LPM1244/2002
ID intern unic:  312936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1244
din  18.07.2002
cu privire la rezerva Forţelor Armate
Publicat : 05.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 124-125     art Nr : 989
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi alte acte normative, destinaţia, formarea şi structura rezervei Forţelor Armate,  formele de pregătire a rezerviştilor, modul de gestionare a rezervei Forţelor Armate, precum şi drepturile şi garanţiile cetăţenilor aflaţi în rezerva Forţelor Armate.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
a) rezerva Forţelor Armate - totalitatea  resurselor umane care se află în evidenţa militară în calitate de rezervişti;
b) aflarea în rezervă - îndeplinirea de către cetăţeni a unor obligaţii specifice care asigură pregătirea lor pentru apărarea Patriei.
Articolul 3. Destinaţia rezervei
(1) Rezerva Forţelor Armate este destinată pentru completarea Forţelor Armate la mobilizare.
(2) Subunităţi ale rezervei, precum şi rezervişti aparte, pot fi antrenaţi pentru participare la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor tehnogene şi catastrofelor.
Articolul 4. Formarea rezervei  
(1) Rezerva Forţelor Armate o formează cetăţenii care:
a) sînt trecuţi în rezervă după  îndeplinirea serviciului militar;
b) au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară;
[Art. 4 al.(1), lit.c) exclusă prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
d) sînt apţi pentru serviciul militar, dar nu au îndeplinit această obligaţiune pînă la împlinirea vîrstei de 27 de ani.
     e) au absolvit cursurile de pregătire a rezerviştilor în cadrul centrelor de instruire a rezervei Forţelor Armate.
    [Art. 4 al.(1), lit.e) introdusă prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
(2) Luarea în evidenţa militară a cetăţenilor menţionaţi la alin.(1) se efectuează de către organele administrativ-militare teritoriale.
(3) La luarea în evidenţa militară a cetăţenilor în calitate de rezervişti, în funcţie de  nivelul de pregătire militară şi de indicele de vîrstă al acestora, se ia decizia privind includerea rezervistului în una din structurile rezervei.
(4) Nu pot fi luaţi în evidenţa militară în calitate de rezervişti cetăţenii care sînt recunoscuţi inapţi pentru îndeplinirea serviciului militar, conform stării de sănătate, cu excluderea din evidenţa militară.
Articolul 5. Structura rezervei şi limita de vîrstă de aflare în rezervă  
(1) În funcţie de gradul de pregătire militară, rezerva Forţelor Armate se împarte în:
a) rezervă instruită, alcătuită din cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar, au absolvit cursurile de pregătire a rezerviştilor în cadrul centrelor de instruire a rezervei Forţelor Armate sau au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară;
    [Art.5 al.(1), lit.a) modificată prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
b) rezervă neinstruită, alcătuită din cetăţenii apţi pentru serviciul militar, dar care nu au îndeplinit această obligaţiune pînă la împlinirea vîrstei de 27 de ani. Rezerviştii neinstruiţi care au îndeplinit serviciul militar în calitate de rezervişti concentraţi sînt transferaţi în rezerva instruită.
   
[Art.5 al.(1), lit.b) modificată prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
(2) În funcţie de faptul dacă rezerviştii sînt sau nu  repartizaţi în funcţii în unităţile militare, rezerva Forţelor Armate se împarte în:
a) rezervă activă, alcătuită din rezerviştii repartizaţi în funcţii militare în marile unităţi, unităţi şi instituţii ale Forţelor Armate în corespundere cu planul de completare;
b) rezervă pasivă (resurse disponibile), alcătuită din rezerviştii care nu sînt repartizaţi în funcţii şi care pot completa, în caz de necesitate, rezerva activă.
    (3) Conform indicelui de vîrstă, rezerva Forţelor Armate se împarte în:
    a) rezerva de clasa I, în care se află rezerviştii pînă la împlinirea vîrstei:
    – de 55 de ani – pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi;
    – de 60 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare și superioare;
    – de 65 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme;
    [Art.5 al.(3), lit.a) modificată prin LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    b) rezerva de clasa II, în care se află rezerviştii cu vîrste:
    – de peste 55 de ani, pînă la împlinirea vîrstei de 60 de ani – pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi;
    – de peste 60 de ani, pînă la împlinirea vîrstei de 65 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare și superioare;
    – de peste 65 de ani, pînă la împlinirea vîrstei de 70 de ani – pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme.
 
