LPM382/2001
ID intern unic:  312817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 382
din  19.07.2001
cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor
naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor
Publicat : 04.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 107     art Nr : 819
MODIFICAT
LP343-XVI din 22.12.05, MO1-4/06.01.06 art.26
    HCC28 din 30.05.02, MO75/13.06.02 art.19Demonstrînd devotament faţă de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de alte acte juridice internaţionale privind drepturile omului, inclusiv faţă de Convenţia-cadru  privind protecţia minorităţilor naţionale;
confirmînd şi dezvoltînd drepturile, libertăţile şi obligaţiile fundamentale ale cetăţenilor, consfinţite în Constituţia Republicii Moldova;
ţinînd cont de diversitatea etnică, culturală şi lingvistică a poporului Republicii Moldova constituită pe parcursul  istoriei;
pornind de la principiile juridice internaţionale conform cărora protecţia minorităţilor naţionale, a drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinînd acestor minorităţi este parte inseparabilă a protecţiei drepturiloromului;
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - În sensul prezentei legi, prin persoane aparţinînd minorităţilor naţionale se înţeleg persoanele care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, sînt cetăţeni ai  ei, au particularităţi etnice, culturale, lingvistice şi religioase prin care se deosebesc de majoritatea populaţiei - moldoveni - şi se consideră de altă origine etnică.
Art.2. -  Orice persoană aparţinînd unei minorităţi naţionale are dreptul să aleagă liber dacă  aparţine minorităţii respective sau nu. Această alegere sau  exercitare a drepturilor legate de ea nu trebuie să pună persoana într-o situaţie nefavorabilă.
Art.3. - Relaţiile care apar în contextul exercitării drepturilor şi libertăţilor aferente apartenenţei la o minoritate naţională sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte legislative, precum şi de tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul  II
DREPTURILE  FUNDAMENTALE ALE PERSOANELOR
APAR
ŢINÎND MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Art.4. - (1) Statul garantează persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale  dreptul  la egalitate în faţa legii şi la protecţie egală  în faţa legii.
(2) Orice discriminare din motivul apartenenţei  la o minoritate naţională este interzisă.
Art.5. - (1) Statul  se  obligă  să  contribuie la crearea condiţiilor necesare păstrării, dezvoltării şi  exprimării  identităţii  etnice, culturale, lingvistice şi  religioase a persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale.
(2) Statul asigură  efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul  istoriei, limbii şi  culturii  minorităţilor naţionale.
(3) Monumentele de istorie şi cultură ale minorităţilor naţionale sînt ocrotite de stat.
Art.6. - (1) Statul garantează realizarea drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale la educaţie preşcolară, la studii primare, medii (generale şi profesionale), superioare şi  postuniversitare  în limbile moldovenească şi rusă,  creează  condiţii  pentru  realizarea dreptului lor la educaţie şi la  instruire în limba maternă (ucraineană,  găgăuză,  bulgară, ivrit, idiş etc.).
(2) Pentru asigurarea procesului  de instruire în instituţiile de învăţămînt în care predarea se face, în întregime sau  parţial, în limbile minorităţilor naţionale, statul  contribuie la elaborarea de programe şi  literatură didactico-metodică, la  instruirea cadrelor didactice, colaborînd în  acest domeniu cu alte ţări.
(3) Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au  dreptul  să  obţină studii superioare şi  postuniversitare  în patria lor istorică şi în alte ţări în baza tratatelor şi acordurilor internaţionale.
(4) Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale şi organizaţiile lor au dreptul, în condiţiile legii, să fondeze instituţii preşcolare şi instituţii  de învăţămînt particulare de toate nivelurile. Studierea limbii şi literaturii moldoveneşti, precum şi a istoriei Moldovei, în toate instituţiile de învăţămînt este obligatorie.
Art.7. - Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul la libera folosire a limbii materne, atît în scris, cît şi oral, să aibă acces la informaţii în această limbă, să o difuzeze şi să facă schimb de informaţii.
Art.8. - (1) Statul asigură publicarea actelor normative, comunicărilor oficiale şi  altor informaţii de importanţă naţională în limbile moldovenească şi rusă.
(2) În localităţile cărora, în conformitate cu art.111 din Constituţia Republicii Moldova, le-a fost acordat statut special de autonomie, actele normative de importanţă locală, comunicările oficiale şi alte informaţii se publică şi în alte limbi oficiale stabilite de legile respective.
