LPA1153/1997
ID intern unic:  311883
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1153
din  11.04.1997
cu privire la notariat
Publicat : 16.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 061     art Nr : 520     Promulgat : 20.08.1997     Data intrarii in vigoare : 16.09.1997
Abrogat prin L1453/08.11.02, MO154/21.11.02 art.1209, în vigoare la 21.02.03
Modificat
L757/27.12.2001, MO17/31.01.2002 art.58
L384/19.07.2001, MO97/17.08.2001 art.779
L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000
L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514
L1499/12.02.98, MO16/05.03.98
    
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Notariatul. Definiţie
(1) Notariatul reprezintă un ansamblu de persoane fizice licenţiate în domeniu şi persoane abilitate prin lege să desfăşoare în numele statului şi în conformitate cu Constituţia şi legislaţia în vigoare activitate notarială, care asigură persoanelor fizice şi juridice stabilirea de raporturi juridice, civile şi comerciale nelitigioase,  precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor legitime.
(2) Activitatea notarială se realizează prin acte notariale şi  consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi.
(3) Activitatea  notarială se înfăptuieşte în mod egal pentru  toate persoanele, respectîndu-se imparţialitatea.
(4) Activitatea  notarială nu se află sub incidenţa Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
[Art.1 modificat L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.1 alin.4  în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 2. Actele notariale
(1) Actele notariale se îndeplinesc de notari, precum şi de secretarii consiliilor locale (săteşti, comunale), iar pe teritoriul altor state - de consulii Republicii Moldova, potrivit competenţelor stabilite de lege.    
[Art.2 al.(1)  modificat L757/27.12.2001, MO17/31.01.2002 art.58]
(2) Notarul este  persoană  fizică  autorizată să  îndeplinească  un serviciu  de interes public, are statutul unei funcţii autonome şi  este inamovibil, cu excepţia încetării funcţiei în temeiul prezentei legi.
[Alin.2 art.2 modificat prin L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
(3) Actul îndeplinit   de  notar,  purtînd  semnătura  şi   sigiliul acestuia,  este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.
(4) Actul notarial  este prevăzut de lege sau solicitat de  persoane particulare.
    [Art.2 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 3. Cerinţele faţă de actele notariale
(1) Notarii şi persoanele abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială, au obligaţia să verifice ca actele pe care le instrumentează să nu cuprindă clauze ce contravin legislaţiei, ordinii publice şi bunelor moravuri, să ceară şi să dea lămuriri părţilor asupra conţinutului acestor acte spre a se convinge că le-au înţeles sensul şi le-au acceptat efectele, în scopul prevenirii litigiilor.
(2) În cazul în care actul solicitat contravine legislaţiei, ordinii publice şi bunelor moravuri, notarul va refuza întocmirea lui.
[Art.3 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 4. Dreptul la exercitarea funcţiei de notar
    Dreptul la exercitarea funcţiei de notar îl au persoanele care:
    a) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi pe teritoriul ei;
    b) au capacitatea de exerciţiu al drepturilor civile;
    c) au studii juridice superioare;
[Art.4 lit. d) în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
d) au lucrat  cel  puţin  doi  ani în  organele  notariale  ori  au îndeplinit  funcţia de notar stagiar timp de doi ani sau de cel puţin un an  -  în cazul judecătorilor, procurorilor, avocaţilor cu  vechimea  în funcţia  respectivă de cel puţin doi ani. Persoanele care au  îndeplinit funcţia de judecător, procuror, anchetator sau avocat şi au o vechime în muncă  de  peste  10 ani pot fi scutite de stagiere de  către  Consiliul Uniunii  Notarilor de comun acord cu Ministerul Justiţiei. Condiţiile de stagiere  a candidaţilor la funcţia de notar sînt stabilite de Consiliul Uniunii Notarilor, care le fixează salariul sau bursa;
[Art.4 lit.d) modificat prin L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
[Art.4 lit. d) în redacţia L1499/12.02.98, MO16/05.03.98]
    d) au făcut stagiul timp de un an sau au o vechime în muncă pe specialitate de cel puţin 2 ani şi au făcut stagiul timp de pînă la un an la notar;
    e) cunosc limba de stat în limitele stabilite de legislaţie;
    f) au susţinut examenul calificativ de notar;
     [Art.4 lit. f) modificată prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
    g) nu au antecedente penale nestinse;
    h) dispun de licenţă pentru activitate notarială.
  
Articolul 5. Candidaţii la funcţia de notar
Admiterea candidaţilor la funcţia de notar se efectuează de Ministerul Justiţiei. Candidaţii sînt aleşi pe bază de concurs.
[Art.5 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 6. Confirmarea în funcţia de notar
Candidaţii care au îndeplinit condiţiile prevăzute la art.4 sînt confirmaţi în funcţia de notar prin ordinul ministrului justiţiei.
[Art.6 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 7. Jurămîntul notarului
(1) După înregistrarea biroului notarial,notarul va depune jurămîntul  în faţa ministrului justiţiei. Jurămîntul are următorul conţinut:
"Eu, notarul  (numele, prenumele), jur să fiu devotat(ă)  Republicii Moldova,  să  respect  Constituţia şi legile ei, să fiu onest(ă)  şi  să îndeplinesc conştiincios obligaţiile de notar."
(2) Jurămîntul semnat de notar se păstrează în dosarul său personal.
[Art.7 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
    
Articolul 8. Dreptul la funcţia de notar stagiar
(1) Notar stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4 lit.a)-e) şi g).
(2) Condiţiile de stagiere a candidaţilor la funcţia de notar sînt stabilite printr-un regulament aprobat de Ministerul Justiţiei.
[Art.8 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 9. Împuternicirile notarului stagiar
Notarul poate delega pe notarul stagiar să îndeplinească următoarele atribuţii:
    a) lucrări de secretariat;
    b) redactarea proiectelor de tranzacţii care urmează a fi legalizate notarial;
    c) redactarea unor proiecte de acte cu conţinut juridic;
    d) totalizarea practicii notariale;
    e) lucrări de arhivă.
Articolul 10. Independenţa notarilor
    (1) În activitatea sa, notarul se supune numai legii.
    (2) Influenţa  asupra  exercitării împuternicirilor notarilor nu  se admite.
                            
Capitolul II
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII NOTARIALE
    
Articolul 11. Biroul notarial, şediul, competenţa lui teritorială
(1) Activitatea notarului se desfăşoară în cadrul unui birou, pe care acesta este obligat să-l deschidă în limitele circumscripţiei unităţii teritorial-administrative de nivelul al doilea stabilite în licenţă. În birou pot funcţiona unul sau mai mulţi notari asociaţi care pot angaja notari stagiari, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu, necesar activităţii notariale.
(2) În circumscripţia unei unităţi teritorial-administrative de nivelul al doilea pot funcţiona unul sau mai multe birouri notariale. În cazul în care în circumscripţie funcţionează mai multe birouri notariale, competenţa teritorială a fiecăruia se întinde pe tot cuprinsul acelei circumscripţii.
[Art.11 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 12. Supravegherea activităţii notarilor
Supravegherea  activităţii  notarilor este exercitată de  Ministerul Justiţiei, care asigură o practică notarială unică şi analiza statistică a actelor notariale.
[Art.12 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.12 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
  
Articolul 13. Comisia de calificare
(1) Pe lîngă Ministerul Justiţiei funcţionează Comisia de calificare. Regulamentul cu privire la organizarea, componenţa şi funcţionarea acesteia se aprobă de minister.
(2) Recursul asupra deciziei Comisiei de calificare poate fi depus în instanţa de judecată în termen de o lună de la data înmînării către persoana interesată a copiei de pe decizie.
[Art.13 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 14. Licenţa pentru activitate notarială
(1) Licenţa pentru activitate notarială este eliberată de Ministerul Justiţiei,  în baza deciziei Comisiei de calificare, persoanelor care au susţinut examenul de calificare.
(2) Modul de eliberare a licenţei pentru activitate notarială este stabilit printr-un regulament aprobat de Ministerul Justiţiei în condiţiile legii.
(3) Notarul cu   licenţă  are  dreptul  de  a-şi  deschide  cont  de decontare sau de alt gen, inclusiv valutar, în orice bancă.
(4) Refuzul de  a elibera licenţă pentru activitate notarială  poate fi  contestat în justiţie în termen de o lună în modul stabilit de Codul de procedură civilă.
