LPM1164/1997
ID intern unic:  312740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1164
din  24.04.1997
pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
Publicat : 18.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 62     art Nr : 524     Data intrarii in vigoare : 18.09.1997
    MODIFICAT
    LP73-XVI din 12.05.05, MO77-79/03.06.05 art.335
    LP10-XV din 17.02.05, MO36-38/04.03.05 art.120
    LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71
    LP427-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.18
    LP414-XV din 09.12.04, MO1-4/01.01.05 art.10
    LP422-XV din 16.12.04, MO242-245/31.12.04 art.1060; în vigoare 01.01.05
    LP350-XV din 21.10.04, MO208-211/19.11.04 art.930; în vigoare 01.01.05
    LP296-XV din 28.07.04, MO132-137/06.08.04 art.726
    LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; în vigoare 01.01.05
    LP501 din 11.12.03, MO6-12/01.01.04 art.54
    LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; în vigoare 01.01.04
    LP272 din 03.07.03, MO163-166/01.08.03 art.652
    LP1440 din 08.11.02, MO178-181/27.12.02 art.1354; în vigoare 01.01.03
    LP1163 din 27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747
    LP646 din 16.11.01, MO161/31.12.01 art.1299; în vigoare 01.01.02
    LP408 din 26.07.01, MO1-3/04.01.02 art.4
    LP1389 din 30.11.00, MO166-168/31.12.00 art.1211; în vigoare 01.01.01
    LP1064 din 16.06.00, MO127-129/12.10.00 art.888
    LP890 din 23.03.00, MO39-41/13.04.00 art.290
    LP112 din 29.07.98, MO84/10.09.98 art.557
    LP1570 din 26.02.98, MO38-39/30.04.98 art.272
    Denumirea legii modificată prin LP1163 din 27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747

    [Preambulul exclus prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]

    [Capitolul I abrogat prin LP408 din 26.07.01, MO1-3/04.01.02 art.4; în vigoare 01.07.02]
    [Capitolul II abrogat prin LP408 din 26.07.01, MO1-3/04.01.02 art.4; în vigoare 01.07.02]
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21. Intrarea în vigoare
    (1) Titlurile  I  şi  II ale Codului fiscal intră în  vigoare la 1 ianuarie 1998.
    (2) Prezenta  lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art.1-20 care intră în vigoare la 1 ianuarie 1998.
    Articolul 22. Abrogarea unor acte legislative
    La data intrării în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi a articolelor 1-20 ale prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr.1214-XII din 2 decembrie 1992 privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993,  nr.1, art.1; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.2, art.18; nr.73, art.845);
    Legea nr.1218-XII din 3 decembrie 1992 privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.12, art.361; 1993, nr.4, art.95; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.12, art.112; 1995, nr.2,  art.21;  nr.27, art.302; nr.45-46, art.543; nr.73, art.849);
    Legea nr.490-XIII  din 8 iunie 1995 privind impozitarea beneficiului băncilor şi al altor instituţii de credit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.43,  art.484;  nr.73,  art.851; 1996, nr.40-41, art.375);
    Legea nr.662-XIII din 23 noiembrie1995 privind declararea veniturilor de către persoanele fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.2-3, art.20).
    Articolul 23. Modificarea unor acte normative
    (1) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă actele sale normative în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal şi cu articolele 1-20 din prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlurile I  şi II ale Codului fiscal;
    c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlurilor I şi  II ale Codului fiscal şi articolelor 1-20 din prezenta lege.
    Articolul 24. Dispoziţii tranzitorii
    (1) Pînă la unificarea şi reglementarea de către Codul fiscal a tuturor impozitelor şi taxelor enumerate la art.6 alin.(5) şi (6) din Codul fiscal, prin  textul "şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta" din Codul fiscal se înţeleg şi actele legislative, alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta referitor la impozitele şi taxele care nu sînt reglementate de titlurile respective ale Codului fiscal, inclusiv actele legislative şi alte acte normative adoptate pînă la punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, precum şi actele legislative speciale ce anulează total sau parţial suma impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii ori care modifică termenul de stingere a impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Pe lîngă aceasta, textul respectiv include normele privind impozitarea titularilor patentei de întreprinzător (conform Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător) şi privind perceperea taxei vamale (conform Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal).
