LPM1477/2002
ID intern unic:  312778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1477
din  22.11.2002
cu privire la răspunderea materială a militarilor
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 190-197     art Nr : 1437
LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598


   
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1. Obiectul reglementării şi domeniul de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege stabileşte condiţiile şi limitele răspunderii materiale a militarilor în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar şi a rezerviştilor concentraţi sau mobilizaţi (denumiţi în continuare militari) pentru prejudiciul pe care l-au cauzat patrimoniului unităţii militare, precum şi modul de recuperare a prejudiciului cauzat.
(2) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra militarilor care îndeplinesc serviciul militar în Forţele Armate.
Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
[Art.2 noțiunea ''unități militare'' exclusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
    [Art.2 noțiunea ''comandanţi (şefi)'' exclusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]

patrimoniul unităţii militare - armamentul, tehnica militară şi specială, muniţiile, carburanţii şi lubrifianţii, echipamentul, produsele alimentare şi alte tipuri de patrimoniu militar, terenurile, edificiile, construcţiile, banii şi hîrtiile de valoare, alte mijloace materiale, ce constituie proprietate de stat şi sînt încredinţate unităţii militare cu drept de administrare ori sînt obţinute în urma activităţii economice a acesteia;
prejudiciu - pierderea sau deteriorarea patrimoniului unităţii militare, cheltuielile pe care le-a suportat sau urmează să le suporte unitatea militară pentru recuperarea ori recondiţionarea patrimoniului pierdut sau deteriorat, precum şi supraplăţile efectuate de unitatea militară.
   
[Art.2 noțiunea ''soldă lunară de întreţinere'' exclusă prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]

Articolul 3. Condiţiile răspunderii materiale a militarilor
(1) Apărarea integrităţii patrimoniului unităţii militare este o obligaţie a fiecărui militar.
(2) Militarii poartă răspundere materială numai pentru prejudiciul real cauzat din vina lor.
(3) Militarii nu poartă răspundere materială pentru prejudiciul cauzat în urma executării întocmai a ordinelor (dispoziţiilor) date de comandanţi (şefi), inclusiv de cei ierarhic inferiori. În acest caz, răspunderea materială pentru prejudiciul cauzat revine comandanţilor (şefilor) care au dat aceste ordine (dispoziţii).
(4) Militarii care, avînd posibilitatea de a înlătura, parţial sau total, urmările păgubitoare ale ordinului (dispoziţiei) comandantului (şefului), nu au raportat despre aceasta de îndată ori în decurs de 24 de ore, ori la întoarcerea din misiune, ori din neglijenţă sau rea-credinţă şi nu au luat măsuri pentru evitarea pagubei, poartă răspundere împreună cu comandantul (şeful).
(5) Răspunderea materială a militarilor nu survine în cazul săvîrşirii acţiunilor în stare de extremă necesitate, precum şi în cazul săvîrşirii acţiunilor legale.
(6) Termenul tragerii la răspundere materială de către comandant (şef) este de 3 luni din momentul depistării prejudiciului, iar de către instanţa de judecată - de 3 ani din momentul depistării prejudiciului.
Capitolul  II
RĂSPUNDEREA  MATERIALĂ  A  MILITARILOR
Articolul 4. Răspunderea materială limitată a militarilor
(1) Pentru prejudiciul cauzat din imprudenţă în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar, militarii răspund material în mărimea prejudiciului cauzat, însă nu mai mult de 2 solde lunare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.5.
   
