LPM408/2001
ID intern unic:  312822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 408
din  26.07.2001
pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal
Publicat : 04.01.2002 în Monitorul Oficial Nr. 1-3     art Nr : 4     Data intrarii in vigoare : 04.01.2002
    MODIFICAT
    LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71
    LP148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04  art.518
    LP1440-XV din 07.11.02 MO178-181/27.12.02 art.1354
    LP1163-XV din27.06.02 MO100-1001/11.07.02 art.747
    LP1146-XV din 20.06.02 MO96-99/05.07.02 art.707

    Prin prezenta lege organică, Parlamentul adoptă titlul V al Codului fiscal.
    Articolul 1. Intrarea în vigoare
    Titlul V al Codului fiscal intră în vigoare la 1 iulie 2002.
    Articolul 2. Abrogarea
    La data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal, se abrogă:
    Legea nr.876-XII din 22 ianuarie 1992 cu privire la Serviciul fiscal de  stat;
    Legea nr.1198-XII din 17 noiembrie 1992 privind bazele sistemului fiscal;
    Legea nr.633-XIII din 10 noiembrie 1995 cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi;
    [Art.2 subalin.3) introdus prin LP1163 din 27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747; subalin.3-6 devin subalin.4-7]
    capitolele I şi II din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la  administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal;
    alineatele (2) şi (3) ale articolului 4 din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal;
    alineatele (4), (6)-(9) ale articolului 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal;
    alineatele (8)-(10) ale articolului 4 din Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal.
    Articolul 3. Modificarea unor acte normative
    (1) Preşedintelui Republicii Moldova i se propune să aducă actele sale normative în concordanţă cu titlul V al Codului fiscal.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul V al Codului fiscal;
    [Art.3 alin.(2) lit.a) modificată prin LP1163 din 27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747]
    b) va aduce  actele sale normative în concordanţă cu titlul V al Codului fiscal;
    c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului V al Codului fiscal.
    (3) În legătură cu abrogarea Legii cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi, autorităţile publice centrale şi locale în comun cu persoanele care beneficiază de credite  vor revedea contractele privind acordarea creditelor şi a garanţiilor pentru creditele bancare.
    [Art.3 al.(3) introdus prin LP1163 din 27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747]
    Articolul 4. Dispoziţii tranzitorii şi finale
    (1) Raporturile fiscale şi alte raporturi legate de acestea din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal se reglementează conform legislaţiei care era în vigoare în perioada respectivă, dacă prezentul articol nu prevede altfel.
    (2) Pentru impozitele şi taxele a căror perioadă fiscală în anul 2002 nu a expirat la 1 iulie 2002, prezentul titlu se aplică asupra obligaţiilor fiscale a căror  mărime se determină din  raportul perioadei fiscale de după 1 iulie 2002 faţă de perioada fiscală totală pe anul 2002.
    [Art.4 al.(2) introdus prin LP1163 din 27.06.02, MO100-101/11.07.02 art.747; al.(2), (3) devin al.(3), (4)]
    (3) Determinarea mărimii obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal are loc în conformitate cu legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă, în limita termenelor de  prescripţie prevăzute la art.264 din titlul V al Codului fiscal, care încep să curgă:
    a) pentru impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi) - de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
    b) pentru sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete - de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
    c) pentru sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete - de la data săvîrşirii încălcării fiscale.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin.(3) din prezentul articol, în cazul impozitului pe venit, determinarea obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal are loc în conformitate cu  legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă, pe parcursul a 3 ani de la data stabilită pentru prezentarea declaraţiei fiscale sau de la data prezentării ultimei declaraţii fiscale (dacă a fost necesară concretizarea sau completarea documentelor prezentate anterior), cu excepţia cazurilor de diminuare a impozitului pe venit ca rezultat al prezentării informaţiei false sau a informaţiei care induce în eroare. În acest ultim caz nu se aplică termene de determinare a  obligaţiei fiscale privind impozitul pe venit. În cazul în care organul fiscal a  stabilit că contribuabilul la impozitul pe venit persoană fizică a lipsit mai mult de 3 ani din Republica Moldova, termenul de 3 ani de determinare a sumei impozitului pe venit se prelungeşte cu perioada de absentare a contribuabilului.
