LPA289/2003
ID intern unic:  313081
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 289
din  10.07.2003
privind politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170     art Nr : 697

     Abrogată prin CSI259 din 15.07.04, MO259/30.07.04 art.663

     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte bazele juridice, organizatorice şi economice de elaborare şi promovare a politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic în Republica Moldova.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
Articolul 1. Legislaţia privind domeniul de inovare
                   şi transfer tehnologic
(1) Baza legislativă a politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic se constituie din prezenta lege şi din alte acte normative.
(2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale.
Articolul 2. Noţiuni principale
În prezenta lege se utilizează următoarele noţiuni principale:
inovare - rezultat final al activităţii de inovare şi transfer tehnologic, realizat în formă de produs, serviciu, proces competitiv, nou sau perfecţionat, utilizat în activitatea practică şi comercializat pe piaţă;
inovaţie - o nouă funcţie, îmbunătăţirea ori extinderea funcţionalităţii unui produs, serviciu, proces, în orice domeniu, care ar putea ori poate satisface cerinţele pieţei sau care ar putea ori poate genera o nouă cerere pe piaţă;
transfer tehnologic - introducere în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor, rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea obţinerii unor produse, servicii, procese noi sau perfecţionate, cerute de piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, realizîndu-se trecerea unei idei sau tehnologii de la creator la beneficiar;
activitate de inovare şi transfer tehnologic - proces orientat spre transformarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, a elaborărilor practice şi/sau a altor realizări tehnico-ştiinţifice finalizate (precum şi ale cercetărilor ştiinţifice şi elaborărilor ce ţin de acestea), rezultate realizate într-un produs, serviciu, proces nou sau perfecţionat, care corespund în mod direct necesităţilor practice şi cerinţelor pieţei şi sînt supuse procesului de transfer tehnologic şi de comercializare;
politică de stat pentru inovare şi transfer tehnologic - parte componentă a politicii social-economice a statului orientată spre dezvoltarea, coordonarea şi stimularea activităţii de inovare şi transfer tehnologic prin valorificarea realizărilor tehnico-ştiinţifice;
absorbţia inovaţiei - capacitate a mediului socioeconomic de a asimila inovaţia (în special la întreprinderi), de a utiliza, transforma şi lărgi cunoştinţele despre rezultatele inovaţiei, de a extinde realizarea acestora în noi produse, servicii, procese;
domeniu de inovare şi transfer tehnologic - areal de activitate al producătorilor şi consumatorilor de produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate, care include crearea, promovarea, implementarea şi comercializarea inovaţiilor;
infrastructură în domeniul de inovare şi transfer tehnologic - totalitate a organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic: instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), centre de excelenţă şi alte organizaţii specializate;
program de inovare şi transfer tehnologic - expunere generalizată a unui set de teme şi proiecte de inovare şi transfer tehnologic, interdependente şi complexe, care au ca scop materializarea valorilor intelectuale în produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate. Prin programe se urmăreşte promovarea unei politici într-un domeniu specific;
proiect de inovare şi transfer tehnologic - scop bine definit, care urmează a fi realizat într-o perioadă determinată şi în limitele mijloacelor alocate, pentru care este stabilit un set de reguli, obiective şi activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi care prevede elaborarea, producerea şi comercializarea unor produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate.
Articolul 3. Politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic
                   ca prioritate naţională
(1) Politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic este o parte componentă prioritară a politicii social-economice a Republicii Moldova.
(2) Politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic se elaborează de Guvern în corespundere cu politica economică, financiară şi tehnico-ştiinţifică în toate domeniile şi se realizează de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
(3) Statul elaborează şi promovează politica de stat în domeniul de inovare şi transfer tehnologic, stabileşte cadrul ei normativ-juridic, determină scopul, principiile şi mecanismele activităţii în domeniu, modalităţile de atragere a investitorilor străini, asigurînd baza instituţional-organizatorică şi social-economică.
(4) Statul stimulează şi susţine logistic şi financiar activitatea de inovare şi transfer tehnologic, creează un mediu favorabil absorbţiei inovaţiei.
