LPM448/2003
ID intern unic:  313183
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 448
din  13.11.2003
cu privire la statutul forţei militare străine în
Republica Moldova
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 42
    MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte condiţiile de intrare, de staţionare temporară şi de ieşire de pe teritoriul Republicii Moldova ori de tranzitare a acestuia a forţei militare străine în conformitate cu acordurile internaţionale (denumite în continuare Acord) la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    forţă militară - efectivul trupelor militare ale uneia dintre părţile la Acord, cu armamentul şi tehnica militară din dotare, în timpul aflării lor provizorii pe teritoriul Republicii Moldova sau al tranzitării acestuia în legătură cu participarea la activităţi comune;
    componentă civilă - personalul civil care însoţeşte forţa militară, fiind angajat de statul trimiţător (în această categorie nu intră apatrizii, cetăţenii statelor care nu sînt parte la Acord şi cetăţenii Republicii Moldova);
    membru de familie - soţia (soţul) membrului forţei militare sau al componentei civile ori copiii aflaţi la întreţinerea acestuia;
    stat trimiţător - parte la Acord căreia îi aparţine forţa militară şi componenta civilă trimise să staţioneze pe teritoriul Republicii Moldova sau să tranziteze teritoriul acesteia;
    autorităţi ale statului trimiţător - autorităţile statului trimiţător învestite cu atribuţii de comandă şi de aplicare a legislaţiei statului respectiv faţă de membrii forţei militare şi ai componentei civile;
    taxe vamale - taxe vamale sau orice alte taxe şi impozite pe import sau export, cu excepţia sumelor care constituie plata pentru serviciile prestate;
    activităţi comune - participarea la:
    a) operaţiuni de menţinere a păcii, efectuate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa;
    b) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale;
    c) acordarea ajutorului umanitar;
    d) operaţiuni de căutare şi salvare;
    e) exerciţii, aplicaţii militare bilaterale sau multinaţionale în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    admitere temporară - regim vamal în care se permite introducerea şi scoaterea armamentului, a tehnicii militare din dotare, a mijloacelor de susţinere şi asigurare, a echipamentului militar, a altor bunuri, inclusiv a obiectelor necesare exclusiv uzului personal, cu exonerarea lor totală de taxe şi fără aplicarea măsurilor de politică economică. Bunurile admise temporar trebuie să fie reexportate în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării lor în condiţii bune.
    Articolul 3. Restricţiile activităţii politice
    (1) Forţa militară, componenta civilă, precum şi membrii de familie sînt obligaţi să respecte legislaţia Republicii Moldova şi să nu participe la nici un fel de activităţi politice pe teritoriul ei.
    (2) Statul trimiţător poartă răspundere pentru respectarea strictă de către forţa sa militară, de către componenta civilă, precum şi de către membrii de familie, a stipulărilor alin.(1).
    Articolul 4. Negocierea acordurilor separate
    În scopul stabilirii condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţilor comune pe teritoriul Republicii Moldova, Guvernul, prin intermediul Ministerului Apărării, negociază şi încheie acorduri separate cu statele participante la activităţile comune respective.
Capitolul II
INTRAREA PE ŞI IEŞIREA DE PE TERITORIUL
REPUBLICII MOLDOVA A FORŢEI MILITARE,
COMPONENTEI CIVILE ŞI A MEMBRILOR
DE FAMILIE

    Articolul 5. Modul de intrare şi de ieşire
    (1) Forţa militară şi componenta civilă nu sînt supuse reglementărilor privind regimul de vize la intrarea pe sau ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Forţa militară şi componenta civilă se scutesc de înregistrare la structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice, fără drept de domiciliu sau de reşedinţă pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (3) Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne este autorizată să solicite de la forţa militară a statului trimiţător, la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, următoarele documente:
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    a) actul de identitate personal, emis de către statul trimiţător şi prevăzut cu o fotografie, care conţine numele, prenumele, data naşterii, gradul militar, tipul şi numărul armei individuale (dacă există);
    b) ordinul de deplasare, individual sau colectiv, redactat în limba statului trimiţător şi în limba engleză, franceză sau rusă, emis de instituţia competentă a statului trimiţător, care certifică statutul persoanei sau al grupului forţei militare, calitatea de membru sau membri ai forţei militare, precum şi ruta şi modul stabilit de deplasare. Modul de deplasare a forţei militare pe teritoriul Republicii Moldova se coordonează cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova.
