LPA1103/2000
ID intern unic:  312910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1103
din  30.06.2000
cu privire la protecţia concurenţei
Publicat : 31.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 166-168     art Nr : 1205
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte bazele organizatorice şi juridice ale protecţiei concurenţei, măsurile de prevenire, limitare şi reprimare a activităţii monopoliste şi a concurenţei neloiale, este orientată spre dezvoltarea relaţiilor de concurenţă pe pieţele de mărfuri ale Republicii Moldova.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1.   Sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege reglementează relaţiile care exercită influenţă asupra concurenţei pe pieţele de mărfuri, la care participă agenţi economici, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cetăţeni.
(2) Prezenta lege acţionează pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ea se aplică şi în cazurile cînd acţiunile comise de agenţi economici din Republica Moldova dincolo de hotarele acesteia duc sau pot duce la limitarea concurenţei pe pieţele ei de mărfuri.
(3) Prezenta lege nu se extinde asupra relaţiilor reglementate prin normele de protecţie juridică a obiectivelor proprietate industrială, a drepturilor de autor şi drepturilor conexe, cu excepţia cazurilor de utilizare a acestor norme şi drepturi pentru limitarea concurenţei.
(4) Prezenta lege reglementează şi relaţiile care apar pe pieţele de capital dacă legislaţia cu privire la instituţiile financiare şi la  valorile mobiliare nu prevede altfel.
(5) Relaţiile din activitatea agenţilor monopolurilor de stat şi a monopolurilor naturale sînt reglementate de alte acte normative, cu excepţia cazurilor cînd activitatea unor astfel de agenţi duce la limitarea concurenţei de pe pieţele de mărfuri.
(6) Dacă acordul (contractul) internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte reguli decît cele prevăzute în legislaţia cu privire la protecţia concurenţei, prioritate au regulile acordului (contractului) internaţional.
Articolul 2.  Noţiuni principale
În prezenta lege, următoarele noţiuni principale semnifică:
marfă - produsul activităţii (inclusiv lucrări şi servicii) cu aceeaşi valoare de consum destinat vînzării sau schimbului;
piaţă de mărfuri - sfera de circulaţie a mărfurilor cu aceeaşi valoare de consum pe teritoriul Republicii Moldova;
agenţi economici - persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    factor de decizie - persoana care într-o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, prin numire, prin alegere sau în virtutea unei anumite însărcinări, este dotată cu drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice fie a acţiunilor de ordin administrativ şi de dispoziţie, economic şi organizatoric;
situaţie dominantă pe piaţă - situaţia exclusivă a agentului economic pe piaţa de mărfuri, care îi dă acestuia, singur sau împreună cu alţi agenţi economici, posibilitatea de a exercita influenţă decisivă asupra condiţiilor generale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă sau de a împiedica accesul pe piaţă unor alţi agenţi economici.
Nu poate fi recunoscută dominantă situaţia agentului economic a cărui cotă pe piaţa unei anumite mărfi nu depăşeşte 35 la sută;
concurenţă - întrecerea în care acţiunile independente ale agenţilor economici limitează efectiv posibilitatea fiecăruia dintre ei de a exercita influenţă unilaterală asupra condiţiilor generale de circulaţie a mărfii pe piaţa respectivă;
concurenţă neloială - acţiunile agentului economic de a obţine avantaje neîntemeiate în activitatea de întreprinzător, ceea ce aduce sau poate aduce prejudicii altor agenţi economici sau poate prejudicia reputaţia lor în afaceri;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    preţ monopolist jos (dumping) - preţ mai mic decît preţul de cost al mărfii la care agentul economic cu situaţie dominantă pe piaţă o vinde pentru a-i înlătura pe concurenţi sau pentru a-şi majora cota pe piaţa mărfii respective;
preţ monopolist ridicat - preţ exagerat al mărfii agentului economic la care acesta o vinde, profitînd de situaţia sa dominantă pe piaţă;
monopol de stat - situaţia în care un număr limitat de agenţi economici sînt învestiţi de autorităţile administraţiei publice cu drept excepţional sau cu drepturi excepţionale de a desfăşura activitate economică într-o anumită sferă de producţie, de transport, de desfacere sau de achiziţie de mărfuri (servicii);
monopol natural - situaţia în care producerea, transportul, desfacerea, achiziţia de mărfuri, de grupe de mărfuri interschimbabile, precum şi prestarea unor tipuri de servicii, din cauze naturale, economice sau tehnologice, se află sub controlul direct sau indirect al unui sau a mai multor agenţi economici.
Capitolul  II
CONCURENŢA
Articolul 3. Politica statului în domeniul concurenţei
Statul recunoaşte concurenţa loială drept unul dintre factorii fundamentali ai dezvoltării economiei. În domeniul concurenţei, statul promovează o politică de asigurare a activităţii de întreprinzător libere şi de protecţie a concurenţei loiale.
Articolul 4. Principiile de bază ale protecţiei concurenţei
(1) Agenţii economici au dreptul la concurenţă liberă în limitele prevăzute de legislaţie, ale tradiţiilor şi regulilor de corectitudine, de onestitate în afaceri.
(2) Este interzis agentului economic să-şi exercite drepturile în vederea limitării concurenţei, abuzului de situaţia sa dominantă şi lezării intereselor legitime ale consumatorului.
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sînt obligate să contribuie la dezvoltarea şi la protecţia concurenţei loiale.
(4) Statul asigură protecţia drepturilor şi intereselor agentului economic şi ale cetăţeanului (consumatorului) contra activităţii monopoliste şi concurenţei neloiale.
