LPM1237/1997
ID intern unic:  312747
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1237
din  09.07.1997
aviaţiei civile
Publicat : 23.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 581     Data intrarii in vigoare : 23.10.1997
LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81
LP251-XV din 19.06.03, MO155-158/25.07.03 art.629


      NOTĂ:
În cuprinsul legii, textul "operatorul aeroportului" se substituie prin textul "operatorul aerodromului (aeroportului)" prin LP251-XV din 19.06.03, MO155/25.07.03 art.629

Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege reglementează raporturile care apar în legătură cu utilizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova şi cu activitatea în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova, tuturor aeronavelor aflate în spaţiul aerian al Republicii Moldova, precum şi aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova, oriunde s-ar afla.

     [Art.1 al.(2) în redacţia LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.2003 art.629]
(3) Prezenta lege nu se aplică aeronavelor de stat, cum ar fi aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie. La stabilirea reglementărilor pentru aeronavele de stat, Guvernul va ţine cont de siguranţa zborurilor aeronavelor civile.
(4) Prezenta lege se aplică în scopul protejării suveranităţii, securităţii şi intereselor economice ale Republicii Moldova în cadrul cooperării internaţionale, reciproc avantajoase în domeniul aviaţiei civile.
Articolul 2. Suveranitatea asupra spaţiului aerian
Republica Moldova are suveranitatea deplină şi exclusivă asupra spaţiului aerian de deasupra teritoriului său.
Articolul 3. Definiţii de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    accident
- eveniment legat de utilizarea aeronavei, produs din momentul în care o persoană urcă la bordul aeronavei cu intenţia efectuării unui zbor pînă în momentul în care toate persoanele aflate la bordul aeronavei părăsesc aeronava, pe parcursul căruia:
a) o persoană este rănită grav sau mortal în urma:
- aflării la bordul aeronavei;
- contactului nemijlocit cu una din părţile aeronavei, inclusiv cele care s-au desprins de aceasta;
- expunerii directe fluxului de gaze ale motorului cu reacţie,
    cu excepţia cazurilor în care leziunile corporale sînt provocate de cauze naturale, de sine însuşi sau de alte persoane ori în cazul în care leziunile sînt provocate călătorilor fără bilet  ascunşi  în zonele inaccesibile pasagerilor şi membrilor echipajului;
b) aeronava este deteriorată sau are loc dezmembrarea construcţiei acesteia, în urma cărui fapt:
- se reduce durabilitatea  construcţiei, se  înrăutăţesc caracteristicile tehnice sau aerodinamice; şi
- se cere o reparaţie generală  sau  înlocuirea părţii componente deteriorate;
cu excepţia cazurilor de deteriorare sau oprire a motorului, dacă se deteriorează numai motorul, capota sau accesoriile, sau deteriorarea se reduce la elice, extremităţile aripilor, antenă, pneuri, frîne, carenaj, mici urme de lovituri ori perforări în învelişul aeronavei;
c) aeronava a dispărut sau este inaccesibilă;
aerodrom - suprafaţă terestră (acvatică) delimitată, inclusiv clădirile, instalaţiile şi echipamentele, destinată utilizării, totale sau parţiale, pentru decolarea, aterizarea, deplasarea şi  staţionarea aeronavelor;
aeroport - ansamblu  constituit din aerodrom,  aerogară şi alte instalaţii  destinate primirii şi expedierii  aeronavelor, deservirii transporturilor aeriene;
aeronavă - orice  aparat care se menţine în atmosferă ca  urmare  a reacţiilor aerodinamice, altele decît reacţiile aerului  cu suprafaţa terestră;
aeroport internaţional - orice aeroport de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de către Guvern ca aeroport de intrare şi de ieşire pentru traficul aerian internaţional, unde se îndeplinesc formalităţile de frontieră, vamale, de sănătate publică, fitosanitare şi veterinare, precum şi orice alte proceduri similare;
    [Noţiunea modificată prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
   
[Noţiunea introdusă prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
agent aeronautic - orice persoană juridică certificată să desfăşoare activităţi în domeniul aviaţiei civile;
    
[Noţiunea introdusă prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
autorizaţie de operator aerian - document care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua activităţi de lucru aerian sau de aviaţie generală;
    
[Noţiunea introdusă prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
bagaje - bunuri aparţinînd pasagerilor, transportate la bordul aeronavei în baza unui acord cu operatorul aeronavei;
certificat de navigabilitate - document prin care, în urma unei inspecţii, revizii, reparaţii, modificări sau instalări, se dovedeşte că aeronava sau părţile ei componente corespund normelor de navigabilitate în vigoare;
certificat de operator aerian - document care atestă autorizarea unui operator aerian de a efectua activităţi de transport aerian comercial;
      [Noţiunea în redacţia LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
incident - eveniment, altul decît accidentul, legat de utilizarea unei  aeronave, care afectează sau ar putea afecta siguranţa exploatării acesteia;
informaţie aeronautică - informaţie  referitoare la siguranţa zborurilor, la  navigaţia aeriană, la alte chestiuni de ordin tehnic, administrativ sau juridic;
mărfuri - orice  bunuri materiale transportate la bordul  aeronavei, cu excepţia poştei, proviziilor de bord şi a bagajelor însoţite sau a bagajelor expediate greşit;
operator aerian - persoană fizică sau juridică angajată sau care propune servicii în exploatarea aeronavelor;
      [Noţiunea introdusă prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
operator de aerodrom (aeroport) - persoană juridică sau fizică ce efectuează exploatarea aerodromului (aeroportului) în baza certificatului de aerodrom (aeroport);
    
