LPA473/1999
ID intern unic:  311836
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 473
din  25.06.1999
privind transplantul de organe şi ţesuturi umane
Publicat : 26.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 94
Prezenta lege stabileşte condiţiile şi reglementează relaţiile legate de transplantul de organe şi ţesuturi umane în scopul garantării dreptului cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, a integrităţii  lor corporale,  la  protejarea demnităţii şi identităţii  tuturor  fiinţelor umane,  precum şi a altor drepturi şi libertăţi fundamentale referitoare la ocrotirea sănătăţii.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni:
transplant de  organe  şi  ţesuturi umane -  metodă  terapeutică  de salvare  a vieţii şi de restabilire a sănătăţii oamenilor care constă în înlocuirea organelor şi ţesuturilor lor compromise cu structuri similare sănătoase şi care se efectuează în conformitate cu legislaţia naţională, drepturile omului şi principiile umanismului, proclamate de comunitatea internaţională;
organe şi ţesuturi  umane  - formaţiuni anatomice, care nu  definesc trăsăturile caracteristice ale personalităţii unui individ;
prelevare de  organe  şi  ţesuturi umane - recoltare  de  organe  şi ţesuturi   umane   sănătoase,  morfologic  şi  funcţional,  în vederea realizării unui transplant;
donator în viaţă  -  persoană,  compatibilă genetic  cu  potenţialul recipient,  care donează benevol propriile organe şi/sau ţesuturi pentru realizarea unui transplant;
recipient (primitor)  -  persoană  căreia în scop  terapeutic  i  se efectuează un transplant de organe şi/sau ţesuturi umane.
Articolul 2. Condiţiile şi modul de realizare a transplantului
(1) Transplantul  de organe şi ţesuturi prelevate de la donatorul în viaţă  sau de la cadavru se efectuează numai în cazul în care  păstrarea vieţii  bolnavului (recipientului) sau restabilirea sănătăţii lui nu pot fi garantate prin alte metode medicale.
(2) Prelevarea  de  organe şi ţesuturi de la donatorul în  viaţă  în scop  terapeutic  este  admisibilă  numai  în  cazul  în  care,  conform concluziei  consiliului  medicilor specialişti, donatorului nu i  se  va pricinui o daună ce i-ar afecta considerabil sănătatea.
Articolul 3. Obiectele transplantului
(1) Obiecte ale  transplantului  pot fi inima,  plămînii,  rinichii, ficatul,  pancreasul, măduva osoasă, precum şi alte organe şi  ţesuturi. Lista acestora se stabileşte de Ministerul Sănătăţii.
(2) Nu cad sub  incidenţa prezentei legi organele, elementele lor şi ţesuturile  ce  contribuie la procesul de procreare a omului, inclusiv ţesuturile reproductive (ovulul, sperma,  ovarele,  testiculele, embrionul), precum şi sîngele şi componentele lui.
Articolul 4. Restricţiile privind donatorii în viaţă
(1) Nu pot fi donatori în viaţă persoanele:
a) care nu au  atins  vîrsta  de 18 ani (cu excepţia  prelevării  de măduvă osoasă);
b) care suferă de o maladie periculoasă pentru recipient;
c) declarate, în modul stabilit, incapabile;
d) aflate în  relaţii  de dependenţă pe linie de serviciu  sau  altă dependenţă faţă de recipient.
(2) Este admisă,  în  mod excepţional,  prelevarea  ţesutului regenerativ  de  la  persoane incapabile şi minori, în  conformitate cu prevederile art.14.
Articolul 5. Instituţiile medicale în care se permite prelevarea,
                    conservarea  şi  transplantul de  organe şi ţesuturi
                    umane
(1) Prelevarea şi conservarea de organe şi ţesuturi umane pentru transplant se permite numai în instituţiile medicale de stat.
(2) Transplantul de organe şi ţesuturi umane se permite numai în instituţiile medicale specializate, nomenclatorul cărora este  stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Articolul 6. Concluzia medicală privind necesitatea transplantului
Concluzia medicală  privind necesitatea transplantului de organe  şi ţesuturi  umane este luată de către consiliul medicilor specialişti, în componenţa medicului-şef al instituţiei medicale (clinicii) în care  se efectuează transplantul, medicului curant, chirurgului şi anestezistului, cu implicarea, în caz de necesitate, a altor specialişti consultanţi.
Articolul 7. Consimţămîntul pentru transplant
(1) Realizarea  transplantului de organe şi ţesuturi umane se admite numai cu consimţămîntul donatorului în viaţă şi al recipientului.
