LPM138/2001
ID intern unic:  312763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 138
din  10.05.2001
cu privire la activitatea de raţionalizare
Publicat : 20.07.2001 în Monitorul Oficial Nr. 81-83     art Nr : 608

   
MODIFICAT
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647
    LP469 din 21.11.03, MO1-5/01.01.04 art.8


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Reglementarea juridică
Raporturile apărute în legătură cu elaborarea şi folosirea propunerilor de raţionalizare între autorii acestor propuneri şi subiecţii activităţii de întreprinzător  (întreprinderi, instituţii, organizaţii, denumite în continuare întreprinderi),  indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, se reglementează de prezenta lege şi alte acte normative.
Articolul 2. Propunerea de raţionalizare
(1) Propunere de raţionalizare se consideră:
a) soluţia tehnică care prevede modificarea construcţiei unui articol, unei tehnici aplicate, tehnologii de producţie sau a componenţei materialului (substanţei), care este nouă şi utilă pentru întreprinderea căreia i-a fost înaintată;
b) soluţia organizatorică,  nouă pentru întreprindere, avînd ca efect economisirea resurselor materiale, financiare, energetice, de carburanţi, de materii prime, ale forţelor de muncă, precum şi a altor resurse, sau ameliorarea condiţiilor de muncă şi a ecologiei.
(2) Propunere de raţionalizare se consideră, de asemenea, soluţia ce conţine un algoritm, un  program pentru calculator, noi pentru întreprinderea dată, care, aplicîndu-se la rezolvarea unei sarcini concrete, are ca efect  economisirea timpului de maşină şi ridicarea productivităţii utilajului asistat de calculator.
(3) Propunerea de raţionalizare poate fi individuală sau colectivă.
(4) Propunere de raţionalizare individuală se consideră propunerea elaborată de o singură persoană fizică.

(5) Propunere de raţionalizare colectivă se  consideră propunerea elaborată de două sau mai multe persoane fizice.

(6) Unei persoane fizice poate să-i  aparţină un număr nelimitat de propuneri de raţionalizare.
Articolul 3. Protecţia juridică a propunerii de raţionalizare
(1) Dreptul la propunerea de raţionalizare este recunoscut şi protejat de prezenta lege, acţionează în cadrul întreprinderii care a recunoscut propunerea de raţionalizare înaintată şi este confirmat prin certificatul de raţionalizator.
(2) Certificatul de raţionalizator confirmă prioritatea propunerii de raţionalizare şi paternitatea propunerii.
(3) Propunerea de raţionalizare care conţine date a căror divulgare poate cauza prejudicii securităţii naţionale se supune protecţiei şi perfectării conform legislaţiei şi regulilor de lucru cu documentele secrete la întreprindere.
Articolul 4. Criteriile de protejabilitate  a propunerii de    
                   raţionalizare
(1) Propunerea de raţionalizare se consideră protejabilă în cazul în care aceasta, prin soluţia ei tehnică sau organizatorică, este nouă şi utilă pentru întreprinderea dată.  
(2) Conform prezentei legi, nu sînt protejabile propunerile care:
a) reduc fiabilitatea, durabilitatea construcţiilor, securitatea populaţiei şi a teritoriului în situaţii excepţionale, asigurarea sanitară a lucrătorilor, protecţia şi securitatea mediului, apărarea împotriva  incendiilor,  securitatea  muncii, precum şi alţi indicatori ai standardelor naţionale şi internaţionale;
b) constituie semne convenţionale, norme, materiale normative şi metodice;
c) formulează doar sarcina sau stabilesc efectul posibil de pe urma aplicării propunerii, fără a indica soluţia concretă;
d) contravin ordinii publice şi moralei;
e) sînt elaborate de personalul  tehnico-ingineresc sau ştiinţific al întreprinderilor de cercetări ştiinţifice, de proiectare, de construcţii, tehnologice sau al subdiviziunilor de profil similar ale altor întreprinderi în procesul exercitării sarcinilor  de serviciu sau a lucrărilor contractuale, ce ţin de acestea.
(3) Modul de clasificare a propunerilor la categoria celor elaborate în procesul exercitării  sarcinilor de serviciu se stabileşte de întreprindere.
Articolul 5. Soluţia tehnică şi  soluţia organizatorică
(1) Se consideră tehnică soluţia care rezolvă sarcinile practice ale întreprinderii cu ajutorul mijloacelor tehnice.