Articolul 4. Scopul şi principiile politicii de stat pentru inovare
                   şi transfer tehnologic
(1) Scopul principal al politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic este relansarea economică a Republicii Moldova prin valorificarea potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, crearea şi comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologic pure, competitive.
(2) Principiile de bază ale formării politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic sînt:
a) orientarea economiei naţionale pe calea modernă de dezvoltare, bazată pe inovare şi transfer tehnologic;
b) determinarea direcţiilor prioritare ale activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
c) valorificarea şi dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, formarea infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
d) transformarea proprietăţii intelectuale în produse, servicii, procese competitive pe piaţa internă şi externă;
e) promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile pentru inovare şi transfer tehnologic;
f) asigurarea parteneriatului între ştiinţă, învăţămînt, sfera de producţie şi cea financiară;
g) conformarea activităţii de inovare şi de transfer tehnologic cu normele şi principiile internaţionale.
Capitolul  II
ACTIVITATEA DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
Articolul 5. Conţinutul activităţii de inovare şi
                        transfer tehnologic
Domeniul de inovare şi transfer tehnologic cuprinde următoarele genuri de activitate:
a) realizarea lucrărilor ştiinţifice, experimentale şi tehnologice care au drept scop obţinerea şi introducerea în circuitul economic a unor produse, servicii, procese noi sau perfecţionate;
b) efectuarea cercetărilor de marketing şi organizarea pieţelor de desfacere a produselor, serviciilor, proceselor noi sau perfecţionate;
c) înzestrarea tehnică şi organizarea producţiei;
d) încercarea, certificarea şi standardizarea produselor, serviciilor, proceselor noi;
e) crearea şi dezvoltarea infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
f) pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
g) protecţia, cesionarea şi achiziţionarea drepturilor asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, asupra informaţiei ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice confidenţiale;
h) finanţarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv realizarea investiţiilor în proiectele şi programele respective;
i) alte lucrări necesare activităţii de inovare şi transfer tehnologic care nu contravin legislaţiei în vigoare.
Articolul 6. Obiectele activităţii de inovare şi
                         transfer tehnologic
Obiectele activităţii de inovare şi transfer tehnologic sînt:
a) programele, proiectele al căror scop final este crearea produselor, serviciilor, proceselor competitive, noi sau perfecţionate;
b) rezultatele cercetării-dezvoltării confirmate în brevete, patente de autor, care alcătuiesc obiecte ale proprietăţii intelectuale;
c) procesele organizatorice şi tehnologice cu caracter de producţie, administrativ, comercial, care contribuie la modernizarea structurii şi calităţii produselor, serviciilor, proceselor;
d) infrastructura în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
e) mecanismele de formare a pieţei de desfacere a produselor, serviciilor, proceselor noi sau perfecţionate.
Articolul 7. Subiecţii activităţii de inovare şi transfer tehnologic
(1) Subiecţi ai activităţii de inovare şi transfer tehnologic sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, organizaţiile străine şi cetăţenii străini, precum şi apatrizii, şi anume:
a) organizaţiile care creează şi comercializează inovaţiile;
b) autorităţile publice care coordonează şi reglementează activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
c) instituţiile financiare, fondurile şi agenţiile de susţinere a activităţii de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv cele străine, care acordă asistenţă financiară, tehnică, consultativă etc.;
d) organizaţiile care deservesc procesul de inovare şi transfer tehnologic şi contribuie la însuşirea şi propagarea inovaţiilor;
e) organizaţiile în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale;
f) alte persoane antrenate în activitatea de inovare şi transfer tehnologic.
(2) Subiecţii activităţii de inovare şi transfer tehnologic pot fi beneficiari şi/sau realizatori ai proiectelor şi programelor de inovare şi transfer tehnologic, investitori şi consumatori ai rezultatelor activităţii menţionate.
Articolul 8. Garanţiile de stat la drepturile subiecţilor activităţii
                        de inovare
şi transfer tehnologic
Statul, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, garantează subiecţilor activităţii de inovare şi transfer tehnologic:
a) susţinerea de către stat a programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic orientate spre realizarea politicii de stat în domeniu;
b) susţinerea de către stat a creării şi dezvoltării infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
c) susţinerea de către stat a pregătirii, reciclării şi perfecţionării cadrelor în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
d) protecţia proprietăţii intelectuale;
e) accesul la informaţii, diseminarea acesteia  în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) susţinerea colaborării internaţionale în domeniul de inovare şi transfer tehnologic.
