LPM1101/1997
ID intern unic:  311785
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1101
din  06.02.1997
cu privire la gărzile populare
Publicat : 10.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 22-23     art Nr : 232
    MODIFICAT
   
LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16


    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege reglementează modul de participare a cetăţenilor la menţinerea ordinii publice şi la prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor prin organizarea gărzilor populare.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Sarcinile de bază ale gărzilor populare
    Sarcinile de bază ale gărzilor populare sînt: asigurarea securităţii şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor, susţinerea pe toate căile a organelor de drept în acţiunile de menţinere a ordinii publice, de prevenire şi reprimare a infracţiunilor şi contravenţiilor.
    Articolul 2. Legislaţia privind activitatea gărzilor populare
    (1) Legislaţia privind activitatea gărzilor populare se bazează pe Constituţie şi se compune din prezenta lege, precum şi din alte acte normative adoptate în corespundere cu ea.
    (2) Raporturile de muncă şi de altă natură care decurg din desfăşurarea activităţii gărzilor populare şi care nu sînt specificate în prezenta lege se reglementează conform legislaţiei respective.
Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII GĂRZILOR POPULARE
    Articolul 3. Crearea gărzilor populare
   (1) Gărzile populare se creează la întreprinderi, în instituţii, organizaţii, precum şi la locul de trai al cetăţenilor, în conformitate cu decizia autorităţilor administraţiei publice locale, care aprobă instituirea lor în cadrul adunării constituante a persoanelor care doresc să se înroleze în garda populară.
    (2) În rîndurile gărzilor populare pot fi înrolaţi, în baza cererilor personale depuse benevol, cetăţenii Republicii Moldova de la vîrsta de 18 ani care, din punctul de vedere al sănătăţii, al calităţilor profesionale şi morale, sînt capabili să  îndeplinească sarcinile încredinţate.
    (3) Fiecare gardă populară este condusă de un comandant şi de locţiitorul acestuia, aleşi la adunarea generală a membrilor gărzii  pe un termen de un an.
    (4) Administraţia unităţii  fondatoare poate institui o funcţie de comandant salarizat al gărzii populare sau poate stabili pentru el sporuri la salariul funcţiei.
    (5) La întreprinderile, în instituţiile şi organizaţiile cu un număr mare de salariaţi, de studenţi sau elevi pot fi create gărzi populare ale filialelor, atelierelor, secţiilor, sectoarelor, facultăţilor etc., precum şi state majore pentru conducerea gărzilor în cauză.
    (6) Desfiinţarea sau reorganizarea gărzilor populare se face prin decizie a autorităţilor administraţiei publice locale.
    Articolul 4. Conducerea gărzilor populare
    (1) Conducerea generală a gărzilor populare o exercită autorităţile administraţiei publice locale.
    (2) Autorităţile administraţiei publice şi persoanele cu funcţii de răspundere susţin întru totul activitatea gărzilor populare, acordîndu-le  un ajutor multilateral în consolidarea ordinii publice şi combaterea infracţiunilor şi contravenţiilor.
    (3) Exercitînd în limitele competenţei lor conducerea gărzilor populare, autorităţile administraţiei  publice locale organizează şi îndrumă activitatea acestora, întreprind măsurile cuvenite în vederea respectării legalităţii, corelării şi optimizării interacţiunii gărzilor populare cu autorităţile administraţiei publice abilitate să menţină ordinea de drept, iau  în dezbatere comunicările referitoare la activitatea gărzilor şi rapoartele comandanţilor şi şefilor de state majore ale gărzilor, soluţionează chestiunile privind asigurarea lor tehnico-materială.
    (4) În scopul dirijării optime a acţiunilor gărzilor populare, autorităţile administraţiei publice locale pot crea un stat major al gărzilor populare instituite în teritoriul lor.
    (5) Autorităţile administraţiei publice locale atribuie funcţiile de conducere a statului  major unuia dintre funcţionarii aparatului comitetului executiv raional, al primăriei oraşului sau municipiului.
    (6) Membrului gărzii populare care solicită scutirea de obligaţii i se retrage calitatea de membru.
    (7) Membrul gărzii populare care a comis un delict incompatibil cu aflarea în rîndurile gărzii sau care şi-a neglijat obligaţiile este exclus din garda populară.
    (8) Hotărîrea cu privire la excludere se adoptă la adunarea generală a membrilor gărzii populare sau în cadrul şedinţei statului major.
    (9) Persoana exclusă din garda populară restituie în mod obligatoriu legitimaţia şi insigna.