[Art.14 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 15. Modul de deschidere a biroului notarial
Înainte de a-şi   începe  activitatea,  notarul  este   obligatsă-şi înregistreze  biroul la Ministerul Justiţiei în decursul a 90 de zile de la  confirmare.  Pentru  înregistrarea  biroului,  notarul  va  prezenta Ministerului  Justiţiei  amprenta  sigiliului şi  specimenul  semnăturii sale,  după  care va depune jurămîntul. Neîndeplinirea acestor condiţii din motive neîntemeiate atrage revocarea confirmării notarului prin retragerea licenţei.
[Art.15 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 16. Limba actelor notariale
(1) Actele notariale se efectuează în limba moldovenească.
(2) În condiţiile legii, actul notarial poate fi îndeplinit în limba solicitată de persoana care se adresează notarului.
(3) Dacă  persoana  care  s-a  adresat pentru  îndeplinirea  actului notarial  nu cunoaşte limba de stat, textele actelor îndeplinite pot  fi traduse de notar sau traducător în limba solicitată de acesta.
(4) Dacă notarul  cunoaşte  limba  străină  solicitată  de  persoana interesată,  la dorinţa acesteia, actul notarial poate fi îndeplinit  şi în limba străină solicitată.
[Alin.2-4 art.16 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 17. Păstrarea secretului actelor notariale
(1) Notarii sînt obligaţi să păstreze secretul actelor notariale.
(2) Informaţiile   cu  privire  la  documentele,  actele   notariale efectuate  se eliberează doar persoanelor fizice şi juridice din a căror împuternicire sau pentru care au fost efectuate actele notariale.
(3) Adeverinţele  cu  privire  la documentele  şi  actele  notariale efectuate  se eliberează la cererea instanţei de judecată, procuraturii, organelor  de anchetă prealabilă şi de cercetare penală, în legătură  cu procesele  penale  sau civile aflate în curs de cercetare  şi  examinare judiciară.
(4) Adeverinţele  cu privire la testamente se eliberează numai  după moartea testatorului.
(5) Regulile  de  păstrare  a secretului actelor  notariale  trebuie respectate  şi  de persoanele care au aflat, în  exerciţiul  funcţiunii, despre actele notariale efectuate.
(6) Obligaţia  de  a  păstra  secretul actului  notarial  rămîne  în vigoare  şi după încetarea funcţiei, cu excepţia cazurilor în care legea sau părţile interesate eliberează notarul de această obligaţie.
(7) Persoanele   indicate  la  alin.(1)  şi  alin.(5)  vinovate   de divulgarea   secretului  actelor  notariale  poartă  răspundere  conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 18. Sigiliul notarului
Notarul are sigiliu  pe  care este gravată Stema de Stat,  denumirea statului  "Republica  Moldova",  numele notarului  şi  sediul  biroului. Notarul  poate  avea  formulare personale, hîrtie  cu  antetul  biroului notarial, precum şi blanchete ale biroului notarial, clişeuri, şabloane.
Articolul 19. Dările de seamă
Notarul prezintă Ministerului Justiţiei dare de seamă semestrială şi dare de seamă anuală după forma stabilită de minister.
[Art.19 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 20. Păstrarea actelor notariale
Actele notariale se păstrează de către persoanele abilitate prin prezenta lege să desfăşoare activitate notarială şi fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova. Modul de păstrare,  de  transmitere şi de folosire a materialelor arhivistice  se stabileşte  în  conformitate  cu normele de păstrare a  documentelor  de arhivă.
[Art.20 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.20 modificat prin L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 21. Încetarea activităţii notarului
    (1) Activitatea notarului încetează:
    a) la cerere;
    b) în cazul constatării incapacităţii de muncă, în condiţiile legii;
  [Lit.b) modificată prin L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
    c) prin excludere  din profesie, dispusă ca sancţiune  disciplinară, în condiţiile prezentei legi;
    d) în cazul incapacităţii   profesionale  constatate  în  urma  unor inspecţii repetate;
    e) în cazul cînd  sentinţa  a rămas definitivă sau a fost  comisă  o încălcare a eticii notarului;
    f) în cazul în care notarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.4;
    g) în caz de deces;
    h) în caz de retragere a licenţei.
    (2) Încetarea activităţii notarului se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei.
Articolul 22. Suspendarea exerciţiului funcţiei de notar
(1) Exerciţiul funcţiei de notar se suspendă:
a) în caz de incompatibilitate, conform art.25;
b) în caz de  neachitare  a obligaţiilor băneşti după 6 luni  de  la scadenţa acestora, pînă la achitarea debitului;
c) în caz de incapacitate temporară de muncă;
d) în situaţiile prevăzute la art.28 alin.(1) lit.d) şi alin.(2).
(2) Suspendarea se dispune de ministrul justiţiei, în conformitate cu competenţa acestuia, ori la propunerea Consiliului uniunii notarilor sau Consiliului asociaţiei notarilor din care face parte notarul.
[Art.22 alin.2 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Capitolul III
DREPTURILE, OBLIGAŢIILE ŞI
RESPONSABILITATEA NOTARULUI
Articolul 23. Drepturile
(1) Notarul îşi  exercită  personal  profesiunea  şi  se  bucură  de stabilitate în funcţie; nu poate fi transferat în alte localităţi fără a depune cerere.
(2) Notarul dispune   de  drepturi  şi  obligaţii  patrimoniale   şi personale nepatrimoniale, poate angaja şi concedia lucrători, dispune de veniturile încasate, poate apărea ca parte în judecată în numele său sau în  numele biroului notarial şi poate efectua alte acte în  conformitate cu legislaţia.
(3) Notarul are dreptul:
a) la onorariu pentru serviciile prestate;
[Art.23 lit.a) în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
b) la concediu de odihnă, în condiţiile stabilite de lege.
c) la  asigurare  socială pe baza contribuţiei la sistemul public de asigurări  sociale  obligatorii şi la fondurile nestatale de pensii,  în condiţiile legii.
[Art.3 lit.c) în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 24. Obligaţiile
(1) Notarul este obligat:
a) să acorde  persoanelor  fizice şi juridice ajutor  în  realizarea drepturilor  lor  şi  în ocrotirea intereselor legitime, să  le  explice drepturile  şi  obligaţiile,  să-i prevină despre  consecinţele  actelor notariale ce se efectuează;
b) să păstreze  în  taină  datele  care i-au  devenit  cunoscute  în  exerciţiul  funcţiunii.  Judecata poate să elibereze notarul de  aceasta obligaţie dacă împotriva lui este intentat un dosar penal în legătură cu efectuarea de acte notariale.
c) să asigure procesul de stagiere a notarilor stagiari.
[Art.24 lit.c) în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
(2) Notarul refuză    efectuarea    actului   notarial   în    cazul neconformităţii  lui  cu legislaţia Republicii Moldova  sau  convenţiile internaţionale.
(3) Notarul îndeplineşte   atribuţiile   sale  în  conformitate   cu prezenta lege şi cu jurămîntul.
Articolul 25. Incompatibilităţile
Activitatea de notar este incompatibilă cu orice altă activitate, cu excepţia celei didactice şi ştiinţifice.
Articolul 26. Responsabilitatea
(1) Notarul nu  poate absenta mai mult de 5 zile consecutive fără  a asigura funcţionalitatea biroului său, în condiţiile legii şi fără a informa despre aceasta Camera Notarială.
(2) Dacă notarul  divulgă  intenţionat date despre  efectuarea  unor acte   notariale   sau  îndeplineşte  un  act  notarial  ce   contravine legislaţiei,  este  obligat să repare paguba pricinuită. Vina  notarului trebuie  să  fie  stabilită  prin hotărîre  definitivă  a  instanţei  de judecată.
[Art.26 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Alin.3 art.26 completat prin L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 27. Răspunderea disciplinară
Răspunderea disciplinară  a  notarului intervine pentru  următoarele abateri:
a) întîrziere sau neglijenţă în efectuarea lucrărilor;
b) lipsă nejustificată de la birou;
c) nerespectare a secretului profesional;
d) încălcare a eticii notarului.
Articolul 28. Sancţiunile disciplinare
(1) Sancţiunile disciplinare se aplică de către Ministerul Justiţiei în conformitate cu competenţa acestuia, ori la propunerea Consiliului uniunii notarilor sau Consiliului asociaţiei notarilor din care face parte notarul şi, în funcţie de gravitatea faptelor, constau în:
[Art.28 alin.1 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
    a) avertizare  orală  cu recomandarea de a nu mai comite  astfel  de erori;
    b) observaţie scrisă;
    c) suspendare din funcţie pe o durată maximă de 6 luni;
    d) retragere a licenţei.
