LPM1422/1997
ID intern unic:  312772
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1422
din  17.12.1997
privind protecţia aerului atmosferic
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 44-46     art Nr : 312     Data intrarii in vigoare : 21.05.1998    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, sintagma “Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului” se înlocuieşte cu cuvintele “autoritatea centrală de mediu şi gestionare a resurselor naturale" prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
În cuprinsul Legii, cuvintele "Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător" se substituie prin cuvintele "Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului", prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771

Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectivele legii
Prezenta lege are drept obiective păstrarea purităţii şi ameliorarea calităţii aerului atmosferic- component al mediului, prevenirea şi reducerea efectelor nocive ale factorilor fizici, chimici, biologici, radioactivi şi de altă natură asupra  atmosferei, cu consecinţe nefaste pentru populaţie şi/sau mediul înconjurător.
     [Art.1 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 2. Sfera de acţiune a legii
Prezenta lege reglementează activitatea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în cazul în care aceasta, direct sau indirect, afectează sau poate afecta calitatea aerului atmosferic.
Articolul 3. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
aer - amestec unic de gaze (azot şi oxigen, mici cantităţi de argon, neon, heliu, cripton, xenon, radon, dioxid de carbon, hidrogen, vapori de apă şi diverse particule) de importanţă vitală majoră, în care pot vieţui organisme vii, cel mai mobil component al mediului, nedefinit prin hotare şi care, ca urmare a mişcării maselor sale, răspîndeşte urmările influenţei antropogene la distanţe imprevizibile;
     [Art.3 noţiunea în redacţie LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
calitate a aerului  - ansamblu de caracteristici calitative şi cantitative ale aerului atmosferic, care determină starea acestuia;
poluant - orice substanţă în stare solidă, lichidă, gazoasă  (de vapori) sau energie (radiantă, electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau  vibrantă), prezentă în aer, care  poate avea o acţiune negativă asupra sănătăţii oamenilor şi/sau a mediului;
CMA de poluanţi  - concentraţie maximă admisibilă a poluanţilor din atmosferă, permisă de reglementările în vigoare pentru anumite zone şi intervale de timp, care nu are acţiune negativă asupra mediului, normative de calitate a aerului localităţilor, criteriu de calitate a aerului;
     
[Art.3 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
ELA de poluanţi - emisie limitat admisibilă a poluanţilor evacuaţi, stabilită prin calculul dispersiei în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, care nu depăşesc normativele calităţii aerului, prevăzute pentru populaţie, regnul animal şi vegetal;
   
[Art.3 noţiunea modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
raport privind normativele ELA – descriere a cantităţii de ELA, întocmită de laboratoare acreditate în modul stabilit;
    [Art.13 noţiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
autorizație pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare – act eliberat de Agenția de Mediu în care se atestă dreptul titularului de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor autorizației;
    [Art.13 noţiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    ECP de poluanţi - emisii de poluanţi coordonate provizoriu, care, fiind evacuate şi dispersate în aerul atmosferic de la suprafaţa solului de o sursă sau de un grup de surse de emisie, depăşesc normativele calităţii aerului (CMA) şi pentru care este prevăzut, în volumul ELA, planul de măsuri de micşorare a nivelului de emisii;
     CMN - condiţii meteorologice nefavorabile, perioadă în care condiţiile climaterice conduc la concentrarea emisiilor în aerul atmosferic de la suprafaţa solului, emisii care depăşesc normativele calităţii aerului (CMA) .
      [Art.3 noţiunea introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
nivel de poluare a aerului - concentraţie a poluanţilor din aerul atmosferic într-un punct sau zonă concretă, stabilită în baza unor măsurări sistematice şi analize comparative în raport cu anumite criterii (poluare de  fond a aerului, CMA a poluanţilor, risc pentru sănătatea oamenilor si/sau mediul înconjurător etc.);
poluare de fond  a aerului - poluare a aerului atmosferic în zonele în care acţiunea surselor de poluare nu se manifestă direct;
poluare excepţională a aerului - situaţie în care:
1) concentraţia  unuia sau a mai mulţi poluanţi în aerul  atmosferic depăşeşte CMA:
a) de 20-29 ori, acest nivel menţinîndu-se timp de peste48 ore;
b) de 30-49 ori, acest nivel menţinîndu-se timp de peste8 ore;
c) de 50 ori şi mai mult;
2) nivelul de radiaţie în aer depăşeşte 0,2 Roentgen/oră;
noxă - agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismelor vii şi/sau a mediului înconjurător;
nocivitate - proprietate  a  unui  poluant de a exercita acţiune dăunătoare asupra omului, a regnului animal şi vegetal;
impact antropic  - poluare a aerului atmosferic în urma  activităţii umane;
grad de influenţă  - concentraţie minimă a unui poluant, capabilă să producă efecte negative asupra organismelor vii şi a bunurilor materiale;
monitorizare a poluării aerului - sistem de supraveghere sistematică a concentraţiilor de poluanţi din aerul atmosferic în scopul estimării nivelului de poluare a acestuia;
norme de protecţie a aerului - ansamblu de măsuri şi  reglementări, prevăzute de legislaţie, de prevenire şi combatere a poluării aerului.
Capitolul II
COMPETENŢA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI
AERULUI ATMOSFERIC
Articolul 4. Competenţa Guvernului
Guvernul efectuează administrarea în domeniul protecţiei aerului atmosferic prin intermediul autorităţii centrale de mediu şi gestionare a resurselor naturale, al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale în conformitate cu legislaţia.

