LPM1104/2002
ID intern unic:  312733
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1104
din  06.06.2002
cu privire la Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei

cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie
Publicat : 27.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 91-94     art Nr : 668
    LP332 -XVI din 10.11.06, MO186-188/08.12.06 art.871
    LP432-XV din 24.12.04, MO01-04/01.01.05 art.24; în vigoare 01.02.05
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190
    LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    LP197-XV din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436

    NOTĂ:
    În Titlul şi în cuprinsul legii, sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu  sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”, cuvintele „în organele Centrului” se substituie cu cuvintele „în cadrul Centrului”, iar cuvintele „colaboratorul Centrului” se substituie cu cuvintele „angajatul Centrului "  prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, principiile de activitate, atribuţiile, obligaţiile şi drepturile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi condiţiile serviciului în organele lui.
   
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, principiile de activitate, atribuţiile, obligaţiile şi drepturile Centrului Naţional Anticorupţie, precum şi condiţiile serviciului în organele lui.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
                       şi Corupţiei
   Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (denumit în continuare Centru) este un organ de ocrotire a normelor de drept, specializat în contracararea infracţiunilor economico-financiare şi fiscale, precum şi a corupţiei.  
   
Articolul 1. Centrul Naţional Anticorupţie
    (1) Centrul Naţional Anticorupţie (denumit în continuare  Centru) este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional.
    (2) Centrul este persoană juridică de drept public, finanţat integral din bugetul de stat, dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de alte atribute necesare.
    (3) Centrul este un organ apolitic, nu acordă asistenţă şi nu sprijină niciun partid politic.
    (4) Centrul este independent în activitatea sa şi se supune doar legii. Centrul dispune de independenţă organizaţională, funcţională şi operaţională în condiţiile stabilite de lege.
   [Art.1 în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 2. Cadrul juridic
    (1) Cadrul juridic al activităţii Centrului îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale legislaţiei muncii, cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei speciale ce reglementează activitatea angajaţilor Centrului.
    (2) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, ale legislaţiei muncii, cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei speciale ce reglementează activitatea angajaţilor Centrului.
   
[Art.2 al.(2) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.2 al.(2) introdus prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 3. Principiile de activitate
    Centrul îşi desfăşoară activitatea pe principiile:
    a) legalităţii;
   
a1) independenţei;
    a2) imparţialităţii;
    a3) aplicării prioritare a metodelor de prevenire a corupţiei faţă de cele de combatere;
    [Art.3 lit.a1)-a3) introduse prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    b) respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    c) oportunităţii;
    d) îmbinării metodelor şi mijloacelor publice şi secrete de activitate;
    e) îmbinării conducerii unipersonale şi colegiale;
    f) colaborării cu alte autorităţi publice, cu organizaţii obşteşti şi cu cetăţeni.
    Articolul 4. Structura Centrului
    (1) Centrul reprezintă un organ unitar centralizat, constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale.
    (2) Structura Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activitate se aprobă de Guvern, la propunerea directorului Centrului.
    (3) Centrul şi subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale şi de alte atribute necesare.
    (4) Subdiviziunile teritoriale pot fi amplasate astfel încît să nu corespundă organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova.
   
[Art.4 abrogat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   
Capitolul II
ATRIBUŢIILE, OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CENTRULUI
    Articolul 5. Atribuţiile Centrului
    (1) În atribuţiile Centrului intră:
    a) preîntîmpinarea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor economico-financiare şi fiscale;
   
a) prevenirea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional;
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    b) contracararea  corupţiei şi protecţionismului;
    c) prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
   
c) prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în condiţiile Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
   
[Art.5 al.(1), lit.c) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.5 al.(1), lit.c) în redacţia LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    d) efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei.
   
d) efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a corupţiei.
   
[Art.5 al.(1) lit.d) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.5 al.(1), lit.d) introdusă prin LP332 -XVI din 10.11.06, MO186-188/08.12.06 art.871]
   
e) asigurarea desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice prin instruire şi consultare, monitorizare şi analiză a datelor referitoare la evaluarea riscurilor de corupţie, precum şi coordonarea elaborării şi executării planurilor de  integritate.
    
[Art.5 al.(1) lit.e) introdusă prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Atribuţiile Centrului sînt exhaustive şi nu pot fi modificate sau completate decît prin lege.
    Articolul 6. Obligaţiile Centrului
    În executarea atribuţiilor, Centrul este obligat:
    a) să activeze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezenta lege şi cu alte acte normative;
    b) să întreprindă acţiuni operative de investigaţii în conformitate cu  legislaţia;
   
b) să întreprindă acţiuni speciale de investigaţii în conformitate cu legislaţia;
    [Art.6 lit.b) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    c) să întreprindă acţiuni de preîntîmpinare, depistare şi contracarare a corupţiei şi a protecţionismului, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, cu respectarea principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia;
   
c) să întreprindă acţiuni de prevenire şi combatere a corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, date în competenţa sa, inclusiv prin efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, cu respectarea principiilor, criteriilor şi procedurii de efectuare a acesteia;
    [Art.6 lit.c) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.6 lit.c) modificată prin LP332 -XVI din 10.11.06, MO186-188/08.12.06 art.871]
    d) să efectueze urmărire penală în cazul infracţiunilor a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    [Art.6 lit.d) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    e) să efectueze proceduri în cazul contravenţiilor administrative, atribuite competenţei sale;
    [Art.6 lit.f) exclusă prin LP139-XVI din 20.07.08, MO125-126/15.07.08  art.491]
    g) să întreprindă acţiuni în vederea reparării prejudiciilor cauzate statului prin infracţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    h) să primească şi să înregistreze declaraţii, comunicări, sesizări şi alte informaţii privind  infracţiunile, să le verifice în conformitate cu legislaţia;
    i) să asigure securitatea activităţii şi protecţia angajaţilor săi în executarea obligaţiilor de serviciu;
    j) să întreprindă, în limitele competenţei, acţiuni de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
   
[Art.6 lit.j) abrogată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.6 lit.j) modificată prin LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    [Art.6 lit.k) exclusă prin LP432-XV din 24.12.04 MO1-4/01.01.05 art.24; în vigoare 01.02.05 , lit.l)-o) devin k)-n)]
    k) să întreprindă acţiuni de asigurare a integrităţii bunurilor fără stăpîn, depistate de organele sale, pînă la transmiterea lor în posesiune organului de resort;
   
[Art.6 lit.k) abrogată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    l) să asigure pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor;
    m) să ţină, în conformitate cu legislaţia, evidenţa persoanelor supuse serviciului militar care sînt în serviciul Centrului în calitate de colaboratori;
    n) să asigure protecţia şi păstrarea informaţiei care constituie secret de stat, bancar şi comercial, precum şi a altor secrete apărate prin lege, care au devenit cunoscute în executarea atribuţiilor. Această informaţie poate fi prezentată altor autorităţi publice în condiţiile legii.
   
o) să prezinte anual Parlamentului şi Guvernului, pînă la data de 31 martie, raportul privind desfăşurarea activităţii sale. Raportul anual se publică pe pagina web a Centrului cu o lună înainte de a fi transmis Parlamentului şi Guvernului.  În caz de necesitate, Parlamentul sau Guvernul poate cere prezentarea unor rapoarte suplimentare privind activitatea Centrului.
    [Art.6 lit.o) introdusă prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 7. Drepturile Centrului
    (1) În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, Centrul are dreptul:
    a) să întreprindă acţiuni operative de investigaţii, să atragă la colaborare confidenţială cetăţeni şi lucrători titulari, să utilizeze documente de acoperire şi să dispună de izolator de detenţie provizorie, în condiţiile legii;
    [Art.7 al.(1), lit.a) modificată prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
    b) să efectueze urmăriri penale;
    [Art.7 al.(1), lit.b) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    c) să întocmească procese-verbale privind contravenţiile administrative ce ţin de competenţa sa;
    d) să reţină, în condiţiile legii, persoanele bănuite de comitere de infracţiuni a căror examinare ţine de competenţa sa, să le ceară lămuriri, să le supună percheziţiei corporale, să le stabilească identitatea, să ridice obiectele şi documentele, să  întreprindă alte acţiuni prevăzute de lege;
    [Art.7 al.(1), lit.d) modificată prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
    e) să dispună, în legătură cu examinarea cererii sau comunicării, înregistrate în modul stabilit, despre infracţiunile ce ţin de competenţa sa ori în legătură cu urmărirea penală a acestor infracţiuni, efectuarea unor revizii economico-financiare, iar în cadrul urmăririi penale şi a unor controale fiscale asupra persoanelor juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi genul de activitate; în cadrul reviziilor şi controalelor, să sigileze casieriile şi aparatele de casă, încăperile şi locurile de păstrare a documentelor, a mijloacelor băneşti şi a bunurilor materiale. Regulamentul efectuării reviziilor se aprobă de Guvern;
    [Art. 7 al.(1), lit.e) în redacţia LP139-XVI din 20.07.08, MO125-126/15.07.08 art.491]
    [Art.7 al.(1), lit.e) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]

