LPM547/2003
ID intern unic:  312847
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 547
din  25.12.2003
asistenţei sociale
Publicat : 12.03.2004 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 249
    LP322 -XVI din 03.11.06, MO186-188/08.12.06 art.867
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611


    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” şi „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” şi „Ministerul Educaţiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Legii sintagma “Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
    În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" şi "Ministerul Sănătăţii" se substituie prin cuvintele "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale", iar cuvintele "Ministerul Educaţiei" - prin cuvintele "Ministerul Educaţiei şi Tineretului" prin LP322 -XVI din 03.11.06, MO186-188/08.12.06 art.867    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni de bază
    În prezenta lege, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    asistenţă socială - componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate;
    risc social - pericol pentru persoană sau familie de a fi afectată de consecinţele economice negative ale pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional sau social (boală, accident, dizabilitate, îmbătrînire, deces, maternitate, şomaj, inadaptare socială etc.);
    
[Art.1 noţiunea modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    [Art.1 noţiunea "venit global al unei persoane" exclusă prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    asistent social – persoană cu studii speciale în domeniu, deţinătoare a diplomei de licenţă sau de masterat, care prestează servicii sociale persoanelor şi familiilor care temporar se află în dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau psihologic, nu sînt în stare să îşi asigure prin mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă;
    [
Art.1 noţiunea în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    lucrător social – persoană care a beneficiat de instruire specială în domeniul îngrijirilor la domiciliu şi oferă aceste servicii;
    [
Art.1 noţiunea în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    anchetă socială - act care constată situaţia materială şi socială actuală a persoanei sau a familiei, ce solicită asistenţă socială, şi care conţine date referitoare la persoană sau la membrii familiei (vîrstă, ocupaţie, venituri), la locuinţă şi la bunurile pe care le posedă, la problemele cu care se confruntă aceştia;
    persoană şi familie defavorizată - persoană şi familie socialmente vulnerabile, aflate în situaţii care împiedică activitatea normală a acestora din punct de vedere economic, educativ, social etc.;
    beneficiar de asistenţă socială - persoană sau familie defavorizată căreia, în temeiul cererii, anchetei sociale şi al actelor constatatoare, i se acordă prestaţii şi/sau servicii sociale;
    situaţie de dificultate - stare a persoanei care, din cauza pierderii independenţei fizice, psihice sau intelectuale, are nevoie de asistenţă socială pentru îndeplinirea funcţiilor curente de importanţă vitală;
   
[
Art.1 noţiunea modificată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    plasament familial - formă de ocrotire a minorului rămas fără supravegherea părinţilor sau ai cărui părinţi se află în situaţie de risc sau în altă situaţie care necesită instituirea tutelei;
    reintegrare socială - reabilitare a funcţiilor de bază (economică, educativă, socială etc.) ale unei persoane sau familii, care permite acestora să participe la viaţa socială;
    familie cu mulţi copii - familie cu 3 şi mai mulţi copii.
    Articolul 2. Scopurile legii
    Prezenta lege are drept scop determinarea principiilor şi obiectivelor asistenţei sociale, stabilirea dreptului la asistenţă socială, prestaţiilor şi serviciilor de asistenţă socială, beneficiarilor acestora, precum şi a cerinţelor faţă de personalul din sistemul de asistenţă socială.
   
[Art.2 modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    Articolul 3. Principiile asistenţei sociale
    Asistenţa socială se întemeiază pe următoarele principii:
    a) recunoaşterea independenţei şi autonomiei personalităţii, respectarea demnităţii umane;
    b) universalitatea dreptului la asistenţă socială, garantarea accesibilităţii acesteia;
    c) solidaritatea socială;
    d) flexibilitatea măsurilor de asistenţă socială, aducerea lor în concordanţă cu necesităţile reale ale persoanei sau ale familiei aflate în dificultate;
    e) parteneriatul social ca mijloc de realizare şi evaluare a măsurilor de asistenţă socială;
    f) responsabilitatea personală a beneficiarului de asistenţă socială.
    Articolul 4. Obiectivele asistenţei sociale
    (1) Obiectivele asistenţei sociale constau în prevenirea şi depăşirea situaţiei de dificultate a persoanelor sau a familiilor şi în asigurarea integrării lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei.
   