(2) Pentru realizarea unui transplant de organe şi ţesuturi  umane este necesar consimţămîntul scris al  recipientului în stare de conştienţă. Totodată, recipientul este prevenit de eventualele  riscuri care pot surveni în urma intervenţiei chirurgicale.
(3) În cazul  în  care recipientul nu a atins vîrsta de 18  ani  sau este  incapabil,  transplantul se realizează cu consimţămîntul scris  al părinţilor sau al  reprezentantului lui legal, ori al  instituţiei  de tutelă  şi  curatelă.  În măsura în care  este  posibil,  consimţămîntul persoanelor incapabile şi a minorilor privind transplantul este decisiv.
Pentru  minori  opinia lor la intervenţia chirurgicală respectivă va  fi luată  în consideraţie ca un factor determinant, proporţional cu  vîrsta sau gradul de maturitate.
(4) Transplantul  de organe şi ţesuturi umane  fără  consimţămîntul recipientului,  al părinţilor lui sau al reprezentantului lui legal, ori al  instituţiei  de  tutelă  şi curatelă se efectuează doar în cazuri excepţionale, cînd tărăgănarea intervenţiei chirurgicale i-ar pune viaţa în pericol, iar obţinerea consimţămîntului în timp util este imposibilă. Decizia în aceste cazuri se ia în scris de către consiliul  medicilor specialişti,  în componenţa  prevăzută la art.6, numai în cazul constatării existenţei unui organ sau ţesut compatibil pentru efectuarea transplantului  şi  este adusă  la  cunoştinţa  părinţilor, rudelor apropiate,  reprezentantului  legal  sau  al instituţiei  de  tutelă  şi curatelă.
Articolul 8. Asigurarea donatorului în viaţă şi a recipientului
                    cu informaţia necesară privind transplantul
Instituţia medicală  este obligată să furnizeze atît donatorului  în viaţă  cît şi recipientului informaţia necesară referitoare la scopul şi natura intervenţiei chirurgicale, la consecinţele şi riscurile acesteia.
Capitolul II
PRELEVAREA DE ORGANE ŞI ŢESUTURI DE LA CADAVRU
Articolul 9. Prezumţia consimţămîntului pentru prelevare
Prelevarea de  organe  şi ţesuturi de la cadavru este  interzisă  în cazul  în care instituţia medicală la momentul prelevării este informată că  persoana  respectivă  în timpul vieţii sau rudele ei  apropiate  ori reprezentantul ei legal s-au pronunţat împotriva prelevării de organe şi ţesuturi pentru transplant după moartea acesteia.
Articolul 10. Constatarea (confirmarea) decesului
(1) Organele şi ţesuturile destinate transplantului pot fi prelevate de  la  cadavru numai atunci cînd decesul a fost confirmat de  consiliul medicilor  specialişti,  în  a cărui componenţă este  inclus  un  expert medico-legist.
(2) Concluzia de deces se ia în baza constatării morţii ireversibile a creierului (moarte cerebrală).
(3) Dacă se prevede folosirea decedatului în calitate de donator, la diagnosticarea decesului este interzisă prezenţa medicilor-transplantologi  şi colaboratorilor, care asigură funcţionarea serviciului de donare şi sînt salarizaţi de acesta.
Articolul 11. Autorizarea prelevării de organe şi ţesuturi
                      de la cadavru
(1) Prelevarea de organe şi ţesuturi de la cadavru se efectuează cu autorizarea conducătorilor  instituţiei   medicale  respective,  în condiţiile legii.
 (2) În cazul  în  care cadavrul necesită o expertiză  medico-legală, prelevarea de organe şi ţesuturi se efectuează cu autorizarea expertului medico-legist.
Capitolul III
PRELEVAREA DE ORGANE ŞI ŢESUTURI
DE LA UN DONATOR ÎN VIAŢĂ
Articolul 12. Condiţiile de prelevare
(1) Prelevarea de organe şi ţesuturi pentru transplant de  la  un donator  în  viaţă  poate fi făcută numai în  beneficiul  terapeutic  al recipientului  şi  numai în cazul în care nu sînt disponibile organe şi ţesuturi corespunzătoare prelevate de la o persoană decedată, precum şi atunci cînd nu există  metode terapeutice alternative cu eficienţă comparabilă.
(2) Prelevarea  de  organe şi ţesuturi de la un donator în viaţă  se permite în următoarele condiţii:
a) riscul la  care  va fi supus donatorul este inferior  avantajului oferit recipientului;
b) donatorul a fost informat asupra eventualelor riscuri pentru sănătatea sa, legate de intervenţia  chirurgicală  pentru  prelevarea organului şi/sau ţesutului său;
c) donatorul  şi-a dat, în scris, liber şi conştient, consimţămîntul pentru prelevarea organului şi/sau ţesutului său;
d) donatorul a fost supus unui examen medical minuţios şi există concluzia consiliului  medicilor specialişti  privind posibilitatea prelevării de organe şi/sau ţesuturi pentru transplant.