(3) Pe teritoriile  în care persoanele aparţinînd unei minorităţi naţionale constituie o parte considerabilă din populaţie, actele autorităţilor administraţiei publice locale se publică în limba acestei minorităţi dacă este necesar şi, totodată, în limbile moldovenească şi rusă.
Art.9. - Statul garantează că modificarea organizării administrativ-teritoriale  nu va urmări modificarea componenţei etno-demografice a regiunilor. La efectuarea unor astfel de modificări, se va ţine cont de opinia  populaţiei locale, inclusiv de opinia persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale.
Art.10. - Art.10. - Denumirile localităţilor, străzilor şi stradelelor se indică în limba moldovenească, dar, după caz, la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, şi în altă limbă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Denumirile instituţiilor şi localurilor publice se indică în limbile moldovenească şi rusă. În localităţile cărora le-a fost acordat statut special de autonomie, denumirile nominalizate se indică şi în alte limbi oficiale, stabilite prin legile respective.
    [Art.10 în redacţia LP343 din 22.12.05, MO1/06.01.06 art.26]
[Art.10  sintagma "...şi rusă"  în partea referitoare la denumirea localităţilor şi străzilor se declară neconstituţională prin HCC28 din 30.05.02, MO75/13.06.02 art.19]
Art.11. - (1) Informaţia cu caracter public care se referă nemijlocit la ocrotirea sănătăţii, la asigurarea ordinii publice şi a securităţii cetăţenilor, precum şi  informaţia vizuală în instituţiile Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, Procuraturii, în instituţiile medicale din municipii şi oraşe, în mijloacele de transport, în gările auto, feroviare şi fluviale, în aeroporturi, pe autostrăzi se perfectează în limba moldovenească, dar, după caz, la decizia autorităţilor administraţiei publice locale, şi în altă limbă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP343 din 22.12.05, MO1/06.01.06 art.26]

[Art.11 al.(1) sintagma "...şi rusă" se declară neconstituţională prin HCC28 din 30.05.02, MO75/13.06.02 art.19]
(2) În localităţile cărora le-a fost acordat statut special de autonomie, informaţia prevăzută la alin.(1) se poate perfecta şi în alte limbi oficiale stabilite de legile respective.
(3) În teritoriile în care persoanele aparţinînd unei  minorităţi  naţionale constituie o  parte considerabilă  din populaţie, informaţia prevăzută  la alin.(1) se publică, după caz, şi  în limba acestei  minorităţi.
Art.12. - (1) Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul de a se adresa în instituţiile publice oral şi în scris, în limba moldovenească sau rusă, şi de a primi răspuns în limba în care au formulat adresarea.
(2) În localităţile cărora le-a fost acordat statut special de autonomie, drept limbă de comunicare în relaţiile cu autorităţile publice poate servi una din limbile oficiale stabilite de legile respective.
(3) În teritoriile în care persoanele aparţinînd unei minorităţi naţionale constituie o parte considerabilă din populaţie, drept limbă de comunicare cu autorităţile publice poate servi şi limba acestei minorităţi.
Art.13. - (1) Persoanele aparţinînd minorităţilor  naţionale şi organizaţiile lor  au  dreptul, în condiţiile legii, de a fonda mijloace de informare în masă,  de a edita literatură în limbile minorităţilor naţionale.
(2) Statul asigură organizarea emisiunilor în limbile minorităţilor naţionale la radioul şi televiziunea de stat.
Art.14. - Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul, în condiţiile legii, să-şi determine atitudinea faţă de religie, în special să-şi aleagă confesiunea, precum şi să desfăşoare,  individual sau împreună cu coreligionarii, activitate religioasă de iluminare în limba maternă sau în  altă limbă pe care o acceptă, să săvîrşească ritualuri, să întreţină clădiri de cult, să utilizeze literatură religioasă şi obiecte de rit.
Art.15. - Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul să ţină sărbătorile lor naţionale şi să comemoreze datele lor istorice, să participe la săvîrşirea de ritualuri ale popoarelor lor, să folosească în particular simbolica lor naţională.
Art.16. - (1) Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul să-şi utilizeze numele, prenumele şi patronimicul (dacă acesta se foloseşte în limba lor maternă), inclusiv în acte oficiale, în forma acceptată în limba lor maternă.
(2) Dacă în limba maternă a persoanei aparţinînd unei minorităţi naţionale se foloseşte un alt alfabet decît cel latin, numele, prenumele şi patronimicul ei se transliterează în limba moldovenească în conformitate cu normele ei de transliterare a numelor străine.