    [Art.24 al.(1) în redacţia LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71]
    [Art.24 al.(1) în redacţia LP1064 din 16.06.2000, MO127-129/12.10.2000 art.888]
    (2) Prevederile actelor legislative indicate la art.22 al prezentei legi sînt aplicabile obligaţiilor fiscale apărute pînă la 1 ianuarie 1998.
    [Art.24 al.(3) exclus prin LP350 din 21.10.04, MO208-211/19.11.04 art.930]
    [Art.24 al.(3) în redacţia LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700]
    [Art.24 al.(3) modificat prin LP272 din 03.07.03, MO163/01.08.03 art.652]
    (3) Rezidenţi  zonelor antreprenoriatului liber, pe parcursul a 5 ani:
    a) plătesc impozitul pe venit în mărime de 45% din cota impozitului pe venit stabilită de legislaţie;
    b) se scutesc de impozitul pe venitul obţinut de la  producţia agricolă produsă în zonă;
    c) se scutesc de impozitul pe venit începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care rezidenţii au investit pentru dezvoltarea zonei un capital echivalent cu cel puţin 250 mii dolari S.U.A.
    [Interpretarea art.24 al.(3) prin LP414-XV din 09.12.04, MO01-04/01.01.05 art.10]
    Facilităţile prevăzute la art.24 alin.(3) se vor aplica în felul următor:
    1. Termenul pentru fiecare dintre facilităţile prevăzute la art.24 alin.(3) lit.a), b) şi c) din lege este de 5 ani consecutivi, indiferent de faptul dacă în această perioadă rezidentul a obţinut venit impozabil ori a suportat pierderi.
    2. Facilitatea reglementată la lit.a) se acordă din data înregistrării ca rezident al zonei antreprenoriatului liber.
    3. Facilitatea reglementată la lit.b) se acordă începînd cu anul în care a fost obţinut venit din producţia agricolă produsă în zonă.
    4. Rezidentul zonei antreprenoriatului liber poate beneficia de facilitatea prevăzută la lit.c) indiferent de faptul dacă a beneficiat anterior de o altă facilitate.
    Sintagma "au investit pentru dezvoltarea zonei" de la art.24 alin.(3) lit.c) din lege este identică cu sintagma "au investit în fondurile fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere" de la art.49 alin.(13) lit.c) şi d) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.102-103, art.814) şi de la art.8 alin.(3) şi (4) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834).
    [Art.24 al.(4) introdus prin LP1570 din 26.02.98, MO38-39/30.04.98 art.272]
    (4) Agenţii micului business cărora, pînă la intrarea în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, le-au fost acordate, conform legislaţiei, înlesniri şi scutiri fiscale au dreptul să beneficieze de acestea pe parcursul perioadei indicate în acordul de creditare încheiat cu inspectoratele fiscale teritoriale. Agenţilor micului business care au beneficiat sau beneficiază de înlesnirile şi scutirile menţionate nu li se aplică prevederile art.49 din Codul fiscal.
    [Art.24 al.(5) în redacţia LP1064 din 16.06.00, MO127-129/12.10.00 art.888]
    [Art.24 al.(5) introdus prin LP112 din 29.07.98, MO84/10.09.98 art.557; se pune în aplicare de la 01.01.98]
    (5) Întreprinderile aflate în proces de restructurare sau care urmează a fi restructurate în conformitate cu Legea restructurării întreprinderilor  nr.958-XIII din 19 iulie 1996 vor beneficia, conform prevederilor acestei legi, de înlesniri şi scutiri la plata impozitului pe venit în decurs de 5 ani de la data intrării în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. Întreprinderile aflate în proces de restructurare şi/sau privatizare ori care urmează a fi restructurate şi/sau privatizate conform altor acte legislative se impun cu impozitul pe venit în conformitate cu Codul fiscal şi cu prezenta lege, ţinîndu-se cont de particularităţile prevăzute de actele legislative ce stabilesc modul de restructurare şi/sau privatizare a acestora.
