LPA353/2004
ID intern unic:  313132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 353
din  28.10.2004
cu privire la Agentul guvernamental
Publicat : 19.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 208-211     art Nr : 932
Avînd în vedere importanţa deosebită a respectării principiilor fundamentale ale dreptului internaţional în domeniul dreptului omului, precum şi necesitatea reprezentării opiniei oficiale a Guvernului în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din constituţia Republicii Moldova, parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - Prezenta lege stabileşte statutul, atribuţiile şi modul de funcţionare a Agentului guvernamental, domeniul lui de activitate.
Art.2. - În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
agent guvernamental - reprezentant al guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a drepturilor Omului;
Curte - Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO);
Comitetul de Miniştri - Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei;
Convenţie - Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi protocoalele adiţionale la ea;
Regulamentul Curţii - Regulamentul Curţii Europene a drepturilor Omului.
Art.3. - (1) Agentul guvernamental reprezintă Guvernul în faţa Curţii în conformitate cu prevederile Convenţiei, cu Regulamentul Curţii şi cu prezenta lege.
(2) Agentul guvernamental funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei.
Capitolul II
STATUTUL AGENTULUI GUVERNAMENTAL
Art.4. - (1) Agentul guvernamental este numit şi eliberat din funcţie de către Guvern, la propunerea ministrului justiţiei.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a Agentului guvernamental se aduc la cunoştinţă Curţii prin intermediul Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova de pe lîngă Consiliul Europei.
(3) Candidatul la funcţia de Agent guvernamental trebuie să întrunească următoarele cerinţe de calificare:
a) să fie licenţiat în drept;
b) să posede cunoştinţe generale şi experienţă în domeniul dreptului, inclusiv al dreptului administrativ;
c) să aibă experienţă în domeniul protecţiei drepturilor omului;
d) să cunoască fluent cel puţin una din limbile de lucru ale Curţii - engleza sau franceza.
(4) Agentul guvernamental, în perioada exercitării atribuţiilor de serviciu, este membru al serviciului diplomatic al Republicii Moldova.
Art.5. - Agentul guvernamental se subordonează Prim-ministrului şi ministrului justiţiei.
Capitolul III
ATRIBUŢIILE  ŞI  MODUL  DE  FUNCŢIONARE
A  AGENTULUI  GUVERNAMENTAL
Art.6. - Agentul guvernamental exercită următoarele atribuţii:
a) reprezintă Guvernul Republicii Moldova la Curte şi îndeplineşte orice altă atribuţie prevăzută de Convenţie sau de Regulamentul Curţii;
b) supraveghează corectitudinea măsurilor adoptate în vederea executării hotărîrilor pronunţate de Curte şi propune autorităţilor competente spre adoptare măsuri cu caracter general întru evitarea noilor încălcări ale prevederilor Convenţiei şi protocoalelor adiţionale;
c) informează Prim-ministrul despre evoluţia cauzelor la Curte;
d) reprezintă Guvernul la întrunirile specializate ale Comitetului de Coordonare pentru Drepturile Omului (CDDH) şi ale comitetului de Experţi pentru Perfecţionarea Procedurilor de Protecţie a Drepturilor Omului (DH-PR), subordonat acestuia;
e) asigură  informarea judecătorilor, procurorilor şi funcţionarilor publici cu privire la jurisprudenţa Curţii;
f) informează periodic, inclusiv la cerere, Ministerul Afacerilor Externe despre măsurile care urmează să fie luate de autorităţile publice naţionale în vederea executării hotărîrilor Curţii.
Art.7. - (1) Republica Moldova sesizează Curtea în cauze interstatale prin intermediul Agentului guvernamental, la decizia Guvernului.
(2) dacă într-o cauză aflată pe rolul Curţii reclamantul este un cetăţean al Republicii Moldova, iar pîrîtul este un alt stat decît Republica Moldova, parte la Convenţie, ca terţ intervine Agentul guvernamental, cu aprobarea Guvernului.
Art.8. - În cauza în care în calitate de pîrît este Republica Moldova, iar de reclamant - o persoană particulară avînd cetăţenia unui alt stat parte la Convenţie, Agentul guvernamental notifică acel stat despre existenţa cauzei pentru ca acesta din urmă să poată exercita dreptul de intervenţie. Notificarea se face prin intermediul reprezentanţei diplomatice a Republicii Moldova în statul respectiv, iar în lipsa acesteia, prin intermediul reprezentanţei diplomatice a acelui stat de pe lîngă Consiliul Europei.
Art.9. - Agentul guvernamental colaborează cu autorităţile publice şi cu alte persoane juridice de drept public sau de drept privat.
Art.10. - (1) Autorităţile publice şi alte persoane juridice de drept public sau de drept privat sînt obligate să trimită Agentului guvernamental, în termenul stabilit de acesta, actele, datele şi informaţiile solicitate.
(2) Agentul guvernamental este obligat să respecte caracterul confidenţial al actelor, datelor şi informaţiilor, în condiţiile legii.
(3) Nu pot fi comunicate Agentului guvernamental acte, date sau informaţii care aduc atingere dreptului la viaţă privată
Art.11. - În cazul în care acţiunile sau inacţiunile reprezentanţilor autorităţilor publice sau deciziile emise de ele încalcă vădit drepturile şi libertăţile omului, Agentul guvernamental este în drept să sesizeze din oficiu instituţiile competente despre necesitatea înlăturării încălcărilor, cerînd adoptarea de măsuri în vederea respectării uniforme şi exacte a Convenţiei şi aplicării conforme a jurisprudenţei Curţii.
Art.12. - (1) În cazul în care sînt necesare cunoştinţe speciale, Agentul guvernamental poate solicita autorităţilor şi instituţiilor efectuarea de expertize juridice.
(2) Expertizele efectuate de autorităţi şi instituţii publice sînt gratuite, cele efectuate de alte instituţii se plătesc de la bugetul Ministerului Justiţiei.
Art.13. - (1) Soluţionarea pe cale amiabilă a unei cauze împotriva Republicii Moldova, în temeiul unei cereri individuale, se face printr-un acord privind o astfel de soluţionare.
(2) Acordul de soluţionare amiabilă se încheie între Guvernul Republicii Moldova, reprezentat de Agentul guvernamental, şi reclamant sau reprezentantul acestuia.
(3) Acordul de soluţionare amiabilă se încheie în scris, în exemplare suficiente pentru a fi remise cîte unul: Agentului guvernamental, fiecărui reclamant parte la acord şi Curţii.
(4) Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a unei cauze, Agentul guvernamental solicită avizul Ministerului Finanţelor, altor autorităţi publice sau organe de resort cărora li se atribuie ca învinuire pretinsa încălcare a drepturilor reclamantului. Avizele au caracter consultativ şi trebuie prezentate agentului guvernamental în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, dacă în aceasta din urmă nu este prevăzut un alt termen.
Art.14. - Potrivit art.43 din Convenţie, Agentul guvernamental, cu aprobarea Guvernului, poate cere retrimiterea cauzei spre examinare în Marea Cameră.
Art.15. - (1) Sumele, stabilite de Curte, necesare reparării echitabile a prejudiciului şi compensării celorlalte cheltuieli, precum şi sumele stabilite prin acordul de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei se achită incontestabil de către Ministerul Finanţelor, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt prevăzute mijloace pentru acest scop în legea bugetului de stat.

