LPM673/1999
ID intern unic:  311853
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 673
din  12.11.1999
cu privire la folosirea şi protecţia emblemei Crucii Roşii
Publicat : 23.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 145-148     art Nr : 715
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Notă:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    În scopul aplicării Convenţiilor de la Geneva privind protecţia victimelor de război din 12 august 1949 şi Protocoalelor adiţionale din 8 iunie 1977, denumite în continuare Convenţiile de la Geneva, prezenta lege stabileşte condiţiile şi modul de folosire şi protecţie a emblemei Crucii Roşii şi denumirii "Crucea Roşie" în timp de pace şi m timp de conflict armat.
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectele protejate
    Obiectele protejate de prezenta lege sînt:
    a) emblema Crucii Roşii;
    b) denumirea "Crucea Roşie";
    c) semnalele distinctive pentru identificarea formaţiunilor sanitare şi mijloacelor de transport sanitar.
    Articolul 2. Emblema Crucii Roşii
    (1) Emblema Crucii Roşii reprezintă crucea de culoare roşie pe fond alb, formată din două dreptunghiuri egale, care se intersectează în mijloc sub un unghi drept, neajungînd pînă la margmea fondului.
    (2) Emblema Crucii Roşii este emblema şi. semnul distinctiv al serviciului sanitar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
    (3) Emblema Crucii Roşii utilizată în conformitate cu Regulile de folosire a emblemei Crucii Roşii sau Semilunii Roşii, denumite în continuare Regulile de folosire a emblemei, adoptate în 1965 la cea de-a XX-ea Conferinţă Internaţională a Crucii Roşii şi Senulunii Roşii de la Viena şi revizuite în 1991 de către Consiul de delegaţi la Budapesta, este emblema Societăţii de Cruce Roşie din Moldova.
    (4) Nici o altă instituţie, înfîinţată pe teritoriul Republicii Moldova, nu poate folosi emblema Crucii Roşii sau denumirea "Crucea Roşie", cu excepţia cazurilor cînd acest drept s-a
acordat în conformitate cu Convenţiile de la Geneva şi cu prezenta lege.
    Articolul 3. Modalităţile de folosire a emblemei
                       Crucii Roşii
    Emblema Crucii Roşii poate fi folosită ca semn protector sau semn distinctiv în conformitate cu Convenţiile de la Geneva, Regulile de folosire a emblemei şi cu prevederile prezentei legi.
Capitolul II
FOLOSIREA EMBLEMEI CRUCII ROŞII
    Articolul 4. Emblema Crucii Roşii ca semn protector
    (1) În timp de conflict armat, emblema Crucii Roşii constituie un semn protector vizibil. Scopul acesteia este de a arăta că anumite persoane, fonnaţium sanitare, precum şi mijloace de transport se află sub protecţia Convenţiilor de la Geneva.
    (2) Emblema Crucii Roşii, ca semn protector, trebuie să fie suficient de mare ca să poată fi recunoscută de la distanţă.
    (3) Persoanele care folosesc emblema Crucii Roşii ca senui protector o poartă pe brasardă.
    Articolul 5. Folosiiea emblemei Crucii Roşii în timp de conflict armat
    (1) În timp de conflict armat, emblema Crucii Roşii se foloseşte ca semn protector:
    1) pentru indicarea:
    a) personalului medical al serviciului sanitar al forţelor armate, precum şi personalului medical al Societăţii de Cruce Roşie din Moldova aflate la dispoziţia serviciului sanitar al forţelor armate;
    b) personalului medical al spitalelor şi altor instituţii medicale civile, recunoscute de autorităţile competente şi împuternicite de acestea să-şi desfăşoare activitatea, - cu autorizaţia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    c) personalului medical al formaţiunilor protecţiei civile -cu autorizaţia Guvernului;
    d) personalului religios ataşat forţelor armate, precum şi spitalelor şi altor instituţii medtcale;
    2) pentru marcarea:
    a) obiectelor medicale şi sanitare, mijloacelor de transport sanitar ale forţelor armate, precum şi formaţiunilor sanitare şi mijloacelor de transport sanitar ale Societăţii de Cruce Roşie din Moldova aflate la dispoziţia serviciului sanitar al forţelor armate;
    b) spitalelor şi altor instituţii medicale civile a căror sarcină este tratamentul răniţilor şi bolnavilor - cu autorizaţia Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    c) utilajului medical şi materialului sanitar;
    d) altor mijloace de transport sanitar, destinate transportării răniţilor şi bolnavilor, - cu autorizaţia Ministerului Apărării şi Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (2) în timp de conflict armat, emblema Crucii Roşii poate fi folosită ca semn protector pentru indicarea personalului, marcarea clădirilor, instalaţiilor, materialului sanitar, mijloacelor de transport aparţinînd serviciilor sanitare ale societăţilor naţionale străine de Cruce Roşie sau Semilună Roşie şi altor organizaţii voluntare care le oferă ajutor în timpul desfăşurării activităţii medicale pe teritoriul Republicii Moldova - cu autorizaţia Quvernului şi sub controlul Ministerului Apărării.
