LPM909/1992
ID intern unic:  311743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 909
din  30.01.1992
privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit
de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Publicat : 01.02.1992 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 25
MODIFICAT
L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art.703
L854-XV din 14.02.02,MO36/14.03.02 art.222
L439-XV din 27.07.01,MO114/20.09.01 art.856
L520-XV din 11.10.01,MO136/15.11.01 art. 1051
L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509
L457-XIV din 18.06.99,MO73/15.07.99
L1592-XIII din 27.02.98,MO44/21.05.98
L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98
L981-XII din 24.03.92,MO3/01.04.92
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopurile şi sarcinile Legii
Prezenta Lege apără drepturile şi interesele cetăţenilor Republicii Moldova,care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, au participat la lichidarea avariei la C.A.E. Cernobîl şi a urmărilor ei în zona de înstrăinare.
Cetăţenii altor state, veniţi să locuiască permanent  în  Republica Moldova, au  dreptul  de a  primi compensaţii şi  de  a  beneficia  de înlesniri în modul stabilit de acordurile interstatale.
Articolul 2. Legislaţia privind protecţia socială a cetăţenilor
     care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
Protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe  urma catastrofei de la Cernobîl este asigurată de prezenta Lege şi de alte acte normative, emise în conformitate cu ea.
Articolul 3. Dreptul cetăţenilor care au avut de suferit
    de pe urma catastrofei de la Cernobîl la
    asistenţă medicală şi protecţie radiologică
Persoanele indicate în articolul 6 din prezenta Lege au dreptul la supravegherea medicală (dispensarizare). Pentru  asigurarea evidenţei acestor  persoane ce creează  Registrul de  stat  pentru  evidenţa cetăţenilor  care  au  avut  de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.
Asistenţa medicală  şi supravegherea de dispensare a persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl se înfăptuieşte de  instituţiile de ocrotire a sănătăţii de la locul de trai.  Asistenţa medicală   specializată  pentru  aceste persoane este asigurată de instituţiile de ocrotire a sănătăţii, a căror listă, precum şi modul de acordare  a asistenţei medicale şi de dispensarizare, sînt stabilite de organele împuternicite de Guvern.
Legătura cauzală a îmbolnăvirii şi invalidităţii persoanelor arătate în  punctul 1 al articolului 6 din prezenta Lege cu avaria de la C.A.E.Cernobîl o stabileşte expertiza medicală a capacităţii vitale.Persoanele nesatisfăcute de hotărîrile  expertizei  medicale a capacităţii  vitale au dreptul să ceară reexaminarea chestiunii de către Consiliul  interdepartamental  de  experţi pentru stabilirea legăturii cauzale  dintre îmbolnăvire, invaliditate şi îndeplinirea lucrărilor de lichidare a urmîrilor avariei de la C.A.E. Cernobîl.
Pentru persoanele a căror îmbolnăvire s-a dovedit a fi cauzată de lucrările la  C.A.E.Cernobîl, se stabileşte invaliditate pe un anumit termen sau pe viaţă. Reexaminarea medicală a acestor persoane se face la cerinţa invalidului ori la  recomandarea expertizei medicale a capacităţii vitale.
Articolul 4. Dreptul cetăţenilor la recuperarea prejudiciului,
      la primirea compensaţiilor şi înlesnirilor
Cetăţenii Republicii  Moldova  au  dreptul  la  despăgubiri   pentru  prejudiciul  adus  sănătăţii  în  urma catastrofei de  la  Cernobîl,  la asistenţă  medicală  avantajoasă, la compensaţii  şi  înlesniri  pentru lucrul pe teritorii  poluate cu substanţe radioactive,  în  condiţiile acţiunii factorilor nefavorabili, provocaţi de această catastrofă.
Statul garanrează  respectarea drepturilor cetăţenilor, stabilite  de prezentul articol.
Articolul 5. Dreptul cetăţenilor şi asociaţiilor obşteşti
    de a primi informaţie
Cetăţenii şi  asociaţiile obşteşti au dreptul de a  primi  la  timp informaţie completă şi veridică privitor la catastrofa de la Cernobîl şi la situaţia  radiologică  din  republică.  Informaţia  se  prezintă  de instituţiile şi organizaţiile împuternicite de Guvern.
Persoanele cu  funcţii de răspundere ale  întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor,ale asociaţiilor obşteşti  şi  ale mijloacelor de informare în masă poartă răspuindere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru denaturarea şi ascunderea premeditată  a datelor obiective  privind  catastrofa  de  la  Cernobîl  şi  situaţia radiologică din republică.