    Articolul 5. Sarcinile comandantului gărzii populare
    Conducerea operativă a activităţii gărzii populare o exercită comandantul acesteia, care:
    a) organizează interacţiunea cu organele de drept şi cu statele majore ale altor gărzi populare;
    b) planifică activitatea gărzii,dă instrucţiuni membrilor ei şi supraveghează activitatea lor, ţine evidenţa rezultatelor muncii gărzii şi a fiecărui membru al ei, pregăteşte  materialele referitoare la organizarea şi activitatea gărzii în vederea examinării lor în  cadrul adunării generale a membrilor gărzii;
    c) organizează studierea de către membrii gărzii a formelor şi metodelor de lucru, a legislaţiei în vigoare, ţine şedinţe de pregătire fizică a membrilor gărzii, generalizează şi propagă experienţa pozitivă;
    d) înaintează autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor obşteşti propuneri în vederea eliminării cauzelor infracţiunilor şi contravenţiilor, a condiţiilor ce duc la comiterea acestora, în vederea creării condiţiilor necesare pentru activitatea gărzii populare;
    e) determină, de comun acord cu organele afacerilor interne şi pornind de la specificul situaţiei operative, numărul optim de membri ai gărzii ce urmează a fi antrenaţi zilnic în acţiunile de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor;
    f) ţine documentaţia de evidenţă a activităţii gărzii;
    g) recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi unităţilor fondatoare respective să-i încurajeze pe membrii gărzii populare care au merite deosebite în combaterea infracţiunilor şi contravenţiilor sau care îndeplinesc în mod exemplar sarcinile propuse;
    h) înmînează, în cadrul adunării generale, persoanelor care se înrolează  în garda populară legitimaţia, insigna şi un  îndreptar, în care se specifică obligaţiile de bază şi drepturile fiecărui membru al gărzii, precum şi cele mai importante dispoziţii legale privind menţinerea ordinii publice.
Capitolul III
SPECIALIZAREA SUBDIVIZIUNILOR
GĂRZILOR POPULARE
    Articolul 6. Specializarea subdiviziunilor
    (1) Întru susţinerea organelor de drept  în combaterea anumitor tipuri de infracţiuni şi contravenţii, în componenţa gărzilor  populare pot fi create detaşamente sau grupuri specializate.
    (2) În caz de calamităţi, accidente în industrie, catastrofe, epidemii, epizootii, tulburări în masă care periclitează viaţa şi sănătatea cetăţenilor ori care sînt însoţite de pogromuri sau incendii, precum şi în cazul agravării situaţiei operative în legătură cu creşterea  infracţiunilor, în componenţa gărzilor populare pot fi create detaşamente operative.
    (3) Membrii gărzilor populare incluşi în detaşamentele operative, în temeiul deciziilor luate de patroni sau de administraţia unităţilor fondatoare, pot fi eliberaţi de la serviciu pe durata desfăşurării lucrărilor de  salvare sau a convocărilor de antrenament cu  menţinerea salariului mediu la locul de muncă unde au funcţia de bază.
Capitolul IV
FUNCŢIILE GĂRZILOR POPULARE
    Articolul 7. Funcţiile gărzilor populare
    (1) Gărzile populare, în comun cu organele de drept:
    a) participă la menţinerea ordinii şi supravegherea legalităţii  în locurile publice (în  localuri, pe străzi, în  pieţe,  parcuri etc.), supraveghează buna desfăşurare a întrunirilor, în limitele competenţei;
    b) participă la acţiunile de combatere a huliganismului, beţiei, alcoolismului, sustragerilor din avutul public şi privat, la contracararea altor infracţiuni şi contravenţii;
    c) efectuează, în comun cu organele afacerilor interne, munca de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor în rîndurile persoanelor eliberate din penitenciare şi ale celor condamnate la  pedepse condiţionate;
    d) participă  la acţiunile de combatere a vagabondajului infantil, a criminalităţii  infantile şi la acţiunile de identificare a adulţilor care implică minori în acte de beţie şi în acţiuni criminale;
    e) întreprind măsuri eficiente pentru acordarea ajutorului de urgenţă persoanelor care au suferit  în urma accidentelor şi infracţiunilor, precum şi celor aflate în locuri publice în stare de neajutorare, participă  la salvarea oamenilor, a averii  lor şi la menţinerea ordinii publice  în caz de calamităţi naturale şi de alte situaţii excepţionale;
    f) realizează măsuri de protecţie şi de ocrotire a mediului înconjurător şi a resurselor naturale;
    g) efectuează, în comun cu poliţia rutieră, măsuri  în vederea respectării de către cetăţeni a regulilor de circulaţie rutieră.