Articolul 5. Competenţa autorităţii centrale de mediu şi gestionare a resurselor naturale
autoritatea centrală de mediu şi gestionare a resurselor naturale:
a) elaborează şi promovează politica ecologică în domeniu;
b) elaborează proiecte de acte normative, inclusiv normativele ELA, programele ecologice şi direcţiile prioritare privind protecţia aerului atmosferic;
     
[Art.5 lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.5 lit.c) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) elaborează sistemul naţional pentru evidenţa de stat a acţiunilor nocive asupra aerului atmosferic;
e) efectuează monitorizarea poluării aerului;
[Art.5 lit.f) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.5 lit.g) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
      [Art.5 lit.g) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.5 lit.h) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
i) informează operativ Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale şi  populaţia despre nivelul de poluare a  aerului atmosferic, inclusiv în cazurile excepţionale.
Articolul 6. Competenţa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
a) promovează politica de asigurare a calităţii aerului corespunzătoare securităţii sănătăţii şi bunăstării oamenilor;
b) elaborează normativele CMA de poluanţi şi gradul  de  influenţă fizică nocivă a acestora asupra aerului atmosferic;
     
[Art.6 lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) estimează starea de sănătate a populaţiei în raport cu nivelul de poluare a aerului şi eventualele daune pentru sănătatea oamenilor;
d) înaintează  pretenţiile  pentru repararea  prejudiciilor  cauzate sănătăţii oamenilor;
e) exercită controlul de stat asupra respectării normativelor CMA de poluanţi;
f) examinează  documentele şi ia decizii în cazurile de încălcare a legislaţiei privind protecţia aerului  atmosferic referitoare la ocrotirea sănătăţii;
g) stabileşte dimensiunile  zonelor de protecţie  sanitară  pentru obiectele cu surse de poluanţi chimici şi fizici ai atmosferei;
[Art.6 lit.h) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
i) participă  la examinarea pretenţiilor de reparare a prejudiciilor cauzate sănătăţii oamenilor;
[Art.5 lit.j) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 7. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale:
a) elaborează măsurile de amenajare şi de creare a spaţiilor verzi în localităţi;
b) asigură planificarea şi  realizarea măsurilor de  prevenire a acţiunilor nocive ale poluanţilor asupra aerului atmosferic;
c) asigură informarea sistematică  şi operativă a  populaţiei, a persoanelor fizice şi juridice interesate asupra nivelului de poluare a aerului;
[Art.7 lit.d) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul III
PARTICIPAREA ASOCIAŢIILOR OBŞTEŞTI ŞI A
PERSOANELOR FI
ZICE LA REALIZAREA MĂSURILOR
DE PROTECŢIE A AERULUI ATMOSFERIC
Articolul 8. Modul de participare a asociaţiilor obşteşti
                   şi a persoanelor fizice la realizarea măsurilor
                   de protecţie a aerului atmosferic
(1) Asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice pot să participe la realizarea măsurilor de protecţie a atmosferei, la elaborarea şi examinarea proiectelor de programe ecologice, de scheme  regionale complexe, de alte documente, pot să solicite şi să primească informaţia necesară privind starea aerului atmosferic.
(2) Asociaţiile obşteşti şi persoanele fizice poartă răspundere în conformitate cu legislaţia privind protecţia mediului, precum şi cu statutele şi regulamentele organizaţiilor menţionate, pentru neonorarea obligaţiunilor asumate privind protecţia aerului atmosferic.
(3) Autorităţile publice sînt obligate să ţină cont de propunerile asociaţiilor obşteşti şi ale persoanelor fizice la elaborarea  şi realizarea măsurilor de protecţie a aerului atmosferic.
Capitolul IV
NORMATIVELE CALITĂŢII AERULUI
Articolul 9. Normativele calităţii aerului
În scopul evaluării  calităţii aerului, se stabilesc normativele CMA de  poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă a acestora  asupra atmosferei şi sănătăţii oamenilor.
Articolul 10. Normativele CMA de poluanţi şi gradul
                      de influenţă fizică nocivă asupra atmosferei
(1) Normativele CMA de poluanţi, inclusiv de microorganisme patogene şi substanţe biologic nocive, precum şi concentraţiile admisibile de radionuclizi în aerul atmosferic se stabilesc de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi sînt unice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
(2) În caz de necesitate, pentru o perioadă concretă de timp, în unele raioane se stabilesc normativele CMA de poluanţi şi gradul de influenţă fizică nocivă asupra aerului atmosferic  mai drastice  în comparaţie cu cele stabilite.
(3) Normativele CMA de poluanţi, gradul de influenţă fizică  nocivă asupra atmosferei şi metodele de determinare a acestora se aprobă şi se pun în aplicare în modul stabilit de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
(4) Folosirea  substanţelor pentru care nu sînt stabilite  CMA  de poluanţi este interzisă.
Articolul 11. Normativele ELA de poluanţi şi gradul
                      de influenţă nocivă asupra atmosferei
(1) În scopul protecţiei aerului atmosferic, se  stabilesc normativele ELA de poluanţi pentru sursele fixe şi mobile de poluare.
(2) Normativele ELA de poluanţi se stabilesc la un astfel de nivel încît substanţele evacuate de toate sursele existente în zona respectivă, ţinîndu-se cont de perspectiva dezvoltării ei, să nu depăşească CMA de poluanţi.
 (3) La stabilirea ELA de poluanţi se iau în consideraţie factorii de poluare a atmosferei, datele inventarierii anuale a emisiilor de noxe ale fiecărei surse de poluare, normativele în vigoare ale CMA de poluanţi şi nivelul poluării de fond a aerului.
     