(2) În cazul  în care împotriva notarului s-a luat măsura  arestului preventiv,  ministrul  justiţiei va lua măsura suspendării  din  funcţie pînă la soluţionarea cauzei penale, potrivit legii.
(3) Dacă sentinţa  a rămas definitivă, ministrul justiţiei  dispune, excluderea din profesie a notarului condamnat.
(4) Registrele şi lucrările notarului suspendat sau exclus se păstrează în baza unui regulament aprobat de Ministerul Justiţiei şi de Consiliul uniunii notarilor sau de Consiliul asociaţiei notarilor din care face parte notarul.
[Art.28 modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 29. Substituirea notarului
În caz de absenţă  temporară a notarului, Colegiul Camerei Notariale propune,   iar   Ministerul  Justiţiei  numeşte,   pentru   îndeplinirea atribuţiilor   notarului   absent,   un  alt  notar,   de   regulă   din circumscripţia apropiată.
Capitolul IV
UNIUNILE, ASOCIAŢIILE NOTARILOR ŞI CAMERELE NOTARIALE
    [Titlul Cap.IV modificat prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 30. Uniunile şi asociaţiile notarilor
În conformitate cu legea notarii se pot constitui în uniuni şi asociaţii profesionale, care activează în baza statutului aprobat de adunarea de constituire şi înregistrat la Ministerul Justiţiei."
[Art.30 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.31 exclus prin L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 32.    Atribuţiile Consiliului uniunii notarilor şi
        ale Consiliului asociaţiei notarilor
Consiliul uniunii notarilor sau Consiliul asociaţiei notarilor au următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele notarilor şi le protejează în raporturi cu terţe persoane;
b) propune ministrului justiţiei suspendarea din funcţie sau încetarea funcţiei de notar;
c) propune Ministerului Justiţiei numărul necesar de birouri notariale şi repartizarea lor în circumscripţia respectivă;
d) propune cuantumul onorariilor pentru serviciile notariale conform metodologiei de calculare elaborate de Ministerul Economiei şi Reformelor şi Ministerul Justiţiei;
e) aprobă cotele de contribuţie ale notarilor la Camera Notarială, precum şi cele ale Camerei Notariale la uniunea sau asociaţia notarilor, potrivit statutului acesteia;
f) supraveghează asigurarea activităţii notariale în condiţiile legii;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamentul Consiliului.
[Art.32 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.32 lit.d) modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 33. Asigurarea activităţii notariale
Notarul nu este în drept să-şi exercite funcţiile fără a încheia, în condiţiile legii, un contract de asigurare a activităţii sale.
[Art.33 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 34. Camera Notarială
(1) În circumscripţia  fiecărei zone geografice (Centru, Nord,  Sud) funcţionează cîte o Cameră Notarială cu capacitate juridică.
(2) Din Camera  Notarială e necesar să facă parte toţi notarii  care funcţionează în circumscripţia zonei respective.
(3) Camera Notarială  este condusă de un colegiu şi are un  secretar auxiliar remunerat.
Articolul 35. Atribuţiile Colegiului Camerei Notariale
Colegiul Camerei Notariale are următoarele atribuţii:
    a) previne şi,  dacă  e posibil, soluţionează  plîngerile  împotriva notarilor   şi  a  notarilor  stagiari,  luînd  măsurile  respective  şi aducîndu-le la cunoştinţa Consiliului uniunii notarilor sau Consiliului asociaţiei notarilor şi a Ministerului Justiţiei;
    b) apără interesele notarilor din circumscripţia sa;
   c) face recomandări   şi  sugestii  Consiliului uniunii notarilor sau Consiliului asociaţiei notarilor privind exerciţiul notariatului la nivelul circumscripţiei sale;
    d) informează uniunea sau asociaţia notarilor asupra  activităţii   birourilor notariale, asupra necesarului de notari şi, în caz de modificare a  numărului notarilor din circumscripţia sa, expune o părere argumentată;
    e) reprezintă  Camera  Notarială în relaţiile cu terţe  persoane  la nivelul circumscripţiei sale;
    f) întocmeşte   documentaţia  juridică  şi  asigură  consultarea  şi informarea curentă a notarilor;
    g) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei Notariale şi a contribuţiei membrilor săi;
    h) acumulează   datele   şi  lucrările  necesare  pentru   Buletinul Notarilor şi asigură difuzarea acestuia;
    i) stabileşte contribuţia notarilor proporţional venitului;
    j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamentul său.
[Art.35 modificat L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 36. Dreptul Camerei Notariale de a fi informată
(1) Camera Notarială  are dreptul să ceară informaţii cu privire  la săvîrşirea de acte notariale, alte documente ce se referă la activitatea economico-financiară,   iar,   după  caz,  explicaţiile  personale   ale notarului, inclusiv în chestiuni de nerespectare a eticii profesionale.
(2) Persoanele  cu  putere  de decizie ale  Camerei  Notariale  sînt obligate  să  păstreze  secretul actelor  notariale.  Pentru  divulgarea secretului   şi   pricinuirea  de  daune  notarului,  vinovaţii   poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
Capitolul V
PROCEDURA ACTELOR NOTARIALE
Articolul 37. Competenţa notarului
(1) Notarul îndeplineşte următoarele acte notariale:
a) redactarea şi îndeplinirea, la solicitarea părţilor, a actelor cu conţinut juridic;
b) autentificarea  actelor redactate de el, de persoana în cauză, de avocat   sau  prin  delegarea  judecătorului  şi  autorităţilor  publice (tranzacţii   de  înstrăinare  (vînzare-cumpărare,  donaţie,  schimb)  a bunurilor  imobiliare  şi  mobiliare,  a pămîntului,  a  mijloacelor  de transport, autentificarea testamentelor, procurilor etc.);
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor pe documente;
f) certificarea datei de prezentare a actelor;
g) primirea documentelor la păstrare;
h) actele de protest al cambiilor;
i) legalizarea copiilor de pe documente;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea  copiilor  autentice de pe actele notariale  întocmite sau depuse formal în arhivele sale la păstrare ori anexate la alte acte;
1) autentificarea    contractelor   cu   privire   la   determinarea cotei-părţi din bunurile stăpînite în devălmăşie;
m) orice alte acte prevăzute de lege.
[Art.37 alin.1 modificat  L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
(2) Notarul poate  da  consultaţii  juridice în  materie  notarială, altele   decît  cele  referitoare  la  conţinutul  actelor  pe  care  le îndeplineşte.
(3) La îndeplinirea  atribuţiilor  ce-i  revin, notarul  recurge  la competenţa generală, cu excepţia următoarelor situaţii:
a) procedura  succesorală notarială este de competenţa notarului din circumscripţia  teritorială  a  judecătoriei în care  defunctul  a  avut ultimul domiciliu;
b) în cazul moştenirilor    succesive,   moştenitorii   pot    alege competenţa   oricărui  dintre  birourile  notariale  din  circumscripţia  teritorială a judecătoriei în care a avut ultimul domiciliu acela dintre moştenitori care a decedat cel din urmă;
c) actele de  protest  al  cambiilor  se întocmesc  de  notarul  din circumscripţia  teritorială  a  judecătoriei  în  care  urmează  să  fie efectuată plata;
d) eliberarea  copiilor de pe actele notariale se face de notarul în al cărui birou se păstrează originalul.
(4) Legislaţia  poate  prevedea şi alte restricţii decît cele de  la alin.(3)   privind  competenţa  notarului  la  săvîrşirea  unor  acţiuni notariale.
Articolul 38.  Actele notariale îndeplinite de misiunile diplomatice
                         şi oficiile consulare
(1) Activitatea  notarială  a consulilor  ale  Republicii  Moldova se  desfăşoară  conform  legislaţiei Republicii Moldova şi convenţiilor internaţionale la care ea este parte, precum şi potrivit uzanţelor internaţionale.
(2) La cererea   persoanelor   fizice  avînd  cetăţenia   Republicii Moldova,  precum şi a persoanelor ei juridice, consuli ale Republicii Moldova îndeplinesc următoarele  acte notariale:
    a) redactarea   actelor   şi   a   proceselor-verbale   în   vederea autentificării sau legalizării semnăturii;
    b) autentificarea actelor;
    c) legalizarea semnăturilor pe documente;
   d) certificarea datei de prezentare a actelor;
[Art.38 lit.c)-d)  modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
   e) certificarea unor fapte;
    f) legalizarea de copii de pe documente;
    g) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
    h) primirea la  păstrare  a  actelor şi documentelor  prezentate  de părţi;
    i) eliberarea de copii de pe actele notariale întocmite de consuli;
    j) alte acte prevăzute de lege.