[Art.4 al.(1) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
(2) Militarii care îndeplinesc serviciul militar prin contract, culpabili de cauzarea prejudiciului legat de achitarea de către unitatea militară a amenzilor pentru staţionarea containerelor, vagoanelor, navelor şi/sau automobilelor, de majorarea volumului lucrărilor îndeplinite, de vărsarea cu întîrziere a impozitelor şi altor plăţi obligatorii în bugetele corespunzătoare, poartă răspundere materială în mărimea prejudiciului cauzat, însă nu mai mult de 2 solde lunare, dacă acţiunile lor nu conţin semnele componenţei de infracţiune.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
(3) Comandanţii (şefii) care prin ordinele (dispoziţiile) lor au încălcat modul stabilit de evidenţă, păstrare, utilizare, consum, transportare a patrimoniului unităţii militare sau care nu au luat măsurile necesare pentru prevenirea sustragerii, nimicirii, deteriorării, degradării acestuia ori pentru prevenirea supraplăţilor, fapt care a cauzat prejudiciu, sau nu au luat măsurile necesare pentru recuperarea de către persoanele vinovate a prejudiciului cauzat unităţii militare poartă răspundere materială în limita prejudiciului cauzat, însă nu mai mult de 2 solde lunare, dacă acţiunile lor nu conţin semnele componenţei de infracţiune.
   
[Art.4 al.(3) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
(4) Comandanţii (şefii) culpabili de eliberarea nelegitimă a militarului (angajatului civil) din serviciul militar (cîmpul muncii), de transferul nelegitim al militarului (angajatului civil) la un alt loc de serviciu (de muncă), de numirea nelegitimă a militarului (angajatului civil) într-î funcţie care nu este prevăzută de statele unităţii militare (schema de încadrare) sau într-î funcţie retribuirea căreia este mai înaltă decît a celei deţinute efectiv poartă răspundere materială pentru prejudiciul cauzat de efectuarea supraplăţilor rezultate din eliberarea nelegitimă a militarului (angajatului civil), din transferul nelegitim al militarului (angajatului civil) la un alt loc de serviciu  (de muncă), din numirea nelegitimă a militarului (angajatului civil) în funcţie în mărimea prejudiciului cauzat, dar nu mai mult de 2 solde lunare, dacă acţiunile lor nu conţin semnele componenţei de infracţiune.
   
[Art.4 al.(4) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
Articolul 5. Răspunderea materială integrală a militarilor
Militarii poartă răspundere materială în mărimea integrală a prejudiciului în cazurile în care acesta este cauzat:
a) de lipsa, distrugerea, deteriorarea patrimoniului transmis militarului în evidenţă pentru păstrare, transportare, eliberare, utilizare sau în alte scopuri;
b) de acţiunile (inacţiunile) militarului care conţin semnele componenţei de infracţiune;
c) în urma sustragerii, nimicirii, deteriorării, degradării intenţionate, consumului şi/sau utilizării nelegitime a patrimoniului unităţii militare sau altor acţiuni (inacţiuni) intenţionate, indiferent de faptul dacă ele conţin sau nu semnele componenţei de infracţiune prevăzută de Codul penal al Republicii Moldova;
d) de către militarul care şi-a provocat în mod conştient starea de ebrietate alcoolică, starea cauzată de substanțe stupefiante sau toxice;
   
