LPO199/2005
ID intern unic:  313026
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 199
din  28.07.2005
cu privire la acordarea statutului de obiectiv al
patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova
bunurilor Întreprinderii de Stat "Combinatul de
Vinuri de Calitate «Mileştii Mici»
Publicat : 02.09.2005 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 596
Parlamentul adoptă  prezenta lege organică.
Prin prezenta lege, în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, patrimoniul Întreprinderii de Stat "Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileştii Mici», complex cultural şi peisagistic de importanţă naţională, purtător al informaţiei vizînd tradiţiile poporului în domeniul vinificaţiei şi culturii viţei de vie, se declară obiectiv al patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova.
Atribuirea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional are drept scop păstrarea acestei unităţi pentru generaţiile prezente şi viitoare.
Capitolul  I
Dispoziţii  generale
Articolul 1. Obiectul prezentei legi
Prezenta lege reglementează raporturile ce apar în procesul ocrotirii de către stat, păstrării, valorificării şi utilizării bunurilor Întreprinderii de Stat "Combinatul de Vinuri de Calitate \xaeMileştii Mici\xaf" (în continuare - combinatul "Mileştii Mici"), valoare naţională de unicat, precum şi particularităţile dreptului de proprietate asupra acestui complex cultural-peisagistic ca obiectiv al patrimoniului cultural-naţional.
Articolul 2. Reglementarea juridică
(1) Reglementarea juridică a raporturilor din domeniul ocrotirii, păstrării şi folosirii patrimoniului cultural-naţional al combinatului "Mileştii Mici" are ca temei prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului civil, legislaţiei cu privire la cultura şi protecţia patrimoniului cultural-naţional, ale altor acte normative, precum şi ale tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.
(2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte prevederi decît cele ale prezentei legi, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
Articolul 3. Statutul de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional
(1) se atribuie statutul de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional următoarelor bunuri care fac parte din combinatul "Mileştii Mici":
a) galeriilor carierei de piatră, utilizate în scopuri de producţie şi scopuri turistice, structurilor subterane, inclusiv sălilor de degustare, cu excepţia utilajului pentru producerea spumantelor şi vinurilor, vaselor tehnologice, vinurilor aflate la maturare sau depozitare, a mijloacelor circulante;
b) ansamblului de construcţii terestre cu terenurile aferente şi de peisaj vitivinicol geografic din preajma satului Mileştii Mici;
c) colecţiei unicale de vinuri din zonele vitivinicole ale Republicii Moldova şi ale altor ţări, avînd valoare istorico-culturală şi reflectînd tradiţiile naţionale şi internaţionale de vinificaţie, cu excepţia colecţiei comerciale.
(2) Subdiviziunilor auxiliare ale combinatului "Mileştii Mici" care nu sînt implicate  în  procesul producţiei de bază nu li se atribuie statutul de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional.
(3) delimitarea galeriilor carierei de piatră, a structurilor subterane, inclusiv a sălilor de degustare, a terenurilor aferente şi de peisaj geografic, inventarierea construcţiilor terestre şi a vinurilor de colecţie cărora li se atribuie statutul de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional se efectuează de o comisie de specialişti, instituită de Guvern, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 4. Hotarele combinatului "Mileştii Mici"
Hotarele şi zona de protecţie ale combinatului "Mileştii Mici" ca obiectiv al patrimoniului cultural-naţional sînt stabilite de Guvern, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  II
Protecţia bunurilor combinatului "Mileştii Mici"
cu statut de obiectiv al patrimoniului
cultural-naţional
Articolul 5. Principiile de bază  ale protecţiei obiectivelor patrimoniului cultural-naţional
Protecţia bunurilor combinatului "Mileştii Mici" ce constituie obiective ale patrimoniului cultural-naţional se bazează pe un regim special de activitate, potrivit următoarelor principii:
a) prioritatea genurilor de activitate ce exclud deteriorarea sau distrugerea combinatului, schimbarea aspectului acestuia, a modului stabilit de folosire a lui, precum şi prevenirea activităţilor ce ar putea prejudicia bunurile ce constituie obiective ale patrimoniului cultural-naţional;
b) limitarea impactului activităţii antropogene în ansamblu asupra complexului cultural-peisagistic;
c) soluţionarea problemelor de amenajare a teritoriului, urbanistice şi social-economice, acceptînd drept criteriu prioritar păstrarea obiectivelor patrimoniului cultural-naţional şi asigurarea dezvoltării lor durabile;
d) prevenirea impactului negativ al factorilor nocivi, generaţi de transportul auto în galeriile de piatră.
