LPM271/2003
ID intern unic:  313068
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 271
din  27.06.2003
cu privire la metodologia calculării plăţii pentru
servicii notariale
Publicat : 11.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 141-145     art Nr : 576
    LP103-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.320    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Plata pentru servicii notariale
    (1) Prezenta lege stabileşte modul de calculare a plăţii pentru servicii notariale prestate.
    (2) Plata pentru servicii notariale reprezintă o sumă de bani percepută de notarii publici şi de alte persoane abilitate prin lege să desfăşoare activitate notarială pentru efectuarea de acte notariale.
   
[Art.1 al.(2) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    Articolul 2. Cuantumul  plăţii pentru servicii notariale
    (1)  Cuantumul plăţii pentru servicii notariale se determină:
    a) în funcţie de valoarea tranzacţiei dacă poate fi evaluată;
    b) în formă de sumă fixă în cazul în care tranzacţia nu este evaluabilă.
    (2)  Pentru servicii notariale prestate se percepe plată de comun acord cu solicitantul, ţinîndu-se cont de prevederile prezentei legi. La determinarea cuantumului plăţii se ţine cont de complexitatea actului notarial. Modificările (majorare sau reducere) cuantumului plăţii se confirmă printr-un acord semnat de notar public sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială şi solicitant, în care se indică: mărimea plăţii stabilite prin lege, cauza modificării ei şi mărimea plăţii negociate. Acordul încheiat în scris se anexează la actul notarial îndeplinit şi se păstrează împreună cu acesta în arhiva notarială.
   
[Art.2 al.(2) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
Capitolul  II
VALOAREA TRANZACŢIEI
    Articolul 3. Metodologia determinării valorii tranzacţiei
    (1) La determinarea valorii tranzacţiei se ia ca bază valoarea, de la momentul efectuării acţiunii, a bunului sau a dreptului care constituie obiectul actului notarial.
    (2)   Se consideră valoare a bunului sau a dreptului preţul declarat de solicitantul actului notarial.
    (3) Dacă preţul bunului sau al dreptului declarat de solicitantul actului notarial se dovedeşte a fi mai mic decît valoarea lor estimată, valoarea tranzacţiei se determină în baza valorii indicate în registrul de bunuri imobile, sumei asigurate conform poliţei de asigurare a bunului sau dreptului ori în baza unor alte acte de evaluare eliberate de persoane licenţiate în acest sens.
   
[Art.3 al.(3) modificat prin LP103-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.320]
    (4) La determinarea valorii tranzacţiei nu se exclud obligaţiile materiale cu care este grevat bunul sau dreptul ce constituie obiectul tranzacţiei.
    Notă: În lipsa valorii estimate în registrul bunurilor imobile se folosește prețul normativ al terenului, calculat conform Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, iar pentru alte bunuri imobile – costul bunurilor imobile determinat conform art. 4 alin. (5) din Legea nr. 1056/2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.
   
[Art.3 nota în redacția LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.3 nota introdusă prin LP103-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.320]
    Articolul 4. Actul notarial complex
    (1) Pentru un act notarial complex (care cuprinde cîteva acţiuni juridice), plata se stabileşte prin cumularea plăţilor pentru toate acţiunile juridice.
    (2) Dacă actul cuprinde cîteva acţiuni juridice dintre care una principală şi celelalte accesorii, valoarea tranzacţiei se determină în funcţie de valoarea bunului sau dreptului ce constituie obiectul acţiunii principale. Plata se percepe numai pentru acţiunea principală.
    Articolul 5. Valoarea tranzacţiei de ipotecă
    La autentificarea ipotecii, valoarea tranzacţiei se consideră valoarea bunului ipotecat, stabilită de părţi.
    Articolul 6. Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă
    (1) Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă pe un termen determinat se calculează din valoarea totală a folosinţei pentru perioada stabilită în contract.
    (2) Valoarea tranzacţiei de dare în folosinţă pe un termen nedeterminat se calculează din valoarea totală a folosinţei pentru o perioadă de 10 ani.
    Articolul 7. Valoarea tranzacţiei de schimb
    Valoarea tranzacţiei de schimb se determină din valoarea bunului supus schimbului cu preţul cel mai mare sau din valoarea bunului cu preţul cel mai mic, luîndu-se în considerare sulta achitată, dacă rezultatul depăşeşte valoarea cea mai mare.
Capitolul  III
PLATA  PENTRU  AUTENTIFICAREA
TRANZACŢIILOR  EVALUABILE
    Articolul 8. Plata raportată la valoarea tranzacţiei
    (1) Cuantumul plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile se determină în funcţie de valoarea tranzacţiei, după cum urmează