(3) Prelevarea de organe şi ţesuturi de la donatorul în viaţă  este permisă  numai dacă acesta este compatibil genetic (mamă, tată,  frate, soră) cu potenţialul recipient, cu excepţia prelevării de măduvă osoasă.
Articolul 13. Drepturile donatorului
(1) Donatorul  care şi-a dat consimţămîntul de a i se preleva organe şi/sau  ţesuturi pentru transplant este în drept să ceară instituţiilor medicale respective o informaţie exhaustivă privind posibilele complicaţii  pe care le poate declanşa intervenţia chirurgicală  pentru sănătatea sa.
(2) Intervenţia  chirurgicală  pentru  prelevarea de  organe  şi/sau ţesuturi  de la donatorul în viaţă poate fi efectuată  numai  după  ce acesta şi-a dat consimţămîntul în mod liber şi în stare de conştienţă.
(3) Persoana  menţionată  la  alin.(2) îşi poate  retrage  liber  şi oricînd  consimţămîntul,  cu excepţia cazurilor cînd medicii au  început deja actul prelevării, iar stoparea lui şi revenirea la poziţia iniţială sînt  imposibile  sau  prezintă  un pericol pentru  sănătatea  şi  viaţa donatorului.
(4) Donatorul care a donat organul şi/sau ţesutul pentru transplant este în drept de a beneficia de tratament gratuit în instituţiile medicale de stat în legătură cu intervenţia chirurgicală suferită şi la compensaţii pentru vătămări exagerate.
Articolul 14. Restricţiile privind prelevarea de organe şi
                     ţesuturi de la un donator în viaţă
(1) De la donatorul  în viaţă poate fi prelevat  pentru  transplant unul din organele pare, o porţiune din organ sau ţesut, lipsa cărora nu provoacă dereglări ireversibile de sănătate.
(2) De la o persoană,  care este în imposibilitatea dea-şi da  liber consimţămîntul, conform prevederilor art.12, nu pot fi prelevate organe şi/sau ţesuturi.
(3) În mod excepţional  şi în condiţii de respectare a  prevederilor legislaţiei, prelevarea ţesutului regenerativ de la o persoană aflată în imposibilitatea de a-şi da liber consimţămîntul poate  fi  autorizată numai dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
a) nu există   donator compatibil  care  poate  să-şi  dea   liber consimţămîntul;
b) recipientul este frate sau soră cu donatorul;
c) donarea face posibilă salvarea vieţii recipientului.
Capitolul IV
RESPONSABILITATEA INSTITUŢIILOR MEDICALE
ŞI A PERSONALULUI ACESTORA
Articolul 15. Responsabilitatea instituţiilor medicale
Dacă sănătatea donatorului  sau a recipientului a fost deteriorată din cauza nerespectării condiţiilor şi metodelor de prelevare  a organelor şi ţesuturilor sau a condiţiilor şi metodelor de transplantare prevăzute de prezenta lege instituţia medicală în cauză poartă răspundere materială faţă de persoanele nominalizate în conformitate cu legislaţia.
Articolul 16. Responsabilitatea personalului instituţiilor medicale
(1) Se interzice divulgarea de către medici şi alţi colaboratori ai instituţiilor medicale a informaţiei despre donator şi recipient.
(2) În caz de nerespectare a cerinţelor prezentei legi şi ale altor acte  normative, medicii şi alţi colaboratori ai instituţiilor  medicale poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 17. Inadmisibilitatea vînzării organelor şi ţesuturilor
                     umane
(1) Este interzisă:
a) vînzarea de organe şi  ţesuturi  umane  de către  instituţiile medicale, autorizate să efectueze prelevarea şi conservarea organelor şi ţesuturilor de la cadavru;
b) scoaterea din ţară a organelor şi ţesuturilor umane prelevate.
(2) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra preparatelor şi materialelor destinate transplantului, la pregătirea cărora se folosesc componentele ţesuturilor.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 18
Guvernul:
în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri  privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege, precum şi  va elabora şi va aproba, în baza prezentei legi,  actele normative aferente;
în termen de 3 luni, va aduce propriile acte normative în conformitate cu prezenta lege;
va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi;
va asigura elaborarea  de către ministere şi departamente a  actelor normative care rezultă  din  prezenta lege şi  sînt  necesare  pentru implementarea ei.
  
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 25 iunie 1999.
Nr. 473-XIV.