    Articolul 6. Folosirea emblemei Crucii Roşii
                       de către personalul medical şi alte persoane
    (1) Personalul medical indicat în art.5 alin.(l) pct.1) din prezenta lege va purta pe braţul stîng o brasardă rezistentă la umezeală de culoare albă cu emblema Crucii Roşii. Aceste brasarde se eliberează de Ministerul Apărării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în limitele competenţei lor.
    (2) Personalul religios ataşat forţelor armate, precum şi spitalelor şi altor instituţii medicale, poartă aceleaşi semne distinctive ca şi personalul medical.
    Articolul 7. Legitimaţia
    (1) In timp de conflict armat, persoanele indicate în art.6 din prezenta lege vor avea asupra lor legitimaţia ce le confirmă apartenenţa la o anumită organizaţie sau instituţie.
    (2) Legitimaţia se eliberează şi se înregistrează de către Ministerul Apărării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în limitele competenţei lor.
    (3) Legitimaţia conţine datele personale, fotografia, indicarea funcţiei titularului, semnătura persoanei care a eliberat legitimaţia, data eliberării acesteia şi ştampila autorităţii care a eliberat-o.
    (4) După îndeplinirea misiunii, legitimaţia se restituie organizaţiei care a eliberat-o.
    Articolul 8. Emblema Crucii Roşii ca semn distinctiv (1) Emblema Crucii Roşii ca semn distinctiv se foloseşte atît în timp de pace, cît şi în timp de conflict armat. Emblema utilizată ca semn distinctiv arati că persoana sau obiectul respectiv aparţine de instituţia Societăţii de Cruce Roşie sau de Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.
    (2) Emblema Crucii Roşii ca semn distinctiv trebuie să aibă dimensiuni relativ mici.
    (3) Emblema Crucii Roşii ca semn distinctiv nu poate fi purtată pe brasardă sau instalată pe acoperiş.
    Articolul 9. Foloşirea emblemei Crucii Roşii de către organizaţiile medicale care acordă asistenţă medicală gratuită Emblema Crucii Roşii poate fi folosită în timp de pace pentru identiflcarea organizaţiilor medicale care acordă asistenţă medicală gratuită, precum şi a mijloacelor de transport sanitar folosite pentru transportarea gratuită a bolnavilor, - cu autorizaţia Societăţli de Cruce Roşie din Moldova.
    Articolul 10. Emblema Societăţii de Cruce Roşie din Moldova
    (1) Emblema Societăţii de Cruce Roşie din Moldova trebuie să aibă dimensiuni relativ mici. Ea nu poate fi purtată pe brasardă şi instalată pe acoperiş.
    (2) Emblema Societăţii de Cruce Roşie din Moldova se permite a fi folosită în următorul mod:
    a) să fie imprimată pe drapelele Societăţii, amplasată pe clădirile şi încăperile folosite de Societate, pe mijloacele de transport, în locurile de păstrare a bunurilor cu destinaţie medicală aparţnînd Societăţii;
    b) să fle arborată (plasată) în timpul desfăşurării acţiunilor de familiarizare a populaţiei cu activitatea Societăţii, de propagare a cunoştinţelor despre dreptul mternaţional umanitar şi Mişcaiea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie;
    c) să fie reprodusă pe publicaţiile Societăţii;
    d) să fie reprodusă pe obiectele confecţionate la comanda Societăţii, inclusiv pe medalii, semne de onoare, timbre;
    e) să fie aplicată pe încărcăturile cu ajutoare umanitare, expediate de Societate.
    (3) Colaboratorii Societăţii de Cruce Roşie din Moldova sînt în drept să poarte emblema Societăţii numai în exerciţiul funcţiunii.
    (4) Emblema Societăţii de Cruce Roşie din Moldova o pot purta de asemenea membrii ei, precum şi alte persoane care participă în activitatea acesteia.
