LPM866/2000
ID intern unic:  311739
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 866
din  10.03.2000
privind barierele tehnice în calea comerţului
Publicat : 08.06.2000 în Monitorul Oficial Nr. 65-67     art Nr : 462
    Abrogată prin LP420-XVI din 22.12.06, MO36-38/16.03.07 art.141; în vigoare 16.09.07

    MODIFICAT
    LP72-XVI din 05.05.05, MO92-94/08.07.05 art.433
    LP707-XV din 06.12.01, MO11/17.01.02 art.25

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului în procesul de elaborare, adoptare şi aplicare a reglementărilor tehnice, a standardelor şi a procedurilor de evaluare a conformităţii.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1.  Noţiuni principale
    (1) În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    bariere tehnice în calea comerţului - diferenţa dintre cerinţele reglementărilor tehnice, standardelor şi procedurilor de evaluare a conformităţii naţionale şi ale celor utilizate în practica internaţională sau nerecunoaşterea lor, fapt ce implică, în comparaţie cu practica comercială obişnuită, cheltuieli suplimentare de mijloace şi/sau de timp pentru comercializarea produselor pe piaţa naţională şi cea mondială;
    reglementare tehnică - document, adoptat de o autoritate publică, care stabileşte condiţii tehnice cu caracter obligatoriu, fie în mod direct, fie prin referinţe la un document normativ de standardizare, sau care preia integral conţinutul acestuia;
    produs - rezultat al unor activităţi sau al unor procese;
    tratament naţional şi egal - regim acordat produselor, proceselor sau serviciilor de import, care nu este mai puţin favorabil decît cel acordat produselor, proceselor sau serviciilor similare indigene, într-o situaţie comparabilă;
    parte interesată - autoritate publică sau agent economic care aplică ori intenţionează să aplice o reglementare tehnică sau un standard;
    procedură de evaluare a conformităţii - orice procedură utilizată, direct sau indirect, pentru a determina corespunderea produselor cerinţelor reglementărilor tehnice şi standardelor.
    (2) Noţiunile principale din domeniul evaluării conformităţii produselor cerinţelor normative se stabilesc prin lege separată.
    Articolul 2.  Scopurile şi sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege stabileşte reguli a căror respectare în procesul de elaborare, adoptare şi aplicare a reglementărilor tehnice, a standardelor şi a procedurilor de evaluare a conformităţii nu creează dificultăţi mişcării libere a produselor pe piaţa naţională şi cea mondială, asigurînd concomitent protecţia pieţei naţionale de produsele periculoase, falsificate şi de calitate inferioară, inclusiv de import.
    (2) Prevederile prezentei legi au caracter obligatoriu pentru toate autorităţile publice şi agenţii economici care elaborează, adoptă şi aplică reglementări tehnice şi standarde.
    Articolul 3. Legislaţia privind barierele tehnice în calea
                       comerţului
    (1) Legislaţia privind barierele tehnice în calea comerţului se bazează pe Constituţie şi se constituie din prezenta lege şi alte acte normative care reglementează acest domeniu.
    (2) Relaţiile ce ţin de domeniul evaluării conformităţii produselor (serviciilor) cerinţelor normative sînt reglementate prin lege separată.
    (3) Dacă un acord internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte reguli decît cele prevăzute în legislaţia Republicii Moldova privind barierele tehnice în calea comerţului, se aplică prevederile acordului internaţional.
    Articolul 4.  Reglementările tehnice
    (1) În Republica Moldova, reglementări tehnice se consideră:
    a) actele legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului care conţin cerinţe referitoare la produse;
    b) standardele naţionale a căror aplicare este obligatorie;
    c) actele normative ale autorităţilor publice (actele normative departamentale) de a căror competenţă, în conformitate cu legislaţia, ţine stabilirea cerinţelor obligatorii referitoare la produse.