   [Art.5 al.(3), lit.b) modificată prin LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    [Art.5 al.(3) în redacția LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
(4) După atingerea limitei de vîrstă de aflare în rezerva de clasa I, cetăţenii sînt trecuţi în rezerva de clasa II. În acest caz, rezerviştii aflaţi în componenţa rezervei active sînt trecuţi, de regulă, în componenţa rezervei pasive.
(5) Limita de vîrstă de aflare în rezerva de clasa II este, concomitent, şi limita de vîrstă de aflare în rezerva Forţelor Armate. După atingerea limitei de vîrstă de aflare în rezerva Forţelor Armate, rezerviştii sînt trecuţi în retragere şi excluşi din evidenţa militară.
Articolul 6. Pregătirea rezervei
(1) Pregătirea rezervei Forţelor Armate se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi, potrivit planurilor şi programelor aprobate de Guvern.
(2) Conducătorul organului administrativ-militar teritorial poate, în conformitate cu legea, lua decizia privind amînarea concentrării rezervistului.
Articolul 7. Evidenţa militară a rezerviştilor
(1) Evidenţa militară a rezerviştilor este asigurată de organele administrativ-militare, de organele şi structurile Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate şi ale altor ministere şi departamente, de autorităţile administraţiei publice locale, de conducătorii  instituţiilor publice şi ai agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate.
(2) Evidenţa militară a rezerviştilor se organizează conform prevederilor Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi potrivit Regulamentului cu privire la evidenţa militară, elaborat de Ministerul Apărării şi aprobat de Guvern.
Articolul 8. Mobilizarea rezerviştilor la locul de muncă
(1) Rezerviştii pot fi mobilizaţi la locul de muncă în modul stabilit de Regulamentul cu privire la mobilizarea la locul de muncă, aprobat de Guvern.
(2) În caz de mobilizare la locul de muncă a rezervistului aflat în componenţa rezervei active, acesta este transferat în rezerva pasivă.
Articolul 9. Examenul  medical al rezerviştilor
Examenul medical al rezerviştilor se organizează şi se efectuează de către comisiile medico-militare de pe lîngă organele administrativ-militare teritoriale conform Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern.
Articolul 10. Protecţia socială şi juridică a rezerviştilor
Protecţia socială şi juridică a rezerviştilor se efectuează în conformitate cu legislaţia.
Capitolul II
Rezerva activă a forţelor armate