    Articolul 11. Folosirea emblemei Crucii Roşii
                         de către societăţile naţionale străine
                         de Cruce Roşie sau Semilună Roşie
    (1) Societăţile naţionale străine de Cruce Roşie sau Semilună Roşie, aflate pe teritoriul Republicii Moldova, folosesc ca semn distinctiv emblema Crucii Roşii sau emblema Semilunii Roşii, cu autorizaţia Societăţii de Cruce Roşie din Moldova, în aceleaşi condiţii ca şi Societatea de Cruce Roşie din Moldova.
    (2) Dispoziţiile privind protecţia, controlul şi prevenirea utilizării abuzive a emblemei Crucii Roşii, stabilite prin prezenta lege, sînt aplicabile în egală măsuiă şi emblemei Semilunii Roşii.
    Articolul 12. Folosirea emblemei de către organizaţiile
                          Mişcăiii Internaţionale de Cruce Roşie
                          şi Semilună Roşie
    Organizaţiile Comitetului Internaţional de Cruce Roşie şi Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, aflate pe tentoriul Republicii Moldova, vor folosi emblema în orice timp şi la exercitarea tuturor genurilor de activitate.
    Articolul 13. Folosirea semnalelor distinctive
    În conformitate cu Protocolul 1 adiţional, regulile privind protecţia, controlul şi prevenirea folosirii abuzive a emblemei Crucii Roşii se extind şi asupra semnalelor distinctive (semnale luminoase, semnale radio şi identifîcare prin mijloace electronice).
Capitolul III
CONTROLUL ASUPRA EXECUTĂRII LEGII
ȘI RĂSPUNDEREA PENTRU ОNCГLCAREA EI
    Articolul 14. Comitetul Naţional de Consultanţă
                         şi Coordonare a Punerii în Aplicare
                         a Dreptului Umanitar
    (1) Comitetul Naţional de Consultanţă şi Coordoriare a Punerii în Aplicare a Dreptului Umamtar este un organ consultativ permanent al Guvernului, care, în strînsă colaborare cu autorităţile publice, asigură respectarea strictă a normelor ce reglementează folosirea emblemei Crucii Roşii, denumirii "Crucea Roşie" şi a senmalelor distinctive.
    (2) Comitetul Naţional de Consultanţă şi Coordonare a Punerii în Aplicare a Dreptului Umanitar întreprinde toate măsurile necesare în vederea preîntîmpinării folosirii ilegale a emblemei Crucii Roşii şi denumirii "Crucea Roşie", în special prin propagarea în rîndurile forţelor armate, autorităţilor publice şi populaţiei civile a normelor dreptului internaţional umanitar.
    Articolul 15. Controlul asupra executării legii
    (1) Controlul asupra executării prezentei legi se realizează de către Ministerul Apărării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în limitele competenţei lor.
    (2) Societatea de Cruce Roşie din Moldova este în drept să se adreseze autorităţilor publice cu propuneri privind folosirea emblemei Crucii Roşii şi denumirii "Crucea Roşie" şi prevenirea abuzurilor şi încălcărilor la folosirea acestora.
    Articolul 16. Folosirea ilegală a emblemei Crucii Roşii
    Folosirea emblemei Crucii Roşii şi a denumirii "Crocea Roşie" de catre persoanele lizice şi juridice care nu sînt împuternicite cu acest drept, precum şi a însemnelor care pot fi identificate cu emblema Crucii Roşii, atrage răspundere administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 17. Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Roşii
                          ca semn protector în timp de conflict armat
    (1) Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Roşii ca semn protector în timp de conflict armat se consideră infracţiune militară şi se pedepseşte în confomiitate cu legislaţia penală.
    (2) Folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Roşii constituie un act de apel la buna-credinţă a adversarului pentru a-1 induce în eroare şi a-1 face să creadă că are dreptul să primească sau are obligaţia să acorde protecţia prevăzută în regulile dreptului intemaţional umanitar.
    Articolul 18. Interzicerea folosirii denumirii
                          şi emblemei Crucii Roşii
    Este interzisă înregistrarea sau folosirea denumirii "Crucea Roşie", precum şi a imaginii aeesteia, în denumirile firmelor, pe emblemele comerciale şi mărcile de serviciu, pe desenele şi modelele industriale, precum şi în alte cazuri ce contravin prevederilor prezentei legi.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 19
    Guvernul, în termen de 2 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri în vederea aducerii legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                     Dumitru DIACOV

    Chisinău, 12 noiembrie 1999.
    Nr. 673-XIV.