    f) în procesul controalelor fiscale efectuate în cadrul urmăririi penale, să dispună de drepturile organelor fiscale, iar angajaţii săi - de drepturile funcţionarului fiscal, inclusiv de dreptul de a calcula obligaţia fiscală şi de a o transmite organului fiscal pentru executare silită;
    [Art. 7 al.(1), lit.f) în redacţia LP139-XVI din 20.07.08, MO125-126/15.07.08 art.491]
    [Art.7 al.(1), lit.f) în redacţia LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]

    g) în cazul efectuării reviziilor economico-financiare şi controalelor fiscale, urmăriri penale, să aibă acces liber, iar în caz de impediment, să pătrundă în încăperile, pe teritoriul sau pe loturile de pămînt ale persoanelor juridice, precum şi a persoanelor fizice, subiecte ale activităţii de întreprinzător,indiferent de locul amplasării (cu excepţia reprezentanţelor diplomatice şi instituţiilor consulare ale altor state); să efectueze, în prezenţa proprietarului sau a reprezentantului acestuia, iar în cazul absenţei ori refuzului lor, în prezenţa reprezentantului autorităţii publice locale, cercetarea acestor obiective, inclusiv a mijloacelor de transport, să verifice şi/ori să ridice obiectele, bunurile şi documentele. Pătrunderea în locuinţă fără acordul locatarilor se efectuează în cazul executării unui mandat de arest sau a unei hotărîri judecătoreşti;
    [Art.7 al.(1), lit.g) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   
[Art.7 al.(1), lit.h) abrogată prin LP47 din 22.03.12, MO76-80/20.04.12 art.253]
    [Art.7 al.(1), lit.h) declarată neconstituţională prin HCC27 din 25.11.10, MO247-251/17.12.10 art.28; în vigoare 25.11.10]
    i) să solicite, avînd autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de prevenire şi analiză a actelor de corupţie şi a celor conexe, precum şi de examinare a cererii sau a comunicării despre contravenţiile sau infracţiunile ce ţin de competenţa sa, înregistrate în modul stabilit;
    [Art.7 al.(1), lit.i) în redacţia LP47 din 22.03.12, MO76-80/20.04.12 art.253]
    [Art.7 al.(1), lit.i) în redacţia LP195 din 15.07.10, MO160-162/07.09.10 art.590]
    [Art.7 al.(1), lit.i) în redacţia LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]

    j) să efectueze expertize criminalistice şi de altă natură, precum şi cercetări ce ţin de competenţa sa, să solicite autorităţilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de stat antrenarea de specialişti şi experţi la verificări sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;
    [Art.7 al.(1), lit.j) modificată prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
    k) să  efectueze fotografierea, înregistrarea sonoră şi video, dactiloscopia şi înregistrarea persoanelor reţinute sau  ţinute sub arest, conform  legislaţiei;
  l) să ceară conducătorilor obiectivelor supuse controlului inventarierea bunurilor materiale, mijloacelor băneşti şi verificarea datoriilor reciproce, documentele normativ-tehnice şi de evidenţă prin care se reglementează şi se omologhează operaţiunile de utilizare a bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti;
    m) să constate încălcarea legislaţiei economico-financiare, fiscale şi să  aplice sancţiunile prevăzute de lege;
    [Art.7 al.(1), lit.n) abrogată prin LP47 din 22.03.12, MO76-80/20.04.12 art.253]
    [Art.7 al.(1), lit.n) declarată neconstituţională prin HCC27 din 25.11.10, MO247-251/17.12.10 art.28; în vigoare 25.11.10]
    o) să ridice, în cazurile ce nu suferă amînare, documentele contabile ale subiecţilor de antreprenoriat, documentele cu falsuri înscrise, bunuri fără stăpîn, obiecte şi documente, în baza informaţiilor operative, pînă la soluţionarea definitivă a cazului;
    [Art.7 al.(1), lit.o) în redacţia LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
    p) să iniţieze acţiuni  de citare în faţa instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia;
    r) să participe la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ vizînd preîntîmpinarea şi contracararea infracţiunilor economice şi a corupţiei;
    s) să solicite şi să primească din partea autorităţilor publice suportul informaţional şi consultativ necesar efectuării expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului;
    [Art.7 lit.s) introdusă prin LP332 -XVI din 10.11.06, MO186-188/08.12.06 art.871; lit.(s-u) devin lit.(t-v)]
    t) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au  favorizat comiterea de infracţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    u) să efectueze schimb de informaţii despre relaţiile economice ale persoanelor juridice şi fizice din Republica Moldova cu cele din alte ţări în baza tratatelor interstatale;
    v) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanţelor în care s-au comis infracţiunile, precum şi pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală  şi judecată.
    [Art.7 al.(1), lit.u) modificată prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
   (2) În cazul în care este depistată vreo încălcare a legislaţiei, deciziile şi hotărîrile privind calcularea obligaţiilor fiscale, privind aplicarea amenzii şi altor sancţiuni sînt emise de conducătorii Centrului şi ai subdiviziunilor teritoriale, de adjuncţii acestora şi sînt transmise organelor fiscale pentru executare silită în modul stabilit.
   
[Art.7 al.(2) în redacţia LP139-XVI din 20.07.08, MO125-126/15.07.08 art.491]
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
    [Art.7 al.(3) exlus prin LP139-XVI din 20.07.08, MO125-126/15.07.08 art.491]
    [Art.7 al.(3) introdus prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]

    Articolul 7. Drepturile Centrului
    În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, Centrul are dreptul:
    a) să întreprindă acţiuni speciale de investigaţii în condiţiile Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii;
    b)  să efectueze urmărirea penală în condiţiile Codului de procedură penală;
    c) să dispună de izolator de urmărire penală în condiţiile legii;
    d) să întocmească procese-verbale privind contravenţiile ce ţin de competenţa sa;
    e) să solicite, avînd autorizaţia conducătorului subdiviziunii specializate, şi să primească de la autorităţile publice, de la persoanele juridice şi fizice documente, înscrisuri, informaţii şi date necesare pentru exercitarea atribuţiilor de prevenire şi analiză a actelor de corupţie şi a celor conexe, precum şi de examinare a cererii sau a comunicării despre contravenţiile sau infracţiunile ce ţin de competenţa sa, înregistrate în modul stabilit;
    f) să efectueze expertize criminalistice şi de altă natură, precum şi cercetări ce ţin de competenţa sa, să solicite autorităţilor publice, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de stat antrenarea de specialişti şi experţi la verificări sau expertize, la elucidarea unor probleme de specialitate;
    g) să  efectueze fotografierea, înregistrarea audio şi video, dactiloscopia şi înregistrarea persoanelor reţinute sau  ţinute sub arest, conform  legislaţiei;
    h) să iniţieze acţiuni  de citare în faţa instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia;
    i) să participe la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ vizînd prevenirea şi combaterea infracţiunilor de corupţie, a celor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional;
    j) să solicite şi să primească din partea autorităţilor publice suportul informaţional şi consultativ necesar pentru efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament;
    k) să înainteze, conform legii, sesizări privind înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care au  favorizat comiterea de infracţiuni a căror contracarare ţine de competenţa sa;
    l) să folosească mijloacele de informare în masă pentru stabilirea circumstanţelor în care s-au comis infracţiunile, precum şi pentru urmărirea persoanelor care se eschivează de la urmărire penală  şi judecată.
   
[Art.7 în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI.
ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI CENTRULUI
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI.
    [Capitolul III titlul modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 8. Organizarea activităţii Centrului
    (1) Centrul este condus de un director, numit de Guvern pe un  termen de 4 ani.
    (2) Directorul Centrului (denumit în continuare director) are dreptul să participe la şedinţele Guvernului.
    (3) Directorul are adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie de Guvern la  propunerea sa.
    (4) În cadrul Centrului se constituie un colegiu a cărui componenţă numerică şi nominală se aprobă de Guvern, la propunerea directorului.
    (5) Centrul este independent în elaborarea programului de activitate şi în exercitarea funcţiilor sale.
   