Articolul 11. Componenţa rezervei active
Rezerva activă a Forţelor Armate se constituie din rezerva Armatei Naţionale şi rezerva altor componente ale Forţelor Armate.
Articolul 12. Modul de includere a rezerviştilor în componenţa rezervei active
(1) În componenţa rezervei active a Forţelor Armate sînt incluşi, de regulă, rezerviştii instruiţi militar şi care se referă, conform indicelui de vîrstă, la rezerva de clasa I.
(2) La includerea rezervistului în componenţa rezervei active se examinează calităţile lui morale şi psihologice, nivelul pregătirii militare, starea sănătăţii şi, în baza rezultatelor examinării, se stabileşte funcţia pentru care acesta este repartizat.
(3) În cazul includerii în componenţa rezervei active a rezervistului neinstruit militar, acesta este concentrat pentru instruire militară nu mai tîrziu de 6 luni din momentul includerii lui în componenţa rezervei active.
(4) Rezervistul inclus în componenţa rezervei active poate încheia un contract de aflare în rezerva activă. În acest caz, rezervistul beneficiază de drepturi suplimentare stabilite de legislaţie.
(5) Principiile şi modul de încheiere a contractului, lista marilor unităţi şi unităţilor militare ale Forţelor Armate, care se completează cu rezervişti prin contract, precum şi termenele de trecere a acestor unităţi la principiul mixt de completare cu rezervişti, se stabilesc de către Statul Major General al Forţelor Armate.
(6) Contractul de aflare în rezerva activă se încheie între rezervist, unitatea militară şi conducătorul organului administrativ-militar teritorial pe un termen de 5 ani. La expirarea termenului contractului, cu acordul părţilor contractante, contractul poate fi prelungit.
    [Art.12 al.(6) modificat prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
Articolul 13. Pregătirea rezerviştilor din componenţa rezervei active
(1) Pregătirea rezerviştilor din componenţa rezervei active se efectuează în conformitate cu planul de pregătire a rezervei, elaborat anual de Statul Major General al Forţelor Armate şi aprobat de Guvern.
(2) Pregătirea rezerviştilor se efectuează la concentrări militare, exerciţii şi antrenamente de mobilizare, stabilite în planul de pregătire a rezervei.
(3) Concentrările militare, în funcţie de scopul pregătirii, se efectuează:
a) pentru obţinerea unei specialităţi militare;
b) pentru perfecţionarea cunoştinţelor militare şi avansarea în funcţie;
c) pentru pregătirea pe specialităţi deficitare.
(4) Efectuarea concentrărilor militare în alte scopuri este interzisă.
(5) Durata unei concentrări militare este de cel mult 45 de zile. Rezervistul, în timpul aflării în rezervă, poate fi chemat la concentrări militare  de cel mult 5 ori.
(6) Concentrările militare se organizează şi se efectuează în baza unităţilor militare şi a centrelor de instruire ale Ministerului Apărării şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar.
(7) În scopul verificării deprinderilor şi efectuării închegării de luptă, rezerviştii pot fi chemaţi la exerciţii de mobilizare, dar nu mai des decît o dată la 5 ani. Durata unui exerciţiu de mobilizare nu poate depăşi 10 zile.
(8) Rezerviştii pot fi chemaţi la antrenamentele de mobilizare în scopul verificării capacităţii de luptă a unităţilor militare pe un termen de o zi, dar nu mai des decît o dată pe an.
(9) Participarea rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare nu influenţează condiţiile de chemare la concentrările militare.
Articolul 14. Asigurarea materială şi financiară a pregătirii
                          rezervei active
   
(1) Asigurarea pregătirii rezerviştilor cu armament, tehnică, muniţii şi alte mijloace tehnico-materiale se efectuează din contul mijloacelor de aprovizionare curentă a unităţilor militare. Modul de folosire în aceste scopuri a rezervelor tehnico-materiale, limita consumului resurselor tehnicii şi armamentului, precum şi modul de recuperare a mijloacelor materiale consumate şi cel de deservire a armamentului, a tehnicii militare şi speciale utilizate la pregătirea rezerviştilor, se stabilesc de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
(2) Asigurarea financiară a rezerviştilor concentraţi se efectuează din contul bugetului de stat, în modul stabilit de  Guvern.
Articolul 15. Acordarea gradelor militare rezerviştilor din
                           componenţa rezervei active
(1) Gradele militare ordinare pot fi acordate rezerviştilor aflaţi în componenţa rezervei active numai după efectuarea concentrărilor militare sau a exerciţiilor de mobilizare şi susţinerea examenelor, în modul stabilit de Ministerul Apărării.
(2) Termenele de aflare a rezerviştilor în grade militare pentru conferirea următorului grad militar se stabilesc după cum urmează:
    a) pentru sergenţii în rezervă cu gradul militar de:
    – caporal – 3 ani;
    – sergent clasa III – 3 ani;
    – sergent clasa II – 4 ani;
    – sergent clasa I – 4 ani;
    – sergent-major – 4 ani;
    [Art.15 al.(2), lit.a) în redacția LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    b) pentru ofiţerii în rezervă cu gradul militar de:
    – locotenent în rezervă – 4 ani;
    – locotenent-major în rezervă – 5 ani;
    – căpitan în rezervă – 5 ani;
    – maior în rezervă – 6 ani;
    – locotenent-colonel în rezervă – 7 ani.
    [Art.15 al.(2) în redacția LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
(3) Gradele militare se acordă rezerviştilor după cum urmează:
   
a) soldaţilor în rezervă, pînă la gradul militar „soldat clasa III în rezervă” inclusiv – de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial;
   
[Art.15 al.(3), lit.a) în redacția LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    [Art.15 al.(3), lit.a) modificată prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
b) sergenţilor în rezervă, pînă la gradul militar „sergent principal în rezervă” inclusiv – de către conducătorul organului administrativ-militar central;
    [Art.15 al.(3), lit.b) în redacția LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    [Art.15 al.(3), lit.b) modificată prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
c) ofiţerilor în rezervă, pînă la gradul militar "colonel în rezervă" inclusiv - de către ministrul apărării.
(4) Gradul militar maximal care poate fi acordat rezervistului aflat în componenţa rezervei active este "colonel în rezervă".
   