[Noţiunea introdusă prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
personal aeronautic - echipajele de zbor, inclusiv însoţitorii de bord, personalul de la sol, personalul tehnic şi personalul cu  funcţii de control şi supraveghere;
plan de zbor - informaţie specială referitoare la zborul preconizat sau la o porţiune a acestuia, prezentată organelor serviciilor de trafic aerian;
reglementări aeronautice - act tehnico-normativ, emis de autoritatea publică în domeniul aviaţiei civile, care conţine norme specifice, standarde, cerinţe şi proceduri şi este executoriu pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
     [Noţiunea în redacţia LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
     [Noţiunea introdusă prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
securitate aeronautică  - complex de măsuri, resurse umane şi materiale  prevăzute pentru protecţia aviaţiei civile împotriva  actelor de intervenţie ilicită;
serviciu aerian - orice serviciu aerian regulat realizat cu ajutorul aeronavei în scopul transportului public de pasageri, poştă sau mărfuri;
spaţiul aerian al Republicii Moldova - spaţiul aerian de deasupra teritoriului Republicii Moldova;
trafic aerian  - toate aeronavele aflate în zbor şi aeronavele care se deplasează pe suprafaţa de manevră a unui aerodrom;
zonă interzisă -  spaţiu aerian de dimensiuni stabilite în care zborul aeronavelor este interzis;
zonă cu restricţii - spaţiu aerian de dimensiuni stabilite în care zborul aeronavelor este limitat de anumite condiţii;
inspector aeronautic - persoană fizică care are o calificare corespunzătoare, confirmată prin documentele respective, împuternicită de Autoritatea Aeronautică Civilă să efectueze inspecţii aeronautice;
   
  [Noţiunea modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
[Noţiunea introdusă prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
inspecţie aeronautică - acţiuni de verificare a persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile, a aeronavelor sau a componentelor lor în vederea stabilirii corespunderii acestora cu cerinţele şi standardele naţionale şi  internaţionale în domeniu;
[Noţiunea introdusă prin LP341-XV din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
prescripţie inspectorială aeronautică - dispoziţie cu caracter individual, emisă de către inspectorul aeronautic în urma efectuării inspecţiei aeronautice, în care sînt stabilite încălcările cerinţelor şi standardelor în vigoare de către o persoană fizică sau juridică supusă inspecţiei aeronautice, precum şi termenele de înlăturare a acestor încălcări.
[Noţiunea introdusă prin LP341-XV din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
    
expertiză - examinarea şi analiza documentelor, efectuate de către Autoritatea Aeronautică Civilă în vederea stabilirii corespunderii condiţiilor de formă şi conţinut aplicabile;
    [Noţiunea modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
   
[Noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
 
   control - totalitatea acţiunilor de verificare a îndeplinirii de către agentul aeronautic a prevederilor actelor normative în vigoare, realizate de către reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Aeronautice Civile prin vizitarea agentului aeronautic sau prin invitarea reprezentanţilor acestuia la Autoritatea Aeronautică Civilă;
    [Noţiunea modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
supraveghere - totalitatea acţiunilor întreprinse de Autoritatea Aeronautică Civilă după acordarea certificatului/autorizaţiei, ce constau în analiza neîntreruptă sau periodică a informaţiilor obţinute în cadrul expertizelor, controalelor sau inspecţiilor aeronautice, în vederea stabilirii îndeplinirii de către agentul aeronautic a cerinţelor care au stat la baza certificării/autorizării.
    [Noţiunea modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul  II
ADMINISTRAREA PUBLICĂ ÎN DOMENIUL AVIAŢIEI CIVILE
    Articolul 4. Agenţia Transporturi
    (1) Autoritatea administrativă centrală care elaborează şi promovează politica Guvernului în domeniul aviaţiei civile, precum şi asigură implementarea acestei politici, este Agenţia Transporturi (denumită în continuare Agenţie).
    (2) Sarcinile Agenţiei în domeniul aviaţiei civile sînt elaborarea, asigurarea implementării şi monitorizarea aplicării cadrului normativ pentru dezvoltarea durabilă a ramurii aviaţiei civile în condiţiile siguranţei zborurilor, securităţii aeronautice şi calităţii serviciilor prestate.
    (3) În scopul realizării sarcinilor sale, Agenţia are următoarele atribuţii:
    a)  pregăteşte acordurile internaţionale în domeniul aviaţiei civile şi asigură implementarea lor;
    b) reprezintă Republica Moldova în organismele internaţionale ale aviaţiei civile şi colaborează, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu alte state şi organisme internaţionale în domeniul aviaţiei civile, în limitele competenţei stabilite de Guvern;
    c) eliberează permisiuni pentru efectuarea de curse aeriene regulate;
    d) stabileşte şi desemnează organele responsabile pentru serviciile de trafic aerian, de informare aeronautică, de telecomunicaţii aeronautice, meteorologie, securitate aeronautică, precum şi instituţiile medicale care efectuează examenul medical al personalului aeronautic;
    e) stabileşte zonele interzise şi zonele cu restricţii din spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    f)  stabileşte, în comun cu Ministerul Apărării, modul de coordonare a zborurilor civile şi militare în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    g) asigură realizarea activităţilor de informare aeronautică;
    h) asigură colectarea de la persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activităţii în domeniu, evaluează şi prezintă aceste date către organele de stat de statistică şi organismele internaţionale în domeniu;
    i) întreprinde măsuri pentru asigurarea investigaţiei accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă produse pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale reglementărilor aeronautice aplicabile,  şi participă la investigaţia accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă produse pe teritoriul altor state în care sînt implicate aeronavele civile înmatriculate în Republica Moldova;
    j) aprobă căile aeriene şi regulile de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    k) asigură supravegherea administrării patrimoniului statului transmis în gestiunea operativă a întreprinderilor al căror fondator este;
    l) emite reglementări obligatorii de certificare a operatorilor aerieni, a agenţilor aeronautici, a personalului aeronautic, a mijloacelor tehnice utilizate în domeniul aviaţiei civile şi stabileşte condiţiile de acordare, suspendare sau revocare a documentelor de certificare (autorizare);
    m) desemnează administratori şi membrii consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat al căror fondator este;
    n) coordonează operaţiunile de căutare şi salvare în cazul accidentelor aeronautice produse pe teritoriul Republicii Moldova;
    o) înregistrează aerodromurile (aeroporturile) civile;
    p) eliberează autorizaţii pentru construcţia şi reconstrucţia aerodromurilor (aeroporturilor) civile;
    q) coordonează lucrările de construcţie în zonele aerodromurilor (aeroporturilor) civile;
    r) elaborează reglementări speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;
    s) propune spre aprobare Guvernului taxele pentru serviciile de navigaţie aeriană şi pentru serviciile aeroportuare;
    t) stabileşte statutul juridic al subdiviziunilor Autorităţii Aeronautice Civile.
    (4) Agenţia emite decizii cu caracter administrativ, aprobă regulamente, reglementări de aplicare a normelor în domeniul aviaţiei civile, instrucţiuni şi alte acte executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile, în modul şi în limitele stabilite de lege.
    Articolul 5. Autoritatea Aeronautică Civilă
    (1) Autoritatea care asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a aviaţiei civile şi supraveghează respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în acest domeniu este Autoritatea Aeronautică Civilă.
    (2) Autoritatea Aeronautică Civilă este o autoritate publică de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, creată în temeiul prezentei legi, care are statut de persoană juridică de drept public, subordonată Agenţiei, cu buget autonom.
    (3) În domeniul aviaţiei civile, Autoritatea Aeronautică Civilă are următoarele atribuţii:
    a) colaborează cu organismele internaţionale de specialitate şi cu organele similare din alte state, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate, în limitele competenţei stabilite de Guvern;
    b) supraveghează asigurarea siguranţei zborurilor aeronavelor civile şi securităţii aeronautice de către operatorii aerieni, operatorii de aerodromuri (aeroporturi), furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană, alte persoane fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
    c) supraveghează respectarea normelor de navigabilitate de către operatorii aerieni şi întreprinderile care execută lucrări de reparaţie şi întreţinere a tehnicii aeronautice pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) ţine Registrul Aerian al Republicii Moldova;
    e) verifică, eliberează, validează, suspendă şi revocă certificatele de navigabilitate pentru aeronavele civile şi altă tehnică aeronautică;
    f) acordă, validează, suspendă şi revocă documentele de autorizare a personalului aeronautic, certificatele (autorizaţiile) de operator aerian, certificatele (autorizaţiile) de agent aeronautic, documentele de certificare a mijloacelor tehnice utilizate în aviaţia civilă, certificatele (autorizaţiile) pentru serviciile prestate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor;
    g) certifică şi supraveghează exploatarea aerodromurilor (aeroporturilor) şi alte servicii şi instalaţii de la sol;
    h) autorizează transportul bunurilor periculoase la bordul aeronavelor în spaţiul aerian al Republicii Moldova;
    i) autorizează instalarea echipamentului de radiocomunicaţii la bordul aeronavelor civile înmatriculate în Republica Moldova şi supraveghează utilizarea acestuia;
    j) supraveghează asigurarea metrologică în aviaţia civilă;
    k) autorizează şi supraveghează exploatarea radioemiţătoarelor în banda de frecvenţe stabilită pentru aviaţia civilă;
    l) aprobă programele de instruire a personalului aeronautic;
    m) supraveghează activitatea instituţiilor medicale care efectuează examenul medical al personalului aeronautic;
    n) eliberează permisiuni pentru efectuarea zborurilor neregulate;
    o) supraveghează efectuarea zborurilor regulate şi neregulate;
    p) supraveghează respectarea reglementărilor speciale de simplificare a formalităţilor legate de transporturile aeriene internaţionale;
    q) supraveghează exploatarea aeronavelor civile;
    r) emite, în limitele competenţei sale, decizii cu caracter administrativ, aprobă regulamente, instrucţiuni, alte acte cu caracter tehnic care conţin standarde şi proceduri executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile;
    s) propune spre aprobare Agenţiei structura internă organizaţională, sistemul de retribuire a muncii;
    t) solicită de la agenţii aeronautici, în scopul menţinerii calificării inspectorilor săi, admiterea acestora la îndeplinirea atribuţiilor funcţionale determinate de certificatul personalului aeronautic pe care îl deţine inspectorul, fără remunerare din partea agenţilor aeronautici.
    (4) Persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul sau în afara teritoriului Republicii Moldova în baza certificărilor şi autorizaţiilor emise de Autoritatea Aeronautică Civilă sînt obligate să prezinte Autorităţii Aeronautice Civile informaţia şi documentele care confirmă respectarea continuă a condiţiilor de certificare în exercitarea activităţii şi să asigure accesul persoanelor împuternicite de Autoritatea Aeronautică Civilă la informaţiile, documentele şi echipamentele care fac parte din condiţiile de certificare, autorizare şi/sau permisiune, în locurile şi zonele aflate sub jurisdicţia sau controlul lor.
    (5) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin.(3), Autoritatea Aeronautică Civilă efectuează, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice civile şi în limitele atribuţiilor sale, inspecţii aeronautice, expertize şi controale ale activităţilor supuse procedurilor de supraveghere, certificare, autorizare sau aprobare.
    (6) Inspectorii Autorităţii Aeronautice Civile au dreptul, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, să se afle pe teritoriul şi la obiectele care aparţin operatorilor aerieni, situate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la bordul aeronavelor înmatriculate în Republica Moldova pe durata zborului.
    (7) Activităţile şi obiectele supuse inspecţiilor aeronautice, precum şi statutul inspectorilor aeronautici sînt stabilite de Agenţie.
    (8) Prescripţiile inspectoriale aeronautice sînt executorii pentru persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile. Neîndeplinirea prescripţiei inspectoriale aeronautice serveşte drept temei pentru suspendarea sau revocarea autorizaţiei de activitate în domeniul aviaţiei civile.
    (9) Suspendarea activităţii în domeniul aviaţiei civile semnifică suspendarea (sistarea) unor genuri de activitate, a unor lucrări concrete, a altor acţiuni necesare activităţii aeronautice. Activitatea în domeniul aviaţiei civile este suspendată imediat de Autoritatea Aeronautică Civilă, cu adresarea în instanţa de judecată în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea se anulează. Decizia Autorităţii Aeronautice Civile privind suspendarea activităţii în domeniul aviaţiei civile se aplică pînă la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărîrii definitive şi irevocabile.
    (10) Deciziile Autorităţii Aeronautice Civile se contestă în modul stabilit de legislaţie. Contestaţia nu suspendă executarea deciziei contestate dacă decizia este legată de asigurarea siguranţei zborurilor sau de securitatea aeronautică.
    Articolul 6. Organizarea activităţii Autorităţii
                        Aeronautice Civile
    (1) Autoritatea Aeronautică Civilă îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (2) Directorul Autorităţii Aeronautice Civile este numit în funcţie prin hotărîre de Guvern. Directorul Autorităţii Aeronautice Civile trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de muncă în domeniul aviaţiei civile de cel puţin 3 ani.
    (3) Asigurarea finanţării activităţii Autorităţii Aeronautice Civile se efectuează prin încasarea plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană, a operatorilor aerieni şi a aerodromurilor.
    (4) Autoritatea Aeronautică Civilă elaborează anual, pînă la data de 15 noiembrie, proiectul bugetului pentru anul următor, care constă din:
    a) plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană;
    b) plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor în funcţie de codul atribuit;
    c) plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova;
    d) alte surse financiare prevăzute de lege.
    (5) Bugetul Autorităţii Aeronautice Civile se aprobă anual de Guvern în limita necesităţilor de asigurare a unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a Autorităţii Aeronautice Civile. Executarea bugetului se verifică printr-un audit independent, al cărui raport este prezentat Agenţiei. Anual, pînă la data de 1 mai, Autoritatea Aeronautică Civilă prezintă spre aprobare Agenţiei raportul financiar.
    (6) Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a serviciilor de navigaţie aeriană este stabilit prin hotărîre de Guvern în mărime de pînă la 1 euro/tonă/MTOW aeronavă la decolare/aterizare. Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a aerodromurilor este stabilit prin hotărîre de Guvern în mărime de: pînă la 0,5 euro/pasager la plecare şi la sosire – pentru aerodrom cod 2; pînă la 2 euro/pasager la plecare şi la sosire – pentru aerodrom cod 3 şi cod 4. Cuantumul plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova este stabilit prin hotărîre de Guvern în mărime de pînă la 1 euro tonă/MTOW aeronavă la decolare.
    (7) Plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare se transferă lunar de către agenţii economici certificaţi pe contul curent al Autorităţii Aeronautice Civile pînă la data de 25 a lunii imediat următoare. Autoritatea Aeronautică Civilă deţine dreptul exclusiv de a utiliza mijloacele de pe contul său conform bugetului aprobat. Mijloacele neutilizate în anul financiar curent se transferă în bugetul anului următor. Dacă în cursul anului financiar curent se formează un deficit de mijloace băneşti, Autoritatea Aeronautică Civilă are dreptul să-l compenseze din contul bugetului anului următor, propunînd Guvernului rectificarea corespunzătoare a cuantumului plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare în limitele prevăzute la alin.(6). Pentru cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare, Autoritatea Aeronautică Civilă are dreptul să contracteze împrumuturi bancare cu dobînzi rezonabile. Autoritatea Aeronautică Civilă rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare colectate ulterior.
[Capitolul II  în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul III
AERONAVA
Articolul 7. Registrul Aerian
(1) Registrul aerian al Republicii Moldova este documentul administrativ în care sînt înmatriculate aeronavele civile aflate în proprietate sau, în baza unor aranjamente contractuale prevăzute de legislaţia în vigoare, în posesia şi folosinţa persoanelor fizice sau juridice din Republica Moldova.
   