Articolul 6. Categoriile de cetăţeni
În categoriile de cetăţeni care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi asupra cărora se extinde acţiunea prezentei Legi intră:
1. Persoanele  care  s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală  actinică cauzată  de  avaria de la C.A.E. Cernobîl, precum şi invalizii  a  căror invaliditate  e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, dintre care fac parte:
a) persoanele  (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
b) militarii, lucrătorii  organelor  afacerilor  interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au  satisfăcut în  perioada  dată serviciul în Forţele Armate, în trupele şi  organele Comitetului  pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi  cele de  căi  ferate,  în  alte formaţiuni şi au fost atraşi  la  lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona moartă sau din zona de strămutare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova.
2. Persoanele  (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de  lichidare  a  urmărilor avariei  de  la  C.A.E.  Cernobîl, în zona  de  înstrăinare,  precum  şi militarii,  lucrătorii  organelor afacerilor interne,supuşii  militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă  serviciul în Forţele Armate, în trupele de interne şi cele  de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.
3. Persoanele(temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de  lichidare  a  urmărilor avariei de la  C.A.E. Cernobîl, în zona  de  înstrăinare,  precum  şi militarii  în cantonamente speciale cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul  în  Forţele Armate,  în  trupele  şi organele Comitetului  pentru  Securitatea Statului, în trupele de interne  şi  în cele  de  căi ferate în alte formaţiuni militare şi care  au  îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de  înstrăinare.
[Art.6 pct.1 lit.c introdusă prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]  
[ Art.6 pct.3 modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
[ Art.6 pct.4 exclus prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
Capitolul II
ÎNLESNIRI ŞI COMPENSAŢII PENTRU PERSOANELE
CARE AU AVUT DE SUFERIT DE PE URMA
CATASTROFEI DE LA CERNOBÎL
Articolul 7. Înlesniri pentru persoanele care s-au îmbolnăvit
        şi au siferit de doală actinică şi pentru invalizi  
Persoanele indicate în punctul 1 al articoluli 6 din prezenta Lege au dreptul de:
1) a procura  gratis  medicamente (la prezentarea reţetelor  date  de medici);
2) a li se confecţiona  şi  repara gratuit proteze pentru  dinţi  (cu excepţia protezelor din metale preţioase);
3) a fi deservite  prioritar în instituţiile curativo-profilactice şi farmacii;
4) a fi asigurate anual,  peste rînd,  cu bilete  gratuite  la instituţiile  balneo-sanatoriale,  iar  în  cazul  în  care  nu  există posibilitatea  acordării de bilete, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului;
5) a fi supuse unui  examen medical anual şi a fi dispensarizate  cu concursul specialiştilor necesari;
6) a beneficia  de  serviciile  policlinicilor la care au  fost repartizate  şi  în  cazul ieşirii la pensie sau schimbării  locului  de lucru;
7) a primi indemnizaţie  pentru incapacitatea, indiferent de vechimea neîntreruptă de muncă;
8) a primi, în  cazul invalizilor care lucrează, indemnizaţie pentru incapacitate de muncă temporară pînă la 4 luni la rînd sau pînă  la  5 luni în anul calendaristic;
9) a primi pînă  la  4  luni la rînd diferenţa de salariu  în  cazul trecerii,  la  recomandarea  medicului, la un loc de lucru cu  nivel  de salarizare mai jos decît cel anterior. Această diferenţă se plăreşte de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii, pînă  la  restabilirea capacităţii de muncă sau pînă la stabilirea invalidităţii;
10) a fi asigutare  în  decurs de cel mult 3 ani din  ziua  depunerii cererii  cu  spaţiu  locativ în cazul în care  e  stabilită  necesitatea îmbunătăţirii  condiţiilor  de  trai,  precum  şi  cu  spaţiu   locativ suplimentar  sub formă de o odaie aparte, în cazul indicaţiilor medicale şi conform legislaţiei în vigoare;
11) a beneficia  de  strîngerea  totală a  împrumutului,  inclusiv  a procentului  bancar  şi de compensarea cheltuielilor pentru  construcţia unei  case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, efectuate  după aflarea la C.A.E. Cernobîl;
12) a beneficia  de recompensare a cheltuielilor pentru deservire  la domiciliu în cazul lipsei rudelor apropiate;
13) a fi asigurate, conform normelor, cu produse alimentare  şi  cu suplimente alimentare,  ce  contribuie  la eliminarea  din  organizm  a radionuclizilor, fiind repartizate la magazinele respective.