Articolul 8. Organizarea activităţii Centrului
    (1) Centrul este un organ unitar, centralizat şi ierarhic, constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale.
    (2) Centrul este independent în elaborarea programului de activitate şi în exercitarea funcţiilor sale.
    (3) Structura şi efectivul-limită ale Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de activitate se aprobă de către Parlament la propunerea directorului Centrului.
    (4) Centrul şi subdiviziunile lui teritoriale sînt persoane juridice, dispun de conturi trezoreriale şi de alte atribute necesare.
    (5) Subdiviziunile teritoriale sînt conduse de şefi, numiţi în funcţie în bază de concurs de directorul Centrului. Concursul se organizează şi se desfăşoară în modul stabilit de Parlament.
    (6) Şef de subdiviziune teritorială poate fi numită persoana care are o vechime în muncă în organele de drept de cel puţin 5 ani şi posedă calităţile profesionale şi organizatorice necesare.
    [Art.8 în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   
Articolul 81. Numirea şi eliberarea din funcţie a
                           directorului Centrului
    (1) Centrul este condus de un director. Directorul Centrului (denumit în continuare director) este numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv.
    (2) Funcţia de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată.
    (3) Candidatul la funcţia de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numuri şi imunităţi a Parlamentului.
    (4) Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
    b) are capacitate deplină de exerciţiu;
    c) are studii superioare juridice;
    d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
    e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
    f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;
    g) nu are antecedente penale;
    h) cunoaşte limba de stat;
    i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.
    (5) La data numirii în funcţie, directorul depune în faţa Parlamentului următorul jurămînt:
    „Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin, să apăr ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale societăţii şi ale cetăţenilor Republicii Moldova de a trăi şi de a se dezvolta într-un mediu liber de corupţie.”
    (6) Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului.
    (7) Mandatul directorului încetează în caz de:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate;
    c) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    d) imposibilitate a exercitării mai mult de 2 luni consecutiv a atribuţiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătăţii, constatată prin examen medical;
    e) atingere a plafonului de vîrstă;
    f) pronunţarea unei sentinţe definitive de condamnare;
    g) nedepunere a declaraţiei de interese personale şi a declaraţiei de venituri şi proprietăţi în modul şi în termenele prevăzute de lege;
    h) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    i) deces;
    j) revocare.
    (8) Temeiurile prevăzute la alin. (7) lit. a)–i) se constată în şedinţa plenară a Parlamentului, în baza raportului Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului.
    (9) Revocarea din funcţie a directorului ca urmare  a necorespunderii cu cerinţele de numire în funcţie sau obţinerii unui rezultat negativ la testarea integrităţii profesionale, în condiţiile prevăzute la art.121, se adoptă de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la iniţiativa a cel puţin 15 deputaţi.
    (10) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament la propunerea directorului. Activitatea directorului adjunct încetează în condiţiile alin. (8) şi (9). Revocarea din funcţie a directorului adjunct se adoptă de Parlament la iniţiativa directorului.
   
[Art.81 introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 9. Atribuţiile directorului
    (1) Directorul:
    a) organizează şi asigură activitatea Centrului, inclusiv a subdiviziunilor lui teritoriale şi a Colegiului, şi este responsabil de exercitarea atribuţiilor Centrului;
    b) stabileşte şi repartizează atribuţiile adjuncţilor, şefilor de subdiviziuni din aparatul central;
    c) determină  raza de activitate a subdiviziunilor teritoriale;
    d) aprobă schema de încadrare a aparatului central şi a subdiviziunilor teritoriale în conformitate cu structura şi în limitele efectivului aprobate de Guvern;
    e) aprobă planurile de finanţare în limita alocaţiilor prevăzute în legea bugetului pe anul respectiv şi le înaintează Ministerului Finanţelor spre coordonare;
    [Art.9 al.(1), lit.e) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    f) aprobă regimul de ordine interioară al Centrului;
    g) emite, în temeiul şi în vederea executării prezentei legi, ordine, dispoziţii şi instrucţiuni;
    h) organizează selectarea, repartizarea şi  instruirea cadrelor;
    i) asigură regimul de conspiraţie şi  confidenţialitate;
    j) acordă grade angajaţilor Centrului;
    k) emite ordine de numire şi de eliberare din funcţie;
    l) stimulează şi sancţionează disciplinar angajaţii conform actelor  legislative şi altor acte normative;
    m) reprezintă Centrul în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi cu organe similare din alte state;
    n) abrogă sau modifică ordinele, deciziile, hotărîrile şi dispoziţiile conducătorilor de subdiviziuni teritoriale în cazul necorespunderii lor legii şi altor acte normative.
   
(2) Directorul are dreptul:
    a) să  delege o parte din atribuţiile sale unor alte persoane cu funcţie de răspundere;
    b) să prezinte Guvernului propuneri de modificare a structurii Centrului, dictate de necesitatea perfecţionării activităţii acestuia din urmă.
    Directorul:
    a) organizează şi asigură activitatea Centrului, inclusiv a subdiviziunilor lui teritoriale şi a Colegiului, şi este responsabil de exercitarea atribuţiilor Centrului;
    b) stabileşte şi repartizează atribuţiile adjuncţilor, şefilor de subdiviziuni din aparatul central şi teritoriale;
    [Art.9 lit.(b) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    c) participă la şedinţele Guvernului şi ale Parlamentului, în baza invitaţiei sau la cerere atunci cînd examinarea unor probleme prezintă interes pentru Centru;
    [Art.9 lit.(c) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    d) aprobă schema de încadrare a aparatului central şi a subdiviziunilor teritoriale în conformitate cu structura şi în limitele efectivului aprobate de Parlament;
   
[Art.9 lit.(d) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    e) elaborează proiectul bugetului Centrului pentru anul următor şi îl înaintează Parlamentului spre aprobare;
    [Art.9 lit.(e) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.9 al.(1), lit.e) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    f) aprobă regimul de ordine interioară al Centrului;
    g) emite, în temeiul şi în vederea executării legii, ordine, dispoziţii şi instrucţiuni;
    [Art.9 lit.(g) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    h) organizează selectarea, repartizarea şi  instruirea cadrelor;
    i) asigură regimul de conspiraţie şi  confidenţialitate;
    j) acordă grade angajaţilor Centrului;
    k) emite ordine de numire şi de eliberare din funcţie;
    l) stimulează şi sancţionează disciplinar angajaţii conform actelor legislative;
    [Art.9 lit.(l) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    m) reprezintă Centrul în relaţiile cu alte autorităţi publice din ţară şi cu organe similare din alte state;
    n) abrogă sau modifică ordinele, deciziile, hotărîrile şi dispoziţiile conducătorilor de subdiviziuni teritoriale în cazul necorespunderii lor legii şi altor acte normative.
  
  [Art.9 al.(2) abrogat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12 al.(1) devine alineat unic]
   
Articolul 91. Colegiul Centrului
    (1) Conducerea colegială a Centrului este exercitată de către Colegiul Centrului. Din componenţa Colegiului Centrului fac parte: directorul, adjuncţii lui, şefii subdiviziunilor Centrului (cu statut de direcţie), procurorul anticorupţie, preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, un reprezentant al comisiei parlamentare de profil care este şi reprezentant al fracţiunii de opoziţie, un reprezentant desemnat de Guvern, un reprezentant al sindicatului Centrului, un reprezentant al societăţii civile selectat prin concurs public de către comisia parlamentară de profil, un reprezentant al Consiliului Civil.
    (2) Colegiul Centrului se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau, după caz, în şedinţe extraordinare, care pot fi convocate la propunerea membrilor săi.
    (3) Atribuţiile Colegiului Centrului sînt:
    a) aprobarea Regulamentului de activitate  al Colegiului Centrului, avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil;
    b) aprobarea politicilor de dezvoltare strategică a Centrului;
    c) aprobarea indicatorilor de performanţă în activitatea Centrului;
    d) aprobarea planurilor de activitate şi aprecierea periodică a rezultatelor  activităţii Centrului;
    e) emiterea avizului asupra raportului de activitate a Centrului, care se anexează la raport;
    f) aprobarea Regulamentului de activitate al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul  Centrului, avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil;
    g) elaborarea recomandărilor cu privire la modul de organizare a activităţii Centrului;
    h) exercitarea altor atribuţii prevăzute de prezenta lege.
    [Art.91 introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 10. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială
    Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Centrului se efectuează de la bugetul de stat.
Capitolul  IV
ANGAJAREA ÎN ORGANELE CENTRULUI
ANGAJAREA ÎN CADRUL CENTRULUI
    Articolul 11. Angajaţii Centrului
    (1) Colaborator al Centrului este persoana angajată în funcţie în organele acestuia, învestită cu drepturi şi obligaţii pentru exercitarea atribuţiilor Centrului, căreia i se acordă grad special, în modul stabilit de prezenta lege.
   
(1) Colaborator al Centrului este persoana angajată în funcţie prin concurs în organele acestuia, învestită cu drepturi şi obligaţii pentru exercitarea atribuţiilor Centrului, căreia i se acordă grad special, în modul stabilit de prezenta lege.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) În cadrul Centrului activează funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    [Art.11 al.(2) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
   (3) La încadrarea în serviciu şi ulterior în fiecare an, colaboratorul Centrului este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.
    [Art.11 al.(3) introdus prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482]
    Articolul 12. Condiţiile de angajare
    (1) Pot fi angajaţi în organele Centrului cetăţeni ai Republicii Moldova apţi după calităţile individuale şi profesionale, cu studii superioare financiare, economice, de contabilitate şi juridice, a căror stare a sănătăţii le permite să exercite obligaţiile conform funcţiilor deţinute.
    (1) Pot fi angajaţi în cadrul Centrului cetăţeni ai Republicii Moldova
care posedă limba de stat, sînt apţi după calităţile individuale şi profesionale, au studii superioare financiare, economice, de contabilitate şi juridice, a căror stare a sănătăţii le permite să exercite obligaţiile conform funcţiilor deţinute. Pentru funcţionarii publici şi angajaţii Centrului, cu excepţia efectivului de subofiţeri, este obligatorie posedarea studiilor superioare corespunzătoare activităţii subdiviziunii în care urmează a fi angajaţi.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (2) Nu pot fi angajate în funcţii pentru care se conferă grade speciale persoane în vîrstă de peste 30 de ani, iar în corpul de comandă mediu şi superior, de peste 35 de ani. În anumite cazuri pot fi angajate persoane în vîrstă de peste 35 de ani în modul şi în condiţiile stabilite de Colegiu.
   