(3) Actele notariale  prevăzute la alin.(2) lit.c), f) şi g) pot  fi îndeplinite  de  către consuli ale Republicii Moldova şi la cererea persoanelor fizice sau juridice străine dacă aceste acţiuni nu contravin legislaţiei ţării de reşedinţă.
(4) Actele notariale se îndeplinesc la sediile   consulilor, la bordul navelor  cu  pavilionul Republicii  Moldova  care  staţionează în raza de activitate  a  consulilor,  precum şi la domiciliul cetăţeanului Republicii Moldova ori în alt  loc  dacă acest lucru este permis de convenţiile internaţionale la care Republica Moldova şi statul de reşedinţă sînt părţi sau dacă legea ţării respective nu prevede altfel.
[Art.38 modificat L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 381. Actele notariale îndeplinite de secretarul
    consiliului local (sătesc, comunal)
      Secretarul consiliului local (sătesc, comunal) îndeplineşte următoarele acte notariale:
a) autentifică tranzacţiile  de înstrăinare (vînzare-cumpărare, donaţie, schimb) a terenurilor cu destinaţie agricolă  şi a bunurilor imobiliare;
b)  autentifică  testamente;
c) legalizează copii de pe documente;
d) certifică semnăturile pe documente;
e) legalizează alte procuri, cu excepţia procurilor de substituire.
[Art.381 modificat L757/27.12.2001, MO17/31.01.2002 art. 58]
[Art.381 modificat L757/27.12.2001, MO17/31.01.2002 art. 58]
e) legalizează procurile pentru primirea pensiei.
[Art.381 modificat L384/19.07.2001, MO97/17.08.2001 art. 779]
[Art.381 în redacţia L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Capitolul VI
EFECTUAREA ACTELOR NOTARIALE
Articolul 39. Subiectul actelor notariale
Actele notariale  pot  fi  efectuate  de orice  notar,  cu  excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
Articolul 40. Locul efectuării actelor notariale
(1) Actele notariale se efectuează la biroul notarial.
(2) La solicitarea  persoanelor interesate, actele notariale pot  fi efectuate  la  domiciliu,  oficiu, instituţii medicale, cu  condiţia  că persoanele   vizate  în  aceste  acte,  din  motive  întemeiate  (boală, invaliditate etc.), nu se pot prezenta la biroul notarial.
Articolul 41. Refuzul efectuării actului notarial
(1) Notarul refuză  efectuarea actului notarial dacă acesta vine  în contradicţie cu legea sau nu corespunde prevederilor ei.
(2) Efectuarea actului notarial poate fi respinsă şi din următoarele motive:
    a) solicitarea  lucrărilor  în  afara orelor de lucru,  cu  excepţia cazurilor  în  care  întocmirea unui act nu suferă  amînare  din  motive obiective;
    b) neprezentarea   documentaţiei   necesare   sau   prezentarea   ei necompletă;
    c) neplata taxelor şi a onorariului stabilit;
    d) imposibilitatea  identificării părţilor sau lipsa capacităţii lor de exerciţiu.
(3) La cererea  persoanei căreia i s-a refuzat efectuarea actului notarial,  motivul  refuzului se expune în scris şi se explică modul  de recurs.  Refuzul  se înmînează în decursul a 10 zile din ziua  adresării pentru  efectuarea  actului notarial şi poate fi atacat în  instanţa  de judecată în a cărei circumscripţie teritorială se află biroul notarial.
[Art.41 modificat L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 42. Stabilirea identităţii, verificarea capacităţii
                       juridice, de exerciţiu, autenticităţii semnătu-
                       rilor părţilor şi ale reprezentanţilor lor
(1) La efectuarea  actelor notariale, notarii stabilesc  identitatea şi  verifică  capacitatea juridică şi de exerciţiu a părţilor care  s-au adresat  pentru efectuarea de acte notariale, a reprezentanţilor lor sau a  reprezentanţilor persoanei juridice, cu excepţia cazurilor în care se solicită  întocmirea  de copii legalizate sau acordarea  de  consultaţii juridice   notariale.  În  cazul  întocmirii  de  tranzacţii  de   către reprezentanţii părţilor, se verifică împuternicirile lor.
(2) Acordurile autentificate notarial şi alte documente sînt semnate de  părţi  în prezenţa notarului. Dacă acordul sau un alt document  este semnat  în  lipsa notarului, semnatarul trebuie să confirme personal  că documentul a fost semnat de el.
(3) Dacă partea, din cauza unui defect fizic, unei boli sau din alte cauze,  nu  poate  semna personal, atunci ea poate  împuternici  o  altă persoană  să semneze documentul în prezenţa sa şi în prezenţa notarului.
În  acest  caz se va indica din ce cauză partea care a cerut  efectuarea actului notarial nu poate semna personal documentul.
(4) Dacă partea  este analfabetă sau nevăzătoare, notarul îi citeşte documentul, făcînd menţiunea respectivă în el.
(5) Dacă surdul,  mutul sau surdomutul este analfabet, la efectuarea actului notarial este obligatorie prezenţa unei persoane competente care poate  să  îl  înţeleagă şi să certifice  prin  semnătură  conformitatea documentului cu voinţa părţii.
Articolul 43. Cerinţele faţă de documentele prezentate
(1) Nu pot fi   primite   pentru   efectuarea  de   acte   notariale documentele  în  care  nu  este indicat locul întocmirii  lor,  care  au ştersături,   adăugiri,  cuvinte  suprimate  şi  rectificări  (corectări nestipulate) nemenţionate special şi nici documentele scrise în creion.
(2) Documentele  expuse pe două sau mai multe foi separate se cos şi se sigilează.
(3) Textul documentelor  trebuie să fie scris citeţ, cifrele să  fie scrise,  cel  puţin  o  singură  dată,  şi  cu  litere,  iar  denumirile persoanelor  juridice,  numele  şi prenumele persoanelor fizice  să  fie scrise fără prescurtări, indicîndu-se sediul şi adresa lor. Pe parcursul textului pot fi admise prescurtări.
Articolul 44. Restricţii
(1) Notarul nu are dreptul să efectueze acte notariale pe numele său şi  în  numele  său, pe numele şi în numele soţului său  (soţiei  sale), rudelor  (părinţi, copii, nepoţi, bunici, fraţi, surori) ale sale şi ale soţului (soţiei).
(2) În cazul  în care, conform legislaţiei, actele notariale trebuie să  fie  îndeplinite  într-un anumit birou  notarial,  locul  efectuării actului notarial este stabilit de Ministerul Justiţiei.
Articolul 45. Înregistrarea actelor notariale
(1) Toate actele   notariale  efectuate  de  notar  se  înscriu   în registrul notarial.
(2) Fiecărui  act  notarial i se atribuie un număr, indicat  în  mod obligatoriu  în documentul eliberat de notar, precum şi în înscrisul  de autentificare.
Articolul 46. Înscrisul de autentificare
La efectuarea  actelor notariale, pe toate documentele eliberate  de biroul  notarial  notarul face înscrisul respectiv de  autentificare  şi aplică ştampila.
Articolul 47. Eliberarea de extrase
Notarul eliberează  extrase  din registrul notarial  la  solicitarea persoanelor  fizice şi juridice în al căror nume sau în al căror interes au   fost   efectuate  actele  notariale,  precum  şi   la   solicitarea autorităţilor  publice împuternicite (instanţa de judecată, procuratura, organele   de  anchetă  prealabilă  şi  de  cercetare  penală,  organele securităţii naţionale) în legătură cu procesele civile sau penale.
Articolul 48. Eliberarea de duplicate
Notarul eliberează  duplicatul  documentului  la  cererea  scrisă  a persoanei  în al cărei nume sau din a cărei împuternicire sînt efectuate actele notariale.
Capitolul VII
AUTENTIFICAREA TRANZACŢIILOR
Articolul 49. Autentificarea notarială a tranzacţiilor
(1) Notarul autentifică tranzacţii pentru care legislaţia stabileşte o  formă  notarială  obligatorie. La dorinţa  părţilor,  se  autentifică notarial şi tranzacţiile pentru care legislaţia nu prevede autentificare notarială obligatorie.
(2) Notarul are obligaţia de a explica părţilor esenţa şi importanţa actului   pe  care  vor  să-l  încheie,  de  a  controla   conformitatea conţinutului cu interesele părţilor şi cu legislaţia.