14) a beneficia de concediu anual în perioada ce le convine precum şi a primi  un concediu adăugător de 14 zile calendaristice  cu  păstrarea salariului;
15) a beneficia de înlesniri fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
16) a beneficia peste rînd de instalarea telefonului;
17) prioritate la:
înscriere în cooperativele  de construcţie  a  locuinţelor, de construcţie a garajelor; în întovărăşirile pomicole; primire a locurilor de parcare a autoturismelor;
procurare a mărfurilor  industriale de primă necesitate, precum şi  a automobilelor, motocicletelor, bărcilor cu motor;
deservire în  întreprinderile de deservire socială, de alimentaţie publică,  de întreţinere tehnică şi reparare a mijloacelor de transport, în  instituţiile  gospodăriei comunale,  în  organizaţiile  de telecomunicaţii şi transport interurban:
18) a fi asigurate  peste  rînd cu locuri pentru copii în  instituţii preşcolare,  iar  avînd  indicaţii  medicale, cu  locuri  în  instituţii specializate  pentru  copii,  de tip curativ şi sanatorial, şi  în  alte instituţii de întremare, indiferent de apartenenţa lor departamentală;
19) a primi în mod prioritar terenuri pentru construcţie individuală, dacă s-a recunoscut această necesitate;
20) a fi asigurate  prioritar  cu  locuri în  Centrul  republican  de reabilitare  medico-socială  şi  în  case  internat  pentru  bătrîni  şi invalizi;
21) a primi un  împrumut  de stat fără dobîndă de pînă la 50  mii  de ruble pentru organizarea gospodăriei ţărăneşti (de fermier).
Înlesnirile prevăzute de punctele 10, 11,  17-20 ale prezentului  articol se extind şi asupra membrilor familiilor celor care şi-au  pierdut  viaţa în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl, ale celor care au decedat în urma bolii actinice, ale invalizilor decedaţi.
[ Art.7 al.1 pct.15 modificat prin L439-XV din 27.07.01,MO114/20.09.01 art.856]"
15) a beneficia de înlesniri fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a fi scutite de impozitul funiciar;
[Art.7 al.1 modificat prin L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509]
[Art.7 al.2 modificat prin L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509]
[Art.7 al.1 pct.11) modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
11) a fi asigutare  peste rînd cu  spaţiu  locativ în cazul în care  e  stabilită  necesitatea îmbunătăţirii   condiţiilor  de  trai,  precum  şi  cu  spaţiu locativ suplimentar  sub formă de o odaie aparte, în cazul indicaţiilor medicale şi conform legislaţiei în vigoare;
[Art.7 al.1 pct.13) modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
13) a beneficia  de  strîngerea  totală a  împrumutului şi de compensarea cheltuielilor pentru  construcţia unei  case individuale sau a unei locuinţe cooperatiste, efectuate  după aflarea la C.A.E. Cernobîl;
[Art.7 al.1 pct.18) modificat prin L1592-XIII din 27.02.98,MO44/21.05.98]
Articolul 8. Înlesniri pentru participanţii la lichidarea urmărilor avariei
     de la C.A.E. Cernobîl în zona de înstrăinare
Persoanele  menţionate  la  punctul 2 al articolului 6 din  prezenta lege  beneficiază  de înlesnirile prevăzute la punctele 1-3, 5, 6, 9,13,14,17-19 ale articolului 7 din prezenta lege, precum şi de dreptul de:
1) a fi asigurate anual,  în  mod prioritar cu bilete gratuite la instituţii balneo-sanatoriale (în cazul indicaţiilor medicale), iar  în cazul  în  care  procurarea  biletelor  e  imposibilă, de a  primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet;
2) a fi asigurate prioritar cu spaţiu locativ, în cazul în care sînt recunoscute ca avînd nevoie de îmbunătăţire a condiţiilor locative;
3) a primi împrumut de  stat   pentru  construcţia  unei case individuale  sau a unui apartament cooperatist cu stingerea a 25 la sută din împrumutul din contul bugetului de stat;
4) a beneficia de instalarea prioritară a telefonului. Înlesnirile prevăzute  de punctele 2, 3 ale alineatului întîi al  acestui articol se extind şi asupra membrilor familiilor participanţilor  la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, care au decedat.
Persoanele  menţionate  la  punctul 3 al articolului 6 din  prezenta lege beneficiază  de înlesnirile prevăzute la punctele 1-3, 5, 6, 9, 13,14, 17-19 ale articolului 7 din prezenta lege, precum şi de dreptul de:
1) a fi asigurate  anual în mod prioritar la locul de lucru cu bilete pentru tratament balneo-sanatorial şi pentru odihnă;
2) a primi împrumut de stat fără dobîndă pentru construcţia locuinţei individuale sau cooperatiste;
3) a fi luate  la evidenţă pentru a primi locuinţă, dacă ele locuiesc în  cămine,  în  apartamente comunale, indiferent de  mărimea  spaţiului locativ ocupat.