    (2) În cazul în care pentru aceleaşi produse, servicii, procese şi metode de fabricare sînt adoptate documente ale căror cerinţe se dublează sau sînt contradictorii, se stabileşte următoarea prioritate a aplicării lor:
    a) actele legislative;
    b) decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
    c) hotărîrile Guvernului;
    d) actele normative elaborate şi adoptate de către organismul naţional de standardizare (standardele naţionale);
    e) actele normative departamentale.
    (3) În cazul existenţei unui document cu caracter prioritar, celelalte documente urmează a fi aduse în concordanţă cu acesta sau urmează a fi abrogate.
Capitolul  II
CERINŢE GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL
ŞI ELABORAREA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE
    Articolul 5. Cerinţele privind conţinutul reglementărilor
                       tehnice
    (1) La elaborarea reglementărilor tehnice se utilizează standardele internaţionale pertinente sau proiectele acestora aflate în etapa finală de elaborare, exceptînd cazurile în care aceste standarde sau compartimentele acestora sînt inutilizabile sau ineficiente pentru a realiza obiectivele specificate la alin.(2) al prezentului articol din cauza factorilor climaterici sau geografici esenţiali ori din cauza problemelor tehnologice fundamentale.
    (2) Reglementările tehnice nu vor purta un caracter mai restrictiv asupra comerţului decît este necesar pentru realizarea următoarelor obiective:
    a) asigurarea securităţii naţionale;
    b) ocrotirea sănătăţii şi securitatea oamenilor;
    c) protecţia regnului animal şi vegetal;
    d) protecţia mediului;
    e) folosirea raţională a resurselor naturale şi energetice;
    f) prevenirea practicilor care induc în eroare consumatorii în ce priveşte destinaţia, calitatea şi inofensivitatea produselor.
    (3) Reglementările tehnice trebuie:
    a) să prevadă un tratament egal pentru importurile din orice ţară;
    b) să acorde produselor de import un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat produselor similare indigene;
    c) să fie elaborate şi aplicate fără a crea bariere tehnice suplimentare în calea comerţului;
    d) să fie elaborate în baza datelor ştiinţifice.
    Articolul 6. Modul de elaborare a reglementărilor tehnice
                       şi a procedurilor de evaluare a conformităţii
    (1) În cazul cînd nu există un standard internaţional pertinent sau cînd conţinutul tehnic al unei reglementări tehnice în curs de elaborare nu este conform cu cel al standardelor internaţionale pertinente, se elaborează reglementări tehnice noi.
    (2) În cazul cînd nu există ghiduri sau recomandări pertinente ale organismelor internaţionale de standardizare sau în cazul cînd conţinutul tehnic al unei proceduri de evaluare a conformităţii în curs de elaborare nu este conform cu ghidurile sau recomandările corespunzătoare ale organismelor internaţionale de standardizare, se elaborează proceduri noi de evaluare a conformităţii.
    (3) Autorităţile publice care elaborează proiecte de reglementări tehnice vor publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în Buletinul de Standardizare, în termen de cel mult 2 săptămîni de la data începerii elaborării, un aviz referitor la o astfel de elaborare pentru a informa părţile interesate.
    (4) În cazul cînd se elaborează o reglementare tehnică (cînd se modifică o reglementare tehnică în vigoare) care poate influenţa considerabil condiţiile de importare în Republica Moldova sau de exportare din Republica Moldova a produselor şi dacă între Republica Moldova şi alte ţări există acorduri bilaterale sau multilaterale privind schimbul reciproc de informaţii corespunzătoare, elaboratorul reglementării tehnice, la solicitarea oricărei ţări semnatare a unor astfel de acorduri, va justifica necesitatea reglementării tehnice în cauză şi o va transmite ţării solicitante prin intermediul Centrului Informaţional de Standardizare şi Certificare, specificat la art.13 al prezentei legi, în modul stabilit în acordurile menţionate. Totodată, în cazul elaborării unor reglementări tehnice în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale (regionale) pertinente, se transmite doar informaţia privind conformitatea reglementării tehnice în curs de elaborare cu standardul internaţional (regional).