(2) Se  consideră organizatorică soluţia care rezolvă sarcinile practice ale întreprinderii cu ajutorul mijloacelor de conducere şi/sau al celor administrativ-economice.
Articolul 6. Soluţia nouă
Soluţia propusă se  consideră nouă pentru întreprindere dacă, pînă la depunerea cererii de modelul stabilit, soluţia dată sau similară nu a fost cunoscută de specialiştii  întreprinderii din surse accesibile în măsura suficientă pentru realizarea ei practică, cu excepţia cazurilor cînd  această soluţie a fost folosită din iniţiativa autorului (coautorilor) în decursul  a cel mult 3 luni pînă la depunerea cererii.
Articolul 7. Soluţia utilă
Soluţia propusă se consideră utilă pentru întreprindere dacă, fiind aplicabilă din punct de vedere tehnic sau organizatoric, asigură obţinerea de către întreprindere a efectului economic sau a altui efect pozitiv.
Articolul 8. Dreptul de autor asupra propunerii de raţionalizare
(1) Autor al propunerii de raţionalizare se  consideră persoana fizică prin a cărei muncă creatoare a fost elaborată.
(2) Dreptul  de autor asupra propunerii de raţionalizare este drept personal inalienabil şi se protejează pe termen nelimitat.
(3) În cazul în care propunerea de raţionalizare a fost elaborată în comun de către cîteva persoane fizice, fiecare dintre acestea este coautor şi dreptul de autor asupra propunerii  în cauză aparţine fiecăreia dintre ele.
(4) Componenţa grupului de coautori ai  propunerii  de raţionalizare se stabileşte în baza acordului comun al tuturor persoanelor incluse în cererea depusă. Modificarea componenţei grupului de coautori după depunerea cererii, de regulă, nu se admite. În cazuri excepţionale, cînd  paternitatea nu constituie obiect de litigiu şi decizia privind propunerea înaintată încă nu a fost luată, chestiunea cu privire la modificarea componenţei grupului de coautori poate fi examinată în cadrul întreprinderii.
(5) Modul de folosire a dreptului de autor asupra propunerii de raţionalizare se stabileşte de coautori prin acordul încheiat între aceştia.
(6) Nu este recunoscută drept coautor al propunerii de raţionalizare persoana fizică care a acordat autorului doar asistenţă tehnică, organizatorică sau materială la elaborarea propunerii date ori a contribuit numai la legalizarea dreptului asupra acestei propuneri sau la aplicarea acesteia în producţie.
(7) însuşirea dreptului de autor sau constrîngerea la copaternitate atrage răspundere în conformitate cu legislaţia.
(8) În cazul în care propunerea de raţionalizare a fost elaborată de cîteva persoane fizice în mod singular,  dreptul  de autor aparţine aceleia dintre acestea a cărei cerere are o  dată  anterioară prioritară.
(9) Drepturile autorului propunerii de raţionalizare în raport cu care se admite succesiunea de drept se transmit moştenitorilor acestuia în baza testamentului sau  conform legii.
Capitolul II
LEGALIZAREA DREPTULUI DE AUTOR
ASUPRA PROPUNERII DE RAŢIONALIZARE
Articolul 9. Depunerea cererii
(1) Pentru ca propunerea de raţionalizare să fie recunoscută, autorul depune o cerere de modelul stabilit către conducerea întreprinderii de a cărei activitate ţine propunerea.
(2) Cererea se întocmeşte separat pentru fiecare soluţie tehnică sau organizatorică.
(3) Dacă o oarecare propunere poate fi aplicată la cîteva întreprinderi, autorul poate depune cerere către conducerea oricăreia dintre aceste întreprinderi. Dreptul  autorului de a depune la altă întreprindere cerere de recunoaştere a aceleiaşi propuneri poate fi reglementat prin contractul încheiat între autor şi conducerea  întreprinderii la care iniţial  a fost  depusă  cererea.
(4) Cererea va conţine: denumirea propunerii, datele de identificare ale autorului sau ale tuturor coautorilor (numele, prenumele, locul de muncă,  funcţia deţinută); dacă cererea este depusă de o persoană care nu activează la întreprindere,  se indică domiciliul acesteia.
(5) Cererea privind soluţia tehnică va conţine, pe lîngă datele menţionate la alin.(4), deficienţele existente ale construcţiei  articolului, ale tehnologiei de producţie şi tehnicii aplicate sau ale compoziţiei materialului şi  necesitatea modificării  acestora, esenţa soluţiei tehnice propuse în măsura necesară pentru realizarea ei în practică, precum şi datele privind efectul pozitiv al aplicării acesteia.