Persoanelor indicate în punctele 1 - 3 ale articolului 6 din prezenta Lege li se eliberează legitimaţii şi insigne de participanţi la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, ce adeveresc dreptul la  înlesnirile prevăzute de articolele 7 şi 8 ale prezentei Legi.
Eliberarea legitimaţiilor şi a insignelor se efectuează de către ministerele, departamentele, comisariatele militare respective şi de organele de muncă  şi protecţie socială. Persoanele oficiale poartă răspundere pantru  încălcarea  modului şi a regulilor de întocmire  şi eliberare  a legitimaţiilor şi insignelor sus-numite în conformitate  cu legislaţia în vigoare.
Persoanele indicate  în  punctul  4 al articolului 6 au  dreptul  la înlesnirile  prevăzute  de punctele 5, 6, 16, 20, ale articolului 7  din prezenta Lege, precum şi dreptul de:
1) a fi plasate în cîmpul muncii, în mod prioritar, conform profesiei şi  calificării  lor,  de  către organele  executive  ale  municipiului, oraşului şi comunei;
2) a fi înscris  prioritar în cooperative de construcţie a  garajelor şi a primi locuri de parcare a autoturismelor;
3) a fi asigurate  peste  rînd cu locuri pentru copii  în  instituţii preşcolare, iar în cazul indicaţiei medicului, cu locuri în instituţiile curative  şi sanatoriale specializate pentru copii şi în alte instituţii de întremare, indiferent de subordonarea lor departamentală.
[Art.8 al.1 modificat prin L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509]
[Art.8 al.2 modificat prin L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509]
[Art.8 al.3 modificat prin L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509]
[Art.8 al.6 modificat prin L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509]
[Art.8 al.1 în redacţia L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
[Art.8 al.3 modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
[Art.8 al.1 modificat prin L981-XII din 24.03.92,MO3/01.04.92]  
[Art.8 al.2 modificat prin L981-XII din 24.03.92,MO3/01.04.92]  
Articolul 9. Compensaţia pentru invalizi şi pentru familiile
     ce şi-au pierdut întreţinătorii
Invalizilor menţionaţi  la  punctul 1 al articolului 6 din  prezenta lege,  pentru  prejudiciul adus sănătăţii, li se plăteşte o  compensaţie unică  în  mărime de un  salariu mediu lunar  pe  republică, pe luna premergătoare  lunii  în care s-au adresat  după  compensaţie, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă. Această compensaţie   se  plăteşte  tuturor  invalizilor,  indiferent  de data stabilirii  invalidităţii.  Suma calculată pentru fiecare beneficiar  se plăteşte pe parcursul a4 ani în rate a cîte 25 la sută anual. Compensaţia stabilită şi neplătită în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor acestuia, pentru anul respectiv.
Invalizilor li  se  plăteşte  anual un ajutor material  unic  pentru însănătoşire, în mărime de două salarii medii lunare pe republică.
Familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorii în urma catastrofei de la Cernobîl  li se  plăteşte o compensaţie unică în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică. Această compensaţie se plăteşte indiferent de data decesului întreţinătorilor.
[Art.9 al.1 modificat prin L854-XV din 14.02.02,MO36/14.03.02 art.222]  
[Art.9 în redacţia L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
   Articolul 10. Compensaţia pentru participanţii la lichidarea
          urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl
Persoanelor indicate  în punctul 2 ai articolului 6 din prezenta Lege li se plăteşte anual un ajutor material unic pentru  însănătoşire  în mărime de un salariu mediu lunar pe republică pentru anul precedent.
Persoanele indicate  în punctul 3 al articolului 6 din prezenta Lege, care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl în  anul  1988,  li  se plăteşte anual un ajutor  material  unic  pentru însănătoşire  în  mărime  de 50 % din salariu mediu lunar  pe  republică pentru anul precedent.
[Art.10 al.1 modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
Articolul 10. Compensaţia pentru participanţii la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl
   Persoanelor indicate  în punctul 2 ai articolului 6 din prezenta Lege li  se  plăteşte anual un ajutor meaterial unic pentru  însănătoşire  în mărime de trei salarii minime.
   Persoanele indicate  în punctul 3 al articolului 6 din prezenta Lege, care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl în  anul  1988,  li  se plăteşte anual un ajutor  material  unic  pentru însănătoşire  în  mărime  de 50 % din salariu mediu lunar  pe  republică pentru anul precedent.
