LPM467/2003
ID intern unic:  313189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 467
din  21.11.2003
cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat
Publicat : 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 6-12     art Nr : 44

      NOTĂ:
     
În textul Legii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaționale” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Obiectul reglementării
(1) Prezenta lege stabileşte regulile de bază şi condiţiile de activitate în domeniul creării şi dezvoltării infrastructurii informaţionale naţionale ca mediu de funcţionare al societăţii informaţionale din Republica Moldova, reglementează raporturile juridice care apar în procesul de creare, formare şi utilizare a resurselor informaţionale automatizate de stat, a tehnologiilor, sistemelor şi reţelelor informaţionale.
(2) Sub incidenţa prezentei legi nu cad raporturile care apar la crearea şi funcţionarea mijloacelor de informare în masă, resurselor informaţionale nestatale, la prelucrarea informaţiei nedocumentate.
Articolul 2. Cadrul juridic
(1) Legislaţia în domeniul informatizării include Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, alte acte normative ce reglementează raporturile aferente informatizării şi resurselor informaţionale de stat.
(2) În cazul neconcordanţei prezentei legi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, se aplică normele tratatelor internaţionale.
Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
bază de date - totalitate de date, organizate conform unei structuri conceptuale, ce descriu caracteristicile principale şi raporturile dintre esenţe, destinată unui domeniu sau mai multor domenii de aplicare;
bancă de date - sistem tehnico-informaţional ce include una sau mai multe baze de date şi un sistem de dirijare a acestor baze;
complex de mijloace tehnice de program - totalitate de mijloace tehnice şi de mijloace de program care asigură realizarea proceselor informaţionale;
date - informaţie prezentată într-o anumită formă  care permite a o comunica, comenta şi prelucra;
date personale - date despre o persoană fizică ce permit identificarea ei directă sau indirectă;
document electronic - totalitate, logic aranjată, de date, create, structurate, prelucrate, păstrate şi transmise prin tehnică de calcul şi/sau prin alte dispozitive electronice pentru a fi percepute prin mijloacele respective tehnice şi de program;
domenul naţional de nivel superior ".md" - codul Republicii Moldova, atribuit de Corporaţia de Atribuire a Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO-3166, în calitate de nume de domen de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua globală Internet;
informatizare - proces organizatoric social-economic şi tehnico-ştiinţific de creare a unor condiţii optime pentru satisfacerea necesităţilor informaţionale şi realizarea drepturilor cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice şi persoanelor juridice în baza formării şi utilizării resurselor informaţionale;
informaţie - cunoştinţe despre persoane, subiecte, fapte, evenimente, fenomene, procese, obiecte, situaţii şi idei;
informaţie documentată - informaţie, fixată pe un suport informaţional, care posedă atribute ce permit identificarea ei;
infrastructură informaţională - totalitate de centre informaţionale de calcul, de bănci de date şi de cunoştinţe din sistemul automatizat integrat de telecomunicaţii şi de organizare care asigură utilizatorilor condiţii generale de acces la informaţia păstrată;
model spaţial al localităţii - totalitate de date spaţiale şi de date descriptive, prezentate în formă digitală, destinate reproducerii imaginilor volumetrice ale localităţii, obiectivelor topografice, şi de date suplimentare conform condiţiilor stabilite în regimul timpului real;
posesor de resurse şi  sisteme informaţionale, de tehnologii şi mijloace de asigurare a acestora - persoană fizică, persoană juridică sau statul, avînd drept de posesiune şi folosinţă asupra resurselor şi sistemelor informaţionale, tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora, în condiţiile stabilite de titularul drepturilor respective;
proces informaţional - proces de colectare, prelucrare, acumulare, păstrare, actualizare şi furnizare către utilizator a informaţiei documentate;