(6) Cererea privind soluţia organizatorică va conţine, pe lîngă datele menţionate la alin.(4),  argumentarea necesităţii aplicării acesteia, esenţa propunerii şi datele privind efectul economic sau alt efect pozitiv al aplicării acesteia.
(7) În caz de necesitate, la  cerere se anexează:
a) materialele grafice şi alte materiale (desene, scheme, schiţe etc.);
b) calculul efectului scontant  de pe urma aplicării soluţiei propuse;
c) acordul coautorilor privind distribuirea  între ei a recompensei;
d) alte materiale.
(8) Cererea şi materialele anexate la aceasta trebuie să fie semnate de autor sau de toţi coautorii menţionaţi în cerere, indicîndu-se în acestea data depunerii lor.
(9) Materialele menţionate la alin.(7) se prezintă concomitent cu depunerea cererii sau în decurs de o lună din ziua depunerii acesteia. În cazul  în care solicitantul, în termenul stabilit,  nu prezintă aceste materiale sau nu  depune un demers cu privire la prelungirea termenului dat,  procedura asupra cererii încetează.
(10) Cererea şi materialele anexate la aceasta se redactează  în limba moldovenească sau în limba rusă.
    [Art.9 al.(10) modificat prin LP469 din 21.11.03, MO1-5/01.01.04 art.8]

Articolul 10. Prioritatea propunerii de raţionalizare
(1) Prioritatea propunerii de raţionalizare se stabileşte conform datei primirii la întreprindere a cererii de recunoaştere a propunerii de raţionalizare.
(2) Prioritate se atribuie autorului care primul a depus, în modul stabilit, cererea cu  privire la propunerea dată, chiar şi în cazul în care această propunere, iniţial, a fost respinsă şi respingerea nu a fost contestată de autor.
Articolul 11. Retragerea cererii
(1) Solicitantul este în drept să-şi retragă oricînd cererea, însă nu mai tîrziu de  data luării deciziei asupra acesteia.
(2) În cazul  existenţei mai multor solicitanţi, cererea poate fi retrasă doar cu acordul fiecăruia dintre aceştia.
Articolul 12. Înregistrarea cererii
(1) Cererea este primită de către întreprindere dacă propunerea ţine de activitatea acesteia, indiferent de faptul unde lucrează solicitantul.
(2) În baza cererii primite se verifică respectarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, efectuîndu-se, în termen de 5 zile, înregistrarea acesteia în registrul de evidenţă a cererilor de recunoaştere a propunerilor de raţionalizare.
Articolul 13. Modificarea din iniţiativa solicitantului a
                     materialelor anexate la cerere
(1) După înregistrarea cererii, însă pînă la luarea deciziei asupra acesteia, solicitantul poate completa sau modifica descrierea propunerii, desenele, schemele, schiţele fără a schimba esenţa propunerii. Modificările şi completările se expun pe o foaie separată, indicîndu-se data prezentării şi fiind semnate de către autor sau de către fiecare dintre coautori.
(2) Modificarea esenţei propunerii  se  consideră  propunere nouă, care trebuie să fie legalizată printr-o cerere aparte.
Articolul 14. Avizarea cererii
(1) Cererea înregistrată la întreprindere se remite pentru avizare acelor subdiviziuni şi servicii ale acesteia de a căror activitate aceasta ţine nemijlocit.
(2) În aviz se confirmă (sau se neagă) existenţa soluţiei tehnice în propunere, precum şi se evaluează noutatea şi utilitatea acesteia. În cazul soluţiei organizatorice, se evaluează noutatea şi efectul economic sau alt efect pozitiv obţinut de pe urma utilizării  acesteia. Lipsa noutăţii sau utilităţii, inoportunitatea aplicării soluţiei propuse se argumentează în modul corespunzător.
Articolul 15. Examinarea cererii
(1) După primirea avizului, cererea se examinează de către conducerea întreprinderii, luîndu-se o decizie asupra acesteia în decurs de o lună din ziua primirii ei.
(2) Decizia poate fi luată  atît de către conducătorul întreprinderii, cît şi de conducătorul subdiviziunii corespunzătoare care a primit această misiune printr-un ordin (dispoziţie) pe întreprindere.
(3) Asupra propunerii înaintate poate fi luată una din  următoarele decizii:
a) de a  recunoaşte propunerea de raţionalizare şi de a încheia cu autorul (coautorii)  un contract în conformitate cu legislaţia;
b) de a efectua  încercarea experimentală a propunerii;
c) de a respinge propunerea.
