de conducere, de control şi revizie şi desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia în procesul înregistrării.
     [Art.14 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 15. Membrii asociaţiilor obşteşti     
(1) Membri ai asociaţiilor obşteşti pot fi  cetăţeni ai  Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, dacă legislaţia cu privire la tipurile distincte de asociaţii obşteşti nu prevede altfel.
(2) În asociaţiile obşteşti, calitatea de membru este consemnată.
(3) Membri ai asociaţiei obşteşti sînt persoanele fizice şi juridice (asociaţii  obşteşti) interesate în realizarea scopurilor şi  sarcinilor asociaţiei respective, care dobîndesc calitatea de membru prin depunerea unei cereri individuale sau prin întocmirea unui alt document.
(5) Membri  ai asociaţiilor obşteşti pot fi persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină.
(6) Membri ai asociaţiilor obşteşti de tineret pot fi persoanele care au atins vîrsta de 14 ani.
(7) Membri ai asociaţiilor obşteşti de copii pot  fi persoanele care au atins vîrsta de 10 ani.
(8) Asociaţiile obşteşti  pot  intra,  cu drepturi  de  membru,  în componenţa  altor  asociaţii  obşteşti,  dacă astfel  este  prevăzut  de statutele  asociaţiilor.
      (9) Membrii asociaţiei obşteşti participă la activitatea asociaţiei pe principii de egalitate şi în conformitate cu bunele principii ale democraţiei.

      [Art.15 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
     Articolul 16. Conducătorii asociaţiilor obşteşti
    (1) Conducători ai asociaţiilor obşteşti, precum şi membri ai organelor de control şi revizie ale asociaţiilor obşteşti pot fi persoanele fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină, domiciliate în Republica Moldova.
    (2) Membrii organelor de conducere ale asociaţiilor obşteşti nu pot fi concomitent şi membri ai organelor de control şi revizie.
    Articolul 17. Denumirea şi simbolica asociaţiei obşteşti
    (1) Asociaţia obştească participă la raporturile juridice numai sub denumirea proprie, indicată în actul de constituire şi înregistrată în modul stabilit.
    (2) Denumirea asociaţiei obşteşti trebuie să includă forma sa juridică de organizare, scrisă în limba de stat.
    (3) Asociaţia obştească nu poate folosi în denumirea sa cuvinte sau abrevieri care ar induce în eroare cu privire la forma sa juridică de organizare.
    (4) Denumirea, steagurile, emblemele, fanioanele şi alte simboluri ale asociaţiei obşteşti, dacă acestea există, trebuie să difere de denumirea şi simbolica altor persoane juridice deja înregistrate, inclusiv ale acelora care, în conformitate cu prevederile art.40 alin.(4), au fost dizolvate prin hotărîre judecătorească şi şi-au încetat activitatea.
    (5) Simbolica asociaţiei obşteşti nu trebuie să coincidă cu simbolica de stat a Republicii Moldova sau a unor state străine, nici cu cea a organismelor internaţionale recunoscute. Folosirea stemei de stat pe ştampilele şi foile cu antet ale asociaţiilor obşteşti nu se admite.
    (6) Denumirea şi simbolica asociaţiei obşteşti nu pot servi la propagarea scopurilor şi modurilor de acţiune indicate la art.4 alin.(1).
    (7) Asociaţia obştească are dreptul să folosească în denumirea sa numele unei persoane fizice numai cu consimţămîntul acesteia, iar în caz de deces al persoanei respective, în temeiul unui testament autentificat de notar. Dacă nu există un testament, numele persoanei decedate poate fi folosit cu consimţămîntul comun al tuturor moştenitorilor.
    (8) Simbolica asociaţiei obşteşti se aprobă de către organele de conducere ale acesteia în conformitate cu statutul asociaţiei şi se înregistrează de către organul de stat care înregistrează (a înregistrat) asociaţia obştească.
    (9) Pentru înregistrarea simbolicii asociaţiei obşteşti se încasează o taxă de stat în mărime de 90 de lei, cu excepţia cazurilor în care simbolica este înregistrată concomitent cu statutul asociaţiei.
[Art.(16-17) în redacţia LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
     Articolul 171. Sediul asociaţiei obşteşti
    (1) Asociaţia obştească dispune de un sediu, a cărui adresă este indicată în actele de constituire.
    (2) Stabilirea şi schimbarea sediului asociaţiei obşteşti sînt opozabile părţilor din momentul înregistrării de stat a asociaţiei.
    (3) Adresa poştală a asociaţiei obşteşti este cea a sediului. Asociaţia obştească poate avea şi alte adrese pentru a purta corespondenţă.
    (4) Toate documentele intrate în sediul asociaţiei obşteşti se consideră ca fiind recepţionate de către asociaţia obştească.
