LPM241/2005
ID intern unic:  313051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 241
din  20.10.2005
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
Publicat : 09.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 164-167     art Nr : 812

    MODIFICAT
    LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249
   
LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
    LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504

    NOTĂ:
   
În textul legii, cuvîntul „neguvernamentale” se substituie cu cuvîntul „necomerciale”  prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249
    În cuprinsul legii, textele „cetăţean străin sau apatrid”, „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” şi „un răgaz de reflecţie” se înlocuiesc, respectiv, cu textele „străin”, „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi „o perioadă de reflecţie” prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849    Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoarelor acte:
    Convenţia CoE din 3 mai 2005 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane;
    Convenţia Naţiunilor Unite din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalităţii transnaţionale organizate;
    Decizia-cadru a Consiliului 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane;
    Decizia-cadru a Consiliului 2001/220/JAI din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale;
    Directiva Consiliului 2004/81/CE din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.
    [Preambul în redacţia LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege reglementează raporturile juridice privind:
    a) prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
    b) asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane;
    [Art.1 lit.b) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    c) colaborarea autorităţilor administraţiei publice cu organizaţiile necomerciale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
    d) cooperarea cu alte state şi cu organizaţii internaţionale şi regionale competente în domeniu.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    1) trafic de fiinţe umane (trafic de persoane adulte sau trafic de copii) - recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrîngere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării acesteia;
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.2 pct.2) abrogat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    3) exploatare a persoanei - abuz faţă de persoană pentru a obţine un profit, şi anume:
    a) obligarea de a executa anumite munci sau de a presta servicii prin recurgere la forţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere, contrar prevederilor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;
    b) ţinerea în sclavie, aplicarea anumitor practici similare sclaviei sau recurgerea la alte procedee pentru privarea de libertate;
    c) exploatarea sexuală comercială sau necomercială;
    [Art.2 pct.3), lit.c) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    d) obligarea la prelevarea de organe sau ţesuturi ori la prelevarea de alte părţi componente ale corpului uman;
    [Art.2 pct.3), lit.d) modificată prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    e) folosirea femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;
    f) abuzarea de drepturile copilului în scop de adopţie ilegală;
    g) folosirea în conflicte armate sau în formaţiuni militare ilegale;
    h) folosirea în activităţi criminale;
    i) obligarea de a practica cerşetoria;
    j) vînzarea către o altă persoană;
    k) obligarea de a desfăşura activităţi prin care se încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
    [Art.2 pct.3) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    31) exploatare sexuală comercială – folosirea persoanei prin constrîngere în prostituţie sau în industria pornografică în schimbul mijloacelor financiare sau al altor beneficii patrimoniale;
    [Art.2 pct.31) introdus prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    32) exploatare sexuală necomercială – folosirea persoanei prin constrîngere, fără un interes material, exprimîndu-se în căsătorie (inclusiv poligamică) sau concubinaj;
    [Art.2 pct.32) introdus prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    4) copil - persoană care nu a atins vîrsta de 18 ani;
    5) document - paşaport sau buletin de identitate, orice fel de documente de călătorie ale persoanei supuse exploatării;
    6) confiscare a documentelor - deposedare sub orice formă a persoanei supuse exploatării de documentele prevăzute la pct.5);
    7) ţinere în servitute pentru achitarea datoriei - privare a persoanei de libertate, pînă cînd ea sau un terţ va achita datoria stabilită legal sau ilegal;
    [Art.2 pct.7) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    8) sclavie - stare sau condiţie a persoanei asupra căreia se exercită unul sau mai multe drepturi ce derivă din dreptul de proprietate;
    9) practici similare sclaviei - stare a persoanei ţinute sau puse în situaţia în care o altă persoană are stăpînire asupra ei sau o impune, prin înşelăciune, prin ameninţare cu forţa, prin violenţă sau prin alte mijloace de constrîngere, să presteze anumite servicii, inclusiv să se angajeze ori să rămînă în raport de concubinaj sau de căsătorie;
    10) stare de vulnerabilitate - stare specială în care se află persoana astfel încît este dispusă să se supună abuzului sau exploatării, în special din cauza:
    a) situaţiei precare din punctul de vedere al supravieţuirii sociale;
    b) situaţiei condiţionate de vîrstă, sarcină, boală, infirmitate, deficienţă fizică sau mintală;
    c) situaţiei precare şi ilegale de intrare sau de şedere în ţara de tranzit sau de destinaţie;
    11) victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică constatată ca fiind supusă acţiunilor de trafic indicate la pct. 1);
    [Art.2 pct.11) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    111) prezumată victimă a traficului de fiinţe umane – persoană fizică care prezintă anumite semne că ar putea fi victimă a traficului de fiinţe umane, dar nu a fost oficial recunoscută în calitate de victimă sau parte vătămată ori refuză să colaboreze cu autorităţile competente pentru a fi identificată;
    [Art.2 pct.111) introdus prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    12) traficant de fiinţe umane – persoană care săvîrşeşte acţiunile indicate la pct. 1);
    [Art.2 pct.12) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    13) identificare a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane – proces de stabilire și verificare a identității prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane;
    [Art.2 pct.13) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    14) perioadă de reflecţie – interval de timp de 30 de zile, acordat victimei traficului de fiinţe umane pentru ca aceasta să poată să se recupereze, să evite influenţa traficanţilor şi/sau să ia o decizie în cunoştinţă de cauză în privinţa faptului dacă va coopera sau nu cu organele de drept.
    [Art.2 pct.14) introdus prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    Articolul 3. Cadrul juridic
    Cadrul juridic al activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi de protecţie a victimelor traficului îl formează Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, alte acte normative care reglementează relaţiile în domeniu.
    Articolul 4. Principiile de prevenire şi combatere a
                       traficului de fiinţe umane
    Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane se realizează în baza următoarelor principii:
    a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului;
    b) respectarea interesului superior al copilului;
    c) confidenţialitatea informaţiei cu privire la viaţa privată a victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane;
    d) legalitatea;
    e) accesul liber la justiţie;
    f) nediscriminarea;
    g) abordarea multidisciplinară şi intersectorială;
    h) accesul necondiţionat la protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului de fiinţe umane;
    i) abordarea egală a tuturor formelor şi tipurilor de trafic naţional sau transnaţional de fiinţe umane, legat sau nu de crima organizată;
    j) cooperarea internațională.