(2) Nu poate fi angajată într-o funcţie pentru care se conferă grad special persoana în vîrstă de peste 40 de ani.
    [Art.12 al.(2) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (3) Angajarea în serviciu este benevolă. Ea se efectuează, conform  legislaţiei, pe bază de contract  individual de  muncă.
   
[Art.12 al.(3) abrogat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (4) La angajare, poate fi stabilit un termen de încercare conform legislaţiei. În acest termen nu se includ zilele de lipsă de la lucru din cauza incapacităţii temporare de muncă şi din alte motive stabilite de legislaţie.
    (5) Pentru a fi angajat în organele Centrului, candidatul trece un control  special.
   
(5) Pentru a fi angajat în cadrul Centrului, candidatul trece un control special
, o testare a aptitudinilor psihologice pentru exercitarea atribuţiilor şi o testare la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din  12 decembrie 2008.
   
[Art.12 al.(5) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (6) La angajare în serviciu, colaboratorii sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
    [Art.12 al.(6) introdus prin LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190]
    (7) Candidatul care a susţinut concursul urmează să fie angajat în funcţie numai după exprimarea în scris a acordului cu privire la:
    a) testarea integrităţii sale profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă în conformitate cu prevederile art.121 din prezenta lege;
    b) testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare exercitării atribuţiilor;
    c) testarea la detectorul comportamentului simulat (poligraf) în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf).
   
[Art.12 al.(7) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   
Articolul 121. Testarea integrităţii profesionale
    (1) Testarea integrităţii profesionale reprezintă o metodă de verificare periodică a modului de respectare a obligaţiilor profesionale sau de conduită de către angajaţii Centrului, precum şi de identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor care determină angajatul Centrului să comită acte de corupţie, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional ori să admită influenţe necorespunzătoare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, constînd în crearea situaţiilor virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimulate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate.
    (2) Testarea integrităţii profesionale este efectuată de Serviciul de Informaţii şi Securitate cu autorizarea procurorului.
    (3) Rezultatul testării integrităţii profesionale se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina comportamentul angajatului Centrului manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (9). Rezultatul testării integrităţii profesionale a directorului şi a adjuncţilor săi se remite comisiei parlamentare de profil, care va examina comportamentul manifestat în cadrul testului de integritate profesională şi va decide asupra existenţei motivului de revocare din funcţie.
    (4) Materialele care fixează comportamentul angajaţilor Centrului pe parcursul desfăşurării testului de integritate profesională se păstrează:
    a) în cazul rezultatului pozitiv al testului de integritate profesională – pînă la constatarea rezultatului testului de către Colegiul disciplinar;
    b) în cazul rezultatului negativ al testului de integritate profesională – pînă la rămînerea irevocabilă a hotărîrii instanţei de judecată, dacă decizia Colegiului disciplinar este contestată, sau pînă la expirarea termenului de prescripţie de contestare în instanţa de judecată.
   
[Art.121 introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 122. Monitorizarea stilului de viaţă
    (1) Monitorizarea stilului de viaţă al angajatului Centrului se efectuează de către subdiviziunea de securitate internă a Centrului pentru identificarea corespunderii:
    a) nivelului de trai al angajatului Centrului cu nivelul legal de remunerare a acestuia şi a persoanelor împreună cu care duce un trai comun;
    b) conduitei angajatului Centrului cu exigenţele de conduită ireproşabilă, stabilite în Codul de conduită al angajatului Centrului, aprobat de Parlament.
    (2) Procedura de desfăşurare a monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se stabileşte prin act departamental al Centrului.
    (3) Rezultatul monitorizării stilului de viaţă al angajatului Centrului se remite Colegiului disciplinar al Centrului, care va examina materialele prezentate şi, după caz, va lua o decizie de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 31 alin. (8).
    [Art.122 introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]   
    Articolul 13. Restricţii
    (1) Nu poate fi angajată în organele Centrului persoana cu antecedente penale, inclusiv stinse, fie absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie, fie declarată, în modul stabilit, ca incapabilă sau limitată în capacitatea de exerciţiu.
    (2) Angajatul Centrului nu este în drept:
    a) să exercite o altă funcţie remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie;
    b) să desfăşoare personal sau prin intermediul unui terţ activitate de întreprinzător;
    c) să fie membru al organului de conducere al unei întreprinderi;
    d) să fie împuternicitul sau reprezentantul unui terţ în organele Centrului;
    e) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnico-materiale, informaţionale şi alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    f) să facă uz de serviciu în interesul unor partide, altor organizaţii social-politice, unor asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, şi comunităţi religioase.
    [Art.13 al.(2), lit.g) exclusă prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]
    [Art.13 al.(2), lit.g) introdusă prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]

    (3) Angajatul Centrului este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, pe perioada serviciului în organele Centrului, cota sa (pachetul de acţiuni) în capitalul social al întreprinderii, în modul stabilit de lege.
    (4) În cazul în care a încălcat prevederile prezentului articol şi a comis vreo acţiune incompatibilă cu funcţia deţinută în Centru, angajatul este concediat, indiferent de vechimea acţiunii.
    Articolul 14. Legitimaţia de serviciu şi  uniforma
    (1) Angajatul Centrului primeşte legitimaţie de serviciu, jeton şi sigiliu personal de un model şi în ordinea stabilită de Centru. Legitimaţia de serviciu confirmă dreptul angajatului la purtarea şi păstrarea armei din dotare şi a mijloacelor speciale, alte drepturi şi  împuterniciri acordate  de legislaţie.
    (2) Colaboratorii Centrului poartă uniformă, atribuită gratuit. Modelul uniformei, însemnele, normele de asigurare cu uniformă sînt aprobate de Guvern. Regulile de portuniformă sînt stabilite de director.
   
(2) Colaboratorii Centrului poartă uniformă, atribuită gratuit. Modelul uniformei, însemnele, normele de asigurare cu uniformă sînt aprobate de Parlament. Regulile de portuniformă sînt stabilite de director.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
Capitolul  V
ACORDAREA GRADELOR SPECIALE
    Articolul 15. Gradele speciale
    (1) Colaboratorii sînt ofiţeri şi subofiţeri. Lor li se conferă următoarele grade speciale:
    a) plutonier;
    b) plutonier major;
    c) locotenent;
    d) locotenent major;
    e) căpitan;
    f) maior;
    g) locotenent-colonel;
    h) colonel;
    i) general-maior;
    j) general-locotenent;
    k) general-colonel.
    (2) Efectivul de colaboratori şi gradele speciale care le corespund sînt următoarele:
    a) efectivul de subofiţeri: plutonier şi plutonier major;
    b) efectivul de ofiţeri inferiori: locotenent, locotenent major şi căpitan;
    c) efectivul de ofiţeri superiori: maior, locotenent-colonel şi colonel;
    d) efectivul de comandă suprem: general-maior, general-locotenent şi general-colonel.
    (3) Lista funcţiilor din cadrul Centrului şi gradele speciale ce le corespund se stabilesc de Guvern.
   
(3) Lista funcţiilor din cadrul Centrului şi gradele speciale ce le corespund se stabilesc de Parlament.
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (4) Gradele speciale ce se conferă colaboratorilor Centrului sînt echivalente gradelor militare sau gradelor speciale respective din alte domenii de activitate, cu excepţia gradelor de calificare ale funcţionarilor publici.
   
[Art.15 al.(4) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (5) Gradele speciale se acordă pe viaţă. La pensionare, gradului special se adaugă cuvintele "în retragere".
    Articolul  16. Condiţiile generale de acordare a
                          gradelor speciale
    (1) Gradele speciale se acordă  personal, luîndu-se în considerare calificarea şi nivelul de pregătire profesională, vechimea în muncă şi funcţia, alte condiţii stabilite de prezenta lege.
   
(1) Gradele speciale se acordă  personal, luîndu-se în considerare concluziile comisiei speciale, creată prin ordinul directorului, referitoare la calificarea şi nivelul de pregătire profesională ale angajatului, vechimea în muncă şi funcţia, alte condiţii stabilite de prezenta lege.
     [Art.16 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Gradele speciale de la gradul de general-maior în sus, precum şi gradul special pentru director se acordă de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului.
   
(2) Gradele speciale de la gradul de general-maior în sus, precum şi gradul special pentru director se acordă de Preşedintele Republicii Moldova.
    [Art.16 al.(2) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (3) Gradele speciale de pînă la gradul de colonel inclusiv se acordă de către  director.
    (4) Gradele speciale se clasifică în grade speciale iniţiale şi grade speciale ulterioare.
    (5) La numire în funcţia pentru care se prevede grad special de la cel de maior în sus, iniţial se poate conferi un grad special nu mai înalt de gradul  de maior în cazul în care persoana nu a deţinut grad special sau grad militar mai înalt.
   
[Art.16 al.(5) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (6) Gradele speciale ulterioare se acordă succesiv, în corespundere cu gradul special prevăzut de funcţia deţinută, la expirarea termenului stabilit de deţinere a gradului special precedent.
   
(61) Prin derogare de la prevederile alin. (6), pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, gradul special ulterior poate fi acordat, prin decizie a directorului, înainte de termen,  la expirarea a nu mai puţin de jumătate din termenul de vechime  stabilit pentru gradul special propus spre acordare, iar gradul mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută poate fi acordat la expirarea unui termen şi jumătate în gradul precedent. Gradul special ulterior sau gradul special mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută poate fi acordat înainte de termen numai o dată în întreaga perioadă de aflare în serviciul pentru care se prevăd grade speciale.
   
