LPM1192/2002
ID intern unic:  312927
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1192
din  04.07.2002
privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea
Publicat : 05.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 987

   
MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Notă:
  
În textul Legii sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Capitolul I  
  DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege determină conţinutul pregătirii de mobilizare şi al mobilizării în Republica Moldova, stabileşte atribuţiile şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice şi ale agenţilor economici în acest domeniu.
Articolul 2. Noţiuni de bază
În sensul  prezentei  legi,  se definesc următoarele noţiuni:
a) pregătirea de mobilizare -  planificare şi realizare, în termene optime, a măsurilor care asigură trecerea, într-o perioadă restrînsă, a economiei naţionale, a teritoriului şi a  forţelor sistemului naţional de apărare la regimul de activitate în condiţii de război, în scopul asigurării apărării militare a ţării şi securităţii populaţiei;
b) mobilizarea - proces planificat din timp şi asigurat multilateral de trecere organizată a economiei naţionale, a teritoriului şi a forţelor sistemului naţional de apărare de la starea de pace la starea de război.
Articolul 3. Asigurarea financiară a pregătirii  de mobilizare şi a mobilizării
(1) Asigurarea financiară a pregătirii de mobilizare şi a mobilizării se efectuează de la bugetul de stat şi bugetele locale şi din mijloacele agenţilor economici.
(2) Activităţile privind pregătirea de mobilizare la nivel de stat,  desfăşurate în scopul asigurării apărării şi securităţii ţării, sînt finanţate de la bugetul de stat.
(3) Activităţile privind pregătirea de mobilizare la nivel local sînt finanţate de la bugetele locale.
(4) Activităţile privind pregătirea de mobilizare desfăşurate din iniţiativa agenţilor economici, în scopul funcţionării  lor stabile, sînt finanţate din mijloacele proprii ale agenţilor economici.
(5) Recuperarea de către stat a pierderilor suportate de instituţiile publice şi agenţii economici în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de mobilizare se efectuează în modul stabilit de Guvern.
(6) Asigurarea financiară a pregătirii de mobilizare a Forţelor Armate se efectuează din contul alocaţiilor bugetului de stat pentru apărare.
Capitolul II
PREGĂTIREA DE MOBILIZARE
Articolul 4. Conţinutul pregătirii de mobilizare
(1) Pregătirea de mobilizare include pregătirea de mobilizare a economiei naţionale, a teritoriului şi a Forţelor Armate.
(2) Pregătirea de mobilizare prevede:
a) planificarea măsurilor pentru trecerea autorităţilor administraţiei publice, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici la activitate pe timp de război;
b) elaborarea planului de mobilizare a economiei naţionale şi a planului de mobilizare a Forţelor Armate;
c) elaborarea proiectului bugetului de stat pentru primul an de război;
d) pregătirea economiei ţării, a economiei unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi  a unităţilor teritoriale autonome cu statut special, precum şi  a  agenţilor economici, pentru activitate pe timp de război;
e) crearea, dezvoltarea şi păstrarea capacităţilor de mobilizare pentru fabricarea producţiei necesare satisfacerii nevoilor statului, ale Forţelor Armate şi ale populaţiei pe timp de război;
f) crearea, acumularea, păstrarea şi împrospătarea rezervelor de mobilizare;
g) organizarea punctelor de conducere  ale autorităţilor administraţiei publice, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, precum şi pregătirea acestor puncte, pentru activitate pe  timp de război;
h) pregătirea cetăţenilor în cadrul concentrărilor militare, exerciţiilor şi antrenamentelor de mobilizare;
i) pregătirea teritoriului pentru apărare.
Articolul 5.   Dirijarea pregătirii de mobilizare a economiei   naţionale
(1) Pregătirea de mobilizare a economiei naţionale este  parte componentă a pregătirii ţării pentru apărare.