    (5) Obligaţiile fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal nestinse, total sau parţial, se sting în conformitate cu procedura prevăzută de Codul fiscal, în limitele termenelor de prescripţie stabilite la art.265 din titlul V al Codului fiscal, care încep să curgă după determinarea obligaţiei fiscale.
    (6) Acţiunile de stingere a obligaţiei fiscale din perioadele fiscale anterioare intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal sînt continuate în conformitate cu procedura prevăzută de Codul fiscal.
    (7) Prevederile art.234 alin.(2) din titlul V al Codului fiscal se aplică şi în  cazul amenzilor pentru perioadele de pînă la 1 iulie 2002 dacă decizia asupra cazului de încălcare fiscală a fost adoptată după data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal.
    (8) Restituirea sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmau a fi restituite pînă la data intrării în vigoare a titlului V al Codului fiscal, dar nu au fost restituite, se efectuează conform prevederilor titlului V al Codului fiscal şi cu condiţia neexpirării termenelor de restituire a sumelor, prevăzute de legislaţia care era în vigoare în perioada respectivă.
    (9) Pînă la intrarea în vigoare a legislaţiei respective, organul fiscal, suplimentar la atribuţiile prevăzute de legislaţia fiscală, exercită următoarele atribuţii:
    a) organizează evidenţa, evaluarea şi vînzarea bunurilor confiscate, a bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu termen de  păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a comorilor;
    b) gestionează registrul recipiselor trezoreriale de creanţe ale Ministerului Finanţelor şi efectuează stingerea datoriilor istorice, cesionate statului, ale întreprinderilor agricole faţă de alţi creditori, conform art.18 din Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999;
    c) percepe, în modul stabilit de executare silită a obligaţiei fiscale neonorate în termen:
    primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    dividendele aferente cotei de participare a statului în capitalul social al societăţilor pe acţiuni;
    veniturile din vînzarea şi privatizarea patrimoniului public;
    împrumuturile interne şi externe cu destinaţie specială acordate agenţilor economici prin intermediul Ministerului Finanţelor, dobînzile aferente acestora;
    mijloacele dezafectate de la buget pentru stingerea împrumuturilor acordate agenţilor economici cu garanţie de stat sau cu garanţia autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) realizează alte acţiuni prevăzute de lege.
    (10) Organul fiscal este în drept să suspende operaţiunile la conturile bancare ale contribuabililor, în modul stabilit de legislaţia fiscală, în cazurile neachitării sau nerambursării sumelor enumerate la alin.(9) lit.c) din prezentul articol. Pentru neexecutarea deciziei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare sau pentru efectuarea operaţiunilor la conturile bancare fără luarea lor la evidenţă de organul fiscal, acesta va aplica  instituţiei financiare (în caz de necesitate, se indică sucursala sau filiala acesteia) amenzi în  mărimea şi în modul stabilite de legislaţia fiscală.
    (11) Contribuabilii vor utiliza numărul de identificare de stat în calitate de cod fiscal de la data primirii certificatului de înregistrare, care atestă identitatea numărului de identificare de stat şi a codului fiscal.
    [Art.4 al.(5) introdus prin L148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04  art.518]
    [Art.4 al.(5) devine al.(6) prin L148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04  art.518]
    [Art.4 alin.(4) introdus prin LP1440/07.11.02 MO178/27.12.02 art.1354, alin.(4) devine alin.(5)]
    [Art.4 modificat prin LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71]
    [Art.4 al.(5) introdus prin L148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04  art.518]

    [Art.4 al.(2) introdus prin LP1163/27.06.02 MO100/11.07.02 art.747, al.(2), (3) devin al.(3), (4)]
    [Art.4 alin.(2) lit.b) exclusă prin LP1146/20.06.02 MO96/05.07.02 art.707, li.c)-h) devin lit.b)-g)]
    [Art.4 alin.(2) lit.d) exclusă prin LP1163/27.06.02 MO100/11.07.02 art.747, lt.e) devin lit.d)]

    [Art.4 alin.(2) lit.f) exclusă prin LP1163/27.06.02 MO100/11.07.02 art.747, lt.g) devin lit.e)]
    [Art.4 modificat prin LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71]
    [Art.4 al.(5) devine al.(6) prin L148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04  art.518]
    [Art.4 alin.(4) introdus prin LP1440/07.11.02 MO178/27.12.02 art.1354, alin.(4) devine alin.(5)]
    [Art.4 modificat prin LP448-XV din 30.12.04, MO20-23/04.02.05 art.71]
    [Alin.4 modificat prin LP1163/27.06.02 MO100/11.07.02 art.747]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 26 iulie 2001.
    Nr. 408-XV.