[Art.16 al.(61) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (7) Gradele speciale ulterioare de pînă la cel de colonel inclusiv pot fi acordate şi în perioada de studii în instituţii de învăţămînt de profil (cu îndreptarea Centrului) în conformitate cu funcţia deţinută pînă la începutul studiilor. După absolvirea instituţiei de învăţămînt sau a doctoranturii, următorul grad special se acordă  indiferent de funcţia deţinută anterior.
    (8) Se interzice stabilirea unui alt mod de acordare a gradelor speciale decît  cel prevăzut în prezenta lege.
    Articolul 17. Acordarea gradelor speciale iniţiale
    (1) Gradul special iniţial de plutonier se acordă la angajare în organele Centrului şi la numire în funcţia ce corespunde gradului special de plutonier sau  de plutonier major.
   
(1) Gradul special iniţial de plutonier se acordă la angajare în cadrul Centrului şi la numire în funcţia ce corespunde gradului special de plutonier sau  de plutonier major.
    (2) Gradul special de locotenent se acordă angajaţilor cu  studii superioare, numiţi în funcţia ce corespunde gradului special începînd cu cel de locotenent în sus.
    (3) Persoanei angajate în organul Centrului şi numită în funcţie care are grad militar sau grad special al unei alte autorităţi publice i se acordă gradul special corespunzător gradului militar sau special pe care îl deţine dacă, în conformitate cu prezenta lege, nu poate fi acordat un grad special mai înalt.
   
(3) Persoanei angajate în organul Centrului şi numită în funcţie care are grad militar sau grad special al unei alte autorităţi publice i se acordă gradul special corespunzător gradului militar sau special pe care îl deţine.
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (4) Condiţiile de corespundere a gradelor militare şi speciale gradelor speciale ale Centrului se stabilesc de Guvern.
   
(4) Condiţiile de corespundere a gradelor militare şi speciale gradelor speciale ale Centrului se stabilesc de Parlament.
   
[Art.17 al.(4) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 18. Jurămîntul
    (1) În termen de 10 zile de la data conferirii gradului special iniţial, colaboratorul depune următorul jurămînt:
    "Încadrîndu-mă în serviciul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, jur credinţă poporului Republicii Moldova. Jur să respect cu stricteţe Constituţia, celelalte legi ale ţării, să apăr drepturile şi libertăţile cetăţeanului, să  îndeplinesc conştiincios obligaţiile de serviciu.
    Jur să suport cu destoinicie greutăţile, să fiu cinstit, curajos şi vigilent, să aplic toate cunoştinţele mele la opera de asigurare a securităţii economice a Republicii Moldova, să păstrez cu stricteţe secretul de stat şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, care îmi vor deveni cunoscute în activitatea de serviciu. Dacă încalc acest jurămînt, voi purta răspunderea prevăzută de lege ".
    "Încadrîndu-mă în serviciul Centrului Naţional Anticorupţie, jur credinţă poporului Republicii Moldova. Jur să respect cu stricteţe Constituţia, celelalte legi ale ţării, să apăr drepturile şi libertăţile cetăţeanului, să  îndeplinesc conştiincios obligaţiile de serviciu.
    Jur să suport cu destoinicie greutăţile, să fiu cinstit, curajos şi vigilent, să aplic toate cunoştinţele mele la diminuarea corupţiei în Republica Moldova, să păstrez cu stricteţe secretul de stat şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, care îmi vor deveni cunoscute în activitatea de serviciu. Dacă încalc acest jurămînt, voi purta răspunderea prevăzută de lege ".
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    (2) Modul de depunere a jurămîntului este stabilit de directorul Centrului.
    Articolul 19. Termenele de deţinere a gradelor speciale
    (1) Se stabilesc următoarele termene de deţinere a gradelor speciale:
    a) plutonier                       - 1 an;
    b) locotenent                     - 2 ani;
    c) locotenent major           - 3 ani;
    d) căpitan                          - 3 ani;
    e) maior                            - 4 ani;
    f) locotenent-colonel          - 4 ani.
    (2) Pentru gradul special de plutonier major şi gradele speciale de la colonel în sus nu se  stabilesc termene de deţinere.
    (3) Pentru colaboratorii cu studii superioare care exercită serviciul în organele Centrului în specialitatea specifică activităţii Centrului termenul de deţinere a gradului special de locotenent este de un an.
   
(3) Pentru colaboratorii cu studii superioare care exercită serviciul în cadrul Centrului în specialitatea specifică activităţii Centrului termenul de deţinere a gradului special de locotenent este de un an.
    (4) Gradul special ulterior corespunzător funcţiei deţinute se acordă după expirarea termenului de deţinere a gradului precedent.
   
(4) Gradul special ulterior corespunzător funcţiei deţinute se acordă după expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16 alin. (61).
    [Art.19 al.(4) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 20. Limita de vîrstă
    (1) Colaboratorii se află în serviciul Centrului în următoarele limite de vîrstă:
    a) de la plutonier la căpitan - 45 de ani;
    b) de la maior la colonel - 50 de ani;
    c) general-maiorul - 55 de ani;
    d) general-locotenentul şi general-colonelul - 60 de ani.
   
a) de la plutonier la căpitan - 50 de ani;
    b) de la maior la colonel - 55 de ani;
    c) general-maiorul - 60 de ani;
    d) general-locotenentul şi general-colonelul - 65 de ani.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Funcţionarii publici şi personalul tehnic se află în serviciul Centrului în limita de vîrstă prevăzută de legislaţie.
    (3) Termenul de aflare în serviciul Centrului peste limita de vîrstă poate fi prelungit, la cerere, cu un termen de pînă la 5 ani de către persoana sau organul împuternicit dacă solicitantul este apt pentru serviciu în Centru  în temeiul concluziei comisiei medicale.
  
  [Art.20 al.(3) abrogat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (4) Persoanele supuse serviciului militar, angajate în organele Centrului în calitate de colaboratori, se scot de la evidenţa militară, conform legislaţiei, şi se includ în statele de personal ale Centrului.
   
(4) Persoanele supuse serviciului militar, angajate în cadrul Centrului în calitate de colaboratori, se scot de la evidenţa militară, conform legislaţiei, şi se includ în statele de personal ale Centrului.
    Articolul 21. Neacordarea în termen a gradului special
                          ulterior
    Nu se acordă  grad special ulterior colaboratorului:
    a) disponibil - pînă la renumire în funcţie;
   
a) în privinţa căruia există concluzia negativă a comisiei de acordare a gradelor speciale;
    [Art.21 lit.a) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    b) sancţionat disciplinar - pînă la  ridicarea sancţiunii;
    c) în a cărui privinţă se efectuează anchetă de serviciu pentru încălcare a disciplinei de serviciu sau care se află sub urmărire penală ca învinuit - pînă la închiderea anchetei de serviciu sau clasarea dosarului penal (cu excepţia absolvirii de răspundere în baza actului de amnistie) sau pînă la pronunţarea sentinţei de achitare. În cazul neconfirmării învinuirii de încălcare a disciplinei de serviciu, clasării dosarului penal pe criterii de reabilitare, pronunţării sentinţei de achitare, gradul special ulterior se acordă începînd cu ziua apariţiei temeiului de acordare.
   
c) în a cărui privinţă se efectuează anchetă de serviciu pentru încălcare a disciplinei de serviciu sau care se află sub urmărire penală ca învinuit - pînă la închiderea anchetei de serviciu sau clasarea cauzei penale (cu excepţia înlăturării răspunderii penale în baza actului de amnistie) sau pînă la pronunţarea sentinţei de achitare. În cazul neconfirmării învinuirii de încălcare a disciplinei de serviciu, clasării cauzei penale pe criterii de reabilitare, pronunţării sentinţei de achitare, gradul special ulterior se acordă începînd cu ziua apariţiei temeiului de acordare.
   
[Art.21 lit.c) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 22. Particularităţile conferirii gradelor speciale şi
                         calculării vechimii în muncă angajaţilor
                         transferaţi în organele Centrului
    (1) Funcţionarului public transferat într-un organ al Centrului în calitate de colaborator i se confirmă gradul special echivalent celui acordat anterior, indiferent de funcţia deţinută în cadrul Centrului.
    (2) Funcţionarului public transferat în cadrul Centrului ca funcţionar public i se menţine gradul special ori gradul de calificare conferit anterior sau primeşte un grad de calificare mai înalt dacă funcţia din cadrul Centrului este superioară.
    (3) Vechimea în muncă în funcţia anterioară din autoritatea publică, inclusiv vechimea în activitatea financiară, economică, de contabilitate şi juridică, se include în vechimea în muncă din cadrul Centrului.
    (4) Vechimea în gradele militare şi speciale se include în vechimea în gradul special acordat în organele Centrului.
   
(4) Vechimea în gradele militare şi speciale se include în vechimea în gradul special acordat în cadrul Centrului.
  
