LPM322/2003
ID intern unic:  312811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 322
din  18.07.2003
cu privire la declararea complexului "Combinatul de Vinuri  "Cricova" - S.A."
drept  obiect al patrimoniului cultural- naţional al Republicii Moldova
Publicat : 05.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 191     art Nr : 754     Promulgat : 28.08.2003
MODIFICAT
L172-XV din 27.05.04, MO104/29.06.04 art.545
Parlamentul adoptă  prezenta lege organică.
Prin prezenta lege, complexul "Combinatul  de Vinuri  "Cricova" - S.A.", care este un complex cultural-peisagistic unic, o mărturie a dezvoltării  spirituale,  economice şi  sociale a ţării,  este purtător al  informaţiei despre apariţia şi  statornicirea tradiţiilor în domeniul  vinificaţiei, se declară obiect al  patrimoniului cultural-naţional  al  Republicii  Moldova.
Atribuirea statutului  de obiect al  patrimoniului  cultural-naţional  are drept scop păstrarea acestui complex pentru generaţiile prezente şi viitoare.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1.  Obiectul prezentei  legi
Prezenta lege reglementează raporturile ce apar în procesul ocrotirii de către stat, păstrării, folosirii şi popularizării complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A.", denumit în continuare complexul "Cricova", precum şi particularităţile dreptului de proprietate asupra acestui complex cultural-peisagistic ca obiect al patrimoniului cultural-naţional.
Articolul  2.  Reglementarea juridică
(1)  Reglementarea juridică a raporturilor în domeniul ocrotirii, păstrării      şi  folosirii complexului "Cricova" are ca temei prevederile Constituţiei  Republicii  Moldova, Codului civil, legislaţiei cu privire la cultura şi  protecţia patrimoniului cultural-naţional, ale altor acte normative, precum  şi ale tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
(2)  Dacă tratatul internaţional  la care Republica  Moldova este parte stabileşte alte prevederi  decît cele cuprinse în prezenta lege,  se aplică  prevederile tratatului  internaţional.
Articolul 3. Statutul de obiect al patrimoniului cultural-naţional
(1) Se atribuie statut de obiect al patrimoniului cultural-naţional următoarelor obiecte ce fac parte din complexul "Cricova":
a) galeriilor carierei de piatră din Cricova şi structurilor subterane (inclusiv sălile de degustare), cu excepţia utilajului pentru producerea spumantelor, a vinurilor, precum şi a mijloacelor circulante;
b) ansamblului construcţiilor terestre cu terenurile aferente şi de peisaj geografic, amplasate în oraşul Cricova;
c) colecţiei unicale de vinuri din toate zonele şi microzonele vinicole ale Republicii Moldova, din alte ţări, avînd valoare istorico-culturală şi reflectînd tradiţiile naţionale şi internaţionale de vinificaţie.
(2) Delimitarea galeriilor carierei de piatră, a structurilor subterane (inclusiv sălile de degustare), a terenurilor aferente şi de peisaj geografic, inventarierea construcţiilor terestre şi a vinurilor de colecţie se efectuează de o comisie de specialişti, instituită de Guvern în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.3 modificat prin L172-XV din 27.05.04, MO104/29.06.04 art.545]
[Art.3 modificat prin L172-XV din 27.05.04, MO104/29.06.04 art.545]
Articolul 3.  Statutul  de obiect al patrimoniului cultural-naţional  
(1) Complexului "Cricova", creat în galeriile carierei  de piatră  din Cricova, care include fabrici subterane de producere a spumantelor clasice,  a vinurilor de marcă şi  de colecţie de elită,  săli de degustare, fabrici de producere a spumantelor în acrotofoare şi fabrici de vinificaţie primară cu  infrastructura respectivă,  i  se atribuie statutul de obiect al patrimoniului  cultural-naţional.
(2) Complexul "Cricova" include, de asemenea, Colecţia unicală de vinuri din toate zonele şi  microzonele vinicole ale Republicii  Moldova.
(3) Din componenţa complexului "Cricova" fac parte viile şi livezile aflate la balanţa acestuia.
Articolul 4. Hotarele complexului "Cricova"
Hotarele şi zona de protecţie ale complexului "Cricova" ca obiect al patrimoniului cultural-naţional sînt stabilite prin hotărîre a Guvernului, la propunerea autorităţilor publice centrale, în conformitate cu legislaţia  în vigoare.
Capitolul II
PROTECŢIA COMPLEXULUI "CRICOVA"
Articolul 5.  Principiile de bază  ale protecţiei complexului "Cricova"
În scopul păstrării unicităţii complexului "Cricova", pe teritoriul acestuia se instituie un regim special de gospodărire şi de desfăşurare a altor genuri de activitate, bazat pe următoarele principii:
a) prioritatea genurilor de activitate ce exclud deteriorarea sau  distrugerea complexului,  schimbarea aspectului, a modului  statornicit de folosire a lui,  precum şi prevenirea activităţilor ce ar putea prejudicia obiectul  patrimoniului  cultural-naţional;
b) evaluarea impactului  activităţii  antropogene în ansamblu asupra complexului cultural-peisagistic unical;
c)  soluţionarea problemelor de amenajare a teritoriului, urbanistice şi  social-economice ce ţin de protecţia complexului  şi de asigurarea  dezvoltării lui  durabile.
