LPM1459/2003
ID intern unic:  312776
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1459
din  14.11.2002
cu privire la difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme
Publicat : 31.01.2003 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 42

   
MODIFICAT
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647
    LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426
    LP205-XVI din 28.07.05, MO126-128/23.09.05 art.613
   
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1. Obiectivele legii
Prezenta lege  are drept obiectiv realizarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi ale legislaţiei în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe, apărarea intereselor titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, precum şi stabilirea unor măsuri administrative în vederea combaterii producerii şi difuzării ilegale a exemplarelor de opere şi fonograme.
Articolul 2. Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege reglementează raporturile aferente procesului de producere şi difuzare a exemplarelor de opere şi fonograme.
(2) Raporturile nereglementate de prezenta lege sînt reglementate de legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de alte acte normative.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
(3) În cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, prioritate  au reglementările tratatului internaţional.
Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
operă - operă audiovizuală, program pentru calculator sau bază de date electronică;
exemplar de operă sau fonogramă - copie a unei opere sau fonograme, imprimată pe orice suport material, produsă, direct sau indirect, de pe original sau de pe o altă copie a operei sau fonogramei;
producere a exemplarelor de opere sau fonograme - executarea unei ori mai multor copii ale operei sau fonogramei, cu respectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
difuzare a exemplarelor de opere sau fonograme - importul, exportul, distribuirea, închirierea sau comercializarea, în orice mod şi sub orice formă, a exemplarelor de opere sau fonograme în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
difuzor al exemplarelor de opere sau fonograme - persoană fizică sau juridică care îşi asumă, în condiţiile legii, responsabilitatea de a organiza, a efectua şi a finanţa difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme, fiind autorizată în prealabil cu executarea acestor acţiuni de către titularii dreptului de autor şi drepturilor conexe asupra acestor opere sau fonograme;
depozitare a exemplarelor de opere sau fonograme - deţinerea exemplarelor de opere sau fonograme în spaţii comerciale sau în anexele acestora, în alte spaţii sau în mijloace de transport;
copertă a operei sau a fonogramei - parte a ambalajului care conţine reprezentarea grafică a informaţiei privind administrarea drepturilor asupra operei sau fonogramei, fixată pe orice suport material, care trebuie să însoţească fiecare exemplar de operă sau fonogramă;
marcaj de control - etichetă de model unic sub formă de imagine tridimensională, cu un nivel special de protecţie pe partea exterioară, realizată pe un suport autoadeziv şi autodistructiv, avînd înscris pe ea un cod alfanumeric ce reprezintă seria şi numărul înregistrării exemplarului de operă sau fonogramă;
fonogramă - imprimare exclusiv sonoră a oricărei interpretări, a altor sunete sau a reprezentărilor lor, cu excepţia imprimării sunetelor incluse în opera audiovizuală.
[Art.3 noţiunea introdusă prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
Articolul 4. Funcţiile Agenţiei de Stat pentru Proprietatea
                        Intelectuală
în domeniul difuzării exemplarelor
                        de opere şi fonograme
(1) În scopul de a asigura respectarea dreptului de autor şi drepturilor conexe şi a realiza prevederile prezentei legi, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare Agenţie, exercită următoarele funcţii în domeniul difuzării exemplarelor de opere şi fonograme:

    [Art.4 al.(1) modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
    [Art.4 al.(1), lit.a) abrogată prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
b) ţine şi administrează Registrul de stat al titularilor marcajelor de control, denumit în continuare Registru de stat;
c) eliberează marcaje de control;
d) efectuează expertiza  specializată a exemplarelor de opere şi fonograme;
[Art.4 al.(1), lit.e) abrogată prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
f) exercită alte funcţii şi prestează servicii stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative.
(2) Agenţia afişează în publicaţiile sale numele şi prenumele persoanelor fizice sau denumirile persoanelor juridice autorizate cu producerea şi/sau difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme, publică deciziile privind înregistrarea ori refuzul înregistrării acestor persoane în Registrul de stat, alte materiale aferente difuzării exemplarelor de opere şi fonograme.
