LPM282/2004
ID intern unic:  312807
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 282
din  22.07.2004
privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
Publicat : 17.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 171-174     art Nr : 777
    LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP211-XVI din 29.07.05, MO132-134/07.10.05 art.631
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611

    NOTĂ:
    - În textul legii, sintagma "Departamentul Statistică şi Sociologie" se înlocuieşte cu sintagma "Biroul Naţional de Statistică", iar sintagma "Departamentul Vamal" - cu sintagma "Serviciul Vamal", prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    Parlamentul  adoptă prezenta  lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi sfera de reglementare
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase; politica de stat în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase; scopurile, principiile şi particularităţile reglementării de către stat a activităţilor persoanelor juridice şi fizice în acest domeniu; atribuţiile autorităţilor publice; statutul supravegherii marcării de stat; controlul de stat asupra producerii, utilizării şi circulaţiei metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
    [Art.1 modificat prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    Articolul 2. Principii generale
    Principiile reglementării de către stat a activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase sînt:
    a) asigurarea respectării drepturilor agenţilor economici care practică activităţi legate de metale preţioase şi pietre preţioase;
    b) unicitatea politicii de stat în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
    c) supravegherea de stat a activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
    d) respectarea dreptului de proprietate asupra articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase.
    Articolul 3. Cadrul juridic privind regimul metalelor preţioase
                        ş
i pietrelor preţioase
    (1) Cadrul juridic privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se constituie din Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege şi alte legi, din hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, alte acte normative în domeniu, precum şi din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În cazul în care un acord internaţional la care Republica Moldova este parte conţine alte norme decît cele specificate de legislaţia naţională privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, se aplică normele acordului internaţional.
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele  noţiuni principale:
    metale preţioase - aurul, argintul, platina şi metalele platinice (paladiul, iridiul, rodiul, ruteniul, osmiul), indiferent de starea şi forma în care se află acestea, inclusiv în formă nativă, afinată, precum şi în materie primă, aliaje, semifabricate, produse industriale, compuşi chimici, resturi şi deşeuri industriale şi de consum;
   
[Art.4 noţiunea modificată prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    pietre preţioase - diamante naturale, smaralde, rubine, safire, alexandrite şi perle naturale (cu excepţia celor de rîu, de lac) în  formă naturală şi prelucrată, precum şi formaţii unicale de chihlimbar;
    articole din metale preţioase şi pietre preţioase - articole din aliaje de metale preţioase cu utilizarea diferitelor tipuri de prelucrare artistică cu inserări din pietre preţioase şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială, ori fără acestea, întrebuinţate în calitate de bijuterii (inele, brăţări, coliere, broşe, cercei, lanţuri, brelocuri etc.), de obiecte de uz personal (portţigarete, tabachere, pudriere, bomboniere, brichete, ochelari, ceasuri etc.), de obiecte de uz casnic şi/sau pentru scopuri rituale şi decorative, etc.;
   
[Art.4 noţiunea modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 noţiunea modificată prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    valori - metale preţioase şi pietre preţioase, articole confecţionate din ele;
    lingouri - aur, argint, platină şi paladiu, turnate în forme speciale ce corespund standardelor naţionale şi reglementărilor tehnice la aceste metale, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sau standardelor internaţionale, însoţite de certificate de calitate a metalelor preţioase, eliberate de autoritatea abilitată;
   
