LPA1217/1997
ID intern unic:  312745
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1217
din  25.06.1997
cu  privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998
Publicat : 11.09.1997 în Monitorul Oficial Nr. 59-60     art Nr : 518
Abrogată din 29.06.07 prin LP121/04.05.07, MO90-93/29.06.07 art.401

Acţiunea legii se prelungeşte pîna la 31.12.2006 prin LP347-XVI din 22.12.05,
MO176-181/30.12.05 art.877, în vigoare la 01.01.06
MODIFICATĂ
LP377/29.12.05, MO20/31.01.06 art.91, în vigoare la 01.04.2006
L198-XVI din 28.07.05, MO107-109/12.08.05 art.567
L165-XVI din 22.07.05, MO107-109/12.08.05 art.531
L350-XV din 21.11.04, MO208 -211/19.11.04 art.930
L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876
L100-XV din 01.01.04,MO64-66/23.04.04 art.358
L96-XV din 01.04.04,MO64-66/23.04.04 art.356
L50/26.02.04,MO50-52/26.03.04 art.295
L404-XV din 17.10.03,MO223/07.11.03 art.873
L320/18.07.03, MO170/08.08.03 art. 705
L78/28.02.03, MO38/11.03.03 art167
L1369/10.10.02, MO144/24.10.02 art1089
L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395
L543/12.10.2001,MO141/22.11.2001 art.1095
LP396/20.07.2001 MO86/27.07.2001
L1269/05.10.2000, MO141/09.11.2000
L358-XIV din 15.04.99
L1566-XIII din 26.02.98
Note:
Note:
În tot cuprinsul legii, cu  excepţia articolului 10 şi  articolului 89 alineatul (1), sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării" prin L910/14.03.2002, MO56/24.03.2002 art395
În tot cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99
Acţiunea Legii se prelungeşte pînă la intrarea în vigoare a Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1999-2000 conform Legii nr.239-XIV din 23.12.98
                    
        Parlamentul adoptă prezenta lege.
     Prezenta lege stabileşte scopurile, obiectivele şi modalităţile privatizării  obiectelor  proprietate  publică, determină obiectele şi subiecţii  privatizării, modalităţile şi particularităţile efectuării ei în  unele  ramuri ale economiei, metodele de susţinere  financiară a întreprinderilor  privatizate şi de dezvoltare a  pieţei  imobiliare, asigură cadrul legislativ, informaţional şi instituţional al procesului privatizării.
  Prezenta lege prevede  diversificarea  modului de  privatizare, sincronizarea  acestui  proces  cu dezvoltarea pieţei de capital  şi  cu restructurarea  întreprinderilor  în scopul atragerii de  investiţii  în economie.
Prin realizarea  prezentei  legi  se va încheia, în  principiu, privatizarea patrimoniului public şi reformarea sectorului agrar.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - Legea  cu  privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998  (în continuare - Programul de privatizare) este elaborată  în temeiul  Legii nr.627-XII din 4 iulie 1991 cu privire la privatizare, al Legii  nr.459-XII  din  22 ianuarie 1991 cu privire la proprietate, al Legii nr.1324-XII din 10 martie 1993 cu privire la privatizarea fondului de locuinţe şi  al altor acte legislative,  luîndu-se  în  considerare situaţia   social-economică  actuală  a  ţării,  precum  şi  rezultatele privatizării patrimoniului public şi restructurării economiei.
  Art.2. - Scopul  principal al Programului de privatizare constă  în finalizarea, în principiu, prioritar contra  mijloace  băneşti, a privatizării  patrimoniului public, în restructurarea întreprinderilor privatizare,  în  redresarea economiei şi îmbunătăţirea  condiţiilor  de trai  ale  populaţiei,  în modificarea  rolului  statului  corespunzător cerinţelor economiei  de piaţă, în reducerea cheltuielilor statului de gestionare a economiei şi în încetarea treptată a subvenţionării întreprinderilor nerentabile.
    Art.3. - Principalele obiective ale Programului de privatizare sînt:
a) privatizarea unor noi obiecte din patrimoniul public: acţiuni (cote-părţi) ale statului în diferite întreprinderi, inclusiv mixte, din industrie, agricultură,  transporturi, gospodăria comunală şi din  alte ramuri  ale economiei; fondul de imobile nelocuibile, inclusiv imobilele arendate; terenuri din localităţi;
b) deschiderea domeniilor de infrastructură spre competiţia de piaţă cu  participarea  întreprinzătorilor, crearea unui cadru  legislativ şi instituţional pentru exercitarea funcţiilor regularizatoare ale statului în aceste domenii;
c) atragerea şi încurajarea participării investitorilor strategici la privatizarea şi restructurarea întreprinderilor;
d) atragerea cetăţenilor Republicii  Moldova  la privatizarea patrimoniului public prin oferte publice, inclusiv prin  vînzarea de acţiuni  la Bursa de Valori, cu antrenarea subunităţilor teritoriale ale companiilor de brokeri (dealeri);
e) utilizarea  metodelor de  marketing  bazate  pe  concurenţă, transparenţă,  informarea  largă  a  investitorilor  potenţiali  şi   a publicului despre obiectele şi rezultatele privatizării;
f) folosirea mecanismelor de restructurare şi susţinere financiară a întreprinderilor privatizare în vederea accelerării redresării acestora;
g) dezvoltarea  pieţei  de  capital  prin vînzarea  de  acţiuni  ale statului la Bursa de Valori;
h) dezvoltarea pieţei imobiliare  prin  privatizarea de clădiri, construcţii şi terenuri şi prin introducerea unor sisteme informaţionale moderne de evidenţă a cererii şi ofertei de imobile;
i) dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale noilor proprietari, inclusiv  a unui sistem de înregistrare a dreptului de proprietate asupra imobilelor şi a tranzacţiilor cu ele;
j) perfecţionarea sistemului de administrare a patrimoniului public;
k) înstrăinarea  acţiunilor  nesolicitate  anterior  contra  bonuri patrimoniale.
    Art.4. - Particularităţile privatizării patrimoniului public constau în:
a) trecerea de la privatizarea în masă contra bonuri patrimoniale la privatizarea  contra  mijloace  băneşti  şi  prin  alte  modalităţi  şi mecanisme;
b) aplicarea  unor noi modalităţi şi mecanisme de privatizare, ca de exemplu ofertele  publice,  inclusiv vînzarea de acţiuni la Bursa de Valori, vînzarea obiectelor prin  negocieri directe, concursuri investiţionale şi comerciale, licitaţii prin gajare, vînzări, cedări, în contul  acoperirii  unor datorii certe ale statului, a unor obiecte  din patrimoniul public;
c) folosirea  serviciilor unor firme locale şi străine cu experienţă privind proiectele complexe de privatizare şi   restructurare   a întreprinderilor, capabile să atragă investitori strategici;
d) evaluarea  situaţiei financiare a întreprinderilor, inventarierea şi  evaluarea  patrimoniului  acestora în  vederea  stabilirii  preţului iniţial de vînzare;
e) evaluarea   impactului   funcţionării   întreprinderilor   asupra mediului înconjurător.
   Art.5. - Departamentul Privatizării este unicul organ care realizează politica Guvernului în domeniul privatizării şi  efectuează, împreună cu alte organe centrale de specialitate şi cu autorităţile administraţiei publice locale, coordonarea activităţilor postprivatizare.
Capitolul II
OBIECTELE ŞI SUBIECŢII PRIVATIZĂRII
     Art.6. - Obiect  al  privatizării este patrimoniul public din toate domeniile şi  ramurile economiei, cu excepţia obiectelor care  potrivit legislaţiei nu pot fi supuse privatizării.
  Art.7. - Sînt supuse privatizării: patrimoniul întreprinderilor, organizaţiilor, asociaţiilor de stat, al subunităţilor  acestora  care reprezintă  complexe  unice de producţie, patrimoniul  public dat  în arendă, obiectele  din  fondul de  imobile nelocuibile, obiectele nefinalizate, locuinţele, acţiunile (cota de participare) ale statului din întreprinderile supuse privatizării, terenurile din localităţi, precum şi terenurile aferente întreprinderilor  supuse  privatizării, terenurile  aferente întreprinderilor  private,  terenurile  din întovărăşirile pomicole.
[Art.7 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.7 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
      Art.8. - (1) Parte integrantă a Programului de privatizare sînt:
  a) Lista întreprinderilor supuse privatizării (anexa nr.1);
  b) Lista obiectelor nefinalizate supuse privatizării (anexa nr.2).
(2) Informaţia privind obiectele supuse privatizării corespunde situaţiei la data întocmirii listelor şi va fi precizată ulterior la momentul privatizării acestora.
[Art.8 modificat prin LP396 din 20.07.2001 MO 86-88 din 27.07.2001]
    Art.9. - Nu sînt pasibile de privatizare obiectele neincluse în listele prevăzute în anexe, inclusiv obiectele  destinate  păstrării valorilor  materiale din rezervele de stat, din rezervele de mobilizare, oenotecile  fabricilor  de  vin, obiectele care  constituie  patrimoniul cultural naţional, precum şi obiectele de cult.
   Art.10. - (1)  Întreprinderile de stat incluse în listele  prevăzute în  anexe sau o parte a acestor întreprinderi nu se arendează. Fondurile lor  fixe  neutilizate  în procesul de producţie pot fi date  în  arendă  numai cu acordul  organelor centrale de specialitate respective. Termenul  contractului de arendă în astfel de cazuri nu poate depăşi  un an.
(2) Organele centrale de specialitate verifică  legalitatea contractelor de arendă şi, dacă depistează cazuri de  încălcare  a legislaţiei, iau măsuri în vederea lichidării lor.
[Art.10 al (1) şi (2) modificate prin L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395]
Art.10. - (1)  Întreprinderile de stat incluse în listele  prevăzute în  anexe sau o parte a acestor întreprinderi nu se arendează. Fondurile lor  fixe  neutilizate  în procesul de producţie pot fi date  în  arendă  numai   cu   acordul  Departamentului  Privatizării   şi   Administrării Proprietăţii  de  Stat  pe  lîngă Ministerul  Economiei  şi  Reformelor organelor centrale de specialitate respective. Termenul  contractului de arendă în astfel de cazuri nu poate depăşi  un an.
    (2) Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe   lîngă  Ministerul  Economiei  şi  Reformelor Organele centrale de specialitate verifică  legalitatea contractelor  de  arendă  şi,  dacă depistează  cazuri  de  încălcare  a legislaţiei, iau măsuri în vederea lichidării lor.
Art.10/1. - Nu se admite transmiterea în administrare fiduciară a obiectelor cu capital preponderent de stat incluse în listele prevăzute în anexe.
[Art.10/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.11. - Vînzător al patrimoniului public supus privatizării, cu excepţia terenurilor aferente întreprinderilor privatizate sau supuse privatizării, valoarea patrimoniului cărora nu este inclusă în capitalul social, cu excepţia terenurilor aferente întreprinderilor private şi cu excepţia fondului de locuinţe proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,  este Departamentul Privatizării.
[Art.11 al.(2) exclus prin LP377/29.12.05, MO20/31.01.06 art.91, vigoare 01.04.0]
[Art.11 al.(2) exclus prin LP377/29.12.05, MO20/31.01.06 art.91, vigoare 01.04.06]
(2) Prevederile alin.(1) nu se extind asupra privatizării fondului de locuinţe proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din municipiile Chişinău şi Bălţi.
[Art.11 în redacţia L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.11 în redacţia L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.11. - Vînzător  al  patrimoniului public supus privatizării,  cu excepţia  terenurilor  aferente întreprinderilor privatizate sau  supuse privatizării, valoarea patrimoniului cărora nu este inclusă în capitalul lor social, cu exepţia terenurilor  aferente  întreprinderilor  private, este Departamentul Privatizării.
[Art.11 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.11 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
    Art.12. - La  procesul  de privatizare pot participa  în  condiţiile legii:
    a) cetăţeni ai Republicii Moldova şi asociaţiile lor;
    b) persoane juridice  din  Republica  Moldova, cu  excepţia întreprinderilor de stat;
    c) persoane fizice şi juridice străine, apatrizi.
    Art.13. - Patrimoniul întreprinderilor incluse în listele prevăzute în anexe şi declarate ulterior falite se vinde în modul  stabilit  de legislaţie.
[Art.13 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.14. - Întreprinderea  privatizată este succesorul drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale întreprinderii de stat, inclusiv al celor ce ţin de terenul aferent.
Capitolul III
MODALITĂŢILE PRIVATIZĂRII.
PREGĂTIREA OBIECTELOR DE PRIVATIZARE
    Art.15. - (1) Întreprinderea de stat poate fi privatizată prin vînzare ca un complex unic de producţie sau reorganizată în societăţi pe acţiuni de tip deschis cu vînzarea ulterioară a acţiunilor.