Articolul 6. Proiectarea şi amenajarea teritoriului
(1) La lucrările de proiectare, de amenajare a teritoriului, de construcţie, de ameliorare, de gospodărire şi la alte lucrări de pe teritoriul zonei protejate a combinatului "Mileştii Mici" se va ţine cont de necesitatea păstrării lui ca obiectiv al patrimoniului cultural-naţional.
(2) Lucrările specificate la alin.(1) se vor desfăşura în baza avizelor expertizei istorico-culturale şi a celei ecologice de stat, eliberate de autorităţile centrale de specialitate.
Articolul 7. Dezvoltarea combinatului "Mileştii Mici"
Dezvoltarea combinatului "Mileştii Mici" se bazează pe programe complexe, elaborate şi aprobate în condiţiile legii, de dezvoltare a ramurii vitivinicole, de ocrotire de către stat, de păstrare, de folosire şi popularizare a obiectivelor patrimoniului cultural-naţional.
Articolul 8. Organizarea turismului
Organizarea turismului pe teritoriul combinatului "Mileştii Mici" se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare.
Capitolul  III
Particularităţile  exercitării  dreptului
de  proprietate asupra combinatului "Mileştii Mici"
Articolul 9. Exercitarea dreptului de proprietate asupra combinatului "Mileştii Mici"
(1) Combinatul "Mileştii Mici" este proprietatea exclusivă a statului. Particularităţile exercitării dreptului de  proprietate asupra lui sînt stabilite de prezenta lege, de legislaţia civilă, urbanistică şi funciară a Republicii Moldova.
(2) Combinatul "Mileştii Mici", părţile lui componente nu sînt pasibile de privatizare sau înstrăinare în alt mod, cu excepţia subdiviziunilor cărora nu li s-a atribuit statutul de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional şi nu sînt implicate în procesul de producţie de bază.
Articolul 10. Finanţarea combinatului "Mileştii Mici"
(1) Combinatul "Mileştii Mici" îşi desfăşoară activitatea economică pe baza autofinanţării şi altor surse de finanţare neinterzise de lege.
(2) Mijloacele financiare se folosesc în conformitate cu statutul combinatului "Mileştii Mici" şi cu legislaţia în vigoare.
Articolul 11. Particularităţile folosirii indicaţiei geografice "Mileştii Mici"
(1) Combinatul "Mileştii Mici" este titularul dreptului preferenţial de  folosire a indicaţiei geografice "Mileştii Mici" în denumirea firmei, în mărci de produse şi în denumirea altor obiective ale proprietăţii industriale supuse înregistrării în Republica Moldova.
(2) Se interzice folosirea în scopuri comerciale, în domeniul activităţii de profil a combinatului "Mileştii Mici", precum şi la producerea berei şi altor băuturi alcoolizate, a denumirilor identice sau similare ce conţin indicaţia geografică "Mileştii Mici".
Capitolul  IV
Răspunderi
Articolul 12. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
Încălcarea prezentei legi atrage răspundere administrativă, civilă şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  V
Dispoziţii  finale
Articolul 13
Guvernul,  în termen de 3 luni:
va aduce actele sale normative în concordanţă cu  prezenta lege;
va asigura delimitarea bunurilor cărora li se atribuie statut de obiectiv al patrimoniului cultural-naţional;
va  dispune  stabilirea  de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  a hotarelor combinatului "Mileştii Mici", cu perfectarea şi eliberarea pentru Întreprinderea de Stat "Combinatul de Vinuri de Calitate «Mileştii Mici» a titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren;
va  dispune Ministerului Industriei şi Infrastructurii să elaboreze un plan de urbanistică şi amenajare a teritoriului combinatului "Mileştii Mici".

VICEPREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                         Maria POSTOICO

      Chişinău, 28 iulie 2005.
Nr.199-XVI.