    [Art.4 în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.5 abrogat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
Capitolul II
CADRUL INSTITUȚIONAL.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA
TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE
    Articolul 6. Autorităţile competente în prevenirea
                       şi combaterea traficului de fiinţe umane
    (1) Pentru eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, în special de femei şi copii, autorităţile administraţiei publice menţionate în prezentul capitol, organizaţiile necomerciale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile desfăşoară, separat sau în comun, o astfel de activitate.
    (2) În cadrul activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, autorităţile administraţiei publice menţionate în prezentul capitol colaborează între ele prin schimb de informaţii, de experţi, prin activităţi comune de cercetare şi identificare a victimelor, de instruire a personalului, prin realizarea unor iniţiative social-economice, precum şi prin alte activităţi în domeniu.
    (3) Organizaţiile necomerciale şi organismele internaţionale cu atribuţii în domeniu care au reprezentanţe în Republica Moldova beneficiază de acces liber la crearea cadrului instituţional, la activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.
    Articolul 7. Planul naţional de prevenire şi combatere
                      a traficului de fiinţe umane
    (1) În vederea stabilirii modalităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi de protecţie a victimelor acestuia, Guvernul aprobă Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (în continuare – Plan naţional).
    (2) Planul naţional conţine descrierea problemelor existente, stabileşte obiectivele generale şi specifice, activităţile ce necesită a fi realizate în perioada planificată, cheltuielile estimate, termenele de realizare, indicatorii de progres cantitativi şi calitativi.
    (3) Responsabil de elaborarea Planului naţional, în baza propunerilor înaintate de către autorităţile administrației publice centrale și locale, de către organizaţiile necomerciale şi organizaţiile internaţionale, este Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
    [Art.7 în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 8. Comitetul naţional pentru combaterea
                      traficului de fiinţe umane
    (1) Coordonarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de cooperare a autorităţilor administraţiei publice cu organizaţii internaţionale, organizaţii necomerciale, cu alte instituţii şi cu reprezentanţi ai societăţii civile se realizează de către Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (în continuare - Comitet naţional).
    (2) Comitetul naţional este un organ consultativ al Guvernului.
    (3) Componenţa şi regulamentul Comitetului naţional se aprobă de Guvern.
    [Art.8 al.(3) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (4) Comitetul naţional are următoarele atribuţii:
    a) coordonează elaborarea politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
    [Art.8 al.(4), lit.a) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    a1) coordonează implementarea politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
    [Art.8 al.(4), lit.a1) introdusă prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    b) controlează realizarea Planului naţional şi executarea legislaţiei de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane de către organizaţiile şi instituţiile de stat, prezintă Guvernului informaţie despre modul de realizare a Planului naţional;
    c) colectează şi analizează informaţii privind datele statistice referitoare la traficul de fiinţe umane la nivel naţional, privind eforturile şi progresele statului în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
    [Art.8 al.(4), lit.c) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    d) elaborează propuneri referitoare la amendarea cadrului normativ în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi al protecţiei victimelor traficului de ființe umane;
    [Art.8 al.(4), lit.d) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    e) coordonează organizarea campaniilor de informare a populaţiei despre problemele traficului de fiinţe umane şi pericolul social al acestui fenomen;
    [Art.8 al.(4), lit.e) modificată prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    f) coordonează activitatea comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a instituţiilor specializate privitor la realizarea Planului naţional;
    [Art.8 al.(4), lit.f) modificată prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    g) evaluează şi monitorizează procesul de realizare a Planului naţional, informează Guvernul şi societatea civilă despre rezultatele obţinute.
    [Art.8 al.(4), lit.g) modificată prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (5) În componenţa Comitetului naţional se includ reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice, inclusiv ai organelor de drept şi organizaţiilor care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.
    (51) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului are dreptul să participe la şedinţele Comitetului naţional.
    [Art.8 al.(51) introdus prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (6) Reprezentanţii organizaţiilor necomerciale, precum şi cei ai organizaţiilor internaţionale care au reprezentanţe în Republica Moldova şi care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de ființe umane pot participa la şedinţele Comitetului naţional cu drept de vot consultativ, fiind incluşi în componenţa acestuia şi a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
    [Art.8 al.(6) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (7) Activitatea Comitetului naţional este asigurată de Secretariatul permanent.
    [Art.8 al.(7) în redacţia LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    [Art.8 al.(8) abrogat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 9. Comisiile teritoriale pentru combaterea
traficului de fiinţe umane
    (1) Pentru coordonarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, în raioane, municipii şi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, pe lîngă organele executive ale autorităţilor reprezentative respective, se creează comisii teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
    [Art.9 al.(1) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (2) Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane au următoarele atribuţii:
    a) organizează şi coordonează activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor acestui trafic, de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale, organele de drept, organizaţiile necomerciale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile care activează în teritoriu;
    b) întreprind la nivel local acţiunile stipulate în Planul naţional, elaborează şi realizează planuri locale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
    [Art.9 al.(2), lit.b) modificată prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    c) evaluează şi monitorizează periodic activităţile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în teritoriu, exercitate de organele statale, informînd autorităţile reprezentative respective, Comitetul naţional şi înaintînd propuneri privind eficientizarea acestor activităţi;
    d) acordă asistenţă la elaborarea programelor de cercetare, analiză şi colectare a datelor statistice privind traficul de fiinţe umane;
    e) implementează programe de instruire privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru persoanele vulnerabile şi pentru funcţionarii antrenaţi în aceste activităţi;
    f) examinează rapoartele semestriale privind activitatea desfăşurată de către echipele multidisciplinare teritoriale în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, a protecției şi asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane.
    [Art.9 al.(2), lit.f) introdusă prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) Regulamentul comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane se aprobă de către consiliile raionale, municipale, de Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia în baza unui regulament-cadru, aprobat prin hotărîre de Guvern.