Capitolul  III
ACŢIUNILE ANTICONCURENŢĂ
Articolul 5.  Tipurile de acţiuni anticoncurenţă
La acţiunile anticoncurenţă se raportă:
a) activitatea monopolistă:
- abuzul de situaţia dominantă pe piaţă;
- acordul anticoncurenţă dintre agenţi economici;
b) concurenţa neloială;
c) activitatea autorităţilor administraţiei publice de limitare a concurenţei.
Articolul 6.  Abuzul de situaţia dominantă pe piaţă
Sînt interzise acţiunile agentului economic cu o situaţie dominantă pe piaţă, precum şi acţiunile mai multor agenţi economici ce deţin în comun o astfel de situaţie care duc sau care pot duce la limitarea concurenţei şi (sau) la lezarea intereselor unor alţi agenţi economici, precum şi ale persoanelor fizice, inclusiv prin:
a) impunere a contragentului la condiţii intenţionat nefavorabile lui sau la condiţii care nu fac obiectul contractului (cerinţe nemotivate privind transmiterea de mijloace financiare, de alte bunuri, precum şi de drepturi patrimoniale);
b) constrîngere a contragentului de a încheia contract doar cu condiţia procurării (vînzării) unor alte mărfuri sau a renunţării de a procura mărfuri de la alţi agenţi economici, sau a vinderii de mărfuri către alţi agenţi economici sau consumatori;
c) menţinere a deficitului artificial de mărfuri pe piaţă pe calea reducerii, limitării sau întreruperii premeditate a producţiei, în pofida existenţei unor condiţii prielnice de producere, scoaterii mărfurilor din circuit, acumulării de mărfuri sau pe alte căi;
d) aplicare faţă de contragent a unor măsuri discriminatorii care l-ar plasa într-o situaţie nefavorabilă în raport cu alţi agenţi economici;
e) stabilire a unor restricţii la preţurile de revînzare a mărfurilor;
f) creare de obstacole în calea pătrunderii pe piaţă (ieşirii de pe piaţă) a unor alţi agenţi economici;
g) stabilire a unor preţuri monopoliste joase (dumping);
h) stabilire a unor preţuri monopoliste ridicate;
i) renunţare neîntemeiată la încheierea de contract cu unii cumpărători (beneficiari) atunci cînd există posibilitatea producerii sau livrării mărfurilor respective.
Articolul 7. Acordurile anticoncurenţă dintre agenţii
                    economici
(1) Este interzis şi este considerat nul, în modul stabilit, integral sau parţial, orice acord (acţiune coordonată) încheiat sub orice formă între agenţi economici concurenţi care deţin în comun o parte de peste 35 la sută pe piaţa unei anumite mărfi dacă aceste acorduri (acţiuni coordonate) au sau pot avea drept rezultat limitarea concurenţei, inclusiv sînt îndreptate spre:
a) stabilirea (menţinerea) de preţuri (tarife), rabaturi, adaosuri (suplimente) pentru a leza interesele concurenţilor;
b) majorarea, reducerea sau menţinerea preţurilor la licitaţii;
c) efectuarea de licitaţii prin înţelegere secretă;
d) divizarea pieţei după principiul teritorial sau în funcţie de volumul vînzărilor sau achiziţiilor, de sortimentul mărfurilor comercializate sau de categoria vînzătorilor ori a cumpărătorilor (beneficiarilor);
e) limitarea producţiei, livrării, inclusiv prin stabilirea de cote;
f) limitarea accesului pe piaţă, înlăturarea de pe piaţă a altor agenţi economici în calitatea lor de vînzători de anumite mărfuri sau înlăturarea cumpărătorilor (beneficiarilor) lor;
g) renunţarea nemotivată la încheierea de contracte cu anumiţi vînzători sau cumpărători (beneficiari).
(2) Este interzis şi este considerat nul, în modul stabilit, integral sau parţial, orice acord (acţiune coordonată) al agenţilor economici neconcurenţi, unul dintre care deţine o situaţie dominantă pe piaţă, iar celălalt este furnizorul sau cumpărătorul (beneficiarul) acestuia, dacă un astfel de acord (acţiune coordonată) conduce sau poate conduce la limitarea concurenţei, inclusiv este îndreptat spre:
a) limitarea teritoriului vînzării sau cercului de cumpărători;
b) stabilirea de restricţii la preţurile de revînzare a mărfurilor vîndute cumpărătorului;
c) interzicerea agenţilor economici de a desface mărfuri produse de concurenţi.
(3) Este interzis şi este considerat nul, în modul stabilit, integral sau parţial, orice acord (acţiune coordonată) al agenţilor economici neconcurenţi care nu sînt între ei furnizori sau cumpărători, toţi sau cel puţin unul dintre care deţine o situaţie dominantă pe piaţa unei anumite mărfi, dacă un astfel de acord (acţiune coordonată) conduce sau poate conduce la limitarea concurenţei pe piaţă.
(4) În cazuri excepţionale, acordurile (acţiunile coordonate) ale agenţilor economici prevăzute la alin.(3) pot fi considerate legitime dacă agenţii economici demonstrează că efectul benefic al acţiunii lor va depăşi consecinţele negative pentru piaţa de mărfuri respectivă.
(5) Agenţii economici care intenţionează să încheie un acord cu caracteristicile menţionate la alin.(1) şi (2) pot solicita avizul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei asupra concordanţei acordului cu legislaţia. În cazul în care a fost prezentat un aviz pozitiv, acordul dintre agenţii economici este recunoscut ca fiind în concordanţă cu legislaţia dacă aceştia respectă condiţiile menţionate în aviz.