(2) Conducerea generală şi răspunderea  pentru pregătirea de mobilizare a economiei naţionale revin Guvernului, care:
a) organizează, coordonează şi controlează activitatea ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici în ceea ce priveşte realizarea sarcinilor de pregătire a economiei naţionale pentru mobilizare;
b) elaborează, pe timp de pace, proiectul planului de mobilizare a economiei naţionale şi proiectul bugetului de stat pentru primul an de război;
c) stabileşte, în corespundere cu planul de mobilizare a economiei naţionale, sarcinile ce revin autorităţilor administraţiei publice şi agenţilor economici şi ia măsuri pentru asigurarea Forţelor Armate şi a populaţiei cu toate cele necesare pe timp de război;
d) elaborează programe curente şi de perspectivă privind pregătirea de mobilizare a economiei naţionale;
e) ia măsuri privind finanţarea acţiunilor de pregătire a economiei naţionale pentru mobilizare;
f) determină modul de creare şi păstrare a capacităţilor de mobilizare, modul de creare, acumulare, păstrare şi împrospătare a rezervelor de mobilizare;
g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de lege în acest domeniu.
(3) Realizarea prevederilor alin.(2) revine nemijlocit Ministerului Economiei și Infrastructurii.      
(4) Conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi ai instituţiilor publice, precum şi ai agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate, răspund de îndeplinirea sarcinilor ce le revin privind pregătirea de  mobilizare şi mobilizarea. În acest scop, în subordinea acestora activează specialişti, precum şi organe sau servicii specializate în domeniul pregătirii de mobilizare şi al mobilizării, ale căror componenţă şi structură sînt determinate în funcţie de volumul sarcinilor atribuite.
(5) Serviciile de mobilizare a economiei din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi  din unităţile  teritoriale autonome cu statut special sînt organe specializate, desconcentrate în teritoriu, ale Ministerului Economiei și Infrastructurii.
Articolul 6. Planul de mobilizare a economiei naţionale şi bugetul de stat pentru primul an de război
(1) Urmărind asigurarea unei  funcţionări optime a economiei naţionale pe timp de război, asigurarea necesităţilor statului, ale Forţelor Armate şi ale populaţiei, Ministerul Economiei și Infrastructurii elaborează în prealabil, pe timp de pace, planul de mobilizare a economiei naţionale.
(2) Planul de mobilizare a economiei naţionale cuprinde sarcinile ministerelor, departamentelor şi  ale altor autorităţi ale administraţiei publice, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici privind asigurarea necesităţilor economiei naţionale, ale Forţelor Armate şi ale populaţiei pe timp de război.
(3) În baza proiectului planului de mobilizare a economiei naţionale, Ministerul Finanţelor elaborează proiectul bugetului de stat pentru primul an de război.
(4) Planul de mobilizare a economiei naţionale şi bugetul de stat pentru primul an de război se aprobă de Parlament şi se actualizează după  caz.
(5) Ministerele, departamentele şi alte autorităţi ale administraţiei publice,  instituţiile publice  şi agenţii economici sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare  pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor incluse în planul de mobilizare a economiei naţionale. În acest scop, se stabilesc, se creează şi se păstrează capacităţile şi rezervele de mobilizare.
Articolul 7. Capacităţile de mobilizare
Capacităţile de mobilizare sînt:
a) în industrie -  capacităţile de producţie utilizate, la declararea mobilizării, pentru fabricarea şi repararea tehnicii militare şi armamentului;
b) în transporturi şi telecomunicaţii - utilajele, materialele şi piesele de completare necesare asigurării nevoilor de apărare în domeniu;
c) în domeniul ocrotirii sănătăţii - instituţiile curative şi sanitar-profilactice stabilite în planul de mobilizare a economiei naţionale pentru asigurarea necesităţilor sistemului naţional de apărare;
d) în domeniul administrării rezervelor materiale de stat - 30 la sută  din suprafaţa de depozitare.