(3) Notarul trebuie   să  ceară  părţilor  să  prezinte  documentele justificative  şi autorizaţiile necesare îndeplinirii actului  notarial, precum  şi  documentele  care  confirmă dreptul  de  proprietate  asupra bunurilor persoanei care le înstrăinează sau le gajează.
(4) Tranzacţia  autentificată  notarial în care părţile  au  indicat greşit  suma tranzacţiei poate fi considerată nulă de către instanţa  de judecată.
[Art.49 alin.4 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
(5) Răspunderea   pentru   tăinuirea  faptului   aflării   bunurilor înstrăinate   (gajate)   sub   interdicţie  (sechestru,   arest,   gaj), comunicarea   preţului  nereal  sau  altor  date  eronate  în   procesul îndeplinirii tranzacţiei o poartă partea vinovată.
[Art.49 alin.3 şi 5  în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 50. Autentificarea contractelor de atribuire a
                       terenurilor pentru construcţia de case
                       individuale
Contractul de  atribuire  a  terenului pentru  construcţia  de  case individuale  se  autentifică de notarul biroului din  circumscripţia  în care se află terenul atribuit.
Articolul 51.  Autentificarea contractelor de înstrăinare şi  
                        gajare de imobil
(1) Autentificarea   contractului   de  înstrăinare  de  imobil   se efectuează  numai  la biroul notarial în a cărui circumscripţie se  află imobilul.
(2) Sub incidenţa alin.(1) cade contractul de gajare de imobil.
(3) Pînă  la  autentificarea  contractului de înstrăinare,  persoana care înstrăinează este obligată să-i comunice persoanei care primeşte în proprietate existenţa sau lipsa restanţelor la impozite şi la alte plăţi obligatorii.   În  cazul  depistării  restanţelor  după   autentificarea contractului,  obligaţia de a le plăti revine persoanei care a primit în proprietate bunul înstrăinat.
(4) Răspunderea  pentru comunicarea informaţiei false sau incomplete privind restanţa o poartă persoana care înstrăinează.
[Art.51 alin.3-4  în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 52. Autentificarea testamentelor
    (1) Notarul autentifică  testamentele persoanelor care au capacitate de exerciţiu.
    (2) Autentificarea testamentelor prin reprezentanţi este interzisă.
    (3) La autentificarea  testamentelor  nu  se  cere  testatorului  să prezinte  dovezi  care să confirme drepturile lui de proprietate  asupra bunurilor testate.
    (4) Testamentul  poate  fi  anulat sau modificat  prin  depunere  de cerere sau prin întocmire de către testator a unui testament nou.
    (5) Semnătura  de  pe cererea de anulare a testamentului trebuie  să fie legalizată notarial.
Articolul 53. Autentificarea procurilor
(1) Notarii autentifică  procuri  în  numele unei sau a  mai  multor persoane, pe numele unei sau a mai multor persoane.
(2) Procura de  substituire poate fi autentificată notarial numai la prezentarea procurii de bază în care este menţionat acest drept.
(3) Dreptul de  substituire  poate  fi folosit de mandatar  numai  o singură  dată,  notarul  făcînd  în procura de bază  o  menţiune  despre aceasta.
[Art.53 alin.3 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 54. Numărul de exemplare ale documentului autentificat
                        notarial
(1) Numărul de   exemplare  ale  documentului  în  care  este  expus conţinutul   tranzacţiilor  autentificate  notarial  este  stabilit   de persoanele  care  solicită efectuarea acţiunii notariale, dar  nu  poate depăşi numărul părţilor la tranzacţie.
(2) Testamentele,  procurile şi contractele de înstrăinare şi gajare de  imobil, de atribuire de terenuri pentru construcţii se întocmesc  în cel  puţin  două  exemplare,  unul dintre care se  păstrează  la  biroul notarial.
(3) Toate exemplarele se semnează de părţi, fiind egal autentice.
Capitolul VIII
CONSERVAREA BUNURILOR SUCCESORALE ŞI ELIBERAREA
CERTIFICATELOR DE MOŞTENITOR
Articolul 55. Înştiinţarea moştenitorilor despre deschiderea
                       succesiunii şi primirea declaraţiei de acceptare
                      a nsuccesiunii sau de renunţare la ea
(1) După ce a  constatat că în urma decesului unei persoane au rămas bunuri  succesorale,  notarul  îi  citează pe toţi  cei  care,  potrivit datelor, au dreptul la succesiune.
(2) La locul   de   deschidere  a  succesiunii,   notarul   primeşte declaraţia scrisă de acceptare a succesiunii sau de renunţare la ea.
Articolul 56. Primirea pretenţiilor de la creditorii defunctului
La locul de deschidere  a succesiunii, în conformitate cu legislaţia în   vigoare,  notarul  primeşte  pretenţiile,  expuse  în  scris,   ale creditorilor defunctului.
Articolul 57. Conservarea şi inventarierea bunurilor succesorale
(1) Notarul ia  măsuri pentru conservarea bunurilor succesorale dacă acest   lucru   este  necesar  în  interesul  moştenitorilor,   părţilor interesate sau statului.
(2) La cererea  persoanelor  interesate, notarul face  inventarierea bunurilor  succesorale la locul deschiderii succesiunii şi le  transmite spre păstrare moştenitorilor sau unor alte persoane.
(3) Dacă în componenţa   averii  succesorale  se  află  bunuri  care trebuie  administrate, precum şi în cazul intentării de acţiune de către creditorii   defunctului,  notarul  numeşte  un  custode  al   bunurilor succesorale pînă la acceptarea moştenirii.
(4)  Custodele,  tutorele  şi alte persoane cărora li  s-au  transmis spre păstrare bunuri succesorale sînt preveniţi de răspunderea pe care o poartă   conform  legii  pentru  irosirea,  distrugerea,  tăinuirea   şi înstrăinarea lor şi pentru cauzarea de prejudicii moştenitorilor.
(5) Dacă persoanele  sus-numite nu sînt moştenitori, ele au  dreptul să  primească  de la moştenitori recompensă pentru  păstrarea  bunurilor succesorale.
Articolul 58. Delegarea măsurilor de conservare a bunurilor
                       succesorale
Dacă bunurile  defunctului  sau o parte din ele nu se află la  locul deschiderii  succesiunii, notarul trimite delegarea de a lua măsurile de conservare a bunurilor succesorale către notarul de la locul aflării lor.
Articolul 59. Anularea măsurilor de conservare a bunurilor
                       succesorale
(1) Conservarea  bunurilor  succesorale continuă pînă la  acceptarea succesiunii de către moştenitori, iar dacă aceasta nu a fost acceptată - pînă  la  expirarea termenului prevăzut de legislaţia în vigoare  pentru acceptarea succesiunii.
(2) Notarul este   obligat  să  comunice  moştenitorilor,  iar  dacă bunurile  succesorale  pe baza dreptului de succesiune trec la stat,  să comunice  instituţiei financiare respective despre suspendarea măsurilor de conservare a bunurilor succesorale.
Articolul 60. Acoperirea din contul bunurilor succesorale
                       a cheltuielilor
(1) Pînă la expirarea  termenului  prevăzut de lege pentru  primirea moştenirii sau pînă la primirea certificatului de moştenitor, notarul dă dispoziţie  ca persoanelor care sînt moştenitori să li se acorde sume de bani din contul averii succesorale:
a) pentru acoperirea  cheltuielilor aferente îngrijirii  defunctului în timpul bolii, precum şi înmormîntării lui;
b) pentru cheltuielile  de conservare şi de administrare a bunurilor succesorale.
(2) Dispoziţia  se  eliberează  de  notar la  prezentarea  de  către persoanele interesate a dovezilor ce confirmă cheltuielile menţionate la lit.a) şi lit.b) ale alin.(1).
[Art.60 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 61. Certificatul de moştenitor
(1) Certificatul  de moştenitor se eliberează moştenitorilor în baza unei  cereri  scrise  adresate  notarului de la locul  de  deschidere  a succesiunii, în termenul prevăzut de legislaţia civilă în vigoare.
(2) Moştenitorul  care a omis termenul de primire a moştenirii poate fi  inclus  în  certificatul  de moştenitor  cu  consimţămîntul  tuturor moştenitorilor  care au primit moştenirea. Acest consimţămînt trebuie să fie prezentat în scris pînă la eliberarea certificatului de moştenitor.
(3) Certificatul  de moştenitor se eliberează tuturor moştenitorilor împreună sau fiecărui în parte, ţinîndu-se cont de dorinţa lor.