    [Art.171 întridus prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 18. Statutul asociaţiei obşteşti
(1) Statutul asociaţiei obşteşti trebuie să prevadă:
a) forma juridică de organizare a asociaţiei;
b) denumirea asociaţiei;
c) sediul asociaţiei şi  teritoriul  în  limitele  căruia  ea  îşi desfăşoară activitatea;
d) scopurile şi sarcinile  asociaţiei,  metodele  de  realizare  a acestora, durata activităţii asociaţiei obşteşti;
e) condiţiile şi  procedura  de primire a noi membri  în  asociaţia obştească,  precum  şi cele de retragere din rîndurile ei ;
f) drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei obşteşti ;
g) structura asociaţiei obşteşti,  procedura  de constituire, denumirea  exactă, structura, competenţa şi durata mandatului organelor de  conducere, organelor executive, ale celor de control şi revizie  ale asociaţiei, sediul acestora;
h) procedura  de adoptare, de modificare şi completare a statutului;
i) sursele, modul  de formare  şi de folosire a proprietăţii  şi  a altor  bunuri ale asociaţiei obşteşti; cuantumul cotizaţiilor de  membru ;  organul  care este  în drept să ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea  şi înstrăinarea proprietăţii;
j) procedura  şi  termenele de  convocare a adunărilor  generale, conferinţelor, congreselor;
l) procedura  de  constituire, statutul, structura şi  metodele  de activitate ale organizaţiilor primare ale asociaţiei obşteşti;
m) parametrii  principali  ai dării de seamă financiare şi modul  în care aceasta este dată publicităţii;
n) procedura de reorganizare şi de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti.
(2) Statutul  asociaţiei  obşteşti  poate  să  conţină  descrierea simbolicii asociaţiei.
(3) Statutul asociaţiei obşteşti poate să conţină şi alte prevederi referitoare la activitatea asociaţiei, care nu contravin legislaţiei.
      (4) Statutul este semnat de către toţi fondatorii asociaţiei obşteşti în momentul constituirii acesteia.
      [Art.18 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 19. Înregistrarea statutului
(1) Statutul asociaţiei obşteşti urmează să fie înregistrat de către organul  de stat autorizat. Asociaţia obştească este în drept să  nu-şi înregistreze statutul.
(2) Capacitatea juridică a asociaţiei obşteşti, în calitatea sa de persoană juridică, intervine de la data  înregistrării  statutului asociaţiei  de către organul de stat autorizat. Asociaţia obştească care nu  şi-a  înregistrat statutul nu are capacitatea juridică a  persoanei juridice,  este o asociaţie neformală de persoane particulare, care  nu cade sub incidenţa prezentei legi.
(3) Statutele asociaţiilor obşteşti republicane, precum şi statutele asociaţiilor obşteşti internaţionale (inclusiv ale filialelor şi reprezentanţelor acestora) sînt înregistrate de către Ministerul Justiţiei.
(4) Statutele asociaţiilor obşteşti locale se înregistrează de către organele  administraţiei  publice locale în a căror rază teritorială  se constituie asociaţiile.
(5) Pentru înregistrarea statutului, asociaţia obştească  prezintă, în  termen de 1 lună de la data aprobării statutului, la organul de stat respectiv, următoarele documente, a căror listă nu poate fi extinsă:
a) cererea, semnată de toţi membrii  organului de conducere al asociaţiei obşteşti, în care se va indica domiciliul fiecăruia;
b) statutul, în două exemplare;
c) două copii de pe procesul-verbal al congresului (conferinţei) de constituire sau adunării generale la care a fost adoptat statutul asociaţiei obşteşti. Procesul-verbal trebuie să conţină date despre constituirea asociaţiei obşteşti, aprobarea statutului, alegerea organelor de conducere, de control şi revizie şi despre desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia obştească în procesul înregistrării;
d) lista fondatorilor asociaţiei obşteşti, autentificată prin semnăturile acestora, cu indicarea numelui, datei naşterii, domiciliului, cetăţeniei fiecăruia şi cu anexarea copiilor de pe actele de identitate ale acestora (în cazul persoanelor fizice); în cazul în care fondator este o persoană juridică (asociaţie obştească), se prezintă copia de pe certificatul de înregistrare de stat a acesteia şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere autorizat, în care este consemnată decizia de constituire a unei noi asociaţii obşteşti;
e) declaraţia  prin  care  persoanele indicate  la  art.17  alin.(7) consimt  la  folosirea  numelui  persoanei fizice  în  denumirea  asociaţiei obşteşti;
g) documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului;
h) documentul bancar care face dovada  achitării  taxei de înregistrare în mărime de 90 de lei.
i) avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de legislaţie.
(7) Modificările şi completările în statutul asociaţiei obşteşti se înregistrează  conform aceleiaşi proceduri şi în aceleaşi termene ca  şi statutul. Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor condiţionate de modificarea legislaţiei  nu  se  percepe  taxa  de înregistrare.