(4) Dacă propunerea de raţionalizare este recunoscută doar parţial, în decizie se indică care compartiment al acesteia este  recunoscut  drept propunere de raţionalizare.
(5) Dacă se cere efectuarea unei încercări experimentale a propunerii, termenul stabilit la alin.(1) se prelungeşte pe durata necesară efectuării acesteia.
(6) Decizia privind respingerea propunerii va conţine motivele respingerii.
(7) Decizia luată asupra propunerii  înaintate se aduce la cunoştinţa autorului (coautorilor) în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.
Articolul 16. Eliberarea certificatului de raţionalizator
(1) Autorului sau fiecăruia dintre coautorii propunerii de raţionalizare, în termen de o lună din ziua luării deciziei privind recunoaşterea propunerii de raţionalizare, i se eliberează certificatul de raţionalizator de modelul stabilit. Textul şi forma certificatului se aprobă de către Guvern.
(2) Certificatul de raţionalizator se semnează de către conducătorul întreprinderii. Certificatul de raţionalizator este un document pe termen nelimitat.
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
(3) Datele privind fiecare dintre propunerile ulterioare de raţionalizare ale autorului se consemnează în acelaşi certificat în ordinea stabilită la alin.(1).
Articolul 17. Anularea deciziei privind recunoaşterea
                     propunerii de raţionalizare
Decizia privind recunoaşterea propunerii de raţionalizare, în cazul depistării  încălcărilor prevederilor prezentei legi, poate fi anulată de către conducătorul întreprinderii doar pînă la remunerarea autorului (coautorilor) pentru propunerea dată.
Articolul 18. Contestarea refuzului de a recunoaşte propunerea    
                     de raţionalizare sau a anulării deciziei privind    
                     recunoaşterea propunerii de raţionalizare
(1) Pentru examinarea contestaţiei împotriva  refuzului de a recunoaşte propunerea de raţionalizare sau a anulării deciziei privind recunoaşterea propunerii de raţionalizare, la întreprindere se creează o comisie de litigii, în a cărei componenţă intră reprezentanţi ai administraţiei şi ai consiliului organizaţiei primare a Mişcării Obşteşti a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova "Inovatorul" sau ai organului sindical al întreprinderii.
(2) Autorul este în drept să conteste în comisia de litigii refuzul de a recunoaşte propunerea de raţionalizare sau anularea deciziei privind recunoaşterea propunerii de raţionalizare în termen de 2 luni de la data adoptării unei atare decizii.
(3) Autorul este în drept să participe la examinarea contestaţiei sale.
(4) Decizia luată de către comisie este definitivă.
Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI FINANŢAREA ACTIVITĂŢII
DE RAŢIONALIZARE
Articolul 19. Organizarea activităţii de raţionalizare la
                     întreprindere
(1) Întreprinderea organizează activitatea în domeniul raţionalizării, creează condiţii pentru dezvoltarea activităţii de raţionalizare, primeşte şi examinează cererile de recunoaştere a propunerilor de raţionalizare care ţin de activitatea acesteia, organizează aplicarea acestora, elaborează nomenclatoare de sarcini recomandate pentru soluţionare, desfăşoară concursuri şi alte activităţi, acordă, în modul stabilit, recompense raţionalizatorilor şi prime pentru contribuţie la aplicarea propunerilor de raţionalizare, creează comisii de litigii,  ţine evidenţa, în modul stabilit, a utilizării propunerilor de raţionalizare, pregăteşte dări  de seamă,  soluţionează şi alte sarcini în conformitate cu prezenta lege.
(2) Întreprinderea este în drept să elaboreze, în baza prezentei  legi,  şi să aprobe regulamentul său cu privire la activitatea de raţionalizare, aplicabil la propriile condiţii, posibilităţi de producţie şi financiare, precum şi procedura  de examinare a cererilor de recunoaştere a  propunerilor de raţionalizare şi de luare a deciziilor asupra acestora.
Articolul 20. Mişcarea Obştească a Inventatorilor şi
                     Raţionalizatorilor din Moldova "Inovatorul"
(1) Dezvoltarea activităţii de raţionalizare la întreprindere se realizează cu concursul organizaţiei primare a Mişcării Obşteşti a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova.
(2) Întreprinderea contribuie pe toate căile la realizarea de către organizaţia primară a Mişcării Obşteşti a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova a sarcinilor ei statutare.