    (5) În cazul cînd reglementarea tehnică în curs de elaborare presupune stabilirea unor cerinţe ce diferă de cele în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, elaboratorul reglementării tehnice, prin intermediul Centrului Informaţional de Standardizare şi Certificare:
    a) notifică ţărilor semnatare ale acordurilor bilaterale sau multilaterale privind schimbul reciproc de informaţii corespunzătoare, denumite în continuare ţări membre, tipurile de produse asupra cărora se va extinde reglementarea tehnică în curs de elaborare, indicînd obiectivul şi motivaţia elaborării (notificările se transmit în limbile franceză, engleză sau spaniolă);
    b)  furnizează ţărilor membre, la cerere, detalii privind reglementarea tehnică în curs de elaborare sau copia acesteia şi, în măsura posibilităţilor, indică compartimentele care diferă în esenţă de standardele internaţionale (regionale) pertinente.
    (6) Elaboratorii reglementării tehnice stabilesc un termen rezonabil, dar nu mai mare de 6 luni, în care ţările membre şi părţile interesate din Republica Moldova prezintă obiecţii în scris pe marginea proiectului reglementării, examinează aceste obiecţii cu autorii şi cu alte părţi interesate, iau în considerare obiecţiile în scris şi  rezultatele examinării.
    (7) Dacă realizarea obiectivelor specificate la art.5 alin.(2) lit.a)-d) din prezenta lege capătă un caracter de urgenţă, elaboratorul reglementării tehnice are dreptul să omită, după caz, o oarecare prevedere din alin.(3) şi alin.(5) din prezentul articol cu condiţia:
    a) notificării ţărilor membre elaborarea reglementării tehnice în cauză, indicînd natura problemelor apărute;
    b) prezentării, la cerere, ţărilor membre a copiei reglementării tehnice, oferindu-le posibilitatea expunerii de obiecţii în scris, acestea urmînd a fi examinate şi luate în considerare în urma examinării.
    (8) Informaţia referitoare la adoptarea şi punerea în aplicare a reglementării tehnice se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în Buletinul de Standardizare în termen de 2 săptămîni de la data adoptării lor. Reglementările tehnice se publică (se editează) în termen de cel mult 30 de zile de la data adoptării lor. Între data adoptării şi data punerii în aplicare a reglementărilor tehnice va fi prevăzut un termen rezonabil, stabilit de autoritatea publică care le adoptă, la propunerea părţilor interesate, pentru realizarea măsurilor de asigurare a respectării cerinţelor reglementărilor tehnice referitoare la produse sau la metodele de fabricare.
    (9) Dacă circumstanţele sau obiectivele care au condiţionat adoptarea reglementării tehnice au dispărut ori s-au modificat, autoritatea publică care a adoptat-o abrogă sau modifică reglementarea tehnică în cauză, publicînd informaţia corespunzătoare. În cazul în care autoritatea publică care a adoptat reglementarea tehnică şi-a încheiat activitatea, decizia corespunzătoare este luată de către succesorul de drept al acesteia.
    (10) Autorităţile publice abilitate cu dreptul de a stabili proceduri de evaluare obligatorie a conformităţii, respectă în privinţa procedurilor elaborate prevederile alin.(3)-alin.(8) din prezentul articol.
    Articolul 7.  Coordonarea activităţii de elaborare
                        a reglementărilor tehnice
    (1) Programele de activitate privind elaborarea reglementărilor tehnice se aduc la cunoştinţa tuturor autorităţilor publice interesate şi se coordonează cu acestea.