    [Art.24 al.(6) modificat prin LP1064 din 16.06.00, MO127-129/12.10.00 art.888]
    (6) Anuităţile obţinute în baza contractelor de asigurare a pensiei suplimentare, care au  fost încheiate pînă la intrarea în vigoare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nu se impozitează.
    [Art.24 al.7(6) în redacţia LP1570 din 26.02.98, MO38-39/30.04.98 art.272]
    (7) Nu se impozitează pînă la 1 ianuarie 2010:
    a) dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activităţii de întreprinzător, de la depozitele bancare şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare, precum şi de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova;
   
[Art. 24 al.(8), lit. a) modificată prin LP296-XV din 28.07.04, MO132-137/06.0804 art.726]
    b) dobînzile de la hîrtiile de valoare de stat.
    [Art.24 al.(8) modificat prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
    [Art.24 al.(8) în redacţia LP1064 din 16.06.00, MO127-129/12.10.00 art.888]
    (8) Veniturile Băncii pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei nu se impozitează pînă la 1 ianuarie 2010.
    (9) Veniturile obţinute de către Întreprinderea de Stat "Aeroportul Internaţional Chişinău" de la stabilirea unei plăţi suplimentare, incluse în costul biletului de avion, în scopul creării fondului pentru rambursarea creditului obţinut de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sub garanţia Guvernului Republicii Moldova, nu se impozitează pe perioada stingerii creditului.
    (10) Scutirile, stipulate la art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal şi nefolosite de către contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către patron a salariului, se acordă la data achitării restanţelor la salariu.
    [Art.24 al.(9)-(11) introduse prin LP1064 din 16.06.00, MO127-129/12.10.00 art.888]
    (11) În calitate de mijloc de achitare a datoriilor pe impozite se acceptă cambiile emise de Ministerul Finanţelor în favoarea Societăţii pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1996) şi prin Regulamentul de emitere, circulaţie şi achitare a cambiilor în scopul reglementării datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997 (anexa la Acordul dintre Republica Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind reglementarea datoriei Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate în anul 1997).
    [Art.24 al.(10) introdus prin LP890 din 23.03.2000, MO39-41/13.04.2000 art.290]
    (12) Contribuabilii rezidenţi au dreptul la deducerea din venitul brut a mijloacelor băneşti transferate de către aceştia la conturile deschise de Ministerul Finanţelor şi destinate pentru finanţarea măsurilor de lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale din 26-28 noiembrie 2000.
    (13) Băncile comerciale sînt scutite totalmente de impozit pe venitul obţinut din creditele acordate pe un termen de peste 3 ani şi în proporţie de 50% - pe venitul obţinit din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani. Scutirea menţionată se aplică asupra veniturilor aferente finanţării investiţiilor destinate achiziţionării mijloacelor fixe în scopul utilizării lor în activitatea economică a întreprinderii, contractării lucrărilor de antrepriză şi a serviciilor de engineering, achiziţionării şi prelucrării produselor agricole, proiectării, elaborării, însuşirii şi implementării tehnicii şi tehnologiilor noi, precum şi reprofilării şi retehnologizării procesului de producţie, sădirii şi înnoirii plantaţiilor multianuale, achiziţionării şi punerii la maturaţie a materiei prime şi alcoolului pentru vinuri şi divinuri (coniacuri). Modul şi condiţiile de acordare a scutirii nominalizate se vor stabili conform unui regulament aprobat de Guvern.
