LPM135/2003
ID intern unic:  312759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 135
din  20.03.2003
privind meşteşugurile artistice populare
Publicat : 16.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 84-86     art Nr : 390
LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631


     NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Culturii şi Turismului” se substituie prin sintagma „Ministerul Culturii” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Legii sintagma "Ministerul Culturii" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Culturii şi Turismului" prin LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Scopul şi obiectul legii
(1) Prezenta lege are drept scop crearea cadrului juridic pentru activitatea meşterilor populari în vederea păstrării meşteşugurilor artistice populare (în continuare - meşteşuguri artistice) şi dezvoltării lor pe baza tradiţiilor autentice ale artei populare.
(2) Obiectul de reglementare al prezentei legi îl constituie activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice, activitate ce include atît aspectul creator, cît şi cel social-economic şi cultural al fenomenului.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
meşteşug artistic (artizanat) - formă de manifestare a artei populare, activitate de creare a obiectelor cu valoare artistică şi utilitară, cu aplicarea unor procedee tehnico-artistice preponderent manuale, care contribuie la păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor artei populare şi la satisfacerea necesităţilor spirituale şi materiale ale populaţiei;
meşter popular (artizan) - meşteşugar, persoană calificată într-un meşteşug artistic, care creează obiecte de artizanat;
obiect de artizanat - obiect cu valoare artistică şi utilitară, confecţionat potrivit tradiţiilor meşteşugului artistic respectiv;
model-etalon al obiectului de artizanat - model, reprezentînd un produs meşteşugăresc finit, desen (schemă), machetă, destinat reproducerii, inclusiv prin utilizarea variaţiei creative;
variaţie creativă - metodă de reproducere a modelului-etalon al obiectului de artizanat, care presupune schimbări şi completări sub aspect compoziţional, ornamental, cromatic, plastic, precum şi alte interpretări artistice şi tehnologice ale modelului-etalon, fără a coborî nivelul artistic şi calitatea de executare a obiectului de artizanat.
Articolul 3. Principiile generale de reglementare a activităţii în domeniul
                   meşteşugurilor artistice
Activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice este reglementată în baza următoarelor principii generale:
a) garantarea libertăţii de creaţie;
b) garantarea dreptului meşterilor populari de a activa independent şi de a se asocia în structuri cu diverse forme juridice de organizare, prevăzute de legislaţie;
c) susţinerea de către stat a meşteşugurilor artistice, precum şi a activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniu;
d) promovarea colaborării internaţionale în domeniul cercetării, păstrării şi dezvoltării meşteşugurilor artistice.
Articolul 4. Activitatea meşterilor populari, a organizaţiilor lor
                   şi a întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice
(1) Activitatea meşterilor populari, a organizaţiilor lor şi a întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice se desfăşoară în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Legii culturii, precum şi în baza prezentei legi.
     [Art.4 al.1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Calitatea de meşter popular se autentifică printr-un certificat, eliberat în baza prezentei legi.
   
[Art.4 al.2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Meşterul popular este în drept să-şi desfăşoare activitatea atît în baza contractelor cu persoane juridice, cît şi în calitate de întreprinzător individual, fără a se înregistra ca persoană juridică. Meşterul popular poate să-şi desfăşoare activitatea în diferite forme juridice de organizare prevăzute de lege.
   
[Art.4 al.3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) Meşterii populari, în scopul păstrării, dezvoltării şi propagării meşteşugurilor artistice, pot crea, din proprie iniţiativă, uniuni de creaţie, asociaţii, fundaţii şi alte tipuri de organizaţii neguvernamentale.
(5) Activitatea meşterilor populari este coordonată de Uniunea Meşterilor Populari din Moldova - uniune de creaţie care reuneşte cei mai reprezentativi meşteri populari din ţară şi care activează conform statutului său, avînd drept scop păstrarea, dezvoltarea şi propagarea meşteşugurilor artistice.
(6) Membri ai Uniunii Meşterilor Populari din Moldova pot deveni meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice, în modul stabilit de statutul uniunii.
(7) În categoria de întreprinderi din domeniul meşteşugurilor artistice se încadrează persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în al căror volum total al producţiei anuale de mărfuri şi servicii obiectele de artizanat constituie cel puţin 50 la sută. Atribuirea la categoria respectivă de întreprinderi se efectuează de către Consiliul de Expertiză Tehnico-Artistică (C.E.T.A.), care este instituit  şi funcţionează pe baze obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege.
   