[Art.7 al.(1) în redacţia LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
(2) O aeronavă civilă poate fi înmatriculată în Republica Moldova cu condiţia că:
a) un certificat de tip adecvat sau un alt document similar a fost eliberat sau validat de către Autoritatea Aeronautică Civilă pentru acea aeronavă; şi
     
[Art.7 al.(2), lit.a) modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
b) aeronava nu este înmatriculată în alt stat.
(3) Prin înmatriculare aeronava capătă naţionalitatea Republicii Moldova. Autoritatea Aeronautică Civilă îi va elibera un certificat de înmatriculare, în care va indica însemnele de naţionalitate şi de înmatriculare care trebuie înscrise pe aeronavă, potrivit standardelor internaţionale.
      
[Art.7 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
      [Art.7 al.(4) exclus prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.2003 art.629; al.(5) devine al.(4)]
(4) Prevederile detaliate referitoare la prezentarea cererii de înmatriculare a aeronavei şi administrarea Registrului Aerian al Republicii Moldova vor fi expuse în reglementările emise de Agenţie.
     
[Art.7 al.(4) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Articolul 8. Navigabilitatea
(1) La prezentarea cererii de către operatorul aeronavei, Autoritatea Aeronautică Civilă va decide, pe bază de expertiză şi controale, dacă aeronava corespunde normelor de navigabilitate în vigoare şi va elibera acesteia un certificat de navigabilitate. Autoritatea Aeronautică Civilă poate valida certificatele de navigabilitate eliberate de statul în care a fost înmatriculată aeronava, cu condiţia ca cerinţele, în baza cărora aceste certificate au fost eliberate, să corespundă standardelor internaţionale în materie recunoscute de Republica Moldova.
    