(8) Statutul secţiei (filialei)  locale a asociaţiei obşteşti  se ia la evidenţă de către organul administraţiei publice locale, în temeiul documentelor enumerate la alin. (5) lit.a)–c) şi g) din prezentul articol, autentificate de organul central de conducere al asociaţiei obşteşti, precum şi al copiei de pe certificatul de înregistrare de stat a statutului asociaţiei respective.
(9) Pentru înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti, a modificărilor şi completărilor se percepe taxa de înregistrare, în mărime de 90 de lei, în modul prevăzut de legislaţie. Pentru folosirea  în  denumirea  asociaţiei obşteşti a denumirii  statului "Moldova", "Republica Moldova", precum şi a denumirilor de localităţi, taxa nu se percepe.
     [Art.19 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 20. Decizia privind înregistrarea statutului
Organul de stat de înregistrare este obligat să adopte, în termen de 1 lună,una din următoarele decizii: să înregistreze statutul asociaţiei obşteşti  şi să elibereze fondatorilor certificatul de înregistrare  de stat; să  amîne  înregistrarea  statutului;  să  refuze  înregistrarea statutului.
Articolul 21. Certificatul de înregistrare de stat
(1) Documentul ce atestă  înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti este certificatul de înregistrare de stat, care se perfectează de către organul de înregistrare, în termen de 3 zile de la  adoptarea deciziei  de înregistrare a statutul ui. Formularul certificatului  este aprobat de Guvern.
(2) Înregistrarea statutelor asociaţiilor obşteşti de tineret şi de copii  şi eliberarea certificatelor de înregistrare de stat se fac numai în cazul  în care în organele de conducere ale acestor  asociaţii  sînt alese persoane fizice cu capacitatea de exerciţiu deplină.
     [Art.21 al.(2) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 22. Amînarea înregistrării statutului
Înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti poate fi amînată pe un termen de pînă la 3 luni,dacă a fost încălcată procedura de constituire a asociaţiei, prevăzută de  prezenta lege. În decizia de amînare a înregistrării trebuie să fie me nţionate cauzele din care se  amînă înregistrarea  statutului.  Fondatorilor  asociaţiei  obşteşti  li  se comunică în scris, în termen de 3 zile, despre adoptarea acestei decizii.
Articolul 23. Refuzul de a înregistra statutul
(1) Înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti se poate refuza din următoarele motive excepţionale:
a) statutul contravine  Constituţiei  Republicii Moldova,  prezentei legi şi altor acte legislative;
b) cerinţele expuse în decizia de amînare a înregistrării statutului nu sînt îndeplinite în termen de 3 luni;
c) anterior a  fost înregistrat statutul unei asociaţii obşteşti  cu aceeaşi denumire;
d) cererea de  înregistrare a statutului asociaţiei obşteşti a  fost depusă  înainte  de  expirarea unui an din ziua rămînerii  definitive  a hotărîrii instanţei de judecată privind încetarea activităţii asociaţiei respective;
e) organul de  înregistrare  constată că documentele  prezentate  de asociaţie conţin informaţie neautentică;
f) denumirea asociaţiei obşteşti atinge morala publică, sentimentele naţionale şi religioase ale persoanelor.    
(2) Refuzul de a înregistra  statutul pe  motivul  inoportunităţii constituirii  asociaţiei sau  în legătură cu faptul că  sediul  pus  la dispoziţia  asociaţiei  obşteşti  este domiciliul unei  persoane  nu  se admite.
(3) În cazul în care înregistrarea  statutului  se refuză, fondatorilor asociaţiei obşteşti li se comunică despre aceasta în scris, în termenul stabilit pentru înregistrare, indicîndu-se motivul refuzului.
(4) Refuzul de  a înregistra statutul nu poate fi un obstacol pentru depunerea repetată a documentelor pentru înregistrare.
(5) Examinarea adresării repetate către organul de înregistrare şi adoptarea deciziei respective se fac pe baze generale, în modul prevăzut de prezenta lege, percepîndu-se taxa de înregistrare.
      [Art.23 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
     
Articolul 24. Exercitarea căii de atac împotriva refuzului de a înregistra statutul
 Refuzul de a înregistra statutul asociaţiei obşteşti în termenul stabilit sau pentru motive pe care fondatorii le consideră neîntemeiate poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de refuz.
 [Art.24. modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Articolul 25. Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti
(1) Ministerul Justiţiei  ţine  Registrul de stat  al  asociaţiilor obşteşti.
(2) Organele  administraţiei  publice  locale ţin  registrul asociaţiilor obşteşti  locale. Datele  privind  înregistrarea  acestor asociaţii  se  transmit, în termen de 10 zile, la Ministerul Justiţiei. Evidenţa obligatorie a verigilor structurale primare ale asociaţiilor obşteşti republicane şi internaţionale se ţine, de asemenea, de organele administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află aceste verigi structurale.
