LPC173/2003
ID intern unic:  312153
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 173
din  10.04.2003
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 23.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 404     Promulgat : 13.05.2003
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. - Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În tot cuprinsul legii, sintagma "unitate medico-sanitară" se substituie prin sintagma "instituţie medico-sanitară".
2. Articolul 2, literele h) şi i) vor avea următorul cuprins:
"h) garantarea de stat în apărarea intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, acordarea de asistenţă medicală primară de către medicii de familie, de asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească, de asistenţă medicală spitalicească, în limitele şi în volumul stabilit;
i) libertatea pacientului de a alege medicul de familie şi instituţia medicală primară;"
3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Articolul 4. Instituţiile medico-sanitare
(1) Instituţiile medico-sanitare pot fi publice sau private, cu excepţia celor care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu pot fi decît publice.
(2) Instituţia medico-sanitară publică se instituie prin decizie a Ministerului Sănătăţii sau a autorităţii administraţiei publice locale. Instituţia medico-sanitară publică departamentală se instituie prin decizie a autorităţii centrale de specialitate.
(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul să fondeze instituţii medico-sanitare (curative, profilactice, epidemiologice, farmaceutice şi de altă natură) şi poartă răspundere pentru asigurarea lor financiară şi tehnico-materială, pentru organizarea de asistenţă medicală şi pentru calitatea ei, conform legislaţiei în vigoare.
(4) Regulamentele şi nomenclatorul instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, sînt aprobate de Ministerul Sănătăţii, cu excepţia celor ale organelor de drept şi ale organelor militare."
4. Articolul 6 litera b), după cuvintele "medico-sanitare" se introduce cuvîntul "publice".
5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"Articolul 7. Finanţarea ocrotirii sănătăţii
(1) Mijloacele financiare ale instituţiei medico-sanitare publice provin din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în bază de contract de asistenţă medicală încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau cu agenţiile ei teritoriale), din sursele bugetare, din serviciile prestate contra plată, din donaţii, granturi şi sponsorizări, din alte surse financiare permise de legislaţie.
(2) Activitatea instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală se desfăşoară pe principiul de autofinanţare, de non-profit.
(3) Pentru susţinerea financiară a unor măsuri organizatorice se instituie un fond extrabugetar al Ministerului Sănătăţii, ale cărui mijloace vor proveni din defalcarea a 2% din veniturile obţinute prin prestarea de servicii medicale contra plată de către centrele de medicină preventivă şi Institutul Naţional de Farmacie şi defalcarea a 1% din veniturile obţinute prin pregătirea şi reciclarea cadrelor medicale pe bază de contract. Mijloacele acumulate se vor folosi la editarea documentelor de directivă şi materialelor instructiv-metodice, la organizarea unui sistem informaţional şi de comunicaţie, la acordarea de burse nominale ale Ministerului Sănătăţii, de burse studenţilor din familii socialmente vulnerabile, la decernarea de premii în cadrul concursurilor dintre instituţiile medico-sanitare, de premii pentru raţionalizări şi invenţii, la organizarea de conferinţe ştiinţifico-practice şi participarea la ele, la susţinerea financiară a revistelor medicale al căror fondator este Ministerul Sănătăţii."
6. Articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) Cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de veniturile proprii, li se oferă posibilităţi egale în obţinerea de asistenţă medicală oportună şi calitativă în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem, garantat de stat, de apărare a intereselor populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate acoperirii cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune)."
7. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
"Articolul 26. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală cetăţenilor străini
            şi apatrizilor
(1) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor care intră în Republica Moldova se realizează la trecerea lor a frontierei de stat sau la eliberarea vizei.
(2) Cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi în Republica Moldova au în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii Republicii Moldova, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.
(3) Condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor se elaborează şi se aprobă de Guvern."
8. Articolul 65, textul "cu excepţia prevederilor care ţin de medicina prin asigurare" se exclude.
Art.II. - Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 alineatul (3):
litera a), după cuvintele "învăţămîntului primar" se introduc cuvintele "şi mediu general";
litera b), după cuvintele "învăţămînt superior" se introduce textul "cu frecvenţa la zi şi superior de scurtă durată cu frecvenţa la zi".
2. Articolul 7 alineatul (1), după textul "în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală" se introduce textul "coordonat cu Ministerul Sănătăţii dacă parte la contract este o instituţie medicală republicană sau cu direcţia de sănătate a administraţiei publice locale de nivelul al doilea dacă parte la contract sînt instituţii medicale altele decît cele republicane".
3. Articolul 13:
alineatul (1), textul "în baza licenţei şi acreditării în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii" se exclude;
alineatul (2), textul "de Ministerul Sănătăţii" se substituie prin textul "conform legislaţiei în vigoare".
Art.III. - Legea nr.491-XIV din 9 iulie 1999 privind finanţele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.101-102, art.498), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 alineatul (1) litera b), în final se introduce textul ", cu excepţia instituţiilor medico-sanitare publice ale căror mijloace sînt defalcate din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi din alte surse financiare permise de legislaţie".
2. Articolul 7:
alineatul (4) punctul 3), litera f) va avea următorul cuprins:
"f) asigurarea obligatorie de asistenţă medicală efectuată de către autorităţile administraţiei publice locale în calitate de asigurător al persoanelor neangajate ale căror categorii sînt prevăzute în Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;"
alineatul (5) punctul 4), litera g) va avea următorul cuprins:
"g) asigurarea obligatorie de asistenţă medicală efectuată de către autorităţile administraţiei publice locale în calitate de asigurător al persoanelor neangajate ale căror categorii sînt prevăzute în Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;"
Art.IV. - Titlul VI articolul 283 alineatul (1) din Codul fiscal nr.1055-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814), cu modificările ulterioare, se completează în final cu o nouă literă, n), avînd următorul cuprins:
"n) instituţiile medico-sanitare publice finanţate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală."
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI          Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 10 aprilie 2003.
Nr. 173-XV.