LPM67/2005
ID intern unic:  312861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 67
din  05.05.2005
CODUL FISCAL
TITLUL VIII
Publicat : 10.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 80-82     art Nr : 353
    LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279
    LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06

    NOTĂ:
    În cuprinsul titlului VIII şi în  anexa nr.1 la acest titlu textul  "inclusiv cele străine" se exclude; cuvîntul "captată" se înlocuieşte cu cuvîntul "utilizată", cu excepţia articolului 299 pct.1) şi 8); textul "întreprinderile penitenciarelor" se înlocuieşte cu textul "întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar" prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare la 01.01.06

TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 299. Noţiuni
    În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:
    1) Resurse naturale - apa captată din orice surse (izvoare), mineralele utile (zăcămintele), lemnul eliberat pe picior.
    2) Minerale utile - zăcămintele minerale naturale care se conţin în subsol, precum şi cele sedimentate pe terenurile obiectivelor acvatice. .
    [Art.299 pct.2) modificat prin LP108 - XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609]

    3)
Subsol - partea scoarţei terestre situată mai jos de stratul de sol şi de fundul bazinelor de apă, care se întinde pînă la adîncimi accesibile pentru studiere şi valorificare geologică.
    4) Spaţii subterane pentru construcţii subterane - peşterile, spaţiile subterane artificiale, minele din care au fost extrase minerale utile.
    5) Construcţii subterane - minele din care se extrag sau au fost extrase minerale utile, alte construcţii (obiective) executate în subsol pentru activitatea de întreprinzător.
    6) Normă de extragere a apei – volumul de apă extras în lipsa contorului, care se stabileşte de către organul de stat împuternicit de Guvern.
    [Art.299 pct.6) în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.299 pct.6) în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537, în vigoare 01.01.08]
    7) Apă destinată îmbutelierii în sticle şi în alte recipiente, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă şi de masă - apa atribuită la una din aceste categorii în baza certificatului de producere şi îmbuteliere a apei, conform standardelor internaţionale.
    8) Apa extrasă – apa obţinută din obiectivele  acvatice amplasate în graniţele Republicii Moldova.
    [Art.299 pct.8) în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537, în vigoare 01.01.08]
    9) Ape de suprafaţă - sursele (izvoarele) situate în obiective acvatice de la suprafaţa pămîntului (rîuri, lacuri naturale şi artificiale, iazuri, ape care se află temporar la suprafaţa obiectivelor acvatice).
    10) Apă utilizată -  apa folosită în scopul desfăşurării propriei activităţi de fabricare a producţiei, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor.
    [Art.299 pct.10) introdus prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]
    Articolul 300. Relaţiile reglementate de prezentul titlu
   (1) Prezentul titlu stabileşte tipurile de taxe pentru resursele naturale, cotele, modul de calculare şi achitare, precum şi înlesnirile la aplicarea acestora.
    (2) Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de prezentul titlu include:
    a) taxa pentru apă;
    b) taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice;
    c) taxa pentru efectuarea explorărilor geologice;
    d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
    e) taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
    f) taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
    g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.
    Articolul 301. Termenele de achitare şi prezentare a
                             dărilor de seamă
    (1) Dacă prezenta lege nu prevede altfel, plătitorii taxelor pentru resursele naturale prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial darea de seamă respectivă şi achită în bugetul unităţilor administrativ-teritoriale taxele în cauză  pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune.
    [Art301 al.(2) exclus prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.301 al.(1)-(2) în redacţia LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]
    [Art.301 al.(1) modificat prin LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06]
    (3) În lipsa obiectului impunerii, stabilit de prezentul titlu, darea de seamă privind calculul taxelor nu se prezintă la organul fiscal teritorial.
    (4) Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă, cu achitarea taxei în acelaşi termen.
    [Art.301 al.(4) introdus prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]

Capitolul 2
TAXA PENTRU APĂ
    Articolul 302. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.
    Articolul 303. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este:
    a) volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia  celui  pentru care nu se aplică taxa pentru apă;
    b) volumul de apă utilizat de hidrocentrale.
     [Art.303 în redacţia LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.08]
     [Art.(302)-(303) în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537, în vigoare 01.01.08]
     Articolul 304. Cotele impunerii
    Cotele taxei se stabilesc potrivit anexei nr.1 la prezentul titlu.
    [Art.304 modificat prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]
    Articolul 305. Modul de calculare a taxei
    (1) Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare.
    (2) Elaborarea normelor de extragere şi/sau de utilizare a apei şi controlul asupra cantităţii de apă extrasă se efectuează de către organul de stat împuternicit de Guvern.
    Articolul 306. Înlesniri fiscaleTaxa nu se aplică pentru:
    a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;
    b) apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
    c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri;
    d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora;
    e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului  penitenciar sau livrată acestora.