(3) Mişcarea Obştească a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova exercită control public asupra respectării drepturilor autorilor propunerilor de raţionalizare şi protejează interesele acestora.
(4) În scopul dezvoltării şi stimulării activităţii de raţionalizare, în structura Mişcării Obşteşti a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din Moldova se creează un fond de inovaţii care, în activitatea sa, se conduce după hotărîrile Guvernului.
Articolul 21. Finanţarea activităţii de raţionalizare
(1) Finanţarea cheltuielilor întreprinderii pentru raţionalizare se efectuează conform devizelor de cheltuieli pentru activitatea de raţionalizare.
(2) Cheltuielile ce ţin de activitatea de raţionalizare, inclusiv cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor experimentale, executarea şi încercarea mostrelor şi prototipurilor în baza propunerilor de raţionalizare, pentru organizarea expoziţiilor, concursurilor şi altor activităţi, precum şi pentru plata recompensei pentru  propunerile de raţionalizare, se referă la preţul de cost al producţiei întreprinderii.
(3) Organizaţiile bugetare efectuează finanţarea activităţii de raţionalizare din contul economisirii mijloacelor obţinute de pe urma altor genuri de activitate, efectuată în corespundere cu legislaţia.
Articolul 22. Utilizarea propunerii de raţionalizare
(1) Propunerea de raţionalizare ce ţine de procesul tehnologic se  consideră utilizată de la data aplicării acesteia în producţie.
(2) Propunerea de raţionalizare ce ţine de construcţia (structura) sau materialul (substanţa) articolului se consideră utilizată de la data realizării sau aplicării acesteia în producţia executată sau exploatată.
(3) Propunerea de raţionalizare care conţine o soluţie organizatorică, precum şi un algoritm, un program pentru calculator, se  consideră utilizată de la data  aplicării acesteia.
(4) Utilizarea propunerii de raţionalizare se confirmă printr-un proces-verbal corespunzător, care se întocmeşte nu mai tîrziu decît în termen de o lună de la data  utilizării acesteia.
Capitolul IV
RECOMPENSA PENTRU ACTIVITATEA
DE RAŢIONALIZARE
Articolul 23. Dreptul  la recompensă
(1) Autorul (coautorii) propunerii de raţionalizare are dreptul la recompensă.
(2) Recompensa pentru propunerea de raţionalizare se calculează şi se plăteşte autorului (coautorilor) de către întreprinderea care a recunoscut propunerea de raţionalizare în cazurile:
a) utilizării  de către întreprindere a propunerii de raţionalizare;
b) recunoaşterii propunerii de raţionalizare prin achitarea recompensei în avans;
c) includerii propunerii de raţionalizare în documentaţia tehnică transmisă pe bază de contract  altei întreprinderi.
Articolul 24. Cuantumul recompensei
(1) Cuantumul recompensei  pentru propunerea de raţionalizare se stabileşte de către întreprindere  de comun acord cu  autorul (coautorii) şi se indică în contractul încheiat între aceştia.
(2) Cuantumul recompensei  constituie nu mai puţin de 15 la sută din suma efectului economic anual obţinut de pe urma utilizării de către  întreprindere a propunerii de raţionalizare respective sau nu  mai puţin de 10 salarii minime - în cazul obţinerii  de către întreprindere a unui  alt efect pozitiv.  Cuantumul  recompensei  nu  are caracter limitativ.
(3) Recompensa pentru propunerea de raţionalizare,  transmisă în bază de contract altei întreprinderi în componenţa documentaţiei  tehnice, se stabileşte, de asemenea, în mărime de  nu  mai puţin de 15 la sută  din suma efectului economic anual obţinut de pe urma utilizării acesteia. Efectul economic  în cazul dat se stabileşte prin expertiză.
(4) În cazul în care una şi aceeaşi propunere a aceluiaşi autor (coautori) este recunoscută drept raţionalizare de către mai multe întreprinderi, fiecare dintre aceste întreprinderi, independent de celelalte, acordă recompensă autorului (coautorilor).
Articolul 25. Modul şi termenele de acordare a recompensei
Modul  şi termenele de acordare a recompensei pentru propunerea de raţionalizare se stabilesc de către întreprindere sau în baza contractului încheiat între întreprindere şi autor (coautori).
Articolul 26. Alte drepturi şi facilităţi
(1) Întreprinderea este în drept să acorde recompensă,  indiferent de alte tipuri de plăţi,  persoanelor care contribuie la activitatea de raţionalizare.