Articolul 5. Condiţiile difuzării exemplarelor de opere
                        ş
i fonograme
(1) Persoanele care difuzează exemplare de opere sau fonograme sînt obligate să solicite Agenţiei înregistrarea lor în Registrul de stat şi acordarea marcajelor de control corespunzătoare denumirilor şi numărului de exemplare de opere sau fonograme destinate difuzării.
(2) Difuzarea exemplarelor de opere sau fonograme se permite cu respectarea următoarelor condiţii:
a) fiecare exemplar de operă şi fonogramă (sau coperta acestuia) va conţine informaţia privind administrarea drepturilor asupra operei sau fonogramei şi marcajul de control respectiv;
b) difuzorul va dispune de o factură autentificată prin semnătura titularului de drepturi asupra exemplarelor de opere sau fonograme, în care vor fi indicate denumirea, preţul, numărul de exemplare şi suma (în lei) pentru fiecare denumire de operă sau fonogramă;
   
[Art.5 al.(2), lit.b) modificată prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
c) difuzorul va dispune de certificatul de înregistrare în Registrul de stat şi de adeverinţa de obţinere a marcajelor de control;
d) difuzorul va dispune de un contract cu anexele respective, în formă scrisă, înregistrat la Agenţie în modul stabilit, care îi va permite să difuzeze într-un anumit mod exemplarele respective de opere sau fonograme;
e) difuzorul va dispune şi de alte documente stabilite de Guvern.
Capitolul  II
ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL DE STAT
Articolul 6. Înregistrarea
(1) Pentru înregistrare în Registrul de stat, persoanele fizice şi juridice care produc şi/sau difuzează exemplare de opere sau fonograme prezintă Agenţiei următoarele documente:
a) cererea, de modelul stabilit;
b) buletinul de identitate sau paşaportul (pentru persoanele fizice);
c) statutul (pentru persoanele juridice);
d) certificatul de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei (pentru persoanele juridice);
e) certificatul de atribuire a codului fiscal (pentru persoanele juridice);
f) documentul privind domiciliul - pentru persoanele fizice sau privind sediul - pentru persoanele juridice;
g) contractele de autor şi alte acte juridice încheiate cu titularul dreptului de autor şi drepturilor conexe asupra operelor sau fonogramelor, în care se indică modalităţile permise de producere şi/sau difuzare a exemplarelor de opere şi fonograme;
h) documentele privind adresa spaţiilor în care se va desfăşura  activitatea de producere şi/sau difuzare, inclusiv a spaţiilor destinate depozitării  exemplarelor de opere sau fonograme;
i) alte documente prevăzute de Regulamentul Registrului de stat.
(2) În cazul în care documentele, specificate la alin.(1) lit.b)-i), se modifică sau se completează, persoanele fizice sau juridice care produc şi/sau difuzează exemplare de opere sau fonograme sînt obligate să prezinte Agenţiei şi documentele privind modificările sau completările respective.
(3) Documentele specificate la alin.(1) lit.b)-i) şi alin.(2) se prezintă în original, cu anexarea copiilor la dosarul solicitantului.
(4) Cererea specificată la alin.(1) lit.a) şi copiile documentelor specificate la alin.(1) lit.b)-i) trebuie să  fie vizate de persoanele fizice prin semnătura solicitantului, o dată cu prezentarea buletinului de identitate sau a paşaportului, iar de persoanele juridice - prin semnătura conducătorului și a solicitantului.
   
[Art.6 al.(4) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
(5) Documentele prevăzute la alin.(1) se prezintă Agenţiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei  legi  sau cu cel  puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii de difuzare a exemplarelor de opere sau fonograme.
Articolul 7. Decizia privind înregistrarea sau  refuzul
                       
înregistrării
(1) În termen de 30 de zile de la data primirii  cererii şi  a documentelor respective, Agenţia este obligată să emită decizia privind înregistrarea sau refuzul  înregistrării în Registrul  de stat.
(2)  Decizia privind refuzul  înregistrării se emite în următoarele temeiuri:
a) încălcarea prevederilor prezentei  legi sau ale altor acte normative;
b) încălcarea dreptului  de autor sau a drepturilor conexe;
c) prezentarea documentelor sau  a materialelor neconforme sau falsificate.