(2) La privatizarea  patrimoniului public dat în arendă lucrătorilor din  întreprindere, întreprinderea de  arendă  se  lichidează, iar patrimoniul public nu poate fi utilizat pentru stingerea datoriilor acesteia. În baza depunerilor patrimoniale ale statului şi a cotelor patrimoniale ale arendaşilor se poate constitui o societate pe acţiuni de tip deschis.
(3) De la data  înregistrării  de  stat  a  societăţii  pe  acţiuni, întreprinderea  de  stat se consideră reorganizată, iar  patrimoniul  ei trecut la balanţa acestei societăţi.
    Art.16. - (1) Privatizarea patrimoniului public se efectuează:
a) la licitaţie "cu strigare" cu reducerea sau cu majorarea preţului iniţial;
b) la concurs comercial sau investiţional;
c) prin negocieri directe;
[Lit.c) modificată prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
d) prin vînzare de acţiuni la licitaţie, ca un pachet unic sau  ca pachete separate, prin ofertă publică internă sau internaţională;
e) prin compensarea, din contul patrimoniului  (acţiunilor) întreprinderilor  supuse privatizării, a unor datorii certe ale statului faţă de persoanele indicate la art.12;
f) în baza proiectelor individuale aprobate de către Guvern;
g) prin  transmiterea  în  proprietate privată a apartamentelor din blocurile de locuinţe nefinalizate conform Legii privatizării  fondului de locuinţe.
[Lit.g) introdusă prin Legea nr.468-XIV din 25.06.99]
(2) Procedura privatizării conform alin.(1) se stabileşte de Guvern.
[Art.16 modificat prin LP396 din 20.07.2001 MO 86-88 din 27.07.2001]
    Art.17. - (1) Costul obiectului supus privatizării, indiferent de modalităţile  privatizării,  se achită de către cetăţenii şi  persoanele juridice  ale Republicii Moldova la o plată unică sau în rate  eşalonate pe o  întindere de pînă la 10 ani pentru terenuri şi de pînă la  5  ani pentru alte obiecte supuse privatizării.
[Alin.1 art.17 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.1 art.17 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
(2) La  plata în rate poate fi achitat costul obiectelor nefinalizate, costul obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (între care şi cele date în arendă, inclusiv organizaţiilor necomerciale), costul terenurilor aferente  întreprinderilor privatizate sau supuse privatizării, al terenurilor aferente întreprinderilor private, costul obiectelor cumpărate la concursuri investiţionale sau comerciale.
[Alin.2 art.17 în redacţia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.2 art.17 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(3) La plata   în  rate,  plata  iniţială,  efectuată  la momentul încheierii  contractului,  este  de  cel puţin 25  la  sută  din  costul obiectului.  Plăţile  eşalonate  se efectuează în  sume  egale  achitate trimestrial  sau  înainte  de  termen, cu indexarea lor  în  funcţie  de nivelul inflaţiei de la data efectuării plăţii.
(4) Vînzarea obiectului  privatizat sau punerea lui în gaj  pot  fi efectuate numai după achitarea  deplină  a  costului  lui.  În  cazul neachitării plăţilor în termenele stabilite în contract, cumpărătorul va plăti  o penalitate de 0,1 la sută din suma neachitată pentru fiecare zi de întîrziere.
(5) Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizii achită costul obiectelor privatizate în modul prevăzut pentru persoanele fizice şi juridice ale Republicii Moldova.
[Art.17 al.(5) modificat prin L350/21.11.04, MO208-211/19.11.04 art.930]
[Art.17 al.(5) modificat prin L350/21.11.04, MO208-211/19.11.04 art.930]
(5) Persoanele  fizice şi juridice străine, apatrizii achită  costul obiectelor privatizate la o plată unică.
    Art.18. - (1)  La privatizare prin concurs comercial,  cumpărătorul este obligat să îndeplinească condiţiile stabilite de vînzător.
(2) Guvernul poate stabili anumite cerinţe faţă de participanţii la concursul comercial  în  funcţie de specificul  activităţii întreprinderilor supuse privatizării.
    Art.19. - (1)  Privatizarea  obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (clădiri, construcţii, încăperi, inclusiv anexe nelocuibile la blocurile locative) date în arendă şi neincluse în listele prevăzute în anexe se efectuează la  cererea arendaşului.  În  cazul  în  care arendaşul  nu a depus cerere de cumpărare a obiectului în 45 de zile de la data  primirii propunerii scrise a organului abilitat sau nu a achitat, în termenul stabilit de legislaţie, costul obiectului solicitat pentru cumpărare, obiectul se vinde la licitaţie pe principii  generale.  Modul de  evaluare şi vînzare a  unor  astfel  de obiecte îl stabileşte Guvernul.
[Art.19 al. (1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.19 al. (1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.19. - (1)  Privatizarea  obiectelor din fondul de imobile nelocuibile (clădiri, construcţii, încăperi, inclusiv anexe nelocuibile la blocurile locative) date în arendă şi neincluse în listele prevăzute în anexe se efectuează la  cererea arendaşului.  În  cazul  în  care arendaşul  nu a depus cerere de cumpărare a obiectului în 45 de zile de la data  primirii propunerii scrise a Departamentului Privatizării sau nu a achitat, în termenul stabilit de legislaţie, costul obiectului solicitat pentru cumpărare, obiectul se vinde la licitaţie pe principii  generale.  Modul de  evaluare şi vînzare a  unor  astfel  de obiecte îl stabileşte Guvernul.
[Alin.1 art.19 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Nu se privatizează obiectele din fondul de imobile nelocuibile amplasate în clădirile şi construcţiile  autorităţilor  publice  (cu excepţia  parterului acestor clădiri în cazul în care el a fost prevăzut în  documentele  de proiectare pentru amplasarea obiectelor  de  menire socială), în clădirile întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de  stat  care  nu sînt incluse în listele prevăzute în anexe şi  nici obiectele a  căror  valoare şi suprafaţă au fost incluse în  costul  şi suprafaţa altor obiecte sau locuinţe privatizate.
(3) La  privatizarea garajelor arendate de către veteranii de război şi  persoanele asimilate lor, veteranii muncii cu o vechime în muncă  în Republica  Moldova de cel puţin 30 de ani, precum şi de către  invalizii de  gradul  I  şi II, plata se efectuează în mărime de 50  la  sută  din costul lor.
[Art.19 modificat şi completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
    Art.20. - (1)  Fondul de locuinţe se privatizează gratuit sau contra mijloace băneşti în modul stabilit de legislaţie.
(2) Blocurile  de  locuit  nefinalizate  a  căror construcţie  s-a efectuat  din mijloacele statului nu pot fi înstrăinate sau beneficiarul lor  nu  poate fi schimbat fără acordul organului central de specialitate respectiv.
[Art.20 al. (2) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.20 al. (2) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
(2) Blocurile  de  locuit  nefinalizate  a  căror construcţie  s-a efectuat  din mijloacele statului nu pot fi înstrăinate sau beneficiarul lor  nu  poate fi schimbat fără acordul Departamentului Privatizării.
    Art.21. - Departamentul Privatizării, împreună cu alte organe centrale de specialitate, asigură pregătirea  întreprinderilor pentru reorganizare şi privatizare. Acest proces include:
a) constituirea comisiilor de privatizare;
b) reorganizarea   întreprinderilor  prin  divizare,  separare  sau transformare;
c) inventarierea şi evaluarea patrimoniului de stat;
d) lichidarea  întreprinderilor insolvabile şi vînzarea ulterioară a activelor lor.
    Art.22. - (1) Pregătirea întreprinderilor pentru reorganizare în societăţi pe acţiuni şi pentru privatizare o efectuează  comisiile  de privatizare  create  de  Departamentul  Privatizării  în modul stabilit de Guvern.
[Art.22 al. (1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.22 al. (1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.22. - (1) Pregătirea  întreprinderilor pentru  reorganizare  în societăţi pe acţiuni şi pentru privatizare o efectuează  comisiile  de privatizare  create  de  Departamentul  Privatizării  sau de agenţiile lui teritoriale în modul stabilit de Guvern.
(2) În  cazul  privatizării  întreprinderilor ce nu funcţionează  (a pachetelor de acţiuni ale  statului  în  întreprinderile   ce nu funcţionează), precum şi a construcţiilor nefinalizate, pregătirea lor pentru privatizare o face nemijlocit  Departamentul  Privatizării, la propunerea organelor centrale de specialitate.
[Art.22 al (2)  modificat prin L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395]
[Alin.2 art.22 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.23. - La  reorganizarea întreprinderii în societate (societăţi) pe acţiuni, Comisia de privatizare prezintă Departamentului Privatizării următoarele documente:
a) copia de pe  certificatul  de  înregistrare a  întreprinderii  şi copia de pe statutul ei;
b) actele de inventariere şi evaluare a patrimoniului;
c) proiectul  contractului  sau al declaraţiei de constituire şi  al statutului societăţii pe acţiuni;
d) actul privind dreptul de folosinţă a terenului;
e) copia de pe  documentele  înregistrării  de  stat  a  clădirilor, construcţiilor, terenurilor şi altor imobile;
f) avizul privind impactul funcţionării  întreprinderii  asupra mediului înconjurător şi restricţiile stabilite de organele de protecţie a mediului, inclusiv cele ce ţin de utilizarea terenului, după caz.
    Art.24. - Comisia de privatizare elaborează şi prezintă, după caz, Departamentului Privatizării planul de privatizare în care sînt prevăzute modalitatea şi termenele de privatizare, datele despre starea tehnică şi economică  a  obiectului, alte informaţii.
[Art.24 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.24  modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.24. - Comisia  de privatizare elaborează şi prezintă, după  caz, Departamentului  Privatizării  sau agenţiei lui teritoriale planul de privatizare în care sînt prevăzute modalitatea şi termenele de privatizare,  datele  despre starea tehnică şi economică  a  obiectului, alte informaţii.
    Art.25. - Procedeul evaluării patrimoniului  întreprinderilor, construcţiilor nefinalizate şi a altor obiecte supuse privatizării  se stabileşte de Guvern.
    Art.26. - (1) Terenurile aferente obiectelor privatizate sau supuse privatizării, terenurile aferente întreprinderilor private se vînd  la preţuri  calculate în baza Legii privind preţul normativ şi  modul  de vînzare-cumpărare a pămîntului, stabilite pentru localitatea respectivă, ţinîndu-se  cont  de  locul  amplasării  şi  gradul  lor de amenajare inginerească.
(2) Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se privatizează,  terenurilor aferente întreprinderilor private se aprobă de Guvern.
[Art.26 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
    Art.27. - (1) La privatizarea prin concurs care prevede efectuarea de investiţii (concurs investiţional), cumpărătorul prezintă  garanţia solvabilităţii sale şi un program detaliat de efectuare a investiţiilor, iar în contractul de vînzare-cumpărare se vor prevedea:
a) principalele condiţii ale concursului şi obligaţia fiecărei părţi de a le respecta;
b) mărimea investiţiilor,  modul  şi  termenele  de  efectuare   a acestora, precum şi destinaţia lor;
c) răspunderea  părţilor  pentru  neîndeplinirea  condiţiilor concursului şi a clauzelor contractului.
(2) Facilităţile oferite cumpărătorului în condiţiile concursului nu pot  fi  renegociate  şi nici modificate la încheierea  contractului  de vînzare-cumpărare. În caz contrar, contractul se consideră nul,  iar rezultatele concursului se anulează de către organul care le-a aprobat.
(3) În  cazul  privatizării  prin concurs investiţional, la decizia comisiei de privatizare, preţul iniţial de vînzare  poate  fi  dat publicităţii. Preţul de vînzare se stabileşte ţinîndu-se cont de volumul investiţiilor şi de alte obligaţiuni asumate de către cumpărător .
[Alin.3 art.27 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.28. (1) În cazul arendării obiectelor ce urmează a fi privatizate, organele centrale de specialitate prezintă, în mod obligatoriu, Departamentului Privatizării copiile contractelor de arendă.
(2) La  pregătirea  pentru  privatizare a  obiectului  arendat anterior, Departamentul  Privatizării verifică legalitatea contractului de  arendă,  iar  dacă depistează cazuri  de  încălcare  a legislaţiei, va intenta acţiuni pentru rezilierea lui. Participanţilor la  licitaţie sau la concurs li se vor aduce la cunoştinţă  principalele clauze ale contractului de arendă.
[Art.28 al (1) în redacţia L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395]
    Art.29. - (1) La privatizare, cumpărătorului i se pune la dispoziţie:
a) planul de privatizare, după caz;
b) indicatorii  principali ai stării economice din ultimii doi ani a obiectului,  caracteristicile  lui  tehnice,  precum  şi   restricţiile stabilite lui de către organele de protecţie a mediului;
c) actul privind  starea  financiară  de la data  licitaţiei  sau  a concursului;
d) nomenclatorul producţiei de bază (lucrări, servicii);
e) numărul de angajaţi;
f) condiţiile de posesiune şi de folosinţă a terenului aferent;
g) după caz, preţul iniţial de vînzare;
[Lit.g) în redacţia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
h) alte date ce ţin de particularităţile specifice ale obiectului.