produs informaţional - rezultat al procesului de prelucrare a informaţiei cu ajutorul sistemelor informaţionale automatizate, destinat satisfacerii necesităţilor utilizatorului;
proprietar al resurselor şi sistemelor informaţionale, al tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora - persoană fizică, persoană juridică sau statul care exercită integral dreptul de posesiune, folosinţă şi dispoziţie asupra resurselor şi sistemelor informaţionale, tehnologiilor şi  mijloacelor de asigurare a acestora;
resursă informaţională - totalitate de informaţii documentate în sistemele informaţionale automatizate, organizată în conformitate cu cerinţele stabilite şi cu legislaţia în vigoare;
reţea de comunicaţii - complex de mijloace tehnice de program interdependente destinat asigurării schimbului de date;
serviciu informaţional - activitate de furnizare a produselor informaţionale;
sistem informaţional - totalitate de  resurse şi tehnologii informaţionale interdependente, de metode şi de personal, destinată păstrării, prelucrării şi furnizării de informaţie;
subiectul datelor personale - persoană fizică purtător de date  personale;
suport informaţional - suport material ale cărui calităţi fizice permit imprimarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei documentate;
tehnologie informaţională - totalitate de metode, procedee şi mijloace de prelucrare şi transmitere a informaţiei şi regulile de aplicare a acesteia;
unitate de drept -  persoană fizică  acţionînd în bază de licenţă ori patentă de întreprinzător, persoană juridică sau o totalitate a unor astfel de persoane cu orice formă juridică de organizare, înregistrate în modul stabilit de lege;
utilizator de informaţie - persoană fizică sau persoană juridică ce efectuează acţiuni de prezentare, primire, păstrare şi alte acţiuni de utilizare a informaţiei documentate în sistem informaţional automatizat.
Articolul 4. Obiectul dreptului de proprietate al statului în sfera
                          informatiz
ării
Sînt obiect al dreptului de proprietate al statului în sfera informatizării:
a) informaţia documentată;
b) resursele informaţionale, inclusiv domenul naţional de nivel superior ".md";
c) tehnologiile informaţionale;
d) produsele de program şi mijloacele tehnice;
e) sistemele şi reţelele informaţionale.
Articolul 5. Subiectul dreptului de proprietate al statului în sfera
                         informatiz
ării
Dreptul de proprietate, inclusiv intelectuală, al statului asupra resurselor informaţionale de stat este dobîndit şi exercitat prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate.
Articolul 6. Dreptul de proprietate în sfera informatizării
(1) Apariţia, modificarea şi încetarea dreptului de proprietate în sfera informatizării sînt reglementate de legislaţie.
(2) Dreptul de proprietate, inclusiv intelectuală, asupra obiectelor informatizării poate aparţine persoanelor fizice, persoanelor juridice sau statului în temeiul legii, al titlului de proprietate şi/sau în bază de  contract.
(3) Obiectele dreptului de proprietate în sfera informatizării se consideră, în condiţiile legii, mărfuri (produse) şi fac parte din patrimoniul proprietarului sau posesorului lor.
Articolul 7. Subiectele raporturilor juridice în sfera informatizării
(1) Sînt subiecte ale raporturilor juridice în sfera informatizării statul, în persoana autorităţilor administraţiei publice, persoanele fizice şi juridice, precum şi organizaţiile internaţionale, alte state, persoanele fizice şi persoanele juridice străine, apatrizii.
(2) În procesul de creare şi exploatare a obiectelor informatizării, subiectele raporturilor juridice pot fi:
a) titulari ai dreptului de proprietate, inclusiv  intelectuală;
b) posesori;
c) utilizatori.
Capitolul II
INFORMAŢIA DOCUMENTATĂ
Articolul 8. Documentarea informaţiei
(1) Documentarea informaţiei este o condiţie obligatorie pentru includerea informaţiei în resursele informaţionale de stat. Documentarea informaţiei se efectuează de autorităţile administraţiei publice abilitate.
(2) Informaţia documentată se întocmeşte, se selectează, se prelucrează, se sistematizează şi se asigură cu atributele respective în funcţie de sursa, forma, destinaţia şi suportul ei.