    [Art.9 al.(3) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (4) Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane prezintă periodic Comitetului național rapoarte de activitate, dar nu mai rar decît o dată pe an, pînă la 15 ianuarie.
    [Art.9 al.(4) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 10. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice
                          în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
                         de fiinţe umane
    (1) În conformitate cu atribuţiile ce le revin:
    1) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informaţii şi Securitate întocmesc lista ţărilor care reprezintă un risc sporit din punctul de vedere al traficului de fiinţe umane, listă care se aduce la cunoştinţă organelor interesate;
    [Art.10 al.(1), pct.1) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
    2) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne întreprind acţiunile necesare pentru interzicerea accesului pe teritoriul Republicii Moldova al străinilor dacă dispun de informaţii veridice că aceştia sînt traficanţi de fiinţe umane;
    [Art.10 al.(1), pct.2) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.10 al.(1), pct.2) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]

    3) Agenția Servicii Publice acordă suport şi asistenţă în întocmirea și eliberarea actelor de identitate pentru victimele traficului de fiinţe umane, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care victima se află în afara ţării, asistenţa în întocmirea și eliberarea actelor de identitate este acordată prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    [Art.10 al.(1), pct.3) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.10 al.(1), pct.3) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]

    4) Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale:
    а) organizează repatrierea copiilor și adulților victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi, în colaborare cu alte autorități publice abilitate în acest domeniu și cu organizațiile necomerciale și organizațiile internaționale;
    b) coordonează şi monitorizează activitatea Sistemului naţional de referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane;
    с) elaborează acte normative privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale;
    d) prin intermediul Inspectoratului de Stat al Muncii, contribuie la identificarea cazurilor de trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă;
    e) în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, desfășoară activități de informare privind piața muncii, de ghidare în carieră, precum și implementează măsuri active de ocupare a forței de muncă;
    f) dezvoltă cooperarea internaţională, negociază şi încheie acorduri şi semnează protocoale de cooperare internaţională în domeniul acordării asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, în limitele competenţelor sale instituţionale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    g) elaborează programe de acordare a asistenţei medicale, inclusiv psihiatrice, stabileşte instituţiile medicale care vor acorda astfel de asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane;
    [Art.10 al.(1), pct.4) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.10 al.(1), pct.4) în redacţia LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.10 al.(1), pct.4 modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]

    [Art.10 al.(1), pct.41) abrogat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.10 al.(1) pct.41) introdus prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]
    5) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează şi desfăşoară, în comun cu celelalte ministere interesate, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile necomerciale avînd atribuţii în domeniu, programe educative şi de instruire pentru pedagogi, părinţi şi copii, pentru grupurile de risc, orientate spre lichidarea cauzelor şi condiţiilor care favorizează traficul de fiinţe umane, în special de femei şi copii;
    [Art.10 al.(1), pct.5) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.10 al.(1), pct.5) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

    [Art.10 al.(1), pct.(6) abrogat prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    [Art.10 al.(1), pct.(6) modificat prin LP137 -XVI din 21.06.07, MO112-116/03.08.07 art.504]
    7) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene contribuie la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în special prin organizarea şi participarea la negocieri în vederea încheierii tratatelor cu alte state şi cu organisme internaţionale în domeniul traficului de fiinţe umane, precum şi prin acordarea de protecţie şi asistenţă persoanelor traficate, aflate peste hotare, în limitele prevăzute de dreptul internaţional;
    [Art.10 al.(1), pct.8) abrogat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.10 al.(1), pct.(8) în redacţia LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    [Art.10 al.(1), pct.8) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

    9) Ministerul Economiei și Infrastructurii, în comun cu alte ministere şi departamente interesate, elaborează şi implementează programe social-economice, orientate spre înlăturarea cauzelor şi condiţiilor de ordin economic ce favorizează migraţiunea ilegală, inclusiv traficul de fiinţe umane;
    [Art.10 al.(1), pct.9) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.10 al.(1), pct.9) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

    10) Ministerul Justiţiei prezintă, o dată la 6 luni, lista organizaţiilor necomerciale care practică activităţi legate de prevenirea şi combaterea fenomenului de trafic, de acordare a protecţiei şi asistenţei victimelor traficului. Ministerul Justiţiei, în comun cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, indicate în prezentul articol, elaborează proiecte de acte normative pentru reglementarea relaţiilor din domeniul prevenirii, combaterii traficului de fiinţe umane şi acordării de protecţie şi asistenţă victimelor;
    11) Biroul relaţii cu diaspora:
    a) participă la elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
    b) asigură instruirea membrilor diasporei în domeniul prevenirii și combaterii traficului de fiinţe umane;
    c) colaborează cu membrii diasporei în vederea prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
    d) asigură informarea membrilor diasporei cu privire la actele normative naţionale în domeniu.
    [Art.10 al.(1), pct.11) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, autorităţile administraţiei publice locale şi comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane participă la organizarea campaniilor informaţionale de sensibilizare a populaţiei, realizează şi difuzează, colaborînd activ cu mass-media, materiale publicitare privind riscurile la care pot fi expuse potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) Autorităţile administraţiei publice menţionate în prezentul articol informează periodic Comitetul naţional despre acţiunile întreprinse în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, înaintînd propuneri de eficientizare a acestor activităţi.
    (4) Autorităţile administraţiei publice locale planifică anual resurse financiare pentru susţinerea serviciilor de protecţie şi asistenţă a victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane.
    [Art.10 al.(4) introdus prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 11. Atribuţiile organelor de drept în domeniul
                         prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe
                         umane
    (1) Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile subordonate acestuia:
    a) depistează şi combat infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi cele conexe acestora;
    b) gestionează şi analizează date privind traficul de fiinţe umane;
    c) identifică victimele traficului de fiinţe umane, le acordă protecţia necesară şi/sau le referă serviciilor de protecţie şi asistenţă socială;
    d) întreprind măsuri de prevenire a traficului de fiinţe umane.
    [Art.11 al.(1) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale specializate în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, desfăşoară activităţi operative de investigaţie, de urmărire penală, de cooperare internaţională, de identificare şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane, de analiză şi informaţie, stimulează crearea unor centre zonale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.