(6) La cererea adresată Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, se anexează informaţia necesară elaborării avizului. Cerinţele referitoare la caracterul şi forma prezentării unei asemenea informaţii, modul de examinare a cererilor sînt stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei.
    [Art.7 al.(5)-(6) modificate prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    (7) Agentului economic i se interzice să coordoneze activitatea unui alt agent economic dacă această acţiune conduce sau poate conduce la limitarea concurenţei. În caz contrar, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei are dreptul să ceară, în modul stabilit de legislaţie, lichidarea agentului economic care efectuează acţiune de coordonare.
Articolul 8. Concurenţa neloială
(1) Agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurenţă neloială, inclusiv:
a) să răspîndească informaţii false sau neautentice care pot cauza daune unui alt agent economic şi (sau) pot prejudicia reputaţia lui;
b) să inducă în eroare cumpărătorul privitor la caracterul, modul şi locul fabricării, la proprietăţile de consum, la utilitatea consumului, la cantitatea şi calitatea mărfurilor;
c) să compare neloial în scopuri publicitare mărfurile produse sau comercializate de el cu mărfurile altor agenţi economici;
d) să folosească neautorizat, integral sau parţial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietăţii industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul şi aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic;
e) să obţină nelegitim informaţii ce constituie secretul comercial al unui alt agent economic, să le folosească sau să le divulge.
(2) Agenţii economici, asociaţiile lor, precum şi organizaţiile obşteşti ale întreprinzătorilor şi consumatorilor sînt în drept să solicite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei apărare împotriva concurenţei neloiale.
Articolul 9. Acţiunile autorităţilor administraţiei publice
                    care limitează concurenţa
(1) Autorităţile administraţiei publice nu au dreptul:
a) să interzică constituirea de noi agenţi economici într-un anumit domeniu de activitate, să stabilească interdicţii asupra practicării unor genuri de activităţi sau asupra producerii unor mărfuri, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie;
b) să dea agentului economic indicaţii privitor la încheierea prioritară de contracte, la livrarea prioritară a unor mărfuri către anumite categorii de cumpărători, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie;
c) să acorde neîntemeiat unor agenţi economici facilităţi fiscale sau de altă natură, să le creeze o situaţie privilegiată faţă de alţi agenţi economici care activează pe aceeaşi piaţă de mărfuri;
d) să stabilească alte condiţii discriminatorii sau de privilegiere pentru activitatea unor agenţi economici.
(2) Autorităţilor administraţiei publice li se interzice să emită decizii cu privire la:
a) repartizarea centralizată a mărfurilor, cu excepţia cazurilor de exercitare a funcţiilor statului în domeniul protecţiei sociale a consumatorului;
b) stabilirea de interdicţii asupra comercializării  mărfurilor dintr-o zonă în alta a Republicii Moldova;
c) limitarea drepturilor agenţilor economici de procurare sau comercializare a mărfurilor;
d) stabilirea unor alte interdicţii şi restricţii, neprevăzute de lege, care limitează independenţa agenţilor economici.
(3) În cazuri excepţionale, autorităţile administraţiei publice pot emite deciziile enumerate la alin.(2) pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi catastrofelor şi pentru prevenirea epidemiilor, în conformitate cu legislaţia.
(4) Este interzis şi este considerat nul, în modul stabilit, integral sau parţial, orice acord (acţiune coordonată) dintre o autoritate a administraţiei publice şi o altă autoritate similară, inclusiv străină, sau agent economic, care împiedică dezvoltarea concurenţei şi care lezează interesele legitime ale consumatorului, inclusiv acordul (acţiunea coordonată) care urmăreşte:
a) majorarea, reducerea sau menţinerea preţurilor şi tarifelor;
b) divizarea pieţei după principiul teritorial sau în funcţie de volumul vînzărilor sau achiziţiilor, de sortimentul mărfurilor comercializate sau de categoria vînzătorilor ori a cumpărătorilor (beneficiarilor);
c) crearea de bariere ieşirii pe piaţă, limitarea accesului pe piaţă sau înlăturarea de pe piaţă a agenţilor economici.
(5) Se interzice formarea de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru monopolizarea producerii sau comercializării mărfurilor, precum şi învestirea  ministerelor şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale cu împuterniciri a căror exercitare conduce sau poate conduce la limitarea concurenţei.
    [Art.9 al.(5) modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
Capitolul  IV
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONCURENŢEI.
SARCINILE ŞI  FUNCŢIILE  EI
Articolul 10. Autoritatea de protecţie a concurenţei
(1) Pentru promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, pentru limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publice, precum şi pentru exercitarea unui control asupra aplicării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, se creează o autoritate de protecţie a concurenţei şi anume Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (denumită în continuare Agenţie).
(2) Agenţia îşi desfăşoară activitatea şi emite decizii independent de alte autorităţi ale administraţiei publice.
(3) Se aprobă Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, expus în anexă, parte integrantă a prezentei legi.
Articolul 11. Sarcinile Agenţiei
Sarcinile principale ale Agenţiei sînt următoarele:
    [Art.11 lit.a) exclusă prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6; lit.b) - d) devn lit.a) - c)]
    a) promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei concurenţei;
b) prevenirea, limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă;
c) exercitarea controlului de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.