       [Art.15 al.(1) în redacţia LP48-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.238]
(2) Hotărîrea Curţii, cu referinţă la suma de reparare echitabilă a prejudiciului şi de compensare a celorlalte cheltuieli, precum şi acordul de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei, semnat de părţi, constituie titlu executoriu.
(3) Plata se efectuează în termenul prevăzut de hotărîrea Curţii sau de acordul de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei.
(4) Modalităţile de  plată sînt  prevăzute de lege.
Art.16. - Deciziile şi hotărîrile Curţii pronunţate în cauzele în care Republica Moldova are calitatea de pîrît se publică gratuit în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Art.17. - (1) Statul are drept de regres împotriva persoanelor a căror activitate, cu intenţie sau din culpă gravă, a constituit temei pentru adoptarea hotărîrii privind plata obligatorie a sumelor stabilite prin hotărîre a Curţii sau prin acord de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei.
(2) Sumele stabilite prin hotărîre a Curţii sau prin acord de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei se restituie integral, în baza unei hotărîri judecătoreşti, de către persoanele care, cu intenţie sau din culpă gravă, au condiţionat achitarea obligatorie a acestor sume de către Republica Moldova.
(3) Agentul guvernamental este obligat să informeze Procurorul General şi Consiliul Superior al Magistraturii, după caz, despre toate cazurile cînd, prin hotărîre a Curţii sau prin acord de soluţionare amiabilă a cauzei, Republica Moldova este obligată să plătească unele sume băneşti. Informaţia se prezintă  în termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii Curţii sau de la  data semnării acordului de soluţionare amiabilă a cauzei.
(4) Acţiunea în regres privind restituirea sumelor specificate la alin.(1) se depune, în condiţiile legii, de către Procurorul General, în termen de 1 an de la data la care a expirat termenul de plată, stabilit de Curte sau prin acordul de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei.
(5) Guvernul este în drept să participe, în condiţiile Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, la toate procesele judiciare intentate potrivit dispoziţiilor prezentului articol.