(3) Datele din Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti pe anul calendaristic precedent se publică  în mod obligatoriu pe site-ul Ministerului Justiţiei pînă la sfîrşitul trimestrului 2 al fiecărui an calendaristic.
     [Art.25 al.(3) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Capitolul III
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI CONDIŢIILE ACTIVITĂŢII
ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI
Articolul 26. Drepturi
Asociaţia obştească are dreptul:
a) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
b) să fondeze mijloace de  informare  în masă  proprii;
c) să desfăşoare activitate editorială;
d) să reprezinte şi  să  apere interesele  legitime  ale  membrilor săi în organele şi organizaţiile de stat;
     
e) să obţină  de la autorităţile publice informaţia necesară  pentru desfăşurarea  activităţii  statutare,  cu  omisiunile  reglementate  de legislaţie;
f) să creeze,  în  funcţie de necesităţi,  pe  contul  mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale;
g) să desfăşoare o activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, inclusiv cu ajutorul unor societăţi comerciale şi cooperative create în acest scop
h) să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum  şi în  vederea  obţinerii  de  granturi şi burse de la  alte  ţări,  de  la fundaţii  şi organizaţii naţionale , străine şi internaţionale şi de  la persoane particulare;
i) să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale  de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică,  financiară şi  de producţie, de executare de lucrări şi de prestare de servicii  în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
j) să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală care le aparţin cu drept exclusiv;
[Art.26 lit.j) introdusă prin LP205/28.07.05, MO126/23.09.05 art.613, lit.j)-m) devin k)-n)]
k) să execute lucrări de cercetare ştiinţifică, de proiectare, să efectueze expertiza obştească a proiectelor şi programelor de importanţă socială, să  participe  la lucrările comisiilor mixte  atunci  cînd se examinează aceste proiecte, cu condiţia stipulării acestor activităţi în statut;
l) să aibă denumire şi simbolică proprie;
m) să exercite în  volum eplin  atribuţiile care nu contravin legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti, conferite  persoanelor juridice de Codul civil şi Codul de procedură civilă;
n) să organizeze,  în  condiţiile legii, întruniri şi alte  acţiuni publice.
     [Art.26 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
[Art.26 lit.m) în redacţia L263/24.12.98, MO62/17.06.99 art.288]
Articolul 27. Obligaţii
(1) Asociaţia obştească este obligată:
a) să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, normele de drept internaţional referitoare la domeniul de activitate al asociaţiilor obşteşti, precum  şi  normele prevăzute de statutul asociaţiei;
b) să introducă modificările necesare în documentele de constituire, în cazul modificării legislaţiei sau constatării necorespunderii acestor documente cu legislaţia;
c) să informeze anual organul de înregistrare asupra continuării activităţii asociaţiei, indicînd denumirea, sediul organului de conducere, datele privind conducătorii asociaţiei, care se trec  în Registrul de stat al asociaţiilor obşteşti ;
d) să verse la bugetul public naţional  impozitele  şi alte plăţi obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
 [Art.27 al.(1) lit.d) modificată prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
(2) Neprezentarea  datelor noi, în vederea trecerii în Registrul  de stat al asociaţiilor obşteşti, precum şi neinformarea în decurs de 2 ani a  organului  de înregistrare asupra continuării activităţii  asociaţiei atrag  excluderea asociaţiei obşteşti din Registrul de stat şi pierderea de către asociaţie a calităţii de persoană  juridică,  prevăzută  de prezenta lege, în temeiul hotărîrii judecătoreşti.
Articolul 28. Activitatea economică a asociaţiei obşteşti
(1) Asociaţia  obştească este  în drept  să desfăşoare  activitate economică  productivă şi altă  activitate de întreprinzător în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare.
    (11) Pentru a practica o activitate economică, ce nu rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, asociaţia obştească poate fonda societăţi comerciale şi cooperative.
(2) Asociaţia obştească are dreptul să procure complexuri  patrimoniale necesare desfăşurării activităţii tehnico-ştiinţifice, pedagogice, cultural-educative, sportive, de întremare, activităţii de întreprinzător şi altei activităţi permise de legislaţie. Asociaţiile obşteşti de invalizi sînt în drept să creeze întreprinderi  specializate  în  scopul  utilizării forţei  de  muncă  a invalizilor,  în  conformitate  cu  Legea privind  protecţia  socială  a invalizilor.
(3) Întreprinderile asociaţiilor obşteşti îşi desfăşoară activitatea în  conformitate cu Legea cu privire la antreprenoriat şi  întreprinderi şi cu statutele asociaţiilor care le-au creat.
