LPM92/2004
ID intern unic:  312889
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 92
din  01.04.2004
privind procedura publicării şi republicării actelor normative
şi a rectificărilor operate în ele
Publicat : 23.04.2004 în Monitorul Oficial Nr. 64-66     art Nr : 352

   
MODIFICAT
   
LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247
    LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167
   
LP86-XVI din 24.04.08, MO88-89/20.05.08 art.322
   
LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784
    LP195-XVI din 28.07.05, MO123-125/16.09.05 art.608

    Titlul modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784

  
  Notă:
   
În textul legii, sintagma „Centrul de Informaţii Juridice”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Resurse Informaționale Juridice” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247În conformitate cu Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,
Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. -  Prezenta lege stabileşte procedura publicării şi republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova a actelor normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi a rectificărilor operate în ele.
    [Art.1 modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784]
Art.2. - Toate actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale se publică, sub responsabilitatea conducătorilor acestora, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (denumit în continuare Monitorul Oficial), editat de Agenţia Informaţională de Stat "Moldpres" (denumită în continuare Agenţia "Moldpres"), şi în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, în limba moldovenească, cu traducere în limba rusă şi în alte limbi, conform legislaţiei.
    [Art.2 modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784]
Art.3. - Actele normative pot fi publicate în alte ediţii periodice, precum şi difuzate la radio, la televiziune şi prin reţeaua Internet, numai făcîndu-se trimitere la Monitorul Oficial.
    [Art.3 modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784]
Art.4. - Agenţia "Moldpres", persoanele responsabile de publicarea actelor normative din cadrul autorităţilor emitente ale actelor normative supuse publicării, precum şi celelalte persoane implicate în procesul de publicare au obligaţia să acţioneze cu toată răspunderea şi să colaboreze la derularea procedurilor prevăzute de prezenta lege.
Art.5. - Procedura publicării, republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele se realizează cu respectarea tehnicii legislative.
Capitolul  II
PROCEDURA DE PUBLICARE A ACTELOR NORMATIVE
Art.6. -(1) Autorităţile administraţiei publice emitente de acte normative supuse publicării remit Agenţiei “Moldpres” actele respective, inclusiv variantele electronice ale acestora, care se transmit şi Agenției Resurse Informaționale Juridice pentru publicarea lor în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova.
    [Art.6 al.(1) în redacţia LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784 ]
(2) Adresarea oficială prin care se remit actele normative pentru publicare se semnează de conducătorul emitentului ori de locţiitorul său, ori de persoana anume desemnată din cadrul acestuia.
Art.7. - Documentul remis spre publicare trebuie să fie o reproducere exactă a actului normativ, cu indicarea elementelor de identificare obligatorii ale acestuia: denumirea autorităţii emitente, categoria actului normativ, data emiterii (adoptării) actului normativ, numărul de ordine şi titlul actului normativ.
    Art.8. - Actele normative ale Guvernului, cu excepţia celor care conţin secret de stat, se pregătesc în două exemplare şi se transmit, inclusiv prin intermediul sistemului de circulaţie a documentelor electronice, Agenţiei “Moldpres” şi Agenției Resurse Informaționale Juridice de către Cancelaria de Stat în termen de 3 zile de la data semnării lor.
    Actele normative menţionate se publică în Monitorul Oficial în termen
de cel mult 10 zile de la data recepţionării lor de către Agenţia “Moldpres”, iar în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova - în termen de 3 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial.
   
[Art.8 modificat prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
    [Art.8 modificat prin LP86-XVI din 24.04.08, MO88-89/20.05.08 art.322]
   