    (3) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul unor alte ministere şi departamente, elaborează, administrează şi actualizează baza de date privind fenomenul traficului de fiinţe umane, cu respectarea confidenţialităţii datelor personale ale victimelor acestui trafic, în conformitate cu prevederile art.21.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne, în comun cu Procuratura Generală, efectuează studii în vederea depistării şi înlăturării cauzelor şi condiţiilor ce favorizează traficul de fiinţe umane şi publică semestrial în mass-media informaţii statistice şi rapoarte de analiză privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor lui.
    (5) Procuratura, în limitele competenţei, desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare, coordonează, conduce şi exercită urmărirea penală în cauze legate de acest trafic, reprezintă învinuirea, în numele statului, în instanţă de judecată, supraveghează respectarea drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficului, întreprinde alte măsuri necesare în domeniu. În cadrul Procuraturii Generale și al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, se creează o subdiviziune specializată în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.
    [Art.11 al.(5) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (6) Serviciul de Informaţii şi Securitate şi organele lui teritoriale desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane prin intermediul depistării legăturilor organizaţiilor internaţionale şi ale grupurilor criminale organizate cu traficanţii de fiinţe umane, prin alte activităţi desfăşurate în limitele competenţei sale.
    (7) Pe lîngă Procurorul General, se va crea un consiliu coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane. Componenţa nominală a consiliului coordonator, precum şi modul de desfăşurare a activităţii acestuia se aprobă de către Procurorul General.
    [Art.11 al.(7) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (8) Organele de drept prezintă anual, nu mai tîrziu de 15 ianuarie, consiliului coordonator de pe lîngă Procurorul General rapoarte despre respectarea în ţară a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, iar Procurorul General prezintă, pînă la 15 februarie, rapoartele respective Comitetului naţional.
    [Art.11 al.(8) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 12. Activitatea organizaţiilor necomerciale
                         în domeniul prevenirii şi combaterii traficului
                         de fiinţe umane
    (1) Pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, pentru acordarea de protecţie şi asistenţă victimelor lui, pentru coordonarea activităţilor curente, organizaţiile internaţionale care au reprezentanţe în Republica Moldova şi cele necomerciale cu atribuţii în domeniu pot coopera cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele competente, în conformitate cu statutele şi regulamentele lor, şi pot organiza campanii informaţionale despre traficul de fiinţe umane şi riscurile la care sînt expuse victimele acestui trafic.
    (2) Organizaţiile necomerciale pot crea centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane.
    (3) Organizaţiile necomerciale desfăşoară activităţi de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane, le acordă protecţie şi asistenţă juridică şi de altă natură, întreprind alte acţiuni de prevenire şi combatere a unui astfel de trafic, în conformitate cu statutul lor.
    Articolul 13. Prevederi speciale în domeniul
                         transportului internaţional
    Agenţiile şi structurile respective din domeniul transportului internaţional sînt obligate să verifice dacă toţi pasagerii posedă documentele necesare pentru a intra în statul de destinaţie.
    Articolul 14. Pregătirea profesională şi instruirea
c adrelor
    (1) Statul asigură pregătirea profesională şi instruirea lucrătorilor din organele de drept, organele migraţionale şi din alte autorităţi în materia prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane.
    (2) Pregătirea profesională şi instruirea cadrelor se axează pe metodele prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, pe cele mai avansate procedee de exercitare a urmăririi penale în cauzele de trafic de fiinţe umane, inclusiv de copii, pe respectarea drepturilor şi intereselor victimelor traficului, pe cele mai performante forme de protecţie a acestora.
    (3) Pregătirea profesională şi instruirea cadrelor va cuprinde metode şi forme de colaborare a autorităţilor administraţiei publice cu reprezentanţele organizaţiilor internaţionale şi regionale în Republica Moldova, cu organizaţiile necomerciale, cu alte instituţii şi reprezentanţi ai societăţii civile, metode şi forme de cooperare şi colaborare a autorităţilor administraţiei publice, organizaţiilor şi instituţiilor din Republica Moldova cu autorităţile, organizaţiile şi instituţiile interesate ale altor state, cu organisme internaţionale şi regionale.
    (4) Ministerul Economiei şi Infrastructurii le asigură specialiştilor din domeniul transportului aerian şi terestru naţional instruirea privind prevenirea traficului de fiinţe umane.
    [Art.14 al.(4) introdus prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
Capitolul III
PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA VICTIMELOR ȘI A
PREZUMATELOR VICTIME ALE TRAFICULUI DE
FIINŢE UMANE
    [Capitolul III denumirea în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 15. Elementele Sistemului naţional de referire
                         pentru protecţia şi asistenţa victimelor
                         și a prezumatelor victime ale traficului
                         de fiinţe umane
    Sistemul naţional de referire pentru protecția și asistența victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (în continuare – Sistemul național de referire) are la bază următoarele elemente:
    a) unitatea naţională de coordonare a Sistemului naţional de referire;
    b) echipele multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire;
    c) standardizarea procedurilor de cooperare interinstituţională în cadrul Sistemului naţional de referire.
    [Art.15 în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 16. Identificarea victimelor și a prezumatelor
                         victime ale traficului de fiinţe umane
    (1) Identificarea victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane se realizează de către autorităţile/instituțiile publice competente, care au motive rezonabile să creadă că persoana este victimă sau prezumată victimă a traficului de ființe umane.
    (2) Identificarea victimelor și a prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane se realizează în scopul acordării protecţiei şi asistenţei necesare.
    (3) Identificarea victimelor traficului de fiinţe umane se realizează în cadrul sau în afara procesului penal.
    [Art.16 în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 17. Centrele de asistenţă şi protecţie a
                         victimelor traficului de fiinţe umane
    (1) Centrele de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane (în continuare - centre) sînt instituţiile care prestează servicii sociale, oferind condiţii civilizate de cazare şi de igienă personală, hrană, asistenţă juridică, socială, psihologică şi medicală de urgenţă, pază şi protecţie, precum şi asistenţă pentru contactarea rudelor.