[Art.8 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei şi de acordarea certificatului de navigabilitate pentru aeronavă sau pentru componentele sale vor fi suportate de solicitant. Cheltuielile legate de efectuarea controalelor vor fi suportate de stat, cu excepţia cazului de efectuare a controlului peste hotarele Republicii Moldova, la cererea deţinătorului certificatului.
      [Art.8 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Toate aeronavele înmatriculate în Republica Moldova sînt supuse unor inspecţii regulate ale navigabilităţii, la intervalele şi în condiţiile stipulate de către constructorul aeronavei sau hotărîte de Autoritatea Aeronautică Civilă. Dacă la o astfel de verificare se stabileşte că aeronava sau părţile sale componente nu corespund normelor de navigabilitate în vigoare, Autoritatea Aeronautică Civilă poate suspenda sau  revoca certificatul de navigabilitate.
      [Art.8 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
      [Art.8 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) O aeronavă înmatriculată într-un alt stat poate fi utilizată de un operator din Republica Moldova numai dacă certificatul de navigabilitate eliberat de statul de înmatriculare a aeronavei a fost validat de Autoritatea Aeronautică Civilă.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(5) Autoritatea Aeronautică Civilă adoptă deciziile privind navigabilitatea aeronavei, a părţilor sale componente exclusiv în vederea asigurării unui înalt nivel de siguranţă a zborului şi protecţie a mediului.
    [Art.8 al.(5) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(6) Orice echipament de radiocomunicaţie poate fi instalat la bordul aeronavei şi operat de membrii echipajului în baza unei autorizaţii speciale eliberate de statul unde este înmatriculată aeronava.
Capitolul IV
PERSONALUL AERONAUTIC
Articolul 9. Autorizarea personalului aeronautic
(1) Personalul aeronautic se compune din persoane fizice cu un grad satisfăcător de sănătate, avînd o pregătire specială, confirmată printr-o autorizaţie eliberată de Autoritatea Aeronautică Civilă în conformitate cu reglementările în vigoare.
   
[Art.9 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Autoritatea Aeronautică Civilă poate valida autorizaţiile eliberate de alte state numai dacă cerinţele, în baza cărora au fost eliberate acestea, corespund standardelor internaţionale în materie recunoscute de Republica Moldova.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(3) Examenele medicale ale solicitanţilor de autorizaţii se efectuează numai de o instituţie medicală stabilită de Agenţie, în baza legislaţiei în vigoare.
   
[Art.9 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Articolul 10. Comandantul aeronavei
(1) Operatorul aeronavei va desemna pentru fiecare zbor în parte un comandant de aeronavă dintre piloţii cu experienţă care au o pregătire corespunzătoare şi o autorizaţie eliberată de Autoritatea Aeronautică Civilă pentru conducerea tipului respectiv de aeronavă.
   
[Art.10 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Comandantul aeronavei este responsabil pentru deciziile finale privind toate etapele de zbor ale aeronavei, precum şi pentru menţinerea disciplinei şi ordinii la bord. Membrii echipajului şi pasagerii sînt obligaţi să se conformeze dispoziţiilor comandantului aeronavei.
Capitolul V
AERODROMURI (AEROPORTURI)
Articolul 11. Certificarea şi administrarea exploatării
                      aerodromurilor (aeroporturilor)
(1) Toate aerodromurile (aeroporturile) de pe teritoriul Republicii Moldova, deschise exploatării aeronavelor civile, trebuie să fie certificate de Autoritatea Aeronautică Civilă în vederea corespunderii cerinţelor de exploatare şi de siguranţă în vigoare.
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Agenţia va înregistra aerodromurile (aeroporturile) civile situate pe teritoriul Republicii Moldova şi va stabili dacă un aerodrom (aeroport) este particular sau deschis uzului public, dacă deserveşte zborurile interne sau internaţionale, precum şi tipurile de aeronave care pot utiliza acest aerodrom (aeroport). Agenţia va limita, va suspenda sau va anula înregistrarea unui aerodrom (aeroport) dacă se descoperă că aerodromul (aeroportul) nu întruneşte cerinţele de exploatare şi de siguranţă în vigoare.
   
[Art.11 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(3) Operatorul aerodromului (aeroportului) asigură siguranţa aterizării şi decolării aeronavelor, paza şi deservirea acestora, ordinea publică şi securitatea aeronautică pe aerodrom (în aeroport), precum şi existenţa serviciilor de pompieri şi salvatori, de  ambulanţă şi a altor servicii.
(4) Cu excepţia cazurilor în care sînt autorizate altfel de Autoritatea Aeronautică Civilă sau a cazurilor excepţionale, toate aeronavele care execută zboruri internaţionale înspre şi dinspre teritoriul Republicii Moldova trebuie să decoleze şi să aterizeze pe un aeroport internaţional, unde există servicii adecvate de control de frontieră, de vamă, serviciu sanitar şi alte servicii de control.
   
[Art.11 al.(4) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(5) Autoritatea Aeronautică Civilă supraveghează exploatarea aerodromurilor (aeroporturilor) civile în modul şi în limitele stabilite de legislaţie.
   
[Art.11 al.(5) în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
      [Art.11 al.5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 12. Construcţia şi reconstrucţia aerodromurilor
                      (aeroporturilor)
(1) Construcţia de noi aerodromuri (aeroporturi) şi reconstrucţia aerodromurilor (aeroporturilor) existente se efectuează numai în baza autorizaţiei eliberate de Agenţie, cu avizul prealabil al Autorităţii Aeronautice Civile şi al altor organe competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.12 al.(1) în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Orice planuri  de construcţie şi reconstrucţie a aerodromurilor (aeroporturilor) trebuie să ţină seama de siguranţa zborurilor, de securitatea aeronautică şi securitatea populaţiei, de  protecţia mediului, precum şi de necesităţile de infrastructură (drumuri şi alte căi  terestre de comunicaţie,  telecomunicaţii  etc.) care deservesc aerodromul (aeroportul) şi asigură exploatarea acestuia în condiţii de siguranţă şi eficienţă.
(3) În zona aerodromului (aeroportului) se interzice amplasarea de noi construcţii, instalaţii şi obiecte sau efectuarea altor lucrări fără o coordonare prealabilă în modul stabilit de Agenţie.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(4) Proprietarii construcţiilor, instalaţiilor şi a altor obiecte care prezintă un pericol pentru siguranţa zborurilor aeronavelor civile trebuie să plaseze pe acestea, pe cont propriu, marcaje şi semnalizări în conformitate cu reglementările emise de Agenţie.
    [Art.12 al.(4) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Articolul 13. Taxele de utilizare
(1) Operatorii aeronavelor au obligaţia de a achita operatorului aerodromului (aeroportului) taxele pentru utilizarea aerodromului (aeroportului). Mărimea acestor taxe se aprobă de Agenţie şi asigură recuperarea completă a cheltuielilor legate de furnizarea serviciilor aeroportuare.
   