monede investiţionale, comemorative, jubiliare – fabricate din metale preţioase cu formă, greutate şi titlu stabilit, ce corespund standardelor naţionale şi reglementărilor tehnice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sau standardelor internaţionale, însoţite de certificate de autenticitate;
    [Art.4 noţiunea introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    aur monetar - partea aurului financiar utilizat ca activ, deţinută de Banca Naţională a Moldovei cu titlu de rezervă internaţională a statului;
    resturi  ce conţin metale preţioase - detalii, ansambluri, articole şi materiale ce conţin metale preţioase, care şi-au pierdut destinaţia funcţională şi/sau calităţile de consum şi sînt inutilizabile conform destinaţiei;
    deşeuri  ce conţin metale preţioase - deşeuri  industriale şi de consum, în orice stare şi în orice formă, ce conţin metale preţioase;
    utilizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase - întrebuinţare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în scopuri financiare, de producţie, ştiinţifice, social-culturale şi în alte scopuri;
    semn de marcare de stat - semn de marcare de stat, stabilit  în Republica Moldova, care se aplică pe bijuterii şi  pe alte articole din metale preţioase şi care confirmă titlul metalelor preţioase;
    marcare a metalelor preţioase - aplicarea semnului de marcare de stat pe bijuterii şi pe alte articole din metale preţioase;
    probare a metalelor preţioase - determinare a titlului bijuteriilor şi altor articole din metale preţioase prin metodele stabilite;
    titlu - valoare a aliajului, care indică numărul unităţilor de greutate a metalului preţios de bază la o mie unităţi de greutate a aliajului;
    semn nominal personal - semn special care  indică producătorul pe bijuterii şi pe alte articole finite din metale preţioase, înregistrat într-un registru special;
    expertizare a metalelor preţioase - determinarea caracteristicilor calitative şi/sau cantitative ale metalelor de către autoritatea abilitată cu  dreptul de a confirma corespunderea produselor (articolelor) din metale preţioase standardelor naţionale şi reglementărilor tehnice, ale cărei rezultate se perfectează, după caz, sub formă de act sau certificat de calitate;
    diagnosticare a pietrelor preţioase - determinarea caracteristicilor calitative şi cantitative ale pietrelor preţioase, inclusiv pentru clasificare şi/sau pentru stabilirea costului;
    evaluare a pietrelor preţioase - determinare a costului pietrelor preţioase în baza rezultatelor diagnosticării;
    prelucrare a metalelor preţioase - extragere a metalelor preţioase din resturi şi deşeuri, compuşi chimici, concentrate şi semifabricate  ce conţin metale preţioase;
    afinare - proces de purificare a metalelor preţioase extrase din amestecuri şi compuşi pentru a le aduce în corespundere cu standardele naţionale şi reglementările tehnice, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sau cu standardele internaţionale;
    evidenţă  specială - ţinerea registrului special al persoanelor juridice şi fizice care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase şi al celor care practică activităţi în cadrul caselor de amanet;
    amanetare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase - depunere a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase în case de amanet (lombarduri) şi în instituţii financiare pentru a obţine un împrumut (credit);
    activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase - operaţiuni care au ca obiect: prelucrarea industrială a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, inclusiv a resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase; fabricarea, repararea (restaurarea) bijuteriilor şi a altor articole; vînzarea, cumpărarea, amanetarea (grevarea cu gaj), păstrarea, introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a articolelor din ele; expertizarea şi marcarea bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase şi pietre preţioase; alte operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, cu articole din ele.
   
[Art.4 noţiunea modificată prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    Articolul 5. Subiecţii raporturilor de drept în domeniul activităţilor
                       cu metale preţioase şi pietre preţioase
    Subiecţi ai raporturilor de drept în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase sînt statul, persoanele juridice şi fizice din Republica Moldova care desfăşoară activitate de întreprinzător,  precum şi persoanele juridice şi fizice străine care  practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase  şi/sau gestionează case de amanet pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.6 exclus prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    Articolul 7. Dreptul de proprietate asupra metalelor preţioase
                      şi pietrelor preţioase
    (1) Metalele preţioase şi pietrele preţioase procurate în modul stabilit de legislaţie se pot afla în proprietatea statului ori în proprietatea persoanelor juridice sau fizice.
    (2) Persoanele juridice şi fizice obţin în proprietate metale preţioase şi pietre preţioase în baza contractelor civile translative de proprietate, precum şi cu drept de succesiune.
    (3) Resturile şi deşeurile ce conţin metale preţioase, se află în proprietatea persoanelor juridice sau fizice cărora le revin administrarea şi gestionarea resturilor şi deşeurilor obţinute ca rezultat al producerii sau al consumului.
   
[Art.7 al.(3) modificat prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    (4) Transmiterea metalelor preţioase pentru prelucrare şi afinare nu atrage şi transmiterea dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale, dacă contractul nu prevede altfel.
    (5) Agenţii economici vînd metale preţioase afinate exclusiv pe piaţa internă la preţuri stabilite în contracte, raportate la preţurile mondiale.
    [Art.7 al.(5) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.7 al.(5) în redacţia LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    (6) Persoanele fizice pot introduce, expedia şi scoate în/din Republica Moldova bijuterii şi alte articole din metale preţioase şi pietre preţioase în limitele şi în condiţiile stabilite de legislaţie.
   