[Art.10 al.2 modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
  Articolul 10. Compensaţia pentru participanţii la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl
   Persoanelor indicate  în punctul 2 ai articolului 6 din prezenta Lege li  se  plăteşte anual un ajutor meaterial unic pentru  însănătoşire  în mărime de un salariu mediu lunar pe republică pentru anul precedent.
   Persoanele indicate  în punctul 3 al articolului 6 din prezenta Lege, care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl în  anul  1988,  li  se plăteşte anual un ajutor  material  unic  pentru însănătoşire  în  mărime  de două salarii minime.
[Art.10 al.2 modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
Articolul 10. Compensaţia pentru participanţii la lichidarea urmărilor avariei la C.A.E. Cernobîl
   Persoanelor indicate  în punctul 2 ai articolului 6 din prezenta Lege li  se  plăteşte anual un ajutor meaterial unic pentru  însănătoşire  în mărime de un salariu mediu lunar pe republică pentru anul precedent.
   Persoanele indicate  în punctul 3 al articolului 6 din prezenta Lege, care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl în  anul  1988,  li  se plăteşte anual un ajutor  material  unic  pentru însănătoşire  în  mărime  de două salarii minime.
[Art.10 al.3 exlus prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
   Articolul 11. Compensaţia pentru membrii incapabili de muncă ai familiilor
                         care au pierdut întreţinătorul- participant la lichidarea urmărilor
           avariei de la C.A.E.Cernobîl
Dreptul de o compensaţie lunară pentru pierderea întreţinătoruluiparticipant la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl îl au membrii  familiei,  incapabili  de muncă, care au  fost  întreţinuţi  de acesta.
Compensaţia pentru fiecare membru al familiei, incapabil de muncă, se acordă  în  mărime de 35 lei, fără a  se ţine cont de pensia stabilită pentru aceste persoane de prezenta Lege.
Copiilor care  au  pierdut  întreţinătorul li se  plăteşte  anual  un ajutor material unic în mărime de 360 lei.
[Art.11 al.2 modificat prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]
   Compensaţia pentru fiecare membru al familiei, incapabil de muncă, se acordă  în  mărime de 50 la sută din pensia minimă de vîrstă, fără a  se ţine cont de pensia stabilită pentru aceste persoane de prezenta Lege.
[Art.11 al.3 modificat prin L854-XV din 14.02.02,MO36/14.03.02 art.222]
     Copiilor care  au  pierdut  întreţinătorul li se  plăteşte  anual  un ajutor material unic în mărime de18lei.
  
[Art.11 al.3 modificat prin L520-XV din 11.10.01,MO136/15.11.01 art. 1051]
Copiilor care  au  pierdut  întreţinătorul li se  plăteşte  anual  un ajutor material unic în mărimea unui salariu minim.
  
Articolul 12. Plătirea compensaţiilor pentru persoanele care au avut de suferit
                     de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi pentru familiile
                     ce au pierdut întreţinătorul
Compensaţiile pentru persoanele care au avut de suferit de pe  urma catastrofei  de  la  Cernobîl şi  pentru  familiile  ce  au  pierdut întreţinătorul în urma acestei catastrofe se plătesc fără a se ţine cont de alte tipuri de venituri.
  
Articolul 13. Protecţia socială, asistenţa medicală şi întremarea
                     copiilor şi adolescenţilor
În  scopul asigurării protecţiei sociale, a asistenţei medicale şi a însănătoşirii,  copiilor născuţi după 26 aprilie 1986, unul din părinţii cărora  a avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl,  precum şi  copiilor evacuaţi din zona moartă li se acordă pînă la vîrsta de 18 ani următoarele înlesniri:
1) asigurarea  anuală  cu  bilete  gratuite  la  instituţiile balneo-sanatoriale  şi  la alte instituţii de fortificare  a  sănătăţii, aflate pe teritoriul republicii (în cazul indicaţiilor medicale), iar în cazul  în  care  procurarea  biletelor nu este posibilă,  ei  primesc  o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet;
2) procurarea  gratuită  a  medicamentelor  (la  prezentarea  reţetei medicilor);
În cazul îmbolnăvirii  organelor  hematopoietice (leucoza  acută), a glandei  tiroide  (adenomă, cancer), a altor organe, de tumori maligne, copiii  şi adolescenţii au dreptul la înlesnirile prevăzute de articolul 7 din prezenta Lege.