  [Art.22 abrogat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.22 al. (4) introdus prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
Capitolul  VI
SERVICIUL ÎN CADRUL CENTRULUI
    Articolul 23. Drepturile angajatului
    (1) În exercitarea obligaţiilor de serviciu, angajatul Centrului, în limita împuternicirilor funcţiei pe care o deţine, are dreptul:
    a) să primească, în modul stabilit, informaţia şi materialele necesare îndeplinirii obligaţiilor;
    b) să ia cunoştinţă de documentele care stabilesc drepturile şi obligaţiile sale, de criteriile de apreciere a calităţii serviciului;
    c) să ia decizii şi/sau să participe la elaborarea proiectelor de hotărîri;
    d) să înainteze propuneri de perfecţionare a activităţii Centrului;
    e) să participe la concurs pentru a ocupa o funcţie vacantă în organele Centrului;
   
e) să participe la concurs pentru a ocupa o funcţie vacantă în cadrul Centrului;
    f) să ia cunoştinţă de materialele din dosarul personal, de avize şi de alte documente referitoare la activitatea sa şi să prezinte lămuriri pentru a fi anexate la acest dosar;
    g) să-şi ridice nivelul de profesionalitate din mijloacele Centrului prevăzute în acest scop;
    h) să solicite efectuarea unei anchete de serviciu pentru a contesta informaţiile care îl lezează în demnitate şi în drepturi;
    i) să participe la adunările din cadrul Centrului;
    j) să dispună de armă din dotare şi să aplice forţa fizică, mijloacele speciale şi arma din dotare în modul şi în cazurile prevăzute de prezenta lege;
    k) să beneficieze de asigurare financiară, materială, medicală, de pensie şi de alte tipuri de asigurări prevăzute de legislaţie.
    (2) Angajatul Centrului beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de lege.
    Articolul 24. Obligaţiile angajatului Centrului
    (1) Angajatul Centrului este obligat:
    a) să respecte Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege şi alte acte normative;
    b) să asigure respectarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    c) să execute ordinele şi dispoziţiile legale  ale şefilor;
    d) să respecte Regulamentul de ordine interioară al Centrului, modul de utilizare a informaţiei de serviciu, instrucţiile, alte regulamente şi acte normative;
    e) să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege şi să nu divulge informaţia care i-a devenit cunoscută în exerciţiul funcţiunii, inclusiv informaţia referitoare la viaţa personală, la onoarea şi demnitatea cetăţeanului.
   
e) să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege şi să nu divulge informaţia care i-a devenit cunoscută în exerciţiul funcţiunii, inclusiv informaţia referitoare la viaţa personală, la onoarea şi demnitatea persoanei.
    [Art.24 al.(1), lit.e) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   
f) să consemneze în registrul special ţinut de subdiviziunea de securitate internă încercările terţilor de a-l influenţa în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să informeze în scris directorul.
   
[Art.24 al.(1), lit.f) introdusă prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Obligaţiile de serviciu ale angajatului sînt prevăzute în instrucţia de serviciu aprobată de director.
    (3) Se consideră exerciţiu al funcţiunii:
    a) executarea prevederilor actelor normative ale Centrului şi ale autorităţilor publice centrale care ţin de activitatea acestuia;
   
a) executarea prevederilor actelor normative ale Centrului şi ale autorităţilor publice care ţin de activitatea acestuia;
    [Art.24 al.(3), lit.a) modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    b) executarea ordinelor şi dispoziţiilor emise de superiori, în limitele competenţei, cu excepţia celor evident nelegitime;
    c) îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în timpul sau în afara orelor de program în caz de necesitate stringentă, studiul în instituţii de învăţămînt cu îndreptare din partea Centrului;
    d) participarea la întruniri, exerciţii, competiţii şi la alte activităţi al căror iniţiator ori participant  este Centrul;
    e) participarea la acţiunile de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor sau catastrofelor;
    f) apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii proprii şi ale altor persoane;
    g) deplasarea (tur-retur) la serviciu, executarea misiunii de serviciu sau aflarea la tratament;
    h) aflarea în calitate de ostatic în legătură cu executarea atribuţiilor de serviciu;
    i) dispariţia fără veste - pînă la declararea dispariţiei fără veste sau declararea morţii în modul stabilit de legislaţie;
    j) alte acţiuni declarate de instanţa de judecată ca fiind săvîrşite în executarea atribuţiilor de serviciu.
    Articolul 25. Atestarea
    (1) Atestarea se efectuează pentru evaluarea nivelului de pregătire profesională şi a corespunderii funcţiei deţinute.
    (2) Atestarea are loc de regulă o dată în 3 ani, dar nu mai rar de o dată în 4 ani şi cel mai devreme la un an după numire în funcţie.
    (3) Modul de atestare este stabilit de Guvern
   
(3) Modul de atestare este stabilit de Parlament.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 26. Condiţiile şi limitele aplicării forţei fizice,
                          mijloacelor speciale şi armei din dotare
    (1) Colaboratorii Centrului au dreptul, după o pregătire corespunzătoare, să deţină şi să folosească arme din dotare şi mijloace speciale în limita şi în modul  stabilit de prezenta lege.
    (2) Aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale sau armei din dotare trebuie să fie precedată de un avertisment privind intenţia recurgerii la ele cu acordarea unui timp suficient pentru reacţia de răspuns, cu excepţia cazurilor în care tergiversarea aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei din dotare generează un pericol direct pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor şi a colaboratorilor Centrului sau poate conduce la alte urmări grave.
    (3) Arma din dotare nu se aplică împotriva femeilor şi minorilor, persoanelor de vîrstă înaintată şi nici contra oamenilor cu evidente deficienţe fizice, cu excepţia cazurilor în care ei săvîrşesc un atac în grup ce ameninţă viaţa şi sănătatea oamenilor, iar acţiunile de acest fel nu pot fi respinse pe alte căi şi cu alte mijloace.
   (4) În cazul aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale sau armei din dotare, colaboratorul Centrului este dator să comunice despre aceasta şefului său direct şi procurorului.
   
(4) În cazul aplicării forţei fizice, mijloacelor speciale sau armei din dotare, angajatul Centrului este dator să comunice despre aceasta şefului său direct şi procurorului.
   (5) Depăşirea de către colaboratorul Centrului a atribuţiilor în ceea ce priveşte aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei din dotare atrage răspunderea prevăzută de lege.  
   
(5) Depăşirea de către angajatul Centrului a atribuţiilor în ceea ce priveşte aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei din dotare atrage răspunderea prevăzută de lege.  
    (6) Forţa fizică, inclusiv procedeele speciale de luptă, se aplică pentru înfrîngerea rezistenţei opuse cerinţelor legale dacă metodele nonviolente nu asigură îndeplinirea obligaţiilor.
    (7) Mijloacele de imobilizare (cătuşele, bastoanele de  cauciuc şi substanţele  lacrimogene din dotare etc.) se aplică în cazul:
    a) respingerii atacurilor asupra colaboratorilor Centrului şi altor persoane aflate în exerciţiul funcţiunii;
    b) reţinerii şi aducerii în organele Centrului sau în altă încăpere de serviciu a persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni, escortării şi deţinerii persoanelor reţinute sau arestate dacă ele nu se subordonează sau opun rezistenţă colaboratorului Centrului, precum şi în cazul în care sînt temeiuri pentru a presupune că ele pot evada, pricinui daune persoanelor din preajmă sau lor înseşi.  
   
b) reţinerii şi aducerii în cadrul Centrului sau în altă încăpere de serviciu a persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni, escortării şi deţinerii persoanelor reţinute sau arestate dacă ele nu se subordonează sau opun rezistenţă angajatului Centrului, precum şi în cazul în care sînt temeiuri pentru a presupune că ele pot evada, pricinui daune persoanelor din preajmă sau lor înseşi. 
   (8) Tipul mijlocului special şi intensitatea aplicării se stabilesc de colaboratorul Centrului în funcţie de situaţia creată, de caracterul infracţiunii şi de identitatea delincventului.  
   
(8) Tipul mijlocului special şi intensitatea aplicării se stabilesc de angajatul Centrului în funcţie de situaţia creată, de caracterul infracţiunii şi de identitatea delincventului.  
    (9) Arma din dotare este folosită de colaboratorul Centrului ca măsură extremă în următoarele cazuri:
   
(9) Arma din dotare este folosită de angajatul Centrului ca măsură extremă în următoarele cazuri:
    a) pentru autoapărare contra atacurilor ce constituie un pericol real pentru viaţă sau sănătate, precum şi pentru prevenirea capturării prin violenţă a armei din dotare;
    b) pentru respingerea unui atac în grup sau unui atac armat asupra colaboratorilor şi altor angajaţi ai Centrului aflaţi în exerciţiul funcţiunii, precum şi pentru respingerea unor atacuri de altă natură ce pun în pericol viaţa şi sănătatea lor;
    c) pentru reţinerea persoanei care opune rezistenţă armată sau a delincventului care evadează de sub arest, precum şi a unei persoane înarmate care refuză să se subordoneze somaţiei de a depune arma, cînd este imposibilă înfrîngerea rezistenţei sau reţinerea delincventului pe alte căi şi cu alte mijloace.
    (10) Efectuarea unei împuşcături asupra ţintei este considerată aplicare a armei.
    (11) Arma poate fi folosită fără avertizare în caz de atac prin surprindere, de atac cu utilizarea tehnicii de luptă, a mijloacelor de transport.
    (12) În toate cazurile de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei din dotare, colaboratorul Centrului trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea cetăţenilor, ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor lor să fie cît mai mică, precum şi pentru a acorda asistenţă medicală urgentă victimelor.
   