(4) Veniturile realizate de asociaţia obştească din activitatea economică nu pot fi distribuite  între membrii acestei asociaţii şi se folosesc în exclusivitate pentru realizarea scopurilor  şi  sarcinilor statutare.  Se permite folosirea veniturilor în  scopuri  filantropice, chiar dacă acest lucru nu este stipulat în statut.
(5) Persoanele juridice cu scop lucrativ fondate de către asociaţiile obşteşti  varsă  la buget plăţile în modul şi în cuantumul stabilite  de legislaţie.
(6) Pentru a desfăşura activitate economică, prevăzută în statut, asociaţiile obşteşti şi  persoanele juridice fondate de ele sînt obligate să obţină licenţe pentru activităţile care se desfăşoară pe bază de licenţă.
[Art.28 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]

Capitolul IV
PROPRIETATEA ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI
ŞI ADMINISTRAREA BUNURILOR
Articolul 29. Proprietatea
(1) Proprietatea asociaţiei obşteşti este protejată de lege.
(2) Asociaţia  obştească  poate  avea în  proprietate  orice bunuri necesare pentru asigurarea materială a activităţii prevăzute de statutul asociaţiei, inclusiv obiecte de proprietate intelectuală (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine a produselor, mărci de produse şi de servicii, desene şi modele industriale, opere literare, de artă şi de ştiinţă, secretul comercial (know-how) etc.). Fac excepţie obiectele  care, conform legislaţiei sau acordurilor internaţionale, se pot afla numai în proprietatea statului.
[Art.29 al.(2) modificat prin LP205/28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
(3) Asociaţia  obştească  poate avea în  proprietate  întreprinderi, organizaţii,  instituţii (inclusiv edituri), localuri pentru acţiuni  de binefacere, realizate sau achiziţionate pe contul mijloacelor asociaţiei în conformitate cu scopurile şi sarcinile statutare.
(4) Întreprinderea  asociaţiei  obşteşti are dreptul să  gestioneze nestingherit  bunurile atribuite. Raporturile dintre asociaţia obştească -  proprietar şi  întreprinderea ei se bazează pe  contractul  încheiat între acestea.
 [Art.29 al.5) exclus prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 30. Sursele de formare a proprietăţii
Proprietatea asociaţiei obşteşti se formează din:
a) taxe de aderare şi cotizaţii;
b) donaţii şi granturi;
c) încasări din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, loteriilor, licitaţiilor, acţiunilor sportive şi de altă natură;
d) venituri realizate  din  activitatea economică;
e) venituri realizate din actele juridice civile;
f) venituri realizate din activitatea economică externă;
g) mijloace materiale şi financiare donate de sponsori şi filantropi în  conformitate  cu Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare;
h) alte încasări neinterzise de legislaţie.
     [Art.30 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
      [Art.30 lit.g) modificat prin L646/16.11.2001, MO161/31.12.2001 art. 1299]
[Art.31 exclus prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 32. Titularul dreptului de proprietate în asociaţia obştească
(1) Titular al dreptului de proprietate asupra tuturor bunurilor asociaţiei obşteşti este această asociaţie care are personalitate juridică. Persoanele  fizice, membrii  asociaţiei  obşteşti,  nu  au dreptul de proprietate asupra cotei de bunuri.
(2) Titular al  dreptului de proprietate asupra  tuturor  bunurilor asociaţiei  obşteşti  cu mai multe verigi este această organizaţie  în ansamblu.  Subdiviziunile structurale (secţiile locale) ale acesteia au dreptul de administrare operativă a bunurilor atribuite de proprietar.
(3) În organizaţia obştească cu mai multe verigi care reuneşte asociaţiile teritoriale, în calitate de subiecte independente, într-o uniune, titularal dreptului de proprietate  asupra  bunurilor  care aparţin  asociaţiei  obşteşti în ansamblu este uniunea.  Asociaţiile teritoriale sînt proprietari ai bunurilor care le aparţin.
      [Art.32 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
[Art.33 exclus  prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Capitolul V
CERTIFICAREA ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI
Articolul 34. Noţiunea de certificare a asociaţiilor obşteşti
(1) În sensul   prezentei  legi,  prin  certificare  a  asociaţiilor obşteşti  se  înţelege procedura de verificare şi atestare a  utilităţii publice şi  neprofitabilităţii  activităţii lor, precum şi a neparticipării atît a asociaţiilor, cît şi a persoanelor juridice înfiinţate de ele la susţinerea partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte în cadrul alegerilor autorităţilor publice. Scopul certificării este susţinerea de către stat a asociaţiilor obşteşti în desfăşurarea activităţii acestora.
(2) Comisia de Certificare efectuează certificarea la cel  puţin jumătate de an de la înregistrarea asociaţiei obşteşti, pe baza analizei documentelor de constituire ale asociaţiei, a raportului ei de activitate şi   avizului organelor Inspectoratului Fiscal de Stat.
