LPC332/2003
ID intern unic:  312347
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 332
din  24.07.2003
pentru  modificarea şi  completarea Legii  nr.1456-XII din 25 mai  1993
cu  privire la  activitatea farmaceutică  şi  a Legii  nr. 552-XV
din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170-172     art Nr : 711
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.  - Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la  activitatea farmaceutică  (Monitorul  Parlamentului Republicii  Moldova, 1993, nr.7, art.210), cu modificările ulterioare, se completează  după  cum urmează:
    1. După articolul 142 se introduce articolul  143, cu următorul  cuprins:
    "Articolul 143. Retragerea licenţei pentru exercitarea activităţii  farmaceutice
    Licenţa pentru exercitarea activităţii farmaceutice se retrage de către organul  abilitat cu această  funcţie în cazurile:
    a)  achiziţionării, păstrării şi  distribuirii  produselor farmaceutice şi  parafarmaceutice care nu  au  fost  autorizate în modul  stabilit;
    b) producerii  produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, modificării  formulei  de producere sau  a fluxului tehnologic al produselor farmaceutice şi  parafarmaceutice, precum şi modificării documentaţiei tehnice de normare a produselor farmaceutice sau  parafarmaceutice,  fără  aprobarea organului  abilitat;
    c) practicării  de către titularul de licenţă a activităţii farmaceutice neindicate în licenţă;
    d) desfăşurării  de către titularul de licenţă  a activităţii  farmaceutice în locuri unde o  astfel de activitate nu a fost autorizată de organul abilitat;
    e) conducerii prin cumul a unităţii  farmaceutice de către farmacist (laborant-farmacist)."
    2.  Articolul  22:
    alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: "Ca excepţie, farmaciile amplasate în localităţile rurale pot fi conduse de laboranţi-farmacişti care au  calificarea corespunzătoare cerinţelor stabilite de Ministerul  Sănătăţii."
    la alineatul (4), după cuvintele "Un farmacist" se introduc cuvintele "(laborant-farmacist)".
    Art.II. - La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr.552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi  acreditarea în sănătate (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova, 2001, nr.155-157, art.1234), propoziţia a doua se exclude.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 24 iulie 2003.
    Nr.332-XV.