(3) Lista informaţiei documentate, care se prezintă în mod obligatoriu, şi lista organelor şi organizaţiilor responsabile de colectarea şi prelucrarea resurselor informaţionale de stat se aprobă de Guvern.
(4) Informaţia documentată ca obiect al dreptului de proprietate apare în formă de document aparte ori de totalitate de documente, în formă de document electronic sau de document pe suport informaţional.
(5) Documentul ce conţine informaţie prelucrată în sistemul informaţional automatizat dobîndeşte putere juridică după autentificarea lui, în modul stabilit, inclusiv prin semnătură digitală, de către persoana cu funcţie de răspundere abilitată.
(6) Regimul juridic de utilizare a semnăturii digitale se stabileşte de lege.
(7) Semnătura digitală are putere juridică dacă în sistemul informaţional automatizat există mijloace tehnice de program ce asigură identificarea ei.
Articolul 9. Datele personale
(1) Lista datelor personale incluse în resursele informaţionale de stat, modul de colectare, păstrare şi utilizare a datelor se stabilesc de către Guvern.
(2) Surse ale datelor personale sînt documentele oficiale cu informaţie ce vizează subiectul datelor personale.
(3) Colectarea, prelucrarea, păstrarea şi utilizarea datelor personale sînt organizate şi asigurate de autorităţile publice  în limitele competenţei lor.
(4) Datele personale nu pot fi utilizate pentru cauzarea de pagubă materială sau morală persoanei fizice sau pentru lezarea acesteia în drepturile şi libertăţile ei.
(5) Persoana fizică sau persoana juridică ce posedă informaţie care constituie date personale o primeşte şi o utilizează potrivit atribuţiilor ei, purtînd răspundere, în condiţiile legii, pentru încălcarea regimului de protecţie şi prelucrare, precum şi a modului de utilizare a acesteia.
(6) Regimul juridic al accesului la datele personale, al obţinerii şi protecţiei lor se stabileşte de lege.
Articolul 10. Securitatea sistemelor informaţionale şi protecţia informaţiei
                           documentate
(1) Securitatea sistemelor informaţionale şi protecţia informaţiilor documentate sînt asigurate de autorităţile administraţiei publice, de persoanele fizice şi persoanele juridice, în limitele competenţei lor.
(2) Orice informaţie documentată a cărei utilizare ilegală poate prejudicia proprietarul, posesorul, utilizatorul ei sau o altă persoană este protejată.
(3) Regimul protecţiei informaţiei se stabileşte prin  lege.
Capitolul III
RESURSELE INFORMAŢIONALE DE
IMPORTAN
ŢĂ STATALĂ
Articolul 11. Resursele informaţionale de stat
(1) Resursele informaţionale de stat constituie un complex integrat al resurselor informaţionale reprezentate sub formă de bănci de date a căror creare şi utilizare ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice.
(2) Destinaţia, componenţa, modul de formare, gestionare şi păstrare a resurselor informaţionale de stat sînt stabilite de prezenta lege şi de alte acte normative.
(3) Resursele informaţionale de stat se divizează în resurse informaţionale de bază, departamentale şi teritoriale.
(4) Domenul naţional de nivel superior ".md" în reţeaua globală Internet se consideră proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării sau închirierii.
(5) Unele resurse informaţionale de stat pot fi declarate patrimoniu naţional al Republicii Moldova. Atribuirea resurselor informaţionale concrete la patrimoniul naţional şi determinarea regimului lor juridic se stabilesc prin lege.
Articolul 12. Resursele informaţionale de bază
Resursele informaţionale de bază se constituie din:
a) Registrul de stat al populaţiei;
b) Registrul de stat al unităţilor de drept;
c) Sistemul naţional informaţional geografic.
Articolul 13. Registrul de stat al populaţiei
(1) Registrul de stat al populaţiei este un sistem unic integrat de evidenţă automatizată a cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor domiciliaţi permanent sau aflaţi temporar pe teritoriul ţării, precum şi a cetăţenilor Republicii Moldova plecaţi peste hotare pentru a se stabili permanent sau temporar pe un termen mai mare de 3 luni.