[Art.8 în redacţia LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784]
    Art.9. - Se consideră că actele normative au fost recepţionate de către Agenţia “Moldpres” şi
Agenția Resurse Informaționale Juridice în cazul confirmării privind recepţionarea. Evidenţa actelor normative recepţionate se ţine într-un registru special.
    [Art.9 în redacţia LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784]
Art.10. - Actele normative se publică în ordinea înregistrării lor în registrul  Agenţiei "Moldpres", cu excepţia celor urgente, care vor fi publicate cu prioritate.
Art.11. - Actele normative ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale se remit Agenţiei "Moldpres" şi Agenției Resurse Informaționale Juridice spre publicare în termen de 3 zile de la data aprobării lor sau a înregistrării  de stat, în modul stabilit.
    [Art.11 modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784 ]
Art.12. - În procesul publicării, emitenţii au obligaţia de a comunica neîntîrziat  Agenţiei "Moldpres" toate datele necesare îndeplinirii cerinţei de publicare.
Art.13. - Retragerea actelor normative de la publicare se poate face numai de către autorităţile care le-au adoptat sau le-au emis, printr-o adresare oficială transmisă Agenţiei "Moldpres". Conducătorul Agenţiei "Moldpres" dispune imediat nepublicarea actului normativ respectiv în cazul în care, la momentul sesizării sale, publicarea nu a fost realizată.
Art.14. - Autoritatea care a solicitat retragerea actului normativ de la publicare suportă cheltuielile aferente operaţiunilor efectuate de către Agenţia "Moldpres" în procesul publicării pînă la data dispunerii nepublicării actului normativ respectiv. Obligaţia de plată a cheltuielilor menţionate se notifică autorităţii respective de către Agenţia "Moldpres"  în termen de cel mult 3 zile de la data dispunerii nepublicării.
Capitolul  III
REPUBLICAREA ACTELOR NORMATIVE
Art.15. - Actul normativ modificat sau completat substanţial se republică, în condiţiile legii, în Monitorul Oficial, în temeiul dispoziţiilor cuprinse în actul respectiv de modificare şi/sau de completare.
Art.16. - Selectarea şi pregătirea actelor normative pentru republicare se efectuează de către Ministerul Justiţiei la indicaţia Guvernului, din proprie iniţiativă sau la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale emitente de acte normative supuse publicării în Monitorul Oficial.
Art.17. - În caz de modificare substanţială a unor acte normative departamentale, autorităţile administraţiei publice centrale emitente le pregătesc pentru republicare din proprie iniţiativă.
Art.18. - Pregătirea pentru republicarea actului normativ modificat şi/sau completat se efectuează în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării ultimului act de modificare şi/sau de completare, prin confruntarea simultană a exemplarului de control al actului modificat cu actele de modificare şi/sau de completare.
Art.19. - În cazul actului normativ departamental, după pregătirea lui pentru republicare de către autoritatea emitentă, textul acestuia, semnat, se transmite Ministerului Justiţiei spre avizare. Ministerul Justiţiei examinează textul actului normativ departamental supus republicării, în termen de cel mult 10 zile de la data recepţionării, şi transmite avizul său autorităţii emitente. În baza avizului Ministerului Justiţiei, autoritatea emitentă dispune republicarea sau procedează la refacerea textului actului supus republicării.
Art.20. - Ministerul Justiţiei sau alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, care au pregătit actele normative pentru republicare, remit textul acestor acte  Agenţiei "Moldpres".
Art.21. - Agenţia "Moldpres" procedează la republicarea în Monitorul Oficial a actului normativ în forma transmisă în termen de cel mult 10 zile de la data recepţionării.
Art.22. - Republicarea actului normativ poate fi concomitentă cu publicarea actului normativ de modificare sau de completare ori, în cazuri întemeiate, ulterioară acesteia.
Capitolul  IV
RECTIFICAREA ACTELOR NORMATIVE PUBLICATE
Art.23. - În cazul în care, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, în cuprinsul acestuia se descoperă erori materiale, în baza adresării oficiale a autorităţii administraţiei publice emitente, se procedează la publicarea unei note cuprinzînd rectificările necesare. În sensul prezentei legi, erori materiale se consideră greşelile gramaticale, omisiunile de text şi alte inexactităţi de ordin material.
Art.24. - În cazul actului normativ departamental, după pregătirea lui pentru rectificare de către autoritatea emitentă, textul acestuia, semnat, se transmite Ministerului Justiţiei spre avizare. Ministerul Justiţiei examinează textul rectificat al actului normativ departamental în termen de cel mult 10 zile de la data recepţionării şi transmite avizul său autorităţii emitente.
Art.25. - În baza avizului Ministerului Justiţiei, autoritatea emitentă dispune publicarea rectificării sau procedează la refacerea textului actului supus rectificării.
Art.26. - Adresarea oficială a autorităţii administraţiei publice emitente, semnată de către conducătorul acesteia, cu indicarea actului normativ supus rectificării, a numărului şi datei apariţiei Monitorului Oficial în care a fost publicat, a erorii materiale, a conţinutului rectificării şi, după caz, cu prezentarea copiei certificate a avizului Ministerului Justiţiei, se remite  Agenţiei "Moldpres" şi Agenției Resurse Informaționale Juridice.
    [Art.26 modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784 ]
Art.27. - În baza adresării oficiale a autorităţii administraţiei publice privitor la rectificare, Agenţia "Moldpres" dispune publicarea rectificării în termen de cel mult 10 zile de la data recepţionării adresării, iar Agenția Resurse Informaționale Juridice - în termen de 3 zile de la data publicării rectificării în Monitorul Oficial.
    [Art.27 modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784 ]
Art.28. - Modificarea prevederilor unor acte normative prin efectuarea de  rectificări este interzisă.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE
Art.29. - În fiecare autoritate a administraţiei publice va fi desemnată o persoană responsabilă pentru publicarea, republicarea şi rectificarea actelor normative  publicate care va colabora cu Agenţia "Moldpres" şi cu Agenția Resurse Informaționale Juridice.
    [Art.29 modificat prin LP253-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.784 ]
Art.30. - Întîrzierea efectuării unor publicări, republicări sau rectificări, cauzată de nerespectarea de către persoanele responsabile ale autorităţilor emitente a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei legi, atrage răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                         Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 1 aprilie 2004.
Nr. 92-XV.