(3) Decizia privind refuzul  înregistrării poate fi  atacată în instanţele judecătoreşti competente conform  procedurii  stabilite.
(4) În cazul  intrării  în vigoare a deciziei privind refuzul  înregistrării  în Registrul de stat, documentele depuse în condiţiile art.6 se restituie solicitantului.
(5) Decizia privind refuzul  înregistrării nu  lipseşte persoana fizică  sau  juridică de dreptul de a depune la Agenţie o nouă cerere de înregistrare după înlăturarea încălcărilor comise.
Articolul 8. Certificatul  de înregistrare
(1) În baza deciziei privind înregistrarea, după  consemnarea informaţiilor necesare în Registrul  de stat, Agenţia eliberează  solicitantului certificatul de înregistrare de modelul stabilit.
(2) Certificatul  de înregistrare este valabil  pe termen de trei ani de la data eliberării  lui. În cazul cînd în activitatea persoanei fizice sau  juridice care produce şi/sau  difuzează  exemplare de opere sau fonograme survin  careva schimbări, aceasta este obligată să  prezinte Agenţiei documentele respective pentru  eliberarea unui  nou certificat de înregistrare.
(3) Certificatul de înregistrare poate fi retras, în baza deciziei Agenţiei, pe un termen de pînă la 3 luni, în cazul încălcării repetate de către titularul de drepturi înscris în Registrul de stat a prevederilor prezentei legi, precum şi a legislaţiei în vigoare din domeniu. Decizia de retragere a certificatului de înregistrare poate fi atacată  în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.8 modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
Capitolul III
MARCAJUL DE CONTROL
Articolul 9. Marcajul de control
(1) Înainte de a difuza exemplarele de opere şi fonograme, pe fiecare dintre acestea sau  pe coperta lor se aplică marcajul de control în modul şi în locul stabilit.
(2) Marcajul de control confirmă legalitatea şi justeţea utilizării exemplarelor de opere şi fonograme, pe care este aplicat, şi asigură respectarea dreptului  de autor şi a drepturilor conexe.
(3) Lipsa marcajelor  de control pe exemplarele de opere şi  fonograme atestă  lipsa dreptului de valorificare a acestor exemplare.
(4)  Marcajul de control conţine un cod alfanumeric, compus dintr-o serie din 2 litere şi dintr-un număr din 7 cifre. În dependenţă de suportul material pe care au fost imprimate exemplarele de opere sau fonograme, se stabilesc următoarele serii  ale marcajelor de control:
a) litera "A" şi  una din literele de la "A" la "Z", conform alfabetului - pentru casetele audio (MC);
b) litera "V" şi  una din literele de la "A" la "Z", conform alfabetului - pentru casetele video (VHS);
c) litera "D" şi  una din literele de la "A" la "Z", conform alfabetului  - pentru compact-discurile de orice format (CD, DVD etc.);
d) litera "X" şi  una din literele de la "A" la "Z", conform alfabetului - pentru alte suporturi  materiale, cunoscute în prezent sau care urmează a fi descoperite.
(5) În primele 15 zile ale fiecărui  trimestru,  persoanele specificate la art.5 alin.(1) prezintă Agenţiei informaţia stabilită privind difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme pe care au fost aplicate marcajele de control.
Articolul 10. Producerea marcajelor de control şi
                          tariful pentru eliberarea lor
(1)  Marcajele de control se produc la comanda Agenţiei, în condiţiile stabilite de Guvern. Tehnologia producerii  marcajelor de control  asigură folosinţa lor unică.
(2)  Guvernul stabileşte tariful pentru eliberarea marcajelor de control. Mijloacele obţinute de la eliberarea marcajelor de control se acumulează pe un cont corespunzător al Agenţiei şi se folosesc la asigurarea producerii, înregistrării şi eliberării marcajelor de control, precum şi la exercitarea controlului asupra executării prezentei legi.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    Articolul 11. Eliberarea marcajelor de control
(1) Agenţia eliberează marcajele de control în temeiul deciziei emise de ea, după obţinerea de către solicitant a certificatului de înregistrare în Registrul de stat.