(2) Registrul de stat al populaţiei este destinat colectării, stocării, actualizării  şi analizei cunoştinţelor despre persoanele fizice, inclusiv a datelor lor personale, această informaţie urmînd să fie prezentată autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi persoanelor juridice.
Articolul 14. Registrul de stat al unităţilor de drept
(1) Registrul de stat al unităţilor de drept este un sistem unic integrat de evidenţă automatizată a unităţilor de drept  înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit.
(2) Registrul de stat al unităţilor de drept este destinat colectării, stocării, prelucrării, actualizării şi analizei datelor despre unităţile de drept, această informaţie urmînd să fie prezentată autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi persoanelor juridice.
Articolul 15. Sistemul naţional informaţional geografic
(1) Sistemul naţional informaţional geografic este un sistem unic integrat de colectare, stocare şi prelucrare a informaţiilor despre obiectivele geografice naturale şi artificiale, în interconexiune cu datele unor alte sisteme informaţionale de bază, şi este alcătuit din sisteme informaţionale geografice departamentale şi teritoriale unificate, de importanţă statală şi regională, integrate în baza unui sistem unic de identificare şi codificare a obiectivelor de evidenţă de pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Sistemul naţional informaţional geografic reflectă informaţia sub formă de model spaţial al regiunii cu posibilitatea analizei spaţiale pentru obţinerea de informaţii iniţiale veridice despre obiectivele potenţialului resurselor naturale ale ţării în interesul dezvoltării  societăţii civile.
Articolul 16. Resursele informaţionale departamentale
(1) Resursele informaţionale departamentale se formează şi se utilizează de către autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, ai căror posesori sînt, şi conţin informaţia necesară executării funcţiunilor lor, cu excepţia datelor ce urmează a fi incluse  în resursele informaţionale de bază.
(2) Resursele informaţionale departamentale trebuie să fie compatibile informaţional-tehnologic cu resursele informaţionale de bază, departamentale şi teritoriale respective.
Articolul 17. Resursele informaţionale teritoriale
(1) Resursele informaţionale teritoriale se formează şi se utilizează de către autorităţile administraţiei publice locale, ai căror posesori sînt, şi conţin date despre toate tipurile de obiective geografice, naturale şi artificiale, inclusiv despre potenţialul resurselor din teritoriile administrate.
(2) Resursele informaţionale teritoriale trebuie să fie compatibile informaţional-tehnologic cu resursele informaţionale de bază şi cu cele departamentale respective.
Capitolul IV
TEHNOLOGIILE,  SISTEMELE  ŞI REŢELELE
INFORMA
ŢIONALE
Articolul 18. Crearea de tehnologii, sisteme şi reţele informaţionale
(1) Autorităţile publice, persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul să creeze, în limitele competenţei şi în conformitate cu legislaţia privind evaluarea conformităţii, tehnologii informaţionale, sisteme şi reţele informaţionale pentru asigurarea activităţii proprii şi prestarea de servicii informaţionale.
(2) Sistemele informaţionale care conţin date despre persoane fizice şi persoane juridice se creează de către autorităţile publice sau organizaţiile de stat abilitate.
Articolul 19. Certificarea sistemelor şi reţelelor informaţionale,
                     tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora
Sistemele şi reţelele informaţionale, bazele şi băncile de date, precum şi tehnologiile şi mijloacele de asigurare a acestora, destinate formării resurselor informaţionale de stat, sînt supuse certificării în conformitate cu legislaţia privind evaluarea conformităţii.
    [Art.20 abrogat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul V
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE
ÎN SFERA FORMĂRII ŞI UTILIZĂRII RESURSELOR
INFORMA
ŢIONALE DE STAT ŞI INFORMATIZĂRII
Articolul 21. Politica informaţională de stat
(1) Politica informaţională de stat este orientată spre crearea condiţiilor juridice, economice, organizatorice şi de altă natură, necesare asigurării unei dezvoltări armonioase a societăţii şi a statului.