[Art.5 lit.d) modificată prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
e) de acţiunile intenţionate ale militarului care au provocat cheltuieli pentru tratamentul în instituţiile medico-militare şi în alte instituţii medicale al militarului sau al persoanelor ce au suferit în urma acestor acţiuni.
    [Art.5 lit.e) modificată prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
Capitolul III
DETERMINAREA  MĂRIMII  PREJUDICIULUI
CAUZAT  ŞI  MODUL  DE  RECUPERARE  A  ACESTUIA
Articolul 6. Determinarea mărimii prejudiciului cauzat
(1) Mărimea prejudiciului cauzat se determină în funcţie de cheltuielile suportate, în baza datelor de evidenţă a patrimoniului unităţii militare, reieşind din preţurile de piaţă la data depistării prejudiciului şi din gradul de uzură al patrimoniului, conform normelor stabilite la ziua depistării prejudiciului, însă nu mai mici decît preţul deşeurilor (resturilor) acestui patrimoniu.
(2) Preţurile pentru armament, tehnică militară, muniţii, alte bunuri livrate centralizat unităţilor militare se determină de către organele de stat împuternicite pentru aceasta.
(3) În cazul numirii nelegitime a militarului (angajatului civil) într-o funcţie neprevăzută de statele unităţii militare (schema de încadrare), mărimea prejudiciului se determină în funcţie de mărimea drepturilor băneşti (salariului) plătite militarului (angajatului civil), iar în cazul numirii nelegitime într-o funcţie retribuirea căreia este mai înaltă decît a celei deţinute efectiv de către militar (angajatul civil) - în funcţie de diferenţa dintre drepturile băneşti (salariul) plătite şi drepturile băneşti (salariul) ale funcţiei deţinute efectiv.
(4) Mărimea prejudiciului cauzat în cazul prevăzut la art.5 lit.e) se determină în funcţie de cheltuielile reale pentru tratamentul militarului sau al persoanelor vătămate în instituţiile medico-militare şi în alte instituţii medicale.
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
(5) Mărimea prejudiciului cauzat din vina mai multor militari, ce urmează a fi  restituit,  se determină pentru fiecare în parte, în funcţie de gradul vinovăţiei, de forma şi limitele răspunderii materiale.
(6) În cazul tragerii la răspundere materială a militarilor, mărimea soldei lunare se stabileşte la data emiterii ordinului (dispoziţiei) comandantului (şefului) sau pronunţării de către instanţa de judecată a hotărîrii privind recuperarea prejudiciului.
Articolul 7. Desfăşurarea cercetării administrative în cazul
                       depistării prejudiciului
(1) Comandantul (şeful), în limita competenţei sale, este obligat, în cazul depistării prejudiciului, să iniţieze de îndată o cercetare administrativă pentru stabilirea cauzelor survenirii şi mărimii prejudiciului, precum şi a persoanelor vinovate. Cercetarea administrativă se efectuează în termen de o lună de la data depistării prejudiciului. Acest termen poate fi prelungit, după caz, de către comandantul (şeful) ierarhic superior, însă nu mai mult decît cu o lună.
(2) Cercetarea administrativă poate să nu fie efectuată dacă cauzele prejudiciului, mărimea lui şi persoanele vinovate au fost stabilite de către instanţa de judecată sau în urma reviziei, controlului sau urmăririi penale.