(2) La vînzarea  de acţiuni ale statului prin intermediul Bursei  de Valori,  cumpărătorului  i se oferă informaţia prevăzută  de  legislaţia privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de valori.
  Art.29/1. - (1) În  cazul privatizării întreprinderilor insolvabile (a  pachetelor de acţiuni ale statului în întreprinderile  insolvabile), precum  şi  a  construcţiilor nefinalizate, se  admite  vînzarea  lor investitorilor  prin procedura de concurs la un preţ simbolic de un leu, stipulîndu-se  condiţiile  de  ordin social şi  investiţional.  Asemenea condiţii pot fi:
a) menţinerea statelor sau înfiinţarea noilor locuri de lucru;
b) menţinerea profilului de activitate (de producţie) sau respectarea unui moratoriu asupra lichidării întreprinderii pe un termen de cel puţin 5 ani;
c) realizarea  unui  program  de protecţie a  mediului  de  impactul negativ al întreprinderii privatizate;
d) achitarea datoriilor creditoare ale întreprinderii;
e) efectuarea  investiţiilor necesare pentru asigurarea  activităţii de producţie a întreprinderii şi pentru asanarea ei financiară;
f) darea în exploatare a construcţiilor nefinalizate, fabricarea anumitor tipuri de producţie sau practicarea anumitor activităţi.
(2) Pînă la îndeplinirea condiţiilor stabilite, cumpărătorul nu este în  drept  să  înstrăineze  întreprinderea  (pachetul  de  acţiuni  ale statului) sau să o cedeze în alt mod.
(3) Obligaţiile,  asumate conform  prevederilor  alin.(1)  lit.d), cumpărătorul  le  realizează din propriile mijloace în  conformitate cu clauzele contractului de vînzare-cumpărare. Nerespectarea de către cumpărător a obligaţiilor asumate serveşte drept temei pentru rezilierea contractului de vînzare-cumpărare, fără compensarea cheltuielilor suportate de acesta.
(4) Lista întreprinderilor (pachetelor de acţiuni ale statului) care se privatizează la preţ simbolic se aprobă de către Guvern.
[Art.29/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.29/2. - Fondurile fixe sechestrate vor fi înstrăinate de Departamentul  Privatizării în modul stabilit de legislaţie.
[Art.29/2 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.29/3. - (1) În cazul în care cumpărătorul obiectului privatizării nu a achitat pe deplin suma stipulată în contractul de vînzare-cumpărare sau nu a îndeplinit alte condiţii ale contractului în termenele stabilite, contractul poate fi reziliat cu acordul părţilor ori prin hotărîre a instanţei de judecată. Într-un astfel de caz, cumpărătorului i se restituie suma plătită pentru obiectul privatizării, reţinîndu-se costul pagubei pricinuite obiectului.
(2) În cazul în care, în urma neexecutării de către cumpărător a condiţiilor contractului de  vînzare-cumpărare, obiectul privatizării se deteriorează şi este supus riscului de a-şi  pierde capacitatea de funcţionare, Departamentul Privatizării va rezilia în mod unilateral contractul şi, în termen de 15 zile, va prelua obiectul de la cumpărător. Cumpărătorului i se va restitui suma  plătită pentru obiectul privatizării, reţinîndu-se din ea costul pagubei pricinuite obiectului. O astfel de decizie a departamentului şi mărimea calculată a costului pagubei pot fi contestate de către cumpărător prin intentarea unei acţiuni civile.
[Art.29/3 introdus prin L1269/05.10.2000, MO141/09.11.2000]
Capitolul IV
PARTICULARITĂŢILE PRIVATIZĂRII
ÎN UNELE RAMURI
Secţiunea 1
AGRICULTURA
    Art.30.- Obiectul privatizării în agricultură îl constituie patrimoniul fostelor colhozuri, sovhozuri şi  sovhozuri-fabrică, al întreprinderilor şi asociaţiilor intergospodăreşti,  societăţilor pe acţiuni, al altor  gospodării cu proprietate de  stat  sau  colectivă, indiferent de forma de organizare juridică (în  continuare  - întreprindere agricolă).
    Art.31. - (1)  Bunurile aflate la balanţa întreprinderilor  agricole conform  situaţiei de la data punerii în aplicare a Legii cu privire  la privatizare (7 august 1991), precum şi bunurile create  sau procurate ulterior pînă la data  schimbării  statutului  lor  juridic,  sînt proprietatea  acestora şi urmează să fie trecute, în modul stabilit,  în proprietate  privată persoanelor care beneficiază de acest drept conform legii.
(2) Obiectele  construite  din contul întreprinderilor  agricole  şi trecute  ulterior  în  mod  gratuit la balanţa  altor  întreprinderi  şi organizaţii  de  stat  neprivatizate pot  fi  restituite  proprietarilor iniţiali la demersul acestora. Decizia de restituire se emite, în termen de 30 de  zile de la data demersului, de către organul  care  a  decis trecerea  gratuită (sau de succesorul acestuia), iar în cazul lichidării organului  respectiv,  de  către Guvern. Litigiile care  apar  în  cazul soluţionării  demersului  de  restituire se sting pe cale  judiciară  în conformitate  cu  prevederile  Codului  civil  privind   termenul   de prescripţie.
[Alin.2 art.31 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.32. - (1)   Privatizarea  patrimoniului  şi  a  terenurilor  în întreprinderile agricole  este  efectuată  respectiv de Comisia  de privatizare  a bunurilor întreprinderii agricole şi de Comisia funciară, constituite potrivit legislaţiei.
(2) Bunurile întreprinderilor agricole pot fi divizate numai în baza cotelor-părţi  valorice ale participanţilor la privatizare.  Metodologia de distribuire în natură a acestor bunuri se elaborează de către Comisia de  privatizare a   bunurilor întreprinderilor agricole în baza recomandărilor metodologice ale Departamentului Privatizării şi se aprobă  de  adunarea  generală  a  lucrătorilor  şi pensionarilor întreprinderii agricole.
(3) Primăria  stabileşte  terenurile  ce urmează a fi  transmise  în natură  titularilor de cote de teren echivalent, la cererea acestora, şi încheie contract  cu Institutul de Proiectări în  Domeniul  Organizării Teritoriului  sau  cu  o altă persoană juridică ce dispune de licenţă pentru o astfel de activitate în vederea elaborării unor proiecte de reglementare  a regimului proprietăţii funciare. Cheltuielile  pentru elaborarea proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare sînt  suportate  de la bugetul de stat şi de la bugetele locale.  De  la bugetul  de  stat se va efectua finanţarea lucrărilor de cartografie  şi geodezie, de completare şi înregistrare a titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.
(4) Cererea de  atribuire  a  cotei  de  teren  echivalent  este soluţionată de primărie în termen de 30 de zile de la data depunerii ei.
    Art.33. - (1)  Comisia  de  privatizare a  bunurilor  întreprinderii agricole:
a) efectuează  inventarierea  şi evaluarea bunurilor  întreprinderii agricole care urmează să fie privatizate, conform legislaţiei;
b) prezintă adunării   generale  a  lucrătorilor  şi   pensionarilor rezultatele inventarierii şi evaluării bunurilor;
c) elaborează  metodologia de determinare a cotei-părţi valorice  şi modul  de distribuire în  natură a patrimoniului  către  lucrători  şi pensionari;
d) calculează cota-parte valorică a fiecărui lucrător şi  pensionar şi o consemnează  într-un  proces-verbal, remiţînd cîte un exemplar primăriei,  administraţiei  întreprinderii  şi  Departamentului  Privatizării ;
[Art.33 al.(1) lit.d) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 ar.876]
[Art.33 al.(1) lit.d)  modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
d) calculează cota-parte valorică a fiecărui lucrător şi  pensionar şi o consemnează  într-un  proces-verbal, remiţînd cîte un exemplar primăriei,  administraţiei  întreprinderii  şi  agenţiei  teritoriale  a Departamentului  Privatizării;
e) la cererea cetăţenilor de a fi împroprietăriţi cu cotă-parte valorică din bunurile întreprinderii agricole, completează certificatele de proprietate privată conform modelului aprobat, pe care le semnează şeful Departamentului Privatizării,  şi  le înscrie în registrul certificatelor de  proprietate privată.
[Art.33 al.(1) lit.e) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 ar.876]
[Art.33 al.(1) lit.e)  modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
e) la cererea cetăţenilor de a fi împroprietăriţi cu cotă-parte valorică din bunurile întreprinderii agricole, completează certificatele de proprietate  privată conform modelului aprobat, pe care le  semnează directorul   agenţiei  teritoriale a Departamentului Privatizării,  şi  le înscrie în registrul certificatelor de  proprietate privată.
(2) În  cazul  în  care Comisia  de  privatizare a  bunurilor întreprinderii  agricole  şi-a  încetat  activitatea  sau   însăşi întreprinderea  şi-a  încetat activitatea fără a fi lichidată  în  modul stabilit  de legislaţie, primăria înfiinţează o comisie de  reorganizare sau  de  lichidare a întreprinderii agricole, care se învesteşte  şi  cu drepturile şi obligaţiile atribuite Comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole.
[Alin.2 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
   (3) Cota-parte  valorică se atribuie titularului de drept în  termen de 30 de zile de la data depunerii cererii lui. La atribuirea în natură a  cotei-părţi  valorice  aceasta  se  concretizează  conform datelor bilanţului de la începutul anului în care s-a depus cererea. În anexa la certificatul de proprietate privată se consemnează datele despre patrimoniul   atribuit  în  natură,  care  servesc  drept  temei  pentru înregistrarea  patrimoniului  şi a drepturilor asupra  lui  de  către organele de stat respective.
(4) Pînă la 1 decembrie 1997,  va fi finalizată determinarea cotei-părţi valorice a cetăţenilor în toate întreprinderile  agricole. Neîndeplinirea  acestei  prevederi atrage după sine răspunderea  conform legislaţiei.
    Art.34. - (1)  Adunarea  generală  a lucrătorilor  şi  pensionarilor întreprinderii agricole:
a) aprobă rezultatele inventarierii şi evaluării patrimoniului;
b) stabileşte  modul  de folosire ulterioară a obiectelor de  menire social-culturală;
c) aprobă valoarea bunurilor supuse privatizării;
d) aprobă metodologia de determinare a cotei-părţi valorice şi modul de distribuire în natură a patrimoniului către lucrători şi pensionari;
e) aprobă lista  şi  valoarea  obiectelor destinate  achitării datoriilor;
f) determină  cota-parte   valorică  (în   procente) ce  revine lucrătorilor şi pensionarilor;
g) determină cota-parte valorică (în procente) care urmează să  fie atribuită foştilor lucrători ai întreprinderii şi lucrătorilor din sfera socială care locuiesc pe teritoriul ei;
h) decide reorganizarea întreprinderii.
(2) În lista menţionată la alin.(1) lit.e) nu se includ instalaţiile de  irigaţie şi plantaţiile multianuale amplasate pe terenurile fondului de privatizare, tractoarele, combinele, alte maşini şi  echipament  cu destinaţie  agricolă,  mijloacele  de transport  folosite la obţinerea producţiei agricole, fondul semincer, vitele de muncă şi cele productive şi  producţia  agricolă în stadiu neterminat, care se află la balanţa întreprinderii date. Aceste bunuri se atribuie în natură, în  termenele stabilite,  titularilor  de drept, indiferent de  starea  financiară  a întreprinderii  agricole şi mersul achitărilor cu creditorii. Prevederea dată  se  aplică şi pentru întreprinderile agricole care au încheiat  cu Consiliul Creditorilor un acord-memorandum de restructurare.
[Alin.2 art.34 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
    Art.35. - (1)  La  cotă-parte valorică din  bunurile  întreprinderii agricole au dreptul lucrătorii, inclusiv cei angajaţi în serviciu după 1 ianuarie 1992 (pînă la data schimbării statutului ei juridic), precum şi pensionarii întreprinderii indiferent de data pensionării.
(2) La o anumită cotă-parte valorică aprobată de adunarea generală a lucrătorilor  şi pensionarilor  au  dreptul  foştii   lucrători  ai întreprinderii,  învăţătorii,  personalul  medical,   lucrătorii  din instituţiile de  cultură  şi  cei din sfera socială  care  locuiesc  pe teritoriul ei. Foşti lucrători sînt considerate persoanele eliberate din funcţie pînă la 1 ianuarie 1992. Persoanele eliberate după această dată se includ în categoria de lucrători ai întreprinderii.
(3) Prin hotărîrea adunării generale a lucrătorilor  şi pensionarilor, obiectele de  menire  social-culturală,   precum   şi locuinţele  (casele),  care se află la balanţa întreprinderii  agricole, pot fi  transferate  integral  sau  parţial  la  balanţa   autorităţii administraţiei publice locale. Aceste bunuri, inclusiv cele care au fost transmise  anterior,  se trec în contul stingerii datoriilor  creditoare ale întreprinderii agricole pentru plăţile în bugetele de stat şi local şi în bugetul asigurărilor sociale de stat.