    (2) Membrii gărzilor populare îşi îndeplinesc, de regulă, funcţiile în timpul lor liber (în afara programului de muncă sau de studii).
Capitolul V
OBLIGAŢIILE, DREPTURILE ŞI RESPONSABILITATEA
MEMBRULUI GĂRZII POPULARE
    Articolul 8. Obligaţiile
    Membrul gărzii populare este obligat:
    a) să participe activ la menţinerea ordinii publice şi la prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor;
    b) să apere onoarea, demnitatea, drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor, să dea dovadă de tact şi politeţe în exerciţiul funcţiunii, să ia imediat măsurile prevăzute de lege de reprimare a oricăror acţiuni antisociale;
    c) să-şi facă conştiincios datoria pe sectorul încredinţat, să execute ordinele comandantului gărzii şi ale statului major, precum şi indicaţiile colaboratorilor organelor de drept în timpul înfăptuirii în comun a măsurilor de menţinere a ordinii publice;
   d) să cunoască şi să respecte cu stricteţe legislaţia în vigoare, să însuşească şi să aplice diferite forme şi metode de combatere a infracţiunilor şi contravenţiilor, să nu divulge informaţiile pe care le-a aflat  în exerciţiul funcţiunii şi  care constituie un secret protejat de lege;
    e) să comunice la timp statelor majore ale gărzilor, organelor de poliţie şi altor organe de drept informaţiile de care dispune  privind pregătirea ori săvîrşirea infracţiunilor, declanşarea unor calamităţi sau privind alte situaţii excepţionale care ar putea periclita securitatea cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi să ia măsuri pentru a preveni aceste situaţii şi a lichida consecinţele lor;
    f) să poarte, în exerciţiul funcţiunii, brasardă, să aibă asupra sa legitimaţia şi insigna de membru;
    g) la solicitarea cetăţenilor şi a colaboratorilor  poliţiei,să-şi dea concursul la reprimarea infracţiunilor şi contravenţiilor;
    h) să facă periodic dări de seamă în faţa colectivului de muncă care l-a inclus în garda populară.
    Articolul 9. Drepturile
    (1) Membrul gărzii populare în exerciţiul funcţiunii este în drept:
    a) să ceară cetăţenilor respectarea ordinii publice şi  încetarea infracţiunilor sau contravenţiilor;
    b) să ceară infractorilor şi contravenienţilor să prezinte actele de identitate  în cazurile cînd stabilirea identităţii este necesară pentru a  clarifica  împrejurările săvîrşirii infracţiunii, contravenţiei  sau complicitatea la ea;
    c) să reţină şi să conducă la poliţie, în cazul cînd au fost epuizate celelalte măsuri de influenţă, persoanele care au încălcat ordinea publică ori au săvîrşit infracţiuni sau contravenţii, pentru identificarea lor şi întocmirea procesului-verbal;
    d) să ridice, la reprimarea infracţiunilor şi contravenţiilor, de la infractori şi contravenienţi uneltele infracţiunilor şi contravenţiilor, urmînd a le preda neîntîrziat poliţiei;
    e) să utilizeze orice mijloace ale apărării active;
    f) să intre fără restricţii în cluburi, cinematografe, pe stadioane şi terenuri sportive, în alte locuri publice în cazul cînd urmăreşte un infractor sau un contravenient care se ascunde sau pentru a reprima o infracţiune, o contravenţie, pentru a-şi  îndeplini obligaţiile de menţinere a ordinii publice;
    g) să folosească gratuit transportul urban de pasageri (cu excepţia taximetrelor),  în modul stabilit de autorităţile administraţiei publice locale;
    h) să folosească, în caz de urgenţă, orice mijloc de transport (exceptînd automobilele diplomatice) pentru transportarea în instituţiile  curative a victimelor accidentelor sau infracţiunilor care necesită ajutor medical urgent, precum şi a cetăţenilor aflaţi în locuri publice în stare de neajutorare;
    i) să folosească gratuit telefoanele întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
    (2) În cazul cînd membrului gărzii populare i se acordă concediu medical în legătură cu vătămarea sănătăţii în exerciţiul funcţiunii, indemnizaţia pentru acest concediu constituie un salariu mediu (iar dacă nu are acest salariu - un salariu tarifar sau al funcţiei), indiferent de vechimea în muncă.
    (3) În cazul stabilirii invalidităţii ca urmare a vătămării sănătăţii  în exerciţiul funcţiunii, membrului gărzii populare i se fixează pensie de invaliditate în cuantumurile stabilite pentru lucrătorii organelor afacerilor interne.