[Art.4 al.(1) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (2) Reintegrarea socială a persoanei sau a familiei cu statut social lezat este orientată spre restabilirea şi îmbunătăţirea relaţiilor acestora în societate.
    Articolul 5. Aplicarea legii
    Prezenta lege se aplică:
    a) cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi
străinilor specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova;
   
[Art.5 lit.a) modificată prin LP164 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.511]
    b) persoanelor fizice şi juridice (indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate) autohtone şi străine cu domiciliul/sediul în Republica Moldova.
   
[Art.5 în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    Articolul 6. Politica de asistenţă socială
    (1) Politica de asistenţă socială se realizează consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor în dificultate sau susceptibile de a deveni social-dependente şi are drept obiective:
   
[Art.6 al.(1) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    a) prevenirea sau ameliorarea situaţiei de dificultate şi atenuarea consecinţelor acesteia;
   
[Art.6 al.(1), lit.a) modificată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    b) menţinerea unui nivel decent de viaţă al persoanei sau familiei;
    c) acordarea unui sprijin suplimentar, temporar sau permanent, prin prestaţii şi servicii sociale.
    (2) Politica de asistenţă socială are drept scop orientarea măsurilor politice şi socioeconomice spre asigurarea de posibilităţi egale atît pentru membrii societăţii, cît şi pentru sistemele instituţional-administrative organizate la nivel local şi central.
    (3) Măsurile de asistenţă socială se realizează prin programe şi acţiuni personalizate, preventive sau curente, organizate şi garantate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de alte organe sau organizaţii ale societăţii civile.
    (4) Programele de asistenţă socială se elaborează de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi se coordonează cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. La elaborarea acestor programe sînt antrenate, în calitate de parteneri sociali, organizaţiile neguvernamentale, persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, instituţiile de cult recunoscute în Republica Moldova şi reprezentanţii societăţii civile.
   
[Art.6 al.(4) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (5) Coordonarea activităţii de asistenţă socială, realizate în cadrul sistemului naţional de protecţie socială, revine autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniu.
Capitolul  II
BENEFICIARII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    Articolul 7. Beneficiarii de asistenţă socială
    [Art.7 denumirea în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    De asistenţă socială beneficiază persoanele şi familiile care, din cauza unor factori de natură economică, fizică, psihologică sau socială, nu au posibilitate prin propriile capacităţi şi competenţe să prevină şi să depăşească situaţiile de dificultate, şi anume:
   
[Art.7 partea introductivă modificată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    a) copiii şi tinerii ale căror sănătate, dezvoltare şi integritate fizică, psihică sau morală sînt prejudiciate în mediul în care locuiesc;
    b) familiile care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile privind îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor;
    c) familiile fără venituri sau cu venituri mici;
   
c1) persoanele afectate de violenţă în familie;
    [Art.7 lit.c1) introdusă prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
   
c1) familiile afectate de violenţa intrafamilială;
    [Art.7 lit.c1) introdusă prin LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551]
    d) persoanele fără familie, care nu pot gospodări singure, care necesită îngrijire şi supraveghere sau sînt incapabile să facă faţă nevoilor sociomedicale;
    [Art.7 lit.e) abrogată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    f) familiile cu trei şi mai mulţi copii;
   
[Art.7 lit.f) modificată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    g) familiile monoparentale cu copii;
    h) persoanele vîrstnice;
    i) persoanele cu dizabilităţi;
   
[Art.7 lit.i) modificată prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    j) alte persoane şi familii aflate în dificultate.
   