    [Art.7 al.(2) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
Articolul 8. Recuperarea prejudiciului
(1) Recuperarea prejudiciului a cărui mărime nu depăşeşte 2 solde lunare se efectuează, conform ordinului (dispoziţiei) comandantului (şefului), prin reţinere din drepturile băneşti ale militarului care a cauzat prejudiciul.
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
(2) Ordinul (dispoziţia) cu privire la recuperarea prejudiciului cauzat de către comandant (şef) se emite de comandantul (şeful) ierarhic superior.
(3) Problema recuperării prejudiciului a cărui mărime depăşeşte 2 solde lunare se examinează de către instanţa de judecată, la cererea comandantului (şefului).
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
(4) Acţiunea privind recuperarea prejudiciului cauzat de către comandant (şef) se intentează de către comandantul (şeful)  ierarhic superior.
(5) Ordinul (dispoziţia) comandantului (şefului) privind recuperarea prejudiciului se emite în termen de o lună de la data încheierii cercetării administrative, reviziei, controlului sau a emiterii hotărîrii instanţei de judecată şi se aduce la cunoştinţă militarului contra semnătură. Ordinul (dispoziţia) se înaintează spre executare la expirarea termenului de 7 zile de la anunţarea militarului. În cazul în care ordinul (dispoziţia) privind recuperarea prejudiciului  nu a fost emis în termen de o lună, problema privind tragerea la răspundere materială a militarului se examinează de către instanţa de judecată, la cererea comandantului (şefului).
(6) Ordinul (dispoziţia) comandantului (şefului) privind recuperarea prejudiciului poate fi contestat de către militar în faţa comandantului (şefului) superior şi/sau în instanţa de judecată. Contestarea ordinului (dispoziţiei) privind recuperarea prejudiciului nu suspendă reţinerile din drepturile băneşti ale militarului. În cazul anulării ordinului (dispoziţiei) privind recuperarea prejudiciului, mijloacele băneşti reţinute se restituie militarului.
(7) Recuperarea prejudiciului se efectuează indiferent de tragerea la răspundere disciplinară, administrativă sau penală a militarului pentru acţiunile (inacţiunile)  care  au avut drept urmare cauzarea prejudiciului.
(8) Militarii pot recupera benevol, în formă bănească, complet sau parţial, prejudiciul cauzat.
(9) Reţinerile din drepturile băneşti ale militarului, conform hotărîrii instanţei de judecată, se efectuează în baza ordinului comandantului (şefului) sau a titlului executoriu eliberat de către  instanţa de judecată.
(10) Diferenţa dintre mărimea prejudiciului cauzat şi mărimea reţinerilor din drepturile băneşti ale militarului se casează de către comandant (şef) în modul stabilit, în limitele competenţei sale sau în baza hotărîrii instanţei de judecată.
Articolul 9.  Recuperarea prejudiciului în cazul eliberării militarului 
                         din serviciul militar sau al transferării la un nou loc
                         de serviciu
(1) În cazul în care militarul tras la răspundere materială nu a recuperat prejudiciul la data eliberării din serviciul militar, acesta este recuperat în conformitate cu legislaţia.
(2) În cazul în care militarul care a cauzat prejudiciul a fost eliberat din serviciul militar şi nu a fost tras la răspundere materială, recuperarea prejudiciului se efectuează în baza titlului executoriu eliberat de instanţa de judecată, ca rezultat al examinării acţiunii înaintate de către comandant (şef).
(3) În cazul transferării la noul loc de serviciu militar, recuperarea prejudiciului de către militarul tras la răspundere materială se efectuează la noul loc de serviciu, în baza înregistrării în certificatul de alocare a drepturilor băneşti.
(4) Dacă decizia privind tragerea la răspundere materială a militarului care a cauzat prejudiciu nu a fost luată pînă la momentul transferării lui la noul loc de serviciu militar, comandantul (şeful) este obligat să expedieze, în termen de 5 zile de la data încheierii cercetării administrative, reviziei, controlului sau a emiterii hotărîrii instanţei de judecată, materialele necesare la noul loc de serviciu. Recuperarea prejudiciului, în acest caz, se efectuează la noul loc de serviciu al militarului, în modul prevăzut la art.8.
(5) Ordinul (dispoziţia) comandantului (şefului) privind recuperarea prejudiciului se emite în termen de 2 săptămîni din ziua primirii de la locul precedent de serviciu  militar a materialelor indicate la alin.(4).
Articolul 10. Recuperarea prejudiciului cauzat de către militari
                          unor terţe persoane
Militarii care au cauzat prejudiciu unor terţe persoane, prejudiciu care, în conformitate cu legislaţia, a fost recuperat de către unitatea militară, îl restituie acesteia în modul şi în mărimea prevăzute de prezenta lege.
Articolul 11. Condiţiile de micşorare a mărimii prejudiciului 
                           care urmează a fi recuperat
Mărimea sumei băneşti care urmează a fi reţinută de la militar pentru recuperarea prejudiciului cauzat poate fi micşorată de către comandant (şef), cu permisiunea comandantului (şefului) ierarhic superior, sau de către instanţa de judecată, ţinîndu-se cont de circumstanţele concrete, de gradul de culpabilitate şi starea materială a militarului, cu excepţia cazului prevăzut la art.5 lit.e)
Articolul 12. Modul de efectuare a reţinerilor băneşti
(1) Reţinerile băneşti lunare pentru recuperarea prejudiciului cauzat de militar se efectuează în mărime de 20 la sută din solda lunară, iar pentru recuperarea prejudiciului în cazurile prevăzute la art.5 - în mărime de pînă la 50 la sută din solda lunară de întreţinere.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP161 din 26.07.18, MO321-332/24.08.18 art.523]
(2) Dacă din drepturile băneşti ale militarului se efectuează şi alte reţineri, prevăzute de legislaţie, mărimea generală a tuturor reţinerilor băneşti nu poate depăşi 50 la sută din drepturile băneşti lunare ale militarului. Totodată, succesiunea reţinerilor indicate este determinată în conformitate cu legislaţia.
Capitolul  IV
DISPOZIŢII  FINALE
Articolul 13. Aducerea actelor normative în concordanţă cu prezenta lege
Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 22 noiembrie 2002.
    Nr. 1477-XV.