     [Art.34 al.2) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 35. Comisia de Certificare
(1) Comisia de  Certificare este alcătuită din 9 membri, din care  3 membri sînt numiţi de Preşedintele Republicii Moldova, 3 de Parlament şi 3 de Guvern. Totodată, cel puţin unul din cei 3 membri numiţi trebuie să fie  reprezentant  al unei asociaţii obşteşti şi să nu fie,  în  acelaşi timp, funcţionar public.
(2) Comisia de Certificare se constituie pe lîngă Ministerul Justiţiei pe un termen de 5 ani şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentei legi şi al regulamentului aprobat de Ministerul Justiţiei.
(3) Preşedintele Comisiei de Certificare  este  ales  din  rîndul membrilor ei.
(4) Comisia de Certificare are următoarele atribuţii:
a) efectuează certificarea asociaţiilor obşteşti republicane, locale şi internaţionale  care  au  fost  înregistrate  şi  îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
b) primeşte şi  examinează  petiţiile privind chestiunile ce ţin  de competenţa comisiei, înaintate de persoane fizice şi juridice;
c) eliberează certificate de  stat sau refuză să  elibereze  atare certificate.
     d) efectuează, potrivit regulamentului, controlul activităţii asociaţiilor obşteşti certificate şi, în cazul depistării unor încălcări de legislaţie, poate retrage certificatul de stat după examinarea materialelor controlului şi a dosarului asociaţiei;
      e) publică lista asociaţiilor obşteşti certificate pe site-ul Ministerului Justiţiei.
      [Art.35 al.4) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 36. Certificatul de stat
(1) Certificatul de stat eliberat de Comisia de Certificare este documentul oficial prin care se atestă utilitatea publică şi neprofitabilitatea activităţii asociaţiei obşteşti  şi  neparticiparea acesteia la campaniile politice preelectorale. Formularul certificatului de stat este aprobat de Guvern.
(2) Certificatul de stat este eliberat pe un termen de 3 ani.
(3) Certificatul de stat  serveşte drept temei  pentru scutirea parţială  sau integrală a asociaţiei obşteşti de anumite impozite, taxe şi  alte  plăţi  de  stat, precum şi pentru acordarea  de  înlesniri  şi privilegii  acesteia  în conformitate cu prezenta lege şi cu  alte  acte legislative.
(4) Asociaţia  obştească  care nu dispune de certificat de stat  nu poate beneficia de înlesniri fiscale şi de alte înlesniri.
Articolul 37. Exercitarea căii de atac împotriva deciziilor Comisiei de Certificare
Decizia negativă a Comisiei de Certificare referitoare la certificarea asociaţiei obşteşti  poate fi  atacată  în instanţa de contencios administrativ competentă, din iniţiativa organului de conducere al asociaţiei obşteşti, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
 [Art.37. modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
Capitolul VI
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI
Articolul 38. Încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti
(1) Asociaţia obştească îşi încetează activitatea în cazul:
      a) reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare;
      b) dizolvării.
[Art.38 al.1) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
(2) Procedura de încetare a activităţii  asociaţiei obşteşti  se stabileşte de  fondator (fondatori) şi  este stipulată  în  statutul asociaţiei.     
        Articolul 39. Reorganizarea
(1) Asociaţia  obştească se reorganizează prin decizie a congresului (conferinţei) sau  adunării generale a  membrilor asociaţiei. Înregistrarea statutului asociaţiei obşteşti nou-constituite se face în modul stabilit la art. 19.
       [Art.39 al.1) modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
(2) În cazul  reorganizării  asociaţiei obşteşti, patrimoniul ei  se transmite  persoanelor  juridice  nou-constituite în modul  prevăzut  de Codul civil.
Articolul 40. Dizolvarea
(1) Asociaţia  obştească se dizolvă prin decizie a congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei, la expirarea termenului pentru care a fost constituită, sau prin hotărîre a instanţei de judecată.
(2) Bunurile rămase după dizolvarea asociaţiei obşteşti şi executarea creanţelor creditorilor sînt folosite  pentru  realizarea scopurilor şi  sarcinilor statutare, iar în caz de lipsă a capitolelor respective în statut, sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor stabilite prin decizia de dizolvare adoptată de congresul (conferinţa) sau adunarea  generală  a  membrilor asociaţiei sau prin hotărîrea pronunţată de instanţa de judecată.
(3) Dacă, la  lichidarea asociaţiei obşteşti, congresul (conferinţa) sau  adunarea  generală  a membrilor asociaţiei  nu  a soluţionat  problema folosirii bunurilor rămase, atunci, după executarea creanţelor creditorilor, prin decizie a organelor de conducere ale asociaţiei obşteşti, aceste bunuri sînt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare ale asociaţiei obşteşti  lichidate. Decizia privind folosirea bunurilor rămase se publică în presă.