Articolul 12. Funcţiile Agenţiei
Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:
a) elaborează şi promovează politica de stat orientată spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi limitarea activităţii monopoliste;
b) prezintă Guvernului propuneri şi proiecte de acte normative ce ţin de perfecţionarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi a mecanismului ei de realizare;
c) stabileşte situaţia dominantă pe piaţă;
d) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici, autorităţile administraţiei publice şi factorii de decizie a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
e) adoptă, în limitele competenţei, decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
f) emite pentru agenţii economici dispoziţii executorii de încetare a încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi(sau) de lichidare a consecinţelor ei, de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
g) emite pentru autorităţile administraţiei publice dispoziţii executorii de anulare sau modificare a actelor ilegale adoptate de ele, de încetare a încălcărilor, precum şi de reziliere sau modificare a contractelor care contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
h) efectuează expertiza oportunităţii creării zonelor economice libere;
i) adoptă decizii cu privire la aplicarea de amenzi agenţilor economici şi conducătorilor acestora, precum şi factorilor de decizie din autorităţile administraţiei publice, pentru acţiuni anticoncurenţă şi pentru neexecutarea dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încălcări ale legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
j) intentează acţiuni în instanţă judecătorească, inclusiv referitor la încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, participă la examinarea dosarelor legate de aplicarea şi încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
k) elaborează regulamente, instrucţiuni, norme metodologice care vor asigura aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei şi îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite Agenţiei;  
l) colaborează cu instituţiile corespunzătoare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale în vederea limitării şi reprimării activităţilor de anticoncurenţă;
m) contribuie la schimbul de informaţii cu alte state.
    [Art.12 în redacţia LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    Articolul 13. Accesul la informaţie
(1) Pentru a-şi exercita funcţiile, colaboratorii Agenţiei beneficiază de dreptul de acces liber în încăperile şi pe teritoriul autorităţilor administraţiei publice, agenţilor economici, cu excepţia încăperilor de locuit ale persoanelor fizice, şi, în baza unor cereri scrise, pot lua cunoştinţă de documentele necesare.
(2) Organele afacerilor interne sînt obligate să acorde ajutor colaboratorilor Agenţiei în exerciţiul funcţiunii, asigurîndu-le acces la informaţia necesară exercitării funcţiilor puse în sarcina lor.
Articolul 14. Prezentarea informaţiei pentru Agenţie
Agenţii economici, conducătorii lor, autorităţile administraţiei publice, factorii lor de decizie sînt obligaţi să prezinte Agenţiei, la cererea ei, documentele necesare, explicaţii scrise şi verbale, altă informaţie pentru exercitarea funcţiilor ei, să creeze condiţiile necesare exercitării funcţiilor de către colaboratorii Agenţiei.
Articolul 15. Obligaţiile Agenţiei privind respectarea
                      secretului comercial
(1) Datele ce constituie secret comercial, obţinute de Agenţie în exercitarea atribuţiilor, pot fi utilizate numai în acest scop şi nu pot fi divulgate.
(2) Daunele pricinuite de colaboratorii Agenţiei prin divulgarea datelor ce constituie secret comercial sînt reparate în modul stabilit de legislaţie.
Capitolul  V
CONTROLUL DE STAT ASUPRA STRUCTURII
ŞI FUNCŢIONĂRII PIEŢELOR DE MĂRFURI
Articolul 16. Sistemul controlului de stat asupra pieţelor
                      de mărfuri
Pentru a nu permite ca situaţia dominantă a unor agenţi economici să se consolideze, ceea ce ar putea duce la limitarea concurenţei, pentru a nu admite abuzul de situaţia dominantă a unui agent economic sau a unei asociaţii de agenţi economici, pentru a asigura interesele primordiale ale statului, Agenţia exercită control de stat asupra pieţelor de mărfuri, inclusiv asupra:
a) funcţionării pieţelor de mărfuri;
b) modificărilor din structura pieţelor de mărfuri;
c) creării de corporaţii transnaţionale şi de grupuri industrial-financiare.
    [Art.16 modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    Articolul 17.   Controlul de stat asupra creării, extinderii
                     reorganizării, lichidării holdingurilor,
                     corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor
                     industrial-financiare
   
[Art.17 titlul modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    (1) Pentru prevenirea posibilului abuz de situaţia dominantă pe piaţă a unor agenţi economici sau pentru neadmiterea limitării concurenţei, Agenţia efectuează control de stat asupra creării, extinderii, comasării şi fuzionării holdingurilor, corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-financiare.
[Art.17 al.(1) în redacţia LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
   
[Art.17 al.(1) modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1), persoanele sau autorităţile care decid asupra creării, extinderii, comasării şi fuzionării holdingurilor, corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-financiare prezintă Agenţiei un demers pentru obţinerea acordului de creare, reorganizare sau de lichidare a agentului economic, precum şi documentele ce conţin datele necesare luării de decizie. Cerinţele privind caracterul şi forma de prezentare a unei astfel de informaţii, modul de examinare a demersului sînt stabilite de Agenţie.
    
[Art.17 al.(2) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
(3) Agenţia, în cel mult 30 de zile de la data primirii demersului şi a documentelor necesare, comunică în scris solicitantului despre decizia emisă. În cazul în care apare necesitatea verificării suplimentare a informaţiilor prezentate sau precizării unor date, Agenţia poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.
(4) Referitor la demersul amintit la alin.(2), Agenţia are dreptul:
a) să-l respingă dacă satisfacerea lui poate duce la întărirea situaţiei dominante a agentului economic ori la limitarea concurenţei sau dacă se descoperă că informaţia din documente este falsă;
b) să-l satisfacă, chiar şi în cazul posibilităţii apariţiei consecinţelor negative menţionate, dacă persoanele sau autoritatea care decide asupra creării, reorganizării sau lichidării agenţilor economici şi asociaţiilor lor argumentează că efectul pozitiv al acţiunilor lor va depăşi urmările negative de pe piaţa respectivă de mărfuri.