[Art.7 al.(6) modificat prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    (7) Cesiunea dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se  perfectează în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul  II
REGLEMENTAREA, SUPRAVEGHEREA  ŞI CONTROLUL
 DE  STAT AL ACTIVIT
ĂŢILOR CU  METALE PREŢIOASE
ŞI PIETRE PREŢIOASE
    Articolul 8. Reglementarea, supravegherea şi controlul de stat
                        al activit
ăţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase
    (1)  Reglementarea, supravegherea  şi controlul de stat al activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase au drept scop:
    a) promovarea politicii statului în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
    b) apărarea  intereselor economice ale ţării;
    [Art.8 al.(1), lit.c) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    d) utilizarea eficientă a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
    e) respectarea legislaţiei naţionale ce reglementează producerea, prelucrarea, faţetarea, utilizarea şi circulaţia metalelor preţioase şi pietrelor preţioase;
    f) utilizarea tehnologiilor ecologic pure de producere şi de prelucrare a metalelor preţioase, de faţetare a pietrelor preţioase;
    [Art.8 al.(1), lit.g) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    h) apărarea drepturilor beneficiarilor de produse (articole) din metale preţioase şi pietre preţioase, a drepturilor producătorilor acestor produse (articole), inclusiv împotriva concurenţei  neloiale.
  (2) Reglementarea, supravegherea şi controlul de stat al activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase se exercită de Guvern şi autorităţile administraţiei publice centrale, abilitate cu dreptul de control şi supraveghere, în limitele competenţei lor.
   
[Art.8 al.(2) în redacţia LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    (3) Reglementarea, supravegherea şi controlul de stat al activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase şi al funcţionării caselor de amanet se exercită prin:
    a) licenţierea activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, licenţierea funcţionării caselor de amanet;
    b) instituirea monopolului statului asupra probării şi marcării bijuteriilor şi altor articole din metale preţioase şi pietre preţioase fabricate în Republica Moldova şi a celor importate pentru comercializare, precum şi asupra expertizării amprentelor semnelor de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase;
    [Art.8 al.(3), lit.b) modificată prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    [Art.8 al.(3), lit.c) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    d) stabilirea unor norme speciale de evidenţă şi gestiune în procesul de procurare, prelucrare, utilizare şi circulaţie (inclusiv de comercializare) a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, a articolelor din ele;
    e) efectuarea unui control vamal special al metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, al articolelor din ele;
    f) stabilirea modului de transportare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a articolelor din ele peste frontiera de stat a Republicii Moldova, cu monitorizarea volumelor şi a preţurilor;
    [Art.8 al.(3), lit.g) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    h) supravegherea şi controlul de stat al respectării actelor normative în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
    i) supravegherea marcării de stat.
    Articolul 9. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul exercită următoarele atribuţii principale:
    a) asigură promovarea politicii interne şi externe unice în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase;
    b) aprobă Regulamentul cu privire la supravegherea marcării de stat și constituie structura organizațională responsabilă de acest domeniu;
   
[Art.9 lit.b) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.9 lit.b) modificată prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
   
[Art.9 lit.c) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    [Art.9 lit.d) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    e) asigură controlul de stat al respectării de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător a actelor normative ce reglementează activităţile cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi funcţionarea caselor de amanet;
    [Art.9 lit.f) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    g) stabileşte modul deintroducere, expediere şi scoatere în/din Republica Moldova a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, a articolelor din ele;
   
[Art.9 lit.g) modificată prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    h) stabileşte modul de comercializare a bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase şi pietre preţioase;
    i) elaborează condiţiile de organizare şi de funcţionare a caselor de amanet şi le prezintă Parlamentului spre aprobare;
   
[Art.9 lit.i) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    j) aprobă Regulile de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase cuprinse în articole şi resturi;
    k) stabileşte modul de trecere la pierderi a maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport  şi a altor bunuri uzate ce conţin metale preţioase;
    l) aprobă acte normative cu privire la controlul de stat al calităţii şi al evaluării pietrelor preţioase;
    m) aprobă lista serviciilor, metodologia de calculare a tarifelor și cuantumul tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor preţioase, giuvaiere, a metalelor preţioase şi a articolelor din ele.
   