    (4) Componenta civilă trece frontiera de stat a Republicii Moldova pe bază de paşaport.
    (5) Membrii de familie sînt supuşi regimului de paşapoarte şi vize în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    (6) Forţa militară, componenta civilă, membrii de familie, precum şi bunurile şi mijloacele de transport ale acestora intră pe teritoriul Republicii Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat.
    (7) Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova se efectuează şi prin alte locuri în condiţiile stabilite de acordurile dintre Republica Moldova şi alte state, precum şi prin aeroporturile care nu operează în trafic internaţional, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Serviciului Vamal, solicitată de Ministerul Apărării cu 10 zile înaintea sosirii forţei militare în punctul stabilit.
    [Art.5 al.(7) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.5 al.(7) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (8) Ministerul Apărării, cu 10 zile înainte de sosirea forţei militare, asigură cu informaţia necesară autorităţile corespunzătoare ale administraţiei publice centrale şi locale implicate în această activitate.
    (9) Serviciul Vamal are dreptul de a efectua controlul corporal al efectivului forţei militare, al personalului componentei civile şi al membrilor de familie, controlul bagajelor şi vehiculelor lor, precum şi de a confisca bunuri, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    [Art.5 al.(9) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    (10) Documentele oficiale conţinute în plicuri sigilate nu sînt supuse controlului vamal dacă persoanele care le transportă deţin un ordin individual de deplasare, eliberat în condiţiile prevăzute de prezentul articol. Ordinul de deplasare precizează numărul plicurilor şi faptul că acestea conţin numai documente oficiale.
    (11) Autorităţile statului trimiţător informează de îndată Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Interne ale Republicii Moldova despre:
    a) orice membru al forţei militare sau al componentei civile care a părăsit serviciul statului respectiv şi nu este repatriat;
    b) orice membru al forţei militare care a lipsit nemotivat din tabăra militară mai mult de 21 de zile.
    (12) Dacă autorităţile abilitate ale Republicii Moldova au cerut expulzarea unui membru sau a unui fost membru al forţei militare sau al componentei civile ori a unui membru de familie, autorităţile statului trimiţător au obligaţia să-l determine să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Prevederile respective se aplică numai persoanelor care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova ca membri ai forţei militare sau ai componentei civile ori ca membri de familie.
    (13) Introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova a valorilor valutare de către membrii forţei militare şi ai componentei civile, membrii lor de familie se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.
    [Art.5 al.(13) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, introducerea şi scoaterea în/din Republica Moldova de către forţa militară a valorilor valutare, inclusiv a numerarului în valută străină şi în monedă naţională, precum şi a cecurilor de călătorie în valută străină destinate uzului exclusiv al forţei militare şi al componentei civile, se efectuează fără autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei şi fără permisiunile băncilor licenţiate din Republica Moldova pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, cu declararea valorilor valutare la organele vamale.
    [Art.5 al.(14) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 6. Restricţii faţă de mijloacele de transport
    (1) Autovehiculele militare ale statului trimiţător pot trece frontiera de stat pe drumurile publice dacă îndeplinesc condiţiile de admitere în circulaţia internaţională şi dacă conducătorii lor posedă permis de conducere naţional sau internaţional conform modelului stabilit de Convenţia asupra circulaţiei rutiere.
    (2) Autovehiculele, menţionate la alin.(1), al căror certificat de înmatriculare nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Convenţia asupra circulaţiei rutiere pot circula pe drumurile publice dacă acest certificat, la solicitarea Ministerului Apărării, este aprobat de Ministerul Afacerilor Interne.
    (3) Vehiculele de serviciu ale forţei militare sau ale componentei civile poartă, pe lîngă numărul de înregistrare, însemnul statului la care aparţin.
    Articolul 7. Uniforma forţei militare
    La trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, membrii forţei militare poartă, în mod obligatoriu, uniformă. Pe timpul desfăşurării activităţilor comune în Republica Moldova, aceştia pot fi şi în ţinută civilă, în aceleaşi condiţii ca şi militarii Forţelor Armate ale Republicii Moldova care participă la activităţile respective.