    [Art.17 al.(1) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (2) Centrele pot fi create de:
    a) autorităţile administraţiei publice centrale, la propunerea sau cu informarea Comitetului naţional;
    [Art.17 al.(2), lit.a) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    b) autorităţile administraţiei publice locale, la propunerea sau cu informarea comisiei teritoriale specificate la art. 9;
    [Art.17 al.(2), lit.b) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    c) organizaţiile internaţionale şi organizaţiile necomerciale, cu informarea Comitetului naţional;
    d) autorităţile administraţiei publice în comun cu organizațiile necomerciale sau private, în baza unui acord de activitate comună.
    [Art.17 al.(2), lit.d) modificată prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) Centrele acordă cazare victimelor traficului de fiinţe umane la cererea lor personală, pe o perioadă de cel mult 30 de zile.
    (4) Durata cazării prevăzute la alin.(3) și (5) poate fi prelungită:
    [Art.17 al.(4) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    a) la solicitarea medicului, pe perioada tratamentului, dar nu mai mult de 6 luni;
    b) la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, pe perioada procesului penal, iar în cazul în care viaţa şi sănătatea victimei sînt ameninţate de un pericol real, durata cazării poate fi prelungită şi după finalizarea procesului penal, pe o durată considerată necesară pentru protecţia victimei, în baza unei sesizări din partea procurorului;
    c) la cererea victimei traficului de fiinţe umane, cu indicarea motivaţiei argumentate, pe o perioadă de cel mult 30 de zile.
    (5) Femeile gravide victime ale traficului de fiinţe umane au dreptul de cazare în centru pentru o perioadă de pînă la un an.
    (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor se aprobă de către fondatori, în baza regulamentului-cadru, aprobat prin hotărîre de Guvern.
    (7) Cheltuielile ce ţin de activitatea centrelor sînt suportate din bugetul fondatorilor.
    [Art.17 al.(7) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (8) Organizarea şi funcţionarea centrelor pot fi susţinute material şi financiar şi de către agenţi economici şi întreprinzători în condiţiile Legii cu privire la filantropie şi sponsorizare.
    (9) Pentru asigurarea securităţii încăperilor în care sînt cazate victimele traficului de fiinţe umane, centrele vor beneficia de asistenţa gratuită a poliţiei.
    Articolul 18. Integrarea profesională a victimelor
                         traficului de fiinţe umane
    (1) Integrarea profesională a victimelor traficului de fiinţe umane se realizează cu suportul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă acordă victimelor traficului de fiinţe umane cu prioritate servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională, de orientare şi formare profesională, precum şi de consultanţă şi asistenţă în iniţierea într-o activitate de întreprinzător.
    (3) Victimele traficului de fiinţe umane sînt în drept să beneficieze de un curs de pregătire profesională, finanţat din mijloacele fondului de şomaj.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.18 al.(4) abrogat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 19. Repatrierea victimelor traficului de fiinţe
                          umane
    (1) Republica Moldova contribuie la repatrierea şi primirea fără întîrzieri nejustificate, ţinînd cont de necesitatea asigurării securităţii lor, a victimelor traficului de fiinţe umane cetăţeni ai săi şi apatrizi care aveau dreptul de a locui permanent în Republica Moldova la momentul intrării pe teritoriul unui alt stat.
    (2) La solicitarea unei ţări de destinaţie, autorităţile competente ale Republicii Moldova verifică, fără întîrzieri nejustificate, dacă victima traficului de fiinţe umane are cetăţenia Republicii Moldova sau avea dreptul de a locui permanent pe teritoriul ei în momentul intrării în ţara de destinaţie, despre care fapt comunică ţării solicitante, luînd măsuri de repatriere a victimei, ca urmare a efectuării analizei riscurilor.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) În scopul facilitării repatrierii victimei traficului de fiinţe umane care are cetăţenia Republicii Moldova sau care avea dreptul de a locui permanent în Republica Moldova la momentul intrării în ţara de destinaţie, dar care nu posedă documentele necesare, autorităţile competente ale Republicii Moldova, la solicitarea ţării de destinaţie, eliberează documentele de călătorie sau orice alt act necesar repatrierii.
    (4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică fără prejudicierea vreunui drept acordat victimei traficului de fiinţe umane prin orice lege a ţării de destinaţie.
    (5) Regulamentul privind procedura de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi care aveau dreptul de a locui permanent în Republica Moldova la momentul intrării în ţara de destinaţie se aprobă de Guvern.
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

    Articolul 20. Protecţia şi asistenţa victimelor și a prezumatelor
                         victime ale traficului de fiinţe umane
    (1) Victimelor traficului de fiinţe umane li se acordă asistenţă pentru reabilitare prin oferirea serviciilor medicale, psihologice, juridice, educaţionale şi sociale.
    (2) Prezumata victimă a traficului de fiinţe umane se consideră vulnerabilă și are dreptul la protecţie şi asistenţă din partea autorităţilor administrației publice competente.
    (3) Persoanele identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane sînt asigurate cu asistenţă medicală în instituţiile medico-sanitare în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
    (4) Victimelor traficului de ființe umane li se acordă o perioadă de reflecţie de 30 de zile. În această perioadă este interzisă punerea în executare a oricărui ordin de expulzare a acestor persoane.
    (5) Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimelor de a face declaraţii şi de a participa la procesul de urmărire a traficanţilor, nici de domiciliul sau reşedinţa temporară a victimei.
    (6) Autorităţile administraţiei publice competente sînt obligate să informeze victimele și prezumatele victime ale traficului de fiinţe umane despre drepturile lor, despre autorităţile, organizaţiile şi instituţiile cu funcţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie și asistență a victimelor traficului.
    (7) Victimelor și prezumatelor victime ale traficului de fiinţe umane li se acordă protecţie şi asistenţă din partea echipelor multidisciplinare teritoriale, a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi autorităţilor administraţiei publice, în limitele competenţelor acestora şi în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
    [Art.20 în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    [Art.20 al.(2) modificat prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417]

    (3) Statul, prin organele şi organizaţiile competente, întreprinde măsuri prompte şi adecvate de identificare şi referire a victimelor traficului de fiinţe umane la serviciile de protecţie şi asistenţă, acordîndu-le o perioadă de reflecţie de 30 de zile. În această perioadă, este interzisă punerea în executare a oricărui ordin de expulzare emis împotriva acestor persoane.