Articolul 8. Rezervele de mobilizare
(1) Rezervele de mobilizare includ:
а) în industrie - materiile prime, materialele, semifabricatele, subansamblurile şi piesele de completare, utilajele speciale, sculele, aparatele de măsurat, dispozitivele, documentaţia tehnică şi alte materiale, necesare pentru fabricarea şi repararea tehnicii  militare şi  a armamentului;
b) în transporturi şi telecomunicaţii - materialele necesare pentru restabilirea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de transport şi a telecomunicaţiilor, ce asigură necesităţile de apărare;
c) în domeniul ocrotirii sănătăţii - materialele sanitar-farmaceutice consumabile, materiile prime şi materialele necesare fabricării produselor farmaceutice, aparatura şi instrumentarul medical, precum şi alte materiale, asigurînd buna funcţionare a instituţiilor medicale existente şi a celor înfiinţate pe timp de război;
d) în domeniul comerţului -  produsele alimentare şi mărfurile industriale necesare asigurării nevoilor Forţelor Armate şi ale populaţiei;
e) în domeniul agriculturii şi  industriei prelucrătoare -  materiile prime agricole, preparatele pentru protecţia plantelor şi animalelor.
(2) Pe timp de pace, stocurile intangibile ale rezervelor materiale de stat se consideră rezerve de mobilizare. La declararea mobilizării, toate rezervele materiale de stat devin rezerve de mobilizare.
(3) Volumul rezervelor de mobilizare se stabileşte şi se precizează anual de către Ministerul Economiei și Infrastructurii în funcţie de necesităţile sistemului naţional de apărare.
(4) Sarcinile autorităţilor administraţiei publice şi ale agenţilor economici privind crearea, păstrarea, împrospătarea şi folosirea rezervelor de mobilizare sînt stabilite de Guvern.
(5) Rezervele de mobilizare, prin hotărîre de Guvern, pot fi folosite, cu restabilirea lor ulterioară, pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor.
Articolul 9. Pregătirea teritoriului pentru apărare
(1) În scopul pregătirii teritoriului ţării pentru apărare, se efectuează amenajarea lui operativă.
(2) Porţiunile din teritoriul ţării şi sarcinile privind amenajarea lor operativă pentru necesităţile apărării sînt determinate de Ministerul Apărării. Sarcinile privind amenajarea teritoriului ţării pentru protejarea populaţiei sînt stabilite de către Departamentul Situaţii Excepţionale.
(3) Modul de amenajare a teritoriului, precum şi autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici, nemijlocit responsabili pentru desfăşurarea acţiunilor de pregătire a teritoriului ţării pentru apărare, se stabilesc de Guvern.
(4) Activităţile privind pregătirea teritoriului ţării pentru apărare sînt specificate  în planul de mobilizare a economiei naţionale.
Articolul 10. Pregătirea de mobilizare a Forţelor Armate
(1) Planificarea şi organizarea activităţilor privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea Forţelor Armate se realizează de către Statul Major General al Forţelor Armate, în conformitate cu Regulamentul privind mobilizarea Forţelor Armate, aprobat de Guvern.
(2) Pe timp de pace, Statul Major General al Forţelor Armate elaborează planul de mobilizare a Forţelor Armate, în care determină ordinea desfăşurării trupelor şi trecerii lor la structura de organizare pe timp de război, modul şi termenele completării cu efectiv a marilor unităţi şi a unităţilor militare, ale completării acestora cu armament, tehnică şi alte mijloace materiale, modul  şi termenele închegării de luptă a trupelor desfăşurate şi aducerii lor la capacitatea necesară îndeplinirii  misiunilor de luptă.
(3) Planul de mobilizare a Forţelor Armate se aprobă de Preşedintele Republicii Moldova - Comandantul Suprem al Forţelor Armate.
Capitolul III
MOBILIZAREA
Articolul 11. Conţinutul mobilizării
Mobilizarea include:
a) realizarea acţiunilor de trecere a autorităţilor administraţiei publice, a instituţiilor publice şi a  agenţilor economici la activitate pe timp de război;
b) completarea Forţelor Armate în conformitate cu statele de război;
c) mobilizarea la locul de muncă a cetăţenilor cu obligaţii militare care activează în cadrul autorităţilor administraţiei publice, al instituţiilor publice şi al agenţilor economici;
d) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public;
e) efectuarea, în condiţiile legii, a rechiziţiilor de bunuri materiale necesare pentru asigurarea activităţii economiei naţionale pe timp de război, precum şi completarea Forţelor Armate cu resurse tehnico-materiale la declararea mobilizării;
f) organizarea aprovizionării normate a populaţiei cu produse alimentare şi mărfuri industriale, a asistenţei medicale şi prestării serviciilor de telecomunicaţii şi de transport în perioada mobilizării şi pe timp de război.