[Alin.3 art.35 completat prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(4) Pentru gestionarea obiectelor de menire social-culturală, primăriile instituie, după caz, întreprinderi de deservire comunală.
(5) În cazul  în  care  locuinţele  (casele) nu  sînt  transmise  la balanţa  autorităţilor  administraţiei publice locale, valoarea  lor se include  în  fondul  de  privatizare.  Aceste  locuinţe  (case)  pot  fi privatizate de persoanele cărora le-au fost atribuite în modul stabilit şi  care locuiesc în ele. Dacă persoanele menţionate sînt deţinătoare de cotă-parte  valorică  din  întreprinderea agricolă şi se  raportează  la categoria  lucrători  şi pensionari ai acestei întreprinderi,  achitarea costului   locuinţei  (casei) poate fi  efectuată  în  contul  acestei cote-părţi, fără aprobarea adunării generale, la valoarea cu care a fost inclusă în fondul de privatizare la momentul  calculării  cotei-părţi valorice.  Dacă  aceste  persoane  nu intră în  categoria  lucrători  şi pensionari ai întreprinderii agricole, ele pot privatiza locuinţa (casa) contra  numerar la preţ estimativ, de piaţă sau în mod gratuit conform hotărîrii adunării generale a lucrătorilor şi   pensionarilor întreprinderii agricole.
    Art.36. - (1)  Evaluarea  patrimoniului întreprinderii  agricole  se efectuează  conform  legislaţiei în vigoare potrivit  datelor  ultimului bilanţ, stabilindu-se valoarea şi structura lui care include:
    a) mijloacele fixe;
    b) mijloacele circulante;
    c) alte active extracirculante, inclusiv acţiuni.
(2) La calcularea  cotei-părţi  valorice  care  îi  revine  fiecărui lucrător  şi pensionar din întreprinderea agricolă, se poate lua ca bază valoarea bunurilor ce revin unui an de vechime în muncă sau unei zile-om sau  unui leu cîştigat, sau toate aceste criterii. Valoarea bunurilor ce revin unui an de vechime în muncă, unei zile-om sau unui leu cîştigat se determină  prin împărţirea valorii părţii din bunuri care urmează să fie distribuită  la  numărul  total  de ani-muncă sau la  numărul  total  de zile-om,  sau  la  suma  mijloacelor  băneşti  cîştigate  (calculate). Rezultatul obţinut se înmulţeşte respectiv la numărul de ani sau de zile lucrate de  fiecare om în parte sau la salariul calculat, ceea  ce  va constitui valoarea cotei individuale de bunuri.
(3) În certificatul de proprietate privată al fiecărei persoane care iese  din  componenţa  întreprinderii  agricole se  indică  valoarea  şi structura  bunurilor  ce i se atribuie. Bunurile care revin  cotei-părţi valorice se transmit în bază de act. Cotele-părţi valorice nesolicitate, în  cazul  încetării activităţii întreprinderii agricole în legătură  cu reorganizarea   sau  lichidarea  ei,  sînt  transmise  în  administrarea întreprinderii-succesor sau, în cazul lipsei acesteia, primăriei pînă la solicitarea  lor în conformitate cu legislaţia. Responsabilitatea pentru integritatea bunurilor destinate conform hotărîrii  adunării  generale pentru  achitarea datoriilor revine conducătorului, contabilului-şef şi persoanelor gestionare respective ale întreprinderii agricole.
[Alin.3 art.36 completat prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(4) Deţinătorilor cotelor de  teren  echivalent,  indiferent  de mărimea cotelor-părţi   valorice  ce  le  revin,  le  sînt   atribuite instalaţiile de  irigaţie şi  plantaţiile  multianuale  amplasate  pe terenurile atribuite lor în natură. În cazul în care deţinătorii cotelor de  teren  echivalent nu au dreptul la cotă-parte valorică  sau  această cotă-parte  este  mai mică decît valoarea instalaţiilor de  irigaţie  şi plantaţiilor  multianuale  atribuite, ei achită costul  acestor bunuri, integral  sau parţial, conform valorii estimative sau, conform hotărîrii adunării generale a lucrătorilor  şi  pensionarilor  întreprinderii agricole,  le  primesc gratuit. Valoarea bunurilor atribuite gratuit  se exclude din valoarea fondului iniţial de privatizare.
[Alin.4 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(5) Persoanele care  au  primit  cotele-părţi  valorice  nu  sînt succesori  de drept ai întreprinderii agricole şi nu poartă  răspundere pentru obligaţiile acesteia.
[Alin.5 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(6) Cooperativele de producţie, societăţile pe acţiuni, societăţile cu răspundere limitată şi alte societăţi  economice,  la  cererea participanţilor săi  deţinători  ai  cotelor de  teren echivalent,  la atribuirea  în natură a cotelor de teren echivalent, sînt obligate să le atribuie  în natură şi cotele-părţi valorice. Valoarea acestor bunuri se exclude din capitalul social cu micşorarea lui respectivă.
[Alin.6 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
(7) Persoanele cărora le-au fost atribuite în natură cotele de teren echivalent  şi cotele-părţi valorice sînt obligate, în termen de 3  luni de la  data  primirii  documentelor de  autentificare a dreptului  de proprietate,  să  înregistreze  la primărie  gospodăria  ţărănească  (de fermier) sau să prezinte copia contractului de constituire (declaraţiei) şi  copia certificatului de înregistrare de stat a unei întreprinderi de altă  formă  juridică  de  organizare prevăzută de  legislaţie,  sau   să prezinte  contractul  de  transmitere  în arendă ori  de  înstrăinare  a terenului.
[Alin.7 art.36 introdus prin Legea nr.187-XIV din 06.11.98]
    Art.37. - (1) Locuinţele din fostele sovhozuri, sovhozuri-fabrică şi din  alte întreprinderi agricole de stat, inclusiv din cele reorganizate în  gospodării colective după intrarea în vigoare a Legii cu privire  la privatizare,  precum şi locuinţele construite din contul mijloacelor  de stat în cadrul altor întreprinderi, se privatizează în modul stabilit de legislaţia privind privatizarea fondului de locuinţe de stat.
(2) În cazul  lichidării  întreprinderii agricole sau  divizării  ei depline  în gospodării ţărăneşti în procesul privatizării, dacă adunarea generală a lucrătorilor şi pensionarilor nu a decis anterior transmiterea obiectelor de menire  social-culturală   la  balanţa autorităţii  administraţiei  publice  locale, acestea se  transmit  prin hotărîre  a Comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderii agricole, iar autoritatea administraţiei publice locale este obligată  să  le primească la balanţa sa.
   Art.38. - (1) La privatizarea întreprinderilor agricole la a căror balanţă se află subunităţi de prelucrare a strugurilor,  participă  şi întreprinderile agricole care  le-au furnizat materie primă agricolă brută pînă la 1 ianuarie 1992, acestora distribuindu-li-se gratuit 50 la sută  din  valoarea patrimoniului subunităţilor, în modul stabilit de Guvern.  Subunitatea de prelucrare a strugurilor nu poate fi divizată în natură.  Deţinătorii  de cote-părţi valorice din această subunitate au dreptul,  cu acordul a cel puţin 2/3 din deţinători, să intre, cu cotele lor  părţi  valorice, în componenţa unităţii de  producţie,  care  este succesorul  de drepturi al fostei întreprinderi agricole, ori să  creeze pe  baza acestor cote-părţi o întreprindere independentă cu orice  formă de organizare juridică permisă de lege.
[Art. 38 al. 2 exclus prin L1307/19.10.2000, MO139/02.11.2000]
    Art.39. - În  întreprinderile producătoare de seminţe, de creştere a plantelor  etero-oleaginoase, de pomicultură şi legumicultură şi în cele zootehnice  care se transformă direct în întreprinderi agricole cu orice formă  de  organizare  juridică, conform listei aprobate de  Guvern,  se calculează  cotele de teren echivalent şi cotele-părţi valorice ce revin categoriilor respective de persoane în condiţiile legislaţiei. Cetăţenilor  li se eliberează titlul de autentificare a  dreptului deţinătorului de teren şi certificatul de proprietate privată fără dreptul de divizare a terenurilor şi bunurilor întreprinderii pînă  la excluderea acesteia din lista aprobată de Guvern.
    Art.40. - (1)   La   privatizarea patrimoniului  întreprinderilor intergospodăreşti, Comisia de privatizare a bunurilor  întreprinderilor agricole stabileşte cota-parte (în bani şi procente) a fiecărui fondator la momentul constituirii acestora, efectuează inventarierea şi evaluarea patrimoniului, care este atribuit  fiecărui  fondator proporţional cotei-părţi  iniţiale  a acestuia. Certificatul de proprietate asupra cotelor-părţi  valorice ale fondatorilor este eliberat de Departamentul Privatizării.
[Art.40 al.(1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.40 al.(1)   modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.40. - (1)   La   privatizarea patrimoniului  întreprinderilor intergospodăreşti, Comisia de privatizare a bunurilor  întreprinderilor agricole stabileşte cota-parte (în bani şi procente) a fiecărui fondator la momentul constituirii acestora, efectuează inventarierea şi evaluarea patrimoniului, care este atribuit  fiecărui  fondator proporţional cotei-părţi  iniţiale  a acestuia. Certificatul de proprietate asupra cotelor-părţi  valorice ale fondatorilor este eliberat de agenţiile teritoriale ale Departamentului Privatizării.
(2) Reorganizarea  întreprinderilor  intergospodăreşti  (complexe zootehnice,  asociaţii)  în societăţi pe acţiuni sau în unităţi cu alte forme de organizare juridică se efectuează în temeiul hotărîrii adunării generale a reprezentanţilor întreprinderilor fondatoare a acestora.
  Art.41. - Prin  hotărîrile adoptate la adunările  generale   ale colectivelor  de muncă ale întreprinderilor fondatoare de  întreprindere intergospodărească o parte  din cotele  lor  părţi   valorice  din întreprinderea  intergospodărească  se transmit gratuit lucrătorilor şi pensionarilor, precum şi lucrătorilor din infrastructura acestor întreprinderi intergospodăreşti. Această cotă-parte valorică nu poate fi mai  mică  decît cota calculată pentru lucrătorii unei întreprinderi  de stat  prin  procedeul  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.568 din  7 septembrie  1993.  Cota-parte  valorică ce revine fiecărei persoane se determină proporţional vechimii în muncă la întreprinderea intergospodărească.
  Art.42. - Comisia de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole întocmeşte un tabel de calcul al cotelor-părţi valorice care se atribuie  fondatorilor,  precum  şi  lucrătorilor  şi  pensionarilor întreprinderii  intergospodăreşti  în  mod  gratuit,  conform  Hotărîrii Guvernului nr.561 din 10 august 1995. Tabelul de calcul al cotelor-părţi valorice   se   aprobă  de  adunarea   generală a reprezentanţilor întreprinderilor  fondatoare  de întreprindere intergospodărească şi  de Departamentul Privatizării.
[Art.42 al.(1) modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]"
[Art.42 al.(1)   modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.42. - Comisia de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole întocmeşte un tabel de calcul al cotelor-părţi valorice care se atribuie   fondatorilor,   precum  şi  lucrătorilor   şi   pensionarilor întreprinderii  intergospodăreşti  în  mod  gratuit,  conform  Hotărîrii Guvernului nr.561 din 10 august 1995. Tabelul de calcul al cotelor-părţi valorice   se   aprobă  de  adunarea   generală a reprezentanţilor întreprinderilor  fondatoare  de întreprindere intergospodărească şi  de agenţiile teritoriale ale Departamentului Privatizării.
    Art.43. - Privatizarea  patrimoniului public din întreprinderile de reparaţie,  de  aprovizionare, de construcţie, de colectare şi de altă natură, inclusiv din cele intergospodăreşti, ale complexului agroindustrial se efectuează în conformitate cu legislaţia.
  Art.44. - Cota-parte valorică din întreprinderea agricolă ce revine persoanelor  decedate după 1 ianuarie 1992 şi care este autentificată de Departamentul Privatizării se transmite prin moştenire în modul stabilit de legislaţie, inclusiv  în cazul în care defunctul nu a primit certificat de proprietate privată.
[Art.44 modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.44  modificat prin L230-XV din 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.44. - Cota-parte  valorică din întreprinderea agricolă ce revine persoanelor  decedate după 1 ianuarie 1992 şi care este autentificată de agenţia  teritorială  a Departamentului Privatizării se transmite  prin  moştenire în modul stabilit de legislaţie, inclusiv  în cazul în care defunctul nu a primit certificat de proprietate privată.
Secţiunea 2
INFRASTRUCTURA
    Art.45. - Privatizarea  patrimoniului întreprinderilor din domeniile de  infrastructură care au importanţă naţională (complexul energetic şi de combustibil, transporturile şi telecomunicaţiile, subramurile gospodăriei  comunale,  inclusiv  de  furnizare a apei  potabile)  se efectuează  în  bază de proiecte individuale, aprobate de  Parlament  la propunerea Guvernului.