    Articolul 8. Purtarea şi folosirea armelor
    Membrii forţei militare, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, deţin şi poartă arme din dotare, cu condiţia unei autorizări corespunzătoare. Modul şi condiţiile folosirii armelor şi armamentului din dotarea forţei militare în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu se stabilesc în procesul negocierilor şi prin încheierea unor acorduri bilaterale între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi autorităţile statului trimiţător.
    Articolul 9. Asigurarea securităţii deplasării forţei militare
    Ministerul Afacerilor Interne asigură securitatea forţei militare în timpul deplasării ei pe teritoriul Republicii Moldova, în care scop Ministerul Apărării îi pune la dispoziţie informaţiile necesare privind deplasarea respectivă.
Capitolul III
JURISDICŢIA. PREJUDICIUL MATERIAL
    Articolul 10. Competenţa instanţelor judecătoreşti
    (1) Instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova sînt în drept să-şi exercite jurisdicţia asupra membrilor forţei militare sau ai componentei civile şi asupra membrilor de familie în cazul comiterii faptelor ilicite pe teritoriul Republicii Moldova, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    (2) Autorităţile militare ale statului trimiţător sînt în drept să-şi exercite jurisdicţia asupra persoanelor supuse legilor militare ale statului respectiv.
    (3) În cazul în care dreptul de a exercita jurisdicţia este concurent, se aplică următoarele reguli:
    a) autorităţile militare ale statului trimiţător au dreptul prioritar de a exercita jurisdicţia asupra unui membru al propriei forţe militare sau al componentei civile în cazul:
    - faptelor ilicite îndreptate exclusiv împotriva proprietăţii sau securităţii statului trimiţător;
    - faptelor ilicite îndreptate exclusiv împotriva persoanei ori proprietăţii unui alt membru al forţei militare sau al componentei civile ori a unui membru de familie;
    - faptelor ilicite săvîrşite în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    b) membrul forţei militare sau al componentei civile nu este supus procedurii de executare a hotărîrii instanţei judecătoreşti, emise contra lui în Republica Moldova, dacă fapta ilicită s-a produs ca urmare a îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor de serviciu;
    c) în cazul săvîrşirii altor categorii de fapte ilicite, instanţa judecătorească a Republicii Moldova are dreptul de a-şi exercita, cu prioritate, jurisdicţia. Dacă instanţa judecătorească a Republicii Moldova care posedă dreptul prioritar decide să nu-şi exercite jurisdicţia, ea notifică autorităţile militare ale statului trimiţător.
    (4) Autorităţile abilitate ale Republicii Moldova informează de îndată autorităţile statului trimiţător despre reţinerea oricărui membru al forţei militare sau al componentei civile ori membrului de familie.
    (5) Organele de urmărire penală ale Republicii Moldova şi autorităţile militare ale statului trimiţător îşi acordă asistenţă reciprocă în efectuarea investigaţiilor necesare, la colectarea şi administrarea probelor, inclusiv la sechestrarea şi, după caz, la transmiterea obiectelor care au legătură cu infracţiunea.
    (6) În cazul în care un membru al forţei militare sau al componentei civile ori un membru de familie este supus urmăririi penale, fiind pus sub jurisdicţia Republicii Moldova, el are dreptul:
    a) la un proces legal şi echitabil;
    b) la o informare prealabilă, înainte de începerea procesului, despre acuzaţiile înaintate împotriva sa;
    c) la confruntare cu martorii care depun mărturii împotriva lui;
    d) la chemarea obligatorie în instanţă a martorilor care pot depune mărturii în favoarea sa, dacă ei se află sub jurisdicţia Republicii Moldova;
    e) la un apărător desemnat de el sau la un apărător care să-i acorde asistenţă gratuită în condiţiile legii;
    f) la serviciile unui interpret calificat;
    g) la comunicare cu reprezentantul autorităţilor statului trimiţător şi la prezenţa acestuia în cadrul procesului.
    (7) În cazul în care un membru al forţei militare sau al componentei civile ori un membru de familie a fost judecat de către autorităţile statului trimiţător şi a fost condamnat, achitat sau graţiat, el nu va putea fi judecat din nou, pentru aceeaşi faptă ilicită, de către instanţa judecătorească a Republicii Moldova.