(5) Nu se acordă grade militare înainte de termen rezerviștilor, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin. (6).
    [Art.15 al.(5) în redacția LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
(6) Persoanelor cu funcţii de demnitate publică, la numirea în funcţiile respective, în cazul în care acestea se află în rezerva activă a Forţelor Armate şi a expirat cel puţin o jumătate din termenul de aflare în ultimul grad militar deţinut în rezervă, iar pentru merite deosebite în apărarea ţării pe timp de război, indiferent de termenul de aflare în acest grad, le poate fi acordat, înainte de termen, o singură dată, gradul militar următor.
    [Art.15 al.(6) introdus prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
Articolul 16.  Protecţia socială a rezerviştilor aflaţi în componenţa
                           rezervei active în bază de contract
Rezerviştii aflaţi în componenţa rezervei active în bază de contract, în caz de îndeplinire a condiţiilor contractului, beneficiază de:
a) premii băneşti în mărimea stabilită de Ministerul Apărării -  la încheierea concentrărilor militare sau a exerciţiilor de mobilizare;
b) 5 zile de concediu suplimentar la concediul ordinar la locul de muncă (inclusiv la agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate) -  rezerviştii aflaţi în componenţa rezervei active mai mult de 15 ani;
c) asistenţă medicală gratuită în instituţiile medico-militare - rezerviştii aflaţi în componenţa rezervei active mai mult de 20 de ani;
[Art. 16, lit.d-e) excluse prin LP252-XVI din 22.11.07, MO203-206/28.12.07 art.782]
     f) alte drepturi stabilite de legislaţie.
    [Art. 16, lit.f) introdusă prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
Capitolul III
REZERVA PASIVĂ A FORŢELOR ARMATE
Articolul 17. Componenţa rezervei pasive
(1) Rezerviştii care nu sînt incluşi în componenţa rezervei active  formează rezerva pasivă a Forţelor Armate.
(2) Rezervistul aflat în componenţa rezervei pasive nu poate fi chemat la concentrări, exerciţii şi antrenamente de mobilizare.  
Articolul 18. Acordarea gradelor militare rezerviştilor aflaţi  în componenţa rezervei pasive
(1) Rezerviştii aflaţi în componenţa rezervei pasive pot fi avansaţi în gradele militare ordinare, dar nu mai mult de două grade militare, pe parcursul aflării lor în componenţa rezervei pasive.
(2) Acordarea gradelor militare rezerviştilor aflaţi în rezerva pasivă se efectuează potrivit prevederilor art.15 alin.(3).
(3) Gradul militar maximal care poate fi acordat rezervistului aflat în componenţa rezervei pasive este "căpitan în rezervă".  
Capitolul IV
GESTIONAREA
REZERVEI FORŢELOR ARMATE
Articolul 19.   Modul de gestionare a rezervei Forţelor Armate la declararea mobilizării
Rezerva Forţelor Armate, la declararea mobilizării, se gestionează conform destinaţiei,  în modul stabilit de legislaţie.
Articolul 20. Concentrările speciale
(1) Rezerviştii pot fi chemaţi la concentrări speciale pentru participare la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor tehnogene şi catastrofelor.
(2) Numărul rezerviştilor chemaţi la concentrări speciale şi durata concentrărilor se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
(3) Asigurarea financiară şi materială a rezerviştilor chemaţi la concentrări speciale se efectuează din contul bugetului de stat.
(4) Rezerviştii care participă la concentrări speciale pot beneficia de drepturi suplimentare conform hotărîrii Guvernului.
(5) Participarea rezerviştilor la concentrări speciale nu influenţează condiţiile de chemare a acestora la concentrări militare.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 21
Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare  în conformitate cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.


PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                 Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 18 iulie 2002.
Nr. 1244-XV.