(12) În toate cazurile de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei din dotare, angajatul Centrului trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a asigura securitatea cetăţenilor, ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor lor să fie cît mai mică, precum şi pentru a acorda asistenţă medicală urgentă victimelor.
    Articolul 27. Responsabilitatea angajaţilor
   
Pentru activităţi nelegale, angajaţii Centrului poartă răspundere disciplinară, materială, administrativă şi penală în conformitate cu legislaţia.
    Pentru activităţi nelegale, angajaţii Centrului poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală în conformitate cu legislaţia.
   
[Art.27 modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 28. Contestarea acţiunilor angajaţilor
    Contestările acţiunilor întreprinse de angajaţii Centrului prin care cetăţenii sînt lezaţi în drepturile, libertăţile şi interesele lor legitime sînt examinate şi soluţionate conform legislaţiei.
    Articolul 29. Repararea daunei cauzate de angajaţi
    În cazul în care angajaţii Centrului încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor juridice şi fizice, Centrul trebuie să ia măsuri pentru restabilirea lor în drepturi şi pentru repararea daunei în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 30. Stimularea angajaţilor
    (1) Pentru îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, angajaţii pot fi stimulaţi prin:
    a) exprimare de mulţumiri;
    b) premiere;
    c) dar de preţ;
    d) acordare a Diplomei de Onoare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
   
d) acordare a Diplomei de Onoare a Centrului Naţional Anticorupţie;
    e) decorare cu insignele: ,,Eminent al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" sau ,,Colaborator de onoare al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei";
   
e) decorare cu insignele: ,,Eminent al Centrului Naţional Anticorupţie" sau ,,Colaborator de onoare al Centrului Naţional Anticorupţie";
    f) anulare, înainte de termen, a unei sancţiuni disciplinare.
   
(11) Pentru merite deosebite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter deosebit, angajatului Centrului i se poate acorda gradul special ulterior înainte de termen sau un grad mai înalt decît cel prevăzut pentru funcţia deţinută, în condiţiile stabilite la art. 16 alin. (61).
    [Art.30 al.(11) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   (2) Pentru vitejie în exerciţiul funcţiunii în vederea asigurării securităţii economice a Republicii Moldova, pentru alte merite deosebite faţă de Patrie, angajaţii pot fi propuşi spre decorare cu distincţii de stat sau spre acordare de titluri onorifice ale Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia.
    (3) Regulamentul insignelor ,,Eminent al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei" şi ,,Colaborator de Onoare al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", precum şi al Diplomei de Onoare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, se aprobă de Colegiul Centrului.
   
(3) Regulamentul insignelor ,,Eminent al Centrului Naţional Anticorupţie" şi ,,Colaborator de Onoare al Centrului Naţional Anticorupţie", precum şi al Diplomei de Onoare a Centrului Naţional Anticorupţie, se aprobă de Colegiul Centrului.
    Articolul 31. Aplicarea de sancţiuni disciplinare
    Pentru încălcare a disciplinei de serviciu, pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) observaţia;
    b) mustrarea;
    c) mustrarea aspră;
    d) retrogradarea din grad special ori din funcţie;
    e) preîntîmpinarea asupra corespunderii parţiale serviciului;
    [Art.31 lit.e) modificată prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
    f) eliberarea din serviciu.
    [Art.31 lit.f) introdusă prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
   
Articolul 31. Răspunderea disciplinară
    (1) Încălcarea obligaţiilor profesionale, disciplinei de serviciu, conduitei profesionale a angajaţilor Centrului se examinează de către Colegiul disciplinar.
    (2) Colegiul disciplinar este constituit din:
    a) un reprezentant al subdiviziunii securitate internă;
    b) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane;
    c) un reprezentant al sindicatului Centrului;
    d) un reprezentant al serviciului juridic al Centrului;
    e)  doi reprezentanţi ai Consiliului Civil;
    f) un reprezentant al mediului academic.
    (3) Colegiul disciplinar îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de director. Colegiul disciplinar raportează semestrial directorului despre activitatea sa.
    (4) Colegiul disciplinar intentează procedura disciplinară la cererea directorului, a subdiviziunii securitate internă sau a şefului direct al angajatului Centrului.
    (5) În timpul examinării cauzei disciplinare, participarea angajatului Centrului în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară este obligatorie. Dacă angajatul lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate să decidă examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.
    (6) Angajatul Centrului în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară are dreptul ori i se poate solicita să dea explicaţii în faţa Colegiului disciplinar personal sau asistat de un avocat.
    (7) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin al directorului, în baza deciziei majorităţii membrilor Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la  constatarea faptei, dar nu mai tîrziu de un an de la comiterea ei.
    (8) Pentru încălcarea obligaţiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale, angajatului Centrului îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) retrogradare în grad special ori în funcţie;
    d) preîntîmpinare asupra corespunderii parţiale serviciului;
    e) eliberare din serviciu.
    (9) În cazul în care cauza disciplinară s-a intentat în legătură cu faptele, circumstanţele constatate ca urmare a testării integrităţii profesionale, efectuată în conformitate cu art. 121, Colegiul disciplinar propune ca sancţiune eliberarea din serviciu.
    [Art.31 în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
Capitolul VII
ÎNCETAREA SERVICIULUI ÎN ORGANELE CENTRULUI
ÎNCETAREA SERVICIULUI ÎN CADRUL CENTRULUI
    Articolul 32. Temeiurile încetării serviciului
    (1) Serviciul în organele Centrului încetează în caz de eliberare ori deces.
   
(1) Serviciul în cadrul Centrului încetează în caz de eliberare ori deces.
    (2) Eliberarea poate avea loc:
    a) la cerere;
    b) pentru limită de vîrstă;
    c) la expirarea contractului individual de muncă;
    d) în caz de transfer în o altă autoritate publică;
    e) în cazul alegerii într-o funcţie electivă în o altă autoritate publică;
    f) în cazul lichidării organului Centrului sau reducerii statelor de funcţie;
   
f) în cazul lichidării subdiviziunii Centrului sau reducerii statelor de funcţie în cadrul subdiviziunii Centrului;
    [Art.32 al.(2) lit.f) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    g) în cazul incapacităţii de îndeplinire a atribuţiilor constatate prin examen medical de specialitate;
    h) din cauza necorespunderii funcţiei deţinute constatate de comisia de atestare, în cazul lipsei unei funcţii inferioare vacante sau respingerii funcţiei propuse;
    i) pentru  încălcarea gravă sau încălcarea sistematică a disciplinei;
    [Art.32 lit.i) introdusă prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
   
i1) în cazul constatării circumstanţelor prevăzute la art. 121;
    [Art.32 al.(2) lit.i1) introdusă prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    j) în legătură cu tăinuirea unor fapte care împiedică angajarea în serviciu;
    [Art.32 lit.j) introdusă prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436; lit. i) - k) devin lit.k) - m]
    k) pentru comiterea unei infracţiuni şi condamnare prin sentinţă judecătorească definitivă;
   
k1) în cazul rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către colaboratorul Centrului a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
   
k1) în cazul rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către angajatul Centrului a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    [Art.32 al.(2), lit.k1) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    l) în cazul retragerii cetăţeniei Republicii Moldova;
   
[Art.32 al.(2), lit.l) modificată prin LP229 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.24]
    m) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    [Art.32 al.(3) exclus prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436; al.(4) devine al.(3)]
    (3) Nu se admite eliberarea angajatului în timpul aflării lui în concediu de odihnă sau concediu medical, cu excepţia cazului prevăzut la alin.(2) lit.h).
    Articolul 33. Indemnizaţiile în cazul eliberării din serviciu
    (1) În cazul eliberării din serviciu în temeiul art.32 alin.(2) lit.b), g) sau în cazul pensionării, colaboratorul primeşte o indemnizaţie unică pentru vechime în muncă, după cum urmează:
   
[Art.33 al.(1) modificat prin LP47 din 22.03.12, MO76-80/20.04.12 art.253]
    [Art.33 al.(1) modificat prin LP197 din 15.05.03, MO97/31.05.03 art.436]
    a) de la 2 la 10 ani - 5 salarii medii lunare;
    b) de la 10 la 15 ani - 10 salarii medii lunare;
    c) de la 15 la 20 de ani - 15 salarii medii lunare;
    d) de peste 20 de ani - 20 de salarii medii lunare.
    (2) Indemnizaţia unică a colaboratorului decorat cu distincţie de stat în perioada serviciului din cadrul Centrului se majorează cu 2 salarii medii lunare.
Capitolul VIII
PROTECŢIA DE STAT JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ
    Articolul 34. Protecţia juridică
    (1) Angajatul Centrului este persoană inviolabilă şi se află sub protecţia statului. Persoana, onoarea şi demnitatea lui sînt ocrotite de lege.
   