    (2) Dispunînd de informaţia, publicată în condiţiile art.6 alin.(3) din prezenta lege, referitoare la elaborarea de către o autoritate publică a unei reglementări tehnice, alte autorităţi publice nu sînt în drept să iniţieze elaborarea de reglementări tehnice cu un domeniu de aplicare similar, cu excepţia cazurilor cînd se adoptă o decizie privind elaborarea unei variante de alternativă. Alte autorităţi publice trebuie să aibă posibilitate de a participa la elaborare.
    Articolul 8. Recunoaşterea echivalenţei reglementărilor
                       tehnice ale altor ţări cu cele naţionale
    (1) Reglementările tehnice ale altor ţări se consideră echivalente cu reglementările tehnice naţionale în cazul în care:
    a) nu contravin prevederilor legislaţiei Republicii Moldova;
    b) contribuie, într-un mod adecvat şi în acelaşi volum, la realizarea obiectivelor prevăzute de reglementările tehnice naţionale.
    (2) Recunoaşterea echivalenţei reglementărilor tehnice ale altor ţări cu cele naţionale este de competenţa autorităţilor publice care, conform legislaţiei Republicii Moldova, sînt abilitate cu dreptul de a stabili cerinţele obligatorii referitoare la produse.
    (3) La produsele de import pentru care se solicită o confirmare a corespunderii lor reglementărilor tehnice sau standardelor naţionale, rezultatele controalelor şi testelor efectuate de organismele de certificare din ţara exportatoare sînt recunoscute şi aplicate în Republica Moldova în cazul în care:
    a) standardele de produs şi procedurile de evaluare a conformităţii sînt echivalente cu cele aplicate pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) organismul naţional de standardizare are încredere în competenţa tehnică a organismului de evaluare a conformităţii din ţara exportatoare.
Capitolul  III
TRATAMENTUL DE APLICARE A
REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ŞI A
STANDARDELOR
    Articolul 9. Referinţe la standarde în reglementările tehnice
    (1) În cazul cînd există standarde naţionale, adoptate în modul stabilit, care corespund totalmente obiectivelor elaborării reglementărilor tehnice şi sînt elaborate în baza standardelor internaţionale (regionale) pertinente, autorităţile publice care adoptă reglementări tehnice:
    a) folosesc standardele naţionale ca bază pentru elaborarea reglementărilor tehnice;
    b) includ, integral sau parţial, textul standardelor naţionale în reglementările tehnice sau fac referinţe la standardele naţionale în textul reglementărilor tehnice.
    (2) În cazul cînd în textul reglementării tehnice se fac referinţe la standardele naţionale, orice modificări la aceste standarde trebuie coordonate cu autoritatea publică care a adoptat reglementarea tehnică respectivă.
    Articolul 10. Obligativitatea respectării standardelor
    (1) Cerinţele standardelor naţionale la care, conform art.9 din prezenta lege, se fac referinţe în reglementările tehnice sînt obligatorii atît pentru produsele indigene, cît şi pentru cele de import.
    (2) Prevederile standardelor naţionale a căror respectare este obligatorie pentru toţi agenţii economici, fără referinţe la ele în reglementările tehnice, sînt stipulate în legislaţie.
    Articolul 11. Aplicarea voluntară a standardelor
    (1) Aplicarea standardelor este voluntară dacă la ele nu se fac referinţe în reglementările tehnice, în Legea cu privire la standardizare sau în alte acte legislative.
    (2) Respectarea prevederilor standardelor voluntare devine obligatorie în cazul în care:
    a) în contractele încheiate de agenţii economici sînt făcute referinţe la aceste standarde;
    b) agentul economic a declarat oficial, în orice formă, că produsele corespund cerinţelor acestor standarde.
    Articolul 12. Tratamentul naţional de aplicare
                         a reglementărilor tehnice şi standardelor
                         pentru produsele indigene şi de import
    (1) Reglementările tehnice şi standardele naţionale se aplică în acelaşi mod atît pentru produsele indigene, cît şi pentru produsele de import.