[Art.11 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) În cazul în care procesele tehnologice nu permit reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă pînă la nivelul necesar, se admite aplicarea de emisii coordonate provizoriu, elaborîndu-se măsuri concrete privind reducerea emisiilor în perioade de timp strict determinate.
[Art.11 al.(5) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 12. Autorizarea emisiilor de poluanţi de la
                           surse fixe de poluare
    (1) Emisia în atmosferă a poluanţilor de la sursele fixe de poluare se admite, în fiecare caz concret, numai în baza autorizaţiei eliberate de Agenția de Mediu – autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului (în continuare – autoritate emitentă).
    (2) Persoanele fizice și juridice care, direct sau indirect, prin activitatea lor, afectează calitatea aerului atmosferic sînt obligate să solicite și să obțină de la autoritatea emitentă autorizația pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare. În acest caz, solicitantul prezintă, fie pe suport de hîrtie, la sediul autorității, fie în format electronic, prin intermediul ghișeului unic, următoarele documente:
    a) cererea în care se indică informaţii privind: denumirea, forma juridică de organizare, IDNO-ul, adresa juridică ori numele, prenumele, seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul solicitantului autorizației; genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se solicită autorizația;
    b) raportul privind normativele ELA, elaborat de laboratoarele acreditate în modul stabilit.
    (3) Pentru obținerea autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare pentru primul an de activitate, solicitantul anexează la cerere compartimentul privind protecția mediului din proiectul de execuție a obiectului, urmînd, ca în decursul anului respectiv, să asigure elaborarea raportului privind normativele ELA de către laboratoarele acreditate în acest sens.
    (4) Cererea se examinează în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare, perioadă în care autoritatea emitentă solicită Inspectoratului pentru Protecția Mediului efectuarea, în condițiile legii, a acțiunilor de inspectare, preluare a probelor, stabilire a normativelor ELA.
    (5) În cazul în care se decide eliberarea autorizației, cu 3 zile pînă la expirarea termenului-limită, autoritatea emitentă transmite prin ghișeul unic electronic o notificare solicitantului, prin care îi aduce la cunoștință acceptul eliberării autorizației și necesitatea achitării taxei stabilite pentru acest act, cu prezentarea documentului confirmativ de plată la eliberarea actului permisiv.
    (6) Taxa pentru eliberarea autorizației se stabilește în raport cu nivelul de impact al întreprinderii/obiectivului asupra aerului atmosferic și se transferă la contul Fondului Ecologic Național.
    (7) Formularul autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare se stabilește de Guvern.
    (8) Autorizaţia obligă titularul să îndeplinească anumite condiții speciale privind:
    a) respectarea normativelor ELA de poluanţi;
    b) respectarea graficului şi a procedurii de verificare a emisiilor în aerul atmosferic, coordonate cu autoritatea emitentă;
    c) implementarea măsurilor de reducere a efectelor poluării şi de protecţie a mediului.
    (9) Termenul de valabilitate a autorizaţiei se stabilește în autorizație și poate fi de un an, pentru cazurile menționate la alin. (3), și de 5 ani, pentru cazurile menționate la alin. (2).
    (10) Dacă titularul autorizaţiei intenționează să desfășoare activitatea după expirarea termenului ei de valabilitate, acesta este în drept să solicite prelungirea valabilității autorizaţiei cu cel mult 60 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate, în condiţiile alin. (2), şi numai în cazul în care nu au intervenit modificări în cantitatea emisiilor, funcționalitatea şi capacitatea surselor de poluare. În acest caz, pe autorizaţie se aplică menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe același formular sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a autorizaţiei. Menţiunea privind prelungirea valabilității autorizaţiei se autentifică cu ștampila autorității emitente şi cu semnătura persoanei împuternicite.
    (11) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei se dispune în cazurile şi condiţiile stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Temei suplimentar de retragere a autorizaţiei servește încălcarea condiţiilor speciale stabilite la alin. (8) în cazul în care se prejudiciază grav mediul sau sănătatea populației.
    (12) Autoritatea emitentă ține Registrul cererilor de eliberare a autorizațiilor, precum și Registrul autorizațiilor eliberate, asigurînd accesul publicului, inclusiv prin intermediul rețelei internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
    [Art.12 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
[Art.12 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul V
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE
A AERULUI ATMOSFERIC
Articolul 13. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
                      care desfăşoară activităţi de producţie
                      generatoare de emisii poluante
Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie generatoare de emisii poluante în aerul atmosferic sînt obligate:
a) să întreprindă acţiuni de ordin economico-organizatoric, tehnic şi de altă natură pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor şi reglementărilor autorizaţiilor de emisie, să respecte normele de protecţie a aerului;
b) să ia măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanţi;
c) să asigure menţinerea  în bună stare, funcţionarea eficientă  şi continuă şi controlul instalaţiilor, utilajelor şi  aparatelor pentru purificarea emisiilor;
d) să ţină evidenţa permanentă a compoziţiei, calităţii  şi cantităţii emisiilor de poluanţi în atmosferă;
    e) să creeze reţeaua de automonitorizare şi înregistrare automată a emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic, precum şi de folosire a unei metodologii unitare de culegere şi prelucrare primară a datelor, cu transmiterea lor către subdiviziunile teritoriale de mediu;
    f) să respecte principiul “cel care poluează - plăteşte” în limitele normelor stabilite, cu transferul taxelor respective pentru emisiile de poluanţi către fondurile ecologice.
[Art.13 lit.e-f) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 14. Limitarea, suspendarea sau interzicerea
                     emisiilor de poluanţi
(1) În cazul în care sînt depăşite CMA, Inspectoratul pentru Protecția Mediului este în drept să aplice sancţiuni în limitele stabilite de Codul cu privire la contravenţiile administrative.
   