    (8) Prevederile prezentului articol nu implică nici un drept pentru autorităţile militare ale statului trimiţător de a-şi exercita jurisdicţia asupra cetăţenilor Republicii Moldova.
    Articolul 11. Responsabilitatea părţilor
    (1) Guvernul Republicii Moldova renunţă la orice pretenţii faţă de statul trimiţător pentru prejudiciul cauzat oricărei proprietăţi care îi aparţine sau este folosită de Forţele Armate dacă asemenea prejudiciu:
    a) a fost cauzat de membrii forţei militare sau ai componentei civile în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    b) a fost cauzat de un autovehicul sau o aeronavă aparţinînd statului trimiţător, utilizate de forţa militară sau componenta civilă, cu condiţia că vehiculul sau aeronava au fost folosite în cadrul activităţilor comune, iar prejudiciul a fost cauzat unei proprietăţi utilizate în acest scop.
    (2) În cazurile altele decît cele prevăzute la alin.(1), responsabilitatea statului trimiţător, precum şi cuantumul prejudiciilor cauzate persoanelor fizice şi juridice ale Republicii Moldova sînt stabilite prin negocieri între autorităţile abilitate ale celor două state.
    (3) Guvernul Republicii Moldova renunţă la pretenţiile sale dacă prejudiciul este mai mic decît echivalentul în lei a 1400 dolari S.U.A, determinat cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data stabilirii prejudiciului cauzat.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (4) Republica Moldova şi statul trimiţător îşi asumă responsabilitatea şi renunţă la toate pretenţiile reciproce privind rănirea, schilodirea sau decesul oricărui membru al forţelor militare sau al componentei civile dacă faptul s-a produs în timpul îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor de serviciu.
    Articolul 12. Prejudiciul cauzat în timpul îndeplinirii
                         obligaţiilor de serviciu
    Pretenţiile apărute ca urmare a faptelor ilicite comise de membrii forţei militare sau ai componentei civile în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, altele decît cele prevăzute de Acord, care cauzează prejudicii pe teritoriul Republicii Moldova unor persoane fizice sau juridice, sînt soluţionate de către Republica Moldova în conformitate cu următoarele prevederi:
    a) pretenţiile sînt depuse, înregistrate şi examinate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, aplicabilă pretenţiilor ce decurg din activităţile propriilor forţe armate;
    b) plata sumelor stabilite prin hotărîrea instanţei judecătoreşti se va efectua de către Guvernul Republicii Moldova în monedă naţională;
    c) statul trimiţător va fi informat despre orice pretenţie soluţionată de autorităţile abilitate ale Republicii Moldova şi despre sumele achitate, cu propunerea de împărţire a acestora din urmă. În lipsa unui răspuns în termen de 2 luni, se consideră că împărţirea propusă a fost acceptată;
    d) sumele necesare pentru soluţionarea litigiilor, în condiţiile prezentului articol şi ale art.11 alin.(2), vor fi împărţite între Guvernul Republicii Moldova şi statul trimiţător după cum urmează:
    - dacă întreaga responsabilitate revine unui singur stat, suma stabilită de către părţi sau instanţa judecătorească a Republicii Moldova este suportată, în proporţie de 25 la sută, de către Guvernul Republicii Moldova şi, în proporţie de 75 la sută, de către statul trimiţător;
    - dacă sînt responsabile mai multe state, suma stabilită de către părţi sau de către instanţa judecătorească a Republicii Moldova se suportă în mod egal de către aceste state. Totuşi, cînd Republica Moldova nu este unul dintre statele responsabile, partea Republicii Moldova este egală cu jumătate din contribuţia fiecărui stat trimiţător;
    - dacă paguba a fost cauzată de forţele armate ale părţilor la Acord şi nu este posibil să fie imputată în mod precis uneia sau mai multora dintre aceste forţe armate, suma stabilită de către părţi sau instanţa judecătorească a Republicii Moldova va fi împărţită în mod egal între părţi.