    [Art.(305)-(306) în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537, în vigoare 01.01.08]

Capitolul 3
TAXA PENTRU EFECTUAREA PROSPECŢIUNILOR GEOLOGICE
    Articolul 307. Subiecţii impunerii
   Subiecţi ai taxei pentru efectuarea prospecţiunilor geologice sînt persoanele juridice şi fizice, care efectuează prospecţiuni geologice, cu excepţia instituţiilor finanţate din bugetele de toate nivelurile.
    Articolul 308. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor pentru efectuarea prospecţiunilor geologice.
    Articolul 309. Cota impunerii
    Cota taxei pentru efectuarea prospecţiunilor geologice se stabileşte în mărime de 2% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor.
    Articolul 310. Modul de calculare şi achitare a taxei
    Taxa se calculează de plătitor de sine stătător şi se achită integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de prospecţiuni geologice.

Capitolul 4
TAXA PENTRU EFECTUAREA EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
    Articolul 311. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai taxei pentru efectuarea explorărilor geologice sînt persoanele juridice şi fizice, care efectuează explorări geologice, cu excepţia instituţiilor finanţate din bugetele de toate nivelurile.
    Articolul 312. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor pentru efectuarea explorărilor geologice.
    Articolul 313. Cota impunerii
    Cota taxei pentru efectuarea explorărilor geologice se stabileşte în mărime de 5% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor.
    Articolul 314. Modul de calculare şi achitare a taxei
    (1) Taxa se calculează de către plătitor de sine stătător şi se achită integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de explorări geologice.
    (2) Nu se percepe taxă pentru prospecţiunile de explorare efectuate în limitele perimetrului minier al întreprinderii de extracţie minieră în funcţiune.

Capitolul 5
TAXA PENTRU EXTRAGEREA MINERALELOR UTILE
    Articolul 315. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai taxei pentru extragerea mineralelor utile sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător, care efectuează extragerea mineralelor utile.
    Articolul 316. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este costul mineralelor utile extrase.
    [Art.316 modificat prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]
    Articolul 317. Cotele impunerii
    Cotele taxei se stabilesc potrivit anexei nr.2 la prezentul titlu.
    Articolul 318. Modul de calculare şi achitare a taxei
   (1) Taxa se calculează de plătitor de sine stătător şi se achită la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat.
    (2) La calcularea taxei se iau în considerare volumul extracţiei mineralului util şi pierderile suportate în procesul de extracţie a acestuia.
    (3) Pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile se reportează la consumuri sau cheltuieli.
    (4) La pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile nu se atribuie pierderile tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor miniere subterane care, conform proiectului, asigură securitatea oamenilor şi exclud prăbuşirea suprafeţei terestre.
    [Art.318 modificat prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]
    Articolul 319. Înlesniri
    Se scutesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar.

Capitolul 6
TAXA PENTRU FOLOSIREA SPAŢIILOR SUBTERANE ÎN SCOPUL
CONSTRUCŢIEI OBIECTIVELOR SUBTERANE, ALTELE DECÎT CELE
DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR UTILE
    Articolul 320. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai taxei pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile, sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător.
    Articolul 321. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului.
    Articolul 322. Cota impunerii
    Cota taxei se stabileşte în mărime de 3% din valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivului.
    Articolul 323. Modul de calculare şi achitare a taxei
    Taxa se calculează de către plătitor de sine stătător şi se achită integral la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pînă la începerea lucrărilor de construcţie.
    Articolul 324. Înlesniri
    Se scutesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită, a căror listă se aprobă de Guvern.
    [Art.324 în redacţia LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, vigoare 01.01.06]

Capitolul 7
TAXA PENTRU EXPLOATAREA CONSTRUCŢIILOR SUBTERANE
Î
N SCOPUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR,
ALTELE DECÎT CELE DESTINATE EXTRACŢIEI MINERALELOR
UTILE
    Articolul 325. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile, sînt persoanele juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrate în calitate de întreprinzător.
    Articolul 326. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este valoarea de bilanţ a construcţiilor subterane exploatate.
    Articolul 327. Cota impunerii
    Cota taxei se stabileşte în mărime de 0,2% din valoarea de bilanţ a construcţiei subterane.
    Articolul 328. Modul de calculare şi achitare a taxei
    Taxa se calculează de către plătitori de sine stătător şi se achită la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor.
    Articolul 329. Înlesniri
    Se scutesc de taxă întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar şi întreprinderile ce reprezintă o valoare ştiinţifică, culturală şi educaţională deosebită, lista cărora se aprobă de Guvern.
    [Art.329 modificat prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]