[Art.14 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) În cazul în care sînt depăşite ELA, Inspectoratul pentru Protecția Mediuluipoate cere suspendarea activităţii beneficiarului de resurse naturale în condiţiile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    
[Art.14 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.14 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 15. Măsurile de protecţie a aerului atmosferic
                     în situaţii excepţionale
Despre cazurile de depăşire a  normativelor  ELA de  poluanţi, ca urmare  a poluării excepţionale a  aerului, conducătorii  întreprinderilor sînt obligaţi  să informeze de îndată autorităţile care exercită controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic şi autorităţile administraţiei publice locale şi să ia măsurile corespunzătoare pentru lichidarea cauzelor şi consecinţelor poluării aerului  atmosferic  în modul stabilit.
     [Art.15 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 16. Măsurile privind reducerea emisiilor de poluanţi,
                      provocate de condiţiile meteorologice nefavorabile
Fiind avertizaţi despre o eventuală sporire a  concentraţiei de poluanţi  în aerul atmosferic, provocată de condiţii meteorologice nefavorabile, agenţii economici care au normativele aprobate pentru ELA de poluanţi sînt obligaţi să realizeze, în vederea reducerii emisiilor de poluanţi, măsuri coordonate cu autorităţile care exercită controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic.
Articolul 17. Reglementarea emisiilor de poluanţi
                      de la mijloacele de transport
(1) Emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la mijloacele şi utilajele de transport nu trebuie să depăşească normativele ELA.
   