    Articolul 13. Prejudiciul cauzat în afara îndeplinirii
                         obligaţiilor de serviciu
    (1) Pretenţiile împotriva unor membri ai forţei militare sau ai componentei civile, înaintate pentru fapte ilicite comise pe teritoriul Republicii Moldova în afara îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, sînt soluţionate după cum urmează:
    a) Ministerul Apărării al Republicii Moldova este responsabil pentru efectuarea analizei revendicărilor, evaluarea prejudiciului şi întocmirea unui raport privind fiecare caz;
    b) raportul se înaintează statului trimiţător, care stabileşte cuantumul despăgubirii, efectuează plata acesteia şi informează Ministerul Apărării al Republicii Moldova despre hotărîrea adoptată şi suma achitată.
    (2) Prevederile prezentului articol nu afectează competenţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova de a soluţiona o acţiune intentată împotriva unui membru al forţei militare sau al componentei civile în cazul în care nu sînt efectuate plăţile în vederea satisfacerii depline a revendicării.
    (3) Revendicările apărute în urma exploatării neautorizate a unui autovehicul sau a unei aeronave a forţei militare a statului trimiţător sînt soluţionate în conformitate cu prevederile prezentului articol.
    (4) În cazul apariţiei unui diferend asupra chestiunii de a se şti dacă fapta care antrenează răspunderea s-a produs în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, precum şi dacă exploatarea unui autovehicul sau aeronave ale forţei militare a fost sau nu autorizată, diferendul se va soluţiona prin negocieri ale autorităţilor abilitate ale statelor implicate.
Capitolul IV
PROCURAREA BUNURILOR MATERIALE.
    [Capitolul IV titlul modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 14. Procurarea bunurilor materiale
    (1) Membrii forţei militare, ai componentei civile şi membrii de familie pot procura pe teritoriul Republicii Moldova bunuri necesare consumului propriu şi pot beneficia de servicii în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii Republicii Moldova.
    (2) Bunurile necesare pentru asigurarea forţei militare sau a componentei civile sînt procurate în mod obişnuit prin intermediul structurilor care achiziţionează asemenea bunuri pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova. Pentru evitarea oricăror efecte negative ale acestor achiziţii asupra economiei naţionale, Guvernul Republicii Moldova indică, după caz, bunurile a căror procurare este limitată sau interzisă.
    (3) Toate cheltuielile efectuate de forţa militară se vor achita, de regulă, înainte de părăsirea teritoriului, conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.
    [Art.14 al.(3) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
   
(4) Forţa militară, componenta civilă şi membrii de familie efectuează plăţi şi transferuri în cadrul operaţiunilor valutare în conformitate cu legislaţia valutară a Republicii Moldova.
    [Art.14 al.(4) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.15 abrogat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
Capitolul V
ADMINISTRAREA TABEREI MILITARE.
PROTECŢIA MEDIULUI
    Articolul 16. Administrarea taberei militare
    (1) Forţa militară are dreptul de a administra tabere şi sedii în conformitate cu acordurile încheiate cu Guvernul Republicii Moldova şi este obligată să ia toate măsurile necesare pentru menţinerea ordinii şi asigurarea securităţii în aceste tabere sau sedii.
    (2) Poliţia militară a forţei militare este folosită în afara taberelor şi sediilor acesteia numai cu acordul autorităţilor abilitate ale Republicii Moldova şi în colaborare cu acestea, în măsura în care sînt necesare intervenţii pentru menţinerea disciplinei şi ordinii publice în rîndul membrilor forţei militare.
    (3) În cazul folosirii de către forţa militară a unor poligoane sau aerodromuri militare, se încheie contracte care stipulează condiţiile de folosire a acestora în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    (4) Responsabilitatea pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii la dispoziţia forţei militare sau a componentei civile a imobilelor, terenurilor şi serviciilor aferente de care forţa militară are nevoie revine Ministerului Apărării al Republicii Moldova.
    (5) Costurile de folosinţă şi de întreţinere a tuturor obiectivelor, puse de către Republica Moldova la dispoziţia forţei militare în bază de contracte, vor fi achitate, pentru întreaga durată a activităţilor comune, de către autorităţile militare ale statului trimiţător.
    Articolul 17. Protecţia mediului
    (1) Forţa militară, componenta civilă şi membrii de familie sînt obligaţi să respecte prevederile legislaţiei Republicii Moldova privind protecţia mediului.