    [Art.24 al.(14) modificat prin LP422-XV din 16.12.04, MO242-245/31.12.04 art.1060]
    [Art.24 al.(14) modificat prin LP501 din 11.12.03, MO6-12/01.01.04 art.54]
    [Art.24 al.(14) modificat prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
    [Art.24 al.15 exclus  prin LP350 din 21.10.04, MO208-211/19.11.04 art.930]
    [Art.24 al.(15) în redacţia LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700]
    [Art.24 al.(15) modificat prin LP501 din 11.12.03, MO6-12/01.01.04 art.54]
    (14) Se scutesc de plata impozitului:
    a) atelierele curative de producţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Ministerului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate;
    b) Centrul Republican Experimental pentru Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
    c) întreprinderile penitenciarelor;
    d) oficiile cadastrale teritoriale - pe venitul destinat creării şi funcţionării fondului de garanţie al Agenţiei Naţionale Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie, precum şi pe venitul destinat acumulării de mijloace prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor de deservire şi rambursare a creditului extern acordat în vederea implementării Primului Proiect de Cadastru;
    e)  în anul 2001, Societatea pe Acţiuni "Banca de Economii" - pe venitul destinat majorării capitalului social;
    f) Societatea pe Acţiuni "Apă-Canal" Chişinău - pe venitul calculat şi reflectat în fondul special pentru serviciul şi rambursarea împrumutului primit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
    g) instituţiile medico-sanitare publice pe o perioadă de 3 ani, începînd cu 1 ianuarie 2003.
    [Art.24 al.(16), lit.g) introdusă prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
    (15) La calcularea impozitului pe venit, agenţii economici, producţia activităţilor de bază ale cărora se determină conform subsecţiunilor 14-21, 24-36,  45 şi 60 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei, au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului  mediu anual pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului  scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil. Salariul mediu anual pe ţară în anul precedent se stabileşte în baza comunicatului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. Creşterea numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent acestuia se determină ca depăşire a numărului scriptic mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de numărul scriptic mediu al salariaţilor din anul  precedent.
    (16) Întreprinderile care au efectuat, în cadrul Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"", investiţii capitale în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari SUA se scutesc de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 5 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care a fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil.
    [Art.24 al.(17) introdus prin LP10-XV din 17.02.05, MO36-38/04.03.05 art.120]
    (17) Întreprinderile menţionate la alin.(16), care au efectuat investiţii capitale suplimentare în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 5 milioane dolari SUA, se scutesc suplimentar de plata impozitului pe venit pe o perioadă de 2 ani consecutivi ulteriori perioadei fiscale în care a fost atins volumul indicat de investiţii capitale, începînd cu prima perioadă fiscală în care acestea au declarat venit impozabil.
    [Art.24 al.(16) introdus prin LP10-XV din 17.02.05, MO36-38/04.03.05 art.120]
    (18) Datoriile de creditor ale întreprinderilor din sectorul electroenergetic anulate, precum şi transmise, în conformitate cu Legea nr.336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic, la bilanţul întreprinderii de Stat "Moldtranselectro", se consideră ca venit neimpozabil, iar sumele creanţelor întreprinderilor din sectorul electroenergetic transmise, în baza legii nominalizate, la bilanţul Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" se consideră pentru acestea ca datorie compromisă deductibilă. Venitul obţinut se utilizează la acoperirea pierderilor din anii precedenţi şi din anul în curs. Cheltuielile Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" legate de primirea la bilanţul său, în baza prezentului articol, a datoriilor întreprinderilor din sectorul  electroenergetic se atribuie la deduceri în cadrul determinării de către Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" a obligaţiilor privind impozitul pe venit.
    [Art.24 al.(19) exclus prin LP350 din 21.10.04, MO208-211/19.11.04 art.930]
    (19) Agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităţilor din anexa nr.1, după constituirea capitalului  social  în modul prevăzut de legislaţie şi după prezentarea primei declaraţii cu privire la impozitul pe venit cu înregistrarea venitului impozabil, se scutesc integral de plata impozitului  pe venit pe parcursul a 5 perioade fiscale consecutive, în baza unei cereri privind scutirea de impozitul pe venit, al cărei formular este aprobat de Ministerul  Finanţelor, depuse de agentul economic la organul teritorial al Serviciului  Fiscal de Stat.
    Perioada de scutire începe cu perioada fiscală următoare celei  în decursul căreia a fost înaintată cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit sau de la începutul perioadei  fiscale pe parcursul  căreia a fost depusă cererea, cu condiţia depunerii ei pînă la 31 martie din perioada fiscală respectivă. Termenul de acordare a scutirii de plata impozitului pe venit nu depinde de faptul dacă a fost obţinut venit impozabil sau au fost suportate pierderi  în perioada pentru care este acordată scutirea.