Valoarea tranzacţiei Plata
de pînă la 20 000 lei    1,3 %, dar nu mai puţin de 180 lei
20 001 - 50 000 lei    1,0 %
50 001 - 100 000 lei    0,9 %
100 001 - 200 000 lei    0,8 %
200 001 - 400 000 lei    0,6 %
400 001  - 600 000 lei    0,5 %
600 001 - 800 000 lei    0,3 %
800 001 - 1 000 000 lei    0,2 %
de la 1 000 001  lei    0,1 %
    (11) Cuantumul plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile, în cazul în care solicitantul este persoană fizică, se stabileşte în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei. În cazul în care solicitantul este persoană juridică, plata pentru autentificarea tranzacţiei evaluabile cu bunurile imobile se determină conform cuantumului prevăzut la alin.(1), aplicînd coeficientul 0,5 la efectuarea tranzacţiilor în valoare de pînă la 800000 de lei. Cuantumul minim al plăţii pentru autentificarea tranzacţiilor evaluabile cu bunurile imobile constituie 120 de lei.
    [Art.8 al.(11) introdus prin LP103-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.320]
    (12) Cuantumul plăţii pentru autentificarea contractelor de vînzare-cumpărare a locuințelor în cadrul Programului de stat „Prima casă”, precum și pentru autentificarea contractelor de ipotecă în cadrul acestui program, se stabileşte în proporţie de 0,1% din valoarea tranzacţiei.
    [Art.8 al.(12) introdus prin LP294 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.97]
    (2) În cazul tranzacţiei de schimb, cuantumul plăţii se determină prin majorarea cu 10 % a plăţii determinate conform alin.(1) şi (11).
    [Art.8 al.(2) în redacţia LP103-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.320]
    Articolul 9. Plata pentru acţiunile succesorale de drept
    (1) La eliberarea certificatului de moştenitor, pentru moştenitorii de clasa I se stabileşte plata de 0,5% din valoarea moştenirii, pentru moştenitorii de clasa II se stabileşte plata de 0,7% din valoarea moştenirii, iar pentru ceilalţi moştenitori se stabileşte plata de 1% din valoarea moştenirii.
    (11) La eliberarea certificatului de moștenitor pentru bunurile imobile din sate (comune), cu excepția terenurilor cu destinație agricolă și a terenurilor pe care nu sînt amplasate construcții, plata se stabilește în mărime de 150 de lei pentru fiecare bun imobil separat.
    [Art.9 al.(11) introdus prin LP153 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.486
    (2) Pentru măsurile de conservare a averii succesorale, se stabileşte o plată în valoare de 0,3% din costul averii conservate.
    [Art.9 în redacţia LP71 din 07.04.11, MO82/17.05.11 art.206]
Capitolul  IV
PLATA  PENTRU  ACTELE  NOTARIALE  NEEVALUABILE
    Articolul 10. Plata pentru acte notariale
    Pentru actele notariale de mai jos se percepe plată după cum urmează:
                                                                                       (lei)
    1) autentificare a testamentului                                      45
    2)  autentificare a procurii generale în numele persoanei
       fizice                                                                         50
    3) autentificare a procurii generale în numele persoanei
        juridice                                                                    80
    4) autentificare a altor procuri în numele persoanelor
       fizice                                                                         36
    5) autentificare a altor procuri în numele persoanelor
       juridice                                                                     60
    6) certificare a aflării persoanei în viaţă                         20
    7) certificare a aflării persoanei într-un anumit loc          20
    8) certificare a identităţii persoanei cu persoana de
         pe fotografie                                                           20
    9) certificare a datei prezentării unui document              20
    10) eliberare a certificatului privind dreptul de
          proprietate asupra locuinţei privatizate                     50
    11) eliberare a certificatului privind dreptul de
           proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea
           comună în devălmăşie soţilor, altor persoane          80
    12) legalizare a semnăturii                                             30
    13) legalizare a semnăturii pe fişe bancare                     10
    14) legalizare a semnăturilor traducătorilor                    15
    15) efectuare şi legalizare a traducerii de către notar
          public                                                                     20
    16) legalizare a copiilor de pe documente şi a
          extraselor din ele, pentru fiecare pagină:
    a) pentru un document cu un volum de pînă la 10 pagini   4
    b) pentru un document al cărui volum depăşeşte
        10 pagini                                                                    2
    17) eliberare de duplicat al unui act notarial,
          pentru o pagină                                                        15
    18) eliberare a certificatului de moştenitor al unei
            averi neevaluabile                                                    36
    19) primire a unui document spre păstrare (cu
           excepţia testamentelor), păstrare a unui document,
           pentru fiecare lună                                                  18
    20) transmitere de cereri sau prezentare de cecuri 
          spre plată şi certificare a neachitării lor                      36
    21) autentificare a contractului de privatizare a
          locuinţei sau a terenului agricol                                  36
    22) autentificare a contractului de determinare a
          modului de folosinţă, separare sau comasare a