Articolul 9. Relaţiile de drept dintre subiecţii activităţii de inovare
                   şi transfer tehnologic
(1) Forma principală a relaţiilor dintre subiecţii activităţii de inovare şi transfer tehnologic o constituie contractul încheiat în corespundere cu legislaţia în vigoare.
(2) Litigiile apărute în cadrul desfăşurării activităţii de inovare şi transfer tehnologic vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  III
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE INOVARE
ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
Articolul 10. Mecanismele activităţii de inovare
                         
şi transfer tehnologic
Autorităţile publice, în conformitate cu împuternicirile ce le revin, participă la elaborarea şi realizarea politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic prin:
a) susţinerea activităţii de inovare şi transfer tehnologic prin programe şi proiecte în cadrul direcţiilor prioritare ale acestei activităţi;
b) formarea cadrului normativ-juridic şi a condiţiilor pentru stimularea activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
c) crearea condiţiilor pentru menţinerea, dezvoltarea şi valorificarea potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic;
d) utilizarea eficientă a mecanismelor de piaţă pentru extinderea activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
e) crearea şi dezvoltarea infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
f) protecţia proprietăţii intelectuale, a intereselor subiecţilor activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
g) legiferarea transmiterii proprietăţii intelectuale, certificarea produselor, serviciilor, proceselor competitive;
h) realizarea parteneriatului între ştiinţă, învăţămînt, sfera de  producţie şi cea financiară;
i) susţinerea dezvoltării antreprenoriatului în domeniul ştiinţei şi tehnicii;
j) asigurarea informaţională a subiecţilor activităţii de inovare şi transfer tehnologic conform legislaţiei în vigoare;
k) pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
l) elaborarea, aprobarea, stimularea şi monitorizarea programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;
m) promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
n) promovarea măsurilor de extindere a cooperării internaţionale în domeniul de inovare şi transfer tehnologic.
Articolul 11. Atribuţiile autorităţilor publice responsabile
                          de realizarea politicii de stat pentru inovare
şi
                          transfer tehnologic
(1) Parlamentul exercită următoarele atribuţii:
a) adoptă acte legislative care reglementează organizarea şi funcţionarea domeniului de inovare şi transfer tehnologic;
b) aprobă direcţiile prioritare ale activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
c) aprobă, în limitele bugetului de stat, volumul alocaţiilor financiare pentru susţinerea activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
d) ratifică acordurile internaţionale privind cooperarea în domeniul de inovare şi transfer tehnologic.
(2) Guvernul exercită următoarele atribuţii:
a) determină politica unică de stat pentru inovare şi transfer tehnologic;
b) contribuie la crearea infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
c) aprobă programele şi proiectele de stat de inovare şi transfer tehnologic;
d) prezintă Parlamentului propuneri privind susţinerea financiară a programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;
e) aprobă regulamente şi alte acte normative care reglementează activitatea de inovare şi transfer tehnologic.
(3) În scopul coordonării, stimulării şi implementării mecanismelor activităţii de inovare şi transfer tehnologic, Guvernul creează, pe lîngă Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Agenţia de Stat pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, denumită în continuare Agenţie. Agenţia este persoană juridică, are sigiliu şi cont în bancă, dispune de un aparat administrativ, al cărui buget se formează în conformitate cu legislaţia, activează în baza regulamentului coordonat cu Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi aprobat de Guvern. Agenţia exercită următoarele atribuţii:
a) implementează politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic;
b) elaborează propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ-juridic în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
c) stabileşte direcţiile prioritare ale activităţii de inovare şi transfer tehnologic, reflectate în programe şi proiecte de toate nivelurile;
d) anunţă şi organizează concursuri ale proiectelor de inovare şi transfer tehnologic în direcţiile prioritare ale activităţii în domeniu;
e) participă la realizarea parteneriatului între instituţiile ştiinţifice, instituţiile de învăţămînt superior şi întreprinderile de producţie;
f) elaborează, evaluează şi monitorizează programele şi proiectele de inovare şi transfer tehnologic;
g) determină volumul alocaţiilor financiare pentru susţinerea programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, care urmează a fi aprobat de Guvern;
h) organizează înregistrarea de stat şi evidenţa programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;
i) coordonează procesul de creare a infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
j) creează şi administrează, în condiţiile legii, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii de inovare şi transfer tehnologic şi alte elemente ale infrastructurii respective;
k) acordă asistenţă specializată în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
l) organizează expoziţii ale realizărilor în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
m) reprezintă Republica Moldova în organizaţiile internaţionale în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
n) exercită alte atribuţii stabilite de Guvern.