(5) Înregistrarea de stat şi reînregistrarea agenţilor economici şi a asociaţiilor lor, menţionaţi în prezentul articol, fără acordul Agenţiei sînt interzise.
Articolul 18. Controlul de stat asupra procurării de acţiuni
                     (cote în capitalul social) ale agenţilor economici
(1) În cazul constatării faptului că agentul economic deţine situaţie dominantă pe piaţă, Agenţia efectuează controlul asupra:
a) procurării pachetului de control al acţiunilor (cotei în capitalul social) al acestui agent economic;
b) procurării de către acest agent economic a acţiunilor (cotei în capitalul social) ale unui alt agent economic care activează pe aceeaşi piaţă de mărfuri.
[Art.18 al.(1) în redacţia LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    (2) Pentru efectuarea tranzacţiilor menţionate la alin.(1), persoanele şi agentul economic sînt obligaţi să prezinte Agenţiei un demers pentru obţinerea acordului respectiv şi datele necesare, în conformitate cu lista informaţiilor aprobată de Agenţie.
(3) Controlul de stat asupra efectuării tranzacţiilor prevăzute în prezentul articol îl exercită Agenţia în cazul în care există premisele specificate la art.19 alin.(2).
(4) Agenţia are dreptul:
a) să respingă demersul dacă satisfacerea lui poate duce la întărirea situaţiei dominante pe piaţă a agentului economic sau la limitarea concurenţei, precum şi în cazul prezentării unor informaţii false sau neautentice care au importanţă pentru emiterea deciziei respective;
b) să satisfacă demersul:
- dacă sînt respectate condiţiile pentru asigurarea concurenţei;
- chiar şi cu riscul limitării concurenţei, dacă participanţii la tranzacţie argumentează că efectul pozitiv al acţiunilor lor va depăşi urmările negative de pe piaţa respectivă de mărfuri.
(5) Tranzacţiile efectuate cu încălcarea modului stabilit în prezentul articol pot fi recunoscute nule la cererea Agenţiei.
Articolul 19. Divizarea forţată a agenţilor economici
(1) Dacă agentul economic care ocupă o situaţie dominantă pe piaţă a încălcat de două sau de mai multe ori prezenta lege în partea ce se referă la abuzul de situaţia dominantă pe piaţă, Agenţia are dreptul să adopte o hotărîre cu intentarea unei acţiuni în instanţa judecătorească privind divizarea lui forţată ori separarea din componenţa lui a unei sau a mai multor subdiviziuni, constituindu-se ca persoane juridice, dacă faptul acesta duce la dezvoltarea concurenţei şi dacă pentru separare forţată există următoarele condiţii:
a) posibilitatea de a izola organizatoric şi (sau) teritorial subdiviziunile;
b) lipsa unei interacţiuni tehnologice strînse între subdiviziunile care se separă ale agentului economic;
c) posibilitatea delimitării sferelor de activitate ale agenţilor economici, subdiviziunilor sau unităţilor structurale în limitele specializării înguste la producerea unor anumite mărfuri;
d) imposibilitatea, din anumite cauze economice sau politice, de a implica alţi furnizori pe pieţele respective de mărfuri.
     [Art.19 al.(1) modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
(2) Exercitarea controlului de stat asupra divizării agenţilor economici presupune existenţa:
a) metodelor şi concepţiilor fundamentale;
b) modului respectiv de efectuare a lucrărilor;
c) studiului de fezabilitate privind eficienţa economică şi consecinţele socio-economice ale măsurii preconizate;
d) actelor normative corespunzătoare.
     [Art.19 al.(2) modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
      (3) Dispoziţia Agenţiei privind divizarea forţată a agenţilor economici urmează a fi executată în termenul şi în condiţiile stabilite în decizia respectivă.
(4) Modul de divizare forţată îl stabileşte Agenţia.
Articolul 20. Controlul asupra formării preţurilor
                     pe pieţele de mărfuri
(1) Preţurile la mărfuri şi tarifele la servicii se formează în procesul liberei concurenţe.
(2) Pe pieţele de mărfuri în care concurenţa liberă este limitată sau nu există, Guvernul este în drept:
a) să reglementeze preţurile pentru a preveni cazurile de abuz de situaţia dominantă pe piaţă;
b) să introducă controlul asupra preţurilor, în caz de situaţii excepţionale, stabilite conform legislaţiei în vigoare.
[Art.20 al.(2) în redacţia LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    Articolul 21. Măsurile de protecţie şi de stimulare
Pentru protecţia producătorilor naţionali, satisfacerea necesităţii statului în cele mai importante tipuri de producţie, pentru dezvoltarea concurenţei, statul poate lua, în unele cazuri, măsuri provizorii de protecţie sau de stimulare.
Articolul 22. Măsurile de stat aplicabile întreprinderilor
                     producătoare
(1) Pentru asigurarea securităţii statului şi lichidarea urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor industriale, precum şi în alte scopuri stabilite de legislaţie, Guvernul poate aplica faţă de întreprinderile producătoare monopoliste sau faţă de principalii producători de cele mai importante tipuri de mărfuri comanda de stat obligatorie, îi poate obliga să livreze mărfuri către un anumit consumator, precum şi alte măsuri.
(2) În toate cazurile, volumul mărfii asupra cărora se extind măsurile reglementării de stat nu poate depăşi 50 la sută din volumul mărfii fabricate, iar durata reglementării - 3 luni.
(3) În cazurile expuse la alin.(1), Guvernul trebuie să asigure întreprinderea, care îndeplineşte comanda de stat, cu materia primă şi materialele necesare, precum şi să efectueze plata mărfii la preţuri nu mai joase decît preţul lor de cost.