(3) La  înregistrarea  actelor de stare civilă şi la perfectarea actelor de identitate este obligatoriu să  se ţină cont de voinţa persoanei referitor la utilizarea dreptului  stabilit la alin.(1).
Art.17. - Statul contribuie la facilitatea contactelor umanitare ale persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale cu  patria lor istorică.
Capitolul  III
ORGANIZAŢIILE  PERSOANELOR
APARŢINÎND MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE
Art.18. -  Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale pot să-şi  exercite drepturile atît în mod individual, cît şi  asociindu-se, în  condiţiile legii, în  organizaţii (asociaţii, comuniuni, comunităţi, societăţi etc.) cu  caracter iluminist, cultural, religios şi de binefacere.
Art.19. - (1) Organizaţiile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale au drepturile  care sînt acordate, conform  legislaţiei  în vigoare, asociaţiilor  obşteşti.
(2) Nici  una din organizaţiile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale nu poate pretinde la reprezentarea monopolizată a intereselor minorităţii  respective.
Art.20. - (1) Organizaţiile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale beneficiază  de susţinerea statului  la realizarea programelor în domeniul  culturii, ştiinţei, învăţămîntului, iluminismului, cercetărilor istorice, binefacerii.
(2) Unele din programele, stabilite la alin.(1), de interes deosebit, selectate prin concurs, pot fi  susţinute financiar de către stat.
(3) Organul responsabil de selectarea programelor, de finanţarea lor şi  de controlul asupra folosirii  mijloacelor repartizate conform  alin.(2) este Departamentul  Relaţiilor Interetnice.
(4) Organizaţiile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale au  dreptul  de a primi  şi  a folosi, în condiţiile legii, donaţiile făcute de persoane juridice şi  fizice.
Art.21. - Organizaţiile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale au  dreptul  să colaboreze cu  instituţii şi  departamente din alte ţări, de a căror competenţă ţin problemele ce prezintă  interes pentru  organizaţiile  în cauză  sub  aspectul  realizării  scopurilor lor statutare.
Art.22. -  La  elaborarea  şi  promovarea  politicii  în  domeniul  culturii  şi  învăţămîntului  minorităţilor naţionale, Guvernul, ministerele, departamentele, autorităţile administraţiei publice locale vor consulta organizaţiile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale ale căror interese sînt atinse în  deciziile respective.
Capitolul IV
DREPTUL DE REPREZENTANŢĂ ŞI DE
PARTICIPAŢIE LA ADMINISTRARE
Art.23. - Reprezentanţa persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale în Parlament şi în consiliile locale este obţinută  în urma alegerilor, conform  legislaţiei în vigoare.
Art.24. -  Persoanele aparţinînd minorităţilor naţionale au dreptul de reprezentanţă aproximativ proporţională în structurile puterii executive şi ale celei judecătoreşti de toate nivelurile, în armată, în organele de drept.
Art.25. - (1) Organul  responsabil de promovarea politicii  de stat în domeniul relaţiilor interetnice,  în special de executarea  prezentei legi, este Departamentul Relaţiilor Interetnice.
(2) Pe lîngă  Departamentul Relaţii Interetnice funcţionează  în calitate de organ consultativ un consiliu de coordonare, din a cărui componenţă fac parte şi  conducători ai  asociaţiilor etno-culturale.
(3) În subordinea Departamentului Relaţii Interetnice funcţionează Casa Naţionalităţilor, centru cultural şi organizatoric al organizaţiilor etno-culturale republicane.
(4) Directorul general al Departamentului Relaţiilor Interetnice este numit de Guvern, de comun acord cu  Comisia parlamentară pentru drepturile omului şi minorităţile naţionale.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE
Art.26. - Realizarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale presupune îndeplinirea obligaţiunilor acestor persoane faţă de statul Republica Moldova şi nu poate limita drepturile şi interesele legitime ale altora.
Art.27. - În prezenta lege, nimic nu poate fi  interpretat drept periclitare a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
Art.28. - Dacă în actele juridice internaţionale privind drepturile omului la care Republica Moldova a aderat sînt stabilite alte prevederi decît cele din legislaţia Republicii Moldova cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, inclusiv la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, se aplică  prevederile actelor  juridice internaţionale.
Art.29. - Guvernul, în termen de 3  luni:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
va adopta actele normative care să asigure executarea prezentei  legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 19 iulie 2001.
Nr. 382-XV.