(2) Ministerele, alte autorități administrative centrale, agenţii economici, ocupaţi cu proiectarea, producerea, repararea şi exploatarea mijloacelor şi utilajelor de transport, sînt obligaţi să elaboreze şi să realizeze măsuri complexe pentru prevenirea şi reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă, precum şi a zgomotelor şi vibraţiilor produse de aceste mijloace de transport şi utilaje.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP141 din 17.06.16, MO215-216/19.07.16 art.471; în vigoare 19.01.17]
(3) Se interzice:
    a) producerea și exploatarea mijloacelor de transport cu emisii care depășesc normativele ELA de poluanți;
    b) producerea, importul, transportul, depozitarea, comercializarea pe piața internă și utilizarea produselor petroliere etilate, a absorbantelor și aditivelor halogenate pentru aceste produse, precum și a tetrametilplumbului (CAS nr. 75-74-1, unde CAS – registrul Chemical Abstracts Service) și a tetraetilplumbului (CAS nr. 78-00-2).
    [Art.17 al.(3) în redacția LP141 din 17.06.16, MO215-216/19.07.16 art.471; în vigoare 19.01.17]
(4) Controlul de stat asupra respectării  normativelor ELA de poluanţi, produsă de mijloacele şi utilajele de transport, se efectuează de către autorităţile abilitate cu acest drept la intrarea lor în ţară şi pe întreg teritoriul ei. Regulile de control se stabilesc prin lege.
      [Art.17 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.17 al.(5) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 18. Reglementarea gradului de influenţă fizică
                      nocivă asupra atmosferei
(1) Autorităţile administraţiei publice locale şi agenţii economici sînt obligaţi să elaboreze şi să realizeze măsuri în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării impactului dăunător asupra atmosferei al proceselor radiante, vibraţiilor, undelor sonore, inclusiv al radiaţiilor şi zgomotelor.
(2) În cazurile prevăzute de legislaţie, toate influenţele fizice nocive asupra aerului atmosferic se permit numai cu condiţia respectării normativelor limitat admisibile. Normativele şi reglementările menţionate sînt specificate în autorizaţiile eliberate de organele abilitate ale ministerului.
     [Art.18 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 19. Metodele de combatere a zgomotelor
                     industriale şi de altă provenienţă
(1) În scopul combaterii zgomotelor industriale se cere:
a) stabilirea pragului fonic şi elaborarea reglementărilor pentru limitarea zgomotelor;
b) implementarea proceselor tehnologice silenţioase;
c) perfecţionarea construcţiei  mijloacelor  şi utilajelor de transport, precum şi a condiţiilor de exploatare a acestora;
d) întreţinerea căilor ferate şi rutiere, a îmbrăcămintei rutiere în stare adecvată;
e) amplasarea aeroporturilor, construcţiilor şi utilajelor industriale şi de altă  natură, generatoare de zgomote, la anumite distanţe de zonele locative;
f) elaborarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea şi reducerea zgomotelor de provenienţă menajeră.
(2) Persoanele fizice sînt obligate să respecte cerinţele stabilite de lege în scopul combaterii zgomotelor de provenienţă menajeră în locuinţe, în curţile caselor, pe străzi, în locurile de odihnă şi în alte locuri publice.
     
[Art.19 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 20. Condiţiile de amplasare, proiectare, construcţie,
                      reconstrucţie, extindere şi dare în exploatare
                      a obiectivelor cu impact asupra aerului atmosferic
(1) Planificarea, amplasarea, proiectarea, construcția și darea în exploatare a întreprinderilor, instalațiilor și altor obiective noi, reconstrucția și extinderea celor în funcțiune cu perfecționarea proceselor tehnologice și a utilajelor existente, precum și implementarea unor tehnologii și utilaje moderne cu impact asupra atmosferei au loc numai dacă, în prealabil, activitățile planificate au fost supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau documentația de proiect a fost supusă expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
   
[Art.20 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
(2) În cazurile indicate la alin.(1), se cere să se prevadă captarea (purificarea), utilizarea şi neutralizarea deşeurilor şi noxelor sau eliminarea definitivă a emisiilor de poluanţi în atmosferă, respectarea altor legi care conţin norme privind protecţia acesteia.
   