          bunurilor imobile de la fiecare parte contractantă       80
    221) autentificare a contractului privind investiţiile în
            construcţii sau privind cesiunea drepturilor care
            rezultă din acestea                                                  180
    23) autentificare a actului de constituire a întreprinderii      80
    24) legalizare a semnăturii fiecărui fondator în
          statutul întreprinderii                                                  18
    25) autentificare a contractului matrimonial                       100
    26) autentificare a desfacerii unei tranzacţii şi a
          modificării unei tranzacţii                                             80
    27) anulare a procurii şi a testamentului                             18
    28) autentificare a altor tranzacţii neevaluabile                   150
    [Art.10 modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    [Art.10 modificat prin LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561]
    Articolul 11. Plata pentru înregistrarea gajului
    (1) În cazul în care obligaţia garantată nu depăşeşte 10 000 de lei, plata de înscriere în Registrul gajului bunurilor mobile este de 70 de lei pentru persoanele fizice.
    (2) În cazul în care obligaţia garantată depăşeşte 10 000 de lei, plata de înscriere  în Registrul gajului bunurilor mobile este de 150 de lei pentru persoanele fizice.
Capitolul  V
EFECTUAREA PLĂŢII PENTRU
SERVICII NOTARIALE
    Articolul 12. Obligaţia efectuării plăţii pentru servicii notariale.
    Scutirile de plată
    (1) Pentru serviciul notarial prestat, solicitantul este obligat să efectueze o plată în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Plata pentru serviciul notarial prestat cuprinde cheltuielile de prestare a serviciului.
    (3) Se scutesc de plată pentru eliberarea certificatului de moştenitor:
    a)  statul;
    b)  moştenitorii persoanelor care au decedat în urma îndeplinirii unor îndatoriri faţă de stat, apărării ordinii publice şi salvării de vieţi omeneşti;
    c)  moştenitorii persoanelor reabilitate;
    d) moştenitorii minori, persoanele în privinţa cărora este instituită o măsură de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă sau tutelă) şi persoanele incapabile de muncă la moştenirea locuinţei dacă au locuit în ea cel puţin un an pînă la data decesului celui care a lăsat moştenirea şi continuă să locuiască acolo;
     [Art.12 al.(3), lit.d) modificată prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    e) moştenitorii terenurilor agricole incluse în proiectul de consolidare.
    [Art.12 al.(3), lit.e) introdusă prin LP103-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.320]
    (4) Plata pentru eliberarea certificatelor de moştenire se reduce cu 50% dacă:
    a)  moştenitorul este pensionar, invalid de gradul I sau de gradul II;
    b) moştenitorul locuinţei a locuit în ea cel puţin un an pînă la data decesului celui care a lăsat moştenirea şi continuă să locuiască acolo.
    (41) La autentificarea tranzacţiilor (vînzare-cumpărare, donaţie, schimb) care au ca obiect bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, plata pentru serviciile notariale se reduce cu 50%.
    [Art.12 al.(41) introdus prin LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    (5) Nu se percepe plată pentru autentificarea procurii de primire a pensiei, compensaţiilor, indemnizaţiilor şi pensiei de întreţinere, a sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole.
    [Art.12 al.(5) în redacţia LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    (6) Nu se percepe plată pentru actele notariale încheiate în favoarea sau în numele copiilor orfani (în cazul tranzacţiei unilaterale).
    (7) Nu se percepe plată pentru autentificarea contractelor de schimb al terenurilor agricole incluse în proiectul de consolidare.
    [Art.12 al.(7) introdus prin LP103-XVI din 20.04.07, MO70-73/25.05.07 art.320]
    Articolul 13. Efectuarea plăţii pentru servicii notariale
    (1) Serviciile notariale se plătesc în ziua efectuării actului notarial.
    (2) Notarul public şi o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială sînt obligaţi să indice pe toate actele notariale şi în registrul actelor notariale plata percepută.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    (3) Notarul public şi o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială sînt obligaţi să declare verbal cuantumul plăţii pentru serviciile notariale, să explice modul de achitare şi de percepere, precum şi să afişeze cuantumul plăţilor, stabilite prin prezenta lege, într-un loc accesibil şi vizibil.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    (4) Pentru rectificarea erorilor comise de notarul public sau de o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială nu se percepe plată.
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    Articolul 14. Contestarea plăţii pentru serviciile notariale
    (1) Contestarea cuantumului plăţii pentru serviciu notarial se face, în termen de 30 de zile de la data efectuării plăţii, în instanţa judecătorească de la locul de aflare a biroului notarial.
    (2) În cazul încasării sumei pentru servicii notariale contrar prezentei legi, notarul public sau o altă persoană abilitată prin lege să desfăşoare activitate notarială restituie, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, suma încasată neîntemeiat.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
Capitolul  VI
DISPOZIŢII  FINALE
    Articolul 15
    Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 16
    Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 10 zile de la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 27 iunie 2003.
    Nr. 271-XV.