[Art.13 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
      [Art.13 al.(1) modificat prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
(2) Aeronavele care execută operaţiuni de căutare şi salvare sau lucrări de acordare a ajutorului umanitar în caz de calamităţi naturale sau stare excepţională, precum şi aeronavele aflate în primejdie, se scutesc de plata taxelor aeroportuare. Modul de compensare a cheltuielilor legate de prestarea serviciilor aeroportuare pentru aceste aeronave se stabileşte de Guvern.
(3) Operatorul aerodromului (aeroportului) sau reprezentantul său are dreptul de a reţine decolarea oricărei aeronave pînă în momentul cînd operatorul aeronavei achită sau prezintă o garanţie adecvată de plată, acceptabilă pentru operatorul aerodromului (aeroportului), a taxelor aeroportuare şi a altor datorii restante pentru serviciile prestate.
(4) Condiţiile de utilizare a aerodromurilor (aeroporturilor) civile de către aeronavele de stat vor fi stabilite pe baza reglementărilor emise de Guvern, potrivit prevederilor art.1 alin.(3); aceste reglementări vor stabili, totodată, condiţiile în care aeronavele civile pot folosi aerodromurile militare.
Capitolul VI
OPERAŢIUNI DE ZBOR
Articolul 14. Siguranţa zborului
(1) Orice zbor al unei aeronave civile trebuie executat astfel încît să se asigure siguranţa aeronavei, a pasagerilor şi echipajului, precum şi securitatea persoanelor şi bunurilor aflate la sol.
(2) Înainte de începerea zborului, comandantul aeronavei este obligat să execute, potrivit reglementărilor în vigoare, toate pregătirile prealabile pentru zbor, să  aibă la bordul aeronavei documentaţia necesară şi un plan de zbor aprobat.
(3) Dacă nu este autorizat în alt mod de organul serviciilor de trafic aerian, orice zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova trebuie să fie efectuat pe căile aeriene şi cu respectarea regulilor de zbor, stabilite de Agenţie.
   
[Art.14 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(4) Orice aeronavă care intră în zone interzise sau zone cu restricţii ori se abate de la ruta aprobată este obligată să urmeze instrucţiunile organelor competente privind schimbarea rutei sau aterizarea pe un aerodrom (aeroport) desemnat.
(5) Nici un fel de obiecte şi substanţe care pot periclita aeronava, pasagerii şi echipajul sau persoanele şi bunurile aflate la sol nu pot fi transportate la bordul aeronavei decît în baza unei autorizaţii speciale emise de Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.14 al.(5) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(6) În cazul în care sînt depistate încălcări care pot pune în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor ori pot conduce la pagube materiale, la decizia inspectorului aeronautic, operarea aeronavei poate fi oprită, indiferent de locul aflării acesteia. În acest scop, inspectorul aeronautic va emite o prescripţie inspectorială aeronautică.
[Art.14 al.(6) introdus prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
Articolul 15. Serviciile de trafic aerian
(1) Serviciile de trafic aerian în spaţiul aerian  al Republicii Moldova sînt asigurate de o întreprindere de stat, înfiinţată de Agenţie, şi au ca scop:
     [Art.15 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
a) prevenirea coliziunilor dintre aeronave;
b) prevenirea coliziunilor dintre  aeronavele de pe suprafaţa de manevră şi obstacolele de pe această suprafaţă;
c) intensificarea şi dirijarea traficului aerian;
d) furnizarea avizelor şi informaţiilor utile executării sigure şi eficace a zborurilor;
e) alarmarea organelor interesate  privind  aeronavele aflate în primejdie şi ajutorarea acestor organe, după necesitate.
(2) Orice aeronavă care survolează teritoriul Republicii Moldova are obligaţia achitării taxelor pentru utilizarea instalaţiilor de navigaţie aeriană, inclusiv a serviciilor radioelectrice şi meteorologice. Mărimea acestor taxe se aprobă de Agenţie şi asigură recuperarea completă a cheltuielilor legate de furnizarea acestor servicii.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(3) Întreprinderea care asigură deservirea traficului în spaţiul aerian al Republicii Moldova este în drept să interzică decolarea oricărei aeronave pînă cînd operatorul aeronavei nu va achita tariful pentru serviciile de navigaţie aeriană şi datoriile la serviciile prestate.
[Art.15 al.(3) introdus LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
(4) Taxele menţionate la alin.(2) nu se achită în cazul:
a) zborurilor cu aeronave a căror masă maximă de decolare nu depăşeşte 2 tone metrice;
b) zborurilor pentru transportarea delegaţiilor oficiale;
c) zborurilor de căutare-salvare, autorizate de organul de căutare-salvare;
d) zborurilor fără escală terminate pe aerodromul de pe care aeronava a decolat, datorită unor cauze tehnice, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile sau unor situaţii de forţă majoră;
e) zborurilor de testare şi antrenament cu aeronave operate de companii aeriene naţionale;
f) zborurilor exclusiv pentru verificarea sau testarea echipamentelor folosite sau preconizate a fi folosite ca mijloace la sol pentru navigaţia aeriană;
g) zborurilor cu aeronavele Ministerului Apărării al Republicii Moldova în scopuri militare, în limita spaţiului aerian al Republicii Moldova.
[Art.15 al.(4) introdus prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
Articolul 16. Accidentele, incidentele şi operaţiunile
                     de căutare şi salvare
(1) Agenţia va coordona cu organele competente toate operaţiunile de căutare şi salvare în cazul accidentelor şi incidentelor aeronautice produse pe teritoriul Republicii Moldova. Toate persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova au obligaţia de a acorda asistenţă în cazul operaţiunilor de căutare şi salvare, în vederea salvării de vieţi omeneşti şi de bunuri, de prevenire a amplificării daunelor şi conservării dovezilor necesare pentru anchetarea adecvată a accidentelor şi incidentelor.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
(2) În cazul în care o aeronavă civilă pe teritoriul Republicii Moldova suferă un accident sau incident, Agenţia va deschide o anchetă asupra împrejurărilor acestora. Ancheta are scopul de a determina cauzele accidentului sau incidentului şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea unor accidente sau incidente similare în viitor. Raportul final privind rezultatele anchetei se aprobă de către directorul general al Agenţiei şi se expediază statelor interesate.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
(3) În cazul  în care o aeronavă înmatriculată în alt stat suferă un accident sau incident pe teritoriul Republicii Moldova, statului respectiv i se  acordă posibilitatea să trimită observatori care vor asista la anchetă, rezultatele căreia vor fi comunicate acestui stat. În cazul unui accident sau incident produs pe teritoriul altui stat cu o aeronavă civilă înmatriculată în Republica Moldova, Agenţia va cere să fie prezentă, în calitate de observator, la ancheta iniţiată de statul respectiv.
   