[Art.22 modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
Capitolul  VI
RĂSPUNDERILE PENTRU  ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI
CU PRIVIRE LA PROTECŢIA CONCURENŢEI
Articolul 23. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                     cu privire la protecţia concurenţei
(1) Pentru încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, agenţii economici şi conducătorii lor, factorii de decizie din autorităţile administraţiei publice poartă răspundere în conformitate cu Codul cu privire la contravenţiile administrative.
(2) Prejudiciile cauzate de un agent economic unui alt agent economic sau altor persoane prin încălcarea prezentei legi urmează să fie reparate, în conformitate cu Codul civil, de agentul economic care le-a cauzat.
Capitolul  VII
ADOPTAREA, EXECUTAREA ŞI ATACAREA DECIZIILOR
(DISPOZIŢIILOR) AGENŢIEI
Articolul 24.  Temeiurile pentru examinarea de către
                      Agenţie a cazurilor de încălcare a legislaţiei
                      cu privire la protecţia concurenţei
(1) Înainte de a emite decizie asupra încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, Agenţia este obligată să examineze, în modul stabilit, cazul de încălcare a legislaţiei.
(2) Cazul de încălcare a legislaţiei este examinat la sesizarea făcută de agentul economic, de organizaţiile şi asociaţiile de întreprinzători şi consumatori sau de autorităţile administraţiei publice. Agenţia are dreptul să examineze cazul din oficiu, în baza materialelor de care dispune referitor la încălcarea legislaţiei.
Articolul 25. Examinarea de către Agenţie a cazurilor de
                     încălcare a legislaţiei. Emiterea de decizii
                     asupra lor
(1) Modul de examinare a cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi de emitere a deciziilor asupra lor este stabilit de Agenţie.
(2) Decizia emisă de Agenţie în urma examinării dosarului este expediată în scris, în 5 zile de la emitere, persoanelor interesate.
Articolul 26. Modul de executare a deciziei (dispoziţiei)
                      Agenţiei
(1) Decizia (dispoziţia) Agenţiei este executată de agentul economic, de conducătorul lui, de autoritatea administraţiei publice şi de factorii lor de decizie în termenul menţionat în ea.
(2) În cazul neexecutării deciziei (dispoziţiei) privind anularea sau modificarea actului adoptat cu încălcarea legislaţiei, privind restabilirea situaţiei existente anterior comiterii încălcării, Agenţia are dreptul să intenteze o acţiune în instanţă judecătorească pentru ca actul să fie declarat nevalabil, integral sau parţial, sau pentru a fi impusă restabilirea situaţiei anterioare comiterii încălcării.
(3) În cazul neexecutării deciziei (dispoziţiei) privind rezilierea sau modificarea contractului ce contravine legislaţiei sau cu privire la încheierea contractului cu agentul economic, Agenţia are dreptul să intenteze o acţiune în instanţă judecătorească pentru modificarea sau rezilierea contractului sau pentru declararea lui ca fiind nevalabil, integral sau parţial.
    [Art.26 al.(4) exclus prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6; al.(5)-(6) devin al.(4)-(5)]
    (4) Amenzile pe care Agenţia le aplică agenţilor economici, conducătorilor lor, factorilor de decizie se percep la buget.
    [Art.26 al.(4) modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    (5) În cazul în care conducătorii agentului economic sau factorii de decizie ai autorităţii administraţiei publice se eschivează de la plata amenzii sau amenda este plătită în proporţii mai mici decît cele menţionate în decizie (dispoziţie), Agenţia are dreptul să intenteze o acţiune în instanţă judecătorească pentru perceperea la buget a amenzii.
Articolul 27. Modul şi temeiurile de atacare a
                           deciziei (dispoziţiei) Agenţiei
(1) Agenţii economici şi conducătorii lor, autorităţile administraţiei publice şi factorii lor de decizie au dreptul să intenteze acţiune în instanţă judecătorească pentru a fi declarate nevalabile, integral sau parţial, deciziile (dispoziţiile) Agenţiei în cazul neconcordanţei lor cu legislaţia ori emiterii lor cu încălcarea competenţei sau a modului stabilit.
(2) Intentarea acţiunii nu suspendă executarea deciziei (dispoziţiei) Agenţiei în perioada examinării ei în instanţă judecătorească, dacă aceasta din urmă nu hotărăşte altfel.
(3) Decizia (dispoziţia) Agenţiei poate fi atacată în decursul a 6 luni de la data emiterii, cu excepţia cerinţelor asupra cărora nu se extinde termenul de prescripţie.
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 28
Pînă la aducerea în concordanţă cu prezenta lege, actele legislative şi alte acte normative se aplică în măsura în care nu contravin prezentei legi.
Articolul 29
Guvernul, în termen de 2 luni:
va prezenta propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                            Dumitru DIACOV

Chişinău, 30 iunie 2000.
Nr. 1103-XIV.

Anexă
REGULAMENTUL
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei
I. Principii generale
1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (denumită în continuare Agenţie) este formată pentru promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, pentru limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publice, precum şi pentru efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.
2. Agenţia este o autoritate permanentă în administraţia publică, cu statut de persoană juridică, şi în activitatea sa este independentă de alte organe ale administraţiei publice.
   
[Pct.2 în redacţia LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    3. Agenţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte normative şi de prezentul regulament.
4. Agenţia dispune de balanţă, cont de decontări, inclusiv valutar, de ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova şi denumire.
    [Pct.4 modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    5. Personalul Agenţiei, formele şi sistemele de retribuţie se stabilesc de către consiliul ei de administraţie.