    Art.46. - În   proiectele  individuale de  privatizare se prevede asigurarea  deschiderii domeniilor de infrastructură spre competiţia  de piaţă  cu participarea întreprinzătorilor, prin crearea de întreprinderi mixte, vinderea de acţiuni şi prin alte modalităţi.
    Art.47. - Pregătirea de privatizare a întreprinderilor din domeniile de  infrastructură poate include deasemenea activităţi de reorganizare a lor  prin divizare  după  principiul  teritorial-tehnologic  şi organizatoric,  ţinîndu-se cont de cerinţele economice şi ecologice. În proiectele  individuale de  privatizare  a  întreprinderilor  pot  fi prevăzute condiţii speciale de păstrare a profilului de activitate şi de utilizare a unui regim special de dirijare a acestora în caz de situaţii excepţionale.
    Art.48. - Cerinţele tehnice, economice, ecologice şi de altă natură faţă de activitatea de producţie a întreprinderilor din domeniile de infrastructură sînt aprobate în modul stabilit de Guvern la propunerea organelor  centrale  de  specialitate respective  şi  a  Departamentului Protecţiei Mediului Înconjurător.
Secţiunea 3
CONSTRUCŢIILE
    Art.49. - Privatizarea  patrimoniului organizaţiilor de  construcţie generală  de  antrepriză  şi  a  organizaţiilor de  construcţie-montaj specializate se efectuează după divizarea posibilă a asociaţiilor, trusturilor şi altor complexe patrimoniale din care fac parte, conform principiului  teritorial-tehnologic şi organizatoric. Aceeaşi metodă  se aplică şi la privatizarea patrimoniului organizaţiilor de construcţie şi reparaţie  de  toate tipurile, precum şi al întreprinderilor  industriei materialelor de construcţie.
    Art.50. - (1)  Privatizarea obiectelor nefinalizate incluse în lista prevăzută   la anexa nr.2  se  efectuează  la decizia Departamentului Privatizării după primirea documentaţiei de proiect şi deviz şi a actelor de cheltuieli efectuate  de-facto.  Beneficiarul şi antreprenorul  general sînt obligaţi să remită documentele menţionate în decursul  unei luni de la data emiterii  deciziei  de privatizare a obiectului. În  cazul lipsei documentelor de proiect şi deviz, ele se restabilesc  de către întreprinderile şi organele respective, la cererea Departamentului  Privatizării.
(2) Obiectele nefinalizate din întreprinderile supuse privatizării se privatizează în componenţa acestor întreprinderi, cu excepţia  celor incluse în lista prevăzută la anexa nr.2, a locuinţelor al căror grad de finalizare  este  de peste 80 la sută şi a celor la a căror  construcţie sînt  atrase  mijloacele cetăţenilor. Modul de finalizare şi de dare  în exploatare a unor astfel de locuinţe se stabileşte de Guvern.
(3) În procesul de pregătire a întreprinderii de stat pentru privatizare, organul central de specialitate este în drept să separe din cadrul ei obiectele nefînalizate şi să le propună "Departamentului Privatizării pentru privatizare în condiţiile legii.
[Art.50 al (3) în redacţia L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395]
[Art.50 al (3) în redacţia L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395]
(3) În procesul   de   pregătire   a  întreprinderii  de   stat   de privatizare, Departamentul Privatizării este în drept să separe din  cadrul ei obiectele nefinalizate şi să le privatizeze în condiţiile legii.
[Art.50 modificat prin LP396 din 20.07.2001 MO 86-88 din 27.07.2001]
Secţiunea 4
ALTE RAMURI
    Art.51.- (1) Unităţile de comerţ, de alimentaţie publică, de deservire socială şi obiectele de menire   social-culturală   se privatizează după reorganizarea lor, inclusiv prin divizare, după caz.
(2) Privatizarea  obiectelor  din  sistemul comerţului cu  cărţi  se efectuează după reorganizarea lui, după caz, şi expunerea librăriilor la vînzare ca obiecte aparte.
[Alin.2 art.51 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
(3) Privatizarea obiectelor indicate la alin.(1) poate fi efectuată cu aplicarea unor cerinţe stabilite de Departamentul  Privatizării,  ţinîndu-se cont de propunerile autorităţilor administraţiei publice locale.
(4) În  societăţile pe acţiuni în care statul deţine mai puţin de 25 la  sută din  acţiuni,  aceste acţiuni pot fi vîndute  în  primul  rînd acţionarilor  societăţilor menţionate la preţul lor nominal.  Acţionarii societăţilor  menţionate  trebuie  să  facă oferta pentru procurarea acţiunilor  pînă la anunţarea licitaţiei sau concursului.  Răscumpărarea se  efectuează  de către acţionarii care şi-au manifestat dorinţa de  a procura  acţiuni proporţional aporturilor lor la capitalul social,  dacă prin acordul dintre ei nu s-a stabilit altfel.
[Alin.4 art.51 introdus prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
    Art.52. - (1) Unităţile de comerţ, de alimentaţie publică, de deservire socială şi obiectele de menire   social-culturală  se privatizează  împreună  cu încăperile în care se află dacă acestea din urmă sînt proprietate publică. Astfel de încăperi se transmit la balanţa acestor obiecte pînă la privatizarea lor.
(2) Subunităţile  de  comerţ, de alimentaţie publică,  de  deservire socială  şi  obiectele de menire social-culturală care  funcţionează  în cadrul  unor întreprinderi din alte domenii şi care se află la  balanţa lor se privatizează  împreună  cu  acestea.  La  decizia  Guvernului, coordonată  cu autorităţile administraţiei publice locale,  subunităţile menţionate pot fi privatizate şi separat.
(3) Hotelurile  se privatizează în complex cu unităţile  comerciale, de  alimentaţie  publică  şi de deservire socială amplasate  în  aceeaşi clădire sau legate funcţional de obiectul supus privatizării.
[Art.52/1 se declară neconstituţional prin Hot.Curţii Constituţionale nr.59 din 11.11.99]
[Art.52/1 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.52/1 exclus prin LP396 din 20.07.2001 MO 86-88 din 27.07.2001]
    Art.53. - (1) Valoarea căminelor, a obiectelor de menire social-culturală, precum şi a cazangeriilor şi a  obiectelor  de alimentare cu apă şi de canalizare care deservesc  necesităţile populaţiei  şi  ale  agenţilor  economici poate să nu fie inclusă  în capitalul social al întreprinderilor privatizate. În cazul în care valoarea obiectelor  menţionate a fost inclusă anterior în capitalul social al întreprinderilor privatizate, la decizia Departamentului Privatizării, ea se exclude din acest  capital  în  modul stabilit  de legislaţie  şi se compensează, în mărime  echivalentă,  cu acţiuni ale statului în aceste întreprinderi sau în altele.
[Alin.1 art.53 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Alin.1 art.53 modificat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(2) Obiectele de menire social-culturală care au fost date anterior întreprinderilor privatizate cu drept de administrare economică nu  pot fi  înstrăinate de aceste întreprinderi. Obiectele menţionate se trec la balanţa autorităţii administraţiei publice locale sau a întreprinderilor de stat sau se vînd în modul stabilit de legislaţie.
    Art.54. - Obiectele proprietate publică nesolicitate la licitaţii şi concursuri  pot fi concesionate în modul stabilit de Legea cu privire la concesiuni.
  Art.55. - Nu  sînt pasibile de privatizare clădirile  administrative în  care  sînt  amplasate  organele  administrative  ale  asociaţiilor, concernelor,  trusturilor  şi  ale altor uniuni republicane  incluse  în listele  prevăzute  în  anexe  şi nici clădirile  transmise  la  balanţa asociaţiilor obşteşti centrale, raionale şi orăşeneşti.
  Art.56. - Vînzarea patrimoniului militar neutilizat  din  cadrul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne , Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Departamentului Trupelor de Grăniceri se efectuează în temeiul Programului de privatizare conform unui regulament şi unor liste aprobate de Parlament.
[Art.57 modificat prin L543/12.10.2001,MO141/22.11.2001 art.1095]
  Art.57. - (1)  Privatizarea  patrimoniului  public aflat  în administrarea economică a instituţiilor financiare, inclusiv bancare, se efectuează  pe  bază de proiecte individuale.
[Art.57 al (1) modificat prin L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395]
[Art.57 al (1) modificat prin L910/14.03.2002, MO56/24.04.2002 art395]
Art.57. - (1)  Privatizarea  patrimoniului  public aflat  în administrarea economică a instituţiilor financiare, inclusiv bancare, se efectuează  pe  bază de proiecte individuale, aprobate de  Parlament  la propunerea Guvernului.
(2) Patrimoniul  statului, aflat în folosinţa băncilor comerciale şi neinclus  în  capitalul social al acestora, poate fi depus în  capitalul lor  social drept cotă de participaţie a statului, poate fi transmis  în arendă sau poate fi vîndut în modul stabilit de legislaţie.
[Alin.2 art.57 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
    Art.58. - Vînzarea terenurilor din  întovărăşirile  pomicole  se efectuează  potrivit prevederilor Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.
    Art.59. - Privatizarea  obiectelor din fondul de imobile nelocuibile care  sînt  monumente  de istorie, arhitectură şi cultură, cu excepţia celor ce  constituie patrimoniul cultural naţional şi a obiectelor  de cult, se  efectuează  cu  acordul organelor de  stat pentru protecţia monumentelor şi al autorităţilor administraţiei publice locale. Cumpărătorul   este  obligat  să  păstreze  aceste  obiecte  în   starea corespunzătoare proiectelor iniţiale.
  Art.60. - Privatizarea patrimoniului Republicii Moldova care se află în străinătate se  efectuează  în  modul  stabilit   de   acordurile interstatale,  ţinîndu-se  cont de normele dreptului  internaţional,  de particularităţile  legislaţiei ţărilor în care sînt amplasate  obiectele supuse privatizări şi în conformitate cu Programul de privatizare.
Capitolul V
PRIVATIZAREA TERENURILOR
AFERENTE OBIECTELOR
    Art.61. - (1)  Terenurile aferente obiectelor privatizare sau supuse privatizării,  inclusiv  obiectelor nefinalizate şi celor din fondul de imobile nelocuibile, terenurile aferente întreprinderilor private,se vînd proprietarilor sau  cumpărătorilor acestor obiecte cu achitarea preţului la o plată unică sau în rate. La plata în rate, plata iniţială, efectuată  la momentul încheierii contractului, este de cel puţin 25  la sută din costul terenului.
[Alin.1 art.61 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
(2) Plata poate fi eşalonată pe o întindere de pînă la 10 ani.  Plata în  rate se efectuează în sume egale, achitate trimestrial, cu  indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei de la data efectuării plăţii.
[Alin.2 art.61 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
(3) În  cazul  cumpărării  concomitente a obiectului şi a  terenului aferent,  se întocmeşte un singur contract de vînzare-cumpărare, semnat în numele vînzătorului de către Departamentul Privatizării şi de către autoritatea  administraţiei  publice  locale respective.   Mijloacele  băneşti  rezultate  din  achitarea   preţului terenului se distribuie în modul stabilit de legislaţie.
[Alin.3 art.61 introdus prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
  Art.62. - Terenurile  aferente  blocurilor locative  privatizate se transmit  de către autorităţile administraţiei publice locale în bază de contract  în  posesiunea  şi folosinţa  asociaţiilor  proprietarilor  de locuinţe  privatizate.  Aceste  terenuri  se  folosesc   exclusiv   în conformitate cu normele şi cu documentaţia tehnică de proiectare.
   Art.63. - În cazul privatizării clădirii, construcţiei, edificiului, încăperii  de către mai multe persoane, ele au  dreptul  să  cumpere cota-parte de  teren, proporţională cotei-părţi de  proprietate  asupra obiectelor  amplasate pe acest teren. Relaţiile dintre coproprietari  se reglementează prin norme stabilite de legislaţie.
  Art.64. - În  cazul în care lipsesc documentele ce ar confirma dreptul de folosinţă asupra terenului aferent obiectului privatizat sau care se privatizează ori asupra terenului aferent întreprinderii private, autoritatea  administraţiei publice  locale  este obligată  să examineze cererea privind dreptul  de folosinţă  a  acestui teren  şi să elibereze documentele respective în termen de o lună de la data depunerii cererii.
[Art.64 completat prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
   Art.65. - Pentru  terenurile privatizate se stabilesc servituţi prin care proprietarii sînt obligaţi să asigure:
a) folosirea  gratuită  şi liberă a obiectelor de uz comun  (drumuri pentru  mijloace  de transport şi pietoni, obiecte  ale  infrastructurii inginereşti  etc.) existente la data intrării terenului în  proprietate, sau a căror construcţie a fost prevăzută, cu rezervarea terenului,  în documentele normative în vigoare la data respectivă;
b) posibilitatea  amplasării  bornelor de hotar şi păstrării lor,  a punctelor reţelei geodezice şi accesul la ele;
c) accesul reprezentanţilor serviciilor comunale pentru deservirea, reconstruirea şi repararea obiectelor de infrastructură inginerească de uz comun.