[Art.7 lit.j) modificată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    Articolul 8. Stabilirea dreptului la asistenţă socială
    (1) Asistenţa socială se acordă la cerere, în baza referirii sau din oficiu, în condiţiile legii. 
    [Art.8 al.(1) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
   
[Art.8 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.8 al.(2) abrogat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (3) Dreptul la asistenţă socială se stabileşte în temeiul evaluării necesităţilor persoanei, confirmate prin ancheta socială şi prin alte acte constatatoare. Persoana sau familia are dreptul să fie informată asupra condiţiilor de acordare a asistenţei sociale, asupra rezultatelor privind evaluările necesităţilor individuale, asupra datei de constituire a dreptului la asistenţă socială şi asupra modalităţii de primire a ei.
    [Art.8 al.(3) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (4) Asistenţa socială, se acordă în baza consimţămîntului liber exprimat al persoanei care necesită sprijin şi are discernămînt sau al reprezentantului ei legal, în cazul în care aceasta este lipsită de sau limitată în capacitate de exerciţiu.
   
[Art.8 al.(4) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (5) Beneficiarul de asistenţă socială este obligat să comunice în scris autorităţii, care i-a stabilit acest drept, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului.
   
[Art.8 al.(5) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (6) Dreptul la asistenţă socială nu exonerează persoana de responsabilitate pentru sine şi pentru propria familie.
    (7) În cazul în care se încalcă drepturile şi libertăţile beneficiarului de asistenţă socială, acesta sau reprezentantul său legal are dreptul să sesizeze instanţa de judecată.
   
[Art.8 al.(7) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
Capitolul  III
FORMELE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    [Capitolul III denumirea în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    Articolul 9. Formele de asistenţă socială
    Asistenţa socială se acordă sub formă de servicii sociale şi de prestaţii sociale.
    [Art.9 în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    Articolul 10. Serviciile sociale
    (1) Serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale.
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (2) Serviciile sociale includ serviciile sociale primare, specializate şi cu specializare înaltă. Serviciile sociale se prestează cu prioritate în mediul familial, comunitate şi, ca ultimă soluţie, în instituţiile rezidenţiale.
    [Art.10 al.(2) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (3) Calitatea serviciilor sociale se asigură prin respectarea standardelor de calitate aprobate de Guvern.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (4) Serviciile sociale se acordă gratuit, cu plată parţială sau integrală.
    [Art.10 al.(4) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    [Art.10 al.(5) abrogat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    Articolul 11. Prestaţii sociale
    Prestaţiile sociale se acordă sub formă de compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, de ajutor social, material şi de altă natură.
    [Art.11 în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
Capitolul  IV
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI
DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    Articolul 12. Asistenţa socială la nivel central
    (1) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este autoritatea din cadrul administraţiei publice centrale care coordonează activitatea de acordare a asistenţei sociale şi evaluează funcţionarea sistemului de asistenţă socială.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (2) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale exercită următoarele atribuţii principale:
   
[Art.12 al.(2) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    a) elaborează şi promovează politica de asistenţă socială la nivel naţional;
   
[Art.12 al.(2), lit.a) modificată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    b) elaborează şi promovează actele normative pentru implementarea politicilor în sistemul de asistenţă socială;
    [Art.12 al.(2), lit.b) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    c) evaluează impactul politicilor în domeniul asistenţei sociale în scop de reformare şi eficientizare a acordării prestaţiilor sociale, de sporire a calităţii serviciilor sociale şi de facilitare a accesului la ele;
   
[Art.12 al.(2), lit.c) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    d) reglementează şi organizează sistemul de acreditare şi inspecţie în domeniu;
    [Art.12 al.(2), lit.d) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    e) coordonează şi evaluează activitatea structurilor teritoriale de asistenţă socială;
    [Art.12 al.(2), lit.e) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    f) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea şi cu reprezentanţii societăţii civile, în condiţiile legii, în scop de dezvoltare a serviciilor sociale şi de asigurare a calităţii lor;
    [Art.12 al.(2), lit.f) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    g) identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi asigură îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale acestuia;
    [Art.12 al.(2), lit.g) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    h) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii şi organizaţii internaţionale similare, încheie convenţii de colaborare cu acestea;
    [Art.12 al.(2), lit.h) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    i) creează şi dezvoltă sistemul informaţional în domeniu.
   
