LPM436/2003
ID intern unic:  312826
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 436
din  06.11.2003
privind Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului)
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244-247     art Nr : 972
    LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645
    LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art.1. - Se aprobă Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului  (municipiului), conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege.
    Art.2. - Se abrogă Legea nr.432-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului).

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                      Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 6 noiembrie  2003.
    Nr.436-XV.

Anexă
Statutul-cadru
al satului (comunei), oraşului  (municipiului)
    1. În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) lit. m) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Statutul-cadru al satului (comunei), oraşului (municipiului) constituie baza juridică pentru elaborarea statutului unităţii administrativ - teritoriale, de care autorităţile administraţiei publice locale se conduc în activitatea lor.
   
[Pct.1 modificat prin LP10 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.610]
    2. În temeiul prezentului  Statut-cadru, consiliul sătesc (comunal), orăşenesc (municipal) elaborează şi aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale respective, cu excepţia statutului municipiului Chişinău şi statutului municipiului Bălţi, care se reglementează prin legi organice.
   
[Pct.2 modificat prin LP10 din 21.09.17, MO364-370/20.10.17 art.610]
    3.  În statut se precizează  nivelul unităţii administrativ-teritoriale potrivit prevederilor Legii  nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii  Moldova.
    4. Statutul unităţii administrativ-teritoriale cuprinde date şi  elemente specifice, care au  rolul  de a o individualiza în raport cu alte unităţi  similare, ce se referă la:
    a) denumirea oficială  a unităţii  administrativ-teritoriale, suprafaţa teritoriului  administrativ, delimitarea teritorială, localitatea de reşedinţă;
    b) denumirea localităţilor care intră  în componenţa unităţii administrativ-teritoriale, amplasarea acestora, prezentată  grafic şi descriptiv;
    c) delimitarea teritoriului asupra căruia îşi exercită autoritatea consiliul local şi primarul, cu precizări de ordin istoric, data întemeierii  localităţii, amplasarea acesteia în teritoriu;  mărimea fondului funciar şi  clasificarea lui;
    d) numărul de locuitori, inclusiv ai localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale, făcîndu-se menţiune cu privire la componenţa etnică;
    e) consiliul local şi primarul, sediul, numărul de consilieri şi de funcţionari ai primăriei;
    f) patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale, componenţa şi indicii calitativi şi cantitativi ai acestuia;
    g)  principalele instituţii din domeniul învăţămîntului, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi din alte domenii, cu indicarea autorităţii căreia i se subordonează;
    h)  căile de comunicaţie existente şi  categoria acestora;  cea mai apropiată staţie de cale ferată, fluvială, maritimă sau  aeroport şi  distanţa pînă  la ele;
    i)  serviciile publice locale, cu specificarea genurilor de activitate, învestirea, atribuţiile şi  subordonarea;
    j)  agenţii economici care îşi desfăşoară  activitatea în unitatea administrativ-teritorială în cauză;
    k) organizaţiile obşteşti, inclusiv sindicatele care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială în cauză;
    l)  problemele ce ţin de culte (biserică, hramul bisericii din localitate etc.);
    m)  modul şi mijloacele de informare periodică a cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale privind activitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
    n)  chestiunile ce ţin de amenajarea teritoriului şi de salubrizare.
    5. Statutul specifică patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale, atribuit acesteia în condiţiile legii, componenţa patrimoniului: bunurile mobile şi imobile, care aparţin domeniului public şi domeniului privat ale unităţii administrativ-teritoriale.
    Statutul determină modul de administrare a patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale (de către consiliu şi primar) şi stabileşte că acesta se supune inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lui se prezintă consiliului respectiv.
    6. Statutul prevede modul în care patrimoniul ce aparţine unităţii administrativ-teritoriale poate fi dat în administrare întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, poate fi concesionat, închiriat sau arendat în condiţiile legii.
    Statutul  stabileşte criteriile de bază conform cărora consiliul local decide asupra cumpărării sau înstrăinării patrimoniului aflat în proprietatea satului (comunei), oraşului (municipiului), în condiţiile legii.
    7.  Statutul stabileşte, potrivit legii, condiţiile de participare a locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului) la elaborarea proiectului de buget şi la audierea dărilor de seamă asupra executării bugetului respectiv, precum şi modul de instituire şi de percepere a impozitelor, taxelor şi altor plăţi locale, de exercitare a controlului asupra vărsării  lor la buget.
    8.  Statutul include modalitatea de atribuire ori  de schimbare a denumirilor de străzi, scuaruri, pieţe şi de alte locuri publice amplasate în aer liber, de instituţii de interes local.
    9.  Statutul stabileşte criteriile potrivit cărora persoanelor fizice cu  merite deosebite în viaţa politică, economică, socială şi culturală a unităţii administrativ-teritoriale li  se conferă titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului), drepturile de care se bucură  aceste persoane, precum şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu.
    10. Statutul stabileşte, în condiţiile legii, modul de consultare prin referendum a locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului) asupra problemelor de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ - teritorială şi determină problemele specifice apreciate ca fiind de importanţă deosebită.
    Referendumuri, adunări ale cetăţenilor, consultări, audieri publice şi convorbiri se pot organiza în toate localităţile componente ale unităţii administrativ-teritoriale sau numai în unele dintre acestea. Adunările cetăţenilor sînt organizate pe sate - în mediul rural, şi pe sectoare sau străzi - în mediul urban. Adunările cetăţenilor, consultările, audierile publice şi convorbirile pot fi desfăşurate din iniţiativa primarului sau a consiliului local.
    Informarea locuitorilor privind scopul, data şi  locul desfăşurării  acestor adunări se efectuează prin presa locală, prin alt mijloc de informare în masă, inclusiv prin afişare.
    Adunarea se consideră valabilă dacă  la ea este prezentă  majoritatea populaţiei unităţii administrativ-teritoriale cu drept de vot.
    Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi convorbirilor, precum şi toate propunerile se cosemnează  într-un proces-verbal şi se înaintează primarului sau consiliului local. Decizia luată de primar sau  de consiliul  local după examinarea propunerilor făcute în cadrul adunării se aduce la cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile în modul şi prin mijloacele stabilite de statut.
    Referendumurile locale şi adunările generale convocate din iniţiativa cetăţenilor asupra problemelor de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială se organizează şi se desfăşoară în condiţiile Legii nr.560-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor şi ale Codului  electoral.
    11. Statutul stabileşte condiţiile de cooperare a autorităţii administraţiei publice a unităţii administrativ-teritoriale cu alte autorităţi ale administraţiei publice din ţară şi cu autorităţile similare din străinătate, modul de aderare la organismele naţionale sau internaţionale în vederea protecţiei şi  promovării  intereselor comune.
    12. Statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) intră  în vigoare la data aprobării. O copie de pe statut se remite oficiului teritorial respectiv al Cancelariei de Stat.
   
[Pct.12 modificat prin LP93-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.586]
    [Pct.12 modificat prin LP270-XVI din 28.07.06, MO126-130/11.08.06 art.645]
    [Pct.12 modificat prin LP452-XV din 30.12.04, MO13-16/21.01.05 art.57]