(4) Cu consimţămîntul     tuturor    moştenitorilor    incluşi    în certificatele  precedente, în certificatele următoare pot fi incluşi  şi alţi moştenitori legali, care au dreptul la o cotă din moştenire.
[Art.61 alin.4  modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
(5) Despre eliberarea   certificatului   de  moştenitor  pe   numele minorului  sau al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu,  notarul comunică  organelor  de  tutelă  şi  curatelă de la  locul  de  trai  al moştenitorului în scopul ocrotirii intereselor lui patrimoniale.
(6) În cazul  în  care  moştenirea trece cu drept de  succesiune  în favoarea  statului,  certificatul de moştenitor se eliberează  organului financiar respectiv, la cerinţa ultimului.
Articolul 62. Condiţiile eliberării certificatului de moştenitor
                        legal sau testamentar
(1) La eliberarea    certificatului   de   moştenitor   legal    sau testamentar,  notarul  verifică  faptul  decesului celui  care  a  lăsat moştenirea,  data  şi  locul  deschiderii  succesiunii,  raporturile  de rudenie   sau  existenţa  testamentului,  masa  bunurilor   succesorale. Dovezile respective trebuie să fie prezentate de moştenitori.
(2) Dacă unul  sau cîţiva moştenitori sînt lipsiţi de  posibilitatea de  a  prezenta dovezi cu privire la raportul de rudenie, ce  constituie temei  pentru  chemarea  la  succesiunea legală, ei pot  fi  incluşi  în certificatul de moştenitor cu consimţămîntul celorlalţi moştenitori care au acceptat succesiunea şi au prezentat asemenea dovezi.
(3) Pînă la eliberarea  certificatului  de  moştenitor  testamentar, notarul  clarifică, de asemenea, cercul de persoane care au dreptul la o cotă obligatorie din succesiune, preîntîmpinînd moştenitorul testamentar referitor  la  răspunderea  ce-i  revine pentru trecerea  sub  tăcere  a moştenitorilor legali.
(4) În  caz de  deces  al unuia din participanţii la  privatizare  - proprietar  în devălmăşie, cota-parte a acestuia se determină la cererea moştenitorilor chemaţi la succesiune.
[Art.62 alin.4  în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Capitolul IX
ELIBERAREA CERTIFICATULUI CU PRIVIRE LA DREPTUL  DE
PROPRIETATE LA O COTĂ-PARTE DIN BUNURILE COMUNE ALE
SOŢILOR. APLICAREA  ŞI  ANULAREA  INTERDICŢIILOR DE
ÎNSTRĂINARE A IMOBILULUI
Articolul 63. Eliberarea certificatului cu privire la  
                    dreptul de proprietate la o cotă-parte
                         din bunurile comune ale soţilor
(1) Notarul,  în  baza cererii comune scrise a  soţilor,  eliberează certificate  cu  privire la dreptul de proprietate la o  cotă-parte  din bunurile dobîndite de soţi în timpul căsătoriei.
(2) Certificatul  cu privire la dreptul de proprietate la imobil  se eliberează de către notar la locul aflării acestuia.
Articolul 64. Eliberarea certificatului cu privire la dreptul de
                        proprietate la o cotă-parte din bunurile comune
                       ale soţilor în caz de deces al unuia din ei
(1) În caz de  deces  al unuia dintre soţi, notarul de la  locul  de deschidere  a  succesiunii eliberează, pe baza cererii scrise a  soţului supravieţuitor,   certificatul  privind  dreptul  de  proprietate  la  o jumătate din bunurile dobîndite de soţi în timpul căsătoriei.
(2) La cererea  soţului supravieţuitor sau a moştenitorilor  chemaţi la  succesiune, notarul eliberează certificatul de proprietate, în  care confirmă  cota-parte  a  soţilor. Certificatul eliberat  dă  dreptul  de deschidere  a  moştenirii şi serveşte ca document  pentru  înregistrarea dreptului de proprietate.
[Art.64 alin.2 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 65. Aplicarea şi anularea interdicţiilor de
                        înstrăinare a imobilului
Aplicarea şi  anularea interdicţiilor de înstrăinare a imobilului se efectuează în condiţiile şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
Capitolul X
LEGALIZAREA COPIILOR ŞI A EXTRASELOR DIN DOCUMENTE,
CERTIFICAREA SEMNĂTURILOR DE PE DOCUMENTE ŞI A
EXACTITĂŢII TRADUCERII
Articolul 66. Legalizarea copiilor şi a extraselor din documente
(1) Notarul legalizează  copiile  de pe originalele documentelor  şi extrasele  din  ele  în  cazurile  cînd  aceste  documente  nu  sînt  în contradicţie cu legea şi au valoare juridică.
(2) Extrasele  din documente pot fi legalizate numai cu condiţia  ca ele să cuprindă textul deplin care se referă la o anumită chestiune.
(3) Notarul legalizează  copia de pe documentul eliberat de cetăţean numai   în  cazul  cînd  autenticitatea  semnăturii  de  pe  document  a cetăţeanului este certificată notarial.
Articolul 67. Certificarea semnăturii de pe document
(1) Notarul certifică   semnătura  de  pe  documentele  care  nu  se întocmesc  în  forma autentică obligatorie, totodată, conţinutul lor  nu trebuie să vină în contradicţie cu legea.
[Art.67  în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
(2) Notarul nu  certifică  faptele  expuse  în  document,  ci  numai confirmă că semnătura aparţine persoanei care a semnat.
Articolul 68. Certificarea exactităţii traducerii
(1) Notarul certifică  exactitatea  traducerii actelor în  cazul  în care sînt îndeplinite condiţiile cerute la art.16 alin.(3) şi (4)
(2) Dacă notarul   nu   cunoaşte  limba  străină,  traducerea   este efectuată  de traducător, a cărui semnătură este cunoscută şi legalizată notarial.  Traducătorul este avertizat de răspunderea pe care o  poartă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru traducere falsă.
[Art.68 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Capitolul XI
CERTIFICAREA FAPTELOR
Articolul 69. Certificarea faptului aflării persoanei  
                         în viaţă, într-un anumit loc
(1) Notarul certifică  faptul  că  persoana  se află  în  viaţă  sau într-un anumit loc.
(2) Certificarea  faptului că un minor se află în viaţă sau  într-un anumit   loc  se  face  la  cererea  reprezentanţilor  săi  legali,   la prezentarea  documentului  cu  fotografia,  care  certifică  identitatea minorului.
[Art.69 alin.2  modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
(3) La certificarea   faptelor  menţionate  la  alin.(1),  persoanei interesate i se eliberează certificat de forma stabilită.
[Art.69 alin.3 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 70. Certificarea identităţii persoanei
                    cu persoana înfăţişată în fotografie
(1) Notarul certifică  identitatea persoanei cu persoana  înfăţişată în fotografie la prezentarea de către această persoană a documentului cu fotografia sa.
(2) La certificarea   faptului  menţionat  la  alin.(1),   persoanei interesate i se eliberează certificat.
[Art.70 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 71. Certificarea timpului prezentării documentului
Notarul certifică  timpul cînd i s-a prezentat documentul. Înscrisul de certificare a acestui fapt se face pe document, indicîndu-se persoana care l-a prezentat.
[Art.71 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Capitolul XII
TRANSMITEREA CERERILOR, PRIMIREA ÎN DEPOZIT A
SUMELOR DE BANI ŞI A TITLURILOR DE VALOARE
Articolul 72. Transmiterea cererilor
(1) Notarul transmite  cererea persoanelor fizice şi juridice  către alte persoane fizice şi juridice cu recipisă sau le expediază prin poştă cu aviz poştal.
(2) Cererile  pot fi transmise prin telefax, reţele computerizate şi prin  alte mijloace tehnice. Cheltuielile aferente folosirii mijloacelor tehnice le achită persoana a cărei cerere se transmite.
(3) La rugămintea persoanei care a depus cererea, notarul eliberează un certificat de transmitere a ei.
Articolul 73. Primirea în depozit a sumelor de bani şi a
                        titlurilor de valoare
(1) Notarul de  la  locul  de executare a  obligaţiei  primeşte,  în cazurile  prevăzute de legislaţia în vigoare, de la debitor sume de bani şi titluri de valoare pentru a le transmite creditorului.
(2) Notarul înştiinţează  creditorul referitor la sumele de bani  şi la titlurile de valoare primite pe care le remite la cererea lui.
(3) Restituirea  sumelor  de bani şi a titlurilor de  valoare  către persoana  care  le-a  depus se admite numai cu consimţămîntul  scris  al persoanei  în  al cărei folos s-a făcut depunerea sau în baza  hotărîrii instanţei de judecată.
