LPC461/2003
ID intern unic:  312487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 461
din  20.11.2003
cu privire la modificarea şi completarea
Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 6
Parlamentul adoptă prezenta lege organică
Articol unic  - Legea  regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art. 688), cu modificările ulterioare, se modifică  şi se completează după cum urmează:
1. În tot cuprinsul legii, textul "colecţie zoologică" se substituie cu textul "colecţie de animale din fauna sălbatică".
2. Articolul 17:
alineatul (3) va avea următorul cuprins:  
"(3) Evidenţa de stat a colecţiilor de animale din fauna sălbatică, indiferent de forma de proprietate şi  deţinătorul colecţiei, precum şi ţinerea registrului  acestora sînt de competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi se efectuează în baza avizului Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi al Institutului Naţional de Ecologie."
se completează cu alineatul (4), avînd următorul cuprins:
"(4) Modul de înregistrare a colecţiilor de animale din fauna sălbatică  se reglementează de Guvern."
3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
"Articolul 19. Importul, exportul, reexportul, tranzitul, strămutarea,
                     aclimatizarea şi încrucişarea animalelor
(1) Importul  şi exportul de animale se admit în bază de acord de mediu, eliberat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
(2) Importul, exportul, reexportul şi tranzitul de animale  reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) se admit în bază de permis/certificat CITES, eliberat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător  (organul de gestiune CITES),  cu avizul autorităţilor ştiinţifice CITES ale Republicii Moldova.
(3) Strămutarea animalelor în habitate noi, aclimatizarea unor specii de animale, noi  pentru fauna ţării, precum şi încrucişarea animalelor se admit în baza deciziei autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător."
4. Articolul 27  se completează cu alineatele (3) şi (4), avînd următorul cuprins:
"(3) Folosinţa specială a animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova  se permite numai în scopuri ştiinţifice, de selecţie, inclusiv de reproducere, răspîndire, cultivare/creştere, aclimatizare a fiecărui reprezentant în parte, în scopuri culturale (circ, expoziţii zoologice, acvarii etc.), precum şi în caz de epizootii,  în bază de autorizaţie specială, eliberată de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, cu avizul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi al Institutului Naţional de Ecologie.
(4) Modul de eliberare a autorizaţiei pentru folosinţa specială a animalelor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova  şi modelul acesteia sînt elaborate de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător şi aprobate de Guvern."
5. Anexa  nr.1:
punctul  36 litera c) se completează în final cu textul ", cu excepţia cazurilor de folosire a animalelor prevăzute la art.27 alin.(3) din prezenta lege";
punctul 76 se exclude.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                    Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 20 noiembrie 2003.
Nr.461-XV.