(2) Cuantumul recompensei pentru contribuţie la activitatea de raţionalizare este stabilit independent de către întreprindere în baza unui proces-verbal, în care se indică rezultatele concrete ale acestei activităţi şi gradul de participare la aceasta a persoanei căreia i  se acordă  recompensă.
(3) Autorul (coautorii) propunerii de raţionalizare are dreptul  să participe la lucrările de pregătire pentru  utilizarea  propunerii sale.
(4) Dacă autorul (coautorii) propunerii de raţionalizare este antrenat la lucrări ce ţin de pregătirea pentru utilizare a propunerii sale ori participă la elaborarea documentaţiei tehnice corespunzătoare, întreprinderea încheie cu acesta un contract privind executarea acestor lucrări (cu excepţia lucrărilor realizate în regim de exercitare a sarcinilor de serviciu) sau îi plăteşte o primă pentru contribuţie la utilizarea propunerii de raţionalizare date. Cuantumul primei se stabileşte de către întreprindere.
(5) Dacă,  în urma utilizării propunerii de raţionalizare, la întreprindere sînt introduse tarife mai mici, munca autorului (coautorilor), precum şi munca angajaţilor care au participat la pregătirea pentru utilizarea acestei propuneri se remunerează,  în termen de  6 luni de la data utilizării acesteia în producţie, conform tarifelor vechi.
(6) întreprinderea este în drept să stabilească şi alte condiţii de stimulare materială şi morală a raţionalizatorilor şi  a persoanelor care contribuie la activitatea de raţionalizare.
(7) Pentru contribuţie la activitatea de raţionalizare pot fi premiaţi atît lucrătorii  scriptici, cît şi persoanele angajate prin alte forme de acord de muncă în cadrul întreprinderii.
Articolul 27. Stimularea de către stat a activităţii de
                      raţionalizare
Statul stimulează activitatea de raţionalizare. Autorilor propunerilor de raţionalizare care au o mare importanţă pentru economia ţării li se poate conferi, în modul stabilit, titlul onorific al Republicii Moldova. Alte mijloace şi  metode de stimulare de către stat a activităţii  de raţionalizare se stabilesc prin acte normative  corespunzătoare.
Capitolul V
EXAMINAREA LITIGIILOR. TRATATELE
INTERNAŢIONALE
Articolul 28. Examinarea litigiilor
(1) Litigiile apărute în legătură cu activitatea de raţionalizare, cu excepţia litigiilor privind recunoaşterea propunerii de raţionalizare, se examinează în instanţa de judecată.
(2) Pe cale judiciară se examinează litigiile privind:
a) paternitatea  (copaternitatea) propunerii de raţionalizare;
b) repartizarea recompensei  între coautori;
c) alte litigii apărute în legătură cu activitatea de raţionalizare, cu excepţia cazurilor cînd soluţionarea acestor litigii este atribuită prin lege altor organe.
Articolul 29. Drepturile persoanelor fizice şi juridice străine
Persoanele fizice şi juridice străine din ţările membre ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte beneficiază de drepturile acordate prin prezenta lege la fel ca şi persoanele fizice şi juridice ale Republicii Moldova. Prevederile prezentei legi sînt aplicabile şi în cadrul acordurilor bilaterale sau de reciprocitate.
Articolul 30. Prioritatea tratatelor internaţionale
Prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte sînt prioritare în raport cu prevederile  prezentei legi.

Capitolul  VI
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
Articolul 31
Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării.
Articolul 32
Pînă la aducerea legislaţiei în corespundere cu prezenta lege, actele normative în vigoare  se aplică în măsura în  care nu contravin acesteia.
Articolul 33
(1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice care apar după intrarea ei în vigoare.
(2) Cererile de recunoaştere a propunerii  de raţionalizare depuse anterior, asupra cărora procedura nu a fost încheiată la data intrării în vigoare a prezentei legi, se examinează în modul stabilit de prezenta lege. Totodată, condiţiile de recunoaştere a propunerii de raţionalizare se stabilesc conform actelor normative care erau în vigoare la data depunerii cererii.
(3) Certificatele de raţionalizator eliberate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi se consideră  echivalente, din punct de vedere al regimului de drept, cu certificatele de raţionalizator eliberate în conformitate cu prezenta lege.
Articolul 34
Guvernul, în termen de 3 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
- va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
- va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi;
- va elabora şi va aproba, în baza prezentei legi, actele normative respective, subordonate legii.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                             Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 10 mai 2001.
Nr. 138-XV.