(2) Pentru obţinerea marcajelor de control, persoanele fizice şi juridice care produc şi/sau difuzează exemplare de opere sau fonograme sînt obligate să prezinte Agenţiei următoarele documente:
a) cererea de modelul stabilit, în care se indică:
- denumirea operei şi fonogramei imprimate în limba originalului;
- tipul suportului material pe care este imprimată opera sau fonograma;
- numele (denumirea) titularului dreptului de autor şi drepturilor conexe;
- numărul exemplarelor de opere şi fonograme;
- alte informaţii;
b) contractele de autor şi alte acte juridice încheiate cu titularul dreptului de autor şi drepturilor conexe asupra operei sau fonogramei în care se stipulează modalităţile autorizate de producere şi/sau difuzare a exemplarelor de opere şi fonograme;
c) documentele vamale ce confirmă importul exemplarelor de opere sau fonograme în Republica Moldova;
d) documentele ce confirmă producerea în Republica Moldova a exemplarelor de opere sau fonograme;
e) alte documente stabilite de Guvern.
[Art.11 al.(3) abrogat prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
(4) Documentele specificate la alin.(2) se prezintă Agenţiei cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea activităţii de difuzare a exemplarelor de opere şi fonograme.
  
  [Art.11 al.(4) modificat prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
Articolul 12. Decizia privind eliberarea sau refuzul eliberării
                           marcajelor de control
(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor specificate la art.11 alin.(2), Agenţia este obligată să emită decizia privind eliberarea sau refuzul eliberării marcajelor de control.
(2) În temeiul deciziei privind eliberarea marcajelor de control, solicitantul achită suma respectivă pentru cantitatea necesară, depune la Agenţie copia documentelor bancare de plată, obţinînd marcajele de control cu seriile şi numerele corespunzătoare, precum şi adeverinţa de modelul stabilit ce atestă obţinerea acestor marcaje.
(3) Decizia privind refuzul eliberării marcajelor de control se emite în următoarele temeiuri:
a) încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale altor acte normative;
b) încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe;
c) prezentarea de către solicitant a documentelor sau a materialelor neconforme sau falsificate.
(4) Decizia privind refuzul eliberării marcajelor de control poate fi atacată în instanţele judecătoreşti competente conform procedurii stabilite.
(5) În cazul intrării în vigoare a deciziei privind refuzul eliberării marcajelor de control, documentele şi materialele depuse în conformitate cu art.11 alin.(2) şi (3) se restituie solicitantului.
(6) Decizia privind refuzul eliberării marcajelor de control nu lipseşte persoana fizică sau juridică de dreptul de a depune la Agenţie o nouă cerere de eliberare a marcajelor de control după înlăturarea tuturor încălcărilor comise.
Articolul 13. Aplicarea marcajelor de control
(1) Marcajele de control se aplică pe exemplarele de opere şi de fonograme de către titularii de drepturi înscrişi în Registrul de stat.
    [Art.13 al.(1) în redacţia LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
    (2) Pe fiecare copertă a exemplarului de operă sau fonogramă se aplică un singur marcaj de control. În cazul în care coperta conţine date referitoare la cîteva exemplare diferite, pe ea se aplică un singur marcaj de control.
(3) Pe exemplarele de opere sau fonograme importate marcajele de control se aplică, la solicitarea importatorului, după perfectarea documentelor vamale de import, înainte de difuzarea acestor exemplare.
(4) Pe exemplarele de opere sau fonograme destinate exportului marcajele de control se aplică, la solicitarea exportatorului, pînă la perfectarea documentelor vamale de export.
(5) La perfectarea documentelor pentru exportul exemplarelor de opere sau fonograme, autorităţile vamale sînt obligate să solicite prezentarea de către exportatori a documentelor care certifică obţinerea marcajelor de control şi aplicarea acestora pe exemplarele exportate.
(6) Difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme, care cad sub incidenţa prezentei legi, fără aplicarea marcajelor de control, este interzisă.
Articolul 14. Difuzarea exemplarelor de opere şi fonograme
(1) Modul de difuzare a exemplarelor de opere şi fonograme se stabileşte de către Guvern, la propunerea Agenţiei.