Părinţii copiilor  în  vîrstă  de  pînă  la  14  ani  beneficiază  de următoarele înlesniri:
1) plătirea concediului   medical   (la  prezentarea  certificatulu medical) pentru îngrijirea copilului (unuia din părinţi) în proporţie de 100 procente, indiferent de vechimea în muncă;
2) aflarea în  instituţia  curativă  a unuia din părinţi  cu  copilul bolnav  (la  recomandarea  medicilor) în decursul întregii  perioade  de tratament cu eliberarea şi plătirea concediului medical.
În cazul în care aflarea unuia din părinţi cu copilul  în  timpul tratamentului  e  imposibilă, cu  el se poate  afla  persoana  care  îl înlocuieşte pe părinte.
Modul de înfăptuire a asistenţei medicale şi de organizare a însănătoşirii copiilor şi a adolescenţilor indicaţi în prezentul articol se  stabileşte  de către organele împuternicite de Guvern  cu  concursul organizaţiilor obşteşti.
[Art.13 al.1 pct.3 exclus prin L934-XIV din 14.04.00,MO70/22.06.00 art.509]
[Art.13 al.1 introdus prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
Capitolul III
ASIGURAREA CU PENSII A CETĂŢENILOR CARE
AU PARTICIPAT LA LICHIDAREA URMĂRILOR
AVARIEI DE LA C.A.E. CERNOBÎL
Articolul 14. Pensiile pentru limită de vîrstă
1.Cetăţenii (îndreptaţi temporar sau trimişi în delegaţie), care au participat în  anii  1986-1987 la lucrările de lichidarea  a  urmărilor avariei  de  la C.A.E. Cernobîl  în zona  de înstrăinare,  precum  şi militarii, lucrătorii  organelor afacerilor interne şi supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale,acei care şi-au satisfăcut  în această perioadă  serviciul în Forţele Armate, în trupele de interne şi  cele de  căi  ferate,  în alte  formaţiuni militare şi  au  fost  atraşi  la lucrările  de  lichidare  a  urmărilor  avariei în  cauză  din  zona  de înstrăinare au dreptul la pensie:
bărbaţii la atingerea  vîrstei de 50 de ani, avînd vechimea în  muncă de cel puţin 20 ani, indiferent de durata lucrului (serviviului) în zona de înstrăinare;
femeile, la atingerea  vîrstei de 45 de ani, avînd vechimea în  muncă de cel puţin 15 ani, indiferent de durata lucrului (serviciului) în zona de înstrăinare.
2. Cetăţenii  (îndreptaţi  temporar sau trimişi în  delegaţie),  care s-au  îmbolnăvit  de boală profesională, legată de iradierea  în  timpul participării  la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E.
Cetnobîl în zona de înstrăinare au dreptul la pensie:
bărbaţii, la  atingerea vîrstei de 50 de ani, avînd vechimea în muncă de cel  puţin 20 ani,  indiferent  de  durata  lucrului  în  zona  de înstrăinare;
femeile, la atingerea  vîrstei de 45 de ani, avînd vechimea în  muncă de cel  puţin 15 ani,  indiferent  de  durata  lucrului  în  zona  de înstrăinare.
3. Cetăţenii  (îndreptaţi temporar sau trimişi în delegaţie), care au participat în anul 1988 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl  în  zona  de  înstrăinare,  precum  şi  militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne şi supuşii militari recrutaţi în cantonamente  speciale, acei care şi-au satisfăcut în această  perioadă serviciul  în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului  pentru Securitatea  Statului,  în trupele de interne şi cele de căi ferate,  în alte  formaţiuni  militare  şi  care  au fost  atraşi  la  lucrările de lichidare  a  urmărilor  avariei în zona de înstrăinare  au  dreptul  la pensie:
bărbaţii, la  vîrsta  de 55 ani, avînd vechimea în muncă  de cel puţin 25 ani, indiferent de durata lucrului (serviciului) în zona de înstrăinare;
femeile, la atingerea  vîrstei de 50 ani, avînd vechimea în  muncă de cel puţin 20 ani, indiferent de durata lucrului (serviciului)  în zona de înstrăinare.
4. Pensiile pentru limită de vîrstă pentru cetăţenii enumeraţi în prezentul articol se calculează în conformitate cu Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.  
5. Plata pensiilor pentru limită de vîrstă, inclusiv pensionarilor care  lucrează, se efectuează în mărime deplină.
[Art.14 denumirea modificată prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 70]
    Articolul 14. Pensiile de vîrstă
[Art.14 pct.4 modificat prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]
   4. Pensiile de vîrstă pentru cetăţenii enumeraţi în prezentul articol se  calculează  în  corespundere la Legea cu privire  la  asigurarea  cu pensii de stat în Republica Moldova.