(4) Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale în domeniul de inovare şi transfer tehnologic se stabilesc de Guvern. Ministerele, departamentele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale:
a) participă la promovarea politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic în ramurile corespunzătoare ale economiei;
b) selectează, în bază de concurs, proiecte prioritare şi le propun pentru includere în programele de inovare şi transfer tehnologic;
c) elaborează propuneri referitoare la direcţiile prioritare ale activităţii de inovare şi transfer tehnologic, la programele şi proiectele de inovare şi transfer tehnologic;
d) creează, reorganizează şi lichidează instituţii de inovare şi transfer tehnologic de stat, coordonează activitatea acestora;
e) exercită alte atribuţii stabilite de Guvern.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale exercită următoarele atribuţii:
a) participă la elaborarea şi promovarea politicii de stat pentru inovare şi transfer tehnologic la nivel regional;
b) aprobă programele şi proiectele locale de inovare şi transfer tehnologic (raionale, săteşti, comunale, orăşeneşti, municipale);
c) determină volumul alocaţiilor financiare din bugetele locale pentru susţinerea programelor şi proiectelor locale de inovare şi transfer tehnologic;
d) creează, reorganizează şi lichidează instituţii locale de finanţare a activităţii de inovare şi transfer tehnologic pentru susţinerea programelor şi proiectelor locale, coordonează activitatea acestora;
e) aprobă modul de formare şi de utilizare a mijloacelor instituţiilor locale de finanţare a activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
f) exercită control asupra realizării programelor şi proiectelor locale de inovare şi transfer tehnologic, finanţate din bugetele locale.
Articolul 12. Direcţiile prioritare ale activităţii de inovare şi
                          transfer tehnologic
(1) Politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic prevede valorificarea resurselor intelectuale şi organizarea activităţii respective conform direcţiilor prioritare.
(2) Direcţiile prioritare ale activităţii de inovare şi transfer tehnologic se elaborează în conformitate cu tendinţele internaюionale, cu potenюialul naюional оn domeniul de inovare \xa7i transfer tehnologic, cu pronosticul dezvoltгrii social-economice а югrii \xa7i se aprobг de Parlament.
Capitolul  IV
PROGRAMELE ŞI PROIECTELE DE INOVARE
ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC
Articolul 13. Programele de stat de inovare şi
                          transfer tehnologic
(1) Programele de stat de inovare şi transfer tehnologic se elaborează în conformitate cu direcţiile prioritare ale activităţii în domeniu şi se aprobă de Guvern.
(2) În componenţa programelor de stat de inovare şi transfer tehnologic, după o expertiză respectivă efectuată de Agenţie, se includ proiectele de inovare şi transfer tehnologic, propuse de organizaţiile care practică activitatea în domeniu, proiecte care pot fi susţinute de la bugetul de stat pe deplin sau parţial. În ultimul caz se presupune finanţarea din mijloacele proprii ale organizaţiilor sau din alte surse.
Articolul 14. Proiectele de inovare şi transfer tehnologic
(1) Proiectele se consideră de inovare şi transfer tehnologic dacă, în urma realizării acestora, vor fi obţinute produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate (dotate cu maşini şi utilaje necesare asamblate), cu fabricarea mostrei de marfă sau a unei partide de mărfuri, care corespund următoarelor cerinţe:
a) constituie rezultat al implementării unui obiect de proprietate intelectuală (brevet de invenţie, model industrial, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru care producătorul are documentele necesare (certificat, patentă etc.) sau licenţele eliberate de proprietarul de obiect al proprietăţii intelectuale;
b) sînt elaborate pentru prima dată în Republica Moldova şi/sau sînt mai competitive, posedă parametri tehnico-economici substanţial mai buni şi ridică nivelul tehnico-ştiinţific şi tehnologic naţional.