(4) Asociaţia obştească poate fi dizolvată prin hotărîre a instanţei de judecată în cazurile de:
a) pregătire  şi/sau  înfăptuire a  acţiunilor  de  schimbare  prin violenţă  a  regimului  constituţional sau de subminare  a  integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
b) pregătire şi/sau  înfăptuire a acţiunilor de răsturnare a autorităţilor publice legal constituite;
c) aţîţare a  urii  şi  discordiei sociale, rasiale,  naţionale sau religioase;
d) violare a drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanelor;
e) creare a formaţiunilor paramilitare;
f) avertizare repetată a  asociaţiei obşteşti  asupra  necesităţii lichidării  încălcărilor  legislaţiei, făcută, în decursul unui  an, de organul care a înregistrat asociaţia, în cazul în care încălcările nu au fost lichidate.
(5) Bunurile asociaţiei obşteşti dizvoltate prin hotărîre a instanţei de judecată, rămase după executarea creanţelor creditorilor, se trec, cu titlu gratuit, în proprietatea statului, pentru a fi utilizate în scopuri de caritate.
      [Art.40 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
  Articolul 41. Exercitarea căii de atac împotriva hotărîrii instanţei
                        de judecată privind dizolvarea asociaţiei obşteşti
(1) Hotărîrea instanţei de judecată privind dizolvarea asociaţiei obşteşti poate fi atacată, de către organul ei de conducere, în instanţa de judecată ierarhic superioară,  în modul  stabilit  de  legislaţie.
(2) Recunoaşterea hotărîrii instanţei de judecată cu privire la dizolvarea asociaţiei obşteşti ca fiind în contradicţie cu prezenta lege atrage anularea acestei hotărîri şi repararea, în modul stabilit, a prejudiciului cauzat.
       [Art.41 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI
Articolul 42. Controlul asupra activităţii asociaţiilor obşteşti
(1) Controlul  asupra corespunderii activităţii asociaţiei  obşteşti scopurilor  şi  sarcinilor statutare  îl exercită  organul  care a înregistrat  asociaţia.  Persoanele cu funcţii de răspundere din acest organ au dreptul să obţină informaţii referitoare la  toate aspectele activităţii asociaţiei, să ia cunoştinţă de documentele asociaţiei şi să asiste la toate acţiunile ei.
(2) Controlul  asupra  surselor  de venit, cuantumului  mijloacelor  obţinute, plăţii  impozitelor şi asupra altei activităţi  financiare  a asociaţiei obşteşti îl exercită organele financiare şi fiscale de stat. Modul  de  efectuare  a  controlului  asupra activităţii  financiare  a asociaţiei obşteşti este stabilit de legislaţie.
(4) Alt amestec în activitatea asociaţiei obşteşti este interzis.
     [Art.42 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 43. Temeiurile răspunderii
(1) Încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti atrage răspunderea  disciplinară, materială, administrativă, penală şi de  altă natură în conformitate cu legislaţia.
(2) Temeiurile  şi  procedura tragerii la  răspundere disciplinară, materială, dministrativă  şi  penală  sînt  reglementate de codurile respective.
Articolul 44. Egalitatea temeiurilor răspunderii
(1) Statul, în persoana autorităţilor publice, agenţii economici, asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice aparte poartă în egală măsură răspundere pentru  încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
(2) Statul, în persoana autorităţilor publice, agenţii economici, asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice aparte, ale căror drepturi acordate de prezenta lege au fost lezate,  sînt  în drept  să  adreseze instanţei de judecată şi organelor administrative  o cerere (petiţie) pentru tragerea vinovaţilor la răspundere.
     [Art.44 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 45. Răspunderea autorităţilor publice pentru încălcarea
                      legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti
    Autorităţile  publice, precum şi persoanele cu funcţii de răspundere care  înregistrează  asociaţiile obşteşti şi exercită  controlul  asupra activităţii  lor  sau  influenţează în alt mod asupra constituirii  şi activităţii acestor asociaţii poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă, penală şi de altă natură,  prevăzută  de  legislaţie, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.
Articolul 46. Răspunderea asociaţiilor obşteşti pentru încălcarea legislaţiei
(1) Asociaţia obştească, în cazul în care încalcă legislaţia, poartă răspunderea prevăzută de această legislaţie.
(2) Asociaţia obştească care, prin acţiunile sale  nelegitime, a cauzat persoanelor fizice sau juridice prejudicii  materiale sau morale este obligată să le repare în condiţiile legii.
(3) În cazul  în care asociaţia obştească a întreprins acţiuni  prin care se  încalcă  legislaţia,  organul  care a  înregistrat  statutul asociaţiei  obşteşti  poate avertiza în scris organul  de conducere al asociaţiei.