    (4) Acordarea serviciilor de protecţie şi asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimelor de a face declaraţii şi de a participa la procesul de urmărire a traficanţilor.
    (5) Autorităţile administraţiei publice competente sînt obligate să informeze victimele traficului de fiinţe umane despre drepturile lor, despre autorităţile, organizaţiile şi instituţiile cu funcţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie a victimelor traficului.
    (6) Victimelor traficului de fiinţe umane li se acordă protecţie şi asistenţă din partea autorităţilor administraţiei publice, Comitetului naţional, comisiilor teritoriale de combatere a traficului de fiinţe umane, în limitele competenţelor acestora şi în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative.
    (7) Organizaţiile necomerciale cu atribuţii în domeniu sînt în drept să acorde victimelor traficului de fiinţe umane protecţie şi asistenţă, inclusiv să apere interesele lor în cadrul procesului penal sau civil.
    (8) Ori de cîte ori autoritatea competentă, organizaţia internaţională sau necomercială cu atribuţii în domeniu au motive întemeiate de a crede că o persoană este victimă a traficului de fiinţe umane, îi vor acorda protecţia şi asistenţa prevăzute de lege.
    Articolul 21.Confidenţialitatea vieţii private a victimei
                         traficului de fiinţe umane
    (1) Viaţa privată şi identitatea victimei traficului de fiinţe umane sînt protejate. Înregistrarea, păstrarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal privind victima traficului de fiinţe umane se efectuează cu respectarea regulilor speciale de confidenţialitate, în scopul exercitării justiţiei şi protecţiei victimei doar în perioada procesului penal.
    (2) Este interzisă divulgarea informaţiilor despre viaţa privată şi identitatea victimei traficului de fiinţe umane şi despre condiţiile în care a fost traficată.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) Este interzisă divulgarea informaţiilor despre măsurile de protecţie a martorilor şi a victimelor traficului de fiinţe umane, despre persoanele care acordă astfel de protecţie, precum şi despre persoanele care acordă ajutor în combaterea traficului de fiinţe umane.
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (4) Respectarea confidenţialităţii informaţiei prevăzute la alin.(1)-(3) este o obligaţie a tuturor persoanelor, inclusiv a celor implicate în activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor, din organele de drept, instanţele judecătoreşti, din centrele prevăzute la art.17, precum şi a asistenţilor sociali.
    (5) În cazul în care viaţa şi sănătatea victimei traficului de fiinţe umane sînt ameninţate de un pericol real, acesteia i se asigură, la solicitarea sa, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, la demersul procurorului, al organului de urmărire penală, posibilitatea de a-şi schimba numele, prenumele, data şi locul naşterii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.21 al.(5) modificat prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    (6) Divulgarea informaţiilor despre măsurile de siguranţă şi a datelor confidenţiale despre victimele traficului de fiinţe umane, precum şi divulgarea informaţiilor despre urmărirea penală şi măsurile de asigurare a securităţii aplicate faţă de participanţii la procesul penal se pedepsesc în conformitate cu legislaţia penală şi cea contravenţională.
    Articolul 22. Atribuţiile misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare
                         ale Republicii Moldova  în acordarea de protecţie şi
                         asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane
    (1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova au următoarele atribuţii:
    a) acordă protecţie şi asistenţă cetăţenilor Republicii Moldova identificaţi drept victime ale traficului de fiinţe umane, contribuie la repatrierea acestora în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale legislaţiei ţării de reşedinţă, precum şi în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
    [Art.22 al.(1), lit.a) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    b) eliberează cu titlu gratuit, în comun cu structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice, documente sau orice alte acte necesare repatrierii în Republica Moldova a cetăţenilor Republicii Moldova care au devenit victime ale traficului de fiinţe umane, în cazul lipsei actelor de identitate;
    [Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]

    c) difuzează către cei interesaţi materiale informative privind drepturile victimelor traficului de fiinţe umane potrivit legislaţiei Republicii Moldova şi legislaţiei statului de reşedinţă;
    d) asigură autorităţile administraţiei publice şi organele judiciare ale statului de reşedinţă sau din ţările unde au misiuni acreditate cu informaţii despre legislaţia Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, privind drepturile victimelor, protecţia şi asistenţa acestora, inclusiv adresele centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane.
    (2) Şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare vor desemna un diplomat din cadrul lor ca responsabil de aplicarea procedurii de repatriere a cetăţenilor moldoveni victime ale traficului de fiinţe umane, de protecţia şi asistenţa acestora pe durata şederii lor în ţara de tranzit sau destinaţie, precum şi de cooperarea în acest domeniu cu autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile din Republica Moldova.
    Articolul 23. Garanţiile de stat acordate victimelor
                          traficului de fiinţe umane
    (1) Instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală aplică în privinţa victimelor traficului de fiinţe umane măsurile de asigurare a securităţii fizice şi a drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
    (2) Victimele traficului de fiinţe umane au dreptul la reparaţia prejudiciului în condiţiile legii.
    Articolul 24. Protecţia şi asistenţa cetăţenilor străini
                          şi apatrizilor victime ale traficului de fiinţe
                          umane
    (1) Republica Moldova acordă protecţie şi asistenţă străinilor victime ale traficului de fiinţe umane la repatrierea benevolă a acestora în ţara de origine, în regim de urgenţă, şi asigură transportarea în deplină securitate a acestora pînă la frontiera de stat a Republicii Moldova, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel. Victima traficului de fiinţe umane nu poate fi repatriată sau expulzată în ţara de origine sau într-un stat terţ dacă, în urma aprecierii riscului şi securităţii, s-au constatat motive de a presupune că securitatea ei sau a familiei sale este în pericol.
    (2) Pentru a asigura protecţie şi asistenţă străinilor victime ale traficului de fiinţe umane, aceştia pot fi trimişi în centrele menţionate la art.17.
