LPM81/2003
ID intern unic:  312879
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 81
din  28.02.2003
privind cantinele de ajutor social
Publicat : 11.04.2003 în Monitorul Oficial Nr. 67-69     art Nr : 283
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611, în vigoare 01.01.06

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În cuprinsul Legii sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    În cuprinsul Legii sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” prin  LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
    În textul legii, sintagma "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale" LP268 - XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Definiţia cantinelor de ajutor social
    Cantinele de ajutor social sînt persoane juridice care prestează servicii gratuite persoanelor socialmente vulnerabile şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prezentei legi. Cantinele de ajutor social se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice locale.
    Articolul 2. Organizarea şi funcţionarea cantinelor
                        de ajutor social
    Organizarea şi funcţionarea cantinelor de ajutor social se efectuează în conformitate cu Regulamentul-tip privind funcţionarea cantinelor de ajutor social, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi aprobat de Guvern.
Capitolul II
BENEFICIARII SERVICIILOR PRESTATE
DE CANTINELE DE AJUTOR SOCIAL
    Articolul 3. Beneficiarii serviciilor prestate de cantinele
                       de ajutor social
    (1) De serviciile cantinelor de ajutor social beneficiază următoarele categorii de persoane socialmente vulnerabile ale căror venituri lunare pentru anul precedent constituie 1-2 pensii minime pentru limită de vîrstă:   
    a) persoanele care au atins vîrsta de pensionare (fară domiciliu, fară susţinători legali, fară venituri sau cu venituri mici);
    b) persoanele cu dizabilităţi;
    [Art.3 al.(1), lit.b) în redacția LP201 din 28.07.16, MO293-305/09.09.16 art.630; în vigoare 09.09.16]
    c) copiii pînă la vîrsta de 18 ani (din familiile cu mulţi copii, din cele monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de organele teritoriale de asistenţă socială).
    (2) Listele persoanelor care beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social sînt întocmite de organele teritoriale de asistenţă socială, în comun cu reprezentanţii organizatiilor de veterani şi ai altor organizatii obşteşti, şi sînt aprobate de primării.
    (3) Nu beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social persoanele cărora le sînt aplicabile reglementările legislaţiei privind protecţia socială şi reintegrarea profesională a şomerilor.
    [Art.3 modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 4. Obligaţiile beneficiarilor de servicii ale cantinelor de ajutor social
    (1) În vederea bunei funcţionări a cantinelor de ajutor social, beneficiarii de servicii ale acestora sînt obligaţi să respecte programul de servire a mesei şi regulile privind păstrarea integrităţii bunurilor instituţiei, a curăţeniei şi ordinii în localuri.
    (2) Prin decizia autorităţii administraţiei publice locale în a cărei subordine se află cantinele de ajutor social, se poate permite participarea beneficiarilor de servicii ale cantinelor respective la unele activităţi gospodăreşti.
Capitolul III
SERVICIILE CANTINELOR DE AJUTOR SOCIAL
    Articolul 5. Serviciile prestate de cantinele de
                       ajutor social
    Cantinele de ajutor social prestează, după caz, persoanelor îndreptăţite potrivit art.3 următoarele servicii sociale:
    a) prepararea şi servirea zilnică a unei mese de persoană (de obicei a prînzului);
    b) aprovizionarea, contra cost, de la sediul cantinei, cu produse agroalimentare de bază la preţurile lor de achiziţie;
    c) transportarea gratuită la domiciliu a hranei (pentru persoanele specificate la art.7 alin.(2));
    d) prepararea şi distribuirea hranei prin centrele mobile de deservire.
    Articolul 6. Condiţiile de acordare a dreptului la
                        serviciile cantinelor de ajutor social
    (1) Serviciile sociale prevăzute la art.5 lit.a) se prestează gratuit persoanelor specificate la art.3 alin.(1).
    (2) Dreptul la serviciile cantinelor de ajutor social se acordă persoanelor specificate la art.3 alin.(1) prin dispoziţia primarului sau a pretorului, emisă în baza anchetei sociale întocmite de organele teritoriale de asistenţă socială.
    (3) Cererile administraţiilor cantinelor privind acordarea dreptului de prestare a serviciilor menţionate la art.5 sînt aprobate de primar sau de persoana împuternicită de acesta.
    (4) Actele în baza cărora cantinele de ajutor social prestează serviciile respective se determină în Regulamentul-tip privind funcţionarea cantinelor de ajutor social.
    (5) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul organelor teritoriale de asistenţă socială, verifică legalitatea drepturilor acordate potrivit prezentei legi şi asigură cantinelor de ajutor social sprijin şi asistenţă metodologică.
    Articolul 7. Distribuirea hranei
    (1) Hrana se distribuie, de regulă, la sediul cantinei de ajutor social sau prin intermediul centrelor mobile de deservire instituite în acest scop.
    (2) Persoanelor socialmente vulnerabile care, din motive obiective (constatate în ancheta socială), nu se pot deplasa la sediul cantinei de ajutor social, hrana li se distribuie la domiciliu. Modalitatea transportării hranei se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale.
Capitolul IV
FINANŢAREA CANTINELOR DE AJUTOR SOCIAL
    Articolul 8. Finanţarea cantinelor de ajutor social
    (1) Baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social şi controlul activităţii acestora se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale.
    (2) Finanţarea cantinelor de ajutor social se efectuează din contul Fondului de susținere a populației, al sponsorilor, al organizaţiilor neguvernamentale, filantropice şi religioase, al altor persoane juridice şi fizice.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Art.8 al.(2) în redacţia LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    (3) În localităţile unde nu există cantine de ajutor social sau unde acestea nu acoperă necesităţile existente, autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu organele teritoriale de asistenţă socială, pot conveni cu întreprinderile de stat, cu societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu unităţile de alimentaţie publică, asupra prestării, în condiţiile art.2 şi ale art.6 alin.(1), a serviciilor prevăzute la art.5 lit. a) şi c).
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 9
    Guvernul, în termen de 3 luni, va aproba actele normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                      Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 28 februarie 2003.
    Nr. 81-XV.