Capitolul 8
TAXA PENTRU LEMNUL ELIBERAT PE PICIOR
    Articolul 330. Subiecţii impunerii
    Subiecţi ai taxei pentru lemnul eliberat pe picior din pădurile din cadrul fondului forestier, precum şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia, sînt beneficiarii forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare şi beneficiarii forestieri persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător.
    [Art.330 modificat prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]
    Articolul 331. Obiectul impunerii
    Obiect al impunerii este volumul lemnului eliberat pe picior la tăierile din pădurile fondului forestier şi din vegetaţia forestieră din afara acestuia.
    Articolul 332. Cotele impunerii
    Cotele taxei se stabilesc în funcţie de specia forestieră, grupa materialului lemnos şi destinaţia lemnului eliberat pe picior, potrivit anexei nr.3 la prezentul titlu.
    [Art.332 modificat prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]
    Articolul 333. Modul de calculare şi de achitare a taxei
   (1) Beneficiarii forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, calculează de sine stătător taxa şi o achită în bugetul unităţii administrativ-teritoriale în termenele stabilite la articolul 301.
    (2) Beneficiarii forestieri persoane fizice rezidente care nu practică activitate de întreprinzător achită taxa pînă la obţinerea autorizaţiei corespunzătoare (autorizaţia de exploatare a pădurii sau biletul silvic), eliberate de organele gospodăriei silvice.
    [Art.333 modificat prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, vigoare 01.01.06]
    Articolul 334. Înlesniri
    Taxa pentru lemnul eliberat pe picior nu se aplică în cazul în care acesta a fost recoltat:
    a) de către întreprinderile silvice la efectuarea tăierilor de reconstrucţie ecologică, a celor de conservare şi a celor de produse secundare, la efectuarea amenajamentului silvic, a lucrărilor de cercetare şi de proiectare pentru necesităţile gospodăriei silvice, de lichidare a efectelor calamităţilor naturale, precum şi a altor lucrări silvice legate de îngrijirea pădurilor;
    b) în procesul efectuării activităţilor expuse la lit.a) din prezentul articol, cînd întreprinderea silvică respectivă îndeplineşte aceste activităţi pe teritoriul altei întreprinderi silvice.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                      Marian LUPU

    Chişinău, 5 mai 2005.
    Nr.67-XVI.

Anexa nr.1
    Cotele taxei pentru apă Taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi:
    1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor – 0,3 lei;
    2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală  extrasă, de altă apă extrasă destinată  îmbutelierii – 16 lei;
    3) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de  hidrocentrale  – 0,06 lei.
    [Anexa nr.1 modificată prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.08]
    [Anexa nr.1 în redacţia LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.537, în vigoare 01.01.08]   

Anexa nr.2
Cotele taxelor pentru extragerea mineralelor utile
Nr.
crt.
Minerale utile Taxa, în procente
din costul
mineralelor
utile extrase
1. Materii prime metalifere şi materii prime nemetalifere
pentru industrie (granit, gabronorit, diatomite, tripoluri,
calcaruri fondate, argile bentonitice, greu fuzibile,
refractate şi de modelare, materii prime pentru fabricarea
sticlei de cuarţ şi silicioase)
7
2. Materiale de construcţie nemetalifere (materii prime
pentru ciment, cretă, piatră de parament, piatră tăiată,
piatră brută, piatră spartă, nisip de construcţie, amestecuri
de pietriş cu nisip, prundiş, pietriş, materie primă pentru
cheramzită, argilă pentru cărămidă etc.)
6
3. Petrol 20
4. Gaz 20
5. Ghips, gresie 10
   
    [Anexa nr.2 modificată prin LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, în vigoare 01.01.06]

Anexa nr.3
Cotele taxelor pentru lemnul eliberat pe picior
Nr.
crt.
Specia forestieră Taxa pentru 1m3,   în lei
Lemn de lucru (fără scoarţă) Lemn de
 foc (cu
scoarţă)
mare mijlociu mic
1. Pin 16 11 6 2
2. Molid 14 10 5 2
3. Stejar, frasin, paltin (arţar), fag 28 20 10 3
4. Salcîm 25 19 9 3
5. Cais, cireş, dud, măr, păr 43 30 16 3
6. Mesteacăn, ulm, tei, carpen, glădiţă 16 11 6 2
7. Plop tremurător, plop, salcie 10 7 4 2
8. Nuc 52 37 26 2
9. Salcie (lozie) - - 2 -
10. Diverse tipuri de arbori tari 22 18 8 2
11. Diverse tipuri de arbori moi 9 6 3 2
12. Diverse tipuri de arbori răşinoase 12 9 4 2

    Pentru lemnul de foc din coroană, cuantumul taxei constituie 40 la sută, iar pentru nuiele, crăci şi ramuri - 20 la sută din taxa pentru lemnul de foc din speciile respective.
    Pentru lemnul din cioturi şi rădăcini defrişate destinate folosirii ca combustibil pentru foc, cuantumul taxei constituie 20 la sută din taxa stabilită pentru lemnul de foc din speciile respective.