    Facilitatea menţionată se acordă dacă agentul economic întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a)  a achitat integral, la momentul acordării facilităţii, obligaţiile fiscale şi a efectuat alte plăţi la bugetul public naţional, iar pe parcursul  întregii perioade de beneficiere de facilităţi, întîrzierea achitării integrale la bugetul public naţional a obligaţiilor fiscale şi a efectuării altor plăţi declarate, precum şi calculate în urma controlului fiscal, nu va depăşi 30 de zile calendaristice;
    b)  nu a beneficiat şi/sau nu beneficiază de facilităţile prevăzute în prezentul articol la alin.(3), (4), (13) şi în Codul  fiscal la art.49 alin.(1), (10), (13)  şi la art.491 şi  492;
    c) ponderea venitului din realizarea programelor constituie mai  mult de 50% din venitul din vînzări.
    [Art.24 al.(17) introdus prin LP427-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.18]
    (20) Veniturile angajaţilor agenţilor economici de la alin.(17) se consideră venit neimpozabil pe parcursul a 5 perioade fiscale consecutive dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a)  agenţii economici beneficiază de scutirea de plata impozitului pe venit conform alin.(17);
    b)  posturile angajaţilor corespund specialităţilor menţionate la anexa nr.2;
    c)  posturile fac parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului;
    d)  angajatul nu transmite scutirea personală  soţiei (soţului) prevăzută în Codul  fiscal la art.34.
    Pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sînt necesare următoarele documente justificative:
    - cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;
    - actul de constituire al agentului economic;
    - contractul individual de muncă;
    - organigrama angajatorului;
    - fişa postului;
    - copia legalizată de pe diploma de absolvire, eliberată de o  instituţie de învăţămînt superior acreditată;
    - carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
    - statul de plată al  agentului economic;
    - confirmarea scrisă a angajatului  privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului), prevăzute în Codul  fiscal la art.34, cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
    Veniturile, altele decît cele scutite de impozitul pe venit conform  prezentului alineat, obţinute de angajaţii de specialităţile indicate la anexa nr.2 se impozitează în modul general prevăzut în Codul fiscal, titlurile I şi II, cu privarea dreptului de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi  35 din Codul  fiscal.
    Înlesnirea fiscală prevăzută în prezentul alineat se acordă la veniturile salariale obţinute la locul de muncă în baza unui contract individual de muncă.
Răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin.(17) şi în prezentul alineat privind neimpozitarea veniturilor angajaţilor revine exclusiv agentului  economic angajator, acesta fiind obligat să  achite la buget impozitul pe venit calculat conform principiilor generale, pe veniturile angajaţilor de specialităţile indicate la anexa nr.2, majorările de întîrziere, precum şi sancţiunile fiscale aferente.
    [Art.24 al.(18) introdus prin LP427-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.18; al.(17)-(19) devin (19)-(21)]
    (21) Pînă la 31 decembrie 2005, impozitul pe venit nu se aplică pe veniturile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, din sistemul penitenciar, din Serviciul de Informaţii şi Securitate, din Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, din Departamentul Situaţii Excepţionale, din Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, primite la locul serviciului de bază. Persoanele menţionate nu au dreptul de a transmite soţiei (soţului) scutirea personală.
    [Art.24 al.(18)-(20) introduse prin L430/31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; al.(18)-(19) devin al.(21)-(22)]
    (22) Prevederile titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării,  prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    (23) Veniturile obţinute în anul 2005 de persoanele fizice de la vînzarea terenurilor agricole către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în scopul transmiterii acestora Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova", pentru restabilirea tronsonului Revaca-Căinari, se scutesc de impozitul pe venit, fără restituirea impozitului reţinut la sursa de plată.