Articolul 74. Protestarea cambiilor
Notarul protestează  cambiile,  conform  Legii cambiei,  în  caz  de neachitare, neacceptare şi nedatare a acceptului.
Articolul 75. Prezentarea cecurilor spre plată şi certificarea
                     neachitării lor
(1) Notarul de la locul aflării debitorului primeşte, după expirarea a  10 zile de la eliberarea lor, cecurile emise pe teritoriul Republicii Moldova pentru a le prezenta spre plată, iar cecurile emise în alte ţări -  după  expirarea  a 6 luni, dar nu mai tîrziu de ora 12 a  zilei  care urmează după acest termen.
(2) Notarul prezintă  în  aceeaşi zi băncii cecul spre achitare.  În caz de neachitare a cecului, notarul certifică neachitarea lui, făcînd o menţiune  pe  cec  după  forma stabilită şi  consemnînd  acest  fapt  în registru.  Totodată,  notarul trimite emiţătorului de cec o  înştiinţare despre  neachitarea cecului de către bancă şi despre menţiunea făcută pe cec.
[Art.75 alin.3  exclus  L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 76. Primirea documentelor la păstrare
(1) Notarul primeşte  la  păstrare documente, conform unui  inventar întocmit  în  două exemplare, eliberînd un certificat şi un exemplar  al inventarului persoanei care a dat documentele la păstrare.
(2) Documentele  primite  la  păstrare se restituie  la  prezentarea certificatului  şi a inventarului sau în baza unei hotărîri a  instanţei de judecată.
Articolul 77. Protestul maritim
(1) Notarul primeşte   declaraţia  scrisă  a  căpitanului  navei  cu privire  la  accidentul  care  a  avut  loc  în  timpul  navigaţiei  sau staţionării  navei,  ce  poate  constitui un  temei  pentru  a  prezenta proprietarului navei pretenţii maritime patrimoniale.
(2) Notarul, în baza declaraţiei căpitanului, a datelor din jurnalul de  bord  şi, dacă e posibil, a depoziţiilor a cel puţin 2  martori  din echipajul  navei,  alcătuieşte  un act, îl certifică  şi  eliberează  un exemplar căpitanului.
Articolul 78. Asigurarea dovezilor
(1) La cererea  persoanelor  interesate,  notarul  asigură  dovezile necesare,  în cazul apariţiei unui proces, în instanţa de judecată  dacă sînt  motive  de  a crede că ulterior prezentarea  dovezilor  va  deveni imposibilă sau dificilă.
(2) La efectuarea  actelor  de  asigurare a  dovezilor,  notarii  se conduc de prevederile Codului de procedură civilă.
[Art.78 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
[Capitolul XIII exclus L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Capitolul XIV
APLICAREA LEGISLAŢIEI CU PRIVIRE LA NOTARIAT FAŢĂ
DE CETĂŢENII STRĂINI ŞI APATRIZI.
APLICAREA LEGISLAŢIEI ALTOR STATE.
TRATATELE ŞI ACORDURILE INTERNAŢIONALE
Articolul 82. Actele notariale pentru cetăţenii străini,
                       apatrizi şi persoanele juridice străine
(1) Cetăţenii  străini  şi apatrizii au dreptul, în egală măsură  cu cetăţenii  Republicii  Moldova,  să se  adreseze  birourilor  notariale, precum  şi  consulilor Republicii Moldova, pentru îndeplinirea de acte notariale.
(2) Persoanele juridice străine au dreptul să se adreseze birourilor notariale, şi consulilor Republicii Moldova.
(3) Guvernul poate stabili restricţii de răspuns pentru cetăţenii şi persoanele  juridice ale acelor state în care sînt stabilite  restricţii speciale asupra dreptului cetăţenilor Republicii Moldova, al persoanelor ei juridice de a se adresa organelor de notariat.
[Art.82 modificat L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 83. Aplicarea normelor dreptului străin
(1) Notarii aplică  normele  dreptului  străin  în  conformitate  cu legislaţia  în vigoare a Republicii Moldova, cu tratatele şi  acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
(2) Notarii acceptă documentele întocmite în conformitate cu normele dreptului  străin  şi  efectuează înscrisuri de autentificare  în  forma prevăzută   de  legislaţia  străină  dacă  faptul  acesta  nu  vine   în contradicţie  cu  legislaţia  în vigoare a Republicii Moldova  sau  dacă reiese  din tratatele şi acordurile internaţionale la care aceasta  este parte.
Articolul 84. Acceptarea documentelor întocmite în străinătate
(1) Documentele    întocmite   în   străinătate   cu    participarea autorităţilor  străine sau cele emise de ele sînt acceptate de birourile notariale ale Republicii Moldova cu condiţia legalizării lor de organele Ministerului Afacerilor Externe al acesteia.
(2) Astfel de  documente sînt acceptate fără legalizare de birourile notariale ale Republicii Moldova dacă faptul este prevăzut de legislaţia Republicii  Moldova,  de tratatele şi acordurile internaţionale la  care aceasta este parte.
Articolul 85. Executarea delegaţiilor, adresarea în organele de
                       justiţie străine
(1) Notarii din  Republica Moldova execută delegaţiile transmise  de organele   de  justiţie  străine,  în  modul  stabilit,  cu  privire  la executarea unor anumite acte notariale, cu excepţia cazurilor cînd:
a) îndeplinirea  însărcinării ar fi în contradicţie cu suveranitatea Republicii Moldova sau ar ameninţa securitatea ei;
b) executarea  delegaţiei nu ţine de competenţa birourilor notariale din Republica Moldova.
(2) Birourile  notariale  din Republica Moldova se pot adresa,  prin intermediul  Ministerului Justiţiei, în organele de justiţie străine  cu delegaţii privind îndeplinirea unor acte notariale.
Articolul 86. Asigurarea dovezilor
(1) Birourile  notariale  din  Republica  Moldova  asigură  dovezile cerute pentru soluţionarea de probleme în organele altor state.
(2) Actele de  asigurare a dovezilor se fac în temeiul dispoziţiilor prevăzute în Codul de procedură civilă al Republicii Moldova.
Articolul 87. Tratatele şi acordurile internaţionale
(1) Dacă tratatul   sau  acordul  internaţional  la  care  Republica Moldova  este parte stabileşte alte norme cu privire la actele notariale decît  cele  cuprinse  în legislaţia Republicii Moldova,  la  efectuarea actelor   notariale   se   aplică  normele  tratatului   sau   acordului internaţional.
(2) Dacă tratatul   sau  acordul  internaţional  la  care  Republica Moldova  este  parte  pune în competenţa  notarilor  Republicii  Moldova efectuarea  unui  act  notarial  neprevăzut de  legislaţia  în  vigoare, notarii din republică efectuează acest act notarial în modul stabilit de Ministerul Justiţiei.
Capitolul XV
ASIGURAREA FINANCIARĂ A
ACTELOR NOTARIALE
Articolul 88. Plata pentru actele notariale şi pentru alte
                    servicii notariale
(1) Pentru efectuarea   de  acte  notariale,  pentru  acordarea   de consultaţii  în  probleme  de drept, pentru  redactarea  proiectelor  de documente, pentru prestarea de alte servicii de drept, notarul încasează plată  în mărimea stabilită prin acord cu solicitantul, ţinînd cont de recomandările Consiliului uniunii respective a notarilor sau ale Consiliului asociaţiei respective a notarilor elaborate conform art.32 lit.d).
[Art.88 modificat L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.88 alin.1 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
(2) În cazul  în  care notarul se deplasează pentru a  efectua  acte notariale, persoanele interesate acoperă cheltuielile aferente.
Articolul 89. Finanţarea activităţii notariale
(1) Sursa finanţării   activităţii  notarului  o  constituie  sumele băneşti  primite  de  el pentru efectuarea de acte notariale  şi  pentru prestarea  de servicii juridice şi tehnice, alte venituri legitime.
(2) Mijloacele  băneşti  primite de către notar  pentru  activitatea notarială  trec în proprietatea lui numai după achitarea impozitelor  şi altor plăţi obligatorii.
[Art.89 alin.3 exclus L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.89 alin.3 exclus L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
(3) Cheltuielile necesare activităţii notariale se stabilesc de Consiliul Uniunii Notarilor.
(4) Notarul este  responsabil  de organizarea evidenţei contabile  a activităţii sale financiare.