[Art.9 lit.m) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.9 lit.m) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.9 lit.m) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 10. Atribuţiile Ministerului Finanţelor
    Ministerul Finanţelor, în limitele competenţei sale:
   
[Art.10 lit.a) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    b) elaborează documente de politici, proiecte de acte normative în domeniul supravegherii marcării de stat;
    [Art.10 lit.b) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    c) elaborează și prezintă Guvernului spre aprobare lista serviciilor, metodologia de calculare a tarifelor și cuantumul tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase, diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea pietrelor preţioase, giuvaiere, a metalelor preţioase şi a articolelor din ele;
    [Art.10 lit.c) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.10 lit.c) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
[Art.10 lit.d) exclusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    e) aprobă acte normative care reglementează prelucrarea, utilizarea, păstrarea şi evidenţa metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, precum şi colectarea, afinarea, prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin  metale preţioase;
    [Art.10 lit.f-j) excluse prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    [Art.10 lit.k) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.10 modificat prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    [Art.11 exclus prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    Articolul 12. Atribuţiile Băncii Naţionale a Moldovei
    Banca Naţională a Moldovei exercită următoarele atribuţii principale:
    a) negociază, cumpără şi vinde  metale preţioase;
    b) gestionează stocul de aur monetar;
   
b1) introduce şi expediază în Republica Moldova, precum şi expediază şi scoate din Republica Moldova metale preţioase, inclusiv în scopul plasării şi menţinerii acestora în conturile deschise în străinătate;
    [Art.12 lit.b1) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    c) exercită alte atribuţii stabilite prin lege.
    [Art.12 lit.c) introdusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    [Art.12 lit.c) exclusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 13. Drepturile persoanelor juridice şi fizice care practică
                         activit
ăţi cu metale preţioase şi pietre preţioase
    (1) Persoanele juridice şi fizice au dreptul să deţină orice cantitate de obiecte, bijuterii, monede cu sau fără putere circulatorie, indiferent dacă acestea fac sau nu fac parte dintr-o colecţie numismatică, precum şi orice cantitate de alte articole din metale preţioase şi pietre preţioase.
    (2) Persoanele juridice şi fizice pot cumpăra şi/sau vinde metale preţioase şi pietre preţioase fără restricţii, cu respectarea prevederilor legale.
   
(3) Persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător li se interzice obţinerea, cu titlu de donaţie, a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
    [Art.13 al.(3) introdus prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
   
Articolul 131. Drepturile persoanelor fizice care nu practică activităţi
                           cu metale preţioase şi pietre preţioase
    Persoanele fizice au dreptul să prezinte spre probare şi marcare articole din metale preţioase şi din pietre preţioase în cantitate de pînă la cinci unităţi anual, indiferent de valoarea lor.
    [Art.131 introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 14. Supravegherea marcării de stat
   
[Art.14 al.(1) abrogat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (2) Supravegherea marcării de stat include:
    a) probarea şi marcarea tuturor articolelor din metale preţioase fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau introduse în ţară pentru comercializare;
    b) expertizarea amprentelor semnului de marcare de pe articolele din metale preţioase şi pietre preţioase;
    c) expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase, evaluarea lor;
   
[Art.14 al.(2), lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    d) expertizarea valorilor de muzeu şi de arhivă, confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase;
    e) efectuarea analizelor de arbitraj şi de control ale metalelor preţioase în orice formă şi în orice stare şi ale articolelor din ele, precum şi ale resturilor şi deşeurilor lor, la cererea organelor de drept, vamale şi a altor autorităţi, conform tarifelor stabilite prin prezenta lege stabilite de Guvern;
    
[Art.14 al.(2), lit.e) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.14 al.(2), lit.e) modificată prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    f) înregistrarea într-un registru special a agenţilor economici care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi a caselor de amanet;
    g) înregistrarea semnelor nominale personale care se aplică pe articolele confecţionate din metale preţioase şi pietre preţioase de agenţi economici;
    h) controlul de stat al respectării de către persoanele juridice şi fizice a cerinţelor supravegherii marcării de stat;
    i) alte activităţi prevăzute de legislaţie.
   
(3) Lista serviciilor şi tarifele pentru probarea şi marcarea articolelor din metale preţioase, analiza metalelor preţioase, expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase se stabilesc în anexa
nr. 1 la prezenta lege. Lista serviciilor şi tarifele pentru evaluarea pietrelor preţioase, giuvaiere, a metalelor preţioase şi a articolelor din ele se stabilesc în anexa nr. 2 la prezenta lege.
   