Articolul 6.  Particularităţile urbanisticii  şi  amenajării
                    teritoriului  zonei protejate a complexului "Cricova"
(1)   La efectuarea lucrărilor de proiectare, de amenajare a teritoriului, de construcţie,  de ameliorare, de  gospodărire, a altor lucrări pe teritoriul  zonei protejate a complexului "Cricova" se ţine cont de necesitatea păstrării lui ca obiect al  patrimoniului cultural-naţional.
(2) Lucrările specificate la alin.(1) se vor desfăşura în baza autorizaţiei Guvernului şi  a avizului expertizei istorico-culturale şi  a celei ecologice de stat.
Articolul 7. Organizarea turismului pe teritoriul complexului  "Cricova"
Organizarea turismului pe teritoriul complexului "Cricova" se înfăptuieşte  conform regulilor aprobate de Guvern.
Articolul 8.  Dezvoltarea complexului "Cricova"
Dezvoltarea complexului "Cricova" se bazează pe programele complexe de dezvoltare a ramurii viniviticole,  de ocrotire de către stat, de păstrare, de folosire şi popularizare a obiectelor patrimoniului cultural-naţional, programe elaborate şi  aprobate în condiţiile legii.
Capitolul  III
PARTICULARITĂŢILE EXERCITĂRII DREPTULUI DE
PROPRIETATE ASUPRA  COMPLEXULUI "CRICOVA"
Articolul 9. Exercitarea dreptului de proprietate
                   asupra complexului "Cricova"
(1)  Complexul "Cricova" este proprietate a statului. Particularităţile exercitării dreptului de proprietate asupra lui sînt stabilite de prezenta lege,  de legislaţia civilă, urbanistică şi  funciară a Republicii  Moldova.
(2)  Complexul "Cricova", precum şi părţile lui componente,  nu  sînt pasibile de privatizare.
Articolul 10.  Finanţarea  complexului "Cricova"
(1)  Complexul "Cricova" îşi  desfăşoară activitatea economică  pe baza autofinanţării, folosind şi  alte surse de finanţare neinterzise de lege.
(2)  Mijloacele financiare se folosesc în conformitate cu  statutul  complexului "Cricova" şi  cu  legislaţia în vigoare.
Articolul 11. Particularităţile folosirii  indicaţiei geografice "Cricova"                                
(1)  Complexul "Cricova" este titularul dreptului  preferenţial  la folosirea indicaţiei  geografice "Cricova" în denumirea firmei,  în mărci de produs şi  în denumirea altor obiecte ale proprietăţii industriale supuse înregistrării în Republica  Moldova.
(2) Se interzice folosirea  în scopuri  comerciale, în orice domeniu de activitate,  a denumirilor identice sau  similare ce conţin indicaţia geografică "Cricova", dacă  o  asemenea folosire ar conduce la confuzii sau ar indica o legătură  cu complexul "Cricova" şi ar prejudicia interesele acestuia ori ar induce în eroare opinia publică.
Articolul  12. Restricţii  la folosirea indicaţiei geografice "Cricova"
(1) Orice persoană  fizică sau  juridică cu domiciliu ori cu sediu în zona geografică Cricova,  proprietară  a unei  întreprinderi  industriale sau  comerciale în funcţiune,  are dreptul  să  folosească  indicaţia geografică "Cricova" pentru  identificarea produselor fabricate (lucrărilor executate, serviciilor prestate)  numai cu  autorizaţia Parlamentului.
(2)  În lipsa autorizaţiei menţionate la alin.(1)  sau  în cazul  refuzului  de a   acorda o asemenea autorizaţie,  titularii de mărci de produs, de denumiri de firmă şi de alte obiecte ale proprietăţii  industriale ce conţin indicaţia geografică "Cricova",  indiferent de  marfa sau  serviciul  pentru  care se foloseşte această marcă sau această denumire, sînt obligaţi să excludă, în termen de 5 ani, din denumirile respective indicaţia geografică "Cricova".
    Capitolul IV
RĂSPUNDEREA PENTRU  ÎNCĂLCAREA PREZENTEI  LEGI
Articolul 13. Răspunderea pentru încălcarea prezentei  legi
Încălcarea prevederilor prezentei  legi  atrage răspunderea administrativă, civilă  şi  penală  în  conformitate cu  legislaţia în vigoare.
Capitolul V
DISPOZIŢII  FINALE
Articolul 14
Guvernul,  în termen de 3 luni:  
- va aduce actele sale normative în concordanţă  cu  prezenta lege;
- va dispune stabilirea de către Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru a hotarelor fixe ale complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A." şi va prezenta Parlamentului propunerile legislative respective;
- va dispune Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului să elaboreze planul de urbanistică şi amenajare a teritoriului complexului "Combinatul de Vinuri "Cricova" - S.A.".
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Eugenia  OSTAPCIUC
Chişinău, 18 iulie 2003.
Nr. 322-XV.