     [Art.46 modificat prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
Articolul 47. Suspendarea activităţii asociaţiei obşteşti
(1) În cazul în care  asociaţia  obştească a  fost  avertizată  de organul care  i-a  înregistrat  statutul,  cerîndu-i-se  să  lichideze încălcările  de legislaţie depistate, şi nu a îndeplinit această cerinţă în  termen  de 10 zile, activitatea asociaţiei obşteşti, la  propunerea organului care  a înregistrat statutul asociaţiei, poate fi  suspendată prin hotărîre a instanţei de judecată, pe un termen de pînă la 6 luni.
(2) Suspendarea  activităţii asociaţiei obşteşti atrage  suspendarea exercitării următoarelor drepturi:
a) de a fonda mijloace de informare în masă;
b) de a organiza congrese,  conferinţe,  întruniri,  mitinguri, demonstraţii, pichetări şi alte acţiuni publice;
c) de a folosi  toate  tipurile de depuneri  bancare, cu excepţia cazurilor  cînd  sînt  necesare decontări cu  contractanţii,  în  cadrul activităţii economice productive şi altei activităţi de întreprinzător, decontări aferente contractelor individuale de muncă, precum şi decontări privind repararea prejudiciilor cauzate prin acţiunile asociaţiei  obşteşti, privind plata amenzilor (penalităţilor, despăgubirilor).
Capitolul VIII
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI
Articolul 48. Dreptul la relaţii internaţionale
Asociaţia obştească, în conformitate cu statutul său, poate intra în organizaţii obşteşti internaţionale (neguvernamentale, nonprofit), stabili  legături  şi avea contacte internaţionale directe,  încheia acorduri  respective,  precum şi participa la acţiuni care nu  contravin obligaţiilor internaţionale ale Republicii Moldova.
Articolul 49. Acordurile internaţionale
(1) Dacă prin  acordul internaţional la care Republica Moldova  este parte sînt stabilite alte norme cu privire la asociaţiile obşteşti decît cele  prevăzute  de  legislaţia  ei, se aplică dispoziţiile  acordului internaţional.
(2) Acordurile internaţionale ratificate de Republica Moldova  pot prevedea  pentru asociaţiile obşteşti drepturi şi obligaţii suplimentare în sfera respectivă de activitate.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 50
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) Înregistrarea  asociaţiilor obşteşti care au depus, la  organele de  stat  autorizate, cererile de înregistrare înainte de  intrarea  în vigoare a prezentei legi se face în modul aplicat pînă la adoptarea ei. În  acelaşi  mod  sînt înregistrate asociaţiile obşteşti  enumerate  la art.1 alin.(3).
(3) Asociaţiile obşteşti  care cad sub incidenţa prezentei  legi, înregistrate  înainte de intrarea în vigoare a acesteia, urmează să  fie reînregistrate conform dispoziţiilor ei, în termen de 18 luni. Totodată, asociaţiile obşteşti îşi menţin dreptul la denumirea, simbolica, conturile bancare şi la alte elemente de identificare anterioare, iar în certificatul de  înregistrare de stat se notează data constituirii  în fapt a asociaţiei. În aceste cazuri, taxa de înregistrare nu se percepe. Asociaţiile obşteşti care nu s-au reînregistrat în decursul unui an  de la  data intrării în vigoare a prezentei legi pierd statutul de persoană juridică.
[Art.50 al.4) exclus prin LP178-XVI din 20.07.07, MO141-145/07.09.07 art.595]
(5) Sindicatele  şi asociaţiile de patroni înregistrate anterior vor  activa,  pînă la adoptarea legilor respective, în baza certificatelor de înregistrare de stat eliberate la data constituirii acestora.
[Art.50 alin.(4) şi (5) în redacţia L133/31.07.98, MO84/10.09.98 art.563, alin.(4) devine alin.(6)]
(6) Guvernul:
    în termen de  3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    în termen de 18 luni:
    va efectua reînregistrarea asociaţiilor obşteşti care cad sub incidenţa prezentei legi în conformitate cu dispoziţiile acesteia;
   va elabora şi va prezenta Parlamentului proiectele de legi care reglementează constituirea şi activitatea instituţiilor şi fundaţiilor necomerciale, sindicatelor şi asociaţiilor de patroni;
    la elaborarea proiectelor bugetului de stat pe anul 1997 şi pe anii următori, va  prevedea  înlesniri  fiscale şi alte  înlesniri  pentru asociaţiile obşteşti care urmăresc beneficiul public.
[Art.50 alin.(3) şi (4) modificate prin L1578/26.02.98, MO28/02.04.98 art.209]
     
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                    Petru LUCINSCHI

Chişinău, 17 mai 1996.
Nr. 837-XIII