6. Pentru a atinge obiectivele propuse, Agenţia colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
II. Sarcinile principale ale Agenţiei
7. Principalele sarcini ale Agenţiei sînt:
a) promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei;
    [Pct.7 lit.b) exclusă prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6; lit.c)-d) devi b)-c)]
    b) prevenirea, limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă;
c) controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi la publicitate.
III. Funcţiile Agenţiei
8. Agenţia, în conformitate cu sarcinile asumate, îndeplineşte următoarele funcţii:
a) elaborează şi promovează politica de stat orientată spre protecţia şi dezvoltarea concurenţei şi limitarea activităţii monopoliste;
b) prezintă Guvernului propuneri şi proiecte de acte normative ce ţin de perfecţionarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi a mecanismului ei de realizare;
c) stabileşte situaţia dominantă pe piaţă;
d) exercită controlul asupra respectării de către agenţii economici, autorităţile administraţiei publice şi factorii de decizie a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
e) adoptă, în limitele competenţei, decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
f) emite pentru agenţii economici dispoziţii executorii de încetare a încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi(sau) de lichidare a consecinţelor ei, de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
g) emite pentru autorităţile administraţiei publice dispoziţii executorii de anulare sau modificare a actelor ilegale adoptate de ele, de încetare a încălcărilor, precum şi de reziliere sau modificare a contractelor ce contravin legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
h) efectuează expertiza oportunităţii creării zonelor economice libere;
i) adoptă decizii cu privire la aplicarea de amenzi agenţilor economici şi conducătorilor acestora, precum şi factorilor de decizie din autorităţile administraţiei publice, pentru acţiuni anticoncurenţă şi pentru neexecutarea dispoziţiilor Agenţiei, pentru alte încălcări ale legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
j) intentează acţiuni în instanţă judecătorească, inclusiv referitor la încasarea de la agenţii economici a unei părţi din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, participă la examinarea dosarelor legate de aplicarea şi încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei;
k) elaborează regulamente, instrucţiuni, norme metodologice care vor asigura aplicarea uniformă a legislaţiei în domeniul protecţiei concurenţei şi îndeplinirea sarcinilor care au fost atribuite Agenţiei;  
l) colaborează cu instituţiile corespunzătoare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale în vederea limitării şi reprimării activităţilor de anticoncurenţă;
m) contribuie la schimbul de informaţii cu alte state.
    [Pct.8 în redacţia LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
IV. Accesul la informaţie
9. Colaboratorii Agenţiei au dreptul, în  exerciţiul funcţiunii, la acces liber în încăperile şi pe teritoriul autorităţilor administraţiei publice, agenţilor economici, cu excepţia încăperilor de locuit ale persoanelor fizice, precum şi dreptul de a lua  act de documentele necesare.
10. Datele ce constituie secret comercial, obţinute de Agenţie în procesul exercitării funcţiilor sale, pot fi folosite numai în exerciţiul funcţiunii şi nu pot fi divulgate.
În cazul în care colaboratorul Agenţiei divulgă date ce constituie secret comercial, daunele cauzate astfel sînt reparate în modul stabilit de legislaţie.
V. Administrarea Agenţiei
11. Agenţia este condusă de un consiliu administrativ. Acesta este organ colegial şi se compune din 7 membri, inclusiv: director general şi 2 adjuncţi ai acestuia.
12. Directorul general şi cei doi adjuncţi ai lui sînt numiţi în funcţie de  către Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Ceilalţi membri ai consiliului administrativ sînt numiţi în funcţie de către directorul general pe bază de contract pe un termen de 5 ani.
    [Pct.12 modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    13. Consiliul administrativ emite decizii sub formă de hotărîri, dispoziţii şi instrucţiuni, care sînt semnate de directorul general sau de adjuncţii lui.
Prin hotărîri, se creează şi se lichidează filiale şi reprezentanţe ale Agenţiei, se eliberează şi se retrag autorizaţii la cerere, se confirmă şi se anulează documente, se prezintă şi se retrag împuterniciri, se emit decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei examinate, se stabileşte situaţia dominantă a agentului economic pe piaţă.
    [Pct.13 al.2) modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1/06.01.06 art.6]
    În bază de dispoziţii, se intentează acţiuni cu privire la încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, se efectuează verificări şi expertize.
Prin prescripţii, sînt anulate tranzacţii şi acţiuni ale agenţilor economici şi ale asociaţiilor lor, sînt obligate autorităţile administraţiei publice să anuleze sau să modifice actul normativ, să fie suspendate acţiuni, sînt impuse  agenţilor economici şi autorităţilor administraţiei publice prescripţii de a  întreprinde acţiuni sau de a nu admite efectuarea lor, sînt făcute preîntîmpinări şi aplicate amenzi.
14. Deciziile consiliului administrativ se adoptă cu votul majorităţii membrilor lui şi pot fi atacate în instanţă judecătorească conform legislaţiei. Fiecare membru al consiliului are dreptul la un singur vot.
15. Membrii consiliului administrativ trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economiei de cel puţin 5 ani.
16. Directorul general şi adjuncţii lui sînt eliberaţi din funcţie de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, în caz de:
a) demisie;
b) expirare a termenului de aflare în funcţie;
c) încetare a cetăţeniei Republicii Moldova;
d) imposibilitate de îndeplinire a obligaţiilor din cauză de sănătate;
e) alegere în o altă funcţie;
f) condamnare la privaţiune de libertate, pusă în aplicare conform unei hotărîri definitive a instanţei judecătoreşti;
   
f1) rămînere definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către aceştia a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    [Pct.16 lit.f1) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    f2) aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Pct.16 lit.f2) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
g) încălcare a legislaţiei.