[Art.89 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Capitolul XVI
CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII
BIROURILOR NOTARIALE
Articolul 90. Controlul administrativ
(1) Controlul administrativ asupra îndeplinirii de către notari a obligaţiilor lor profesionale îl exercită Ministerul Justiţiei. Ministrul  justiţiei  poate  ordona   exercitarea controlului  asupra  activităţii notarilor prin inspectori  generali  de specialitate în domeniul notariatului.
(2) Controlul administrativ se exercită asupra:
    a) activităţii camerelor notariale şi a birourilor notariale;
    b) calităţii actelor şi lucrărilor îndeplinite de notari.
[Art.90 modificat L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
Articolul 91. Controlul judiciar
Refuzul de a  efectua acte notariale sau efectuarea lor incorectă se poate  contesta  în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială  se află biroul notarial, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Capitolul XVII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 92
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 93
Guvernul, în termen de două luni:
va înainta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei  în conformitate cu prezenta lege;
va asigura revizuirea şi  abrogarea de către organele  centrale  de specialitate a actelor normative care contravin prezentei legi;
în comun cu Banca   Naţională   a  Moldovei,  va  examina   problema acordării  către camerele notariale şi notari de credite pe termen  lung şi  credite preferenţiale pentru asigurarea materială a activităţii lor, inclusiv  pentru  arenda,  procurarea  şi  construirea  de  încăperi  de serviciu.
Articolul 94
Pînă la aducerea  actelor normative în concordanţă cu prezenta lege, prevederile lor se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.
Articolul 95
Autorităţile  administraţiei publice locale vor soluţiona problemele ce  ţin  de  arenda privilegiată a încăperilor în  care  sînt  amplasate birourile  notariale şi vor contribui la repartizarea încăperilor pentru notari cu arendă în condiţii avantajoase.
Articolul 96
(1) Perioada de trecere la activitate notarială în temeiul prezentei legi este de un an de la data intrării ei în vigoare.
(2) Persoanele  care pînă la adoptarea prezentei legi ocupau funcţia de  notar  superior  de  stat  sau de notar de  stat  îşi  vor  continua exercitarea împuternicirilor pînă la primirea licenţei.
(3) Notarilor   de  stat  şi  specialiştilor  secţiei   notariat  şi avocatură  a  Ministerului  Justiţiei  care activau  la  data  adoptării prezentei   legi,  licenţa  pentru  activitatea  notarială,  la  cererea acestora,  li  se va elibera gratuit de către Ministerul  Justiţiei,  cu respectarea prevederilor art.4, fără susţinerea examenului de calificare.
[Alin.3 introdus prin L1499/12.02.98, MO16/05.03.98]
(4) Pînă la constituirea  Uniunii  Notarilor, acordarea  de  licenţe candidaţilor  la  funcţia  de notar se va efectua  de  către  Ministerul Justiţiei în condiţiile art.4.
[Alin.4 introdus prin L1499/12.02.98, MO16/05.03.98]
(5) După expirarea   perioadei  de  trecere,  Ministerul   Justiţiei reziliază  contractul  de muncă cu notarii şi cu  personalul  birourilor notariale care nu au depus cererea de trecere la activitate notarială în conformitate cu prezenta lege.
[Art.96 alin.6-7 excluse L944/21.04.2000, MO94/03.08.2000]
(6) Pînă la 1 ianuarie 1999, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare,  unele  acte  notariale  pot fi efectuate  şi  de  alte  organe abilitate pentru aceasta prin lege.
[Art.96 alin.6 în redacţia L1499/12.02.98, MO16/05.03.98]
(7) Pînă la  data  de 31 decembrie 2000, actele  notariale  privind legalizarea   semnăturilor  şi  a  copiilor  de  pe  documente  pot   fi îndeplinite de secretarii consiliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti.
[Art.96 alin.7 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99]
(6) Mijloacele  băneşti primite pentru serviciile notariale prestate de  secretarii consiliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti se varsă  în bugetul local.
[Art.96 alin.8 în redacţia L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
    
Articolul 97
Odată cu desfiinţarea   birourilor   notariale  de  stat,   arhivele acestora  vor  fi transmise, pe parcursul a 3 luni, Consiliului  Uniunii Notarilor în păstrare.
[Art.97 modificat L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]
Articolul 98
Ministerul Justiţiei  va  stabili modul de utilizare  a  mijloacelor materiale ale birourilor notariale de stat desfiinţate.
Articolul 99
Prima adunare   generală  a  notarilor  de  constituire  a   Uniunii Notarilor  se convoacă de Ministerul Justiţiei după trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Articolul 100
Legea R.S.S. Moldoveneşti cu privire la notariatul de stat, aprobată prin  Hotărîrea  Sovietului Suprem al R.S.S.M. nr.1045-VIII din 5  iulie 1974  (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S.M., 1974, nr.7, art.74),  şi  Decretul  Prezidiului  Sovietului Suprem  al  R.S.S.M.  cu privire  la  introducerea  modificărilor în  Legea  R.S.S.  Moldoveneşti nr.3938-IX  din 6 septembrie  1979  cu privire  la  Notariatul  de  Stat (Veştile  Sovietului  Suprem  şi ale Guvernului  R.S.S.M.,  1979,  nr.9, art.66)  se  vor  aplica de către birourile notariale de  stat  pînă  la suspendarea  activităţii  lor în măsura în care nu  contravin  prezentei legi, după care se abrogă pe deplin.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 11 aprilie 1997.
Nr. 1153-XIII.
[Anexa exclusă prin L822/07.02.2002, MO40/21.03.2002 art.250]
Anexă
Tarifele maxime
pentru efectuarea de acte notariale al căror obiect
îl constituie bunuri imobiliare
Tariful maxim
                                                           (în salarii minime)
  1. Contractul de vînzare-cumpărare sau donaţie
     a construcţiilor, încăperilor izolate şi/sau
     terenurilor proprietate privată destinate
     construcţiilor, cu excepţia contractelor
     prevăzute la punctul 2                                   10
  2. Contractul de vînzare-cumpărare sau donaţie
     a apartamentelor, caselor de locuit, loturi-
     lor de lîngă casă, loturilor cu case de lo-
     cuit şi orice alte construcţii amplasate pe
     ele                                                         5
  3. Contractul de vînzare-cumpărare sau donaţie
     a loturilor proprietate privată din înto-
     vărăşirile pomicole                                         1
  4. Contractul de vînzare-cumpărare sau donaţie
     a terenurilor cu destinaţie agricolă, inclu-
     siv cu orice plantaţii multianuale şi alte
     bunuri imobiliare amplasate pe ele                        2,5
  5. Contractul de schimb al terenurilor cu des-
     tinaţie agricolă, inclusiv cu orice planta-
     ţii multianuale şi alte bunuri imobiliare
     amplasate pe ele                                            0,5
  6. Contractul de schimb al terenurilor desti-
     nate construcţiilor, inclusiv cu orice con-
     strucţii amplasate pe ele                                10
  7. Contractul de gajare (ipotecare) a con-
     strucţiilor, terenurilor, inclusiv a tere-
     nurilor cu orice construcţii amplasate pe
     ele, indiferent de numărul de terenuri
     (parcele) şi/sau construcţii incluse în
     contract                                                    5
  8. Contractul de vînzare-cumpărare a terenu-
     rilor proprietate publică, inclusiv a te-
     renurilor aferente obiectelor privatizate,
     întreprinderilor private, a loturilor din
     întovărăşirile pomicole şi a altor bunuri
     imobiliare proprietate publică supuse pri-
     vatizării                                                   0,5
    Note:
    1. În cazul în  care  vînzarea  terenului  şi  bunurilor  imobiliare amplasate  pe acest teren (construcţiile, plantaţiile multianuale  etc.) se  face  printr-un singur contract, pentru serviciile notariale  se  va percepe o plată ce nu va depăşi mărimea unui tarif maxim.
    2. Tariful pentru  autentificarea  notarială a contractului  include costul   consultării,   redactării,   dactilografierii,   multiplicării, autentificării  (în trei exemplare), blanchetelor notariale cu semne  de protecţie etc.
    3. Pentru legalizarea  notarială  a fiecărei copii de pe  contractul autentificat, se va percepe o plată în mărime de 0,5 din salariul minim.
    4. Notarul nu  este  în  drept să ceară părţilor  încheierea  a  mai multor  contracte  de  înstrăinare sau gajare  (ipotecare)  a  bunurilor imobiliare  în  cazul în care legislaţia admite încheierea  unui  singur contract.
[Anexa introdusă prin L558/29.07.99, MO106/30.09.99 art.514]