[Art.14 al.(3) abrogat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.02.19]
    [Art.14 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.14 al.(3) introdus prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
   
[Art.15 exclus prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CU METALE PREŢIOASE ŞI
PIETRE PREŢIOASE ŞI A FUNCŢIONĂRII CASELOR DE AMANET

     Articolul 16. Licenţierea activităţii cu metale preţioase şi pietre
                          preţioase şi a funcţionării caselor de amanet
    (1) Activitatea de întreprinzător în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se desfăşoară în bază de licenţă, eliberată în condiţiile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, precum şi în condiţiile prezentei legi.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Activităţile cu metale preţioase şi pietre preţioase includ:
    a) comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase;
    b) fabricarea şi repararea (restaurarea) articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase;
    c) faţetarea pietrelor preţioase;
    d) achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi;
    e) colectarea şi prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase;
    f) funcţionarea caselor de amanet cu amanetare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase.
    (3)  Condiţiile de licenţiere:
    a) dispunerea în proprietate sau în locaţiune a imobilului în care se desfăşoară activitatea licenţiată;
    b) comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase doar în magazine şi secţii specializate de bijuterii, cu suprafaţa de cel puţin 12 metri pătraţi, în care se asigură condiţii pentru evidenţa şi integritatea valorilor;
    [Art.16 al.(3), lit.b) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    c) fabricarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase doar în încăperi ce corespund cerinţelor tehnice, sanitare şi ecologice;
    d) respectarea  modului de comercializare, recepţionare, păstrare şi evidenţă a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, a regulilor de achiziţionare de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi, a modului de introducere, expediere şi scoatere în/din Republica Moldova a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi articolelor din ele, a condiţiilor de funcţionare  a caselor de amanet;
    e) dispunerea de condiţii şi de materiale necesare pentru probarea metalelor preţioase şi stabilirea caracteristicii pietrelor preţioase, pentru determinarea calităţii şi cantităţii acestora (cîntare analitice sau electronice, reactivi chimici, precum şi instrumentele respective);
    f) verificarea metrologică anuală a cîntarelor analitice sau electronice;
    g) prelucrarea eficientă a resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase, cu asigurarea recuperării obligatorii a metalelor preţioase cu titlul minim de 995° pentru aur şi argint şi de 950° pentru platină şi paladiu;
    h) asigurarea integrităţii şi păstrării corespunzătoare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase prin dotarea încăperilor cu safeuri,  semnalizare interioară şi exterioară, cuplată la punctul de pază centralizat;
    i) marcarea obligatorie a articolelor din metale preţioase, fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi a celor introduse în ţară pentru comercializare, cu semnul  de marcare de stat, aplicat de către structura organizațională responsabilă de supravegherea marcării de stat.
    [Art.16 al.(4), lit.i) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (4) La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează documentele prevăzute de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, precum şi:
   
[Art.16 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a)  copia actului juridic ce atestă dreptul de proprietate sau de locaţiune a imobilului destinat desfăşurării activităţii licenţiate;
    b) copiile documentelor ce confirmă constituirea capitalului social minim (pentru funcţionarea caselor de amanet):
    - pentru municipii – 250000 lei moldoveneşti;
    - pentru localităţile rurale - 150000 lei moldoveneşti;
    [Art.16 al.(4), lit.c) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(5) În ziua înregistrării declarației și a documentelor stabilite de prezentul articol pentru obținerea/reperfectarea licenței, autoritatea de licențiere va înștiința Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organului în cauză) de corespunderea condițiilor de activitate ale solicitantului cu cerinţele de protecţie a mediului (pentru activitatea de fabricare şi reparare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase). În cel mult 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va transmite o notificare sau procesul-verbal de control despre rezultatele verificării efectuate.
    [Art.16 al.(5) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (6) În cazul în care Inspectoratul pentru Protecția Mediului nu a inițiat un control în urma înștiințării și/sau nu a eliberat procesul-verbal de control în decurs de 7 zile lucrătoare de la data înștiințării, survine principiul aprobării tacite.
    [Art.16 al.(6) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 17.  Sistarea temporară şi/sau retragerea licenţei
   (1) Modul de suspendare și de retragere a licenței prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.17 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Licența se retrage în baza temeiurilor prevăzute de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător precum şi în cazurile în care se depistează:
   
[Art.17 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) fabricarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, comercializarea articolelor din metale preţioase fără semnul de marcare de stat, aplicat de către structura organizațională responsabilă de supravegherea marcării de stat, sau cu semnul de marcare falsificat;
   
[Art.17 al.(2), lit.a) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.17 al.(2), lit.a) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    b) lipsa documentelor de provenienţă sau de însoţire a metalelor preţioase, a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase sau întocmirea acestor documente cu încălcarea cerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare.
   