(3) În scopul protecției aerului atmosferic, a altor componente de mediu și a ecosistemelor, precum și în scopul prevenirii impactului poluării atmosferice asupra sănătății omului, se interzice fabricarea, importul, introducerea pe piața internă, comercializarea, folosirea în procesele tehnologice și la efectuarea lucrărilor de construcții a produselor pentru construcții și a produselor chimice prevăzute în anexa la prezenta lege.
    [Art.20 al.(3) introdus prin LP141 din 17.06.16, MO215-216/19.07.16 art.471; în vigoare 19.01.17]
(4) Se interzice exploatarea întreprinderilor, instalaţiilor şi altor  obiective  care  nu corespund cerinţelor de protecţie  a  aerului atmosferic stabilite prin prezenta lege.
(5) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de producţie la obiectivele generatoare de poluanţi sînt obligate să doteze sursele de poluare, indiferent de termenul dării lor în exploatare, cu instalaţii, utilaje şi aparate pentru purificarea emisiilor.
(6) În cazul imposibilităţii reducerii emisiilor de poluanţi şi a influenţei nocive asupra aerului atmosferic de către întreprinderi, instalaţii şi alte obiective pînă la nivelul normativelor stabilite, acestea îşi încetează activitatea sau.
   
[Art.20 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 21. Asigurarea protecţiei aerului atmosferic la
                     proiectarea, construcţia, reconstrucţia
                     şi extinderea localităţilor
(1) Proiectarea, construcţia, reconstrucţia şi extinderea localităţilor se efectuează conform normelor şi regulilor sanitaro-igienice şi ecologice vizînd protecţia aerului atmosferic.
(2) Activitățile respective se evaluează, de către autoritatea centrală de mediu și gestionare a resurselor naturale, din punctul de vedere al impactului asupra mediului, în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului sau documentația de proiect se supune expertizei ecologice de stat în conformitate cu Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.
   
[Art.21 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 22. Respectarea cerinţelor de protecţie a aerului
                     atmosferic la implementarea de descoperiri
                     ştiinţifice, de invenţii, de noi sisteme
                     tehnologice, la importul utilajului
Se interzic implementarea de descoperiri ştiinţifice, de invenţii şi propuneri de raţionalizare, de noi sisteme tehnologice, de substanţe şi materiale, precum şi importul utilajului tehnologic, al altor obiecte, al substanţelor şi materialelor, care nu corespund prevederilor prezentei legi şi altor legi care conţin norme privind protecţia aerului atmosferic şi nu sînt asigurate  cu mijloace tehnice de control al emisiilor de poluanţi.
    [Art.22 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 23. Protecţia aerului atmosferic la extragerea
                     minereurilor, amplasarea şi exploatarea
                     tericoanelor, haldelor şi gunoiştilor
(1) Extragerea minereurilor, lucrărilede dinamitare, amplasarea şi exploatarea tericoanelor, haldelor şi gunoiştilor se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Se interzic amplasarea în localităţi a tericoanelor, haldelor, gunoiştilor, depozitarea deşeurilor industriale, agricole, menajere, care sînt surse de poluare a aerului atmosferic cu noxe şi substanţe cu miros urît, precum şi distrugerea (incinerarea) acestor deşeuri de către persoanele fizice şi juridice pe teritoriul localităţilor şi în afara acestora, cu excepţia cazurilor cînd distrugerea (incinerarea) se efectuează cu ajutorul instalaţiilor speciale şi se respectă prevederile prezentei legi.
(3) Persoanele fizice şi juridice sînt obligate să depoziteze deşeurile ce poluează aerul atmosferic în locuri special amenajate pe teritoriul întreprinderilor lor în condiţiile stabilite de Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere.
     [Art.20 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
[Art.24 exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 25. Reglementarea consumului de aer atmosferic
                     pentru necesităţile de producţie
[Art.25 al.(1) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) La proiectarea întreprinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective consumatoare de aer, precum şi la elaborarea şi perfecţionarea proceselor tehnologice şi a utilajului aplicate la astfel de întreprinderi şi obiective, se vor preconiza măsuri care să asigure un consum minim de aer atmosferic pentru necesităţile de producţie.
Articolul 26. Reglementarea impactului antropic
                     asupra factorilor climaterici
Activităţile persoanelor fizice şi juridice pentru modificarea artificială a stării aerului atmosferic şi a fenomenelor atmosferice în scopuri economice pot fi efectuate numai  în condiţiile prezentei legi.
   