[Art.14 pct.5 modificat prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]
  5. Plata pensiilor  de vîrstă, inclusiv pensionarilor care  lucrează, se efectuează în mărime deplină.
În punctul 5, cuvintele "Plata pensiilor de vîrstă" se înlocuiesc cu cuvintele "Plata pensiilor pentru limită de             vîrstă".
Articolul 15. Pensiile de invaliditate
Persoanele care au devenit invalide ca urmare a catastrofei  de  la Cernobîl au dreptul la pensie de invaliditate în mărilmea  recuperării daunei reale, indiferent de vechimea în muncă.
Articolul 16. Pensia în cazul pierderii întreţinătorului
Membrii familiilor  persoanelor  care au decedat în urma  schilodirii sau  îmbolnăvirii provocate de avaria de la C.A.E. Cernobîl  beneficiază de pensii, indiferent de vechimea în muncă a întreţinătorului în mărimea recuperării daunei reale, dar nu mai puţin de 65 lei pentru fiecare membru al familiei.
Persoanele care au dreptul  la pensie în cazul pierderii întreţinătorului  sînt stabilite de articolul 25 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat.                                                                                                    
[Art.16 al.1 modificat prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]
Membrii familiilor  persoanelor  care au decedat în urma  schilodirii sau  îmbolnăvirii provocate de avaria de la C.A.E. Cernobîl  beneficiază de pensii, indiferent de vechimea în muncă a întreţinătorului în mărimea recuperării daunei reale, dar nu mai puţin de 100 de procente din pensia de vîrstă minimă pentru fiecare membru al familiei.
[Art.16 al.2 modificat prin L318/18.07.03, MO170/08.08.03 art. 703]
Persoanele care   au   dreptul   la   pensie   în   cazul   pierderii întreţinătorului  sînt stabilite de articolul 32 al Legii cu privire  la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova.
Articolul 17. Înlesniri la calcularea vechimii în muncă
În vechimea în muncă se include:
a) în mărimea triplă - timpul lucrului (serviciului) de la 26 aprilie 1986 pînă la 1 ianuarie 1988 în zonele supuse poluării radioactive  în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
b) în mărime de o dată şi jumătate - timpul lucrului (serviciului) de la 1 ianuarie 1988 în zonele supuse poluării radioactive în urma avariei de la C.A.E. Cernobîl.
Articolul 18. Înlesniri la calcularea salariului lunar mediu
         pentru stabilirea pensiilor de invaliditate
         şi în cazul pierderii întreţinătorului
Pensiile de invaliditate pentru cetăţenii enumeraţi în articolul  15 şi  pensiile în cazul pierderii întreţinătorului din numărul persoanelor enumerate  în articolul 16 din prezenta Lege se calculează din  salariul lunar  mediu  în  oricare 5 ani luaţi la rînd. Salariul lunar mediu  în aceşti 5 ani se stabileşte prin împărţirea sumei totale a salariului primit în 60 luni calendaristice de lucru la rînd la şaizeci.
La dorinţa solicitantului pensiei,  salariul  lunar  mediu pentru calcularea pensiei poate fi luat din orice perioadă din 12 luni de lucru în  zona  de înstrăinare. Dacă solicitantul pensiei a lucrat în  această zonă  mai  puţin de 12 luni, salariul lunar mediu  se  calculează  prin împărţirea  sumei  totale a salariului pentru lunile  calendaristice  de lucru la numărul de luni.
În afară de aceasta,  salariul mediu lunar pentru persoanele care  au lucrat  în zona de înstrăinare mai puţin de 12 luni poate fi calculat în felul  următor: de la început se calculează salariul zilnic mediu  prin împărţirea simei totale cîştigate în această perioadă la numărul de zile lucrate  în zona de înstrăinare, apoi se calculează salariu lunar  mediu prin înmulţirea salariului zilnic mediu la 30 de zile calendaristice.
Persoanelor menţionate  la articolele 15 şi 16 din prezenta lege  din rîndul  foştilor  militari  şi lucrători din agricultură, pensia  li  se calculează  respectiv  din indemnizaţia de întreţinere şi din cîştig, majorate pentru lucrul în zona de înstrăinare, constituind  cel  puţin două salarii medii lunare pe republică pe anul precedent.
[ Art.18 al.4 modificat prin L457-XIV din 18.06.99,MO73/15.07.99]
     Persoanelor  menţionate  la articolele 15 şi 16 din  prezenta  lege pensia  li  se  calculează respectiv din cîştig şi din  indemnizaţia  de întreţinere, majorate pentru lucrul în zona de înstrăinare, dar care vor constitui  cel  puţin  două salarii medii lunare pe  republică  pe  anul precedent anului intrării în vigoare a prezentei legi.