(2) Politica privind resursele informaţionale de stat este elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii şi aprobată de Guvern.
Articolul 22. Atribuţiile Guvernului
Pentru elaborarea politicii informaţionale de stat şi asigurarea executării prezentei legi, Guvernul:
1) aprobă concepţia creării sistemului informaţional naţional şi a resurselor informaţionale de stat;
2) stabileşte împuternicirile autorităţilor administraţiei publice în sfera informatizării şi creării resurselor informaţionale de stat;
3) asigură:
a) crearea unui sistem unic de formare, păstrare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat;
b) suportul informaţional necesar conducerii statului şi dezvoltării economiei naţionale, precum şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în vederea creării de condiţii favorabile dezvoltării businessului naţional;
c) elaborarea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei, optimizarea sistemelor ştiinţei şi învăţămîntului, sănătăţii, protecţiei sociale şi culturii;
d) elaborarea şi promovarea unei politici tehnico-ştiinţifice şi industriale unitare în sfera informatizării, luînd în considerare actualul nivel mondial de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale;
e) crearea de condiţii pentru asigurarea informaţională calitativă a autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi persoanelor juridice;
f) securitatea naţională în sfera informatizării, protecţia drepturilor cetăţenilor şi organizaţiilor în condiţiile construirii unei societăţi informaţionale;
g) dezvoltarea legislaţiei în sfera informatizării şi protecţiei informaţiei, crearea cadrului legislativ pentru favorizarea dezvoltării pieţei resurselor, produselor şi serviciilor informaţionale, sistemelor şi reţelelor informaţionale, tehnologiilor şi mijloacelor de asigurare a acestora;
h) elaborarea politicii investiţionale în sfera informatizării.
Articolul 23. Administraţia publică abilitată cu formarea şi utilizarea
                            resurselor informa
ţionale de stat
(1) Autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate abilitată cu promovarea politicii informaţionale a Guvernului şi elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul formării şi utilizării resurselor informaţionale de stat şi informatizării este Ministerul Economiei și Infrastructurii, care reprezintă Guvernul în organizaţiile internaţionale specializate în conformitate cu împuternicirile acordate şi coordonează colaborarea internaţională a Republicii Moldova  în domeniu.
(2) Ministerul Economiei și Infrastructurii îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu un regulament, aprobat de Guvern.
(3) Agenția Servicii Publice exercită în numele Guvernului funcţiile de posesor al resurselor informaţionale de bază.
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
Articolul 24. Atribuţiile altor autorităţi ale administraţiei publice
Alte autorităţi ale administraţiei publice asigură crearea de resurse informaţionale departamentale şi teritoriale pentru a-şi exercita funcţiile şi participă la crearea de resurse informaţionale statale de bază în limitele competenţei  stabilite de Guvern.
Articolul 25. Dirijarea metodică a centrelor informaţionale
Ministerul Economiei și Infrastructurii efectuează dirijarea metodică a centrelor informaţionale de stat departamentale şi teritoriale, elaborează cerinţe privind crearea şi exploatarea sistemelor informaţionale de stat şi exercită controlul asupra respectării lor.
Articolul 26. Sursele de finanţare a activităţii de formare şi utilizare
                           a resurselor informa
ţionale de stat
(1) Sursele de finanţare a activităţii de formare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat sînt alocaţiile  bugetare pentru întreţinerea instituţiilor publice, aprobate prin legea bugetului pe anul respectiv, precum şi mijloacele autorităţilor administraţiei publice şi ale organizaţiilor implicate în astfel de activităţi, mijloace obţinute din prestarea contra plată a serviciilor aferente resurselor informaţionale de stat.
(2) La formarea şi utilizarea resurselor informaţionale pot fi atrase şi investiţii străine (credite, granturi), ajutoare umanitare şi consultative.