(11) Urmărirea penală a angajaţilor Centrului se exercită de către procuror. Urmărirea penală a directorului şi a adjuncţilor lui poate fi pornită numai de către Procurorul General, cu informarea Parlamentului.
    [Art.34 al.(11) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Pentru a-şi apăra drepturile şi interesele, angajatul are dreptul să se adreseze în instanţă judecătorească.
   (3) Colaboratorul nu poartă răspundere pentru dauna materială şi fizică adusă infractorului din cauza nesubordonării sau opunerii de rezistenţă din partea acestuia în timpul reţinerii.
    Articolul 35. Inadmisibilitatea imixtiunii în activitatea
                         angajatului
    (1) În exercitarea atribuţiilor, angajatul se subordonează numai şefului său nemijlocit şi direct. Nimeni altcineva nu are dreptul de a interveni în activitatea colaboratorului.
    (2) În caz de primire din partea şefului sau a altor persoane cu funcţie de răspundere a unor ordine sau indicaţii ce vin în contradicţie cu legea, angajatul este dator să se călăuzească de lege.
   (3) Cerinţele angajatului Centrului adresate cetăţenilor şi persoanelor cu funcţie de răspundere şi acţiunile întreprinse de el se consideră legitime atît timp cît organul sau persoana cu funcţie de răspundere, împuternicite să exercite controlul asupra activităţii lui şi asupra respectării legalităţii în timpul acestei activităţi, nu demonstrează contrariul.
    Articolul 36. Dreptul la risc profesional
   (1) Nu constituie infracţiune acţiunea colaboratorului săvîrşită într-o situaţie de risc profesional justificat, chiar şi în prezenţa elementelor constitutive pentru care este prevăzută răspundere disciplinară, administrativă sau penală.
    (2) Riscul este considerat justificat dacă acţiunea decurge în mod obiectiv din informaţia, faptele şi circumstanţele cunoscute colaboratorului, iar scopul legitim nu poate fi atins prin acţiuni ce nu ar implica riscul, iar colaboratorul a întreprins toate măsurile posibile pentru a preîntîmpina consecinţele negative.
    Articolul 37. Asigurarea cu pensii
    Pensionarea angajaţilor Centrului se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 38. Protecţia socială
    (1) În cazul morţii angajatului în exerciţiul funcţiunii, familia lui şi persoanele întreţinute de el primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcţie în organele Centrului. Minorilor care au fost întreţinuţi de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcţie, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
   
(1) Protecţia socială a funcţionarului public angajat în cadrul Centrului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
   
[Art.38 al.(1) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   
(11) În cazul decesului angajatului în exerciţiul funcţiunii, familia lui şi persoanele întreţinute de el primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 10 ani ale defunctului în ultima lui funcţie în organele Centrului. Minorilor care au fost întreţinuţi de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia în ultima lui funcţie, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
   
[Art.38 al.(11) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Dacă în exerciţiul funcţiunii angajatului i se cauzează vătămare a integrităţii corporale care îl fac incapabil să-şi exercite atribuţiile de serviciu, lui i se acordă un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 5 ani în ultima lui funcţie din cadrul Centrului şi i se mai acordă timp de 10 ani diferenţa dintre salariul mediu lunar din ultima lui funcţie şi cuantumul pensiei.
    (3) Dacă i se cauzează o vătămare a integrităţii corporale care are urmări mai uşoare decît cele prevăzute la alin.(2), angajatului i se acordă un ajutor unic echivalent cu 5 salarii medii lunare.
    (4) Prejudiciul cauzat bunurilor angajatului sau celor ale rudelor lui apropiate în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în cadrul Centrului se repară integral.
    (5) Acordarea de ajutor şi repararea prejudiciilor se efectuează de la bugetul de stat, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile.
    (6) Ajutorul se acordă în temeiul hotărîrii instanţei de judecată sau deciziei organelor de urmărire penală ori a procurorului în cazul clasării dosarului penal sau al suspendării urmăririi penale.
   
[Art.38 al.(6) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    (7) Angajatul Centrului neasigurat cu locuinţă de serviciu are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care nu poate depăşi salariul lui de funcţie.
    [Art.38 al.(7) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (8) Angajatul Centrului are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport folosit în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    [Art.38 al.(8) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (9) Angajatul Centrului are dreptul la prestaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d)–g) din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
    [Art.38 al.(9) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 39. Asigurarea obligatorie
    (1) Angajaţii Centrului sînt asiguraţi obligatoriu de la bugetul de stat şi din alte surse prevăzute în acest scop.
    (2) Suma asigurată se plăteşte:
    a) în caz de deces al asiguratului în exerciţiul funcţiunii sau în decursul unui an de după eliberare din organele Centrului din cauza vătămării integrităţii corporale, contuziilor, bolilor contractate în exerciţiul funcţiunii - moştenitorilor lui în cuantum de 10 salarii medii lunare calculate pentru ultimul an;
    b) în cazul stabilirii gradului de invaliditate contractată în exerciţiul funcţiunii sau în decursul unui an de la eliberare din organele Centrului a persoanei asigurate:
    - în cuantum de 7,5 salarii medii lunare - invalidului  de gradul I;
    - în cuantum de 5 salarii medii lunare - invalidului de gradul II;
    - în cuantum de 2,5 salarii medii lunare - invalidului de gradul III.
    c) în cazul vătămării grave a integrităţii corporale în exerciţiul funcţiunii - în cuantum egal cu mijloacele băneşti de întreţinere anuală şi în cazul vătămării medii a integrităţii corporale în exerciţiul funcţiunii - în cuantum egal cu mijloacele băneşti de întreţinere semestrială.
    (3) Mijloacele băneşti de întreţinere anuală se calculează conform ultimei funcţii din cadrul Centrului şi includ toate drepturile băneşti cuvenite în anul producerii cazului asigurat.
    (4) Alte condiţii de asigurare obligatorie a angajatului Centrului se stabilesc în contractul încheiat între Centru şi organizaţia de asigurare.
    Articolul 40. Retribuirea muncii colaboratorilor Centrului
    (1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, colaboratorii primesc indemnizaţii de întreţinere, raţie alimentară şi echipament.
    (2) Indemnizaţia de întreţinere primită de colaboratorii Centrului se constituie din salariul funcţiei, salariul pentru gradul special, sporul la salariu, calculat în procente, pentru vechimea în muncă, pentru muncă în condiţii deosebite, din alte plăţi, sporuri şi recompense, stabilite de legislaţie.
    (3) Colaboratorii Centrului beneficiază gratuit de raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Guvern.
    [Art.40 al.(3) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.40 modificat prin LP197 din 15.05.03 MO97/31.05.03 art.436]
   
Articolul 40. Retribuirea muncii angajaţilor Centrului
    (1) Pentru serviciul în cadrul Centrului, angajatul primeşte salariu lunar, raţie alimentară şi echipament.
    (2) Salariul lunar al angajatului Centrului se constituie din salariul funcţiei, sporul pentru grad special, suplimentul la salariu, calculat în procente, pentru vechimea în muncă, pentru muncă în condiţii deosebite, din alte plăţi, sporuri şi recompense stabilite de legislaţie.
    (3) Angajaţii Centrului beneficiază gratuit de raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de Parlament.
    [Art.40 în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    Articolul 41. Concediul
    (1) Funcţionarilor publici şi personalului tehnic se acordă concediu conform legislaţiei.
    (2) Colaboratorilor se acordă:
    a) concediu anual de 30 de zile lucrătoare;
    b) concediu suplimentar:
    - de 5 zile lucrătoare - pentru vechime în muncă de 10 ani;
    - de 10 zile lucrătoare - pentru vechime în muncă de 15 ani;
    - de 15 zile lucrătoare - pentru vechime în muncă de 20 de ani şi mai mult;
   
b) concediu suplimentar:
    de 2 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de pînă la 5 ani;
    de 5 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de la 5 ani la 10 ani;
    de 10 zile – pentru vechimea în muncă în cadrul Centrului de la 10 la 15 ani;
    de 15 zile – pentru vechime în muncă în cadrul Centrului de peste 15 ani;
    [Art.41 lit.(b) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    c) concediu medical în baza unui certificat eliberat de instituţia medicală. Pentru perioada concediului medical colaboratorului se păstrează salariul mediu lunar.
    (3) Angajaţilor Centrului se acordă şi alte concedii în condiţiile legii.
Capitolul IX
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA
    Articolul 42. Controlul şi supravegherea activităţii Centrului
    (1) Controlul şi supravegherea asupra modului în care angajaţii Centrului respectă legea în exerciţiul funcţiunii este exercitat de Procuratură, în condiţiile legii.
   
(1) Activitatea Centrului este supusă monitorizării din partea societăţii, supravegherii parlamentare şi controlului autorităţii judiciare în limitele competenţelor stabilite.
    [Art.42 al.(1) în redacţia LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   
(11) Controlul şi supravegherea modului în care angajaţii Centrului în exerciţiul funcţiunii respectă legea este exercitat de procuratură în condiţiile legii.
    [Art.42 al.(11) introdus prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    (2) Auditul public extern al mijloacelor bugetare alocate pentru întreţinerea Centrului îl efectuează Curtea de Conturi.
    [Art.42 al.(2) modificat prin LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213]
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 43
    Guvernul:
    a) va asigura, în conformitate cu legislaţia în vigoare, plasarea în cîmpul muncii a lucrătorilor disponibilizaţi în legătură cu crearea Centrului;
    b) în termen de 2 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura aducerea actelor normative ale ministerelor şi departamentelor în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                           Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 iunie 2002.
    Nr. 1104-XV.