    (2) În cazul în care autoritatea publică este atenţionată în privinţa folosirii sau a posibilităţii de a folosi reglementarea tehnică, adoptată în limitele competenţei sale, în calitate de barieră tehnică în calea comerţului, inclusiv a celui internaţional, ea trebuie să întreprindă de urgenţă măsuri care să excludă o atare folosire. Astfel de măsuri pot fi:
    a) specificarea, în caz de necesitate, a prevederilor reglementării tehnice sau ale standardului;
    b) publicarea unui comentariu oficial, cu argumentarea modului şi a condiţiilor de aplicare a restricţiilor stabilite prin reglementare tehnică sau standard, în scopul înlăturării la maximum a barierelor tehnice în calea comerţului.
    (3) Procedurile de evaluare a conformităţii se efectuează în termene cît mai reduse şi într-un mod nu mai puţin favorabil pentru produsele de import decît pentru produsele similare indigene.
    (4) Solicitările de informaţii se limitează doar la datele necesare pentru evaluarea conformităţii şi stabilirea taxelor.
    (5) Caracterul confidenţial al informaţiilor referitoare la produsele de import se respectă în aceeaşi măsură ca şi la produsele indigene, fiind asigurată protecţia intereselor comerciale legitime.
    (6) Taxele percepute pentru evaluarea conformităţii produselor de import, indiferent de ţara lor de origine, vor fi echivalente cu cele percepute pentru evaluarea conformităţii produselor similare indigene.
    (7) Prelevarea eşantioanelor pentru testare nu va fi de natură să cauzeze piedici furnizorilor străini.
Capitolul IV
ASIGURAREA INFORMAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL
BARIERELOR TEHNICE ÎN CALEA COMERŢULUI
    Articolul 13. Punctul de informare în domeniul barierelor
                         tehnice în calea comerţului
    (1) În Republica Moldova, punct de informare în domeniul barierelor tehnice în calea comerţului este Centrul Informaţional de Standardizare şi Certificare care, la solicitarea părţilor interesate - persoane juridice şi fizice -, furnizează informaţii referitoare la:
    a) reglementările tehnice, standarde sau alte documente normative de standardizare adoptate sau în curs de elaborare în Republica Moldova;
    b) procedurile de evaluare a conformităţii, aplicate sau preconizate pentru aplicare pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) apartenenţa şi participarea autorităţilor publice la organismele internaţionale sau regionale de standardizare şi de evaluare a conformităţii, precum şi la acordurile bilaterale şi multilaterale în problemele vizate, deja încheiate sau în fază de negociere;
    d) publicaţiile în care apar notificările specificate la art.6 din prezenta lege.
    (2) Organismul naţional de standardizare este responsabil pentru funcţionarea Centrului Informaţional de Standardizare şi Certificare.
    Articolul 14. Principiile de funcţionare a Centrului
                         Informaţional de Standardizare şi Certificare
    (1) Autorităţile publice abilitate cu dreptul de adoptare a reglementărilor tehnice şi standardelor creează şi actualizează sistematic bazele de date în domeniile specificate la art.13 alin.(1) lit.a)-d) din prezenta lege.
    (2) Pentru satisfacerea interpelărilor părţilor interesate, autorităţile publice transmit Centrului Informaţional de Standardizare şi Certificare versiunile electronice ale datelor bibliografice privind reglementările tehnice şi standardele, al căror conţinut se stabileşte de către organismul naţional de standardizare.
    (3) Autorităţile publice organizează accesul liber al părţilor interesate în obţinerea informaţiei la resursele informaţionale de care dispun, cu excepţia cazurilor cînd, în scopul păstrării secretului de stat, de serviciu sau comercial, acest acces este limitat.
    (4) Costul serviciilor prestate la procurarea copiilor documentelor solicitate trebuie să fie acelaşi atît pentru beneficiarii autohtoni, cît şi pentru cei străini, cu excepţia cheltuielilor reale de expediere.