[Art.16 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Capitolul VII
TRANSPORTUL AERIAN
Articolul 17. Certificarea şi autorizarea operatorilor
                     aerieni. Autorizarea zborurilor
(1) Transportul aerian comercial de pasageri, bagaje, mărfuri şi poştă se efectuează numai de către operatori aerieni care posedă un certificat de operator aerian şi o autorizaţie de exploatare a rutei aeriene sau autorizaţie de zbor. Transporturile aeriene comerciale se efectuează prin curse regulate sau curse neregulate.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
(2) Activităţi de lucru aerian sînt cele efectuate de operatori aerieni în interesul industriei, agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului, cele de căutare şi salvare, de cercetare ştiinţifică, fotografiere, monitorizare, publicitate, precum şi în alte scopuri, numai în baza autorizaţiei de operator aerian eliberată de Autoritatea Aeronautică Civilă.
   
[Art.17 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(3) Activităţile de aviaţie generală reprezintă zborurile care nu fac parte din categoriile prevăzute la alin.(1) şi (2) şi se referă la zborurile efectuate în interes propriu, la zborurile particulare, de agrement, de antrenament, instructive şi sportive.
(4) Certificatul de operator aerian sau autorizaţia de operator aerian se eliberează de Autoritatea Aeronautică Civilă în baza dovezii că solicitantul a îndeplinit şi se conformează tuturor cerinţelor şi condiţiilor stabilite în reglementările aeronautice în vigoare emise de Agenţie.
    [Art.17 al.(4) în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(5) Autorizaţia de exploatare a rutei aeriene sau autorizaţia de zbor este eliberată unui operator aerian certificat conform alin.(4). Condiţiile de obţinere a autorizaţiei de exploatare a rutei aeriene sau a autorizaţiei de zbor se determină prin reglementările aeronautice emise de Agenţie.
   
[Art.17 al.(5) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(6) Agenţia poate suspenda sau revoca autorizaţia de exploatare a rutei aeriene dacă operatorul aerian nu respectă cerinţele în a căror bază a fost eliberată, inclusiv în situaţia în care operatorul aerian are datorii cu termen expirat pentru serviciile de navigaţie aeriană şi/sau serviciile aeroportuare şi nu prezintă garanţii acceptabile de părţi pentru achitarea datoriilor respective.
    [Art.17 al.(6) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Art.17 al.(6) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.17 în redacţia LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
Articolul 18. Transportul aerian internaţional
(1) Operatorul  aerian, cu condiţia respectării prevederilor art.17, poate  efectua servicii de transport aerian internaţional în baza unei autorizaţii eliberate de autoritatea competentă a statului (statelor) în al cărui (al căror) spaţiu aerian urmează să fie efectuat transportul.
(2) Un operator aerian străin poate efectua operaţiuni de transport aerian înspre şi dinspre teritoriul Republicii Moldova în baza unei autorizaţii emise de Agenţie în conformitate cu acordul internaţional la care Republica  Moldova este parte sau  în  interes public, cu condiţia că operatorul aerian:
   
[Art.18 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
a) dispune de un certificat de operator aerian;
    [Art.18 al.(2), lit.a) modificată prin LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
b) dispune de un certificat de navigabilitate a aeronavei;
c) este asigurat, în modul stabilit, în cazul unor eventuale daune cauzate de operaţiunile de transport aerian;
d) are un program adecvat de securitate aeronautică.
(3) Autorizaţia eliberată operatorului străin poate fi suspendată sau  revocată de Agenţie dacă operatorul străin nu respectă cerinţele în baza cărora aceasta a fost eliberată.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
Articolul 19. Condiţii suplimentare pentru transporturile aeriene regulate
Transporturile aeriene regulate se efectuează cu condiţia utilizării orarelor de zbor aprobate de Agenţie.
    
[Art.19 modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Art.19 în redacţia LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629]
Articolul 20. Simplificarea formalităţilor
(1) Agenţia, în scopul înlesnirii şi accelerării transporturilor aeriene şi evitării întîrzierilor nejustificate ale aeronavelor, echipajelor, pasagerilor şi mărfurilor, elaborează, de comun acord cu alte organe competente, reglementări speciale de simplificare a formalităţilor legate de controlul de frontieră, vamal, sanitar şi a altor formalităţi.
   
[Art.20 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Simplificarea formalităţilor legate de transportul aerian  nu trebuie să afecteze în nici un  fel măsurile necesare  menţinerii securităţii aeronautice şi evitării importului şi exportului de mărfuri interzise.
Capitolul VIII
ALTE ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL AVIAŢIEI CIVILE
Articolul 21. Alte activităţi din aviaţia civilă  
(1) Alte activităţi  în domeniul aviaţiei civile se desfăşoară  numai în bază de certificat (autorizaţie) emis de Autoritatea Aeronautică Civilă.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Sub incidenţa alin.(1) cad:
a) toate activităţile de deservire la sol a aeronavelor (inclusiv activităţile de deservire a pasagerilor, bagajelor, mărfurilor şi poştei, de alimentare a aeronavelor cu combustibil, de asigurare cu produse alimentare la bordul aeronavelor etc.);
b) activităţile de instruire şi pregătire a personalului aeronautic;
c) activităţile desfăşurate în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor.
      [Art.21 al.(2), lit.c) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Agenţia emite reglementări aeronautice referitoare la certificarea (autorizarea) activităţilor consemnate la alin.(2).
   