[Art.12 al.(2), lit.i) modificată prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    j) centralizează mijloacele băneşti din alocaţiile totale prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv pentru asistenţa socială, inclusiv prin delegare instituţiilor din subordine, în vederea realizării programelor cu destinaţie specială din domeniu.
    [Art.12 al.(2), lit.j) introdusă prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    (3) La elaborarea politicii de asistenţă socială, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale se consultă cu reprezentanţii societăţii civile, cu patronatele şi sindicatele.
   
[Art.12 al.(3) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (4) Autorităţile publice centrale organizează şi gestionează instituţiile prestatoare de servicii sociale doar în cazul în care asemenea instituţii nu pot fi organizate şi gestionate de către autorităţile administraţiei publice locale.
    [Art.12 al.(4) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    [Art.12 modificat prin LP322 -XVI din 03.11.06, MO186-188/08.12.06 art.867]
    Articolul 13. Rolul autorităţilor administraţiei publice
                          locale de nivelul al doilea în organizarea
                          asistenţei sociale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea organizează structura teritorială de asistenţă socială, care, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile, realizează politica de asistenţă socială şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, prin intermediul structurii teritoriale de asistenţă socială, exercită următoarele atribuţii:
    a) identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială şi elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale în conformitate cu politica socială a Guvernului, promovată de Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    b) organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identificate;
   
b1 ) organizează activităţi de prevenire a situaţiilor de risc pentru copii şi susţin dezvoltarea capacităţilor familiei în îngrijirea şi educaţia copilului;
    [Art.13 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
    b2) asigură protecţia copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
    [Art.13 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
    c) generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi analizează eficienţa acesteia;
    d) susţin autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi pe reprezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a programelor locale de dezvoltare a asistenţei sociale, precum şi în cea de monitorizare a realizării acestora;
    e) asigură gestionarea mijloacelor financiare şi a resurselor umane pentru dezvoltarea şi prestarea asistenţei sociale în teritoriul administrat;
    f) susţin activitatea instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate în raza unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi înaintează propuneri în vederea optimizării activităţii acestora;
    g) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date la nivel de raion;
    h) informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale, despre modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale;
    i) asigură prestarea asistenţei sociale persoanelor aflate în situaţii de dificultate;
    j) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială.
    (3) Structura teritorială de asistenţă socială, de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, angajează personalul din sistemul de asistenţă socială, conform art. 15 alin. (1), pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei aflate în dificultate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    [Art.13 în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    Articolul 14. Rolul autorităţilor administraţiei publice locale
                         de nivelul  întîi în organizarea asistenţei sociale
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi exercită următoarele atribuţii:
    a) iniţiază studierea situaţiei în sfera socială pe teritoriul subordonat;
    b) analizează problemele sociale;
    c) adoptă şi dezvoltă strategii locale de susţinere a persoanelor şi familiilor defavorizate;
    d) adoptă programe de asistenţă socială şi exercită controlul asupra realizării acestora;
    e) asigură resursele umane, materiale şi financiare pentru implementarea programelor de asistenţă socială şi pentru soluţionarea problemelor sociale stringente;
    f) contribuie la asigurarea condiţiilor adecvate de activitate pentru personalul structurii teritoriale de asistenţă socială, care activează în teritoriul administrat;
    g) monitorizează şi coordonează activitatea personalului din sistemul de asistenţă socială în comun cu structura teritorială de asistenţă socială.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, conform necesităţilor identificate, în mod independent, pot crea servicii sociale şi institui unităţi de personal.
    [Art.14 în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
Capitolul  V
PERSONALUL DIN SISTEMUL DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ
    Articolul 15. Personalul din sistemul de asistenţă
                          socială
    (1) Asistenţa socială se realizează de către:
    a) asistentul social;
    b) lucrătorul social;
    c) asistentul parental profesionist cu formare specială;
    d) părintele-educator cu formare specială;
   