    (5) Prezentarea proiectelor de reglementări tehnice şi de standarde spre avizare părţilor interesate din alte ţări se efectuează prin  intermediul Centrului Informaţional de Standardizare şi Certificare sau cu notificarea obligatorie a acestuia privind prezentarea dată, în modul stabilit de organismul naţional de standardizare.
    (6) Prezentarea proiectelor de reglementări tehnice şi de standarde spre avizare, iar în cazurile stabilite de legislaţie - spre coordonare, se efectuează de către autoritatea publică care le-a elaborat în baza solicitărilor persoanelor fizice şi juridice.
Capitolul V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANISMULUI
NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI ALE ALTOR
AUTORITĂŢI PUBLICE
    Articolul 15. Drepturile organismului naţional
                         de standardizare
    Organismul naţional de standardizare este în drept:
    a) să solicite altor autorităţi publice informaţii referitoare la reglementările tehnice adoptate sau în curs de elaborare;
    b) să coordoneze programele de elaborare a documentelor normative adoptate de alte autorităţi publice în limitele competenţei stabilite de legislaţie;
    c) să coordoneze proiectele de hotărîri ale Guvernului şi proiectele altor acte legislative cu caracter normativ referitoare la produse, servicii sau procese şi metode de fabricare în ce priveşte folosirea terminologiei;
    d) să aprobe reglementări tehnice în limitele competenţei sale;
    e) să perceapă taxe de abonament pentru asigurarea informaţională în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii;
    f) să formeze grupe de experţi în scopul oferirii de consultaţii şi soluţionării problemelor de ordin tehnic;
    g) să participe la activitatea organismelor internaţionale (regionale) de  standardizare.
    Articolul 16. Obligaţiile organismului naţional de
                          standardizare
    (1) Organismul naţional de standardizare este obligat:
    a) să asigure funcţionarea Centrului Informaţional de Standardizare şi Certificare;
    b) să asigure gestionarea bazei de date în domeniile specificate la art.13 alin.(1) lit.a)-d) din prezenta lege;
    c) să organizeze publicarea notificărilor primite de la Secretariatul Organizaţiei Mondiale a Comerţului;
    d) să furnizeze, conform solicitărilor, informaţie referitoare la documente normative şi acorduri;
    e) să îndeplinească prevederile Codului de bună practică pentru elaborarea, adoptarea şi aplicarea standardelor al Acordului privind barierele tehnice în calea comerţului.
    (2) Organismul naţional de standardizare va asigura respectarea de către organismele care aplică proceduri de evaluare a conformităţii a prevederilor art.6, cu excepţia obligaţiei de a notifica procedurile de evaluare a conformităţii în curs de elaborare.
    Articolul 17. Drepturile altor autorităţi publice
    Alte autorităţi publice care participă la elaborarea, adoptarea şi aplicarea  reglementărilor tehnice sînt în drept:
    a) să solicite, în modul stabilit, de la Centrul Informaţional de Standardizare şi Certificare informaţii referitoare la reglementări tehnice, standarde şi proceduri de evaluare a conformităţii, la apartenenţa şi participarea la organismele internaţionale sau regionale de standardizare şi de evaluare a conformităţii, precum şi la acordurile bilaterale şi multelaterale în domeniul standardizării şi evaluării conformităţii;
    b) să solicite, reciproc, informaţii referitoare la reglementările tehnice şi la procedurile de evaluare a conformităţii, elaborate în Republica Moldova;
    c) să participe, în modul stabilit, la activitatea comitetelor tehnice ale organismelor internaţionale şi regionale de standardizare la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 18. Obligaţiile altor autorităţi publice
    Alte autorităţi publice care participă la elaborarea, adoptarea şi aplicarea reglementărilor tehnice sînt obligate:
    a) să îndeplinească prevederile Codului de bună practică la elaborarea, adoptarea şi aplicarea standardelor Acordului privind barierele tehnice în calea comerţului;