    (4) Opunerea de rezistenţă acţiunilor legitime ale membrilor gărzilor populare, atentarea la viaţa, sănătatea şi demnitatea acestora în timpul îndeplinirii obligaţiilor atrag răspunderea  stabilită de legislaţia în vigoare.
    Articolul 10. Responsabilitatea
    Pentru depăşirea drepturilor acordate, membrii gărzii populare poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VI
INTERACŢIUNEA GĂRZILOR POPULARE CU
ORGANELE
DE DREPT
    Articolul 11. Gărzile populare şi organele de drept
    (1) Organele de drept asigură interacţiunea zilnică cu gărzile populare, le acordă ajutor metodologic în planificarea şi evidenţa activităţii lor, dau instrucţiuni membrilor gărzii, îi familiarizează cu formele şi metodele de combatere a infracţiunilor şi contravenţiilor, inclusiv cu cele aplicate în munca individuală de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor în rîndurile persoanelor care încalcă ordinea publică.
    (2) Organele de drept împreună cu statele majore ale gărzilor populare iau măsuri de menţinere a ordinii publice şi de prevenire a infracţiunilor şi contravenţiilor.
    (3) În timpul derulării unor astfel de acţiuni, conducerea operativă a activităţii gărzilor populare o efectuează persoanele cu funcţii de răspundere ale organelor de drept respective.
Capitolul VII
MĂSURILE DE STIMULARE ŞI DE SANCŢIONARE
    Articolul 12. Măsurile de stimulare
    (1) Membrii gărzilor populare care participă activ la combaterea infracţiunilor şi contravenţiilor sînt stimulaţi de autorităţile administraţiei publice locale, de conducerea organelor de drept şi de administraţia unităţilor fondatoare prin:
    a) exprimare de mulţumiri;
    b) premiere cu cadouri de preţ sau cu bani;
    c) acordare a unui concediu suplimentar plătit cu o durată de pînă la 5 zile;
    d) acordare cu preţ redus a biletelor de tratament sau odihnă la sanatorii şi case de odihnă.
    (2) Membrii gărzilor populare care îşi  îndeplinesc conştiincios obligaţiile pot fi stimulaţi şi din mijloacele statelor majore ale gărzilor populare.
    (3) Pentru merite deosebite în combaterea criminalităţii şi menţinerea ordinii publice, membrii gărzilor populare sînt propuşi, în modul stabilit, pentru decorare cu distincţii de stat.
    Articolul 13. Măsurile de sancţionare
    Membrilor gărzilor populare care îşi neglijează obligaţiile li se pot aplica, conform hotărîrii adunării generale sau a statului  major, următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) excludere din gardă.
Capitolul VIII
ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ ŞI FINANŢAREA
    Articolul 14. Asigurarea tehnico-materială
    (1) Unităţile fondatoare asigură  gărzile populare cu  încăperile necesare, cu  legătură  telefonică, mobilier, inventar, mijloace de transport şi cu alte mijloace tehnice.
    (2) Gărzile populare create la locul de trai al cetăţenilor sînt asigurate cu încăperile necesare, cu legătură telefonică, mobilier, inventar, mijloace de transport şi cu alte mijloace tehnice de către autorităţile administraţiei publice locale respective.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţile fondatoare pun la dispoziţia gărzilor populare mijloace de transport pentru  îndeplinirea obligaţiilor, recuperînd cheltuielile de la bugetul local.
    Articolul 15. Finanţarea
    (1) Cheltuielile pentru întreţinerea încăperilor de serviciu, pentru procurarea mobilei, inventarului, literaturii de specialitate, materialului didactic  ilustrativ, blanchetelor de legitimaţii şi brasardelor, precum şi cheltuielile pentru telefon, poştă şi alte cheltuieli  aferente activităţii gărzilor populare se  acoperă de la mijloacele unităţilor fondatoare.
    (2) Mijloacele întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cheltuite pentru întreţinerea gărzii populare nu se includ în preţul de cost al producţiei.
    (3) Cheltuielile pentru asigurarea activităţii gărzilor  populare create la locul de  trai al cetăţenilor se acoperă din  alocaţiile bugetelor locale.
Capitolul IX
CONTROLUL ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI
    Articolul 16. Controlul
    Controlul asupra respectării legislaţiei privind gărzile populare este exercitat de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte organe competente în modul stabilit de lege.
    [Capitolul IX în redacția LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 17
    Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Articolul 18
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    va asigura elaborarea actelor normative care vor reglementa mecanismul funcţionării prezentei legi.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                 Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 6 februarie 1997.
    Nr. 1101-XIII.