[Art.26 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 27. Stimularea realizării măsurilor de protecţie
                      a aerului atmosferic
Persoanelor fizice şi juridice care elaborează şi  implementează tehnologii moderne nepoluante pentru atmosferă li se acordă facilităţile fiscale prevăzute de legislaţie.
Capitolul VI
EVIDENŢA ŞI CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL
PROTECŢIEI AERULUI ATMOSFERIC
Articolul 28. Evidenţa de stat a influenţelor
                      nocive asupra aerului atmosferic
(1) Sînt supuse evidenţei de stat obiectivele cu influenţă nocivă asupra aerului atmosferic, tipurile şi volumele noxelor emise de ele în aer, precum şi parametrii calitativi şi cantitativi ai efectelor nocive asupra acestuia.
(2) Evidenţa de stat a influenţelor nocive asupra aerului atmosferic se ţine din contul statului, după un sistem unic elaborat de Agenţia de Mediu, informaţia respectivă fiind transmisă ulterior Departamentului Statisticii. Informaţiile privind influenţele nocive asupra aerului atmosferic sînt accesibile populaţiei.
    
[Art.28 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Articolul 29. Monitorizarea poluării aerului
(1) Monitorizarea  poluării aerului se realizează de către Serviciul "Hidrometeo", în modul stabilit de legislaţie.
(2) Selectarea, acumularea, păstrarea, căutarea şi prelucrarea informaţiei despre starea aerului atmosferic se efectuează conform unui sistem unic elaborat şi aprobat de Serviciul "Hidrometeo".
(3) Serviciul  "Hidrometeo" asigură sistematic persoanele fizice şi juridice cu informaţii şi prognoze asupra nivelului de poluare a atmosferei, generată de activităţile economice şi condiţiile meteorologice.
(4) În cazul în care, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a emisiilor sporite de poluanţi şi a altor influenţe nocive asupra aerului atmosferic, în unele zone este periclitată sănătatea oamenilor, organele Serviciului "Hidrometeo" sînt obligate să informeze de îndată Guvernul, organele respective ale controlului de stat, autorităţile administraţiei  publice locale, populaţia şi conducerea întreprinderilor interesate.
(5) La primirea informaţiilor privind poluarea aerului atmosferic, Guvernul, alte autorităţi abilitate vor lua măsuri urgente pentru reducerea intensităţii emisiilor de poluanţi şi lichidarea altor efecte nocive asupra atmosferei.
Articolul 30. Controlul de stat în domeniul protecţiei
                     aerului atmosferic
(1) Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic se efectuează pentru a asigura respectarea prezentei legi, a normativelor ELA de poluanţi, a gradului stabilit de influenţă fizică nocivă asupra atmosferei, a altor legi care conţin norme privind protecţia aerului atmosferic.
     
[Art.30 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Controlul de stat în domeniul protecţiei aerului atmosferic este exercitat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi organul de stat de supraveghere a sănătăţii publice, în modul stabilit de legislaţie.
   