       [Art.17 în redacţia LP48-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.238]
     
Art.18.
- (1) Activitatea agentului guvernamental este asigurată de Direcţia Agent guvernamental, care funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei.
     
[Art.18 al.(1) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(2) Organizarea şi statele de personal ale Direcţiei Agent guvernamental, în limita statelor de personal aprobate Ministerului Justiţiei, precum şi raporturile acesteia cu alte subdiviziuni ale Ministerului Justiţiei, se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Agentului guvernamental.
   
[Art.18 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(3) Agentul guvernamental deţine funcţie de demnitate publică obţinută prin numire. Personalul Direcţiei Agent guvernamental este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
   
[Art.18 al.(3) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
Art.19. - Ministrul justiţiei, la propunerea Agentului guvernamental, poate desemna şeful Direcţiei agent guvernamental pentru procedurile verbale într-o anumită cauză din cadrul Curţii.
   
[Art.19 modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
Art.20. - Agentul guvernamental, cu acordul ministrului justiţiei, poate delega dreptul de semnătură şefului Direcţiei Agent guvernamental.
   
[Art.20 modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
Art.21. - (1) Agentul guvernamental poate fi ajutat, în procedurile verbale din cadrul Curţii, de unul sau mai mulţi asistenţi sau consultanţi.
(2) Desemnarea în calitate de asistent sau de consultant se face de către Agentul guvernamental, cu acordul ministrului justiţiei.
(3) Pot fi desemnaţi în calitate de asistent colaboratorii de specialitate juridică din cadrul  Direcţiei Agent guvernamental.
   
[Art.21 al.(3) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
(4)  Poate fi desemnată în calitate de consultant orice persoană care este specialist în domeniul ce formează obiectul cauzei sau este o personalitate recunoscută în materia respectivă.
(5) Agentul guvernamental, cu acordul ministrului justiţiei, poate angaja, după caz, traducători-interpreţi în bază de contract.
Art.22. - (1) Asigurarea materială şi orice alte cheltuieli ce ţin de exercitarea atribuţiilor de serviciu şi de participarea agentului guvernamental şi a persoanelor care îl însoţesc la procedurile din cadrul Curţii şi al Comitetului de Miniştri, precum şi cheltuielile legate de aflarea în misiune a persoanei specificate la art.19, se efectuează din contul mijloacelor alocate în acest scop Ministerului justiţiei.
(2) Guvernul, la propunerea ministrului justiţiei, alocă, după caz, mijloace financiare suplimentare din fondul de rezervă al Guvernului.
Art.23. - (1) Pe lîngă Agentul guvernamental activează un consiliu consultativ, prezidat de acesta.
(2) La lucrările consiliului consultativ participă şi şeful Direcţiei Agent guvernamental, alte persoane invitate.
   
[Art.23 al.(2) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
Art.24. - Agentul guvernamental nu are dreptul, timp de 7 ani din momentul eliberării din funcţie, să participe în calitate de reprezentant al reclamantului în cauza supusă examinării Curţii, dacă a participat la examinarea ei anterioară.
[Art.25 exclus prin LP24-XVI din 03.02.09, MO37-40/20.02.09 art.116]
Capitolul  IV
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
Art.26. - (1) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
(2) Ministerul finanţelor va prevedea, în proiectul legii bugetului de stat, mijloacele financiare necesare realizării prevederilor din prezenta lege.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                                 Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 28 octombrie 2004.
Nr.353-XV.