Capitolul VI
UTILIZAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE
Articolul 27. Accesul la resursele informaţionale de stat
Resursele informaţionale de stat sînt publice şi accesibile tuturor. Excepţie face informaţia documentată atribuită, conform legii, categoriei de informaţie cu acces limitat.
Articolul 28. Realizarea dreptului de acces la informaţia din resursele
                           informa
ţionale de stat
(1) Utilizatorii beneficiază de drepturi egale de acces la resursele informaţionale de stat şi nu sînt obligaţi să justifice, în faţa posesorilor acestor resurse, necesitatea obţinerii informaţiei solicitate, excepţie fiind informaţia cu acces limitat.   
(2) Posesorii de resurse informaționale asigură utilizatorii cu informație din resursele informaționale de stat, în conformitate cu legislația în vigoare, prin intermediul platformei de interoperabilitate.
   
[Art.28 al.(2) în redacția LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
Articolul 29. Dreptul la obţinerea informaţiei documentate din resursele
                            informa
ţionale de stat
(1) Autorităţile administraţiei publice, persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul să obţină informaţie documentată.
(2) Dreptul la obţinerea informaţiei documentate poate fi limitat în condiţiile legii.
(3) Realizarea dreptului de a obţine informaţie documentată nu trebuie să lezeze drepturile  şi interesele legitime ale altor persoane.
(4) Organele de urmărire penală au dreptul, în limitele competenţei şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, la informaţie documentată cu acces limitat.
(5) Subiectele care prezintă în mod obligatoriu autorităţilor administraţiei publice informaţie documentată  nu pierd dreptul asupra documentelor respective şi nici dreptul de utilizare a informaţiei pe care o conţin.
Articolul 30. Accesul persoanei fizice şi al persoanei juridice la informaţia
                            documentat
ă despre sine
(1) Persoana fizică sau persoana juridică ale cărei resurse informaţionale conţin informaţii documentate despre alte persoane este obligată să le acorde posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele ce ating drepturile şi interesele lor legitime.
(2) Persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul:
a) de acces la informaţia documentată despre sine;
b) de a preciza informaţia documentată despre sine pentru asigurarea plenitudinii şi exactităţii ei;
c) de a contesta  informaţia documentată despre sine în modul stabilit de legislaţie;
d) de a  cunoaşte cine şi în ce scop acumulează sau utilizează informaţia documentată despre sine.
(3) Refuzul de a permite accesul persoanei la informaţia documentată despre sine şi tăinuirea acestei informaţii pot fi atacate în justiţie.
Articolul 31. Modul de furnizare a informaţiilor
(1) Modul de furnizare a informațiilor se stabilește în conformitate cu legislația în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    [Art.31 al.(1) în redacția LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
(2) Autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile responsabile de formarea şi utilizarea resurselor informaţionale de stat asigură condiţii pentru furnizarea unei informaţii documentate complete în conformitate cu obligaţiile ce le revin, conform regulamentelor lor şi altor  acte normative.
(3) Modul de colectare şi de prelucrare a informaţiilor documentate cu acces limitat, regulile de protecţie a acestora şi de acces la ele se stabilesc de Guvern.   

(4) Raporturile dintre proprietarii, posesorii de resurse informaționale și utilizatorii de informație din aceste resurse se reglementează în conformitate cu legislația în vigoare privind schimbul de date și interoperabilitate.
   
[Art.31 al.(4) în redacția LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA
Articolul 32. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
Încălcarea prezentei legi se pedepseşte pe cale civilă, administrativă sau penală, în condiţiile legii.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 33
(1) Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
va asigura aducerea actelor normative departamentale în concordanţă cu prezenta lege.
(2) Pînă la aducerea în concordanţă cu prezenta lege, legislaţia în vigoare se va aplica în măsura în care nu contravine acesteia.

PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI                                          Eugenia  OSTAPCIUC

Chişinău, 21 noiembrie 2003.
Nr.467-XV.