    [Art.24 al.(23) introdus prin LP73-XVI din 12.05.05, MO77-79/03.06.05 art.335; al.(23) devine (24)]
    [Art.24 al.(18) modificat prin L1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354 ]
    [Art.24 modificat prin LP646 din 16.11.01, MO161/31.12.01 art.1299]
    [Art.24 al. (12) acum (17) în redacţia LP1389 din 30.11.00, MO166/31.12.00]
    [Art.24 al.(12) introdus prin LP1064 din 16.06.00, MO127-129/12.10.00 art.888]
    (24) Pînă la aducerea actelor normative în vigoare în concordanţă cu titlurile I şi II ale Codului fiscal şi cu articolele 1-20 din prezenta lege, ele se aplică în măsura în care nu contravin titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi articolelor 1-20 din prezenta lege.
    [Art.24 al.(16)-(17) devin (18)-(23) prin L10-XV din 17.02.05, MO36-38/04.03.05 art.120]
    [Art.24 al.(4)-(22) devin (3)-(19) prin LP350 din 21.10.04, MO208-211/19.11.04 art.930]
    [Art.24 al.(13) în redacţia LP1389 din 30.11.00, MO166-168/31.12.00 art.1211]
    [Art.24 al.(8) în redacţia LP112 din 29.07.98, MO84/10.09.98 art.557]
    [Art.24 al.(7) în redacţia LP1570 din 26.02.98, MO38-39/30.04.98 art.272]
    [Art.24 modificat prin LP350 din 21.10.04, MO208/19.11.04 art.930]
   


Anexa nr.1
L I S T A
activităţilor de realizare de programe*
    1. Activităţi legate de analiza, proiectarea şi programarea sistemelor informaţionale pregătite spre utilizare: analiza necesităţilor informatice ale utilizatorilor; consultarea asupra celor mai eficiente soluţii; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi documentarea unor programe individuale, conform comenzilor beneficiarilor concreţi; proiectarea, elaborarea, furnizarea şi  documentarea unor programe de uz general.
    2. Producerea de programe la comanda beneficiarului, corectarea programelor conform indicaţiilor date de utilizator.
    _____________________________________
    *  Conform Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova Standard nr.694-ST din 9 februarie 2000, subsecţia 72, subclasa 72.20.0 "Realizarea de programe".
    [Anexa nr.1 introdusă prin LP427-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.18]
Anexa nr.2
L I S T A
ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de  programe

Nr.
crt.
Specialitatea Ocupaţia
1 2 3
1 Analist   Analiza în vederea definirii specificaţiilor pentru constituirea efectivă a sistemelor informatice susceptibile să  răspundă cerinţelor utilizatorilor
2 Programator Realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite,asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu aceste specificaţii
3 Proiectant de sistem informatic Combinarea aptitudinilor analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de sistem specialitate cu cunoştinţe în utilizarea software a limbajelor de programare,   în informatic vederea producerii  şi  implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite sau unor necesităţi organizatorice
4 Inginer/  progamator de sistem informatic Combinarea aptitudinilor analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate în programator tehnologie şi hardware, în vederea definirii, proiectării,  realizării, testării, de sistem informatic implementării şi  modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă
5 Administrator de baze de date Efectuarea expertizei de specialitate şi  asistenţa practică în managementul sistemelor de baze de date şi  în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al  ciclului  de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite  
6 Administrator de reţea Configurarea, implementarea şi  deservirea reţelei de calculatoare, asigurarea funcţionării serverelor, paginilor web şi  accesul la reţeaua internet
7 Inginer software Adaptarea şi/sau armonizarea soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, a aplicaţiilor existente sau  proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
8 Manager de proiect informatic Coordonarea sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului  şi monitorizarea cerinţelor proiectelor (informaţii/  date necesare, programare, analiză), realizarea, planificarea, analiza, estimarea şi stabilirea priorităţilor aferente componentelor ce urmează  să  fie realizate, precum  şi  fazele şi  termenele de executare a proiectelor.  
    [Anexa nr.2 introdusă prin LP427-XV din 24.12.04, MO1-4/01.01.05 art.18]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 24 aprilie 1997.
    Nr. 1164-XIII.