   Art.66. - Dreptul de proprietate asupra terenului aferent obiectului privatizat  sau  întreprinderii  private  apare  în  modul  stabilit  de legislaţie.
[Art.66 modificat prin Legea nr.237-XIV din 23.12.98]
[Art.66 completat prin Legea nr.1566 din 26.02.98]
  Art.67. - Actele   în  al  căror  temei  proprietarii  obiectelor privatizate  sau  ai  întreprinderilor  private deţin  în  posesiune  şi folosinţă  terenurile aferente lor, cu excepţia contractelor de  arendă, se  anulează.  Terenurile  aferente obiectelor  privatizate, precum  şi terenurile  aferente întreprinderilor private vor fi date în arendă doar în  cazul  în   care  proprietarii  obiectelor  privatizate  sau  ai întreprinderilor  private nu vor încheia, în termen de 3 luni de la data ofertei primăriei satului (comunei),oraşului (municipiului) respectiv(e), contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent.
[Art.67 în redacţia Legii nr.237-XIV din 23.12.98]
[Art.67 completat prin Legea nr.1566 din 26.02.98]
Capitolul VI
ASIGURAREA JURIDICĂ, INFORMAŢIONALĂ ŞI
INSTITUŢIONALĂ A PRIVATIZĂRII
   Art.68. - (1) Programul de privatizare se realizează în baza actelor normative care se referă la procesul de privatizare şi  la  procesele organizatorice şi economice postprivatizare.
(2) Guvernul monitorizează desfăşurarea privatizării şi activităţile postprivatizare,  prezintă,  după  caz,  propuneri  de  modificare  şi completare  a legislaţiei în scopul perfecţionării reglementării acestor procese.
   Art.69. - Asigurarea informaţională a privatizării include acţiuni organizatorice şi de informare în masă a potenţialilor investitori şi a publicului  larg, orientate spre realizarea în termen a Programului de privatizare şi a activităţilor postprivatizare.
  Art.70. - Pe  parcursul îndeplinirii Programului de privatizare, în ţară  şi în străinătate se va susţine o amplă campanie de mediatizare cu informaţii privitoare la obiectele supuse privatizării, inclusiv pachete de acţiuni, la  principiile  şi metodele  privatizării  şi  la  actele normative din domeniu.
  Art.71. - Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare şi Bursa de Valori vor crea condiţii pentru ca cetăţenii să poată participa  la procurarea  de  acţiuni  ale statului prin  intermediul  companiilor  de brokeri (dealeri) care au reţele pe întreg teritoriul ţării.
   Art.72. - Criteriile  şi modul de selectare a companiilor de brokeri (dealeri)  pentru  vinderea acţiunilor statului prin Bursa de Valori se stabilesc de către Comisia de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare cu acordul  Departamentului  Privatizării.
  Art.73. - (1)  Guvernul, la propunerea Departamentului  Privatizării, aprobă un regulament cu privire la stabilirea preţului minim de vînzare a  acţiunilor  statului  pe  piaţa  secundară  a  valorilor mobiliare.
[Alin.1 art.73 în redacţia Legii nr.358-XIV din 15.04.99]
(2) Departamentul Privatizării şi  Bursa de  Valori informează sistematic investitorii  potenţiali  şi  publicul despre preţurile  şi volumul vînzărilor acţiunilor statului şi întreprind  alte măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  tranzacţiilor  cu  astfel  de acţiuni.
  Art.74. - Statul va asigura condiţii  pentru  dezvoltarea  pieţei imobiliare:  crearea  unui cadru legislativ, pregătirea de  specialişti, eliberarea de licenţe pentru activitate pe piaţa imobiliară, elaborarea unui sistem automatizat de evidenţă a  operaţiunilor  cu  proprietate imobiliară.
  Art.75. - (1)   Mijloacele băneşti  obţinute  din  privatizarea patrimoniului  public, rămase după reţinerea unei cote de pînă la 10  la sută  pentru acoperirea cheltuielilor aferente privatizării acestora, se utilizează în modul stabilit de legea bugetului de stat.
(2) Mijloacele  băneşti obţinute din darea în arendă şi din vînzarea obiectelor  din  fondul  de  imobile  nelocuibile  şi  a  construcţiilor nefinalizate  vărsate  la bugetul local se depun pe un cont special al autorităţii  administraţiei publice locale şi se folosesc, sub controlul Ministerului  Finanţelor,  la  finanţarea lucrărilor de reparaţie a fondului de locuinţe.
[Alin.2 art.75 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
  Art.76. - Departamentul Privatizării instituie un  fond pentru  pregătirea de privatizare şi privatizarea patrimoniului  public din contul  unei  cote  de pînă la 10 la sută  din  mijloacele  băneşti obţinute din vînzarea acestui patrimoniu.
[Art.76 modificat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
  Art.77. - Cheltuielile aferente  pregătirii  şi  privatizării patrimoniului  public  se  efectuează  în  principal  pentru  asigurarea procedurii  de  pregătire şi derulare a privatizării,  inclusiv  dotarea tehnică  a Departamentului Privatizării, informarea potenţialilor  investitori  şi a publicului asupra  patrimoniului  supus privatizării şi a rezultatelor acesteia.
[Art.77 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
Capitolul VII
ASISTENŢA ÎNTREPRINDERILOR ÎN PROCES
DE RESTRUCTURARE ŞI ÎN PERIOADA POSTPRIVATIZARE
    Art.78. - Procesul de pregătire a întreprinderii pentru privatizare include  activităţi  de divizare şi demonopolizare, de redimensionare  a forţei de muncă, de restructurare financiară şi alte activităţi.
    Art.79. - Departamentul Privatizării va  susţine întreprinderile în perioada postprivatizare prin:
a) atragerea de  investitori  şi   facilitarea   procesului de restructurare a întreprinderilor;
b) acordarea  de asistenţă metodică şi organizatorică la  elaborarea şi  realizarea proiectelor de restructurare a sistemelor de  management, marketing şi de contabilitate modernă;
c) stimularea dezvoltării capacităţilor locale de consultanţă în domeniul activităţii de întreprinzător şi al   restructurării întreprinderilor.
    Art.80. - Atragerea investitorilor se asigură prin:
a) dezvoltarea reţelei de investitori instituţionali - fonduri de investiţii, fonduri de pensii nestatale, bănci   investiţionale, instituţii de asigurări şi altele;
b) diversificarea pieţei de valori;
c) informarea  în  ţară  şi peste hotare despre avantajele investiţiilor  oferite  de  Programul de privatizare, precum  şi  despre facilităţile acordate investitorilor străini potrivit legii.
   Art.81. - În   scopul  dezvoltării  administrării  corporative  şi stimulării  activităţii  managerilor  întreprinderilor   privatizate, Guvernul  va elabora recomandări metodologice orientative de selectare a managerilor şi de încheiere a contractelor de management.
Capitolul VIII
APĂRAREA DREPTURILOR PROPRIETARILOR
PATRIMONIULUI PRIVATIZAT
  Art.82. - Statul garantează dreptul de proprietate asupra patrimoniului privatizat.Apărarea dreptului de proprietate se  asigură prin  lege şi se confirmă prin eliberarea de certificat (titlu) sau  de alte  acte prevăzute de legislaţie, precum şi prin înregistrarea lor  în modul stabilit.
  Art.83. - În  cazul  stingerii  dreptului  de  proprietate  asupra patrimoniului  privatizat, inclusiv asupra terenurilor, în  conformitate cu   legislaţia,  proprietarului  i  se  vor  repara  integral  pagubele suportate.
  Art.84. - Litigiile ce iau naştere din relaţiile de privatizare, inclusiv cele ce ţin de stingerea dreptului de  proprietate,  sînt soluţionate în instanţă de judecată.
 Art.85. - Întreprinderile  reorganizate în procesul privatizării în societăţi pe acţiuni vor ţine registre ale  acţionarilor  în  modul stabilit  de  legislaţie.  Toate acţiunile simple ale  societăţilor  pe acţiuni  create în procesul privatizării sînt egale în ceea ce priveşte volumul drepturilor pe care le acordă acţionarilor, inclusiv la primirea dividendelor.
  Art.86. - Societăţile  pe  acţiuni create în  procesul  privatizării sînt obligate:
a) să elibereze  noilor acţionari extrase din registrul acţionarilor în timp de o lună de la data înregistrării datelor acestora;
b) să convoace,  în termen de 3 luni de la data inaugurării registrului acţionarilor, adunări generale ale acţionarilor;        c) să pună la  dispoziţia noilor acţionari informaţie referitoare la activitatea economică şi financiară a societăţii.
  Art.87. - (1)Nu  se  admit  restricţii  sau  condiţii  speciale la vînzarea de acţiuni ale statului în societăţile pe acţiuni  create  în procesul  privatizării, pînă la înstrăinarea tuturor acţiunilor statului supuse privatizării din aceste societăţi.
(2) Persoana  care în procesul privatizării procură de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate un pachet de control de acţiuni ce aparţin statului  nu este obligată să  trimită ofertă în scris societăţii pe acţiuni, autorităţii publice care exercită  reglementarea antimonopolistă  şi Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de  Valoare, să  publice  informaţie despre procurarea acestui pachet, precum şi să facă  propuneri de tender acţionarilor societăţii ca aceştia să-i  vîndă acţiunile cu drept de vot pe care le deţin.
[Alin.2 art.87 introdus prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
Capitolul IX
ADMINISTRAREA PROPRIETĂŢII PUBLICE
  Art.88. - Împuternicirile de proprietar al patrimoniului public sînt exercitate în  numele  statului de Guvern, precum  şi  de  autorităţile administraţiei  publice locale în privinţa patrimoniului transmis lor în modul stabilit.
  Art.89. - (1)  În întreprinderile în al căror capital social proprietatea  publică  este de peste 10 la  sută,  Guvernul,   prin intermediul organelor centrale de specialitate sau al autorităţilor administraţiei publice locale numeşte reprezentanţi  (mandatari)  ai proprietarului  patrimoniului. Reprezentantul  (mandatarul)  nu poate fi un angajat  al  întreprinderii respective.
(2) Modul de desemnare a  reprezentanţilor (mandatarilor), de exercitare a obligaţiunilor acestora, de remunerare şi revocare a  lor este stabilit de Guvern.
  Art.90. - Activele  întreprinderilor de stat neutilizate în procesul de  producţie pot fi vîndute de ele, în modul stabilit de legislaţie, la licitaţii  sau, în cazul unui singur cumpărător, prin negocieri  directe la preţuri care să nu fie mai mici decît cele anunţate pentru licitaţie.
  Art.91. - Mijloacele băneşti obţinute din  vînzarea  activelor neutilizate în procesul de producţie, după  acoperirea  cheltuielilor aferente  vînzării  lor, sînt folosite în primul rînd la decontările  cu bugetul  de stat, cu bugetele locale şi cu bugetul asigurărilor  sociale de  stat. Cel puţin 50 la sută din sold se repartizează pentru renovarea mijloacelor  fixe, iar restul pentru completarea mijloacelor  circulante (cu excepţia fondului de salarizare).
  Art.92. - (1) Componenţa şi valoarea patrimoniului public se înscrie în registrul patrimoniului public. Acest  registru  este  ţinut  de Departamentul  Privatizării.
(2) Unităţile de stat, alte întreprinderi care dispun de patrimoniu public prezintă dări de seamă privind mărimea şi circulaţia proprietăţii publice în modul stabilit de Guvern.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
  Art.93. - (1)  Prezenta lege intră în vigoare la data publicării  şi se aplică pînă la 31 decembrie 2002.
[Alin.1 art.93 completat prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Art.93 modificat prin LP396 din 20.07.2001 MO 86-88 din 27.07.2001]
(2) În cazul  în  care  prevederile  altor  acte  normative  vin  în contradicţie  cu  legislaţia  privind privatizarea,  se  aplică  această legislaţie.
  Art.94. - La data  intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea cu privire la Programul de stat  de  privatizare  pentru  anii 1995-1996.