    (2) În Republica Moldova, forţei militare, componentei civile şi membrilor de familie le sînt interzise următoarele activităţi:
    a) importul deşeurilor şi substanţelor toxice de orice natură;
    b) deteriorarea şi poluarea terenurilor şi culturilor agricole, precum şi a plantaţiilor vitipomicole;
    c) utilizarea pesticidelor şi produselor de uz fitosanitar fără aprobările legale;
    d) vătămarea sau nimicirea animalelor şi păsărilor;
    e) spălarea în apele naturale a vehiculelor şi utilajelor, precum şi a corpurilor ce conţin uleiuri, combustibil lichid, lubrifianţi, substanţe periculoase ori pesticide;
    f) incendierea pădurilor, miriştilor şi a vegetaţiei ierboase;
    g) introducerea în ţară a unor culturi de microorganisme, inclusiv a celor modificate genetic, de plante şi animale vii, precum şi a produselor de origine animală, fără acordul autorităţilor abilitate ale Republicii Moldova pentru protecţia fitosanitară, sanitar-veterinară sau, după caz, pentru protecţia mediului;
    h) executarea oricăror activităţi cu un posibil impact asupra mediului.
    (3) Constatarea încălcării prevederilor prezentului articol revine autorităţilor abilitate ale Republicii Moldova.
Capitolul VI
FOLOSIREA FORŢEI DE MUNCĂ LOCALE.
SERVICIILE MEDICALE.
COMPETENŢA PĂRŢILOR
LA ACORD ÎN CAZUL UNUI DECES

    Articolul 18. Folosirea forţei de muncă locale
    (1) Forţa militară sau componenta civilă poate angaja în serviciul său populaţia civilă a Republicii Moldova prin încheierea unor contracte individuale de muncă. Condiţiile de angajare şi de muncă, în particular salariile, plăţile suplimentare şi condiţiile protecţiei angajaţilor, precum şi obligaţiile privind constituirea fondurilor de asigurări sociale, de pensii şi ajutor de şomaj sînt cele stipulate de legislaţia Republicii Moldova. Angajaţii din rîndurile populaţiei civile nu sînt consideraţi membri ai forţei militare sau ai componentei civile.
    (2) În cazul vătămării sănătăţii unui angajat al forţei militare sau al componentei civile, cercetarea cauzelor, împrejurărilor şi stabilirea răspunderii, respectiv a măsurilor pentru prevenirea unor accidente similare, se efectuează de către un reprezentant împuternicit al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, împreună cu un reprezentant împuternicit al forţei militare.
    (3) Autorităţile statului trimiţător poartă răspundere materială pentru dauna pricinuită angajaţilor forţei militare sau ai componentei civile prin schilodire sau altă vătămare a sănătăţii, legată de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
    (4) Despăgubirea părţii vătămate se efectuează în condiţiile art.12.
    (5) În vederea stabilirii cauzelor care au condus la schilodire sau altă vătămare a sănătăţii angajaţilor forţei militare sau ai componentei civile, autorităţile statului trimiţător acordă tot sprijinul organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova pentru obţinerea probelor necesare elucidării cauzei.
    Articolul 19. Serviciile medicale
    În cazul în care membrii forţei militare, ai componentei civile sau membrii de familie nu dispun de condiţii medicale adecvate în locul de dislocare, lor li se acordă tratament medical, inclusiv prin spitalizare, în aceleaşi condiţii ca şi militarii Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
    Articolul 20. Competenţa părţilor la Acord în cazul unui deces
    (1) Autorităţile statului trimiţător au dreptul şi obligaţia de a dispune de cadavrul membrului forţei militare sau al componentei civile ori al membrului de familie decedat în Republica Moldova, precum şi de bunurile din proprietatea personală a acestuia.
    (2) Pe teritoriul Republicii Moldova nu poate fi efectuată autopsia cadavrelor membrilor decedaţi ai forţei militare, ai componentei civile ori ai membrilor de familie fără acordul scris al autorităţilor statului trimiţător.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 21
    Prevederile prezentei legi nu se extind asupra statutului juridic al formaţiunilor militare ale Federaţiei Ruse care urmează a fi retrase de pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi asupra contingentelor militare străine create pentru asigurarea regimului de securitate în conformitate cu Acordul privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
    Articolul 22
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 13 noiembrie 2003.
    Nr. 448-XV.