    b) să coordoneze cu organismul naţional de standardizare proiectele de reglementări tehnice referitoare la terminologie şi la conformitatea lor cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul standardizării;
    c) să folosească ca bază a reglementărilor tehnice, în procesul de elaborare a acestora, standardele internaţionale (regionale) sau compartimentele lor respective, aflate în etapa finală de elaborare;
    d) să argumenteze, la interpelarea oricărei ţări membre a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, necesitatea adoptării reglementării tehnice neconforme prevederilor standardelor internaţionale (regionale) şi să prezinte aceste argumentări, sub formă de notificări, la Centrul Informaţional de Standardizare şi Certificare în una din limbile de lucru ale  Organizaţiei Mondiale a Comerţului (franceză, engleză sau spaniolă);
    e) să prezinte la Centrul Informaţional de Standardizare şi Certificare informaţie detaliată referitoare la reglementările tehnice adoptate şi în curs de elaborare, precum şi referitoare la conformitatea lor cu cerinţele standardelor internaţionale (regionale);
    f) să adopte reglementări tehnice în limitele competenţei lor;
    g) să abroge reglementările tehnice adoptate, în cazurile în care circumstanţele sau obiectivele ce au condiţionat adoptarea lor au încetat să existe ori au fost modificate;
    h) să publice reglementările tehnice adoptate.
Capitolul  VI
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA DE STAT.
RESPONSABILITĂŢI
    Articolul 19. Controlul şi supravegherea de stat asupra
                          respectării cerinţelor reglementărilor tehnice
    (1) Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării de către agenţii economici a cerinţelor reglementărilor tehnice adoptate în Republica Moldova se efectuează în etapele de elaborare, lansare în producţie, fabricare, livrare, comercializare, utilizare (exploatare), depozitare şi transportare a produselor.
    (2) Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării cerinţelor reglementărilor tehnice se efectuează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    (3) Controlul şi supravegherea de stat asupra respectării reglementărilor tehnice se efectuează de către inspectoratele de stat ale autorităţilor publice din contul agenţilor economici supuşi controlului şi supravegherii, cu raportarea cheltuielilor la preţul de cost al producţiei.
    Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                          prezentei legi
    Autorităţile publice care elaborează, adoptă sau asigură aplicarea reglementărilor tehnice cu încălcarea prevederilor prezentei legi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  VII
FINANŢAREA
    Articolul 21. Sursele finanţării
    Surse de finanţare a elaborării reglementărilor tehnice şi de creare a bazelor de date ale acestor reglementări sînt mijloacele de la bugetul de stat, mijloacele proprii şi cele cooptate ale autorităţilor publice, responsabile de reglementarea domeniilor respective, precum şi mijloacele oferite de agenţii economici interesaţi.
    [Art.21 în redacţia LP72 din 05.05.05, MO92/08.07.05 art.433]
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 22
    Autorităţile publice abilitate cu dreptul de a stabili condiţii obligatorii pentru produse, procese, servicii sînt obligate să elaboreze şi să publice reglementările tehnice care să cuprindă cerinţele esenţiale pentru produse, procese, servicii privind asigurarea securităţii naţionale, protecţiei vieţii, sănătăţii şi eredităţii, securităţii persoanelor fizice, protecţiei mediului înconjurător, bunurilor materiale şi a intereselor consumatorilor, inclusiv pentru prevenirea practicilor înşelătoare, prevăzute în standardele naţionale respective, dacă consideră necesară menţinerea caracterului obligatoriu al aplicării prevederilor din standardele naţionale voluntare. Pînă la adoptarea reglementărilor tehnice respective, se aplică actele normative în vigoare.
    [Art.22 în redacţia LP72/05.05.05, MO92/08.07.05 art.433]
    [Art.22 modificat prin LP707 din 06.12.01, MO11/17.01.02 art. 25]
    Articolul 23
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

    Chişinău, 10 martie 2000.
    Nr. 866-XIV.