[Art.4 al.7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 5. Atribuirea produselor meşteşugăreşti la categoria obiectelor
                   de artizanat
(1) Atribuirea articolelor produse de întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice la categoria obiectelor de artizanat se efectuează în baza hotărîrii C.E.T.A.
(2) Se consideră obiecte de artizanat produsele meşteşugăreşti a căror tehnologie de confecţionare permite utilizarea principiului variaţiei creative a modelului-etalon al obiectului de artizanat, exceptînd:
a) articolele de croitorie confecţionate cu ajutorul maşinilor de brodat  automate ori semiautomate, fără utilizarea brodatului manual ori a celui executat prin procedee mecanice care permit variaţia creativă;
b) articolele din pînză decorate prin imprimare fotografică, fără utilizarea procedeelor de ornare manuală;
c) ţesăturile, covoarele şi alte articole ţesute la maşină, fără utilizarea procedeelor de executare manuală;
d) articolele confecţionate la maşini de tricotat automate, fără utilizarea tricotatului sau brodatului manual ori a altor procedee de decorare manuală;
e) articolele din ceramică confecţionate prin turnare, fără o ulterioară ornare, modelare sau aplicarea altor procedee manuale de decorare artistică;
f) articolele de feronerie şi giuvaiergerie confecţionate prin ştanţare şi turnare (cu excepţia celor executate după modele din ceară), fără utilizarea unor procedee manuale de prelucrare artistică a metalelor - ştemuire, gravare, ornare, imprimare etc.;
g) alte articole confecţionate prin procedee mecanice, cu utilizarea unor motive din arta populară.
Articolul 6. Pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor artistice
(1) Pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor artistice se realizează în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
(2) Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice au dreptul la efectuarea pregătirii profesionale în bază de ucenicie.
(3) Evaluarea şi certificarea profesională a ucenicilor se  realizează de o instituţie de profil licenţiată.
   
[Art.6 al.3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  II
COMPETENŢELE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
ŞI ALE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE
Articolul 7. Competenţele Ministerului Culturii
Ministerul Culturii:
a) elaborează politica de stat în domeniul meşteşugurilor artistice şi coordonează activitatea din domeniu;
b) participă la elaborarea programelor de stat privind păstrarea şi dezvoltarea meşteşugurilor artistice;
c) constituie comisii specializate în scopul elaborării şi implementării programelor de stat privind păstrarea şi dezvoltarea meşteşugurilor artistice;
d) elaborează şi aprobă regulamentul privind aprecierea valorii obiectelor de artizanat şi atribuirea acestora la categoria obiectelor de artă meşteşugărească;
e) instituie şi ţine Registrul naţional al obiectelor de artă meşteşugărească;
f) susţine activitatea în domeniul meşteşugurilor artistice prin achiziţionarea în patrimoniul statului a celor mai valoroase obiecte de artizanat;
g) înaintează propuneri privind acordarea de facilităţi fiscale, de subvenţii bugetare şi de credite preferenţiale meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice;
[Art.7 lit.h) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
i) creează baze de date privind meşteşugurile artistice;
j) contribuie la crearea centrelor de păstrare, dezvoltare şi propagare a meşteşugurilor artistice;
k) întreprinde  alte măsuri de susţinere a meşterilor populari, a organizaţiilor lor şi a întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice;
   
l) coordonează elaborarea și aprobă programele și manualele de educație tehnologică în domeniul meșteșugurilor artistice pentru diferite tipuri de instituții de învățămînt;
    [Art.7 lit.l) introdusă prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    m) efectuează atestarea și conferă grade didactice meșterilor populari angajați în învățămînt, conform actelor normative în domeniu;
    [Art.7 lit.m) introdusă prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    n) aprobă programele de instruire, perfecționare și recalificare a cadrelor didactice și a meșterilor populari care activează în învățămîntul preuniversitar;
    [Art.7 lit.n) introdusă prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    o) aprobă cererile meșterilor populari, ale organizațiilor lor și ale întreprinderilor din domeniul meșteșugurilor artistice privind pregătirea profesională în bază de ucenicie;
    [Art.7 lit.o) introdusă prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    p) determină instituțiile de profil care vor evalua și vor certifica persoanele a căror pregătire profesională s-a făcut în bază de ucenicie;
    [Art.7 lit.p) introdusă prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    q) stimulează material pedagogii ai căror discipoli au fost distinși la concursurile naționale și internaționale.
    [Art.7 lit.q) introdusă prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.8 abrogat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
Articolul 9. Competenţele Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale asigură monitorizarea pieţei interne a forţei de muncă şi organizează pregătirea profesională în domeniul meşteşugurilor artistice a persoanelor din rîndul şomerilor.
   