    (3) Străinii victime ale traficului de fiinţe umane, specificaţi la alin.(1) şi (2), vor fi informaţi, într-o limbă pe care o înţeleg, despre procedurile judiciare şi administrative aplicate în Republica Moldova şi în ţările de reşedinţă.
    (4) Străinii victime ale traficului de fiinţe umane specificaţi la alin.(1) pot beneficia de o perioadă de reflecţie de 30 de zile, de conciliere psihică şi psihologică, precum şi de asistenţă medicală şi socială. De asemenea, ei pot beneficia de asistenţă juridică gratuită pentru a-şi realiza drepturile la toate etapele procesului penal şi a susţine cererile şi acţiunile civile faţă de persoanele care au săvîrşit infracţiuni legate de traficul de fiinţe umane prevăzute de Codul penal. În această perioadă, este interzisă punerea în executare a oricărui ordin de expulzare emisîmpotriva acestor victime.
    (5) În cazul în care străinii victime ale traficului de fiinţe umane nu dispun de acte de identitate din cauza pierderii, sustragerii sau distrugerii lor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene le acordă, la solicitarea statului străin, asistenţă în primirea unor asemenea acte sau a unor permise, necesare întoarcerii în ţara de reşedinţă.
    (6) În cazul în care străinii victime ale traficului de fiinţe umane, datorită statutului de victimă, sînt amplasaţi în centrele menţionate la art.17 sau în cazul în care aceştia participă la procesul penal împotriva traficantului, indiferent de amplasarea lor în aceste centre, ei vor beneficia de permise de şedere provizorie, eliberate în mod gratuit, care pot fi prelungite în caz de necesitate.
    [Art.24 al.(6) modificat prin LP236 din 26.10.12, MO263-269/21.12.12 art.849]
Capitolul IV
REGLEMENTĂRI SPECIALE PRIVIND TRAFICUL
DE COPII
    [Capitolul IV denumirea în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 25. Prevenirea şi combaterea traficului de
copii
    (1) Prevenirea şi combaterea traficului de copii, protecţia şi asistenţa copilului victimă a traficului de fiinţe umane constituie în Republica Moldova o preocupare politică, socială şi economică de ordin primordial.
    (2) Activitatea autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor necomerciale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane se va axa pe interesul superior al copilului.
    [Art.25 al.(2) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) Autorităţile administraţiei publice, instituţiile de asistenţă socială, de ocrotire a sănătăţii şi de educaţie, precum şi organizaţiile necomerciale, alte instituţii şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile vor contacta neîntîrziat organele de drept în cazul în care se cunoaşte ori se suspectează că un copil este exploatat sau traficat ori este expus riscului de a fi exploatat sau traficat.
    [Art.25 al.(3) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    [Art.26 abrogat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 27. Prezumţia de vîrstă
    În cazul în care nu se cunoaşte vîrsta victimei traficului de fiinţe umane, dar există motive a se considera că victima nu a atins vîrsta de 18 ani, se prezumă că victima este copil şi, pînă la constatarea exactă a vîrstei, ea va fi tratată drept copil, aplicîndu-i-se toate măsurile speciale de protecţie prevăzute de prezenta lege şi de alte acte normative.
    Articolul 28. Repatrierea copilului victimă a traficului
                        de fiinţe umane
    (1) Copilul victimă a traficului de fiinţe umane va fi repatriat în ţara sa de origine dacă, anterior repatrierii, un părinte, o altă rudă sau un tutore au dat consimţămîntul să primească în îngrijire copilul ori dacă o agenţie guvernamentală, o agenţie de protecţie a copiilor din ţara de origine şi-au dat consimţămîntul şi sînt în stare să-şi asume responsabilitatea pentru copil şi să-i acorde protecţie şi asistenţă adecvată.
    [Art.28 al.(1) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (2) Calitatea procesuală de victimă a traficului de ființe umane nu suspendă procesul de reunificare a familiei ori repatrierea copilului victimă în ţara de origine dacă aceasta este în interesul superior al copilului.
    [Art.28 al.(2) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) În situaţia în care repatrierea copilului în ţara de origine ori integrarea în ţara de destinaţie nu sînt posibile, ori cînd aceste soluţii nu sînt în interesul superior al copilului, autorităţile ambelor ţări, în baza unor tratate internaţionale, vor asigura transferul copilului victimă într-o ţară terţă, obţinînd acordul acesteia din urmă.
    [Art.28 al.(3) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (4) Opinia copilului victimă a traficului de fiinţe umane cu vîrsta mai mare de 10 ani se va lua în considerare la adoptarea deciziei de repatriere sau de transfer într-o ţară terţă.
    [Art.28 al.(4) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (5) Copilul victimă a traficului de fiinţe umane nu poate fi repatriat în ţara sa de origine ori transferat într-o ţară terţă dacă, în urma evaluării riscurilor şi a securităţii, se stabilesc motive de a considera că siguranţa copilului sau cea a familiei lui este în pericol.
    [Art.28 al.(5) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (6) Copilul victimă a traficului de fiinţe umane care este străin are dreptul la o viză temporară, care îi garantează dreptul de şedere legală pe teritoriul Republicii Moldova pînă la momentul găsirii unei soluţii durabile privind întoarcerea lui în ţara de origine.
    Articolul 29. Acordarea de protecţie şi asistenţăcopiilor victime
                         ale traficului de fiinţe umane
    (1) Statul asigură protecţie şi asistenţă copiilor victime sau prezumate victime ale traficului de fiinţe umane din momentul în care apar temeiuri de a crede că ei sînt în risc de a fi victime ale traficului, pînă la identificarea, integrarea şi recuperarea lor deplină, independent de cooperarea acestora cu autorităţile, conform art.20 alin.(4).
    [Art.29 al.(1) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (2) După identificare ca victimă a traficului de fiinţe umane, copilul este transmis de urgenţă sub supravegherea serviciilor competente de protecţie, asistenţă şi reabilitare a copiilor.
    [Art.29 al.(2) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (3) Comitetul național, autoritățile administrației publice, inclusiv organele de drept, comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, echipele multidisciplinare teritoriale, centrele, organizațiile necomerciale și alte organizații competente, în cazul în care dispun de informații despre un copil victimă sau prezumată victimă a traficului de ființe umane, sînt obligate să informeze imediat autoritatea tutelară teritorială pentru a se asigura protecția drepturilor copilului.