[Art.18 al.4 modificat prin L1535-XIII din 25.02.98,MO30/09.04.98]
        
Articolul 19. Suplimente la pensiile pentru limită de vîrstă
Pensiile pentru limită de vîrstă stabilite în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat se majorează:
persoanelor specificate la punctul 1 al articolului 14 din prezenta lege - cu 20 lei;
persoanelor specificate la punctul 3 al articolului 14 din prezenta lege - cu 18 lei.
[Art.19 modificat prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]
Articolul 19. Suplimente la pensiile de vîrstă
   Pensiile de vîrstă  stabilite  în conformitate cu articolul 20 şi  22 din  Legea  cu  privire  la asigurarea cu pensii de  stat  în  Republica Moldova se majorează:
   persoanelor,  enumerate  în punctul 1 al articolului 14 din  prezenta Lege  (cu  execuţia invalizilor din numărul militarilor), cu 30 la  sută din pensia de vîrstă minimă;
   persoanelor enumerate  în  punctul 3 al articolului 14  din  prezenta Lege  (cu  excepţia invalizilor din numărul militarilor), cu 25 la  sută din pensia de vîrstă minimă.
Articolul 20. Suplimente la pensiile de invaliditate
1. Participanţilor la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl care au lucrat în zona de înstrăinare:
în 1986, indiferent de numărul de zile lucrate;
în 1987, nu mai puţin de 10 zile lucrătoare;
în 1988, nu mai puţin de 14 zile lucrătoare.
li se majorează pensiile de invaliditate:
invalizilor de  grupa I, cu 65 lei;
invalizilor de  grupa  II,  cu 50 lei;
invalizilor de grupa III, cu 35 lei.
2. Participanţilor  la  lichidarea  urmărilor avariei  de  la  C.A.E.Cernobîl,  enumeraţi  în  articolul 15 din prezenta Lege  (în  afară  de persoanele  enumerate  în  punctul  I al  prezentului  articol),  li  se majorează  pensiile de invaliditate cu 18 lei.
Dacă mărimea  pensiei  de invaliditate, calculată în conformitate  cu prezenta  Lege, e mai mică decît mîrimea pensiei calculate conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, la dorinţa pensionarului pensia de  invaliditate poate fi stabilită în conformitate cu ultima Lege.
[Art.20 pct.1modificat prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]
invalizilor de  grupa I, cu 100 procente din pensia de vîrstă minimă;
   invalizilor de  grupa  II,  cu 75 de procente din  pensia  de  vîrstă minimă;
   invalizilor de grupa III, cu 50 procente din pensia de vîrstă minimă.
      
[Art.20 pct.2 al.1 modificat prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]"
   Participanţii la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl,  enumeraţi  în  articolul 15 din prezenta Lege  (în  afară  de persoanele  enumerate  în  punctul  I al  prezentului  articol),  li  se majorează  pensiile de invaliditate cu 25 procente din pensia de  vîrstă minimă.
[Art.20 pct.2 al.2 exclus prin L318-XV din 18.07.03,MO170/08.08.03 art. 703]
La pensia de  invaliditate, calculată după normele prezentei Legi, nu se  stabileşte  suplimente pentru membrii familiei, incapabili de  muncă (articolul  32  din Legea cu privire la asigurarea cu pensii de stat  în Republica Moldova), şi suplimente pentru îngrijire.
[Art.20 pct.2 al.3 modificat prin L854-XV din 14.02.02,MO36/14.03.02 art.222]
Dacă mărimea  pensiei  de invaliditate, calculată în conformitate  cu prezenta  Lege, e mai mică decît mîrimea pensiei calculate conform Legii cu  privire  la  asigurarea  cu  pensii de  stat  în  Republica  Moldova (articolele  26 şi 28), la dorinţa pensionarului pensia de  invaliditate poate fi stabilită în conformitate cu ultima Lege.
Articolul 21. Indexarea pensiilor
Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie.Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern.
[Art.21 introdus prin L218-XV/24.06.04 , MO112-118/15.07.99 art. 607 art.21 devine 22]
Articolul 22. Extinderea acţiunii unor prevederi ale legii
Acţiunea punctului 1 al articolului 14, articolelor 15, 16, 18, punctului 2  al articolului 20 din prezenta lege se extinde  şi  asupra persoanelor care s-au  îmbolnăvit  de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare.
[Art.21(22) introdus prin L457-XIV din 18.06.99, MO73/15.07.99]
PREŞEDINTELE
REPUBLICII  MOLDOVA                                   Mircea  SNEGUR
Chişinău,30 ianuarie 1992,
Nr.909-XII