[Art.17 al.(2), lit.b) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Capitolul III în redacţia LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]  
Capitolul   IV
PRODUCEREA, PRELUCRAREA, UTILIZAREA  ŞI CIRCULAŢIA
METALELOR PREŢIOASE ŞI PIETRELOR  PREŢIOASE
    Articolul 18. Producerea, prelucrarea şi afinarea
                         metalelor pre
ţioase
    Producerea, prelucrarea şi afinarea metalelor preţioase pot face obiectul activităţii persoanelor juridice sau fizice care practică activitate de întreprinzător şi au obţinut licenţă în modul stabilit de legislaţie, cu respectarea obligatorie a standardelor naţionale şi a reglementărilor tehnice, a regulilor securităţii ecologice şi sanitare, a altor acte normative ce reglementează această activitate.
    Articolul 19. Utilizarea şi circulaţia metalelor preţioase
                        
şi pietrelor preţioase
    (1) Utilizarea şi circulaţia metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se efectuează în conformitate cu prezenta lege şi alte  acte normative în domeniu.
    (2) La desfăşurarea activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase, persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să ţină evidenţa contabilă a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în conformitate cu legislaţia.
    (3) Resturile şi deşeurile ce conţin metale preţioase sînt supuse, în modul stabilit de legislaţie, unei evidenţe stricte şi colectării obligatorii de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi care, în procesul de producere şi/sau utilizare, au acumulat  resturi şi deşeuri.
    (4) Persoanele juridice şi fizice, inclusiv instituţiile finanţate de la buget, vînd  metale preţioase obţinute din resturi şi deşeuri exclusiv pe piaţa internă, în condiţiile legii.
   
[Art.19 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.19 al.(4) modificat prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    (5) Resturile şi deşeurile colectate ce conţin metale preţioase pot fi prelucrate fie de sine stătător de proprietar sau de persoana ce le posedă în alt mod legal, fie la alte întreprinderi prelucrătoare. Metalele preţioase obţinute în urma prelucrării şi afinării acestora se vînd în baza contractelor încheiate între părţi la preţurile de piaţă.
   
[Art.19 al.(5) modificat prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    (6) Comercializarea bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase şi pietre preţioase pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de către persoane juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi au obţinut licenţa respectivă în modul stabilit de legislaţie. Marcarea şi vînzarea articolelor din metale preţioase se efectuează doar în cazul cînd există documente de plată ce confirmă achitarea accizului. Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase se aprobă prin lege.
    [Art.19 al.(6) modificat prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    [Art.19 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(61) Comercializarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, recepţionate în baza contractelor civile (contract de comision, bilet de amanet, chitanţa pentru valorile achiziţionate), se efectuează de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător după expertizarea şi marcarea articolelor la structura organizațională responsabilă de supravegherea marcării de stat.
    [Art.19 al.(61) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.19 al.(61) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (7) Achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi se efectuează de către titulari de licenţă, în condiţiile legii, la preţuri contractuale.
   
[Art.19 al.(7) în redacţia LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
   
(71) Metalele preţioase şi pietrele preţioase, articolele din ele şi deşeurile acestora confiscate sau fără stăpîn, comorile descoperite, articolele găsite, precum şi metalele preţioase şi pietrele preţioase, articolele din ele şi deşeurile acestora, înregistrate şi/sau trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune se transmit
Serviciului Fiscal de Stat pentru valorificare.
    [Art.19 al.(71) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.19 al.(71) introdus prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]
    (8) Paza în procesul păstrării, transportării, producerii, prelucrării, utilizării şi circulaţiei metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a articolelor din ele se efectuează, în bază de contract, de organele Ministerului Afacerilor Interne sau de organizaţiile de pază particulare care au obţinut, în modul stabilit de legislaţie, licenţă pentru practicarea acestui gen de activitate.
Capitolul  V
RESPONSABILITĂŢI ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
    Articolul 20. Responsabilităţi şi soluţionarea litigiilor
    (1) Încălcarea prezentei legi atrage răspunderea civilă, administrativă sau penală, conform legislaţiei.
    (2) Litigiile privind fabricarea, importul, exportul, achiziţionarea, comercializarea, depozitarea şi utilizarea metalelor preţioase şi pietrelor preţioase se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente în modul prevăzut de legislaţie.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21
    (1) Pînă la aducerea legislaţiei în concordanţă cu prevederile prezentei legi, actele normative în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre preţioase se aplică în partea în care nu contravin prezentei legi, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va elabora şi va aproba actele normative necesare realizării prezentei legi;
    c) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    d) va asigura aducerea actelor normative departamentale în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 22 iulie 2004.
    Nr. 282-XV.


    [Anexa nr.1 abrogată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Anexa nr.1 introdusă prin LP11-XVI din 03.02.09, MO53-54/13.03.09 art.147]

   
[Anexa nr.2 abrogată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.2 introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]