e) asistentul personal.
    [Art.15 al.(1), lit.e) intodusă prin LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    (2) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, determină efectivul minim necesar de personal al instituţiilor de asistenţă socială.
    (3) Instituţiile de asistenţă socială, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, respectă normele minime de personal conform standardelor de calitate ale serviciilor sociale şi conform altor acte normative.
    (4) Personalul din sistemul de asistenţă socială este obligat să respecte legislaţia şi normele eticii profesionale stabilite.
    (5) Supervizarea profesională contribuie la dezvoltarea şi consolidarea competenţelor personalului angajat, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale, precum şi la consolidarea echipei de personal la nivel local.
   
[Art.15 în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
   
[Art.15 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    Articolul 16. Formarea profesională continuă
    (1) Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Educației, Culturii și Cercetării creează sistemul de formare profesională continuă a personalului din sistemul de asistenţă socială.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (2) Structurile teritoriale de asistenţă socială şi prestatorii de servicii sociale, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, asigură formarea profesională continuă a angajaţilor.
    [Art.16 în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    [Art.17-21 abrogate prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447] 
Capitolul  VI
FINANŢAREA ASISTENŢEI SOCIALE
    Articolul 22. Sursele de finanţare
    (1) Acţiunile de asistenţă socială se finanţează de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din Fondul de susținere a populației, din donaţii, sponsorizări, precum şi din contribuţiile beneficiarilor de asistenţă socială.
    [Art.22 al.(1) modificat prin LP59 din 29.03.18, MO126-132/20.04.18 art.265]
    (2) Instituţiile de asistenţă socială pot organiza gospodării auxiliare în vederea obţinerii unor venituri pe care le pot gestiona în calitate de venituri colectate.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.22 al.(2) în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    (3) Pentru finanţarea serviciilor sociale sînt utilizate şi mijloacele încasate drept contribuţii ale persoanelor beneficiare care dispun de venituri proprii.
    (4) Contribuţiile beneficiarilor de asistenţă socială se stabilesc, în funcţie de veniturile proprii ale beneficiarilor, după cum urmează:
    a) de către autorităţile administraţiei publice locale - pentru serviciile sociale finanţate din bugetele locale;
   
[Art.22 al.(4), lit.a) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    b) de către persoanele juridice (cu avizul autorităţilor administraţiei publice locale) - pentru serviciile sociale organizate şi finanţate de acestea;
    c) de Guvern - pentru serviciile sociale finanţate de la bugetul de stat;
    d) prin acordul părţilor - în cazul programelor de asistenţă socială finanţate în parteneriat.
    Articolul 23. Modul de finanţare
    (1) Modul de finanţare a asistenţei sociale se stabileşte prin legile care reglementează acordarea prestaţiilor sociale şi a serviciilor sociale.
    [Art.23 al.(1) în redacţia LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, pornind de la posibilităţile financiare reale, asigură baza materială necesară pentru organizarea şi funcţionarea structurilor teritoriale de asistenţă socială, pentru acordarea serviciilor sociale proprii şi sprijină acţiunile de asistenţă socială întreprinse de persoanele fizice şi juridice, de instituţiile de cult recunoscute în Republica Moldova şi de organizaţiile societăţii civile.
   
[Art.23 al.(2) modificat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    [Art.23 al.(3) abrogat prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
    [Art.23 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
     [Art.24-25 abrogate prin LP122 din 18.06.10, MO131-134/30.07.10 art.447]
RĂSPUNDERI
    Articolul 26. Responsabilităţi
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 27
    Guvernul, în termen de 5 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va asigura anularea de către ministere şi departamente a actelor normative ce contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                  Eugenia  OSTAPCIUC

    Chişinău, 25 decembrie 2003.
    Nr. 547-XV.