[Art.9 modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.9 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
Articolul 10. Competenţele autorităţilor administraţiei publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale:
a) aprobă programele locale de susţinere şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice;
b) acordă, în modul stabilit de lege, meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice facilităţi fiscale şi de altă natură;
c) atribuie în folosinţă, în mod prioritar, meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice terenuri din fondul de rezervă al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
d) oferă, în mod prioritar, meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice, pentru vînzare sau închiriere, bunuri imobile din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;
e) acordă meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice facilităţi privind asigurarea cu materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje şi mijloace de transport;
    [Art.10 lit.f) exclusă prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
g) asigură selectarea persoanelor pentru cursurile de pregătire profesională în domeniul meşteşugurilor artistice;
h) contribuie la crearea centrelor de păstrare, dezvoltare şi propagare a meşteşugurilor artistice;
i) sprijină întreprinderile şi secţiile de invalizi ce produc obiecte de artizanat;
j) stimulează deschiderea unor unităţi specializate în comercializarea obiectelor de artizanat;
k) întreprind alte măsuri de păstrare şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice.
Articolul 11. Competenţele Academiei de Ştiinţe
Academia de Ştiinţe:
a) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul meşteşugurilor artistice;
b) participă la elaborarea direcţiilor strategice de păstrare şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice;
c) editează lucrări ştiinţifice şi de popularizare a meşteşugurilor artistice;
d) oferă instituţiilor şi persoanelor particulare interesate servicii de consultanţă în domeniul meşteşugurilor artistice.
Capitolul  III
REALIZAREA ŞI PROTECŢIA DREPTULUI DE PROPRIETATE
ASUPRA OBIECTELOR DE ARTIZANAT
Articolul 12. Garantarea dreptului de proprietate asupra obiectelor
                     de artizanat
Dreptul de proprietate asupra obiectelor de artizanat este inalienabil şi se exercită sub formă de proprietate privată sau publică, în modul şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative.
Articolul 13. Garantarea drepturilor de autor asupra obiectelor
                      de artizanat
Obiectele de artizanat sînt ocrotite prin dreptul de autor, conform legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale cu privire la proprietatea intelectuală la care Republica Moldova este parte.
Articolul 14. Includerea obiectelor de artizanat în Registrul naţional  
                     al obiectelor de artă meşteşugărească
Obiectele de artizanat cu valoare deosebită pot fi incluse, cu consimţămîntul proprietarului (autorului), în Registrul naţional al obiectelor de artă meşteşugărească. Includerea se face la propunerea unei comisii speciale, instituite de Ministerul Culturii.
[Art.15 exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul  IV
CADRUL ECONOMIC AL ACTIVITĂŢII
ÎN DOMENIUL MEŞTEŞUGURILOR ARTISTICE
Articolul 16. Asigurarea financiară a activităţii în domeniul
                      meşteşugurilor artistice
Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice îşi desfăşoară activitatea din contul mijloacelor proprii, inclusiv al veniturilor obţinute din activităţi de producţie, din contul subvenţiilor bugetare alocate în cadrul proiectelor culturale şi al programelor de păstrare şi dezvoltare a meşteşugurilor artistice, precum şi din alte venituri, în conformitate cu legislaţia.
Articolul 17. Garanţiile de stat în domeniul meşteşugurilor artistice
(1) Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice pot beneficia de susţinere financiară din partea statului, efectuată prin finanţarea unor programe sociale, ştiinţifice şi culturale, în conformitate cu legislaţia.
(2) Alocaţiile din bugetul de stat se distribuie prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, iar cele din bugetele locale - prin intermediul direcţiilor de cultură ale autorităţilor administraţiei publice locale.
Articolul 18. Activitatea filantropică şi sponsorială în ce priveşte meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice
Meşterii populari, organizaţiile lor şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice pot beneficia de donaţii filantropice şi de susţinere sponsorială din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul  V
PROTECŢIA SOCIALĂ A MEŞTERILOR POPULARI
Articolul 19. Asigurarea meşterilor populari cu pensii şi indemnizaţii
Asigurarea meşterilor populari cu pensii şi indemnizaţii se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 20. Protecţia socială a meşterilor populari
Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, sindicatele de ramură, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova, alte organizaţii ale meşterilor populari şi întreprinderile din domeniul meşteşugurilor artistice pot  organiza centre instructiv-educative şi de recalificare a meşterilor populari, presta servicii şi aloca fonduri în scopul acordării de asistenţă socială meşterilor populari.
Articolul 21. Acordarea de facilităţi meşterilor populari
Autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de stat, private şi obşteşti pot acorda meşterilor populari, organizaţiilor lor şi întreprinderilor din domeniul meşteşugurilor artistice facilităţi la achitarea serviciilor comunale şi  de transport, a arendei pentru imobilele închiriate etc. Aceste facilităţi se vor acorda şi la transportarea, instalarea şi organizarea de expoziţii ale obiectelor de artizanat.
Articolul 22. Echivalarea în drepturi a membrilor Uniunii Meşterilor
                     Populari din Moldova cu membrii altor uniuni de creaţie
Membrii Uniunii Meşterilor Populari din Moldova se echivalează în drepturi cu membrii celorlalte uniuni de creaţie din ţară.
Capitolul  VI
DISPOZIŢII  FINALE
Articolul 23. Colaborarea internaţională în domeniul meşteşugurilor artistice
Colaborarea internaţională în domeniul cercetării, păstrării, dezvoltării şi promovării meşteşugurilor artistice se realizează de Ministerul Culturii, Academia de Ştiinţe, Uniunea Meşterilor Populari din Moldova, precum şi de alte instituţii, organizaţii şi persoane fizice care activează în acest domeniu.
Articolul 24. Dispoziţii finale
Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                                          Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 20 martie 2003.
    Nr. 135-XV.