17. Consiliul administrativ:
a) elaborează proiecte de acte legislative şi de alte acte normative;
b) întocmeşte avize la proiectele de acte legislative şi de alte acte normative referitor la funcţionarea pieţelor de mărfuri şi la dezvoltarea concurenţei;
c) examinează şi avizează propunerile autorităţilor administraţiei publice;
d) întreprinde, în limitele competenţei, măsuri pentru protecţia concurenţei;
e) intentează acţiuni privind încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia  concurenţei şi emite hotărîri asupra lor, aprobă obiectele controalelor şi materialele întocmite pe marginea controalelor;
f) formulează prescripţii, adoptă decizii cu privire la aplicarea amenzilor şi la cuantumul lor;
g) emite decizii referitor la adresări, plîngeri şi propuneri;
h) emite alte decizii în limitele competenţei.
Membrii consiliului administrativ poartă răspundere personală pentru deciziile luate de consiliu şi executarea funcţiilor ce le revin.
    [Pct.17 modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
    18. Directorul general:
a) organizează activitatea Agenţiei şi a consiliului ei administrativ;
b) convoacă şedinţele consiliului administrativ şi le prezidează;
c) aprobă regulamentele de ordine interioară ale Agenţiei;
d) angajează personalul Agenţiei, aprobă obligaţiile funcţionale ale personalului Agenţiei;
e) emite ordine şi dispoziţii referitor la activitatea personalului Agenţiei şi controlează executarea lor;
f) în conformitate cu structura, forma şi sistemul de retribuire a muncii, aprobate de consiliul administrativ, stabileşte cuantumul salariului de bază, al adaosurilor şi primelor, măsurile de stimulare şi sancţionare;
g) semnează hotărîri, ordine, regulamente şi alte acte normative, aprobate de consiliul administrativ al Agenţiei;
h) semnează preîntîmpinări şi prescripţii ale Agenţiei, decizii privind intentarea de acţiuni şi aplicarea de amenzi, avize şi răspunsuri la cererile agenţilor economici şi ale autorităţilor administraţiei publice;
i) semnează documente financiare, bancare, dări de seamă ale Agenţiei şi poartă răspundere personală pentru activitatea ei economico-financiară;
j) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu persoane juridice din ţară şi străinătate, încheie contracte în probleme ce intră în competenţa Agenţiei;
k) asigură pregătirea şi reciclarea cadrelor, organizează dotarea tehnico-materială a Agenţiei.
19. Directorul general prezintă anual Parlamentului dare de seamă despre activitatea Agenţiei din anul precedent.
20. În cazul lipsei temporare a directorului general, funcţiile vor fi exercitate de unul dintre adjuncţi.
21. Membrii consiliului administrativ nu au dreptul:
a) să fie membri ai consiliilor administrative, consiliilor de directori, direcţiilor, comisiilor de cenzori şi ai altor organe de administrare ale agenţilor economici;
b) să practice orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţii ştiinţifice, pedagogice şi de creaţie;
c) să primească recompensă financiară sau materială de la întreprinderi şi întreprinzători;
d) să-şi exercite împuternicirile în scop de publicitate.
VI. Bugetul Agenţiei şi anul financiar
22. Anual, pînă la 15 noiembrie, Agenţia formează bugetul său pentru anul viitor din următoarele surse:
a) finanţarea de stat, prevăzută de bugetul de stat pentru anul respectiv;
b) taxele de examinare a cererilor;
c) o parte din amenzile aplicate;
d) încasările pentru publicări;
e) din alte surse prevăzute de legislaţie.
23. Taxele de examinare a cererilor sînt următoarele:
20 de salarii minime - pentru examinarea cererilor privind crearea companiilor de holding, corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor financiar-industriale;
   
[Pct.23 subal.1) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
   
[Pct.23 subal.1) modificat prin LP322 din 15.12.05, MO1-4/06.01.06 art.6]
15 salarii minime - pentru examinarea cererilor privind extinderea, fuzionarea şi alipirea agenţilor economici, în cazurile prevăzute de legislaţia cu privire la protecţia concurenţei, pentru operarea de modificări în documentele de constituire;
12 salarii minime - pentru examinarea cererilor privind procurarea pachetului de control al acţiunilor (cotelor în capitalul social) agentului economic cu o situaţie dominantă pe piaţă şi privind procurarea de către agentul economic cu o situaţie dominantă pe piaţă a acţiunilor (cotelor în capitalul social) agentului economic care desfăşoară activitate pe aceeaşi piaţă de mărfuri;
10 salarii minime - pentru examinarea cererilor privind extinderea, fuzionarea şi alipirea agenţilor economici;
5 salarii minime - pentru examinarea cererilor referitoare la încălcarea legislaţiei în vigoare privind protecţia concurenţei.
24. Agenţia transferă pe contul său 20 la sută din suma încasată ca amendă. Cuantumul amenzii se stabileşte conform Codului cu privire la contravenţiile administrative.
25. Anual, pînă la 1 martie, Agenţia pregăteşte dare de seamă financiară cu date despre toate încasările efectuate pe contul său de decontare şi despre cheltuielile pe care le-a suportat de pe acest cont în anul  trecut. Darea de seamă financiară este prezentată Parlamentului.
VII. Transparenţa activităţii
26. Consiliul administrativ asigură transparenţă activităţii sale. În acest scop, tuturor părţilor interesate li se comunică din timp ordinea de zi a şedinţei consiliului administrativ.
27. Deciziile Agenţiei care prezintă interes general sînt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
28. Darea de seamă anuală privind activitatea Agenţiei este publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în presa centrală.