  Art.95. - Guvernul:
a) va pune, în  termen de 2  luni, actele sale normative  în concordanţă cu prezenta lege  şi  va  elabora  proiectele   actelor legislative  şi  ale altor acte normative necesare executării  prezentei legi;
b) va asigura finanţarea activităţilor de realizare a prezentei legi;
c) va prezenta  Parl.amentului,  în  termen de 3 luni,  o  informaţie despre  întreprinderile  de  stat de producere a  articolelor  vinicole- Combinatul  de vinuri şi coniac "Aroma", Combinatul de vinuri şi  coniac din  Bălţi,  Combinatul de vinuri şi coniac din Călăraşi, Combinatul de vinuri spumante şi de marcă "Vismos", Combinatul de vinuri spumante  şi de  marcă  din  Cricova, Combinatul alimentar din Bălţi,  Societatea  pe acţiuni   "Fabrica  de  vinuri  din  Cojuşna",  Societatea  pe  acţiuni "Vinuri-Ialoveni",  precum şi fabricile de vin amplasate în străinătate, referitor la integritatea patrimoniului de stat, la legalitatea formării unor întreprinderi mixte în baza acestora sau unor întreprinderi private pe lîngă ele, la divizarea şi transformarea lor;
d) va prezenta Parlamentului propuneri privind includerea în listele de  privatizare  a unor întreprinderi din cadrul Asociaţiei Republicane "Fertilitatea", Departamentului de Colectare a Cerealelor, Societăţii pe acţiuni "Tutun",  precum  şi întreprinderi de producere  a  articolelor vinicole;
e) va elabora, în termen de  6  luni,  proiecte  individuale  de privatizare a întreprinderilor incluse în lista prevăzută la anexa nr.1;
f) va prezenta  Parlamentului,  în termen de o lună, darea de  seamă privind executarea proiectului individual de reorganizare şi privatizare a întreprinderilor din ramura de prelucrare a  tutunului,  precum  şi programul de dezvoltare a acestei ramuri;
g) va prezenta trimestrial Parlamentului, dări de seamă privind rezultatele privatizării din anul precedent, precum şi propuneri în vederea demonopolizării  şi  dezvoltării  concurenţei,  apărării dreptului la proprietate şi susţinerii micului business.
[Art.95 modificat prin LP396 din 20.07.2001 MO 86-88 din 27.07.2001]
  Art.96. - Organele  centrale de  specialitate, autorităţile administraţiei  publice  locale,  unităţile  vor  prezenta,  la  cererea Departamentului  Privatizării, materialele  şi  informaţia necesară realizării prezentei legi.
   Art.97. - Deparatamentul Privatizării,  în  comun  cu mijloacele  de informare în masă, finanţate de la bugetul de stat şi  de la  bugetele locale, vor asigura informarea populaţiei despre  Programul de privatizare şi realizarea lui.
   Art.98. - Autorităţile administraţiei publice locale:
a) vor prezenta,  în termen de o lună, Departamentului  Privatizării lista obiectelor date în arendă, specificînd termenul arendei şi mărimea plăţii de arendă;
b) vor încheia,  în  termen  de  6  luni,  contracte de  arendă  a terenurilor care nu au fost cumpărate în modul stabilit de prezenta lege şi care sînt aferente obiectelor privatizate;
c) vor pune la dispoziţie cu titlu gratuit încăperi pentru licitaţii şi concursuri de vînzare a patrimoniului public.
   Art.99. - Vînzarea obiectelor şi acţiunilor statului din societăţile pe  acţiuni,  ale căror planuri de privatizare au fost aprobate pînă  la data intrării în vigoare a prezentei legi, se va efectua în conformitate cu ea.
  Art.100. - Conducătorul, contabilul-şef şi alţi factori de răspundere din întreprinderile supuse privatizării poartă  răspundere  materială, disciplinară,  administrativă şi penală pentru datele eronate incluse în actele de evaluare a patrimoniului supus privatizării.
[Art.100 modificat prin L230-XVdin 01.07.04, MO193-198/29.10.04 art.876]
[Art.100  modificat prin L230-XVdin 01.07.04, MO193-198/29.10.04  art.876]
Art.100. - Conducătorul, contabilul-şef şi alţi factori de răspundere din întreprinderile de stat poartă  răspundere  materială, disciplinară, administrativă şi penală pentru datele eronate incluse în actele de evaluare a patrimoniului supus privatizării.
  Art.101. - Rezultatele  finale ale  realizării  Programului  de privatizare vor fi examinate şi aprobate de  Parlament,  cu  votul majorităţii deputaţilor aleşi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 25 iunie 1997.
Nr. 1217-XIII.
[Anexele vezi MO 86-88 din 27.07.2001  LP396 din 20.07.2001]
Anexa nr.1
la Legea cu privire la Programul
de privatizare pentru anii 1997-1998
L I S T A
întreprinderilor care se privatizează conform unor proiecte tip

Nr.d/o Codul Denumirea întreprinderii (denumirea precedentă), forma de organizare juridică Sediul Valoarea activelor nete ale întreprinderilor de stat de pînă la reevaluare, lei Societăţile pe acţiuni
Capitalul social,lei Proprietatea statului
Numărul de acţiuni,bucăţi Valoarea nomin. a unei acţ. lei Costultuturor acţiunilor după nominal,lei Cota-parte în capitalul social, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI COMPLEXUL VINIFICAŢIE
1   S.A."Vino-Comrat" (Combinatul de prod., colectare şi prelucrare a strugurilor din Comrat) or. Comrat   6375426 342867 6 2057202 32,260
2 04439 S.A."Tehnovin" (Întreprinderea prinderea"Tehnovin-Media") mun.Chişinău, str.Studenţilor,2/4            
3   S.A."Brăneşti" (Vinoteca"Brăneşti") s.Brăneşti, rl. Orhei   3809350 228561 10 2285610 60,000 100,00
4 02087 S.A."Întreprinderea de transport auto nr.8 Bălţi" (Întreprinderea de transport auto nr.8 din Bălţi) mun.Bălţi, str.Bucovinei, 130   1364900 81894 10 818940 60,000
4/1 21449 S.A."Vinuri Ialoveni" (Fabrica experimentală de producere a vinurilor speciale "Ialoveni") oraşul Ialoveni, str.Alexandru cel Bun nr.4   6719800 403188 10 4031880 60,00
4/2   S.A."Fabrica de vinuri din Tula" oraşul Dubovka, str.Sahmania nr.15, raionul Uzlovskii, regiunea Tula 24700000         48,00
4/3   Fabrica de vinuri din Dolgoprudnîi oraşul Dolgoprudnîi, str.Jukovskii nr.1, regiunea Moscova 11890000         100,00
    Total     11549676 653322   5161752 44,692
                   
[Poziţiile 4/1-4/3 introduse prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    COMPLEXUL FRUCTE ŞI LEGUME              
5   Întreprinderea raională de colectare şi desfacere din Dubăsari or.Criuleni, str. Orheiului, 57 6276629          
6   Magazinul de fructe şi legume nr. 31 (partea statului) mun.Chişinău, str. Aerogara 30255          
7   Magazinul de fructe şi legume nr.38 mun.Chişinău 42320          
7/1   Secţia de prelucrare a fructelor şi legumelor satul Tîrgul-Vertiujeni, raionul Camenca 95200          
7/2 01476 S.A."TDA" (Magazinul de fructe şi legume "Toamna de aur") municipiul Chişinău, str.Cuza Vodă nr.21   1221664 110822 8 886576 72,57
7/3 01728 S.A."Livada" (Combinatul pentru comerţul angro şi cu amănuntul din Chişinău) municipiul Chişinău, str.Voluntarilor nr.15   4972500 723593 6 4341558 87,31
7/4 25632 S.A."Agroprod" municipiul Bălţi, Calea Ieşilor nr.186   4248128 3502194 1 3502194 82,44
7/5. 29264 S.A. (Firma agricolă pentru producerea, colectarea şi comercializarea seminţelor de legume "Seminţe") municipiul Chişinău, str.Sf.Gheorghe nr.3   218950 12830 5 64150 29,30"
    Total     6349204        
[Poziţia 7/1 introdusă prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
[Poziţiile 7/2-7/5 introduse prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ÎNTREPRINDERILE DE DESERVIRE              
8 01933 S.A."Targus" (Întreprinderea de  transport auto nr. 5 din Cahul) or.Cahul, str.M.Viteazul,6   3575648 536347 4 2145388 60,000
9 01910 S.A."Întreprinderea de transport  auto nr. 7, or. Bălţi" (Întreprinderea de transport auto nr.7 din Bălţi) mun.Bălţi, Calea Ieşilor,184            
9/1 03775 S.A."Agrotehnica-Invest" (Firma comercială de mediere "Agrotehnica") mun.Chişinău,  şos. Munceşti nr.801   3987600 308150 10 3081500 77,28
9/2 03781 S.A."Piese agroprim" (Întreprinderea republicană de mediere "Agrozapceasti") mun.Chişinău,  şos. Munceşti nr.801   2900322 300118 9 2701062 93,13
9/3 25720 S.A."Ceproserving" (Centrul de proiectare a întreprinderilor şi de prestare de servicii de inginerie şi marketing "Ceproserving") mun.l Chişinău, str. Negruzzi nr.2   1053570 105357 3 316071 30,00
          1363980 81839 10 818390 60,00
    Tota     4939628     2963778 60,00
[Poziţiile 9/1-9/3 introduse prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI ALIMENTARE              
10 03073 S.A."FBC-Vitanta" (Combinatul experimental de băuturi fără Chişinău) mun.Chişinău, str.Uzinelor, 167   15555425 373330 25 9333250 60,00
11 03319 S.A."IM "Alimcom" (Întreprinderea mixtă "Moldova-Brazilia-Alimentar") mun.Chişinău, str.Munceşti, 258   5827380 349642 10 3496420 60,00
11/1 19802 S.A."Fabrica de drojdii din Chişinău" (Fabrica de drojdii din Chişinău) mun.Chişinău, str.Uzinelor nr.1   1599490 7186 10 681110 42,005
11/2 02965 S.A."Combinatul de panificaţie din Cahul" (Combinatul de panificaţie din Cahul) or. Cahul, str. Păcii nr.20   1803350 433527 2,5 1083818 60,10
    Total     21382805     12829670 60,00
[Poziţiile 11/1-11/2 introduse prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
[Poziţia 10 exclusă prin L404-XV din 17.10.03,MO223/07.11.03 art.873]
[Poziţia 10 exclusă prin L404-XV din 17.10.03,MO223/07.11.03 art.873]
10  40110 S.A. "Valogrvin",  jud. Chişinău,  3894218  389421  10  3894210  100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    COMPLEXUL ZOOTEHNIC              
    ÎNTREPRINDERILE APICOLE              
12/1   Asociaţia de producţie şi comerţ "Apicultura" mun.Chişinău, str.Murelor nr.5 108364          
12/2   Întreprinderea apicolă "Făguraş" s. Văleni,  r-l Vulcăneşti 576000          
[Poziţia 12 exclusă prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
[Poziţiile 12/1-12/2 introduse prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ÎNTREPRINDERILE AVICOLE              
13 19257 S.A."Avicola-Drochia" (Întreprinderea avicolă de reproducere din Drochia) or.Drochia, str. Bretela de circulaţie nr.1   1986250 119175 10 1191750 60,00
14 19211 S.A."Avicola-Bucovăţ" (Întreprinderea avicolă de reproducere din Bucovăţ) or.Bucovăţ, str. Fabricinaia, 1, r-l.Străşeni   8116690 487002 10 4870020 60,00
15 19093 S.A."AVIS-PRIM" (Întreprinderea avicolă de reproducere din Comrat) Comrat, ferma avicolă   7268940 623052 7 4361364 60,00
16 19351 S.A."Avicola-Băneşti" (Întreprinderea avicolă pentru producerea cărnii din Băneşti) s.Băneşti, rl. Teleneşti   7018240 210547 10 2105470 30,00
17 31890 S.A."Avicola-Zgărdeşti" (Întreprinderea avicolă pentru producerea cărnii din Zgărdeşti) s.Zgărdeşti, rl. Teleneşti   558620 16759 10 167590 30,001
18 19300 S.A."Avicola-Făleşti" (Întreprinderea avicolă pentru producerea ouălor din Făleşti) or.Făleşti   2699172 809752 1 809752 30,00
19 19270 S.A."Avicola-Corlăteni" (Întreprinderea avicolă pentru producerea ouălor din Corlăteni) s.Corlăteni, rl. Rîşcani   5669060 170072 10 1700720 30,00
20 19169 S.A."Leggorn" (Întreprinderea avicolă pentru producerea ouălor din Valea Perjei) s.Valea Perjei, rl.Taraclia   2867172 122879 7 860153 30,00
21 28630 S.A."Avicola-Volintiri" (Întreprinderea avicolă pentru producerea ouălor din Volontiri) s.Volintiri, rl. Ştefan Vodă   2403840 72115 10 721150 30,00
21/1 19240 S.A. "Avicola" s. Piatra, rl Orhei   2251290 171948 10 1719480 76,378
21/2   S.A."Floreni" pentru selecţia şi hibridizarea păsărilor (Întreprinderea avicolă de reproducere din Floreni) s. Floreni, rl Anenii Noi   14105560 1311756 10 13117560 92,996
21/3   S.A."Floreni-Rosso SL" (Întreprinderea avicolă pentru producerea ouălor din Floreni) s. Floreni, rl Anenii Noi   7294730 667194 10 6671940 91,462
21/4 19368 S.A. "Fabrica avicolă" s. Brînzenii Noi, rl Teleneşti   8608030 567495 10 5674950 65,926
21/5   S.A. "Avicola-Vulcăneşti" or. Vulcăneşti   5587077 599710 5 2998550 53,669
21/6   S.A. "Hibrid-Avicola" or. Vulcăneşti   2093473 402875 5 2014375 96,222
21/7   S.A. "Avicultorul" (Întreprinderea avicolă de reproducere din Tabani) s. Tabani,  rl Briceni   1180310 93488 10 934880 79,206
21/8 19286 S.A."Avicola-Tîrnova" (Fabrica  avicolă pentru producerea ouălor din Tîrnova) s. Tîrnova, rl Donduşeni   3878050 303309 10 3033090 78,21
21/9 19339 S.A."Avicola-Nisporeni" (Întreprinderea avicolă pen tru producerea cărnii din  Nisporeni) or. Nisporeni   3558681 44961 27 1213947 34,11
21/10 27328 S.A."Avicola-Vadul lui Vodă" (Întreprinderea avicolă pentru producerea ouălor din Vadul) mun. Chişinău, or.  Vadul lui Vodă   9303295 7115872 1 7115872 76,48