Articolul 12. Completarea Forţelor Armate la declararea   mobilizării
La declararea mobilizării, completarea Forţelor Armate cu efectiv şi resurse tehnico-materiale se efectuează, conform legislaţiei, în baza planului de completare.
Articolul 13. Mobilizarea la locul de muncă
(1) Mobilizarea la locul de muncă a cetăţenilor cu obligaţii militare are drept scop de a asigura activitatea autorităţilor administraţiei publice, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici cu sarcini de mobilizare, funcţionarea eficientă a economiei naţionale în perioada mobilizării şi pe timp de război.
(2) Mobilizarea la locul de muncă a specialiştilor pentru nevoile economiei naţionale prevede luarea cetăţenilor cu obligaţii militare la evidenţa militară specială.      
(3) Cetăţenii cu obligaţii militare mobilizaţi la locul de muncă beneficiază de amînarea  încorporării în caz de mobilizare.
(4) Organizarea şi modul de mobilizare la locul de muncă a specialiştilor pentru nevoile economiei naţionale sînt determinate de Guvern.
(5) Organele administrativ-militare efectuează controlul privind legalitatea mobilizării la locul de muncă a specialiştilor pentru nevoile economiei naţionale.
Articolul 14. Chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii  în interes public
Cetăţenii care nu au fost încorporaţi în serviciul militar, la declararea mobilizării, pot fi chemaţi pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii.
      Capitolul IV
ATRIBUŢIILE  AUTORITĂŢILOR
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, INSTITUŢIILOR  PUBLICE ŞI ALE
AGENŢILOR ECONOMICI ÎN  DOMENIUL PREGĂTIRII  
DE MOBILIZARE ŞI AL MOBILIZĂRII
Articolul 15. Atribuţiile ministerelor şi departamentelor
Ministerele şi departamentele:
a) înaintează propuneri pentru elaborarea proiectului planului de mobilizare a economiei naţionale şi a proiectului bugetului de stat pentru primul an de război;
b) elaborează planurile de mobilizare ale domeniilor  respective, iau măsuri pentru asigurarea funcţionării lor stabile pe timp de război în conformitate cu planul de mobilizare a economiei naţionale;
c) stabilesc, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare;
d) îndeplinesc alte sarcini de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, stabilite prin acte legislative şi alte acte normative.
Articolul 16. Atribuţiile Ministerului Apărării
Ministerul Apărării planifică şi coordonează activităţile privind completarea Forţelor Armate cu resurse de mobilizare. Cerinţele Ministerului Apărării în domeniul pregătirii de mobilizare şi al mobilizării sînt executorii pentru toate autorităţile  centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice, pentru toţi agenţii economici şi cetăţenii Republicii Moldova.
Articolul 17. Atribuţiile consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale executivului unităţii teritoriale autonome cu statut special
Consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi executivul unităţii teritoriale autonome cu statut special:
a) asigură realizarea de către consiliile locale, primăriile (preturile), instituţiile publice şi agenţii economici a activităţilor privind pregătirea de mobilizare şi  mobilizarea;
b) acordă ajutor, coordonează şi controlează activitatea consiliilor locale şi a primăriilor (preturilor)  în domeniul pregătirii de mobilizare şi al mobilizării;
c) alocă mijloace financiare necesare pentru efectuarea activităţilor privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea.