[Art.21 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Art.21 în redacţia LP251-XV din 19.06.03 MO155-15825.07.2003 art.629]
Capitolul IX
SECURITATEA AERONAUTICĂ
Articolul 22. Securitatea aeronautică
(1) Măsurile pentru protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilicită se stabilesc de Legea privind securitatea aeronautică.
    [Art.22 al.(1) în redacţia LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
   
[Art.22 al.(1) în redacţia LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
(2) Persoanele fizice şi juridice care activează în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, elaborează şi prezintă spre aprobare Autorităţii Aeronautice Civile programe de securitate aeronautică. În programe sînt prevăzute măsurile şi procedurile de prevenire şi contracarare a actelor de intervenţie ilicită, elaborate în  conformitate cu reglementările aeronautice aprobate.
   
[Art.22 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Art.22 al.(2) în redacţia LP341-XVI din 22.12.05, MO20/31.01.06 art.81]
(3) În scopul asigurării securităţii aeronautice, aeronava, inclusiv proviziile de bord, mărfurile şi poşta, membrii echipajului, pasagerii şi bagajele lor, se supun în aeroport unui control special înaintea îmbarcării sau încărcării. Operatorul aerodromului (aeroportului) sau al aeronavei poate exclude de la transportul aerian orice persoană care refuză să se supună controlului de securitate sau care are asupra sa obiecte sau substanţe care ar putea periclita securitatea aeronautică.
Capitolul X
Contravenţii şi responsabilităţi
    [Capitolul X titlul modificat prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.2003 art.629]
Articolul 23. Contravenţii
(1) Constituie contravenţie în domeniul aviaţiei civile:
a) lipsa la bordul aeronavei a documentelor prevăzute de reglementările în vigoare;
b) încălcarea reglementărilor referitoare la condiţiile de exploatare a tehnicii aeronautice, inclusiv încălcarea condiţiilor care au stat la baza certificării (autorizării) iniţiale şi a standardelor operaţionale determinate de reglementările aeronautice naţionale;
c) încălcarea reglementărilor referitoare la condiţiile de deservire la sol a aeronavelor;
d) îndeplinirea atribuţiilor de către personalul aeronautic fără documentul de autorizare corespunzător sau în posesiunea unui document de autorizare expirat sau nevalidat de Autoritatea Aeronautică Civilă. Prezenta prevedere se extinde şi asupra îndeplinirii  atribuţiilor în lipsa calificărilor corespunzătoare şi/sau în lipsa certificatului medical;
   
[Art.23 al.(1), lit.d) modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
e) neefectuarea înregistrărilor referitoare la evidenţa timpului de muncă, timpului de zbor şi timpului de odihnă a membrilor echipajului;
f) transportarea încărcăturilor periculoase fără autorizaţia specială a Autorităţii Aeronautice Civile;
   
[Art.23 al.(1), lit.f) modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
g) încălcarea normelor de masă maximă admisă de decolare şi de centrare a aeronavei, calculate pentru anumite condiţii;
h) refuzul de a pune la dispoziţia persoanelor împuternicite de Autoritatea Aeronautică Civilă a documentelor referitoare la aeronavele exploatate, inclusiv refuzul de a permite inspectarea organizaţiei;
   
[Art.23 al.(1), lit.h) modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
i) operarea aeronavei fără a dispune de poliţele de asigurare a pasagerilor, bagajelor, echipajului şi de răspundere civilă faţă de terţi;
j) neinformarea Agenţiei despre incidentele şi accidentele aeronautice.
   
[Art.23 al.(1), lit.j) modificată prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(2) Încălcările enumerate la alin.(1) se sancţionează conform Codului cu privire la contravenţiile administrative.
(3) Sancţiunea contravenţiilor enumerate la alin.(1) nu degrevează de obligaţia lichidării încălcărilor depistate. Acestea urmează să fie lichidate  în termen de o lună dacă Autoritatea Aeronautică Civilă nu a stabilit un alt termen, cu notificarea obligatorie a acesteia despre lichidare.
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
(4) În cazul în care încălcările nu au fost lichidate în termen şi continuă să persiste sau poartă un caracter sistematic, Autoritatea Aeronautică Civilă este în drept să suspende ori să revoce printr-o decizie documentul de certificare (autorizare).
    [Art.23 al.(4) modificat prin
LP12-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.149]
    [Art.23 introdus prin LP251-XV din 19.06.03 MO155-158/25.07.03 art.629; art.23-27 devin art.24-28]
Articolul 24. Responsabilităţi
(1) Responsabilitatea pentru comiterea  actelor de  intervenţie ilicită  împotriva aviaţiei civile se stabileşte conform legislaţiei  în vigoare.
(2) Responsabilitatea pentru daunele provocate în cazul transporturilor aeriene  în spaţiul aerian al Republicii Moldova se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.
(3) Persoanele fizice şi juridice a căror activitate este legată de utilizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova, de proiectarea, fabricarea, reparaţia şi exploatarea tehnicii aeronautice şi a aerodromurilor (aeroporturilor), de furnizarea serviciilor de trafic aerian, de asigurarea siguranţei zborurilor şi securităţii aeronautice, de efectuarea altor activităţi în domeniul aviaţiei civile pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de administrarea şi supravegherea acestora, poartă răspundere pentru încălcarea prevederilor prezentei legi conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 25
Dacă un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte prevederi decît cele cuprinse în prezenta lege, se aplică prevederile tratatului internaţional.
Articolul 26
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 27
Pînă la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege, se vor aplica numai prevederile actelor normatie care nu contravin acesteia.
Articolul 28
Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului  propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
va asigura modificarea sau abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi;
va elabora şi va aproba, în baza prezentei legi, actele normative subordonate.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 9 iulie 1997.
Nr. 1237-XIII.