21/11 19228 S.A. "Fabrica avicolă de reproducţie din Chetroasa" (Fabrica avicolă de reproducţie din Chetroasa) s. Chetroasa, rl Criuleni   1825657 1304293 1 1304293 70,25
21/12 02228 S.A."Baza specializată de transport auto" (Baza specializată de transport auto "Avicola") mun. Chişinău, s. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.20   1146069 116783 9 1051047 91,71
21/13   Întreprinderea de stat "Combinatul de carne" or. Ghindeşti, rl Floreşti 5733195          
21/14   Agrofirma-sovhoz "Moldavschii" or.  Floreşti, str.Alexandru cel Bun nr.1 1200000          
    Total     38587984     16787969 43,506
[Poziţiile 21/1-21/7 introduse prin Legea nr.1566-XIII din 26.02.98]
[Poziţiile 21/8-21/14 introduse prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]
                                                                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ÎNTREPRINDERILE PISCICOLE              
22 19410 S.A."Victoria" (Combinatul piscicol din Edineţ) or.Edineţ, str. V.Roşca, 215   1278520 76711 10 767110 60,00
23 19433 S.A."Întreprinderea piscicolăFăleşti" (Întreprinderea piscicolă din Făleşti) or.Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 104   540307 324184 1 324184 60,00
23/1 27334 S.A."Pepiniera piscicolă zonală Cahul" (Pepiniera piscicolă zonală din Cahul) satul Crihana Veche, rl Cahul   4681050 438633 10 4386330 93,70
    Total     1818827     1091294 60,00
[Poziţia 23/1 introdusă prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]                                                                                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      ÎNTREPRINDERILE DE DESERVIRE              
24   Întreprinderea raională pentru achiziţionarea şi expedierea centralizată a vitelor şi păsărilor "Zagotjivţentrovîvoz" s. Sănătăuca, rl.Camenca 28468          
24/1 33112 S.A."Chimutil" (Magazinul specializat de reactive chimice şi utilaj de laborator "Chimistul") mun. Chişinău, şos. Munceşti nr.79   13259 8094 1 8094 61,05
24/2 02573 S.A."Zimbru" (Întreprinderea republicană de transport auto "Zimbru") mun. Bălţi, Calea Ieşilor nr.186   2523165 116454 15 1746810 69,23
24/3 02567 S.A.<Întreprinderea republicană de transport "Zimbru"> mun. Chişinău, şos. Munceşti nr.121 "a"   5147640 247249 15 3708735 72,08
24/4   Întreprinderea de stat "Farmavet" (Asociaţia republicană pentru asistenţă veterinară "Farmavet") mun. Chişinău,  str.Petricani nr.67 6931685          
[Poziţiile 24/1-24/4 introduse prin Legea nr.358-XIV din 15.04.99]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ÎNTREPRINDERILE PENTRU DESERVIREA AGROCHIMICĂ              
25 18763 S.A."Fertilitatea-Căuşeni"  (Asociaţia raională intergospodă rească de producţie pentru deservirea agrochimică a complexu lui agroindustrial "Fertilitatea") or.Căuşeni, str. Alba Iulia, 65   1555350 46660 10 466600 30,00
26 18897 S.A."Activant" (Asociaţia raională intergospodărească de producţie pentru deservirea agrochimică a complexului agroindustrial "Fertilitatea") or.Ungheni, str.Naţională, 20   1283150 38495 10 384950 30,00
27 18845 S.A."Fertilitatea-Soroca (Asociaţia raională intergospodărească de producţie pentru deservirea agrochimică a complexului agroindustrial "Fertilitatea") or.Soroca   614864 46114 4 184456 29,999
28 18933 S.A."Fertilitatea-Ceadîr-Lunga" (Asociaţia raională intergospodărească de producţie pentru deservirea agrochimică a complexului agroindustrial "Fertilitatea") or.Ceadîr-Lunga, str. Iubileinaia, 2   804755 34490 7 341430 30,00
29 18623 S.A."Fertilitatea-Anenii-Noi" (Asociaţia raională intergospodărească de producţie pentru deservirea agrochimică a complexului agroindustrial "Fertilitatea") or.Anenii Noi, str. Parcului, 14"a"   2755450 82663 10 826630 30,00
30 18630 S.A."Fertilitatea-Basarabeasca" (Asociaţia raională intergospodărească de producţie pentru deservirea agrochimică a complexului agroindustrial "Fertilitatea") or. Basarabeasca, str. 40 let Pobedî, 8   573210 17196 10 171960 29,999
31 18646 S.A."Fertilitatea-Briceni"(Asociaţia raională intergospodărească de producţie pentru deservirea agrochimică a complexului agroindustrial "Fertilitatea")           or.Briceni,   544400 8493 10 84930 15,601
32 18669 S.A."Fertilitatea-Glodeni" (Aso- ciaţia raională intergospodărească  de producţie pentru deservirea       agrochimică a complexului agroin-dustrial "Fertilitatea")         or.Glodeni,str. M.Eminescu, 6   970215 163869 1 163869 16,890
                   

33.  18681 S.A."Fertilitatea-Drochia" (Aso-       or.Drochia,
             ciaţia raională intergospodărească     str. A.Donici, 33
             de producţie pentru deservirea
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    1524290  25150  10    251500  16,499
34.  18698 S.A."Fertilitatea-Edineţ" (Aso-          or.Edineţ,
             ciaţia raională intergospodă-          str. Iu.Gagarin, 41
             rească de producţie pentru
             deservirea agrochimică a comple-
             xului agroindustrial "Fertilitatea")                                        2263320   58393 10    583930  25,80
35.  18705 S.A."Fertilitatea-Cantemir"              or.Cantemir,
             (Asociaţia raională intergospo-        str. Boris
             dărească de producţie pentru de-       Glavan, 11
             servirea agrochimică a complexului
             agroindustrial "Fertilitatea")                                              1726452   73991 7     517937  30,00
36.  18711 S.A."Fertilitatea-Cahul" (Asociaţia    or.Cahul,
             raională intergospodărească de         str. Mihai
             producţie pentru deservirea agro-      Viteazul, 7
             chimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    816700    24501 10    245010  30,00
37.  18728 S.A."Fertilitatea-Comrat" (Aso-        or.Comrat,
             ciaţia raională intergospodă-          str. Tretiacov, 42
             rească de producţie pentru deser-
             virea agrochimică a complexului
             agroindustrial "Fertilitatea")                                              1998640   42828  14   599592  30,00
38.  18740 S.A."Fertilitatea-Căinari" (Aso-         s.Pervomaisc,
             ciaţia raională intergospodărească     str. Sadovaia,
             de producţie pentru deservirea         rl. Căinari
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    330690   19841   5    99205   29,999
39.  18770 S.A."Fertilitatea-Leova" (Asociaţia    or.Leova,
             raională intergospodărească de         str. Cahulului, 1
             producţie pentru deservirea agro-
             chimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    833448   62510   4    250040  30,001
40.  18792 S.A."Fertilitatea-Ocniţa" (Aso-          or. Ocniţa,
             ciaţia raională intergospodărească     str. M.Eminescu,83
             de producţie pentru deservirea
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    867980   26039   10   260390  30,00
41.  18816 S.A."Fertilitatea-Rezina" (Asociaţia   or.Rezina,
             raională intergospodărească de         str. Lomonosov,
             producţie pentru deservirea agro-      137
             chimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    474240   14227   10   142270  30,00
42.  18822 S.A."Fertilitatea-Rîşcani" (Aso-         or.Rîşcani,
             ciaţia raională intergospodărească     str. Comarov, 6
             de producţie pentru deservirea
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    579350   15869   10   158690  27,391
43.  18874 S.A."Fertilitatea-Taraclia" (Aso-        or.Taraclia,
             ciaţia raională intergospodărească     str. L.Tolstoi, 1
             de producţie pentru deservirea
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    642000   19260   10   192600  30,00
44.  18910 S.A."Fertilitatea-Făleşti" (Asocia-    or.Făleşi
             ţia raională intergospodărească de
             producţie pentru deservirea agro-
             chimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    2573407  718753  1    718753  27,93
45.  18927 S.A."Fertilitatea-Hînceşti" (Aso-        or.Hînceşti,
             ciaţia raională intergospodărească     str. M.Kogăl-
             de producţie pentru deservirea         niceanu, 3
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    2062390  61872   10   618720  30,00
46.  18956 S.A."Fertilitatea-Şoldăneşti"            or.Şoldăneşti
             (Asociaţia raională intergospo-
             dărească de producţie pentru
             deservirea agrochimică a com-
             plexului agroindustrial
             "Fertilitatea")                                                               2041720   61252  10   612520  30,00
47.  18962 S.A."Fertilitatea-Ştefan Vodă"         or.Ştefan Vodă,
             (Asociaţia raională intergospo-        str. Alexandru cel
             dărească de producţie pentru           Bun, 23
             deservirea agrochimică a com-
             plexului agroindustrial
             "Fertilitatea")                                                               1249580   74975  5    374875  30,000
48.  18979 S.A."Fertilitatea-Ialoveni"              or.Ialoveni,
             (Asociaţia raională intergospo-        str. P.Ştefanica, 10
             dărească de producţie pentru
             deservirea agrochimică a com-
             plexului agroindustrial
             "Fertilitatea")                                                               578510    12397  14   173558  30,001
49.  18652 S.A."Fertilitatea-Vulcăneşti"            or.Vulcăneşti,
             (Asociaţia raională intergospo-        str. Plotnicov, 49
             dărească de producţie pentru de-
             servirea agrochimică a complexului
             agroindustrial "Fertilitatea")                                              1158834   57942  6    347652  30,000
50.  18675 S.A."Fertilitatea-Donduşeni"             or.Donduşeni,
             (Asociaţia raională intergospo-        str. D.Cantemir, 2
             dărească de producţie pentru de-
             servirea agrochimică a complexu-
             lui agroindustrial "Fertilitatea")                                          2179610   65388  10   653880  30,000
51.  18734 S.A."Fertilitatea-Criuleni" (Aso-        or.Criuleni,
             ciaţia raională intergospodărească     str. Uzinelor, 2
             de producţie pentru deservirea
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    913979   274194  1    274194  30,000
52.  18757 S.A."Fertilitatea-Călăraşi" (Aso-      or.Călăraşi,
             ciaţia raională intergospodărească     str. Alexandru
             de producţie pentru deservirea         cel Bun, 24
             agrochimică a complexului agroin-
             dustrial "Fertilitatea")                                                    1673883   55796  9    502164  30,000
53.  18880 S.A."Fertilitatea"(Asociaţia raiona-   s.Ratuş,
             lă intergospodărească de producţie     rl. Teleneşti
             pentru deservirea agrochimică a
             complexului agroindustrial
             "Fertilitatea")                                                               1772060   53162  10   531620  30,000
54.  18786 S.A."Servagrotera" (Asociaţia          or.Nisporeni,
             raională intergospodărească de         str. Industrială, 46
             producţie pentru deservirea agochi-
             mică a complexului agroindustrial
             "Fertilitatea")                                                               1024370   30731  10   307310  30,000
54/2.     18851 S.A."Fertilitatea-Străşeni"
                  (Asociaţia raională intergos-
                  podărească de producţie pentru
                  deservirea agrochimică a com-     oraşul Străşeni,
                  plexului agroindustrial "Fer-       str.Miron Costin nr.8                1933210  75603   10   756030  39,11
                  tilitatea")
54/3.     18868 S.A."Vast-Protect" (Asociaţia
                  raională intergospodărească de
                  producţie pentru deservirea       oraşul Sîngerei,
                  agrochimică a complexului         str.Independenţei
                  agroindustrial "Fertilitatea")      nr.124 "a"                           2400392   837661 1    981684  34,90
54/4.     18904 S.A."Fertilitatea-Mărculeşti"