[Art.30 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.30 al.(2) modificat prin LP175 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.535]
    [Art.31 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.31 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI
Articolul 32. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                      prezentei legi
Persoanele fizice  şi juridice poartă răspundere administrativă sau penală pentru încălcarea prevederilor prezentei legi în caz de:
a) depăşire a normativelor ELA de poluanţi;
b) depăşire a  normativelor influenţei fizice nocive asupra aerului atmosferic;
c) emisie a poluanţilor în atmosferă fără autorizaţia organului  de stat abilitat;
      [Art.32 lit.c) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) încălcare  a regulilor de exploatare şi neutilizare a utilajului, aparatajului, instalaţiilor care servesc pentru purificarea şi controlul emisiilor în atmosferă;
e) dare în exploatare a  întreprinderilor  noi  şi a celor reconstruite, a instalaţiilor şi a altor obiective  neconforme ;
      [Art.32 lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
f) producere şi exploatare a mijloacelor de transport  la care concentraţia emisiei de poluanţi depăşeşte normativele CMA de poluanţi;
g) implementare a descoperirilor ştiinţifice, invenţiilor, propunerilor de raţionalizare, de noi sisteme tehnologice, substanţe şi materiale, precum şi aplicare a utilajului tehnologic şi a altor obiecte, substanţe şi materiale de import neconforme cu reglementările naţionale privind protecţia aerului atmosferic şi  neînzestrate cu certificate de calitate a producţiei şi cu mijloace tehnice de control al emisiilor de poluanţi;
[Art.32 lit.h) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 33. Repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea
                      prevederilor prezentei legi
(1) Persoanele fizice şi juridice care prin activitatea lor au contribuit la poluarea aerului atmosferic sînt obligate să repare prejudiciul cauzat în modul prevăzut de legislaţie.
(2) Repararea prejudiciului se face benevol sau în baza deciziei instanţei judecătoreşti, în corespundere cu taxele aprobate şi metodologia de calculare a cuantumului plăţii pentru prejudiciul cauzat, iar în lipsa acestora - în mărimea cheltuielilor suportate de facto pentru restabilirea stării aerului atmosferic, luîndu-se în calcul pierderile suportate.
Capitolul VIII
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Articolul 34. Soluţionarea litigiilor în domeniul protecţiei
                     aerului atmosferic
(1) Litigiile în domeniul protecţiei aerului atmosferic sînt soluţionate de către autorităţile abilitate sau instanţele judecătoreşti, în modul prevăzut de legislaţie.
(2) Litigiile dintre persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova şi persoanele fizice şi juridice din alte ţări în domeniul protecţiei aerului atmosferic sînt examinate în modul stabilit prin convenţiile şi acordurile internaţionale şi  interstatale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul IX
COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
ŞI ACORDURILE INTERNAŢIONALE
Articolul 35. Cooperarea internaţională
Republica Moldova cooperează cu alte ţări şi cu organismele internaţionale în domeniul protecţiei aerului atmosferic.
Articolul 36. Acorduri internaţionale
În cazul în care un acord internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele specificate în prezenta lege, se aplică normele acordului internaţional.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 37
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 38
Guvernul, în termen de 2 luni:
a) va prezenta  Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 17 decembrie 1997.
    Nr. 1422-XIII.

Anexă

LISTA
produselor pentru construcții și produselor chimice interzise
    1. Produsele pentru construcții, produsele chimice şi alte articole care constau din azbest sau care conţin azbest, indiferent de natura sau originea acestora. În sensul prezentului punct, termenul „azbest” desemnează următorii silicaţi fibroşi:
    a) actinolit (CAS nr. 77536-66-4);
    b) amosit (CAS nr. 12172-73-5);
    c) antofilit (CAS nr. 77536-67-5);
    d) crocidolit (CAS nr. 12001-28-4);
    e ) tremolit (CAS nr. 77536-68-6).
    Restricțiile nu se referă la silicatul fibros crisotil (CAS nr. 12001-29-5 și nr. 132207-32-0).
    Produsele pentru construcţii şi alte articole cu conţinut de azbest, interzise prin prezentul punct, care erau deja instalate sau se aflau în utilizare înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 141 din 17 iunie 2016 se utilizează în continuare pînă la eliminarea lor sau pînă la încheierea ciclului lor de viaţă.
    2. Cimentul și amestecurile cu ciment dacă acestea conțin, atunci cînd sînt hidratate, o cantitate de crom hexavalent solubil mai mare de 0,0002% din totalul greutății de ciment uscat.
    3. Carbonații de plumb (CAS nr. 598-63-0 și nr. 1319-46-6) și sulfații de plumb (CAS nr. 7446-14-2 și nr. 15739-80-7), compușii de mercur, de arsen, de cadmiu, precum și compușii organostanici, ca atare sau în amestecuri, atunci cînd aceste substanțe sau amestecurile respective sînt destinate utilizării:
    a) în vopsele;
    b) pentru conservarea lemnului, precum și în tratarea lemnului;
    c) în tratarea apelor industriale, indiferent de utilizarea acestora;
    d) pentru impregnarea textilelor industriale cu regim intens de utilizare și a firelor textile utilizate la producerea acestora;
    e) în produsele pentru pardoseli și pentru acoperirea pereților.
    După intrarea în vigoare a Legii nr. 141 din 17 iunie 2016 este interzisă introducerea pe piață a lemnului tratat cu substanțele menționate și a vopselelor cu conținutul acestora.
    4. Poluanții organici persistenți, reglementați de Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, ratificată prin Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004, și de Protocolul privind poluanții organici persistenți la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, ratificat prin Legea nr. 1018-XV din 25 aprilie 2002, la care Republica Moldova este parte.
    [Anexa introdusă prin LP141 din 17.06.16, MO215-216/19.07.16 art.471; în vigoare 19.01.17]