(2) Decizia de calificare a proiectului de inovare şi transfer tehnologic este luată de Agenţie în cazul unui aviz pozitiv a cel puţin 2 experţi independenţi.
Articolul 15. Modul de selectare şi de înregistrare a
                          proiectelor de inovare
şi transfer tehnologic
(1) Proiectele de inovare şi transfer tehnologic se aprobă de Guvern, în cadrul programelor de stat, în conformitate cu direcţiile prioritare ale activităţii în domeniu.
(2) Programele de inovare şi transfer tehnologic se constituie de Agenţie din proiecte corespunzătoare, selectate prin concurs în baza unei expertize transparente. Pentru fiecare proiect se indică sursele de finanţare.
(3) Proiectele de inovare şi transfer tehnologic prezentate pentru concurs trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute la art.14.
(4) Proiectele de inovare şi transfer tehnologic, incluse în programele respective sau evaluate ca proiecte separate, după aprobarea lor de către Guvern, după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi după includerea în Registrul de stat al proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, denumit în continuare Registru de stat, obţin statut de proiecte prioritare de inovare şi transfer tehnologic.
(5) Înregistrarea de stat a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic se efectuează în modul stabilit de Guvern.
(6) Informaţia privind includerea proiectului de inovare şi transfer tehnologic în Registrul de stat este publicată de Agenţie.
(7) Agenţia eliberează subiectului activităţii de inovare şi transfer tehnologic un certificat ce confirmă înregistrarea de stat a proiectului. Forma certificatului este aprobată de Guvern.
(8) Certificatul înregistrării de stat a proiectului de inovare şi transfer tehnologic este valabil pentru termenul stabilit în programul respectiv. După expirarea acestui termen, înregistrarea de stat a proiectului de inovare şi transfer tehnologic nerealizat şi înscrierea respectivă din Registrul de stat îşi pierd valabilitatea. Informaţia privind acest fapt este publicată de Agenţie.
Capitolul  V
SUSŢINEREA DE CĂTRE STAT A ACTIVITĂŢII
 DE INOVARE Ş
I TRANSFER TEHNOLOGIC
Articolul 16. Sursele de finanţare a programelor şi proiectelor
                          de inovare
şi transfer tehnologic
(1) Sursele de finanţare a programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic sînt:
a) mijloacele bugetului de stat;
b) mijloacele bugetelor locale;
c) mijloacele şi fondurile extrabugetare;
d) mijloacele proprii ale subiecţilor activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
e) mijloacele organizaţiilor interesate în activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
f) investiţiile (donaţiile, granturile etc.) persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine;
g) alte surse neinterzise de legislaţia în vigoare.
(2) Modul de finanţare a programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic se aprobă de Guvern.
Articolul 17. Modalităţile de susţinere de către stat a activităţii de inovare
                     şi transfer tehnologic
(1) Subiecţii activităţii de inovare şi transfer tehnologic vor fi susţinuţi de stat prin finanţarea deplină sau parţială a proiectelor prioritare.
(2) Susţinerea de către stat a activităţii de inovare şi transfer tehnologic se realizează în următoarele forme:
a) finanţarea lucrărilor ştiinţifice, experimentale şi tehnologice legate de activitatea de inovare şi transfer tehnologic;
b) finanţarea programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic;
c) finanţarea patentării peste hotare a invenţiilor şi modelelor industriale incluse în componenţa producţiei autohtone exportate sau care urmează a fi exportată;
d) investirea mijloacelor în crearea şi dezvoltarea infrastructurii în domeniul de inovare şi transfer tehnologic;
e) plasarea comenzii de stat privind procurarea producţiei care este rezultatul activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
f) acordarea de subvenţii pentru anumite activităţi de inovare şi transfer tehnologic;
g) garantarea, în favoarea creditorilor şi investitorilor autohtoni şi străini, a obligaţiilor subiecţilor activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
h) reglarea tarifară şi netarifară a creării produselor autohtone competitive în raport cu producţia similară din străinătate;
i) acordarea înlesnirilor fiscale şi vamale subiecţilor activităţii de inovare şi transfer tehnologic;
j) acordarea dreptului de utilizare a patrimoniului statului, inclusiv a obiectelor proprietăţii intelectuale.