Articolul 18. Atribuţiile conducătorului autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al      
    doilea şi ale guvernatorului unităţii teritoriale autonome cu statut special
Conducătorul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi guvernatorul unităţii teritoriale autonome cu statut special:
a) coordonează şi controlează activitatea subdiviziunilor structurale ale ministerelor şi departamentelor de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective în domeniul pregătirii de mobilizare şi  al mobilizării;
b) controlează îndeplinirea de către autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii unităţii administrativ-teritoriale respective a prevederilor legislaţiei în domeniul pregătirii de mobilizare şi al mobilizării;
c) organizează instruirea conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale şi lucrătorilor organelor de mobilizare din unitatea administrativ-teritorială respectivă  în domeniul pregătirii de mobilizare şi  al  mobilizării;
d) asigură efectuarea mobilizării resurselor umane şi prezentarea lor în punctele stabilite de organele administrativ-militare;
e) asigură îndeplinirea de către agenţii economici şi instituţiile publice din unitatea administrativ-teritorială respectivă  a sarcinilor stabilite  în planul de mobilizare a economiei naţionale.
Articolul 19. Atribuţiile consiliului local
Consiliul local:
a) asigură îndeplinirea de către instituţiile publice şi agenţii economici din municipiu, oraş, sat (comună) a prevederilor legislaţiei şi a hotărîrilor consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, executivului unităţii teritoriale autonome cu statut special în domeniul  pregătirii de mobilizare şi al  mobilizării;
b) asigură, la declararea mobilizării, prezentarea cetăţenilor cu obligaţii militare la punctele stabilite de organele administrativ-militare;
c) alocă mijloacele financiare necesare pentru realizarea  în teritoriu a activităţilor privind pregătirea de mobilizare şi  mobilizarea;
d) examinează informaţiile şi dările de seamă ale primarului, ale conducătorilor instituţiilor publice şi ale agenţilor economici şi prezintă consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, executivului  unităţii teritoriale autonome cu statut special informaţii şi dări de seamă privind pregătirea de mobilizare a resurselor umane şi tehnico-materiale.
Articolul 20. Atribuţiile primarului (pretorului)
Primarul (pretorul):
a) asigură îndeplinirea de către instituţiile publice şi agenţii economici din municipiu (sector), oraş, sat (comună) a prevederilor legislaţiei, a hotărîrilor autorităţilor ierarhic  superioare ale administraţiei publice în domeniul  pregătirii de mobilizare şi al  mobilizării;
b) numeşte în funcţie, de comun acord cu comandantul centrului militar, specialiştii punctului de recrutare, încorporare şi completare din cadrul primăriei (preturii), conduce, coordonează şi controlează activitatea lor;
c) organizează pentru rezervişti, la declararea mobilizării, înmînarea ordinelor de chemare şi asigură prezentarea lor la data, ora şi locul indicat în ordinul de chemare;
d) organizează înmînarea ordinelor de predare a bunurilor materiale supuse rechiziţiei şi a ordinelor de chemare pentru prestări de servicii în interes public în caz de mobilizare;
e) propune consiliului local spre aprobare volumul mijloacelor financiare necesare pentru organizarea în municipiu (sector), oraş, sat (comună) a activităţilor privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea.
Articolul 21. Atribuţiile instituţiilor publice şi ale agenţilor economici
(1)  Instituţiile publice şi agenţii economici:
a) elaborează planurile de mobilizare în baza sarcinilor de mobilizare ale ministerelor şi departamentelor;
b) îndeplinesc, integral şi în termenele stabilite, sarcinile (comenzile) privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea;
c) îndeplinesc ordinele de predare a bunurilor materiale în conformitate cu  legislaţia ce reglementează  rechiziţiile;
d) efectuează mobilizarea la locul de muncă a cetăţenilor cu obligaţii militare.
(2) Instituţiile publice şi agenţii economici vor lua  măsuri pentru realizarea sarcinilor ce le revin în domeniul pregătirii de mobilizare şi al mobilizării, în care scop îşi vor adapta structura organizatorică.
Articolul 22. Răspunderi
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere penală sau administrativă, după caz.
Capitolul V  
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 23
Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va prezenta propuneri privind armonizarea legislaţiei în vigoare cu prezenta  lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.


    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 4 iulie 2002.
    Nr. 1192-XV.