    [Art.29 al.(3) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (4) Dacă copilul victimă a traficului de fiinţe umane este lipsit de îngrijire părintească, autoritatea tutelară va numi, în condiţiile legii, un tutore, care va asigura ca toate deciziile luate să fie în interesul copilului, va face declaraţii în numele lui, va participa împreună cu el la toate acţiunile procesual-penale şi judiciare, pînă la găsirea unei soluţii conforme interesului superior al copilului.
    [Art.29 al.(4) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (5) Copilului identificat drept victimă a traficului de fiinţe umane i se acordă o perioadă de reflecţie de 30 de zile pentru a decide personal sau prin reprezentantul său legal ori tutore dacă va face declaraţie împotriva traficantului.
    (6) În cazul cazării copiilor victime ale traficului de fiinţe umane în centre, aceştia trebuie să fie amplasaţi separat de adulţi.
    (7) Copiii victime ale traficului de fiinţe umane au dreptul de cazare în centru pe o perioadă de pînă la 12 luni sau pe durata procesului judiciar.
    [Art.29 al.(7) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (8) Toate agenţiile şi instituţiile a căror activitate vizează copiii victime ale traficului de fiinţe umane vor stabili practici şi programe speciale de identificare, referire, protecţie şi asistenţă a acestora, respectînd confidenţialitatea informaţiei personale şi statutului de victimă al copilului.
    (9) Copiilor victime ale traficului de fiinţe umane li se asigură dreptul de a frecventa instituţiile de învăţămînt de stat în condiţiile legislației din domeniul educației.
    [Art.29 al.(9) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (10) Copiilor victime ale traficului de fiinţe umane care au rămas fără îngrijirea părinţilor sau care nu cunosc locul unde se află părinţii li se asigură posibilitatea căutării urgente a familiei ori li se instituie tutela sau curatela în condiţiile legii.
    (11) Copiii victime ale traficului de fiinţe umane au dreptul la protecţie şi asistenţă pe termen lung, pînă la reabilitarea deplină. Copiii rămași fără ocrotire părintească au dreptul la măsuri de protecție sub forma tutelei și curatelei sau la servicii de plasament, în condiţiile legii.
    [Art.29 al.(11) în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
Capitolul V
RĂSPUNDEREA PENTRU COMITEREA
INFRACŢIUNILOR DE TRAFIC DE FIINŢE UMANE
    [Capitolul V denumirea în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    Articolul 30. Răspunderea persoanei fizice pentru
                         traficul de fiinţe umane
    [Art.30 denumirea în redacția LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (1) Persoanele care participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de trafic de fiinţe umane sînt trase la răspundere penală conform Codului penal.
    (2) Infracţiunile de trafic de fiinţe umane au un caracter atît naţional, cît şi transnaţional. În ultimul caz, se aplică formele şi procedeele de investigare şi urmărire penală prevăzute de legislaţia internaţională şi naţională pentru astfel de infracţiuni.
    (3) Consimţămîntul victimei traficului de fiinţe umane la exploatare nu este relevant pentru tragerea la răspundere penală a traficanţilor dacă au fost utilizate oricare din mijloacele specificate la art.2 pct.1).
    [Art.30 al.(3) modificat prin LP32 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.249]
    (4) Străinilor implicaţi în traficul de fiinţe umane li se refuză intrarea pe teritoriul Republicii Moldova sau vizele lor vor fi revocate.
    Articolul 31. Răspunderea persoanei juridice pentru
                         traficul de fiinţe umane
    (1) În cazul în care se constată că au avut loc acţiuni de trafic de fiinţe umane prin intermediul persoanei juridice care dispune de licenţă pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător ce a servit drept paravan pentru săvîrşirea acţiunilor ilegale menţionate, licenţa se retrage, iar persoana juridică se lichidează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.
    (2) Pentru prejudiciul cauzat în urma acţiunilor menţionate la alin.(1), persoana juridică poartă răspundere civilă faţă de victimele traficului.
    (3) Tragerea la răspundere a persoanelor juridice nu exclude tragerea la răspundere a persoanelor fizice care au comis infracţiunea de trafic de fiinţe umane.
    Articolul 32. Absolvirea victimei traficului de fiinţe umane
                         de răspundere pentru infracţiunile săvîrşite în
                         legătură cu acest statut
    Victima traficului de fiinţe umane este absolvită, în condiţiile legislaţiei în vigoare, de răspundere penală, contravenţională sau civilă pentru acţiunile pe care le-a săvîrşit în legătură cu statutul de victimă dacă aceste acţiuni cad sub incidenţa Codului penal, Codului contravenţional al Republicii Moldova sau a Codului civil.
    [Art.32 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Capitolul VI
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ
    Articolul 33. Cooperarea internaţională
    Cooperarea internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, acordării protecţiei şi asistenţei victimelor acestui trafic, inclusiv repatrierii lor, se realizează în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 34. Ofiţerii de legătură
    (1) Prin prezenta lege se instituie calitatea de ofiţer de legătură în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de procuror de legătură în cadrul Procuraturii Generale, care vor asigura consultarea reciprocă cu ofiţerii de legătură sau, după caz, cu procurorii de legătură care funcţionează în alte state, în scopul coordonării acţiunilor comune în activitatea de depistare, descoperire şi urmărire penală a cazurilor de trafic de fiinţe umane, de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului în cursul urmăririi penale.
    (2) În vederea schimbului de date privind investigarea şi urmărirea penală în cazurile infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, ofiţerii de legătură şi procurorii de legătură vor fi persoanele de contact ale organelor respective cu organizaţii şi instituţii similare din alte state.
Capitolul VII
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    Articolul 35
    (1) Guvernul, în termen de 3 luni:
    va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va adopta actele normative necesare executării prezentei legi;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.
    (2) La propunerea autorităţilor responsabile de executarea prezentei legi, în legea bugetului vor fi prevăzute anual mijloacele financiare necesare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                Marian LUPU

    Chişinău, 20 octombrie 2005.
    Nr.241-XVI.