(3) Pentru coordonarea, stimularea şi susţinerea activităţii de inovare şi transfer tehnologic, anual, începînd cu 1 ianuarie 2004, în legea bugetului de stat vor fi prevăzute mijloacele financiare corespunzătoare.
Articolul 18. Condiţiile susţinerii din partea statului a activităţii de inovare
                     şi transfer tehnologic
(1) Susţinerea din partea statului a activităţii de inovare şi transfer tehnologic se acordă reglementat şi doar pe perioada desfăşurării unei astfel de activităţi.
(2) Susţinerea din partea statului a activităţii de inovare şi transfer tehnologic, prevăzută la lit.а), b), c), d), e), f), g) şi i) din art.17, se acordă pe bază de concurs.
(3) Susţinerea din partea statului a dezvoltării tehnologice a organizaţiilor care se află în proprietatea statului, prevăzută la lit.b) şi d) din art.17, se efectuează în bază de cotă-parte, cu atragerea mijloacelor proprii ale organizaţiilor în cauză.
(4) Susţinerea din partea statului a activităţii de inovare şi transfer tehnologic a întreprinderilor cu capital privat şi a celor mixte, prevăzută la lit.а), b), c), d), g) şi i) din art.17, se efectuează în bază de cotă-parte, în condiţiile finanţării rambursabile.
(5) Organizaţiilor de stat li se permite de a da în arendă întreprinderilor mici care practică, în calitate de activitate de bază, activitatea de inovare şi transfer tehnologic spaţiul şi patrimoniul ce se află în posesia statului, cu stabilirea arenzii la un nivel ce ar acoperi cheltuielile reale de întreţinere şi exploatare a spaţiului şi patrimoniului respectiv.
Articolul 19. Particularităţile impunerii fiscale şi vamale a activităţii
                     de inovare şi transfer tehnologic
Facilităţile fiscale şi cele vamale pentru desfăşurarea activităţii de inovare şi transfer tehnologic se stabilesc în Codul fiscal şi Codul vamal al Republicii Moldova.
Articolul 20. Asigurarea informaţională în domeniul
                     de inovare şi transfer tehnologic
Politica de stat pentru inovare şi transfer tehnologic prevede asigurarea funcţionării unui sistem de informare prin:
a) crearea spaţiului informaţional naţional privind activitatea de inovare şi transfer tehnologic şi integrarea acestuia în spaţiul informaţional internaţional;
b) colectarea informaţiei (autohtone şi străine) necesare domeniului de inovare şi transfer tehnologic;
c) asigurarea accesului la fondurile informaţionale internaţionale;
d) crearea condiţiilor pentru diseminarea informaţiei în domeniul de inovare şi transfer tehnologic, participarea la expoziţii, tîrguri, manifestări naţionale şi internaţionale;
e) asigurarea dreptului subiecţilor activităţii de inovare şi transfer tehnologic la liberul schimb de informaţii în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
Articolul 21. Colaborarea internaţională în domeniul de inovare
                     şi transfer tehnologic
(1) Statul susţine extinderea colaborării cu partenerii din străinătate în domeniul de inovare şi transfer tehnologic în conformitate cu legislaţia în vigoare, creează condiţii prielnice pentru integrarea în comunitatea tehnico-ştiinţifică internaţională.
(2) Susţinerea de către stat a colaborării internaţionale în domeniul de inovare şi transfer tehnologic se realizează în baza acordurilor internaţionale semnate de Republica Moldova.
(3) Pe teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu legislaţia în vigoare, pot fi create organizaţii de inovare şi transfer tehnologic cu capital mixt.
Capitolul  VI
DISPOZIŢII  FINALE
Articolul 22
Guvernul, în termen de 6 luni:
- va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
- va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                          Eugenia OSTAPCIUC

    Chi
şinău, 10 iulie 2003.
    Nr.289-XV.