(2) Sînt difuzate numai exemplarele de opere şi fonograme pe care au fost aplicate marcajele de control şi numai în încăperi speciale destinate difuzării lor.
    [Art.14 modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
    Articolul 15. Regimul de depozitare şi transportare a
                         exemplarelor de opere
şi fonograme nemarcate
(1) Depozitarea exemplarelor de opere şi fonograme fără aplicarea marcajelor de control este interzisă, cu excepţia cazurilor specificate la alin.(3).
(2) Transportarea pe teritoriul Republicii Moldova a exemplarelor de opere şi fonograme fără aplicarea marcajelor de control este interzisă, cu excepţia cazurilor transportării lor pînă la locul de destinaţie, după perfectarea documentelor vamale de import, precum şi a cazurilor specificate la alin.(3).
(3) Marcajele de control nu se aplică pe exemplarele de opere şi fonograme valorificate de persoanele fizice exclusiv în scopuri personale, în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Capitolul  IV
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGII.
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea legii
(1) Valorificarea exemplarelor de opere şi fonograme, inclusiv difuzarea lor, cu violarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe ori cu încălcarea prezentei legi se consideră ilegală.
(2) Falsificarea, producerea, distrugerea, utilizarea sau comercializarea ilicită a marcajelor de control, producerea ori difuzarea ilegală a exemplarelor de opere sau fonograme, precum şi alte încălcări ale prezentei legi atrag răspunderea administrativă sau penală prevăzută de legislaţia în vigoare privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
(3) Exemplarele de opere şi fonograme difuzate ilegal sînt confiscate conform hotărîrii instanţei judecătoreşti competente. Aceste exemplare pot fi transmise titularului dreptului de autor şi drepturilor conexe, la cererea acestuia. Exemplarele de opere şi fonograme confiscate şi nesolicitate de titularul dreptului de autor şi drepturilor conexe urmează a fi nimicite conform hotărîrii instanţei judecătoreşti competente. Procedura de nimicire a exemplarelor de opere şi fonograme confiscate este controlată de Agenţie. Cheltuielile aferente nimicirii le suportă persoana vinovată.
[Art.16 al.(3) modificat prin LP205 din 28.07.05, MO126/23.09.05 art.613]
(4) Materialele şi utilajele folosite la producerea şi/sau difuzarea ilegală a marcajelor de control sau a exemplarelor de opere şi fonograme sînt confiscate şi transmise în proprietatea statului prin hotărîre a instanţei judecătoreşti competente.
(5) Marcajele de control contrafăcute, falsificate, produse, utilizate, aplicate şi/sau comercializate ilegal sînt confiscate şi nimicite în temeiul deciziei Agenţiei.
(6) În cazul în care persoana juridică încalcă grav sau sistematic prezenta lege, activitatea acesteia se suspendă pe un termen de la 30 la 90 de zile, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti competente.
    [Art.17 abrogată prin LP111 din 17.05.12, MO130/26.06.12 art.426]
Articolul 18. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare după expirarea termenului de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Exemplarele de opere şi fonograme produse sau importate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi difuzate fără aplicarea marcajelor de control o perioadă de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, cu condiţia că difuzorii acestor exemplare de opere şi fonograme dispun de certificat de înregistrare în Registrul de stat.
(3) După data intrării în vigoare a prezentei legi, exemplarele de opere şi fonograme se vor difuza numai cu respectarea prevederilor acesteia.
(4) Guvernul:
a) în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, în scopul asigurării producerii marcajelor de control, va organiza un tender cu participarea producătorilor respectivi din diferite state ale lumii;
b) în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, va asigura finanţarea, din fondul său de rezervă, a producerii şi eliberării primei partide de 1 milion de marcaje de control, cu restituirea la bugetul de stat a mijloacelor băneşti utilizate, după eliberarea către utilizatori a marcajelor de control;
c) în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi:
- va elabora şi va aproba Regulamentul cu privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere şi fonograme şi Regulamentul cu privire la modul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control;
- va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
- va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.
(5) Pînă la aducerea în concordanţă cu prezenta lege, legislaţia în vigoare se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 14 noiembrie 2002.
    Nr. 1459-XV.